Passivering af udskudt skat ved skifte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passivering af udskudt skat ved skifte"

Transkript

1 Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel er at belyse disse forskellige regler og de forskellige grader af aftalefrihed, som reglerne giver. Af partner Michael Serup, Bech-Bruun Udskudt skat på et aktiv er en byrde, som reducerer nettoværdien af aktivet. Derfor skal der også tages hensyn til den udskudte skat, når aktivet indgår i et skifte. Dette gælder både ved ægtefælleskifte, ved dødsboskifte og ved generationsskifte. Reglerne for passivering af udskudt skat er imidlertid forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel er at belyse disse forskellige regler og de forskellige grader af aftalefrihed, som reglerne giver. 1. Udskudt skat ved ægtefælleskifte Når et ægteskab ophører ved skilsmisse (eller ved bosondring eller separation), skal fællesboet skiftes. Hver ægtefælle udtager egne aktiver og egne passiver (bodel), men skal afregne halvdelen af nettoværdien af disse aktiver og passiver til den anden ægtefælle, jf. retsvirkningslovens 16. Retsvirkningsloven indeholder ikke nærmere regler for værdiansættelsen af en ægtefælles aktiver og passiver, og ægtefælleskifteloven fastslår blot, at aktiverne og passiverne indgår med værdien på udlægstidspunktet eller ved skiftets afslutning, hvis de ikke er udlagt forinden, jf. ægtefælleskiftelovens 52. Selv om udskudt skat ikke er en aktuel gældsforpligtelse og derfor ikke som sådan kan kvalificeres som et passiv, ligger det fast, at der ved opgørelsen af nettoværdien af en ægtefælles bodel skal ske reduktion med et beløb, der modsvarer den udskudte skat, der hviler

2 2/10 på ægtefællens aktiver. 1 De skiftende ægtefæller kan naturligvis frit aftale en passiveringsprocent. En sådan aftalt passiveringsprocent vil ikke have skattemæssige konsekvenser, medmindre det må lægges til grund, at aftalen er udtryk for en gave, hvilket i givet fald vil udløse indkomstbeskatning af gavemodtager. Kan ægtefællerne ikke enes om en given passivering, må spørgsmålet overlades til skifteretten. Der findes en efterhånden righoldig domspraksis, der viser, at passiveringen i det enkelte tilfælde sker ud fra et konkret skøn baseret på dels den faktiske beskatning, som et aktuelt salg af aktivet vil udløse, dels sandsynligheden for, at ejerægtefællen under hensyntagen til alder og fremtidsplaner må antages at kunne udskyde denne beskatning i en kortere eller længere årrække, og dermed værdien af den heraf følgende skattekredit. Se fra praksis i omvendt kronologisk orden 2 : TFA V: Udstykningsegnet ejendom. Udskudt skat opgjort under hensyntagen til mest fordelagtige salgsform. Passivering med 55,37 % beregnet ud fra afviklingsperiode på 20 år og nettorente på 3 %. TFA V: Virksomhed. Passivering med 30 % under hensyntagen til, at ejerægtefællen ikke havde planer om ikke at fortsætte virksomheden. TFA V: Ejendomsselskaber. Ejerægtefællen 51 år. Ingen afståelsesplaner men behov for løbende hævninger. Passivering med 40 %. TFA V: Autoværksted med ejendom. Passivering med 40 % under hensyntagen til ejerægtefællens personlige forhold, herunder alder og fremtidige erhvervssituation. TFA Ø: Aktier i holdingselskab. Passivering med 50 % under hensyntagen til antagelse om, at ejerægtefællen ville beholde aktierne i resten af sin erhvervsaktive karriere. TFA Ø: Udlejningsejendom, passivering med 30 %. TFA V: Landbrugsejendom. Ejerægtefællen 52 år og med dårligt helbred, der gjorde det overvejende sandsynligt, at han ville realisere indenfor en overskuelig årrække. Passivering med 50 %. TFA Ø: Fritidslandbrug. Udtaget af ikke-ejerægtefællen på 61 år. Passivering med 40 %. TFA V: Landbrug. Ejerægtefællen 58 år. Passivering med 60 % under hensyntagen til antagelse om salg til søn indenfor en kortere årrække. TFA Ø: Landbrugsejendom. Passivering med 45 %. TFA V: Slægtsgård. Ejerægtefællen 48 år. Passivering med 25 %. U V: Indekskontrakter. Afgift ved ophævelse skulle fradrages med 100 %, da finansiering af boslodskravet forudsatte aktuel ophævelse. U V: Restaurationsvirksomhed. Passivposterne ansås, såvel tidsmæssigt som beløbsmæssigt, for at være så usikre, at der ikke var grundlag for at foretage nogen reduktion af værdiansættelsen i forbindelse med boets opgørelse. 1 Se Lund-Andersen m.fl.: Familieret 2003 s. 599 ff samt Linda Nielsen: Skilsmisseret s. 141 og Familieformueretten s Se også utrykt praksis omtalt i Svend Danielsen og Mogens Hornslet: Retsvirkningsloven s. 130 samt Anne Broksø og Per Andreasen i TFA

3 3/10 U V: Landbrugsejendom. Ejerægtefælle 63 år og med dårligt helbred. Passivering med knap 50 %. U V: Bil. Passivpost 20 %. Som det ses, er der ikke en klar linje i retspraksis, der i vidt omfang synes at være baseret på meget brede skøn. Da passivering nødvendigvis må ske på grundlag af et konkret skøn, er det naturligt, at praksis viser betydelige udsving. Imidlertid er passivering også et matematisk anliggende, og dette burde retspraksis i højere grad afspejle. Når den udskudte skat er opgjort, kan passivering i princippet ske ved at fastlægge et forventet realisationstidspunkt og tilbagediskontere med en forudsat rente i den mellemliggende årrække. Er realisationsperioden 10 år, og fastlægges diskonteringsrenten til 3 %, kan passiveringsprocenten beregnes til ca. 74,5 %. Skal der herudover indlægges en skønsmargin under hensyntagen til risikoen for førtidig realisation eller ændrede skatteregler, kan de 74,5 % fx ændres til 80 %. Der er ingen tvivl om, at sådanne betragtninger rent faktisk også er indgået i den skønsudøvelse, der er foretaget i de refererede domme, men beregning og skønsudøvelse burde i langt højere grad være transparent i form af udtrykkelige elementer i domspræmisserne, således som det vises af Vestre Landsret i TFA Herved vil realisationshorisont og diskonteringsrente blive tydelige bevis- og proceduretemaer, og gevinsten vil blive en mere objektiveret (og dermed retfærdig kunne man hævde) passiveringspraksis. Netop TFA giver grund til at forvente, at en mere stringent matematisk tilgang vil præge den fremtidige praksis ikke mindst i lyset af, at det må antages at være en almindelig erkendelse, at alene renteudviklingen i de senere år nødvendiggør andre passiveringsprocenter, end dommene med år på bagen har lagt til grund. Det er næppe muligt (eller relevant) at formulere en generel regel for, hvem der har bevisbyrden for, om passiveringsprocenten i det konkrete tilfælde skal være høj eller lav. Når det efter særskilt bevisførelse og procedure ligger fast, at der rent faktisk hviler en nærmere opgjort udskudt skat på et givet aktiv, må begge parter levere bevisførelse og procedure vedrørende ejerægtefællens forventelige realisationshorisont (under hensyntagen til alder og fremtidsplaner) og den relevante diskonteringsrente for den mellemliggende årrække. Den omstændighed, at der består mulighed for, at ejerægtefællen senere kan overdrage aktivet med skattemæssig succession til sine livsarvinger, jf. nedenfor afsnit 2, så den udskudte skat kan udskydes i en længere årrække, kan tale for at reducere passiveringsprocenten. Imidlertid må der samtidig tages hensyn til, at muligheden for successionsoverdragelse til livsarvinger afhænger af en række forhold, herunder ikke mindst lovgivningen på et givet senere tidspunkt, og der bør derfor udvises tilbageholdenhed med at foruddiskontere successionseffekten. Dertil kommer, at det ikke er givet, at livsarvingerne vil acceptere skattemæssig succession uden at blive kompenseret for byrden ved at skulle overtage den udskudte skat, og den heraf følgende usikkerhed om, hvorvidt parterne vil kunne enes om

4 4/10 succession og i givet fald størrelsen af den formueforringende kompensation, ejerægtefællen vil skulle yde til livsarvingerne, bør selvsagt indvejes, når passiveringsprocenten skal opgøres ved ægtefælleskiftet. Helt generelt bør det være et relevant hensyn at sikre, at ejerægtefællen ikke efterlades med den fulde risiko for forudsætningssvigt vedrørende de enkelte passiveringsfaktorer, fx risikoen for forøget beskatningsprocent, risikoen for ændret renteniveau, risikoen for fremrykket realisation som følge af sygdom, likviditetsproblemer, dårlig drift etc. I den forbindelse er det også relevant at tage i betragtning, at den udskudte skat ikke nødvendigvis først vil blive realiseret ved afståelse af det pågældende aktiv. Er der tale om aktier eller anparter, vil den udskudte skat blive realiseret løbende i takt med, at ejerægtefællen hæver udbytte, og de forventede udbyttehævninger i realisationsperioden må derfor passiveres med en højere passiveringsprocent. Det tilsvarende gælder løbende hævninger af opsparet overskud fra virksomhedsskatteordningen eller indestående på konjunkturligningskontoen i kapitalafkastordningen. 2. Udskudt skat ved generationsskifte Ved generationsskifte 3 består der under visse betingelser mulighed for at overdrage virksomhedsandele eller aktier/anparter med skattemæssig succession, jf. kildeskattelovens (KSL) 33 C og aktieavancebeskatningslovens (ABL) 34. Den skattemæssige succession indebærer, at overdragelsen af aktivet ikke udløser beskatning af overdrageren, idet erhververen i stedet indtræder i overdragerens skattemæssige stilling vedrørende det overdragne aktiv. Den udskudte skat, der kan opgøres på overdragelsestidspunktet, udløses først, når erhververen afstår aktivet og da kun i det omfang, der på dette tidspunkt konstateres et beskatningsgrundlag opgjort efter de aktuelle regler og baseret på den faktiske afståelsessum. Til gengæld for skattefritagelsen af overdrageren indtræder erhververen i overdragerens anskaffelsessum og fortsætter med dennes skattemæssige afskrivningsgrundlag, således at en senere afståelsesbeskatning sker med dette udgangspunkt. 4 Også ved en sådan successionsoverdragelse udgør den udskudte skat en byrde, som reducerer nettoværdien af det overdragne aktiv. Erhververen vil derfor kun overtage aktivet med skattemæssig succession, hvis overdrageren kompenserer for skattebyrden ved at give nedslag i købesummen eller sagt med andre ord: hvis overdrageren accepterer, at den udskudte skat skal passiveres som en hæftelse, der reducerer størrelsen af restkøbe- 3 Indenfor familien eller til medarbejdere, jf. den nærmere personafgrænsning i de nævnte bestemmelser. 4 Der gælder tilsvarende successionsadgang i opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen samt konjunkturudligningskontoen i kapitalafkastordningen og med særligt beregnede passivposter, jf. KSL 33 C, stk. 5-6.

5 5/10 summen for aktivet. Hvilken passivpost, der skal fastsættes, vil som udgangspunkt bero på en forhandling mellem overdrageren og erhververen. Imidlertid indeholder KSL 33 D regler om objektiverede passivposter, hvis størrelse afhænger af karakteren af de aktiver, der successionsoverdrages. Er der tale om aktier/anparter, udgør passivposten 22 % af den udskudte skattepligtige avance. Er der tale om andre skattepligtige aktiver, udgør passivposten 30 % af den udskudte skattepligtige avance. I begge tilfælde opgøres til den udskudte avance til den lavest mulige skattepligtige avance, som ville være fremkommet, hvis overdrageren havde solgt aktivet på overdragelsestidspunktet. 5 De objektiverede passivposter svarer til, at den udskudte skat er passiveret med ca. 50 %. 6 Virkningen af de objektiverede passivposter er, at overdrageren kan nedsætte købesummen for de overdragne aktiver med et beløb svarende til de beregnede passivposter, uden at dette anses som en gave, og dermed uden at dette udløser gavebeskatning i form af gaveafgift i henhold til boafgiftslovens (BAL) 27 eller indkomstbeskatning i henhold til statsskattelovens 4. De objektivere passivposter er udtryk for en gennemsnitsbetragtning, der fritager parterne for konkret at skulle forhandle og sandsynliggøre nutidsværdien af den udskudte skattebyrde. Det ses umiddelbart, at det for erhververen gennemsnitligt vil være mere attraktivt at succedere i aktier/anparter, der ikke kan afskrives skattemæssigt, end i afskrivningsberettigede aktiver, hvor erhververen i kraft af successionen vil miste et skattemæssigt afskrivningsgrundlag, der i absolutte tal overstiger den beregnede passivpost. Uanset karakteren af det overdragne aktiv vil erhververen imidlertid skulle vurdere risikoen for, at den udskudte skat vil blive udløst indenfor en så kort årrække, at den faktiske skattebyrde vil overstige den beregnede passivpost. Overtager erhververen aktier for 100 med en udskudt skattebyrde på 42 og med en passivpost på 22, vil nettokøbesummen udgøre 78, og hvis aktierne derefter skal realiseres til 100, vil erhververen skulle betale 42 ud over den erlagte købesum på 78 = dårlig forretning. Det er derfor nødvendigt, at erhververen forholder sig kommercielt og risikovurderende til successionsvilkårene. Det har i mange år været fast antaget i administrativ praksis men kritiseret i teorien7 at de objektiverede passivposter i KSL 33 D var udtryk for, at der bindende var gjort op med adgangen til passivering af udskudt skat ved successionsoverdragelse, og at parterne ikke kunne aftale afvigende passiveringsprocenter uden gavebeskatning. Denne praksis har 5 Den skattepligtige avance omfatter både beskatningen af kapitalgevinster og af genvundne afskrivninger samt, for så vidt angår fast ejendom, eventuel frigørelsesafgift efter den nu ophævede bestemmelse i LL 4 A. For husdyrbesætninger gælder, at den forøgede værdi af stambesætningen lægges til grund ved beregning af passivposten, jfr. Husdyrbeskatningslovens 8, stk Er der fx tale om aktier, vil den udskudte avance blive beskattet med 42 %, og når passivposten beregnes til 22 % af den opgjorte avance, svarer dette til, at skattebyrden passiveres med lige godt 50 %. 7 Se således førsteudgaven af Generationsskifte-Omstrukturering (1998) s. 290 ff.

6 6/10 imidlertid måttet opgives efter en principiel kendelse fra Landsskatteretten, jf. SKM : SKM LSR: Sagen angik brødrene A, B og C, der i et I/S drev en vognmandsvirksomhed overtaget fra deres far. Som følge af sygdom havde brødrene engageret en rådgiver R til at gennemføre en salgsproces. Som led i denne proces havde R foretaget en række værdiberegninger, og samtidig var der gennemført screening af potentielle købere, hvoraf nogle havde afgivet eller ville afgive købstilbud. I den forbindelse havde A s søn S ytret ønske om at overtage virksomheden på de markedsvilkår, som blev dokumenteret gennem salgsprocessen. Der var enighed om, at S ikke skulle overtage virksomheden til en pris under markedsprisen, men da en overdragelse til S kunne ske med skattemæssig succession, var der ønske om, at S kunne opnå en rabat baseret på brødrenes latente skatteforpligtelse ud over en beregnet passivpost efter KSL 33 D. Tankegangen var, at brødrene ved et salg til tredjemand skulle betale en skat på ca. kr mio., og at de derfor ved successionsoverdragelse til S kunne tåle et betydeligt nedslag i købesummen og alligevel blive stillet bedre end ved salg til tredjemand. Spørgsmålet var herefter, om man kunne indrømme S et nedslag i købesummen under hensyn til den latente skat, uden at dette ville blive kvalificeret som en gave med heraf følgende gaveafgift. Skatterådet fandt, at værdiansættelsen af overdragne aktiver skulle ske uden hensyntagen til, om der sker succession, og at der følgelig ikke kunne beregnes en individuel markedsværdi under hensyntagen til en eventuel latent skatteforpligtelse. Da S hverken i relation til sin far eller til sine onkler kunne sidestilles med en uafhængig køber, kunne en aftalt prissætning mellem disse parter ikke anses at udtrykke markedsværdien. Da en uafhængig tredjemand ikke kunne overtage en latent skatteforpligtelse, ville en kompensation til S under hensyntagen til den latente skatteforpligtelse bringe købesummen ned under markedsværdien. Skatterådet fandt derfor, at en sådan kompensation måtte kvalificeres som en gave fra A, B og C til S. Gavedelen fra A ville udløse gaveafgift, mens gavedelene fra B og C ville udløse indkomstskat hos S. Landsskatteretten ændrede Skatterådets afgørelse og fastslog, at handelsværdien af aktiver overdraget med skattemæssig succession skal fastsættes under hensyntagen til den overtagne skatteforpligtelse. Parterne i en successionsoverdragelse kan således aftale et prisnedslag til kompensation for udskudt skat, selv om dette nedslag overstiger den passivpost, der skal beregnes efter KSL 33 D. Landsskatteretten henviser i præmisserne blandt andet til, at det i forarbejderne til successionsreglerne var forudsat, at succession ville føre til lavere overdragelsespriser. Samtidig fastslog Landsskatteretten, at den udskudte skatteforpligtelse ikke kan værdiansættes til kurs 100, men må værdiansættes efter et konkret skøn, så den samlede overdragelsespris afspejler markedsværdien. I den forbindelse bemærkede Landsskatteretten, at KSL 33 C ikke indeholder regler om værdiansættelse af en udskudt skatteforpligtelse. Hvorvidt der konkret var grundlag for gavebeskatning måtte afgøres af ligningsmyndigheden. Landsskatteretten fastslog med denne afgørelse, at værdiansættelsen af aktiver, der overdrages med succession, skal ske under hensyntagen til den vedhængende forpligtelse i form af udskudt skat. I relation til gavebeskatning er sammenligningsgrundlaget altså ikke, hvad de pågældende aktiver kan overdrages til i fri handel, men hvad en uafhængig køber vil betale for at overtage aktiverne samt den udskudte skat. I skatteretlig forstand kan der altså først konstateres gave, hvis overdragelsesprisen er mindre end prisen ved en sådan markedsmæssig successionsoverdragelse. Landsskatterettens præmisser på dette punkt er utvivlsomt rigtige. I overensstemmelse med det civilretlige gavebegreb er det et grundlæg-

7 7/10 gende skatteretligt princip, at gavebeskatning skal ske på grundlag af gavens værdi for modtager, jf. Generationsskifte Omstrukturering s. 271 med henvisninger. Vurderingen af, om der foreligger en gave, kan derfor ikke ske uden at inddrage det forhold, at erhververen i kraft af den skattemæssige succession yder delvis betaling ved overtagelse af den udskudte skat. I relation til værdiansættelsen af den udskudte skat fastslog Landsskatteretten så dernæst, at passiveringsprocenten måtte være mindre end 100 under hensyntagen til, at der alene var tale om en eventualforpligtelse. Ud fra en isoleret vurdering af nutidsværdien af den udskudte skat kan man ikke være uenig med Landsskatteretten på dette punkt. Da formålet med successionsreglerne imidlertid er at sikre lavere overdragelsespriser og dermed lavere finansieringsbehov, så flere virksomheder kan overleve ved generationsskifte, taler en formålsfortolkning for, at successionsfordelen primært skal tilfalde erhververen. Det vil virke i strid med formålet, hvis overdrageren så at sige tvinges til at tage en andel af successionsfordelen. Samtidig vil overdrageren i almindelighed være tilfreds med at modtage det samme nettoprovenu, som en almindelig skattepligtig overdragelse vil udløse. Derfor vil overdrageren ikke have incitament og heller ikke nogen stærk forhandlingsposition til at kræve et højere nettoprovenu blot som følge af den succession, som erhververen muliggør. Når sammenligningsgrundlaget for, om der foreligger en gave, er, hvad en uafhængig køber vil betale for at overtage aktiverne samt den udskudte skat, er der gode argumenter for, at parterne bør have mulighed for at aftale en passiveringsprocent på op imod 100, jf. nærmere nedenfor. Landsskatterettens afgørelse er senere fulgt op af tilsvarende afgørelser i SKM og SKM Se fx: SKM LSR: A købte af sin onkel to landbrugsejendomme. Købesummen var aftalt til 8,6 mio. kr. Den offentlige ejendomsværdi var på ca. 10,95 mio. kr. Overdragelsen skete med skattemæssig succession, uden at der var aftalt særligt nedslag eller passivpost som følge af den latente skattebyrde. Da der var tale om overdragelse udenfor gaveafgiftskredsen (onkel/nevø), fandt +/- 15%-reglen ikke anvendelse. Efter besigtigelse fandt SKAT, at handelsværdien af ejendomme mv. kunne ansættes til 16,4 mio. kr. før nedslag som følge af den overtagne skattebyrde. På grund af det åbenbare misforhold imellem parternes værdiansættelse og handelsværdien var der efter SKATs opfattelse hjemmel i AFL 45 til skønsmæssigt at kvalificere en del af forskellen som en skattepligtig gave til A. I den forbindelse var det SKATs opfattelse, at A måtte vælge mellem en standardiseret passivpost efter KSL 33 D eller et skønsmæssigt nedslag i overdragelsesværdien i henhold til KSL 33 C. Et skønsmæssigt nedslag efter KSL 33 C måtte efter SKATs opfattelse opgøres som skattebyrden reduceret med den del af nutidsværdien af skatteudskydelsen, som uafhængige parter vil lade tilfalde sælger. Nutidsværdien af den udskudte skattebyrde skulle ifølge SKAT baseres på en forudsætning om aktualisering efter 20 år og en rentefod på 4 % p.a. Da den opgjorte nutidsværdi måtte antages at skulle fordeles ligeligt mellem sælger og køber, kunne handelsværdien af ejendommene nedsættes med et beløb svarende til 50 % af den opgjorte nutidsværdi, og resten måtte herefter anses som en gave til A.

8 8/10 Det var heroverfor A's opfattelse, at der var tale om en overdragelse mellem uafhængige parter, og at der følgelig ikke kunne ske korrektion af de aftalte overdragelsesværdier. Samtidig var det A's opfattelse, at der ikke var et åbenbart misforhold, når der blev taget hensyn til den udskudte skat. I den forbindelse gjorde A gældende, at nutidsværdien af den udskudte skattebyrde skulle baseres på en forudsætning om aktualisering efter højst 10 år, og at der efter nedslag for denne skattebyrde tillige skulle beregnes en standardiseret passivpost efter KSL 33 D. Landsskatteretten (3-1) fandt, at SKAT som følge den betydelige forskel mellem parternes værdiansættelse og den skønnede handelsværdi var berettiget til at anse en del af forskelsværdien som en gave til A. Ved opgørelsen af gavens værdi kunne A vælge mellem et skønsmæssigt nedslag i overdragelsesværdien i henhold til KSL 33 C eller en standardiseret passivpost efter KSL 33 D, men A kunne ikke få nedslag efter begge bestemmelser. Det blev overladt til A at foretage dette valg, så SKAT på dette grundlag kunne foretage ligningsmæssig prøvelse af gavens værdi. Med Landsskatterettens praksis ligger det nu definitivt fast, at parterne i en successionsoverdragelse kan vælge mellem at aftale et konkret forhandlet nedslag i overdragelsesværdien i henhold til KSL 33 C eller at anvende den standardiserede passivpostberegning i KSL 33 D. Dette er også bekræftet i Skatteministeriets styresignal i SKM Den omstændighed, at parterne aftaler et nedslag, der overstiger den beregnede passivpost, er ikke i sig selv udtryk for en skatte- eller afgiftspligtig gave. Det juridiske spørgsmål bliver herefter, i hvilket omfang parterne har frit spillerum til at aftale et konkret værdinedslag som følge af den overtagne skattebyrde. Dette spørgsmål må principielt besvares på samme måde, som hvor der i øvrigt opstår spørgsmål om SKATs korrektionsadgang: Hvis det aftalte værdinedslag er et resultat af reel forhandling mellem uafhængige parter med modsatrettede økonomiske interesser, må parternes aftale lægges til grund. Hvis værdinedslaget indeholder en gave, er denne skatte- eller afgiftspligtig alt afhængig af relationen mellem parterne. Ved vurderingen af, om værdinedslaget indeholder en gave, har det generelle forhold mellem parterne bevismæssig betydning. Sker overdragelsen udenfor et gavemiljø, er der i almindelighed intet grundlag for at antage, at de almindelige gavebetingelser er opfyldt, selv om det måtte konstateres, at køber objektivt set har fået en formuefordel. Indenfor et gavemiljø vil der omvendt gælde en formodning for, at en konstateret formuefordel er udslag af gavmildhed, således at der vil blive udløst gavebeskatning, medmindre det kan godtgøres, at formuefordelen er resultat af en reel forhandling. 9 Som anført i LSRM 8 Skatteministeriet anerkender i styresignalet Landsskatterettens lovfortolkning, men fastslog at der ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, ikke både kan gives nedslag for den gaverelaterede del af den udskudte skat vedrørende overdragelsen efter kildeskattelovens 33 C og for den objektivt beregnede passivpost efter KSL 33 D. Denne retsopfattelse blev så efterfølgende bekræftet af Landsskatteretten i de nævnte 2012-afgørelser. 9 SKM er på dette punkt formentlig forkert, da det forudsætningsvist antages, at der består fri korrektionsadgang ved overdragelser mellem onkel og nevø. Det ligger ifølge praksis fast, at onkel/nevø er udenfor gaveafgiftskredsen, og at værdiansættelsescirkulæret derfor ikke finder anvendelse. Heri er også en indikation af, at det generelle interessefællesskab ikke er stærkt, når der er tale om onkel/nevø. Derudover er det fast antaget i administrativ praksis,

9 9/ består der også inden for interessefællesskaber mulighed for, at parterne kan forhandle ud fra reelt modstridende interesser. Det vanskeligste spørgsmål er imidlertid, hvordan det kan vurderes, om erhververen rent faktisk har fået en formuefordel, og dette spørgsmål er reelt ikke afklaret i den foreliggende praksis. Den relevante armslængde-test ville være, hvorledes uafhængige parter ville opgøre og fordele successionsfordelen. Hvor lang en aktualiseringshorisont vil erhververen acceptere at indregne? Hvilken rentefod skal indregnes for denne periode? Hvor stor en andel af fordelen vil overdrageren kræve? Hvilken forhandlingsposition har overdrageren hans alternativ er jo blot at betale skatten? Hvilken forhandlingsposition har erhververen kan han overhovedet opnå alternativ finansiering til at indfri den latente skat? Hvilke aktiver overdrages kan erhververen alternativt fradrage eller afskrive købesummen og i givet fald over hvilken periode? Der er så mange parametre, der hver for sig vil afhænge af den konkrete situation, og det vil derfor være nødvendigt at foretage en konkret vurdering sag for sag af det sandsynlige armslængde-værdinedslag, og hvis parterne har aftalt et højere værdinedslag og er indenfor et gavemiljø, må det så vurderes konkret, om den højere værdi kan antages at være udslag af en reel forhandling. Anderledes kan det ikke være. Hvis parterne så herudover som i SKM blot har aftalt en nettoværdi uden at konkretisere værdinedslaget, opstår den yderligere facet, at man først må vurdere værdien af det overdragne aktiv uden succession, inden man kan vurdere successionsfordelen. Det må derfor konkluderes, at der i praksis vil være et ganske betydeligt spillerum også for interesseforbundne parter til at aftale værdinedslag, der nærmer sig fuld passivering af den udskudte skat. Dette svarer i øvrigt til, at overdragelse af aktier jo i almindelighed sker på grundlag af aktiernes værdi efter, at der er afsat udskudt skat i det pågældende selskabs balance. I Generationsskifte-Omstrukturering (2012) s. 353 ff gennemgås en række af de aspekter, der har betydning, når man skal vurdere værdien af skattemæssig succession. at søskende må anses som parter med modstridende økonomiske interesser, jf. Fusionsskatteloven (2012) s. 463 og SKM SR. Det må derfor også lægges til grund, at onkel/nevø må anses som uafhængige parter. Det må derfor kritiseres, at Landsskatteretten uden nærmere begrundelse antager, at der gælder en fri korrektionsadgang, blot fordi der kan konstateres en væsentlig forskel mellem parternes værdiansættelse og SKATs handelsværdivurdering. Ligeledes må det anses som forkert, at Landsskatteretten tilsyneladende ikke foretager nogen nærmere undersøgelse af, om de almindelige gavebetingelser er opfyldt, jf. Generationsskifte-Omstrukturering s. 271 ff. Opnåede A en formuefordel som følge af onklens gavmildhed, eller kæmpede A sig til fordelen gennem hård forhandling, jf. LSRM Der kan ikke automatisk udløses gavebeskatning blot med henvisning til en værdiforskel. Beskatning kræver skatteretlig kvalifikation.

10 10/10 3. Udskudt skat ved dødsboskifte Når et dødsbo skal skiftes, kan aktiverne i boet udlægges med skattemæssig succession efter reglerne i dødsboskattelovens (DBSL) 29 og 36-38, der med enkelte forskelle svarer til KSL 33 C-D og ABL 34. Udlæg af aktiver med succession vil på tilsvarende måde som nævnt ovenfor i relation til generationsskifte indebære, at udlægsmodtager overtager den udskudte skat, der hviler på aktiverne. I relation til boet følger det af BAL 13a, stk. 2, at der ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning (dvs. i boopgørelsen) skal fratrækkes en passivpost til udligning af den udskudte skat på det udlagte aktiv, og ligesom KSL 33 D fastsætter BAL 13a objektiverede passivposter afhængig af, om der er tale om aktier (22 %) eller andre skattepligtige aktiver (30 %). 10 Boafgiften beregnes herefter af den reducerede bomasse efter fradrag af passivposter, jf. BAL 12 og 13a. Også ved boudlæg opstår spørgsmålet, om boet og udlægsmodtager kan aftale at passivere den udskudte skat med en procent, der afviger fra de objektiverede passivposter. Umiddelbart synes spørgsmålet at måtte besvares benægtende. Det fremgår nemlig udtrykkeligt af BAL 13a, stk. 6, at Den pågældende længstlevende ægtefælle, arving eller legatar og boet kan aftale at fastsætte en passivpost til en lavere procentdel end angivet ved de objektiverede passivposter. Når lovens ordlyd anvender udtrykket lavere procentdel, lægger dette op til en modsætningsslutning, så der ikke umiddelbart ikke synes at bestå mulighed for at aftale en højere procentdel. Imidlertid fremgår det af Skatteministeriets styresignal i SKM , at adgangen til at aftale en højere passiveringsprocent ved værdiansættelsen efter KSL 33 C også gælder ved succession efter DBSL 36, jf. BAL 13 a. Dette indebærer, at boet og udlægsmodtager på helt tilsvarende måde som angivet ovenfor i relation til generationsskifte har frihed til at forhandle den konkrete passiveringsprocent, som skal reducere udlægsværdien af et aktiv, der udlægges med skattemæssig succession, og denne forhandlede passivpost skal så fratrækkes i boopgørelsen. Der opstår også i en sådan udlægs-/skiftesituation det spørgsmål, om en forhandlet passivpost indeholder en gavmildhedsbestemt formuefordel, som ikke kan reducere beregningsgrundlaget for boafgift. Er der flere arvinger, vil der imidlertid teknisk set ikke bestå et gavemiljø mellem arvingerne, og udgangspunktet vil derfor være, at en aftalt passivpost skal respekteres som et udslag af forhandlinger mellem parter med modsat rettede økonomiske interesser. 10 Der gælder tilsvarende successionsadgang i opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen samt konjunkturudligningskontoen i kapitalafkastordningen og med særligt beregnede passivposter, jf. BAL 13a, stk. 4-5

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Generationsskifte i personligt drevne virksomheder

Generationsskifte i personligt drevne virksomheder Aalborg Universitet Cand. Merc. Aud. Speciale foråret 2012 Generationsskifte i personligt drevne virksomheder Udarbejdet af Martin Skovgaard Sørensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveret den

Læs mere

Om næringsformodningen og succession ved dødsfald

Om næringsformodningen og succession ved dødsfald Om næringsformodningen og succession ved dødsfald Af advokat Niels Schiersing, Advokatfirmaet Qviste & Theilgaard Ved gennemførelsen af kildeskattelovens (KSL) dødsbobeskatningsregler den 1/1 1970 indførtes

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-23 Værdiansættelse firmabil 20140603 TC/BD Værdiansættelse - urigtigt vurderingsgrundlag - åbenbart urimeligt skøn - overførsel af nyere bil fra selskab til hovedanpartshaver - Østre Landsrets

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Generationsskifte af aktier i levende live og ved død

Generationsskifte af aktier i levende live og ved død Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Generationsskifte af aktier i levende live og ved død Forfattere: Anders Pedersen Rasmus Berntsen Afleveringsdato: 4. november Vejleder:

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING FEBRUAR 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej 2. fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere