Passivering af udskudt skat ved skifte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passivering af udskudt skat ved skifte"

Transkript

1 Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel er at belyse disse forskellige regler og de forskellige grader af aftalefrihed, som reglerne giver. Af partner Michael Serup, Bech-Bruun Udskudt skat på et aktiv er en byrde, som reducerer nettoværdien af aktivet. Derfor skal der også tages hensyn til den udskudte skat, når aktivet indgår i et skifte. Dette gælder både ved ægtefælleskifte, ved dødsboskifte og ved generationsskifte. Reglerne for passivering af udskudt skat er imidlertid forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel er at belyse disse forskellige regler og de forskellige grader af aftalefrihed, som reglerne giver. 1. Udskudt skat ved ægtefælleskifte Når et ægteskab ophører ved skilsmisse (eller ved bosondring eller separation), skal fællesboet skiftes. Hver ægtefælle udtager egne aktiver og egne passiver (bodel), men skal afregne halvdelen af nettoværdien af disse aktiver og passiver til den anden ægtefælle, jf. retsvirkningslovens 16. Retsvirkningsloven indeholder ikke nærmere regler for værdiansættelsen af en ægtefælles aktiver og passiver, og ægtefælleskifteloven fastslår blot, at aktiverne og passiverne indgår med værdien på udlægstidspunktet eller ved skiftets afslutning, hvis de ikke er udlagt forinden, jf. ægtefælleskiftelovens 52. Selv om udskudt skat ikke er en aktuel gældsforpligtelse og derfor ikke som sådan kan kvalificeres som et passiv, ligger det fast, at der ved opgørelsen af nettoværdien af en ægtefælles bodel skal ske reduktion med et beløb, der modsvarer den udskudte skat, der hviler

2 2/10 på ægtefællens aktiver. 1 De skiftende ægtefæller kan naturligvis frit aftale en passiveringsprocent. En sådan aftalt passiveringsprocent vil ikke have skattemæssige konsekvenser, medmindre det må lægges til grund, at aftalen er udtryk for en gave, hvilket i givet fald vil udløse indkomstbeskatning af gavemodtager. Kan ægtefællerne ikke enes om en given passivering, må spørgsmålet overlades til skifteretten. Der findes en efterhånden righoldig domspraksis, der viser, at passiveringen i det enkelte tilfælde sker ud fra et konkret skøn baseret på dels den faktiske beskatning, som et aktuelt salg af aktivet vil udløse, dels sandsynligheden for, at ejerægtefællen under hensyntagen til alder og fremtidsplaner må antages at kunne udskyde denne beskatning i en kortere eller længere årrække, og dermed værdien af den heraf følgende skattekredit. Se fra praksis i omvendt kronologisk orden 2 : TFA V: Udstykningsegnet ejendom. Udskudt skat opgjort under hensyntagen til mest fordelagtige salgsform. Passivering med 55,37 % beregnet ud fra afviklingsperiode på 20 år og nettorente på 3 %. TFA V: Virksomhed. Passivering med 30 % under hensyntagen til, at ejerægtefællen ikke havde planer om ikke at fortsætte virksomheden. TFA V: Ejendomsselskaber. Ejerægtefællen 51 år. Ingen afståelsesplaner men behov for løbende hævninger. Passivering med 40 %. TFA V: Autoværksted med ejendom. Passivering med 40 % under hensyntagen til ejerægtefællens personlige forhold, herunder alder og fremtidige erhvervssituation. TFA Ø: Aktier i holdingselskab. Passivering med 50 % under hensyntagen til antagelse om, at ejerægtefællen ville beholde aktierne i resten af sin erhvervsaktive karriere. TFA Ø: Udlejningsejendom, passivering med 30 %. TFA V: Landbrugsejendom. Ejerægtefællen 52 år og med dårligt helbred, der gjorde det overvejende sandsynligt, at han ville realisere indenfor en overskuelig årrække. Passivering med 50 %. TFA Ø: Fritidslandbrug. Udtaget af ikke-ejerægtefællen på 61 år. Passivering med 40 %. TFA V: Landbrug. Ejerægtefællen 58 år. Passivering med 60 % under hensyntagen til antagelse om salg til søn indenfor en kortere årrække. TFA Ø: Landbrugsejendom. Passivering med 45 %. TFA V: Slægtsgård. Ejerægtefællen 48 år. Passivering med 25 %. U V: Indekskontrakter. Afgift ved ophævelse skulle fradrages med 100 %, da finansiering af boslodskravet forudsatte aktuel ophævelse. U V: Restaurationsvirksomhed. Passivposterne ansås, såvel tidsmæssigt som beløbsmæssigt, for at være så usikre, at der ikke var grundlag for at foretage nogen reduktion af værdiansættelsen i forbindelse med boets opgørelse. 1 Se Lund-Andersen m.fl.: Familieret 2003 s. 599 ff samt Linda Nielsen: Skilsmisseret s. 141 og Familieformueretten s Se også utrykt praksis omtalt i Svend Danielsen og Mogens Hornslet: Retsvirkningsloven s. 130 samt Anne Broksø og Per Andreasen i TFA

3 3/10 U V: Landbrugsejendom. Ejerægtefælle 63 år og med dårligt helbred. Passivering med knap 50 %. U V: Bil. Passivpost 20 %. Som det ses, er der ikke en klar linje i retspraksis, der i vidt omfang synes at være baseret på meget brede skøn. Da passivering nødvendigvis må ske på grundlag af et konkret skøn, er det naturligt, at praksis viser betydelige udsving. Imidlertid er passivering også et matematisk anliggende, og dette burde retspraksis i højere grad afspejle. Når den udskudte skat er opgjort, kan passivering i princippet ske ved at fastlægge et forventet realisationstidspunkt og tilbagediskontere med en forudsat rente i den mellemliggende årrække. Er realisationsperioden 10 år, og fastlægges diskonteringsrenten til 3 %, kan passiveringsprocenten beregnes til ca. 74,5 %. Skal der herudover indlægges en skønsmargin under hensyntagen til risikoen for førtidig realisation eller ændrede skatteregler, kan de 74,5 % fx ændres til 80 %. Der er ingen tvivl om, at sådanne betragtninger rent faktisk også er indgået i den skønsudøvelse, der er foretaget i de refererede domme, men beregning og skønsudøvelse burde i langt højere grad være transparent i form af udtrykkelige elementer i domspræmisserne, således som det vises af Vestre Landsret i TFA Herved vil realisationshorisont og diskonteringsrente blive tydelige bevis- og proceduretemaer, og gevinsten vil blive en mere objektiveret (og dermed retfærdig kunne man hævde) passiveringspraksis. Netop TFA giver grund til at forvente, at en mere stringent matematisk tilgang vil præge den fremtidige praksis ikke mindst i lyset af, at det må antages at være en almindelig erkendelse, at alene renteudviklingen i de senere år nødvendiggør andre passiveringsprocenter, end dommene med år på bagen har lagt til grund. Det er næppe muligt (eller relevant) at formulere en generel regel for, hvem der har bevisbyrden for, om passiveringsprocenten i det konkrete tilfælde skal være høj eller lav. Når det efter særskilt bevisførelse og procedure ligger fast, at der rent faktisk hviler en nærmere opgjort udskudt skat på et givet aktiv, må begge parter levere bevisførelse og procedure vedrørende ejerægtefællens forventelige realisationshorisont (under hensyntagen til alder og fremtidsplaner) og den relevante diskonteringsrente for den mellemliggende årrække. Den omstændighed, at der består mulighed for, at ejerægtefællen senere kan overdrage aktivet med skattemæssig succession til sine livsarvinger, jf. nedenfor afsnit 2, så den udskudte skat kan udskydes i en længere årrække, kan tale for at reducere passiveringsprocenten. Imidlertid må der samtidig tages hensyn til, at muligheden for successionsoverdragelse til livsarvinger afhænger af en række forhold, herunder ikke mindst lovgivningen på et givet senere tidspunkt, og der bør derfor udvises tilbageholdenhed med at foruddiskontere successionseffekten. Dertil kommer, at det ikke er givet, at livsarvingerne vil acceptere skattemæssig succession uden at blive kompenseret for byrden ved at skulle overtage den udskudte skat, og den heraf følgende usikkerhed om, hvorvidt parterne vil kunne enes om

4 4/10 succession og i givet fald størrelsen af den formueforringende kompensation, ejerægtefællen vil skulle yde til livsarvingerne, bør selvsagt indvejes, når passiveringsprocenten skal opgøres ved ægtefælleskiftet. Helt generelt bør det være et relevant hensyn at sikre, at ejerægtefællen ikke efterlades med den fulde risiko for forudsætningssvigt vedrørende de enkelte passiveringsfaktorer, fx risikoen for forøget beskatningsprocent, risikoen for ændret renteniveau, risikoen for fremrykket realisation som følge af sygdom, likviditetsproblemer, dårlig drift etc. I den forbindelse er det også relevant at tage i betragtning, at den udskudte skat ikke nødvendigvis først vil blive realiseret ved afståelse af det pågældende aktiv. Er der tale om aktier eller anparter, vil den udskudte skat blive realiseret løbende i takt med, at ejerægtefællen hæver udbytte, og de forventede udbyttehævninger i realisationsperioden må derfor passiveres med en højere passiveringsprocent. Det tilsvarende gælder løbende hævninger af opsparet overskud fra virksomhedsskatteordningen eller indestående på konjunkturligningskontoen i kapitalafkastordningen. 2. Udskudt skat ved generationsskifte Ved generationsskifte 3 består der under visse betingelser mulighed for at overdrage virksomhedsandele eller aktier/anparter med skattemæssig succession, jf. kildeskattelovens (KSL) 33 C og aktieavancebeskatningslovens (ABL) 34. Den skattemæssige succession indebærer, at overdragelsen af aktivet ikke udløser beskatning af overdrageren, idet erhververen i stedet indtræder i overdragerens skattemæssige stilling vedrørende det overdragne aktiv. Den udskudte skat, der kan opgøres på overdragelsestidspunktet, udløses først, når erhververen afstår aktivet og da kun i det omfang, der på dette tidspunkt konstateres et beskatningsgrundlag opgjort efter de aktuelle regler og baseret på den faktiske afståelsessum. Til gengæld for skattefritagelsen af overdrageren indtræder erhververen i overdragerens anskaffelsessum og fortsætter med dennes skattemæssige afskrivningsgrundlag, således at en senere afståelsesbeskatning sker med dette udgangspunkt. 4 Også ved en sådan successionsoverdragelse udgør den udskudte skat en byrde, som reducerer nettoværdien af det overdragne aktiv. Erhververen vil derfor kun overtage aktivet med skattemæssig succession, hvis overdrageren kompenserer for skattebyrden ved at give nedslag i købesummen eller sagt med andre ord: hvis overdrageren accepterer, at den udskudte skat skal passiveres som en hæftelse, der reducerer størrelsen af restkøbe- 3 Indenfor familien eller til medarbejdere, jf. den nærmere personafgrænsning i de nævnte bestemmelser. 4 Der gælder tilsvarende successionsadgang i opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen samt konjunkturudligningskontoen i kapitalafkastordningen og med særligt beregnede passivposter, jf. KSL 33 C, stk. 5-6.

5 5/10 summen for aktivet. Hvilken passivpost, der skal fastsættes, vil som udgangspunkt bero på en forhandling mellem overdrageren og erhververen. Imidlertid indeholder KSL 33 D regler om objektiverede passivposter, hvis størrelse afhænger af karakteren af de aktiver, der successionsoverdrages. Er der tale om aktier/anparter, udgør passivposten 22 % af den udskudte skattepligtige avance. Er der tale om andre skattepligtige aktiver, udgør passivposten 30 % af den udskudte skattepligtige avance. I begge tilfælde opgøres til den udskudte avance til den lavest mulige skattepligtige avance, som ville være fremkommet, hvis overdrageren havde solgt aktivet på overdragelsestidspunktet. 5 De objektiverede passivposter svarer til, at den udskudte skat er passiveret med ca. 50 %. 6 Virkningen af de objektiverede passivposter er, at overdrageren kan nedsætte købesummen for de overdragne aktiver med et beløb svarende til de beregnede passivposter, uden at dette anses som en gave, og dermed uden at dette udløser gavebeskatning i form af gaveafgift i henhold til boafgiftslovens (BAL) 27 eller indkomstbeskatning i henhold til statsskattelovens 4. De objektivere passivposter er udtryk for en gennemsnitsbetragtning, der fritager parterne for konkret at skulle forhandle og sandsynliggøre nutidsværdien af den udskudte skattebyrde. Det ses umiddelbart, at det for erhververen gennemsnitligt vil være mere attraktivt at succedere i aktier/anparter, der ikke kan afskrives skattemæssigt, end i afskrivningsberettigede aktiver, hvor erhververen i kraft af successionen vil miste et skattemæssigt afskrivningsgrundlag, der i absolutte tal overstiger den beregnede passivpost. Uanset karakteren af det overdragne aktiv vil erhververen imidlertid skulle vurdere risikoen for, at den udskudte skat vil blive udløst indenfor en så kort årrække, at den faktiske skattebyrde vil overstige den beregnede passivpost. Overtager erhververen aktier for 100 med en udskudt skattebyrde på 42 og med en passivpost på 22, vil nettokøbesummen udgøre 78, og hvis aktierne derefter skal realiseres til 100, vil erhververen skulle betale 42 ud over den erlagte købesum på 78 = dårlig forretning. Det er derfor nødvendigt, at erhververen forholder sig kommercielt og risikovurderende til successionsvilkårene. Det har i mange år været fast antaget i administrativ praksis men kritiseret i teorien7 at de objektiverede passivposter i KSL 33 D var udtryk for, at der bindende var gjort op med adgangen til passivering af udskudt skat ved successionsoverdragelse, og at parterne ikke kunne aftale afvigende passiveringsprocenter uden gavebeskatning. Denne praksis har 5 Den skattepligtige avance omfatter både beskatningen af kapitalgevinster og af genvundne afskrivninger samt, for så vidt angår fast ejendom, eventuel frigørelsesafgift efter den nu ophævede bestemmelse i LL 4 A. For husdyrbesætninger gælder, at den forøgede værdi af stambesætningen lægges til grund ved beregning af passivposten, jfr. Husdyrbeskatningslovens 8, stk Er der fx tale om aktier, vil den udskudte avance blive beskattet med 42 %, og når passivposten beregnes til 22 % af den opgjorte avance, svarer dette til, at skattebyrden passiveres med lige godt 50 %. 7 Se således førsteudgaven af Generationsskifte-Omstrukturering (1998) s. 290 ff.

6 6/10 imidlertid måttet opgives efter en principiel kendelse fra Landsskatteretten, jf. SKM : SKM LSR: Sagen angik brødrene A, B og C, der i et I/S drev en vognmandsvirksomhed overtaget fra deres far. Som følge af sygdom havde brødrene engageret en rådgiver R til at gennemføre en salgsproces. Som led i denne proces havde R foretaget en række værdiberegninger, og samtidig var der gennemført screening af potentielle købere, hvoraf nogle havde afgivet eller ville afgive købstilbud. I den forbindelse havde A s søn S ytret ønske om at overtage virksomheden på de markedsvilkår, som blev dokumenteret gennem salgsprocessen. Der var enighed om, at S ikke skulle overtage virksomheden til en pris under markedsprisen, men da en overdragelse til S kunne ske med skattemæssig succession, var der ønske om, at S kunne opnå en rabat baseret på brødrenes latente skatteforpligtelse ud over en beregnet passivpost efter KSL 33 D. Tankegangen var, at brødrene ved et salg til tredjemand skulle betale en skat på ca. kr mio., og at de derfor ved successionsoverdragelse til S kunne tåle et betydeligt nedslag i købesummen og alligevel blive stillet bedre end ved salg til tredjemand. Spørgsmålet var herefter, om man kunne indrømme S et nedslag i købesummen under hensyn til den latente skat, uden at dette ville blive kvalificeret som en gave med heraf følgende gaveafgift. Skatterådet fandt, at værdiansættelsen af overdragne aktiver skulle ske uden hensyntagen til, om der sker succession, og at der følgelig ikke kunne beregnes en individuel markedsværdi under hensyntagen til en eventuel latent skatteforpligtelse. Da S hverken i relation til sin far eller til sine onkler kunne sidestilles med en uafhængig køber, kunne en aftalt prissætning mellem disse parter ikke anses at udtrykke markedsværdien. Da en uafhængig tredjemand ikke kunne overtage en latent skatteforpligtelse, ville en kompensation til S under hensyntagen til den latente skatteforpligtelse bringe købesummen ned under markedsværdien. Skatterådet fandt derfor, at en sådan kompensation måtte kvalificeres som en gave fra A, B og C til S. Gavedelen fra A ville udløse gaveafgift, mens gavedelene fra B og C ville udløse indkomstskat hos S. Landsskatteretten ændrede Skatterådets afgørelse og fastslog, at handelsværdien af aktiver overdraget med skattemæssig succession skal fastsættes under hensyntagen til den overtagne skatteforpligtelse. Parterne i en successionsoverdragelse kan således aftale et prisnedslag til kompensation for udskudt skat, selv om dette nedslag overstiger den passivpost, der skal beregnes efter KSL 33 D. Landsskatteretten henviser i præmisserne blandt andet til, at det i forarbejderne til successionsreglerne var forudsat, at succession ville føre til lavere overdragelsespriser. Samtidig fastslog Landsskatteretten, at den udskudte skatteforpligtelse ikke kan værdiansættes til kurs 100, men må værdiansættes efter et konkret skøn, så den samlede overdragelsespris afspejler markedsværdien. I den forbindelse bemærkede Landsskatteretten, at KSL 33 C ikke indeholder regler om værdiansættelse af en udskudt skatteforpligtelse. Hvorvidt der konkret var grundlag for gavebeskatning måtte afgøres af ligningsmyndigheden. Landsskatteretten fastslog med denne afgørelse, at værdiansættelsen af aktiver, der overdrages med succession, skal ske under hensyntagen til den vedhængende forpligtelse i form af udskudt skat. I relation til gavebeskatning er sammenligningsgrundlaget altså ikke, hvad de pågældende aktiver kan overdrages til i fri handel, men hvad en uafhængig køber vil betale for at overtage aktiverne samt den udskudte skat. I skatteretlig forstand kan der altså først konstateres gave, hvis overdragelsesprisen er mindre end prisen ved en sådan markedsmæssig successionsoverdragelse. Landsskatterettens præmisser på dette punkt er utvivlsomt rigtige. I overensstemmelse med det civilretlige gavebegreb er det et grundlæg-

7 7/10 gende skatteretligt princip, at gavebeskatning skal ske på grundlag af gavens værdi for modtager, jf. Generationsskifte Omstrukturering s. 271 med henvisninger. Vurderingen af, om der foreligger en gave, kan derfor ikke ske uden at inddrage det forhold, at erhververen i kraft af den skattemæssige succession yder delvis betaling ved overtagelse af den udskudte skat. I relation til værdiansættelsen af den udskudte skat fastslog Landsskatteretten så dernæst, at passiveringsprocenten måtte være mindre end 100 under hensyntagen til, at der alene var tale om en eventualforpligtelse. Ud fra en isoleret vurdering af nutidsværdien af den udskudte skat kan man ikke være uenig med Landsskatteretten på dette punkt. Da formålet med successionsreglerne imidlertid er at sikre lavere overdragelsespriser og dermed lavere finansieringsbehov, så flere virksomheder kan overleve ved generationsskifte, taler en formålsfortolkning for, at successionsfordelen primært skal tilfalde erhververen. Det vil virke i strid med formålet, hvis overdrageren så at sige tvinges til at tage en andel af successionsfordelen. Samtidig vil overdrageren i almindelighed være tilfreds med at modtage det samme nettoprovenu, som en almindelig skattepligtig overdragelse vil udløse. Derfor vil overdrageren ikke have incitament og heller ikke nogen stærk forhandlingsposition til at kræve et højere nettoprovenu blot som følge af den succession, som erhververen muliggør. Når sammenligningsgrundlaget for, om der foreligger en gave, er, hvad en uafhængig køber vil betale for at overtage aktiverne samt den udskudte skat, er der gode argumenter for, at parterne bør have mulighed for at aftale en passiveringsprocent på op imod 100, jf. nærmere nedenfor. Landsskatterettens afgørelse er senere fulgt op af tilsvarende afgørelser i SKM og SKM Se fx: SKM LSR: A købte af sin onkel to landbrugsejendomme. Købesummen var aftalt til 8,6 mio. kr. Den offentlige ejendomsværdi var på ca. 10,95 mio. kr. Overdragelsen skete med skattemæssig succession, uden at der var aftalt særligt nedslag eller passivpost som følge af den latente skattebyrde. Da der var tale om overdragelse udenfor gaveafgiftskredsen (onkel/nevø), fandt +/- 15%-reglen ikke anvendelse. Efter besigtigelse fandt SKAT, at handelsværdien af ejendomme mv. kunne ansættes til 16,4 mio. kr. før nedslag som følge af den overtagne skattebyrde. På grund af det åbenbare misforhold imellem parternes værdiansættelse og handelsværdien var der efter SKATs opfattelse hjemmel i AFL 45 til skønsmæssigt at kvalificere en del af forskellen som en skattepligtig gave til A. I den forbindelse var det SKATs opfattelse, at A måtte vælge mellem en standardiseret passivpost efter KSL 33 D eller et skønsmæssigt nedslag i overdragelsesværdien i henhold til KSL 33 C. Et skønsmæssigt nedslag efter KSL 33 C måtte efter SKATs opfattelse opgøres som skattebyrden reduceret med den del af nutidsværdien af skatteudskydelsen, som uafhængige parter vil lade tilfalde sælger. Nutidsværdien af den udskudte skattebyrde skulle ifølge SKAT baseres på en forudsætning om aktualisering efter 20 år og en rentefod på 4 % p.a. Da den opgjorte nutidsværdi måtte antages at skulle fordeles ligeligt mellem sælger og køber, kunne handelsværdien af ejendommene nedsættes med et beløb svarende til 50 % af den opgjorte nutidsværdi, og resten måtte herefter anses som en gave til A.

8 8/10 Det var heroverfor A's opfattelse, at der var tale om en overdragelse mellem uafhængige parter, og at der følgelig ikke kunne ske korrektion af de aftalte overdragelsesværdier. Samtidig var det A's opfattelse, at der ikke var et åbenbart misforhold, når der blev taget hensyn til den udskudte skat. I den forbindelse gjorde A gældende, at nutidsværdien af den udskudte skattebyrde skulle baseres på en forudsætning om aktualisering efter højst 10 år, og at der efter nedslag for denne skattebyrde tillige skulle beregnes en standardiseret passivpost efter KSL 33 D. Landsskatteretten (3-1) fandt, at SKAT som følge den betydelige forskel mellem parternes værdiansættelse og den skønnede handelsværdi var berettiget til at anse en del af forskelsværdien som en gave til A. Ved opgørelsen af gavens værdi kunne A vælge mellem et skønsmæssigt nedslag i overdragelsesværdien i henhold til KSL 33 C eller en standardiseret passivpost efter KSL 33 D, men A kunne ikke få nedslag efter begge bestemmelser. Det blev overladt til A at foretage dette valg, så SKAT på dette grundlag kunne foretage ligningsmæssig prøvelse af gavens værdi. Med Landsskatterettens praksis ligger det nu definitivt fast, at parterne i en successionsoverdragelse kan vælge mellem at aftale et konkret forhandlet nedslag i overdragelsesværdien i henhold til KSL 33 C eller at anvende den standardiserede passivpostberegning i KSL 33 D. Dette er også bekræftet i Skatteministeriets styresignal i SKM Den omstændighed, at parterne aftaler et nedslag, der overstiger den beregnede passivpost, er ikke i sig selv udtryk for en skatte- eller afgiftspligtig gave. Det juridiske spørgsmål bliver herefter, i hvilket omfang parterne har frit spillerum til at aftale et konkret værdinedslag som følge af den overtagne skattebyrde. Dette spørgsmål må principielt besvares på samme måde, som hvor der i øvrigt opstår spørgsmål om SKATs korrektionsadgang: Hvis det aftalte værdinedslag er et resultat af reel forhandling mellem uafhængige parter med modsatrettede økonomiske interesser, må parternes aftale lægges til grund. Hvis værdinedslaget indeholder en gave, er denne skatte- eller afgiftspligtig alt afhængig af relationen mellem parterne. Ved vurderingen af, om værdinedslaget indeholder en gave, har det generelle forhold mellem parterne bevismæssig betydning. Sker overdragelsen udenfor et gavemiljø, er der i almindelighed intet grundlag for at antage, at de almindelige gavebetingelser er opfyldt, selv om det måtte konstateres, at køber objektivt set har fået en formuefordel. Indenfor et gavemiljø vil der omvendt gælde en formodning for, at en konstateret formuefordel er udslag af gavmildhed, således at der vil blive udløst gavebeskatning, medmindre det kan godtgøres, at formuefordelen er resultat af en reel forhandling. 9 Som anført i LSRM 8 Skatteministeriet anerkender i styresignalet Landsskatterettens lovfortolkning, men fastslog at der ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke både kan gives nedslag for den gaverelaterede del af den udskudte skat vedrørende overdragelsen efter kildeskattelovens 33 C og for den objektivt beregnede passivpost efter KSL 33 D. Denne retsopfattelse blev så efterfølgende bekræftet af Landsskatteretten i de nævnte 2012-afgørelser. 9 SKM er på dette punkt formentlig forkert, da det forudsætningsvist antages, at der består fri korrektionsadgang ved overdragelser mellem onkel og nevø. Det ligger ifølge praksis fast, at onkel/nevø er udenfor gaveafgiftskredsen, og at værdiansættelsescirkulæret derfor ikke finder anvendelse. Heri er også en indikation af, at det generelle interessefællesskab ikke er stærkt, når der er tale om onkel/nevø. Derudover er det fast antaget i administrativ praksis,

9 9/ består der også inden for interessefællesskaber mulighed for, at parterne kan forhandle ud fra reelt modstridende interesser. Det vanskeligste spørgsmål er imidlertid, hvordan det kan vurderes, om erhververen rent faktisk har fået en formuefordel, og dette spørgsmål er reelt ikke afklaret i den foreliggende praksis. Den relevante armslængde-test ville være, hvorledes uafhængige parter ville opgøre og fordele successionsfordelen. Hvor lang en aktualiseringshorisont vil erhververen acceptere at indregne? Hvilken rentefod skal indregnes for denne periode? Hvor stor en andel af fordelen vil overdrageren kræve? Hvilken forhandlingsposition har overdrageren hans alternativ er jo blot at betale skatten? Hvilken forhandlingsposition har erhververen kan han overhovedet opnå alternativ finansiering til at indfri den latente skat? Hvilke aktiver overdrages kan erhververen alternativt fradrage eller afskrive købesummen og i givet fald over hvilken periode? Der er så mange parametre, der hver for sig vil afhænge af den konkrete situation, og det vil derfor være nødvendigt at foretage en konkret vurdering sag for sag af det sandsynlige armslængde-værdinedslag, og hvis parterne har aftalt et højere værdinedslag og er indenfor et gavemiljø, må det så vurderes konkret, om den højere værdi kan antages at være udslag af en reel forhandling. Anderledes kan det ikke være. Hvis parterne så herudover som i SKM blot har aftalt en nettoværdi uden at konkretisere værdinedslaget, opstår den yderligere facet, at man først må vurdere værdien af det overdragne aktiv uden succession, inden man kan vurdere successionsfordelen. Det må derfor konkluderes, at der i praksis vil være et ganske betydeligt spillerum også for interesseforbundne parter til at aftale værdinedslag, der nærmer sig fuld passivering af den udskudte skat. Dette svarer i øvrigt til, at overdragelse af aktier jo i almindelighed sker på grundlag af aktiernes værdi efter, at der er afsat udskudt skat i det pågældende selskabs balance. I Generationsskifte-Omstrukturering (2012) s. 353 ff gennemgås en række af de aspekter, der har betydning, når man skal vurdere værdien af skattemæssig succession. at søskende må anses som parter med modstridende økonomiske interesser, jf. Fusionsskatteloven (2012) s. 463 og SKM SR. Det må derfor også lægges til grund, at onkel/nevø må anses som uafhængige parter. Det må derfor kritiseres, at Landsskatteretten uden nærmere begrundelse antager, at der gælder en fri korrektionsadgang, blot fordi der kan konstateres en væsentlig forskel mellem parternes værdiansættelse og SKATs handelsværdivurdering. Ligeledes må det anses som forkert, at Landsskatteretten tilsyneladende ikke foretager nogen nærmere undersøgelse af, om de almindelige gavebetingelser er opfyldt, jf. Generationsskifte-Omstrukturering s. 271 ff. Opnåede A en formuefordel som følge af onklens gavmildhed, eller kæmpede A sig til fordelen gennem hård forhandling, jf. LSRM Der kan ikke automatisk udløses gavebeskatning blot med henvisning til en værdiforskel. Beskatning kræver skatteretlig kvalifikation.

10 10/10 3. Udskudt skat ved dødsboskifte Når et dødsbo skal skiftes, kan aktiverne i boet udlægges med skattemæssig succession efter reglerne i dødsboskattelovens (DBSL) 29 og 36-38, der med enkelte forskelle svarer til KSL 33 C-D og ABL 34. Udlæg af aktiver med succession vil på tilsvarende måde som nævnt ovenfor i relation til generationsskifte indebære, at udlægsmodtager overtager den udskudte skat, der hviler på aktiverne. I relation til boet følger det af BAL 13a, stk. 2, at der ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning (dvs. i boopgørelsen) skal fratrækkes en passivpost til udligning af den udskudte skat på det udlagte aktiv, og ligesom KSL 33 D fastsætter BAL 13a objektiverede passivposter afhængig af, om der er tale om aktier (22 %) eller andre skattepligtige aktiver (30 %). 10 Boafgiften beregnes herefter af den reducerede bomasse efter fradrag af passivposter, jf. BAL 12 og 13a. Også ved boudlæg opstår spørgsmålet, om boet og udlægsmodtager kan aftale at passivere den udskudte skat med en procent, der afviger fra de objektiverede passivposter. Umiddelbart synes spørgsmålet at måtte besvares benægtende. Det fremgår nemlig udtrykkeligt af BAL 13a, stk. 6, at Den pågældende længstlevende ægtefælle, arving eller legatar og boet kan aftale at fastsætte en passivpost til en lavere procentdel end angivet ved de objektiverede passivposter. Når lovens ordlyd anvender udtrykket lavere procentdel, lægger dette op til en modsætningsslutning, så der ikke umiddelbart ikke synes at bestå mulighed for at aftale en højere procentdel. Imidlertid fremgår det af Skatteministeriets styresignal i SKM , at adgangen til at aftale en højere passiveringsprocent ved værdiansættelsen efter KSL 33 C også gælder ved succession efter DBSL 36, jf. BAL 13 a. Dette indebærer, at boet og udlægsmodtager på helt tilsvarende måde som angivet ovenfor i relation til generationsskifte har frihed til at forhandle den konkrete passiveringsprocent, som skal reducere udlægsværdien af et aktiv, der udlægges med skattemæssig succession, og denne forhandlede passivpost skal så fratrækkes i boopgørelsen. Der opstår også i en sådan udlægs-/skiftesituation det spørgsmål, om en forhandlet passivpost indeholder en gavmildhedsbestemt formuefordel, som ikke kan reducere beregningsgrundlaget for boafgift. Er der flere arvinger, vil der imidlertid teknisk set ikke bestå et gavemiljø mellem arvingerne, og udgangspunktet vil derfor være, at en aftalt passivpost skal respekteres som et udslag af forhandlinger mellem parter med modsat rettede økonomiske interesser. 10 Der gælder tilsvarende successionsadgang i opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen samt konjunkturudligningskontoen i kapitalafkastordningen og med særligt beregnede passivposter, jf. BAL 13a, stk. 4-5

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

NYT. Nr. 9 årgang 5 SEPTEMBER 2008

NYT. Nr. 9 årgang 5 SEPTEMBER 2008 NYT Nr. 9 årgang 5 SEPTEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Folketinget er på sommerferie, og der er ikke verserende lovforslag af relevans. Der er enkelte udkast til lovforslag

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - kursansættelse af eventualskat - SKM2015.131.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.131.LSR anerkendte

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Februar 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 98 om exitbeskatning og udenlandsk datterselskabsudbytte mv. er vedtaget Formueskattekursreglerne er ophævet

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Skat når økonomisk hjælp til søskende

Skat når økonomisk hjælp til søskende - 1 Skat når økonomisk hjælp til søskende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i Finanskrisen har Skatterådet med en ny afgørelse sat fokus på økonomiske dispositioner mellem søskende. Bistand

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Lempelse af generationsskiftebeskatningen

Lempelse af generationsskiftebeskatningen Aarhus 9. juli 2015 Michael Serup Partner T +45 72 27 33 02 mcs@bechbruun.com Sagsnr. 025639-0035 mcs/mcs/aca Lempelse af generationsskiftebeskatningen Skitseforslag fra Vækst i Generationer Netværket

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr.

Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 1 Fordeling af anskaffelsessum fast ejendom TfS 2004, 828 (TfS 16604) samt Landsskatterettens kendelse af 24/9 2004, jr. nr. 2-4-1847-1042 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer?

Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer? - 1 Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i februar 2015 truffet en afgørelse, der kan få vidtrækkende skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat.

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat. NYT Nr. 12 årgang 7 december 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Værdiansættelse

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr.

Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. - 1 Ligningslovens 2 værdiansættelse af lejlighed ved overdragelse fra selskab til aktionær - Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. 14-2343356 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM 1 Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM2008.596 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 17/6 2008 tiltrådte Landsskatteretten, at en post

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM

Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM - 1 06.11.2014-06 (20140204) VSO generationsskifte Virksomhedsskatteordningen generationsskifte af næringsvirksomhed med fast ejendom berigtigelse af købesummen ved udlån til børn SKM2014.70.SR Af advokat

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Rettevejledning omprøve F 2008

Rettevejledning omprøve F 2008 Rettevejledning omprøve F 2008 Spørgsmål 1.1 Studierejsen Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt de ansatte i 3 x A skal beskattes som følge af deltagelsen i studierejsen til San Francisco.

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING MARTS 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 er nu vedtaget Skattefritagelse af iværksætteraktier lovudkast i høring Køberet mellem søskende fast ejendom interesseforbundne

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF).

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). S 2892 - Offentligt j.nr. 06-008189 Dato : Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian Jensen /Michael Bjørn Hansen Spørgsmål: Skal

Læs mere

Værdiansættelse og udskudt skat ved generationsskifte

Værdiansættelse og udskudt skat ved generationsskifte Værdiansættelse og udskudt skat ved generationsskifte (Valuation and deferred tax at generational succession) Masterprojekt april 2014 Copenhagen Business School Af Henrik Gerlach Vejleder: Lektor Ole

Læs mere