Sekretariatschef Susanne Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatschef Susanne Nielsen"

Transkript

1 Bidragsforhøjelse. 2-lagsbelåning. Klageren fik i forbindelse med opførelsen af en ejendom i 2012 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut på to fastforrentede obligationslån, det ene med en løbetid på 25 år og med afdragsfrihed og det andet med en løbetid på 8 år. Af lånetilbudene fremgik det, at lånene skulle optages samtidig. Aftalegrundlaget indeholdt oplysninger om bidragsberegning samt forbehold for ændringer af beregningsmetoden og bidragets størrelse. Instituttet varslede i august 2014 nye priser pr. 1. januar 2015 over for klageren. For klageren betød det, at den årlige bidragssats på obligationslånet med afdragsfrihed steg fra 0,5352 til 0,6496 pct. Klageren protesterede efterfølgende mod bidragsforhøjelsen, som ifølge klageren var i strid med de tilsagn om priser og konsekvenser, som klageren fik i forbindelse med låneoptagelsen. Klageren fik i 2015 lave en låneomlægningsberegning, som dannede grundlag for en låneomlægning til et nyt lån, hvor klageren fik en kampagnerabat på kr. Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, principalt at instituttet skulle annullere stigningen i bidragssatsen, subsidiært at den tilbudte rabat på kr. fra det koncernforbundne institut skulle anvendes som en kontant, skattefri udbetaling til klageren eller som et nedslag i bidragssatsen over en periode på 6 år. Instituttet påstod frifindelse. Instituttet fremlagde i sagen selskabsmeddelelse af 10. april 2014 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, som indeholdt en redegørelse for indførelsen af en 2- lagsbelåningsmodel pr. 3. maj Ud fra instituttets oplysninger og selskabsmeddelelse af 10. april 2014 fastslog Nævnet, at instituttet ikke på det tidspunkt, hvor klageren besluttede at optage de to lån, kunne have tilbudt klageren finansieringen som ét samlet lån. Ud over parternes oplysninger om den rådgivning, som klageren modtog i forbindelse med låneoptagelsen, og de fremlagte rådgivningsskemaer var det ikke muligt for Nævnet nærmere at afdække indholdet af den ydede mundtlige rådgivning. Da der i aftalegrundlaget var den fornødne klare hjemmel til for instituttet at foretage bidragsforhøjelser, og da forhøjelsen ikke fremstod som vilkårlig eller åbenbart urimelig, fandt Nævnet, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen. Nævnet bemærkede yderligere, at den låneomlægning, klageren efterfølgende havde foretaget, havde ført til en forøgelse af obligationsrestgælden med ca kr. Til gengæld havde klageren fået et fastforrentet lån til en rente på 1,5 pct., hvilket skulle sammenholdes et renteniveau i størrelsesordenen 3 pct. ultimo Som følge af det anførte blev realkreditinstituttet frifundet. K E N D E L S E afsagt den 2. november 2015 JOURNAL NR.: T INSTITUT: Totalkredit A/S KLAGEEMNE: Bidragsforhøjelse. 2-lagsbelåning. DATO FOR NÆVNSMØDE: Den 27. august 2015 Den 8. oktober 2015 SAGSBEHANDLER: Sekretariatschef Susanne Nielsen NÆVNSMEDLEMMER, DER HAR DELTAGET I BEHANDLINGEN: Henrik Waaben (formand) Per F. Møller (2 stemmer, jf. nævnsvedtægternes 14, stk. 1) Jacob Elverum Mads Laursen

2 SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: Klageren afsluttede i 2012 nyopførelsen af en ejendom. Klageren fik i den forbindelse den 20. december 2012 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende henholdsvis et 25-årigt, fastforrentet 3 pct. obligationslån med afdragsfrihed på kr. og et 8-årigt fastforrentet obligationslån på kr. Lånet blev formidlet af et pengeinstitut, som har en samarbejdsaftale med indklagede. Af lånetilbuddet fremgår blandt andet følgende: Det er en forudsætning, at de nævnte lån optages samtidigt. Det betyder, at der ikke er mulighed for kun at vælge et af lånene. Bidrag beregnes af lånets restgæld Læs mere om bidragssats i Långuiden. Den anførte bidragssats gælder, så længe der er afdragsfrihed på lånet. Når den aftalte afdragsfrihed udløber, vil lånets bidragssats blive nedsat med 0,0500 procentpoint. Bidrag beregnes af lånets restgæld Læs mere om bidragssats i Långuiden. Endvidere fremgår følgende af Standardiseret Europæisk Informationsblad, som indgår i lånetilbudspakken: Bidrag (p.t. 0,5332% om året) beregnes af lånets restgæld. Beregningsprincippet og størrelsen af bidraget kan ændres efter (indklagedes) beslutning. Klageren underskrev den 21. december 2012 et rådgivningsskema, som indeholdt hovedpunkterne i den rådgivning, som det låneformidlende pengeinstitut havde ydet i forbindelse med låneoptagelsen. Lånene blev efter det oplyste udbetalt den 2. januar Af de for lånene udstedte låne- og pantsætningsaftaler fremgår blandt andet følgende: Særlige bestemmelser Vilkår for lånet For lånet gælder de af (indklagedes) bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets almindelige betingelser AB skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af (indklagedes) bestyrelse med hjemmel i (indklagedes) vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede Almindelige forretningsbestemmelser i Långuiden samt Særlige bestemmelser i nærværende låne- og pantsætningsaftale. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige tiltræde låne- og pantsætningsaftalen som solidarisk hæftende debitorer. 2

3 Bidrag Som en del af ydelserne betales et bidrag, hvis størrelse og beregningsmåde fastsættes af (indklagede) Bidragets størrelse oplyses i forbindelse med udbetaling af lånet. Bidrag og beregningsprincipper kan ændres efter (indklagedes) beslutning. Meddelelse herom vil i såfald blive givet til debitor med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. (Indklagede) kan desuden fastsætte specielle bidragssatser og/eller beregningsprincipper for særlige lån eller grupper af lån. Meddelelse om ændringer i bidraget og/eller beregningsprincipperne herfor kan gives i en terminsopkrævning. Ændres bidraget, ændres terminsydelsen i forhold hertil. Indklagedes långuide indeholder følgende afsnit om bidrag: Bidrag Bidragets størrelse og beregningsmetode fastsættes i forbindelse med ydelsen af lånet. Bidragssatsen er afhængig af ejendomskategori, låntype, belåningsinterval (lånets prioritetsstilling på optagelsestidspunktet i forhold til den kontante låneværdi for ejendommen) og lånets hovedstol. Bidraget beregnes som en procentsats af lånets restgæld (dvs. af kontantrestgælden for kontantlån og af obligationsrestgælden ved obligationslån). Betalingen sker forholdsmæssigt som en del af lånets terminsydelse. Ændring af bidrag og gebyrer mv. Bidrag kan ændres i lånets løbetid efter (indklagedes) beslutning. (Indklagede) kan endvidere ændre eller indføre gebyrer, kursskæring, morarenter mv. i eksisterende låneforhold. (Indklagede) kan forhøje bidraget ændre eller indføre gebyrer, kursskæring, morarenter mv. med tre måneders varsel til en termin med virkning fra førstkommende termin. Bidragsforhøjelsen eller andre prisændringer i eksisterende låneforhold kan ske som følge af øgede omkostninger, herunder skatter og afgifter, eller tab og nedskrivninger eller i øvrigt, hvis det er ønskeligt for (indklagede) af indtjeningsmæssige grunde, herunder men ikke alene behov for forbedring af kapitalgrundlaget. (Indklagede) kan ændre beregningsmetoden for bidraget med tre måneders varsel til en termin, med virkning fra førstkommende termin, hvis det er ønskeligt for (indklagede) af administrative, markedsmæssige eller konkurrencemæssige grunde Indklagede fremsendte den 28. august 2014 følgende brev til klageren om nye priser: Nye priser på realkreditlån 1. januar 2015 forhøjer (indklagede) bidragssatser på realkreditlån. Bidragssatserne ændres, så de i højere grad modsvarer de omkostninger, kapitalkrav og risici, der er forbundet med den pågældende låntype. 3

4 Realkreditlån fra (indklagede) vil fortsat være en attraktiv måde at finansiere din bolig på. Det nye bidrag opkræver vi første gang som en del af din ydelse ved udgangen af marts måned Hvad betyder det for dig? Låntype Obligationslån afdragsfrihed Restgæld pr. 31. december 2014 i kr ,00 Nuværende årlig bidragssats i pct. 0,5332 Ny årlig bidragssats fra 1. januar 2015 i pct. 0,6496 Bidragsændringens betydning for ydelsen pr. kvartal i kr. (før skat) 505,47 Bidragssatsen er fastsat ud fra belåningsintervallet på lånets tilbudstidspunkt. Forhøjelsen af bidragssatsen følger de regler og betingelser, som fremgår af dine lånevilkår. Klageren var efterfølgende i dialog med det med indklagede koncernforbundne realkreditinstitut via en blog, idet klageren fandt, at bidragsforhøjelsen stred imod de tilsagn om priser og konsekvenser, som klageren fik i forbindelse med låneoptagelsen. Klageren fik den 19. september 2014 i det låneformidlende pengeinstitut udarbejdet en beregning af låneomlægning som viste følgende: Sammenligning Lån, der indfries Lån, der optages Forskel 1.års ydelse pr. år før skat års ydelse pr. år efter skat Heraf afdrag pr. år Restgæld Gennemsnitlige årlige omkostninger i procent på lån, der optages, udgør før skat 3,56% og efter skat 2,67% Klageren fik endvidere den 26. januar 2015 lavet en tilsvarende beregning. Beregningen dannede grundlag for en låneomlægning, som klageren gennemførte den 2. februar 2015 til et samlet nyt 20- årigt, 1,5 pct. obligationslån på kr. Klageren fik i forbindelse med låneomlægningen en kampagnerabat på kr. Klageren indbragte efterfølgende sagen for Realkreditankenævnet. PARTERNES PÅSTANDE: Klageren påstår indklagede tilpligtet principalt at annullere stigningen i bidragssatsen, subsidiært, at de kr., som det koncernforbundne realkreditinstitut tilbyder i rabat, anvendes som en kontant, skattefri udbetaling til ham eller som et nedslag i bidragssatsen over de næste 6 år. 4

5 Indklagede påstår frifindelse. KLAGERENS FREMSTILLING: Klageren oplyser, at han i efteråret 2014 modtog information fra indklagede om stigning i bidragssatsen på det ene af hans realkreditlån. Det er en urimelig stigning. I forbindelse med optagelsen af lån til finansiering af hans nybyggede hus var hans ønske til hans bankrådgiver helt klart: Han ønskede ét lån med fast rente med afdrag. Det kunne rådgiveren ikke klare via indklagede, men han fik at vide, at det var lige så godt eller endda bedre med tolagsbelåning. Tolagsbelåningens Pakke A, som han fik, var at sidestille med ét traditionelt fastforrentet lån med afdrag. I sagens natur tvang tolagsbelåningen ham til at tage grundlånet, som dækker 0-60 pct. af belåningen, som afdragsfrit lån, mens han afdrager toplånet de første 8 år. Afdragsfriheden på det ene lån var altså ikke hans ønske og ikke noget, han valgte det var et krav fra indklagedes side. Det var altså reelt helt unødvendigt at udstede to lån, heraf det ene med påtvunget afdragsfrihed, når han som anført ønskede ét fastforrentet lån med afdrag. Det har indklagede da også siden erkendt, eftersom indklagede er gået væk fra den tvungne tolagsbelåning. Eftersom der ikke er bidragsstigninger på fastforrentede lån med afdrag, er stigningen til ham derfor også helt urimelig. Det koncernforbundne realkreditinstitut, som ejer indklagede og dermed er ansvarlig for stigningen, har en blog, hvor man kan diskutere tolagsbelåningen. Her skrev han den 8. september 2014, kl : Vi er også blevet ramt af (indklagedes) forhøjede bidragssatser. Vi ville egentlig helst have haft ét fastforrentet lån med afdrag, men vi blev tvunget ind i tolags-belåningen, hvis vi ønskede at blive i vores bank. Vi fik at vide, at Pakke A (som vi valgte med fastforrentede lån med afdrag på både top- og grundlån) svarede til eller var bedre end ét fastforrentet lån med afdrag hos konkurrenterne. Det har så vist sig ikke at passe. Så vidt vi kan se, betaler folk med ét fastforrentet lån hos (indklagede) mindre i bidragssats, end vi gør, da den type lån ikke stiger. Det er jo ikke rimeligt, for vi var jo tvunget ud i, at det ene lån skulle være afdragsfrit, så længe vi betaler af på toplånet. Så egentlig har vi ikke nogen afdragsfrihed, men vi kommer alligevel betale, som om vi havde. til at 5

6 Det er bondefangeri. Hertil svarede en områdedirektør fra det koncernforbundne realkreditinstitut den 11. september 2014, kl. 14:01: Beklager din svartid: Men du har ganske ret i din betragtning. Det er ikke fair! Derfor har vi brugt tiden på noget fornuftigt; nemlig hvad kan vi gøre, så du ikke rammes. Og det vi gør er, at har man som du fået tolagsbelåning og har kort løbetid på sit toplån (10 år), så får du op til kr. i værdibevis pr. lån, så du kan få et rigtigt fastforrentet lån, hvor vi så betaler op til kr. af gebyrerne. Og så får du et lån med de egenskaber, du kender, men til en lavere rente. Og ingen ændringer i bidraget. Det burde jeg kunne have svaret med det samme men bedre sent end aldrig, når det er gode nyheder! Senere skriver områdedirektøren blandt andet: Men når man fanger nogen i en skæv sø, så er man også forpligtet til at hjælpe jf. det værditilbud, jeg omtalte for dig i går. Det koncernforbundne realkreditinstitut siger altså selv, at: 1)Han har ret i sin betragtning. 2)Det er ikke fair. 3)Det koncernforbundne realkreditinstitut erkender, at instituttet er forpligtet til at hjælpe ham. Det koncernforbundne realkreditinstitut vil altså officielt gerne have, at han ikke rammes. Derfor kommer instituttet med et såkaldt tilbud om rabat på kr. ved en låneomlægning. I den følgende diskussion på bloggen havde han, ligesom flere andre låntagere, mange gode argumenter for, at det ikke kunne betale sig at omlægge, og at de kr. blot var en dråbe i havet i den sammenhæng, men områdedirektøren blev ved med at insistere på, at det godt kunne betale sig. Han fik sin bank til at regne på det, og det viste sig naturligvis, at det ville være meget dumt at omlægge. Selv med værdibeviset ville det koste over kr., og derudover ville restgælden stige med over kr. Han henviser til den fremlagte beregning fra banken. Områdedirektøren skrev senere på bloggen, at det i gennemsnit ville give en stigning på 38 kr. for et grundlån. Hans grundlån stiger ca. 168 kr. om måneden de næste 6 år, i alt ca kr. Tallet er således ikke korrekt for hans vedkommende. 6

7 Det står ingen steder skrevet, at det koncernforbundne realkreditinstitut er forpligtet til at hæve bidragssatserne på Pakke A lånene, ergo kan indklagede selv beslutte at friholde Pakke A for stigningerne. Pakke A blev solgt med ordene fremtidens realkredit. I materialet, der beskriver Pakke A, står der ligeledes: Til dig, der ligger vægt på 1: Den bedste sikkerhed for ydelsen. 2: Et højt afdrag på din realkreditbelåning. 3: Muligheden for at kunne reducere din restgæld, hvis renterne stiger. Men samtidig accepterer: At du betaler ekstra for at kende din ydelse i hele lånets løbetid. Fremtiden varede kun to år, hvilket ikke er acceptabelt, når man tager et lån med tilbagebetaling over 25 år. Det handler nærmere om, at det koncernforbundne realkreditinstitut har fundet ud af, at tolagsbelåningen er en rigtig dårlig forretning for instituttet. Til trods for, at han betaler ekstra, kender han heller ikke ydelsen i hele lånets løbetid. Her taler han ikke engang om den ekstra ydelse i forbindelse med stigningen i bidragssatsen, men derimod om, at det, man lover, ikke holder, når indklagede efterfølgende vil tvinge ham til at omlægge det fremtidssikrede lån allerede to år inde i afdragsperioden for at slippe for stigningen i bidragssatsen. Det er misvisende markedsføring. Først tvinger man ham ind i tolagsbelåningen, og bagefter prøver man at tvinge ham ud i en dyr låneomlægning. I september 2014 blev han kontaktet af to journalister fra Børsen, der også havde fanget uretfærdigheden i bidragsstigningerne. Journalisterne interviewede områdedirektøren og ham til to artikler. Journalisterne indledte den ene af to artikler med at konkludere: De gjorde præcis, hvad (det koncernforbundne realkreditinstitut) og tidligere topchef bad dem om. Alligevel bliver kunder med såkaldt tolagsbelåning ramt af nye prisstigninger. I artiklerne er det tydeligt, at det er uretfærdigt, at tolagslånere med Pakke A rammes. Selv siger områdedirektøren også, at der kan være nogle, der bliver ramt uheldigt af bidragsstigninger, og det skal ikke ligge dem til last. Områdedirektøren nægter både på bloggen og i artiklerne i Børsen at kommentere konkrete sager, og det kan i dette tilfælde kun skyldes, at områdedirektøren ved, hvor dårlig en sag, det koncernforbudne realkreditinstitut står med. I det mindste har områdedirektøren dog erkendt det koncernforbundne realkreditinstituts ansvar og skyld. 7

8 De kr., som det koncernforbundne realkreditinstitut tilbyder, vil han gerne sige ja tak til, men det skal ske som en kontant, skattefri udbetaling til ham eller via et nedslag i bidragssatsen over de næste 6 år. Det går i begge tilfælde nogenlunde lige op med hans udgifter til stigningen i bidragssatsen. For det koncernforbundne realkreditinstitut bør det være underordnet, hvordan han får de kr. Til indklagedes udtalelse har klageren følgende kommentarer: Indklagede forholder sig som ventet blot til, at han i sin tid skrev under på, at indklagede måtte hæve bidragssatserne. Han fastholder imidlertid sine påstande. Som tidligere anført var det ikke hans ønske, at lånet i huset skulle deles i to. Det kan rådgiveren i banken bekræfte. Indklagede ville ikke udstede ét fastforrentet lån med afdrag til ham, men krævede, at han optog tolagsbelåning. Tolagsbelåningen var ikke et lovmæssigt krav. Alle andre realkreditinstitutter gav mulighed for at have ét fastforrentet lån med afdrag med en belåning op til 80 pct. Han fik at vide, at tolagsbelåningen for hans vedkommende svarede til ét fastforrentet lån med afdrag. Som bekendt har indklagede ikke hævet bidragssatsen på de fastforrentede lån med afdrag. I reglerne om god skik (bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013), står der i 6, stk. 4: I løbende kundeforhold kan ændringer til ugunst for kunden af renter, bidrag eller andet vederlag ikke finde sted uden varsel, medmindre ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som den finansielle virksomhed ikke har indflydelse på. Indklagedes påstand er, at bidragssatsen hæves på afdragsfrie lån, så de modsvarer de omkostninger, kapitalkrav og risici, der er forbundet med den pågældende låntype. Indklagede har haft indflydelse på de udefrakommende forhold. Det var indklagedes valg, ikke hans, at udstede et hav af unødvendige afdragsfrie lån, som var påklistret et toplån af forskellig slags. Indklagedes valg var smart, for efter kort tid droppede man helt tolagsbelåningen igen, hvorved man så kunne straffe de kunder, der var blevet tvunget ind i et afdragsfrit grundlån. På indklagedes hjemmeside står der, at indklagedes nye priser skal understøtte nedbringelse af andelen af lån med afdragsfrihed. Så 8

9 først kræver man, at folk optager unødvendige afdragsfrie lån for derefter at sætte bidragssatsen op. Det er korrekt, at han har skrevet under på, at indklagede må hæve bidragssatsen. Det skal dog ses i lyset af, at han fik at vide, at hans tolagslån svarede til ét fastforrentet lån med afdrag hele løbetiden. På baggrund heraf har man en berettiget forventning om, at bidragssatsen alene stiger, hvis det også sker for ét fastforrentet lån med afdrag. Det er ikke tilfældet. Dermed rammer bidragsstigningen ham urimeligt og tilfældigt. Han har fundet nogle interessante udsagn fra områdedirektøren frem. De er alle at finde på den blog, han har henvist til ovenfor. så ser vi de to lån som et. Ergo er der tale om ét lån med fast rente og konstant afvikling. Ingen afdragsfrihed. Vi bad ikke om afdragsfriheden Det var led i en lang liberalisering af finanssektoren. Han bad heller ikke om afdragsfrihed. Det, der er interessant, det er, at vi fremadrettet også skelner på låntype, og om du afdrager eller ej. Og den her differentiering indfører vi netop for ikke at straffe bonus pater. Forstået på den måde, at F1 og afdragsfrihed koster os ekstra i supplerende sikkerhed. Men det synes vi ikke, at du skal straffes for, hvis du har et fastforrentet lån med afdrag. Tolagslån pakke A ses ifølge områdedirektøren selv som ét fastforrentet lån med afdrag, og det fik han også at vide ved låneoptagelsen. På trods heraf hæves bidragssatsen, selv om det er den mest sikre låntype, og indklagede straffer også bonus pater. Det er i strid med de oplysninger, som tolagsbelåningen blev solgt på. Tolagsbelåningen giver ikke noget i indtjening det er alene et bolværk. Det er ikke korrekt, når indklagede efterfølgende sætter prisen op. Det er indklagede, der har skruet modellen sammen på den måde, ikke ham. så var SDO-obligationer ikke noget, vi var begejstrede for. Hvorfor har indklagede så tvunget ham og andre kunder ind i dem? men det er jo faktisk lige præcis den mentalitetsændring, jeg lidt efterlyser. Den samme snusfornuft som mine forældre (nogle gange i al for rigt mål) prædikede til mig: Vi startede med ølkasser som reoler og ikke designerreoler. Du kender sikkert smøren. Men det er jo der, vi skal hen igen: Gæld er gæld og gæld skal afdrages. Deri er han enig. Men hvorfor har indklagede 9

10 så strikket det sådan sammen, at man er påtvunget afdragsfrihed, som man reelt ikke har, men kun kommer til at betale for? Når vi styrer via obligationerne, så er der ingen fordyrende mellemled. Der er ingen skjulte gebyrer og investorerne (og ratinginstitutterne) kan bedre lide obligationer med afdrag. Det betvivler han ikke, men hvorfor har indklagede så valgt at udstede en masse unødvendige afdragsfrie lån? Det bør være indklagede, der får styr på det rod igen uden at straffe ham. Det er jo et dejligt eksempel på moral. men to-lag gælder KUN for nye lån. Alle lån også selv om de skal rentetilpasses kører videre som du kender det i dag. Du har jo netop optaget et lån med os ud fra nogle bestemte præmisser, og dem kan vi jo ikke sådan ændre på! De præmisser, indklagede gav ham, hed: Det er det samme som ét fastforrentet lån, men pludselig ser indklagede det som to lån. Men det, at vi indfører to-lagsbelåning, skulle gerne medføre, at vores omkostninger til supplerende sikkerhed stabiliseres trods faldende huspriser, og at vi derfor ikke behøver at hæve priserne yderligere af den grund. Når indklagede ved, at ratinginstitutterne ikke er glade for afdragsfrie lån, hvorfor brugte indklagede dem så unødvendigt? Ideen med pakke A er, at den har samme ydelse som et gammeldags fastforrentet lån med afdrag. Vi har nogle kunder der så siger, at de overhovedet ikke ønsker afdragsfrihed på nogle af lånene. Men det er en god ide som beskrevet ovenfor. Og man skal altså ikke se på lånene hver for sig men på pakken samlet set. Og der afdrager man hele tiden hurtigt og effektivt. Du skal have tolagsbelåning. I dit tilfælde vil du få det, der hedder Pakke A. Det svarer til et fastforrentet 30-årigt (eller 25 hvis du ønsker det) lån. Afdrag i hele perioden. Fast rente i hele perioden. Samme ydelse som du kender. Retorikken er ikke til at tage fejl af: Han er af sin rådgiver blevet lovet, at han roligt kunne tage en tolagsbelåning - Pakke A, idet det var det samme som ét fastforrentet lån med afdrag. Det samme har han kunnet læse på det koncernforbundne realkreditinstituts egen blog. Han har i øvrigt gjort, som indklagede har bedt ham om: Han har lagt lån om. Hans restgæld er blevet øget med godt kr., og selv om han efter skat afdrager godt kr. mere om året, er han først om ca. 2 1/2 år på niveau med, hvor han stod før. De kr., som indklagede tilbyder for at lægge lånene om, har altså ikke den store virkning. Hvis han skulle blive tvunget til 10

11 at sælge inden for de næste 2 1/2 år, har det alt andet lige kostet ham penge. Ergo har det ikke kunnet betale sig, selv om det modsatte påstås. De kr. kom endvidere kun til udbetaling, hvis han igen valgte at blive hos indklagede. Det er ikke rimeligt. Når indklagede sådan set har erkendt deres fejl ved at tilbyde kr. til låneomlægning, så bør de kr. følge med, hvis man vælger et andet realkreditinstitut. Der har været meget usikkerhed med hensyn til, hvor lang tid bidragsforhøjelsen vil gælde, særligt om det kun er, mens lånet er afdragsfrit, eller om det gælder i hele lånets løbetid. Det er ikke acceptabelt, at det ikke står nævnt nogen steder. Han troede oprindelig, at det kun ville gælde, indtil han begyndte at afdrage, men efter en samtale med sin bank, som faktisk heller ikke vidste det, er han i tvivl om, hvorvidt det vil gælde resten af lånets løbetid. I givet fald er der ikke tale om ca kr. i ekstra bidragssats, men meget større beløb. Det får områdedirektørens kommentar om, at det er småpenge, det drejer sig om, til at klinge ekstra hult. Klageren ønsker oplyst, i hvilket kvartal i løbet af de næste 23 år han ikke afdrager på tolagslånet. INDKLAGEDES FREMSTILLING: Indklagede oplyser, at klageren pr. 2. januar 2013 fik udbetalt et afdragsfrit, fastforrentet lån på kr. med 25 års løbetid. Lånets afdragsfrihed udløber 30. september Klageren optog yderligere pr. 2. januar 2013 et fastforrentet lån på kr. med 8 års løbetid. Det i denne sammenhæng relevante aftalegrundlag mellem klageren og indklagede udgøres af låne- og pantsætningsaftalerne fra Begge suppleres af indklagedes Långuide. Af såvel låne- og pantsætningsaftalerne som Långuiden fremgår det, at indklagedes bestyrelse fastsætter størrelsen af og beregningsmåden for bidraget, og at bestyrelsen kan beslutte ændringer heraf i lånets løbetid. Endvidere indeholder Långuiden en angivelse af de begivenheder, der kan føre til sådanne ændringer. Indklagede har varslet en bidragsstigning over for klageren. Varslingen er sket i overensstemmelse med gældende regler, 11

12 ankenævnspraksis og ovenstående aftalegrundlag mellem klageren og indklagede. Supplerende oplyser indklagede, at tillægget til bidraget for afdragsfrihed alene betales, indtil afdragsfriheden på lånet udløber i Herefter reguleres bidraget automatisk på lånet, således at det fastsættes i overensstemmelse med bidragssatsen for lån med afdrag. Klageren anfører, at indklagede krævede, at klageren optog tolagsbelåning. Hertil bemærker indklagede, at klageren har fået tilbudt de lånetyper, som indklagede udbød på det tidspunkt, klageren ønskede at optage lån. Der er alene tale om tilbud, idet der ikke foreligger en kontraheringsforpligtelse for hverken klageren eller indklagede. Klageren oplyser videre, at han fik at vide, at tolagsbelåningen svarede til ét fastforrentet lån med afdrag. Indklagede bemærker, at klageren fik en lånepakke bestående af et fastforrentet lån med 25 års løbetid og 8 års indledende afdragsfrihed samt et fastforrentet lån med afdrag med 8 års løbetid. Samlet set havde denne pakke en afdragsprofil svarende til et samlet fastforrentet lån med afdrag. Klageren henviser til 6, stk. 4 i bekendtgørelsen om god skik, som omhandler de tilfælde, hvor der kan ske forhøjelse af satserne uden varsel. Hertil bemærker indklagede, at indklagede har varslet bidragsforhøjelsen i brev af den 28. august 2014 med virkning fra den 1. januar 2015, og at forhøjelsen således er sket med et varsel på 4 måneder. Klageren anfører, at der er usikkerhed om, hvor længe bidragsforhøjelsen gælder. Som nævnt ovenfor betales tillægget til bidraget for afdragsfrihed alene, indtil afdragsfriheden på lånet udløber i Herefter reguleres bidraget automatisk på lånet, således at det fastsættes i overensstemmelse med bidragssatsen for lån med afdrag. Anbringender Det gøres til støtte for den fremsatte påstand gældende, at at indklagede er berettiget til at hæve bidragssatsen som varslet over for klageren, og indklagede ikke har lovet klageren fast bidrag eller ens bidrag på de to lån. 12

13 OPLYSNINGER M.V. FRA NÆVNSSEKRETARIATET: Indklagede fremsendte den 10. april 2014 følgende selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S: (Det koncernforbundne realkreditinstitut) og (indklagede) vil fra den 3. maj 2014 tilbyde et fastforrentet realkreditlån med afdrag op til 80% af ejendommens værdi. Det sker for at imødekomme en stigende efterspørgsel efter et simpelt lån med fast rente og afdrag. De danske boligejere kan få tilbudt lånet i et af de pengeinstitutter, der samarbejder med (indklagede) og i (det koncernforbundne realkreditinstituts) centre. Lånet finansieres ved at udstede obligationer i (det koncernforbundne realkreditinstituts) kapitalcenter E (SDO). -Kursen vil være attraktiv, og det fastforrentede lån vil derfor være interessant for mange kunder, siger vicedirektør i finansafdelingen Kursen på et 3% fastforrentet lån med afdrag ligger i dag omkring 98,00. De nuværende fastforrentede obligationer lukker for udstedelser 31. august 2014, og man får derved den laveste rente ved at optage lånet inden 31. august. (Det koncernforbundne realkreditinstitut) og (indklagede) anslår, at låntagere, der i dag betaler 4% eller mere på deres fastforrentede lån, med fordel kan omlægge til 3%-lånet med afdrag. Dermed opnår de en lavere ydelse og bedre beskyttelse af deres friværdi, hvis renterne stiger, og boligpriserne falder. Efter den første behandling af sagen besluttede Nævnet, at der hos begge parter skulle indhentes yderligere oplysninger om den rådgivning, som klageren havde modtaget i forbindelse med låneoptagelsen. Klageren besvarede den 17. og den 28. september 2015 forespørgslen som følger: Vi ønsker ikke, at vores klage skal udvikle sig til en sag om dårlig, mangelfuld eller forkert rådgivning fra vores rådgiver Det er slet ikke det, det her handler om. Sagen er den, at (indklagede) ( (det koncernforbundne realkreditinstitut) ) i deres salgsmateriale og på nettet (hvor jeg fx har hen vist til (vicedirektørens) kommentarer i det hele taget om tolags-belåningen samt til mig direkte), sagde, at det, vi valgte, svarede til ét fastforrentet lån med afdrag hele tiden. Man kan også finde mange påstande om, at ikke bare svarede tolagsbelåningen til det gamle fastforrentede lån med afdrag - det var bedre! Så kan man jo kun undre sig over, at (indklagede) ( (det koncernforbundne realkreditinstitut) ) gik tilbage til det gamle produkt, når nu det nye oven i købet var bedre! Jeg medsender den låneberegning, der blev lavet af vores bank et par dage inden, vi lagde lånene om samt dokumentet om udbetaling af lån. Der kan man tydeligt se, at vores restgæld blev væsentligt større. Ergo er (indklagedes) kr. til omlægning en dråbe i havet. Hvis vi af en eller anden grund skulle blive tvunget til at sælge indenfor de kommende år, vil 13

14 vi have mistet mange penge på den omlægning. Endnu et argument fra (indklagede), som ikke holder vand. -0- Vi har ikke yderligere kommentarer. (Indklagede) lytter ikke til det, vi siger. Det handler ikke om rådgivningen i banken. Det handler om det grundlæggende, at lånet blev solgt som værende det samme som ét fastforrentet lån. Det har vi bl.a. bevist ved adskillige henvisninger til (indklagedes/det koncernforbundne realkreditinstituts) egne udtalelser ( (vicedirektøren) ). I øvrigt henholder vi os til alt det, vi tidligere har skrevet. Indklagede fremsendte den 22. september 2015 følgende oplysninger og kommentarer: Indklagede kan oplyse, at rådgivningen af klager blev ydet af klagers rådgiver i (det låneformidlende pengeinstitut), som er et af de pengeinstitutter som indklagede samarbejder med. Klager ønskede et fastforrentet lån med afdrag med en løbetid på op til 25 år, således at lånet kunne være færdigbetalt, når klager forventede at forlade arbejdsmarkedet. Indklagede tilbød sædvanligvis en lånepakke bestående af et 30- årigt grundlån og et 10-årigt toplån. På baggrund af klagers specifikke ønske fik klager tilbudt et grundlån med 25 års løbetid og et toplån med 8 års løbetid. Klager modtog rådgivning om tolagslån, idet indklagede på dette tidspunkt alene tilbød tolagsbelåning, som i den konkrete sag bestod af en lånepakke bestående af 2 lån med en samlet afdragsprofil svarende til et fastforrentet lån med afdrag jf. kopi af rådgivningsskema grundlån og rådgivningsskema toplån Klager har således modtaget sædvanlig rådgivning om lånets relevante karakteristika, herunder at lånets afvikling tilnærmelsesvist ligner profilen for et 30-årigt lån Det var på rådgivningstidspunktet ikke relevant at rådgive om betydningen af afdragsfrihed i forhold til bidraget, da der ikke var truffet beslutning herom på daværende tidspunkt. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Ud fra indklagedes oplysninger og ud fra indklagedes selskabsmeddelelse af 10. april 2014, jf. Oplysninger m.v. fra Nævnssekretariatet, kunne indklagede ikke have tilbudt klageren finansieringen som ét samlet lån på det tidspunkt, hvor klageren besluttede at optage de to lån. Ud over parternes oplysninger om den rådgivning, som klageren modtog i forbindelse med låneoptagelsen, og de fremlagte rådgivningsskemaer, er det ikke muligt for Nævnet nærmere at afdække indholdet af den ydede mundtlige rådgivning. 14

15 Da der i aftalegrundlaget er den fornødne klare hjemmel til for indklagede at foretage bidragsforhøjelser, og da forhøjelsen ikke fremstår som vilkårlig eller åbenbart urimelig, finder Nævnet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte bidragsforhøjelsen. Nævnet bemærker yderligere, at den låneomlægning, klageren efterfølgende har foretaget, har ført til en forøgelse af obligationsrestgælden med ca kr. Til gengæld har klageren fået et fastforrentet lån til en rente på 1,5 pct. Denne skal sammenholdes med renteniveauet ultimo 2012, hvor renten på de lange obligationer var i størrelsesordenen 3 pct. Som følge af det anførte b e s t e m m e s Indklagede, Totalkredit A/S, frifindes. Henrik Waaben / Susanne Nielsen 15

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21508140 Bidragsforhøjelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån til det indklagede realkreditinstitut. Låne blev oprindelig ydet som kortrentelån F1 med indledende afdragsfrihed. Aftalegrundlaget

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604106 Bidragsforhøjelse. Det indklagede realkreditinstitut udbetalte i marts 2014 via et af sine låneformidlende pengeinstitutter to lån til klageren, dels et tilpasningslån F1 og dels et 9-årigt fastforrentet

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21406087 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Klageren optog i 2006 og i 2007 to lån hos det indklagede realkreditinstitut. Lånene blev ydet med afdragsfrihed til og med termin 40. I lånetilbuddene

Læs mere

afsagt den 2. december 2016 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 2. december 2016 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604105 Bidragsforhøjelse. Institutskifte. Rådgivning. Klageren havde i sin ejendom et lån på 913.000 kr., som i 2003 var ydet af det indklagede institut 1. Institut 1 afgav i marts 2013 på vegne af det

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21503046 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Klageren optog i 2013 et kortrentelån F1 hos det indklagede realkreditinstitut. Lånetilbuddet indeholdt en betalingsplan med oplysning om

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21604109 Bidragsforhøjelse. Klageren optog i maj 2002 et variabelt forrentet obligationslån med renteloft på 978.000 kr. og i april 2011 et tilpasningslån F1 på 1.020.000 kr. hos det indklagede institut.

Læs mere

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse. 21302035 Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag. Klageren havde i sin ejendom to lån, dels et obligationslån til det indklagede realkreditinstitut 1 med 1. prioritetsret, og dels obligationslån med 2.

Læs mere

afsagt den 27. marts 2013

afsagt den 27. marts 2013 21206069 Gældsovertagelse Klagerne erhvervede i juli 2011 en ejendom. Ifølge købsaftalen skulle klagerne overtage lån til henholdsvis det indklagede realkreditinstitut som to pantebrevsselskaber. Klagerne

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21502038 Afslag på låneomlægning uden fornyet garantistillelse. Efter anmodning via et lokalt pengeinstitut, som er låneformidler for det indklagede institut på Færøerne, afgav instituttet i september

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21307124 Bidragsforhøjelse Klageren er en andelsboligforening, der i november 2006 optog et CIBOR6 lån hos det indklagede realkreditinstitut. Ifølge lånetilbuddet udgjorde det årlige bidrag 0,35 pct. Der

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21407088 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Klageren og hans daværende ægtefælle optog i 2006 et lån hos det indklagede realkreditinstitut. Lånet blev ydet med pant i en ejendom,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

afsagt den 20. december 2013

afsagt den 20. december 2013 21303047 Kaution. Rådgivningsansvar. Klagerens daværende samlever erhvervede i 2004 en ejendom, som efterfølgende blev beboet af klageren og samleveren. I 2005 optog klagerens samlever hos det indklagede

Læs mere

afsagt den 24. oktober N Nykredit Realkredit A/S Afslag på lån Cand. jur. Keld Steffensen

afsagt den 24. oktober N Nykredit Realkredit A/S Afslag på lån Cand. jur. Keld Steffensen Afslag på lån. 21103051 Klageren, som ønskede at optage et lån hos det indklagede realkreditinstitut, var i dialog med en af realkreditinstituttets rådgivere, som gav klageren afslag på lån. I februar

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21510178 12-terminers lån. Beregning af rente og restgæld. Det indklagede realkreditinstitut udbetalte i april og juni 2015 to lån til klageren, som var baseret på obligationer med 4 årlige kreditorterminer,

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

afsagt den 9. juni 2016 Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen

afsagt den 9. juni 2016 Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen 21511201 Indfrielsesvilkår, Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Klagerne havde i deres ejendom et variabelt forrentet obligationslån med renteloft og refinansiering, som var optaget hos det

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21511191 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Klageren tiltrådte den 17. august 2015 en købsaftale vedrørende køb af en ejerlejlighed med overtagelsesdag den 17. oktober 2015. Det fremgik

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

N. Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen

N. Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen 20110112127 Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Det indklagede realkreditinstitut afgav maj 2008 et tilbud på et banklån til klagerne, som ejer en ejendom i Spanien. Ifølge tilbuddet var

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. april 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Lars Kyhl Nielsen Frederiksgade 72 Postboks 5052 8100 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne

Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne Tre ud af fire realkreditselskaber har igen hævet bidragssatserne Bidragssatserne stiger hos alle realkreditselskaber, men nogen stiger mere end andre. Der kan være op til 38 procent at spare på de årlige

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den [7. april 2017] af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere