MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver"

Transkript

1 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003

2

3 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling af den offentlige service er en central del af regeringens moderniseringsprogram, der har som mål at sikre en åben, enkel og lydhør offentlig sektor med kvalitet for pengene. Med moderniseringsprogrammet sættes borgeren i fokus frem for systemet. Den offentlige sektor skal baseres på borgernes frie valg. Frihed til at vælge mellem forskellige løsninger giver en mere lydhør offentlig sektor og kan bidrage til at højne kvaliteten i de enkelte serviceydelser. Det frie valg skal ses som en positiv udfordring, som vil anspore kvalitetsudviklingen. Der skal bevidst og målrettet arbejdes med kvalitetsforbedringer i alle offentlige institutioner. Systematisk arbejde med kvalitetsudvikling fordrer, at der tages højde for, at kvalitet har flere dimensioner. I særlig grad er der brug for en systematisk indsats, der sikrer, at borgerne også oplever en høj kvalitet af de offentlige serviceydelser. Denne publikation indeholder en række konkrete eksempler på, hvordan et sygehus, en folkeskole og en skatteforvaltning arbejder målrettet med kvalitetsudvikling til gavn for den enkelte borger og samfundet som helhed. De mange cases i publikationen blev udarbejdet i forbindelse med den 2. internationale kvalitetskonference for offentlige institutioner i EU, der blev afholdt under det danske EU-formandskab i efteråret Her blev der sat fokus på fornyelse, forandring og partnerskab. Dette fokus afspejles også i denne publikation. Der indgår også artikler om helhedsledelse og organisationsudvikling.

4 Ved at udveksle ideer og lade os inspirere af hinandens praksis og perspektiver, vil vi sammen kunne sikre, at de offentlige institutioner også i fremtiden kan leve op til borgernes forventninger. Denne publikation og afholdelse af konferencen Modernisering af den offentlige sektor Praksis og perspektiver skal ses som en del af denne proces. Jeg håber, at publikationen vil blive brugt aktivt, og jeg vil gerne her sige tak til de mange bidragydere. Thor Pedersen Finansminister

5 INDHOLD CASESAMLING 05 Introduktion til casene Brugerinddragelse Udvikling af kvalitet i kerneydelser Medarbejderinddragelse Fornyelse Løbende forbedringer Målstyring Teknologi som drivkraft KVALITETSARBEJDET HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT? 71 Af Arne Bundgaard Nielsen & Henrik Dall HELHEDSORIENTEREDE LEDELSES- MODELLER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 81 Af Jørgen Kjærgaard TILBAGEBLIK PÅ 2QC 101 Rammer og perspektiver Engageret i samfundet, Dame G. Keegan Fornyelse i den offentlige sektor, Jocelyne Bourgon 2QC et personligt resumé ved den videnskabelige rapportør, Christopher Pollitt

6

7 CASESAMLING KAPITEL 1

8 06 INTRODUKTION TIL CASENE Omkring 50 danske institutioner valgte at indsende et eller flere eksempler på deres arbejde med kvalitetsudvikling, da der skulle vælges eksempler til the 2nd Quality Conference for Public Administration in the EU afholdt i Danmark i oktober Casene viser et bredt udsnit af, hvordan der arbejdes med kvalitet, organisationsudvikling og fornyelse i såvel stat, amt som kommune 1. Eksemplerne viser mange meget forskelligartede historier om, hvordan der arbejdes med stort engagement og vedholdenhed på at forny den offentlige sektor. Eksemplerne er meget forskellige og kan kun vise et øjebliksbillede. Alligevel tegner der sig en profil af en offentlig sektor, hvor: Der er fokus på at blive bedre til at skabe værdi for brugerne Det er muligt at måle meningsfyldt på kvaliteten af den offentlige sektors ydelser Kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og fornyelse er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere Det er muligt at være ambitiøs og sprænge de eksisterende forestillinger om, hvordan man driver en offentlig institution Der er generelt fokus på at skabe resultater og ønske om at dokumentere resultater Der arbejdes systematisk og vedholdende med udvikling og fornyelse med internationalt anerkendte metoder til kvalitetsudvikling Den offentlige sektor anvender anerkendte helhedsorienterede ledelsesmodeller. Eksemplerne rummer hver især flere vinkler på arbejdet med kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og fornyelse. For at fremhæve de vigtigste fællestræk er eksemplerne anvendt til at illustrere en række temaer: De første tre temaer sætter fokus på, hvordan brugerinddragelse kan afdække brugernes behov og give inspiration til udvikling af kvalitet i kerneydelser, og hvordan medarbejderinddragelse kan frigøre energi og idéer til kvalitetsforbedring i praksis. 1 Casene er beskrevet i samarbejde med de enkelte institutioner. På hjemmesiden findes en mere omfattende beskrivelse af de enkelte cases.

9 Desuden fokuserer tre temaer på helhedsorienteret udvikling af såvel kvalitet, organisation og kerneydelser: Temaet om fornyelse handler om institutioner, som har udfordret sig selv med større forandringer og markant fornyet deres adfærd, organisering, fysiske indretning eller ydelser. Temaet om løbende forbedringer viser eksempler på, hvordan systematisk arbejde med kvalitetsudvikling over tid skaber arbejdspladser, der leverer høj kvalitet til brugerne, er effektive og er i stand til at arbejde med fornyelse. Temaet målstyring omfatter eksempler på institutioner, der bruger mål- og resultatstyring som omdrejningspunkt for organisationsudvikling, kvalitetsudvikling og fornyelse. Endelig indeholder temaet om teknologi som drivkraft eksempler på, hvordan teknologi kan være løftestang til at øge institutionens evne til at skabe værdi i forhold til brugernes behov eller effektivisere institutionens arbejde. Som det fremgår af det ovenstående har kvalitetsbegrebet flere dimensioner. En måde at sammenbinde alle kvalitetselementerne på er ved at anvende helhedsorienterede kvalitetsudviklingsmodeller. I publikationens kapitel 3 er sådanne modeller og erfaringerne med brugen af dem beskrevet. 07

10 08 BRUGERINDDRAGELSE Den offentlige sektor er til for at skabe værdi for brugerne. Derfor er evnen til at forstå brugernes behov den væsentligste drivkraft i forhold til at udvikle den enkelte offentlige institution. Lovgivningen kan kun formulere alment gældende rammer for, hvordan brugernes behov skal dækkes. Den enkelte institution må selv sætte scenen for, hvordan dialogen med brugerne om deres særlige behov sker i praksis. Og forankre resultater af dialogen i strategi og handlingsplaner, så brugernes behov definerer ændringer i arbejdsgange og ydelser. Eksemplerne viser, at arbejdet med brugerinddragelse tager udgangspunkt i at forstå, hvem brugeren er. Om brugeren er patienten eller den pårørende, eller sagsbehandleren i en anden offentlig myndighed. Den fælles forståelse af hvem er vores brugere, er en vigtig forudsætning for at spørge og inddrage brugerne hensigtsmæssigt. I praksis anvendes både bruger-, pårørende- og interessentundersøgelser, og forskellige dialogformer for at afdække kvaliteten i hele institutionens virkefelt. Det kan godt lade sig gøre at arbejde med brugerinddragelse, når institutionen har myndigheds- og kontrolopgaver, eller fungerer som fx klageinstans. Uagtet at institutionen som myndighed træffer afgørelser, som er ubehagelige for borgerne, er det muligt at arbejde med fx kvalitet i information og vejledning, med forståeligheden af afgørelser og institutionens generelle serviceniveau og derigennem skabe tilfredse brugere. Eksemplerne viser også, at det kan lade sig gøre at arbejde med brugerinddragelse og -målinger, når institutionen varetager omsorgsopgaver i forhold til svage grupper. Her anvendes både metoder som tilfredshedsundersøgelser og pårørendedialog. Den vigtigste læring er her at turde eksperimentere med metoder til at inddrage brugerne på måder, som netop er egnet i forhold til brugernes særlige behov.

11 BRUGERINDDRAGELSE 09 PORTEFØLJE Århus Kommunale Skolevæsen har i relation til udvikling af nye evalueringsmetoder til vurdering af elevernes kompetencer iværksat en udvikling af porteføljen - som læringsredskab og evalueringsmetode. En portefølje er elevens eget udvalg af repræsentative arbejder, samlet gennem en periode og med henblik på vurdering. Det overordnede formål er at udvikle og afprøve porteføljen som en læringsstrategi og evalueringsmetode, der med baggrund i dokumentation støtter og kvalificerer dialogen om elevernes læring og udvikling mellem de implicerede parter, i dette tilfælde elever, lærere og forældre. Samtidig støtter porteføljen eleven i at lære samt at tage medansvar for egen læring. Arbejdet med porteføljer fordrer, at lærerne tager sit afsæt for undervisningens planlægning i fagets klare mål og læseplan. I det kommunale udviklingsarbejde er udgangspunktet en proces- og udviklingsorienteret intern evaluering med et eksternt perspektiv. I porteføljen skal klassens og elevens mål have en central plads. Målene skal være konkrete, realistiske og vurderbare. Porteføljen fremmer bl.a. elevens selvindsigt, selvværd, selvvurdering og mulighed for at tage medansvar for egen læring. Porteføljen tjener desuden som: dokumentation for elevens aktuelle kompetencer/læringsproces afsæt for dialog og vejledning mellem lærer og elev grundlag for en (elev-ledet) skole-hjem samtale om elevens udbytte af skolegangen. Skolerne - og den enkelte lærer - stilles over for stadig større krav om at kunne dokumentere undervisningens ydelser og kvalitet, herunder den enkelte elevs udvikling. Samtidig er den enkelte elev i dag i højere grad end tidligere selv en aktiv medspiller med medansvar for egen læring og læreproces. Porteføljen har her vist sig at være et godt redskab. Porteføljen har både som læringsstrategi og evalueringsmetode vist sig at være et håndterbart redskab for elever, lærere og forældre. Lærer- og elevrollerne ændres betydeligt de steder, hvor kravet om målsætning og evaluering formuleres i elevhøjde. Porteføljemetoden bliver dermed ikke et mål i sig selv, men et middel til at give eleven mulighed for at deltage aktivt i egne læreprocesser og reflektere over egne fremskridt, tage medansvar og udvikle en realistisk selvvurdering.

12 BRUGERINDDRAGELSE 10 For mere information, kontakt: Århus Kommune, Skoleforvaltningen Lone Abildgaard Rådhuset 8100 Århus C Telefon:

13 BRUGERINDDRAGELSE 11 FORBEDRET TILGÆNGELIGHED I ÅRHUS KOMMUNE Århus Kommune Kommunen har ca indbyggere. Der befinder sig i Århus Kommune mellem og borgere som er mere eller mindre handicappede. Århus kommune har som en af de første kommuner i Danmark vedtaget en handlingsplan for, hvordan tilgængeligheden øges på en række områder. Planen er skabt i tæt samarbejde med Århus Kommunes Handicapråd og forskellige interesseorganisationer. Samtlige kommunale forvaltninger har deltaget i projektet. I forbindelse med kortlægning af tilgængelighed har de lokale handicaporganisationer peget på en række områder, som handlingsplanen bør tage fat på for at udfylde målsætningen om, at kommunen skal kunne bruges af alle. Ud fra kortlægningen og dialogen er der udarbejdet en fireårig handlingsplan, som bl.a. indeholder følgende indsatser: Forbedret tilgængelighed i Århus City i forbindelse med bl.a. omlægning af gågader. Etablering af kørestolsegnede betalingstoiletter i byens centrum. Tilgængelighed indgår som parameter i kravsspecifikationer til kommunale byggerier. Målrettet uddannelse og tværfaglige temadage for forvaltningerne skal sikre viden og indsigt i tilgængelighedsspørgsmål. For mere information, kontakt: Århus Kommune Birgit Donslund Rådhuset 8100 Århus C Telefon:

14 BRUGERINDDRAGELSE 12 KVALITETSUDVIKLING MED BRUGERINDDRAGELSE Johannes Hages Hus Et socialpsykiatrisk botilbud i Frederiksborg Amt, 64 beboere og 140 medarbejdere. Johannes Hages Hus er et socialpsykiatrisk botilbud til borgere med psykiatriske lidelser. I 1999 startede Johannes Hages Hus et kvalitetsudviklingsprojekt Brugeren i centrum med kvalitetsudvikling, der fokuserer på at inddrage beboerne i kvalitetsudviklingen af de sociale ydelser, den praktiske bistand, plejen/omsorgen og aktiviteterne. Baggrunden for projektet er ønsket om at bibringe den enkelte beboer en oplevelse af indflydelse på såvel indholdet som kvaliteten af de ydelser, de modtager. Projektet tager udgangspunkt i husets værdigrundlag og etiske fundament samt en bruger- og pårørendeundersøgelse. Projektet blev brugt til at udvikle de eksisterende ydelser og overveje fremtidige ydelser samt sikre sammenhæng mellem ydelser og handleplaner. Projektet har affødt en ændret organisationsstruktur. Hensigten har været at etablere en organisation, der kontinuerligt har fokus på kvalitet i hverdagen. Det sker ved at give såvel beboere som medarbejdere og ledelse stort ansvar og indflydelse på kvalitetsudviklingen, bl.a. ved implementering af nye tiltag, der forbedrer kvaliteten. Johannes Hages Hus har valgt at arbejde med EFQM Excellence Modellen som deres kvalitetsudviklingsværktøj og derudover tankesættet fra Den Lærende Organisation. For mere information, kontakt: Johannes Hages Hus Britta Gerd Hansen Johannes Hages Allé Nivaa Telefon:

15 BRUGERINDDRAGELSE 13 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SKABER BEDRE FORHOLD FOR SINDSLIDENDE Nørremarken Et socialpsykiatrisk beskæftigelsestilbud i Viborg Amt, 68 brugere og 18 medarbejdere. Kontinuerlige spørgeskemaundersøgelser blandt brugerne har skabt grundlag for løbende forbedringer for Nørremarken en produktions- og servicevirksomhed, der tilbyder forrevalidering og beskyttet beskæftigelse til mennesker med sindslidelser. På Nørremarken lægges der vægt på, at brugerne oplever deres arbejdsliv som udviklende på trods af det handicap, sindslidelsen medfører. Nørremarken får gennem spørgeskemaundersøgelsernes resultater en pejling på, i hvor høj grad personalet lever op til de formulerede mål for bl.a. virksomheden som helhed, den sociale indsats og virksomhedens medarbejdere. Ved en konsekvent opfølgning på disse resultater har kvalitetsprojektet medvirket til at give Nørremarkens personale et bedre overblik over de vigtigste indsatsområder i forhold til virksomhedens brugere. Fx konstaterede man mindre arbejdsglæde hos nye brugere ( medarbejdere ), og gennem en systematisk forbedring af indslusningen fik man løst dette problem. Således indgår Nørremarkens brugere aktivt i definition og redefinition af de aktiviteter, som er nødvendige for deres arbejde, interesser og begrænsninger. For mere information, kontakt: Viborg Amt Runa Steenfeldt Skottenborg Viborg Telefon:

16 BRUGERINDDRAGELSE 14 KVALITETSUDVIKLING GENNEM UDLICITERING AF DAGINSTITUTIONER Frederiksberg Kommunes Daginstitutioner En kommune i Storkøbenhavn med ca indbyggere og 80 daginstitutioner. I 1998 besluttede Frederiksberg Kommune at gennemføre et kvalitetsudviklingsog udliciteringsprojekt på daginstitutionsområdet. Kommunen vil i højere grad forsøge at tilpasse institutionstilbuddene til brugernes behov. Udgangspunktet i projektet vil være løbende identifikation og kortlægning af brugernes kvalitetsønsker i pasningstilbuddene, samt at skabe mulighed for en mere nuanceret vifte af institutionstilbud. Kvalitetsudviklings- og udliciteringsprojektet er således baseret på høj grad af brugerindflydelse. Licitationen foregik gennem et åbent EU-udbud af nogle af kommunens daginstitutioner. En bagvedliggende tanke i kvalitetsudviklings- og licitationsprojektet er, at påbegynde et lærende samspil mellem den offentlige omsorgssektor og en eller flere private leverandører med henblik på at kvalitetsudvikle daginstitutionsområdet. I dag er én daginstitution ud af ca. 80 udliciteret, og én institution har som nystartet fået mulighed for at udlicitere dele af drift og ydelser. For mere information, kontakt: Frederiksberg Rådhus Marian Ingemansen Smallegade Frederiksberg Telefon:

17 BRUGERINDDRAGELSE 15 STRATEGISK MILJØDIALOG MED ELITEVIRKSOMHEDER Vejle Amts Industrimiljø-afdeling Arbejder med miljøgodkendelser og miljøtilsyn for ca. 250 industrivirksomheder i Vejle Amt, 16 medarbejdere. Gennem en strategisk miljødialog har virksomheder i Vejle Amt fået muligheden for at indgå partnerskaber med kommunen til gavn for miljøet. Ved hjælp af en fremadrettet strategisk dialog om mål og planer er der mellem myndigheder og virksomheder skabt et forum for en utraditionel miljødialog, hvor krav og forventninger fra begge parter tilgodeses. Foruden virksomheder bliver også naboer og NGOer, der anses som vigtige interessenter i amtets industrimiljøarbejde, inddraget i dialogen. På den måde fremmer Vejle Amt gennem differentieret miljøkontrol, individuelle aftaler og årlige møder med virksomheder, at virksomhederne arbejder hen mod en bæredygtig produktion og en åben kommunikation med omgivelserne om miljøspørgsmål. Målgruppen er de industrivirksomheder, som amtet fører miljøtilsyn med. Foreløbig er der indgået formelle aftaler om strategisk miljødialog med 30% af de relevante virksomheder. Ved at gennemføre den strategiske miljødialog har tilsynsmyndighederne opnået at virksomhederne sætter mål, der ligger højere end myndighedskravene. For mere information, kontakt: Vejle Amt Teknik og Miljøindustri Mette Christensen Damhaven Vejle Telefon:

18 16 UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER Et vigtigt aspekt ved kvalitetsudvikling er arbejdet med at forbedre de kerneydelser, som direkte udspringer af institutionens virkeområde og mission. De typiske spørgsmål, som institutionerne arbejder med, er: Hvilke ydelser skal vi levere? Hvem er vores brugere, hvilke behov har de, og hvor ved vi det fra? Hvordan oplever brugerne vore ydelser set udefra? Hvilke lovgivningsmæssige rammer skal vi leve op til? Hvordan producerer vi disse ydelser hvilke arbejdsgange og opgaver løser vi for at producere ydelsen til brugeren? Hvilke andre offentlige og private skal vi samarbejde med for at levere den optimale ydelse? Hvordan bidrager forskellige enheder, medarbejdere og holdninger til at skabe kvalitet i ydelsen set med brugerens øjne? Hvordan kan vi måle kvaliteten i ydelserne? Erfaringerne viser, at for at opnå fortsatte resultater og fastholde et højt kvalitetsniveau er det nødvendigt at arbejde systematisk og vedvarende med kvalitetsudvikling. Det indebærer valg af metoder, hvor kvaliteten styres efter bestemte principper (fx via et kvalitetsstyringssystem), som indarbejdes i hele organisationens virke. Eksemplerne viser, at der de senere år er brugt megen energi på at udvikle kvalitet i kerneydelser på tværs af organisatoriske og institutionelle grænser. Der sættes her fokus på, at udvikle kvalitet i hele ydelsen set ud fra brugernes perspektiv. Udfordringerne flytter sig fra at finde egne metoder til arbejdet med kvalitetsudvikling, til at skabe fælles forståelse med samarbejdspartnere i forhold til at udvikle kvalitet i ydelser, der opstår i et samspil mellem flere offentlige institutioner.

19 UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER 17 KVALITETSFOKUSERET LEDELSE Socialpsykiatrisk Bocenter Hedelund En institution under Københavns Kommune, 170 beboere og 170 medarbejdere. Socialpsykiatrisk Bocenter Hedelund påbegyndte en målrettet kvalitetsudvikling i efteråret 2001 på baggrund af stigende forventninger og krav fra institutionens interessenter, herunder København og Greve Kommuner, beboerne, pårørende og ansatte. Forud var gået en række tiltag og projekter, der dog ikke var systematiske og koordinerede i forhold til en strategisk og langsigtet udvikling. Betegnelsen Kvalitetsfokuseret ledelse dækker over, at der sættes fokus på lederskab som en fælles bevidst arbejdsopgave på alle organisatoriske niveauer: Bocenter, afdeling, medarbejder og beboer. Kvalitetsfokuseret ledelse bygger på tankegangen bag EFQM Excellence Modellen som kvalitativ metode og en virksomhedsmetode, hvor der sættes fokus på sandhedens øjeblik, dvs. det øjeblik hvor den enkelte organisationsrepræsentant møder en repræsentant fra interessentkredsen. Det grundlæggende anvendte metodiske værktøj i Kvalitetsfokuseret ledelse er den organisatoriske dialog, som i organisatorisk og systematisk form foregår som en Kvalitetskonference. Formålet er at udforme en kvalitetsprofil for de ydelser, Hedelund skal levere. Kvalitetsprofilen består af en række kvalitetsdefinitioner og tilhørende handleplaner. Den overordnede kvalitetskonference på centerniveau førte til formulering af Hedelunds kerneydelse som Livsmestringsstøtte. Kvalitetsfokuseret ledelse er endnu i de indledende faser, men de første positive resultater har allerede vist sig. For mere information, kontakt: Socialpsykiatrisk Bocenter Hedelund Erland Hansen Hedelunden Greve Telefon:

20 UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER 18 KVALITETSFORBEDRING GENNEM NY OPGAVEFORDELING OG AKKREDITERING Hovedstadens Sygehusfællesskab Varetager sygehusbehandligen for borgerne i København og Frederiksberg Kommuner samt yder lands- og landsdelsspecialebehandling. Ca senge leverer sengedage og ambulante ydelser. Ca medarbejdere. I løbet af syv år har Hovedstadens Sygehusfællesskab, som består af seks hospitaler, ændret markant på den overordnede opgavefordeling og i forlængelse heraf gennemført en målrettet kvalitetsforbedrende indsats med stor betydning for daglige arbejdsgange for den enkelte medarbejder. Der er allerede opnået bedre kvalitet på mange områder, og processen fortsætter. Der er skabt en større sammenhæng på tværs af organisationen og på tværs af niveauer og faggrupper. Der er endvidere skabt en evne til omstilling og forandring en evne der bliver brug for, idet der fortsat er behov for ændringer og tilpasninger til nye krav. Den nye organisation blev besluttet i 1995 som led i Sygehusplan H:S Planen var baseret på to overordnede principper: - At styrke indsatsen for de almindelige sygdomme og gøre dette lokalt - At samle de højt specialiserede funktioner på ét hospital. Efterhånden som implementeringen af den nye organisation var ved at være gennemført, opstod der hos ledelse og medarbejdere behov for at formulere en ny vision/mål/plan. På baggrund af en foranalyse besluttede man sig for at stile efter akkreditering ved Joint Commission International Accreditation. Arbejdet med akkreditering har bl.a. medført, at kvalitet og kvalitetsforbedring i langt højere grad er på dagsordenen hos ledere og medarbejdere, at der er mere fokus på mål, indikatorer og tilpasning af arbejdsgange, og at der er større samarbejde på tværs. Alle seks hospitaler blev akkrediteret i april H:S fortsætter hen imod fornyet akkrediteringsbesøg i Trods skepsis hos nogle medarbejdere over for konceptet har flere åbent erklæret at have gået fra at være modstandere til at se mulighederne i konceptet. For mere information, kontakt: H:S, Direktionen Lone de Neergaard Bredgade 34, 1260 København K Telefon: ,

21 UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER 19 KVALITETSUDVIKLING AF SKOLEN Frederiksberg Kommunes Skolevæsen En kommune i Storkøbenhavn med ca indbyggere og 10 skoler. Frederiksberg Kommunes Skolevæsen har udarbejdet en handlingsplan for kvalitetsudvikling, der omfatter alle 10 skoler samt skolefritidsordninger. Kommunen har gennem involvering af de forskellige aktører, der har med skolen at gøre, skabt ejerskab til at føre handlingsplanen ud i livet på de enkelte skoler og skolefritidsordninger. Der er fastlagt målsætninger og kriterier for folkeskolen generelt, for specialundervisning, indholdsbeskrivelser for skolefritidsordning og indskolingen. Ved at fastlægge disse målsætninger og kriterier er det blevet muligt at udlægge den faktiske styring til den enkelte folkeskole. En række arbejdsgrupper er blevet nedsat og har bl.a. udarbejdet pjecen en fælles folkeskole af høj kvalitet med lokal profil. Pjecen beskriver de kompetencer, som eleverne skal opnå i dansk, matematik og IT samt personlige og sociale kompetencer ved udgangen af 2., 6. og 9. klasse. Der evalueres på erfaringerne med at udvikle de fastlagte kompetencer. Endvidere er der udarbejdet rapporter med konkrete anbefalinger. Disse indgår i opfølgningen af den enkelte skoles handlingsplan. Der arbejdes fortsat på at opkvalificere skolernes og skolefritidsordningernes ledelser for at ruste dem til at takle udfordringerne. Her lægges der vægt på ledernes opgaver inden for personaleledelse samt det at være igangsætter og sparringspartner m.m. i forhold til skoleudviklingen. Som led i projektet udgives der informationsblade til såvel lærere og pædagoger som forældre, hvor Frederiksberg Kommunes Skolevæsen og deres aktiviteter synliggøres. For mere information, kontakt: Frederiksberg Rådhus Anne Nyholm Smallegade Frederiksberg Telefon:

22 UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER 20 BEST PRACTICE SOM PROCESREDSKAB Arbejdsskadestyrelsen En styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Behandler årligt ca arbejdsskadesager, 190 medarbejdere. Ved hjælp af løbende kvalitetsmålinger og regelmæssige tilbagemeldinger til de sagsproducerende kontorer er det lykkedes Arbejdsskadestyrelsen at opnå betydelige kvalitetsforbedringer specielt vedrørende begrundelserne for en afgørelse. Endvidere er det lykkes for Arbejdsskadestyrelsen at reducere niveauet for Ankestyrelsens ændringer af afgørelser. Arbejdsskadestyrelsen har i næsten ti år anvendt kvalitetsmålinger som en vigtig del af kvalitetsudvikling og har siden 1999 fulgt principperne i EFQM Excellence Modellen, herunder ved at gennemføre selvevalueringer for institutionen som helhed og for dele af organisationen. Arbejdsskadestyrelsen modtager hvert år op mod nye anmeldelser af en relativt ensartet type. Det afgørende for kvalitetsarbejdet i en sagsbehandling har været en Best Practice som procesredskab. Best Practice er en detaljeret regelsamling, som oprindeligt blev udarbejdet af medarbejdere fra de kontorer, der opnåede de bedste resultater i kvalitetsmålingerne. Best Practice beskriver de ufravigelige krav til den gode og effektive sagsbehandlingsproces og foreligger nu i elektronisk form. Kvalitetsmålingerne anvendes som et strategisk kontrolredskab med henblik på at afdække, om Best Practice er blevet implementeret i organisationen. Kvalitetsmålingerne bygger på brugerinteressentundersøgelser, hvor der er opnået en eksakt viden om, hvad brugerne mente om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling. For mere information, kontakt: Arbejdsskadestyrelsen Marianne Helweg-Larsen Æbeløgade København Ø Telefon:

23 UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER 21 ET FÆLLES KVALITETSSPROG I DANMARKS RADIO DR Radio En enhed i den selvstændige offentlige virksomhed Danmarks Radio. Leverer public service radioprogrammer finansieret af licensbetalinger medarbejdere. DR Radio har haft succes med dels at skabe og indarbejde et fælles kvalitetsprog, som gør det muligt at opstille konkrete mål for kvaliteten i ethvert program og dels at vurdere, om programmet lever op til den ønskede kvalitet. Det fælles kvalitetssprog er i stigende grad blevet indarbejdet i det redaktionelle arbejde og er indarbejdet i et web-værktøj, der bruges ved udvikling af nye programmer. Medarbejdere fra alle dele af DR Radio har medvirket til udvikling af kvalitetssproget. Tidligere har det været umuligt at forene de forskellige kvalitetsopfattelser, som findes i en mangfoldig organisation som DR Radio med mange kanaler og medarbejdere. Med de nye kvalitetsbegreber er det lykkes at skabe et sprog, der på en gang rummer mangfoldigheden og samtidig giver et præcist billede af målene for det enkelte program. En styrke ved kvalitetsværktøjet er, at det på den ene side er enkelt og billedskabende i sit udtryk og på den anden side rummer en stor dybde og nuancering. Det gør det muligt at fortælle en ellers meget kompliceret historie om kvalitet på en meget enkel og letfattelig måde. Værktøjet har således hjulpet DR Radio med at skabe en arbejdskultur og én organisation med et meget stærkt fokus på produktet, og der er en stor følelse af ejerskab til systemet blandt DR Radios medarbejdere. For mere information, kontakt: DR, Udvikling Bente Nørkjær TV-Byen 2860 Søborg Telefon:

24 UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER 22 KVALITETSUDVIKLING I SUNDHEDSVÆSENET GENNEM AKKREDITERING Sundhedsvæsenet i Sønderjyllands Amt Projektet omfatter i alt ca medarbejdere i de tre sektorer omfattet af KISS projektet. Sønderjyllands Amts fire somatiske sygehuse, Gigthospitalet i Gråsten, Aabenraa Kommune samt et antal praktiserende læger gennemfører frem til sensommeren 2003 akkrediterings- og udviklingsprojektet Kvalitet I Sønderjyllands Sundhedsvæsen i daglig tale kaldet KISS. Projektet udføres i samarbejde med den engelske kvalitetsorganisation Health Quality Service. KISS kendetegn er: Tværsektorielt samarbejde Kvalitetsudvikling af grænsefladerne, når patienten overgår fra en sektor til en anden Specialuddannelse af fagpersoner, der vurderer kvaliteten på sygehuse, i kommune og hos praktiserende læger Grænseoverskridende samarbejde omkring kvaliteten med St. Franziskus- Hospital i Flensborg Deltagelse af private samarbejdspartnere såsom ISS, Falck m.fl. I august 2002 var kvaliteten i alle organisationerne vurderet ved selvevaluering. Der samarbejdes på kryds og tværs i de enkelte organisationer og hen over de traditionelle skel mellem sektorerne i sundhedsvæsnet, med det formål at opnå internationalt kvalitetsstempel akkreditering. For mere information, kontakt: Aabenraa Kommune Gunhild Edemann Nygade 63 E 6200 Aabenraa Telefon:

25 UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER 23 HURTIGERE MED NYE STATISTIKKER Danmarks Statistik En styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet, producerer og formidler statistik om samfundsforhold. Hele Danmarks Statistik beskæftiger 578 årsværk. Danmarks Statistiks mission er at producere og formidle den troværdige statistik om samfundsforholdene, som er en væsentlig forudsætning for, at demokratiet og samfundsøkonomien kan fungere. Danmarks Statistik styrer og udvikler institutionen gennem mål- og resultatstyring, hvor de langsigtede målsætninger årligt udmøntes i konkrete mål på institutions-, afdelings- og kontorniveau. Et af de højest prioriterede mål har i en årrække været at nedbringe udgivelsestiden, så brugerne så hurtigt som muligt kan få adgang til statistikkerne. Udgivelsestiden er tiden mellem tællingstidspunktet og resultaternes offentliggørelse. Indsatsen for at reducere udgivelsestiderne har primært været rettet mod den interne produktionstid. Da Danmarks Statistik ofte er afhængig af en række eksterne dataleverandører, har indsatsen også omfattet initiativer rettet mod de kritiske eksterne led i kæden. Midlerne til reduktion omfatter såvel en række tekniske metoder, som fx udvikling af nye datamodeller, nye edb-systemer, målrettet fejlsøgning samt større synlighed og opmærksomhed i hele organisationen på vigtigheden af hurtigere statistikker. Udviklingen i udgivelsestiderne opgøres og rapporteres løbende med henblik på kontrol og opfølgning. Den målrettede indsats og overvågning har ført til markante resultater i form af en kraftig reduktion af udgivelsestiderne i perioden fra 1994 til Reduktionerne i udgivelsestiderne på mellem 28 og 44 pct. er især sket via nedbringelse af den interne databearbejdnings- og trykketid. For mere information, kontakt: Danmarks Statistik Morten Henrichsen Sejrøgade København Ø Telefon:

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. En introduktion

Den Kommunale Kvalitetsmodel. En introduktion Den Kommunale Kvalitetsmodel En introduktion Indhold Forord 2 Introduktion til Den Kommunale Kvalitetsmodel 3 Kort om baggrunden for Den Kommunale Kvalitetsmodel 4 Modellens opbygning 5 Modellens kvalitetsbegreb

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 Hvad er SCKK? Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling Formål: Styrke kompetence-

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere