Klagerne. J.nr li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag for udarbejdelse af købsaftale og skøde samt vederlag for stiftelse af en andelsboligforening. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Den 15. maj 2008 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. Klagerne bestod af en ejerkreds på 4. Det fremgår af sagen, at ejendommen skulle sælges til en af klagerne nystiftet andelsboligforening, og at boligerne i foreningen herefter skulle videresælges af indklagede. Det fremgik videre af formidlingsaftalen bl.a.:

2 2 [ ] [ ]

3 3 Indklagede udfærdigede den 19. juni 2008 en købsaftale om klagernes salg af ejendommen til andelsboligforeningen. Indklagede havde samme dato udfærdiget stiftelsesoverenskomst, vedtægter samt budget for andelsboligforeningen. Indklagede udfærdigede referat af generalforsamling i andelsboligforeningen afholdt den 16. januar Indklagede udfærdigede den 28. januar 2009 skøde på ejendommen. På indklagedes foranledning blev lånene i ejendommen i perioden 30. oktober 2010 til 30. december 2010 omlagt. Indklagede forsøgte herefter at sælge lejlighederne, uden at dette lykkedes. Omlægning af ejendommen til andelsboliger blev ikke endelig gennemført, idet klagerne ikke havde betalt stempel til tinglysning af skøde, og skødet var derfor ikke blevet tinglyst. Den 23. marts 2011 sendte indklagede faktura til klagerne for Udarbejdelse af diverse papirer med henblik på stiftelse af andelsboligforening. Det fremgik af fakturaen bl.a.: Klagerne har bl.a. anført:

4 4 Indklagede skal tåle en reduktion af sit honorar samt betale erstatning for klagernes tab i forbindelse med låneomlægningen. Alle 4 klagere har beboet ejendommen. Den ene af de 3 lejligheder var af alle klagerne lejet ud til en lejer. Lejligheden var udlejet, da klagerne købte ejendommen. Klagernes ejendom er ikke en erhvervsejendom, og klagerne er da også forundrede over, at indklagede har formidlet et erhvervslån. Klagerne har haft deres ejendom til salg hos indklagede siden Da salget ikke gik så godt, anbefalede indklagede klagerne at ændre ejendommens status fra flerfamiliehus til en andelsboligforening. Generalforsamling i andelsforeningen blev imidlertid aldrig afholdt, og indklagede gennemførte aldrig omdannelsen til andelsforening, fordi der ikke var tinglyst skøde. Klagerne har ikke modtaget regning for udgift til skødestempel. Hvis klagerne havde modtaget en regning, ville de have betalt herfor. Indklagede anbefalede endvidere klagerne, at ejendommens lån skulle omlægges fra afdragsfri lån til lån med afdrag. Klagerne gjorde begge dele, men ejendommen blev stadig ikke solgt. Klagerne undrede sig lidt over låneomlægningen, men indklagede oplyste, at ingen ville købe ejendommen, når der ikke var afdrag på lånene. Klagerne mente, at en eventuel køber selv kunne omlægge lånene, idet omlægningen ville koste klagerne penge, men det blev, som indklagede anbefalede. Den ene klagers pengeinstitut ville dog ikke være med til at hjemtage lånet, og derfor var det indklagede, som tog sig af omlægningen. Indklagede forsinkede låneomlægningen ved at komme for sent med dokumenterne. Indklagede overså en tidsfrist på 85 dage. Da indklagede imidlertid havde opsagt de eksisterende lån, blev klagerne herefter bedt om i stedet at låne pengene i deres pengeinstitut, hvilket klagerne fik afslag på. Indklagede optog herefter et nyt lån på dårligere vilkår end det oprindelige tilbud. Indklagede skal betale erstatning i den forbindelse. Den af indklagede omtalte forsinkelse på 3 dage med terminsbetalingen skyldtes, at klagernes pengeinstitut havde lavet en tastefejl. Klagerne har aldrig fået påtale fra realkreditinstituttet. Lejeren af stuelejligheden, som havde en opsigelsesfrist på 3 måneder, flyttede ud den 1. august 2010, idet klagerne havde fået oplyst af indklagede, at lejligheden var solgt. Da dette imidlertid ikke var korrekt, flyttede en ny lejer ind ligeledes med et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Herefter kom indklagede med endnu en køber, men belært af erfaringen valgte klagerne denne gang ikke at opsige lejer, før en købsaftale var underskrevet. Det er urimeligt at forlange, at en bolig med henblik på en eventuel

5 5 hurtig overtagelse af en køber skal være ubeboet. At sidstnævnte køber forsvandt, skyldes ikke uvilje fra klagernes side. I forløbet har flere interesserede købere henvendt sig, men køberne faldt fra, fordi de ikke kunne overskue, at ændringen til andelsboligforening ikke var gennemført. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede har krav på betaling af sit vederlag. Indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klagerne. Sagen bør afvises, da klagerne ikke er forbrugere. Der er tale om en udlejningsejendom med 3 boliger, og dermed går den under kategorien erhvervsejendom. Der skal betales skat ved afståelse, hvilket blev drøftet med klagerne, og derfor blev det besluttet at lave en andelsboligforening. En af klagerne har igennem mange år ejet udlejningsejendomme. Klagerne har også været hos revisor for at få beregnet skat ved salg af ejendommen. Hos klagernes ny ejendomsmægler er ejendommen annonceret under boligudlejningsejendomme med mulighed for andelsboligforening. Det vil sige, at klagerne er bekendt med, at ejendommen er en erhvervsejendom. Ejendommen blev solgt til andelsboligforeningen, hvorefter indklagede skulle have salær som anført i formidlingsaftalen for at gennemføre salget og for at stifte andelsboligforeningen. Arbejdet blev udført straks efter formidlingsaftalens indgåelse. Skødet blev aldrig tinglyst, da klagerne ikke havde penge til stempel. Den ene af klagerne ville gerne vente til den første lejlighed var solgt, da han først på dette tidspunkt ville have råd til stempelpenge. Til den stiftende generalforsamling var 2 af klagerne til stede med samtykke fra de 2 andre klagere, der senere kom og underskrev dokumentet om stiftelse af andelsboligforeningen. Der fremkom lånetilbud fra BRFkredit A/S. Lånet var afdragsfrit. Det blev imidlertid ikke hjemtaget, da klagernes pengeinstitut ikke ønskede at hjemtage lånet, inden lånetilbuddet udløb, og i mellemtiden betalte klagerne en termin for sent, og derfor ville BRFkredit ikke forny lånetilbuddet. Indklagede indhentede herefter et helt nyt tilbud, som blev hjemtaget. Det nye lån var et lån med afdrag, hvilket medførte, at låneydelsen steg voldsomt og som følge heraf også boligafgiften. Der kom flere bud på stuelejligheden, men klagerne sagde nej til første tilbud, og i forbindelse med et andet bud var stuelejligheden lejet ud, uden at indklagede havde fået besked herom. Indklagede har forlangt salær for udfærdigelse af købsaftale, stiftelse af andelsforening samt udfærdigelse af skøde. Indklagede har ikke forlangt salær for salg af

6 6 andelsboligerne. Nævnet udtaler: Indledningsvis bemærker nævnet, at det må lægges til grund, at klagerne beboede 2 af ejendommens 3 lejligheder, og at klagerne i fællesskab havde udlejet den 3. lejlighed, der allerede var udlejet, da klagerne erhvervede ejendommen. Under disse omstædigheder finder nævnet, at klagerne har handlet med henblik på afhændelse af en ejendom, som klagerne hovedsageligt har anvendt ikke-erhvervsmæssigt, og klagerne må derfor anses for forbrugere i relation til salget af ejendommen. Nævnet, der er et forbrugerklagenævn, kan derfor behandle sagen. Det fremgår af formidlingsaftalen, at indklagede skulle udfærdige købsaftale og skøde i forbindelse med salget af ejendommen til andelsboligforeningen samt sørge for stiftelse af andelsboligforeningen. Indklagede rådgav endvidere klagerne i forbindelse med omlægning af lån i ejendommen. Nævnet kan ikke på det foreliggende grundlag afgøre, om det kan bebrejdes indklagede eller klagerne, at oprettelsen af andelsforeningen ikke blev fuldført, og om indklagedes rådgivning om oprettelse af andelsboligforeningen og omlægning af lån var korrekt. Afgørelsen af disse klagepunkter forudsætter en nærmere bevisførelse, herunder vidneog partsforklaringer fra de involverede personer. En sådan bevisførelse ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling, hvorfor nævnet må afvise at tage stilling til, om indklagede har krav på betaling af sin faktura, og om indklagede skal betale erstatning til klagerne. Afvisningen sker under henvisning til Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling 14, stk. 2, ifølge hvilken bestemmelse nævnet kan afvise klager bl.a. på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger. Konklusion: Klagen afvises fra nævnsbehandling. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

7 7

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0061 UL/bib. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0061 UL/bib. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen, Ulrich Nielsen og Lars Lyster Nielsen Vestergade 165 5700 Svendborg Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere