Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF"

Transkript

1 Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Indledning I det følgende beskrives de overordnede rammer og retningslinjer for personalepolitikken på Esbjerg Gymnasium. Personalepolitikken på skolen ligger i forlængelse af de visioner og retningslinjer, der er udstukket af Personalestyrelsen i statens personalepolitik. Endvidere bygger skolens personalepolitik på aftaler og regler, der er beskrevet i overenskomsten, i ferieaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne og i straffelovens bestemmelser. Endelig skal personalepolitikken på Esbjerg Gymnasium ses i sammenhæng med skolens organisationsstruktur, kvalitetsplan og årlige handlemål. Målet med personalepolitikken er at medvirke til at skabe arbejdsglæde, synlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesser samt sikre, at skolen fortsat er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads. Personalepolitikken skal bidrage til et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt mellem medarbejderne indbyrdes. Det er en gensidig forpligtelse for medarbejdere og ledelse at understøtte denne målsætning gennem konkrete handlinger. Personalepolitikken tages hvert efterår op til drøftelse og eventuel revision i Samarbejdsudvalget. Ansættelse Målet med rekruttering er at sikre de bedst kvalificerede medarbejdere til at videreføre og fortsat udvikle skolens faglige, pædagogiske og kulturelle profil. Baggrunden for stillingsopslag og rekruttering af nye medarbejdere er personaleplanlægning, herunder lærerprognoser og elevprognoser, i forhold til skolens udvikling på kortere og længere sigt. Ved ansættelser af medarbejdere i faste stillinger orienteres Pædagogisk Råd og Samarbejdsudvalget. Ved ansættelsessamtaler i forbindelse med lærerstillinger deltager som hovedregel tillidsrepræsentanten, repræsentanter for faggrupperne samt rektor og vicerektor. Ved øvrige ansættelsessamtaler er der ligeledes normalt en medarbejderrepræsentant med ved samtalen For nyansatte undervisere arrangeres introaften på skolen. Nyansatte får tilknyttet enten en mentor i sine fag eller vejledere. Inden for de 3 første måneder afholdes en 1

2 medarbejderudviklingssamtale med den nyansatte. I løbet af det første semester indkalder ledelsesgruppen alle nyansatte til et møde om opstarten på skolen. I forbindelse med ansættelsen orienteres nyansatte om de særlige regler, der gælder i forhold til ferieoptjening og afvikling, omsorgsdage, skolens håndtering af multimedieskat, sikkerhedsforhold og om de særlige regler i forhold til ansættelsesforholdet. Der afholdes ligeledes en samtale mellem nyansatte HK ere og kontorlederen inden prøvetidens udløb. Organisation, medarbejderindflydelse og involvering Det er et mål for skolen at fremme samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og blandt medarbejderne i et godt og tillidsfuldt klima. Samarbejdet er formelt set organiseret i: - Skolens udvalgsstruktur Skolen har fem faste udvalg, hvor ledelse, medarbejdere og elevrepræsentanter i henhold til udvalgenes kommissorier og retningslinjer løser væsentlige opgaver og funktioner, der vedrører skolens virke, udvikling og profil. Udvalgene har kompetence til at træffe beslutninger i spørgsmål og sager, hvis der er enighed mellem ledelse og medarbejdere. Kan der ikke opnås enighed, kan sagen overgå til Samarbejdsudvalget. - Pædagogisk Råd og PR-sekretariatet Pædagogisk Råd rådgiver rektor og skolens faste udvalg vedrørende pædagogiske spørgsmål samt rammerne for undervisningen, undervisningsmiljøet og lærersamarbejdet. PR har således en væsentlig funktion og opgave som sparringspartner i udvalgsarbejdet på skolen og i de beslutninger, der her træffes. Møderne i PR planlægges og ledes af et sekretariat på tre medlemmer. Medlemmerne i sekretariatet er sammen med tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten repræsenteret i skolens faste udvalg, ligesom de fem personer udgør en sparringsgruppe for lærernes deltagelse i udvalgsarbejdet. To gange om året mødes sparringsgruppen og ledelsesgruppen og drøfter spørgsmål og problemstillinger vedrørende samarbejdet mellem skolens udvalg og ledelse. - Samarbejdsudvalget Samarbejdsudvalget fastlægger dels rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på aktivt at involvere medarbejderne og dels de personalepolitiske rammer, der skal fremme den enkeltes kompetenceudvikling. Ligeledes medvirker Samarbejdsudvalget til at skabe et godt arbejdsmiljø, ligesom udvalget kan behandle sager (i henhold til gældende regler), hvis der ikke opnås enighed i mellem ledelse og medarbejdere i udvalgene. 2

3 - Sikkerhedsudvalget Sikkerhedsudvalget samarbejder om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og behandler sager i henhold til lovgivningen om sikkerhedsudvalg. Det indebærer blandt andet, at Sikkerhedsudvalget udarbejder lovpligtig Arbejdspladsvurdering (APV) og laver årlige check på APV-handleplanen. Samarbejdsformer, ledelse og kommunikation Ordentlig kommunikation og relevant information er væsentlige forudsætninger for et konstruktivt arbejdsmiljø på skolen og for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes. Åbenhed og gennemskuelighed er således vigtigt i kommunikationen på skolen. - Ledelsesteam Den daglige ledelse af skolen varetages af et ledelsesteam bestående af rektor, vicerektor og 3 inspektorer. Ledelsesteamet på skolen indgår i skolens udvalg og arbejdsgrupper og samarbejder her med repræsentanter for medarbejdere og elevråd om løsning af centrale opgaver for skolen. - Teamarbejde og lærernetværk Der er et formaliseret lærersamarbejde omkring den enkelte klasse både i form af et lærerteam og et lærernetværk. Lærerteamet består sædvanligvis af 3 4 lærere, som følger klassen i 2 til 3 år. Lærerteamet har ansvar for koordinering af undervisningen, herunder tværgående forløb, skriftlige opgaver, evalueringer mm. Teamlederne er ansvarlige for afholdelse af møder og kontakt til ledelsen. Teamlederen fungerer endvidere som kontaktlærer for klassen i henhold til de retningslinjer og forpligtelser, som er beskrevet for denne funktion. Teamlederne har tilknyttet en erfaren kollega som supervisor. Ved skoleårets start indkalder denne alle teamlederne til et møde med gode råd og vink til teamarbejdet. Lærernetværket består af alle klassens lærere og har som opgave at medvirke til koordineringen af undervisningen og de skriftlige opgaver. Både lærerteamet og lærernetværket deltager i lærerforsamlingsmøderne i november og marts samt i oprykningsmødet i juni måned. - Information og kommunikation mellem ledelse og medarbejdere Gensidig information og løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere er en forudsætning for, at skolen kan være en udviklingsorienteret og attraktiv organisation. Ledelsesteamet og administrationen benytter mailsystemet, offentlige mapper og kalenderfunktionen (semesterplanen) i Outlook, skema- og beskedfunktionen i Lectio, skolens hjemmeside samt dueslagene til at give generelle og personlige informationer. Rektor udsender desuden elektronisk ugebrev til lærerne og administrationen med diverse opdateringer og synspunkter. Man har pligt til at holde sig orienteret om informationer og beslutninger i de nævnte kommunikationssystemer. - Information og kommunikation mellem medarbejderne Åbenhed, vidensdeling og overskuelighed i kommunikationen mellem medarbejderne er afgørende i et godt samarbejde. 3

4 Lærere og ledelse er forpligtede til at deltage i PR-møder, team- og netværksmøder samt udvalgsmøder. Endvidere er medarbejderne forpligtede til at holde sig orienteret i det virtuelle møderum, som fungerer som et bindeled mellem PR-møderne og udvalgenes arbejde på skolen. HK- personalet er forpligtet til at deltage i kontormøder, som afholdes 1-2 gange om måneden. Kompetenceudvikling Skolen prioriterer kompetenceudvikling hos ledelse og medarbejdere højt for løbende at sikre de relevante faglige, pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer på skolen, opretholde fleksibilitet samt for at kunne tilbyde attraktive og individuelle udviklingsmuligheder. Kompetenceudviklingen kan f.eks. ske gennem: - Relevant efteruddannelse - Faggruppearrangementer - Skolebaseret efteruddannelse i form af fælles inspirationstur til udlandet - Deltagelse i forsøgs- og udviklingsarbejde - Lederudvikling Den enkelte lærer har i sin årsnorm indregnet mulighed for 5 efteruddannelsesdage. Dertil kan komme timer for deltagelse i forsøgs- og udviklingsarbejde. Ledelsesgruppen deltager i relevante ledelseskurser og indgår i netværkssamarbejde med en række andre gymnasier. Kontorpersonale, pedeller, rengøringspersonale bevilges efteruddannelse efter aftale med rektor. Kompetenceudvikling indgår som fast punkt i medarbejderudviklingssamtalen. Der bliver her mulighed for at drøfte den enkeltes ønsker og behov for efteruddannelse og anden relevant kompetenceudvikling. Løn Grundlaget for den samlede løn er den enkeltes arbejdsopgaver, kompetencer, ansvar og præstationer i forhold til de krav, skolen skal leve op til. Lønnen skal således sammen med anerkendelse af indsats bidrage til at opfylde såvel de mål, der umiddelbart følger af skolens opgaver som de mål, skolen selv sætter sig. Kriterier for løn skal være klare og synlige for alle. Og drøftelse af løn skal kunne indgå i den årlige medarbejderudviklingssamtale. Lønpolitikken skal bidrage til kvalitet og effektivitet. Den skal understøtte den enkelte ansattes udvikling og samspil med skolen som helhed og i den sammenhæng motivere til den omstilling og nytænkning af arbejdsopgaver og ansvar, der følger af skolens udvikling og vilkår som selvejende institution. Endelig skal lønpolitikken bidrage til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. 4

5 Alle personalegrupper er på ny løn. For personale på GL-overenskomst foregår decentral lønfastsættelse, forhøjelse og tildeling af løn ved forhandling og aftale mellem rektor og tillidsrepræsentant. Forhandlingerne foregår ud fra en lokal forhåndsaftale, hvor kriterierne for tildeling af kvalifikationstillæg, funktionstillæg samt mulighed for at tildele tillæg til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere fremgår. For øvrige personalegrupper aftales ny løn ved forhandling med de relevante organisationer. For rengøringspersonalet er der udarbejdet en forhåndsaftale godkendt af den forhandlingsberettigede organisation. Forhandling af HK-personalets ny løn sker ved forhandling mellem HK-tillidsmand og rektor. Skolens rektor, vicerektor, inspektorer samt kontorleder har resultatlønskontrakt, hvor bestyrelsen fastsætter beløbsstørrelse og indsatsområder inden for de rammer, som Undervisningsministeriet udmelder. For alle grupper af ansatte vil skolen udmønte løn i henhold til skolens samlede lønsum og i overensstemmelse med de relevante aftaler og inden for de budgetmæssige rammer, så skolen kan fremstå som en attraktiv arbejdsplads. Arbejdsmiljø Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er vigtige forudsætninger for medarbejdertrivsel og medarbejderengagement. Ledelsen har et særligt ansvar for at sikre rammer og vilkår, men alle medarbejdere har et ansvar og en forpligtelse til at medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø for sig selv og kollegerne. Det er en vigtig målsætning for skolen, at der er veludstyrede lokaler til både undervisning og administration samt fælles rum, der giver et stort spillerum for tilrettelæggelsen af undervisningen, samt at alle medarbejderne har gode arbejdsforhold, herunder kontorfaciliteter, mødefaciliteter og individuelle forberedelsesmuligheder i form af lærerarbejdspladser og computer stillet til rådighed af skolen. Det er skolens mål, at arbejdet tilrettelægges så jævnt som muligt. Imidlertid vil tilrettelæggelsen af skoledagen i 90 minutters moduler samt tilrettelæggelsen af den flerfaglige undervisning, herunder AT, AP og NV, gøre, at der bliver forskel på antallet af undervisningstimer i de forskellige uger. Ved skemalægningen tilstræbes det så vidt muligt at tage hensyn til den enkelte undervisers ønsker. Arbejdstidstilrettelæggelse for øvrige personalegrupper: HK-personalet arbejder med en årsnorm på 1924 timer for fuldtidsansatte inkl. ferie/helligdage og tilrettelægger selv arbejdet så timerne fordeles på 43 uger årligt. 5

6 For at medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø på skolen skal ledelse, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant være opmærksomme på udviklinger, der kan føre til stress samt punktvis fravær og sygdom, der kan være udtryk for mistrivsel på arbejdspladsen. Ved længerevarende sygdom kontaktes medarbejderne af en ledelsesrepræsentant. I den forbindelse afholdes et møde (sygesamtale) mellem rektor/vicerektor, tillidsrepræsentanten og medarbejderen om mulige / særlige foranstaltninger som f.eks. ændring af skema, nedsat tid, fleksjob og lignende. Alle medarbejdere har pligt til at orientere skolen om sygdom og så vidt muligt om sygefraværets forventede omfang. Undervisere, kontorpersonale og pedeller sygemelder sig pr. telefon til morgenvagten fra kl Raskmelding sker ved henvendelse til skolen inden kl dagen inden arbejdet genoptages. Rengøringspersonalet sygemelder sig til pedellen inden arbejdstidens begyndelse Når arbejdet genoptages skal medarbejderen udfylde en erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Skolen sørger for, at blanketten udleveres til medarbejderen. Hvis medarbejderen forlader skolen i arbejdstiden pga sygdom orienteres skolens kontor herom, og fraværstimerne betragtes som sygdom. Skolen følger i øvrigt de statslige sygefraværsregler. Skolen har udarbejdet en sorg- og kriseplan i forbindelse med alvorlige situationer for elever og ansatte. Planen er lagt på skolens hjemmeside. Skolen har et varieret og sundt kantineudbud. Kantinen har i samarbejde med kantineudvalget udarbejdet pjece med kostpolitikken på Esbjerg Gymnasium. Der er etableret frugt- samt kaffeordning for personalet. Skolen bakker op om sociale aktiviteter og arrangementer for medarbejderne, der kan medvirke til at fremme trivslen og engagementet. Der må ikke ryges indendørs på skolen. Og der må ikke indtages alkohol inden for normal skole- og arbejdstid. Alkoholreglerne kan fraviges ved fester, sammenkomster, receptioner og lignende arrangementer. Der gives mulighed for tjenestefrihed med løn til jubilæum, eget bryllup eller sølvbryllup, egen 50, 60 og 70 års fødselsdag. Ved ægtefælles/samlevers, børns og forældres død og begravelse kan der opnås tjenestefrihed indtil 2 dage. Herudover vil man for undervisernes vedkommende efter aftale kunne få fri, når det af private grunde er nødvendigt, hvis timerne læses på et andet tidspunkt. 6

7 De øvrige personalegrupper kan efter aftale holde fri, når det af private grunde er nødvendigt, såfremt arbejdet kan tilrettelægges herefter. Antal kørte km lav sats - anvendes ved kørsel i forbindelse med censur samt til kurser, hvor man kører alene. Antal kørte km høj sats anvendes ved tjenesterejser/møder, samt kørsel til kurser, hvis flere ansatte fra Esbjerg Gymnasium & HF kører sammen. Fratrædelse og orlov Det er skolens politik at sikre den enkelte medarbejder størst mulig tryghed i ansættelsen. Alle væsentlige ændringer af arbejdsforhold behandles i samarbejdsudvalget, ligesom tillidsrepræsentanten inddrages. Skolen lægger vægt på, at fratræden foregår på en personalepolitisk ordentlig måde. Uansøgt afsked som følge af timemangel vil først kunne finde sted, efter at skolen har søgt at løse problemerne ved for eksempel rokeringer inden for skolens fag- og timefordeling. Uansøgt afsked som følge af tjenstlig forsømmelighed sker - bortset fra ved særlig grov forsømmelighed - først efter påtale og skriftlig advarsel. Der tages hensyn til ældre medarbejderes ønsker til tilrettelæggelsen af arbejdet, herunder aldersreduktion og ønsker om nedsat arbejdstid. Hvis en medarbejder ønsker nedsat arbejdstid eller orlov, f.eks. i forbindelse med videreuddannelse eller grundet personlige forhold, afholdes samtale med rektor med henblik på at afklare, om det er muligt at tilgodese såvel medarbejderens som skolens behov. Ved afslutningen af skoleåret afholdes afskedsreception for medarbejdere, der har valgt at stoppe på skolen. Relevante links På Personalestyrelsens hjemmeside findes regler, cirkulærer og aftaler, som personalepolitikken på EG bygger på. Gå ind på: og se f.eks. menuerne Rekruttering/ansættelse/løn, Arbejdstid/fravær/ferie/sygdom, Senior/afsked/pension, Arbejdspladsen og OK08. Personalestyrelsens hjemmeside opdateres løbende. Lokalt findes nyttige retningslinjer og procedurer på skolens hjemmeside, i Outlook samt på lectio. På hjemmesiden findes således under uddannelser funktionsbeskrivelser af kontaktlærer, teamleder og lærerteam. 7

8 På Outlook findes under offentlige mapper Forretningsorden for PR, oversigt over udvalgene på skolen, retningslinjer for udvalgenes arbejde samt Outlook kalenderen semesterplan. På lectio findes under dokumenter- alle lærere den overordnede kompetenceplan for stx. 8

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere