Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF"

Transkript

1 Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Indledning I det følgende beskrives de overordnede rammer og retningslinjer for personalepolitikken på Esbjerg Gymnasium. Personalepolitikken på skolen ligger i forlængelse af de visioner og retningslinjer, der er udstukket af Personalestyrelsen i statens personalepolitik. Endvidere bygger skolens personalepolitik på aftaler og regler, der er beskrevet i overenskomsten, i ferieaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne og i straffelovens bestemmelser. Endelig skal personalepolitikken på Esbjerg Gymnasium ses i sammenhæng med skolens organisationsstruktur, kvalitetsplan og årlige handlemål. Målet med personalepolitikken er at medvirke til at skabe arbejdsglæde, synlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesser samt sikre, at skolen fortsat er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads. Personalepolitikken skal bidrage til et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt mellem medarbejderne indbyrdes. Det er en gensidig forpligtelse for medarbejdere og ledelse at understøtte denne målsætning gennem konkrete handlinger. Personalepolitikken tages hvert efterår op til drøftelse og eventuel revision i Samarbejdsudvalget. Ansættelse Målet med rekruttering er at sikre de bedst kvalificerede medarbejdere til at videreføre og fortsat udvikle skolens faglige, pædagogiske og kulturelle profil. Baggrunden for stillingsopslag og rekruttering af nye medarbejdere er personaleplanlægning, herunder lærerprognoser og elevprognoser, i forhold til skolens udvikling på kortere og længere sigt. Ved ansættelser af medarbejdere i faste stillinger orienteres Pædagogisk Råd og Samarbejdsudvalget. Ved ansættelsessamtaler i forbindelse med lærerstillinger deltager som hovedregel tillidsrepræsentanten, repræsentanter for faggrupperne samt rektor og vicerektor. Ved øvrige ansættelsessamtaler er der ligeledes normalt en medarbejderrepræsentant med ved samtalen For nyansatte undervisere arrangeres introaften på skolen. Nyansatte får tilknyttet enten en mentor i sine fag eller vejledere. Inden for de 3 første måneder afholdes en 1

2 medarbejderudviklingssamtale med den nyansatte. I løbet af det første semester indkalder ledelsesgruppen alle nyansatte til et møde om opstarten på skolen. I forbindelse med ansættelsen orienteres nyansatte om de særlige regler, der gælder i forhold til ferieoptjening og afvikling, omsorgsdage, skolens håndtering af multimedieskat, sikkerhedsforhold og om de særlige regler i forhold til ansættelsesforholdet. Der afholdes ligeledes en samtale mellem nyansatte HK ere og kontorlederen inden prøvetidens udløb. Organisation, medarbejderindflydelse og involvering Det er et mål for skolen at fremme samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og blandt medarbejderne i et godt og tillidsfuldt klima. Samarbejdet er formelt set organiseret i: - Skolens udvalgsstruktur Skolen har fem faste udvalg, hvor ledelse, medarbejdere og elevrepræsentanter i henhold til udvalgenes kommissorier og retningslinjer løser væsentlige opgaver og funktioner, der vedrører skolens virke, udvikling og profil. Udvalgene har kompetence til at træffe beslutninger i spørgsmål og sager, hvis der er enighed mellem ledelse og medarbejdere. Kan der ikke opnås enighed, kan sagen overgå til Samarbejdsudvalget. - Pædagogisk Råd og PR-sekretariatet Pædagogisk Råd rådgiver rektor og skolens faste udvalg vedrørende pædagogiske spørgsmål samt rammerne for undervisningen, undervisningsmiljøet og lærersamarbejdet. PR har således en væsentlig funktion og opgave som sparringspartner i udvalgsarbejdet på skolen og i de beslutninger, der her træffes. Møderne i PR planlægges og ledes af et sekretariat på tre medlemmer. Medlemmerne i sekretariatet er sammen med tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten repræsenteret i skolens faste udvalg, ligesom de fem personer udgør en sparringsgruppe for lærernes deltagelse i udvalgsarbejdet. To gange om året mødes sparringsgruppen og ledelsesgruppen og drøfter spørgsmål og problemstillinger vedrørende samarbejdet mellem skolens udvalg og ledelse. - Samarbejdsudvalget Samarbejdsudvalget fastlægger dels rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på aktivt at involvere medarbejderne og dels de personalepolitiske rammer, der skal fremme den enkeltes kompetenceudvikling. Ligeledes medvirker Samarbejdsudvalget til at skabe et godt arbejdsmiljø, ligesom udvalget kan behandle sager (i henhold til gældende regler), hvis der ikke opnås enighed i mellem ledelse og medarbejdere i udvalgene. 2

3 - Sikkerhedsudvalget Sikkerhedsudvalget samarbejder om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og behandler sager i henhold til lovgivningen om sikkerhedsudvalg. Det indebærer blandt andet, at Sikkerhedsudvalget udarbejder lovpligtig Arbejdspladsvurdering (APV) og laver årlige check på APV-handleplanen. Samarbejdsformer, ledelse og kommunikation Ordentlig kommunikation og relevant information er væsentlige forudsætninger for et konstruktivt arbejdsmiljø på skolen og for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes. Åbenhed og gennemskuelighed er således vigtigt i kommunikationen på skolen. - Ledelsesteam Den daglige ledelse af skolen varetages af et ledelsesteam bestående af rektor, vicerektor og 3 inspektorer. Ledelsesteamet på skolen indgår i skolens udvalg og arbejdsgrupper og samarbejder her med repræsentanter for medarbejdere og elevråd om løsning af centrale opgaver for skolen. - Teamarbejde og lærernetværk Der er et formaliseret lærersamarbejde omkring den enkelte klasse både i form af et lærerteam og et lærernetværk. Lærerteamet består sædvanligvis af 3 4 lærere, som følger klassen i 2 til 3 år. Lærerteamet har ansvar for koordinering af undervisningen, herunder tværgående forløb, skriftlige opgaver, evalueringer mm. Teamlederne er ansvarlige for afholdelse af møder og kontakt til ledelsen. Teamlederen fungerer endvidere som kontaktlærer for klassen i henhold til de retningslinjer og forpligtelser, som er beskrevet for denne funktion. Teamlederne har tilknyttet en erfaren kollega som supervisor. Ved skoleårets start indkalder denne alle teamlederne til et møde med gode råd og vink til teamarbejdet. Lærernetværket består af alle klassens lærere og har som opgave at medvirke til koordineringen af undervisningen og de skriftlige opgaver. Både lærerteamet og lærernetværket deltager i lærerforsamlingsmøderne i november og marts samt i oprykningsmødet i juni måned. - Information og kommunikation mellem ledelse og medarbejdere Gensidig information og løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere er en forudsætning for, at skolen kan være en udviklingsorienteret og attraktiv organisation. Ledelsesteamet og administrationen benytter mailsystemet, offentlige mapper og kalenderfunktionen (semesterplanen) i Outlook, skema- og beskedfunktionen i Lectio, skolens hjemmeside samt dueslagene til at give generelle og personlige informationer. Rektor udsender desuden elektronisk ugebrev til lærerne og administrationen med diverse opdateringer og synspunkter. Man har pligt til at holde sig orienteret om informationer og beslutninger i de nævnte kommunikationssystemer. - Information og kommunikation mellem medarbejderne Åbenhed, vidensdeling og overskuelighed i kommunikationen mellem medarbejderne er afgørende i et godt samarbejde. 3

4 Lærere og ledelse er forpligtede til at deltage i PR-møder, team- og netværksmøder samt udvalgsmøder. Endvidere er medarbejderne forpligtede til at holde sig orienteret i det virtuelle møderum, som fungerer som et bindeled mellem PR-møderne og udvalgenes arbejde på skolen. HK- personalet er forpligtet til at deltage i kontormøder, som afholdes 1-2 gange om måneden. Kompetenceudvikling Skolen prioriterer kompetenceudvikling hos ledelse og medarbejdere højt for løbende at sikre de relevante faglige, pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer på skolen, opretholde fleksibilitet samt for at kunne tilbyde attraktive og individuelle udviklingsmuligheder. Kompetenceudviklingen kan f.eks. ske gennem: - Relevant efteruddannelse - Faggruppearrangementer - Skolebaseret efteruddannelse i form af fælles inspirationstur til udlandet - Deltagelse i forsøgs- og udviklingsarbejde - Lederudvikling Den enkelte lærer har i sin årsnorm indregnet mulighed for 5 efteruddannelsesdage. Dertil kan komme timer for deltagelse i forsøgs- og udviklingsarbejde. Ledelsesgruppen deltager i relevante ledelseskurser og indgår i netværkssamarbejde med en række andre gymnasier. Kontorpersonale, pedeller, rengøringspersonale bevilges efteruddannelse efter aftale med rektor. Kompetenceudvikling indgår som fast punkt i medarbejderudviklingssamtalen. Der bliver her mulighed for at drøfte den enkeltes ønsker og behov for efteruddannelse og anden relevant kompetenceudvikling. Løn Grundlaget for den samlede løn er den enkeltes arbejdsopgaver, kompetencer, ansvar og præstationer i forhold til de krav, skolen skal leve op til. Lønnen skal således sammen med anerkendelse af indsats bidrage til at opfylde såvel de mål, der umiddelbart følger af skolens opgaver som de mål, skolen selv sætter sig. Kriterier for løn skal være klare og synlige for alle. Og drøftelse af løn skal kunne indgå i den årlige medarbejderudviklingssamtale. Lønpolitikken skal bidrage til kvalitet og effektivitet. Den skal understøtte den enkelte ansattes udvikling og samspil med skolen som helhed og i den sammenhæng motivere til den omstilling og nytænkning af arbejdsopgaver og ansvar, der følger af skolens udvikling og vilkår som selvejende institution. Endelig skal lønpolitikken bidrage til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. 4

5 Alle personalegrupper er på ny løn. For personale på GL-overenskomst foregår decentral lønfastsættelse, forhøjelse og tildeling af løn ved forhandling og aftale mellem rektor og tillidsrepræsentant. Forhandlingerne foregår ud fra en lokal forhåndsaftale, hvor kriterierne for tildeling af kvalifikationstillæg, funktionstillæg samt mulighed for at tildele tillæg til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere fremgår. For øvrige personalegrupper aftales ny løn ved forhandling med de relevante organisationer. For rengøringspersonalet er der udarbejdet en forhåndsaftale godkendt af den forhandlingsberettigede organisation. Forhandling af HK-personalets ny løn sker ved forhandling mellem HK-tillidsmand og rektor. Skolens rektor, vicerektor, inspektorer samt kontorleder har resultatlønskontrakt, hvor bestyrelsen fastsætter beløbsstørrelse og indsatsområder inden for de rammer, som Undervisningsministeriet udmelder. For alle grupper af ansatte vil skolen udmønte løn i henhold til skolens samlede lønsum og i overensstemmelse med de relevante aftaler og inden for de budgetmæssige rammer, så skolen kan fremstå som en attraktiv arbejdsplads. Arbejdsmiljø Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er vigtige forudsætninger for medarbejdertrivsel og medarbejderengagement. Ledelsen har et særligt ansvar for at sikre rammer og vilkår, men alle medarbejdere har et ansvar og en forpligtelse til at medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø for sig selv og kollegerne. Det er en vigtig målsætning for skolen, at der er veludstyrede lokaler til både undervisning og administration samt fælles rum, der giver et stort spillerum for tilrettelæggelsen af undervisningen, samt at alle medarbejderne har gode arbejdsforhold, herunder kontorfaciliteter, mødefaciliteter og individuelle forberedelsesmuligheder i form af lærerarbejdspladser og computer stillet til rådighed af skolen. Det er skolens mål, at arbejdet tilrettelægges så jævnt som muligt. Imidlertid vil tilrettelæggelsen af skoledagen i 90 minutters moduler samt tilrettelæggelsen af den flerfaglige undervisning, herunder AT, AP og NV, gøre, at der bliver forskel på antallet af undervisningstimer i de forskellige uger. Ved skemalægningen tilstræbes det så vidt muligt at tage hensyn til den enkelte undervisers ønsker. Arbejdstidstilrettelæggelse for øvrige personalegrupper: HK-personalet arbejder med en årsnorm på 1924 timer for fuldtidsansatte inkl. ferie/helligdage og tilrettelægger selv arbejdet så timerne fordeles på 43 uger årligt. 5

6 For at medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø på skolen skal ledelse, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant være opmærksomme på udviklinger, der kan føre til stress samt punktvis fravær og sygdom, der kan være udtryk for mistrivsel på arbejdspladsen. Ved længerevarende sygdom kontaktes medarbejderne af en ledelsesrepræsentant. I den forbindelse afholdes et møde (sygesamtale) mellem rektor/vicerektor, tillidsrepræsentanten og medarbejderen om mulige / særlige foranstaltninger som f.eks. ændring af skema, nedsat tid, fleksjob og lignende. Alle medarbejdere har pligt til at orientere skolen om sygdom og så vidt muligt om sygefraværets forventede omfang. Undervisere, kontorpersonale og pedeller sygemelder sig pr. telefon til morgenvagten fra kl Raskmelding sker ved henvendelse til skolen inden kl dagen inden arbejdet genoptages. Rengøringspersonalet sygemelder sig til pedellen inden arbejdstidens begyndelse Når arbejdet genoptages skal medarbejderen udfylde en erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Skolen sørger for, at blanketten udleveres til medarbejderen. Hvis medarbejderen forlader skolen i arbejdstiden pga sygdom orienteres skolens kontor herom, og fraværstimerne betragtes som sygdom. Skolen følger i øvrigt de statslige sygefraværsregler. Skolen har udarbejdet en sorg- og kriseplan i forbindelse med alvorlige situationer for elever og ansatte. Planen er lagt på skolens hjemmeside. Skolen har et varieret og sundt kantineudbud. Kantinen har i samarbejde med kantineudvalget udarbejdet pjece med kostpolitikken på Esbjerg Gymnasium. Der er etableret frugt- samt kaffeordning for personalet. Skolen bakker op om sociale aktiviteter og arrangementer for medarbejderne, der kan medvirke til at fremme trivslen og engagementet. Der må ikke ryges indendørs på skolen. Og der må ikke indtages alkohol inden for normal skole- og arbejdstid. Alkoholreglerne kan fraviges ved fester, sammenkomster, receptioner og lignende arrangementer. Der gives mulighed for tjenestefrihed med løn til jubilæum, eget bryllup eller sølvbryllup, egen 50, 60 og 70 års fødselsdag. Ved ægtefælles/samlevers, børns og forældres død og begravelse kan der opnås tjenestefrihed indtil 2 dage. Herudover vil man for undervisernes vedkommende efter aftale kunne få fri, når det af private grunde er nødvendigt, hvis timerne læses på et andet tidspunkt. 6

7 De øvrige personalegrupper kan efter aftale holde fri, når det af private grunde er nødvendigt, såfremt arbejdet kan tilrettelægges herefter. Antal kørte km lav sats - anvendes ved kørsel i forbindelse med censur samt til kurser, hvor man kører alene. Antal kørte km høj sats anvendes ved tjenesterejser/møder, samt kørsel til kurser, hvis flere ansatte fra Esbjerg Gymnasium & HF kører sammen. Fratrædelse og orlov Det er skolens politik at sikre den enkelte medarbejder størst mulig tryghed i ansættelsen. Alle væsentlige ændringer af arbejdsforhold behandles i samarbejdsudvalget, ligesom tillidsrepræsentanten inddrages. Skolen lægger vægt på, at fratræden foregår på en personalepolitisk ordentlig måde. Uansøgt afsked som følge af timemangel vil først kunne finde sted, efter at skolen har søgt at løse problemerne ved for eksempel rokeringer inden for skolens fag- og timefordeling. Uansøgt afsked som følge af tjenstlig forsømmelighed sker - bortset fra ved særlig grov forsømmelighed - først efter påtale og skriftlig advarsel. Der tages hensyn til ældre medarbejderes ønsker til tilrettelæggelsen af arbejdet, herunder aldersreduktion og ønsker om nedsat arbejdstid. Hvis en medarbejder ønsker nedsat arbejdstid eller orlov, f.eks. i forbindelse med videreuddannelse eller grundet personlige forhold, afholdes samtale med rektor med henblik på at afklare, om det er muligt at tilgodese såvel medarbejderens som skolens behov. Ved afslutningen af skoleåret afholdes afskedsreception for medarbejdere, der har valgt at stoppe på skolen. Relevante links På Personalestyrelsens hjemmeside findes regler, cirkulærer og aftaler, som personalepolitikken på EG bygger på. Gå ind på: og se f.eks. menuerne Rekruttering/ansættelse/løn, Arbejdstid/fravær/ferie/sygdom, Senior/afsked/pension, Arbejdspladsen og OK08. Personalestyrelsens hjemmeside opdateres løbende. Lokalt findes nyttige retningslinjer og procedurer på skolens hjemmeside, i Outlook samt på lectio. På hjemmesiden findes således under uddannelser funktionsbeskrivelser af kontaktlærer, teamleder og lærerteam. 7

8 På Outlook findes under offentlige mapper Forretningsorden for PR, oversigt over udvalgene på skolen, retningslinjer for udvalgenes arbejde samt Outlook kalenderen semesterplan. På lectio findes under dokumenter- alle lærere den overordnede kompetenceplan for stx. 8

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Varde Gymnasiums personalepolitik

Varde Gymnasiums personalepolitik Varde Gymnasiums personalepolitik Skolens overordnede målsætning og skolens personalepolitik Varde Gymnasium skal tilbyde undervisning af høj faglig og pædagogisk standard inden for rammerne af den gældende

Læs mere

Personalepolitik 2010

Personalepolitik 2010 Personalepolitik 2010 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik 2015-2017

Personalepolitik 2015-2017 Personalepolitik 2015-2017 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse og fastholdelse s. 3 Rekruttering Ansættelsesprocedure Introduktionsforløb Bærbar PC Fastholdelse Ligestilling Samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg

Læs mere

Personalepolitik Greve Gymnasium

Personalepolitik Greve Gymnasium Greve Gymnasium Personalepolitik Greve Gymnasium Indhold Indledning Ansættelse Nyansættelser Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer Samarbejdsudvalg (SU) Teamorganiseringen Styregrupper Faggrupper og

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Personalepolitik for Nyborg Gymnasium

Personalepolitik for Nyborg Gymnasium . Personalepolitik for Nyborg Gymnasium Godkendt af SU den 26. marts 2008 Godkendt af bestyrelsen den 2. april Personalepolitikken indeholder retningslinier for forholdet mellem ledelse og medarbejder

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011

Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011 Organiseringsplan for Borupgaard Gymnasium fra 30. marts 2011 Formålet med organiseringsplanen Gymnasiet organiseres på nedenstående vis med henblik på effektivt at løse den opgave, der formuleres i lov

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Kvalitetssikring. Indledning

Kvalitetssikring. Indledning 9-9-2015 Kvalitetssikring Indledning Kvalitetssystemet skal sikre og løfte kvaliteten af undervisning og dannelse på på Grenaa Gymnasium. Systemet indeholder de metoder og procedurer, som Grenaa Gymnasium

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Ribe Katedralskoles personalepolitik Udg. 24. marts 2015

Ribe Katedralskoles personalepolitik Udg. 24. marts 2015 1 Ribe Katedralskoles personalepolitik Udg. 24. marts 2015 Formålet med skolens personalepolitik er at beskrive de forventninger, der er til medarbejdere og ledelse samt til samspillet mellem disse på

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. medindflydelsen

Samarbejdsaftale vedr. medindflydelsen Viby Gymnasium og HF Samarbejdsaftale vedr. medindflydelsen på Viby Gymnasium og HF MIO-aftale November 2008 2 Aftale om MedIndflydelsesOrgan på Viby Gymnasium og HF MIO-aftalen Aftalen om MedIndflydelsesOrgan

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Varde Gymnasium. Definitioner. Virksomhedsgrundlag - et strategipapir. Den overordnede målsætning

Varde Gymnasium. Definitioner. Virksomhedsgrundlag - et strategipapir. Den overordnede målsætning Definitioner Varde Gymnasium Virksomhedsgrundlag - et strategipapir Virksomhedsgrundlaget Virksomhedsgrundlaget beskriver den overordnede målsætning, visioner, strategier og værdier, som danner udgangspunkt

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det statslige område

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det statslige område TILLIDSREPRÆSENTANT Det statslige område Dansk Psykolog Forening 2004 TILLIDSREPRÆSENTANT Det statslige område Dansk Psykolog Forening 2004 Tillidsrepræsentant på det statslige område Tillidsrepræsentanthvervet

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere