3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift ( ) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at Københavns Skyttecenter skal overgå til brugerdrift. Forslaget indgår også som effektiviseringsforslag til budget INDSTILLING OG BESLUTNING Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at, 1. at Kultur- og Fritidsforvaltningen indleder forhandlinger med brugerne af Københavns Skyttecenter om, at de overtager den fremtidige drift af anlægget. 2. at lejemålet af Københavns Skyttecenter opsiges hos Naturstyrelsen og Københavns Ejendomme. 3. at der afsættes 0,2 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til personalemæssige ændringer (fratrædelsesordning m.m.) 4. at der anvises kassemæssig dækning for de 0,2 mio. kr. i 2011 på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme, IM at anlægget lukker senest med udgangen af 2012, såfremt der ikke kan forhandles en aftale på plads med brugerne og Naturstyrelsen om den fremtidige drift PROBLEMSTILLING Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede den 7. april 2011, at der skulle arbejdes videre med effektiviseringsforslaget om at lade driften af Københavns Skyttecenter overgå til centrets brugere. Sigtet var en fornyet politisk behandling den 5. maj LØSNING Københavns Skyttecenter ligger på Vestamager op til Kalvebod Fælled. Anlægget har bl.a. 25 m. pistolbaner, 50 m. riffel-/pistolbaner samt 200 m m. riffelbaner. Herudover rummer arealet bl. a. kontor og opholdsrum. Brugerne af anlægget er primært skytteklubber og Politiet. Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) lejer i dag skyttecentrets bygninger af Københavns Ejendomme (KEjd). Bygningerne ligger på et areal, der ejes staten og adminstreres af Naturstyrelsen. KFF driver centret og har indgået en aftale med Naturstyrelsen om leje og

2 brug af skytteanlægget og arealerne. Naturstyrelsen har indgået aftale med klubberne om etablering og brug af klubhusfaciliteter på den offentlige p-plads ved skyttecentret Forslaget om at overdrage anlægget til brugerne skal ses i sammenhæng med, at drift af et sådant anlæg ikke er en kommunal kerneopgave. Her skal det bemærkes, at brugerne helt overvejende er voksne, og at en betydelig del af dem ikke er bosat i Københavns Kommune. Overgang til brugerdrift Det foreslås, at der indledes drøftelser med brugerne med henblik på, at de overtager det fulde ansvar for driften af skyttecentret. Det forudsættes, at brugerne vil betale al drift, herunder f.eks. husleje og lønudgifter, og at de overtager kommunens aftale med Naturstyrelsen om leje og brug af skydeanlægget. Brugernes indtræden i lejeforholdet forudsætter Naturstyrelsens accept. Naturstyrelsen er umiddelbart positive over for, at brugerne indtræder i lejekontrakten. Brugerne er orienteret om overvejelserne om at lade dem overtage driften af anlægget, men der har ikke været egentlige drøftelser af vilkårene og økonomien heri. Realiseres forslaget, kan kommunen fra og med 2013 årligt spare driftsudgifter på 2,4 mio. kr. Lejekontrakten har et helt kalenderårs opsigelsesvarsel. I 2012 vil der fortsat være udgifter til leje af bygninger m.m. De samlede omkostninger hertil er ialt 1,3 mio. kr. Det betyder, at besparelsen i 2012 vil være på 1,1 mio. kr. Ifølge KEjd har kommunen, ved en opsigelse af arealet ikke umiddelbart pligt til at fjerne bygninger på arealet. Retableringspligt generelt er ikke nævnt i lejekontrakten mellem KFF og Naturstyrelsen. For så vidt angår miljøforholdene på skyttecentret er der i øjebikket et tillæg til miljøgodkendelsen. I henhold til denne bliver haglaffald bortskaffet efter anvisninger fra Center for Miljø. Det skønnes, at brugerne vil kunne fortsætte driften af anlægget på uændrede miljøvilkår.

3 Måler Center for Miljø væsentlige stigninger i forureningskoncentrationerne eller nedlægges skyttecentretanlægget vil Center for Miljø stille krav om oprensning af arealet. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget skøn over, hvad en oprensning vil koste. En undersøgelse fra 2002 viste af udgifterne til oprensning af selve arealet, på daværende tidspunkt, var skønnet til 13,5 mio. kr. Hertil kommer, at voldene omkring anlæget indholder flyveaske. Der er ingen beregninger af, hvad det måtte koste at oprense den del af anlæget. Stilles der krav om oprensning af arealet, vil det i givet fald være kommunen, der skal dække udgifterne hertil. Skulle KEjd blive mødt med et krav om oprydning på arealet, vil dette blive opkrævet af lejerne. Det er i denne sammenhæng KFF. Personale Forslaget indebærer, at forvaltningens fuldtidsansatte driftspersonale på anlægget (4 årsværk) enten virksomhedsoverdrages eller afskediges som del af den nye driftsordning. Der er i forslaget afsat kr. i 2011 til personalemæssige ændringer (fratrædelsesordninger m.m.). Vedligeholdelsesefterslæb og genopretning Det skal bemærkes, at der i dag er et vedligeholdelsesefterslæb på Københavns Skyttecenter i størrelsesordenen 9,8 mio. kr. Det resterende genopretningsbehov indgår i budgetønsket om midler til Restgenopretning af idrætsanlæg Opsigelsesvarsel Der er 1 års opsigelse af lejemålet fra udgangen af et år. Det vil sige, at lejemålet tidligst kan være opsagt per , og at kommunen fortsat skal betale faste ejendomsudgifter i Forhandles der ikke en aftale på plads mellem brugerne og Naturstyrelsen, vil anlægget lukke senest med udgangen af 2012.

4 ØKONOMI Driftsøkonomien - Københavns Skyttecenter (2011) Faste ejendomsudgifter Driftsudgifter i alt - heraf løn - Øvrige driftsudgifter Samlede driftsudgifter i alt Indtægter i alt (udlejning m.m.) Nettoudgift i alt 1,3 mio. kr. 2,3 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,8 mio.kr. 3,6 mio.kr. 1,2 mio.kr. 2,4 mio. kr. Forslagets forventede effekt Kommunen vil spare 1,1 mio. kr. i 2012 i løbende driftsudgifter. Fra 2013 er der en årlig besparelse ved, at brugerne overtager den fulde drift af anlægget - eller at anlægget lukker - på i alt 2,4 mio. kr.

5 kr p/l Driftsbesparelse som følge af forslaget -1, Samlet bruttodriftsbesparelse Det skal imidlertid understreges, at kommunen bliver mødt med et krav om oprensning af arealet, hvis det ikke fortsat skal anvendes som skytteanlæg. Undersøgeselser fra 2002 viste, at det på daværende tidspunkt kostede 13,5 mio. kr. at oprense selve arealet. Hertil kommer, at der kan være udgifter til oprensning af voldene. Da der ikke er opdaterede undersøgelser af hverken selve arealet eller af voldene er det ikke muligt at komme med et skøn over de samlede oprensningsudgifter. VIDERE PROCES Tiltræder KFU indstillingen, vil forvaltningen opsige lejemålet med Naturstyrelsen samt med KEjd. Herudover vil forvaltningen gå i dialog med brugerne af skyttecentret om forslag og indhold af den nye driftsordning på centret. Ønsker brugerne ikke at overtage driftsansvaret, vil anlægget lukke senest med udgangen af I henhold til miljøgodkendelsen vil Center for Miljø i så fald kræve at der skal foretages en oprensning af arealet. Carsten Haurum /Mads Kamp Hansen BESLUTNING Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2011: Følgende repræsentanter fra brugerne havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

6 Finn Scheibye (Formand De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn) Finn Johansen (Formand Anlægsudvalget) Kurt Kjær (Formand Danske Sortkrudtsskytter) Skriftlig udtalelse fra Anlægsudvalget for Københavns Skyttecenter var omdelt på pladserne. Indstillingen blev godkendt.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 3. JUNI 2015 5 LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 1. Opgave Bestyrelsen skal drøfte fremtidig konstruktion ift. ejerforhold omkring Bagsværd Sø, herunder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30

Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30 1. Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30 Dagsorden: 150/08 Fritagelse af hvervet som borgerrepræsentant 188/08 Udtræden af stedfortræderlisten 148/08 Indkaldelse af stedfortræder 168/08 Indkaldelse af stedfortræder

Læs mere

Sagsnr. 2008-148. Dokumentnr. 2008-23668

Sagsnr. 2008-148. Dokumentnr. 2008-23668 Sagsnr. 2008-148 Dokumentnr. 2008-23668 Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til Revisionsdirektoratets protokollat om takstfastsættelsen på Kalvebod Miljøcenter Indledning I Revisionsdirektoratets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 18-05-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde hos Velux. Medlemmerne var til stede, undtagen: Liss Kramer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere