Ejendomsforeningen Danmarks retningslinjer for konkurrenceretlig compliance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmarks retningslinjer for konkurrenceretlig compliance"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmarks retningslinjer for konkurrenceretlig compliance 1. Ejendomsforeningen Danmarks virksomhed og formålet med retningslinjerne for konkurrenceretlig compliance Compliance betyder overensstemmelse. Formålet med retningslinjerne i dette dokument er at sikre, at Ejendomsforeningen Danmark i sit virke handler i overensstemmelse med de konkurrenceretlige regler. Ejendomsforeningen Danmark er den professionelle erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Ejendomsforeningen Danmark er en politisk medlemsstyret organisation, og medlemmerne dækker ca. 85 procent af det professionelle ejendomsmarked. Organisationen varetager medlemmernes politiske interesser og sørger for, at branchens synspunkter bliver hørt i ministerierne og på Christiansborg. Foreningen har et etableret netværk på den politiske scene i ind- og udland og et omfattende netværk af samarbejdspartnere på det danske og det internationale ejendomsmarked. Ejendomsforeningen Danmark har desuden en lang række serviceydelser, som tilbydes medlemmerne. Organisationen har en række veletablerede medier, som sikrer, at medlemmerne hurtigt og løbende bliver opdateret om udviklingen inden for brancherelevant lovgivning og praksis. Derudover udbydes et omfattende kursusprogram og en privat ejendomsadministratoruddannelse. Endvidere er Ejendomsforeningen Danmarks jurister i daglig kontakt med medlemmer og yder rådgivning over for disse i den telefoniske juridiske hotline. Formålet med serviceydelserne er at bidrage til udviklingen af en fagligt stærk og professionel ejendomsbranche. Ejendomsforeningen Danmark har hovedkontor i København. Endvidere har organisationen en afdeling med kontor i Aarhus med en deltidsansat medarbejder og et formaliseret samarbejde med Ejendomsforeningen Fyn, der har kontor i Odense. I alt er der ca. 21 ansatte i Ejendomsforeningen Danmark inkl. timeansatte medarbejdere. Ejendomsforeningen Danmark har internt etableret en række faglige og regionale foreningsudvalg og stående erfa-grupper, hvor vidensopsamling og videndeling er nøgleordene. Foreningsudvalgene og erfa-grupperne, der består af virksomheder og rådgivere, der i væsentlig grad har sammenfaldende politiske og kommercielle interesser, skal bl.a. rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for udvalgenes områder. De bidrager også til formidling af viden til foreningens øvrige medlemmer om faglige emner. Sekretariatsfunktionen for udvalgene/erfa-grupperne udøves af en medarbejder i Ejendomsforeningen Danmark. De omfattede udvalg/erfa-grupper fremgår af bilag 1 til compliance-programmet. Dette compliance-program skal anvendes i alle dele af Ejendomsforeningen Danmarks arbejde, herunder når der afholdes konferencer, gåhjemmøder, kurser og møder i bestyrelser, foreningsudvalg og erfa-grupper mv. Samtlige ledere og medarbejdere i Ejendomsforeningen Danmark er ansvarlige for at konkurrencereglerne overholdes i det daglige virke. Alle har derfor et ansvar for at sætte sig ind i og følge retningslinjerne i dette compliance-program.

2 Hvis du har spørgsmål til dette compliance-program eller er i tvivl om, hvordan retningslinjerne overholdes, skal du henvende dig til Ejendomsforeningen Danmarks chefjurist. 2. Konkurrencereglerne EU-konkurrencereglerne og den danske konkurrencelov indeholder begge forbudsregler, som har stort set samme indhold. Beskrivelserne af gældende ret og retningslinjerne i dette compliance-program er udarbejdet på grundlag af reglernes indhold, juridisk litteratur og praksis fra såvel Konkurrencerådet og -ankenævnet som de civile domstole, herunder Højesteretspraksis, vedrørende brancheorganisationers overtrædelser af konkurrencelovens regler Grundlæggende gælder der to forbud mod konkurrencebegrænsende adfærd. Det følger heraf, at hvis en adfærd udøves i strid med disse forbud, vil adfærden som udgangspunkt være ulovlig Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler For det første gælder der et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og samordnet praksis, hvor konkurrenter eller samarbejdspartnere koordinerer en handlemåde. Forbuddet findes i konkurrencelovens 6 og i EU-traktatens art Reglen sigter primært mod at forbyde aftaler mellem konkurrerende virksomheder, hvis aftalen har til formål eller har som følgevirkning, direkte eller indirekte, at konkurrencen begrænses, hindres eller fordrejes. Forbuddet gælder aftaler, der indgås mellem konkurrerende virksomheder på samme produktions- eller omsætningstrin, fx aftaler mellem minimum to producenter indbyrdes eller mellem to distributører/aftagere indbyrdes. Dette kaldes horisontale konkurrencebegrænsende aftaler. Forbuddet gælder også aftaler, herunder samarbejdsaftaler, mellem virksomheder på forskellige trin i produktions- og omsætningskæden, fx mellem producenter og distributører/aftagere indbyrdes. Dette kaldes vertikale konkurrencebegrænsende aftaler. Forbuddet gælder ifølge konkurrenceloven og praksis alle typer aftaler, således både skriftlige og mundtlige aftaler samt gentlemens agreements og stiltiende aftaler mv. Forbuddet forudsætter altså samlet set, at der er mindst to virksomheder involveret, og at der hos virksomhederne er opnået enighed, dvs. at der blandt disse er etableret en fælles vilje om at agere på en bestemt måde på markedet Vedtagelser i brancheorganisation Det følger af konkurrencereglerne og fast praksis, at vedtagelser i en branche- eller erhvervsorganisation mv. også er omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Dette skal forstås således, at beslutninger truffet i organisationen samt anbefalinger, vejledninger og henstillinger, som Ejendomsforeningen Danmark udsender eller giver til medlemmerne kan være i strid med forbudsreglen, hvis disse har til formål (dvs. er egnet til) eller har som følgevirkning at virke konkurrencebegrænsende.

3 Vedtagelser kan ifølge praksis også omfatte vedtægter i en forening stiftet af konkurrerende virksomheder (fx en brancheorganisation), som fastsætter vilkår fx for optagelse, udtrædelse, adgang til at henvende sig til de deltagende virksomheders kunder mv., som er egnet til at begrænse konkurrencen. Overtrædelser af dette forbud er historisk set ofte sket ved aftaler mellem konkurrerende virksomheder eller leverandører og disses aftagere eller i forbindelse med møder mellem konkurrenter i branche- eller erhvervsorganisationens regi Informationsudveksling med medlemmerne Der er desuden doms- og konkurrencerådpraksis for, at overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende vedtagelser i en branche- eller erhvervsorganisation også kan bestå i, at organisationen udsender eller giver andet materiale eller andre oplysninger til medlemmerne, som er konkurrencefølsomme og kan påvirke medlemmernes markedsmæssige adfærd. En sådan informationsudveksling kan være ulovlig og i strid med forbuddet i konkurrencereglerne. Konkurrencefølsomme oplysninger er typisk kommercielle oplysninger, som en virksomhed under normale forhold vil holde fortroligt. Sådanne oplysninger kan betegnes som virksomhedens konkurrenceparametre. I forhold til konkurrencereglerne opdeles konkurrenceparametrene i primære og sekundære parametre. Konkurrenceparametre Primære konkurrenceparametre: Priser og prisniveauer, herunder rabatter Omkostninger og omkostningsniveauer Produktkvalitet og kvalitetsudvikling Afsætningsforhold og markedsandele Oplysninger om forhandlinger med kunder, leverandører og samarbejdspartnere Indtjeningsgrader og avancer for salget af varer eller tjenesteydelser Særlige kvalitetskrav til leverandører, herunder tekniske krav Lignende forhold, der typisk har væsentlig indflydelse på kunders og samarbejdspartneres valg af leverandør Sekundære konkurrenceparametre: Betalings- og leveringsbetingelser Reklamationsbetingelser Afhjælpningsforanstaltninger hvis en leveret vare eller tjenesteydelse er mangelfuld Lignende forhold, der typisk har mindre indflydelse på kunders og samarbejdspartneres valg af leverandør Det er mest problematisk at udveksle materiale og oplysninger om de primære konkurrenceparametre, men forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler kan overtrædes ved udveksling af såvel primære som sekundære konkurrenceparametre. Dog kan udarbejdelse af almindelige leveringsvilkår, der kun vedrører de sekundære parametre, under nærmere betingelser være i overensstemmelse med konkurrencereglerne, jf. nærmere herom nedenfor.

4 Oplysninger om konkurrenceparametrene kan tage forskellige former og kan bl.a. ske på hjemmesider, i nyhedsbreve og medlemsblade m.v. Ifølge doms- og konkurrencerådspraksis kan også statistikker, prognoser og standarder, der udarbejdes på baggrund af og behandler konkurrenceparametrene blive anset for i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og samordnet praksis i konkurrencelovens 6 og EU-traktatens art Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling Den anden konkurrenceretlige forbudsregel omhandler forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. Forbuddet findes i konkurrencelovens 11 og EU-Traktatens art Dette forbud gælder kun virksomheder, der har en dominerende stilling på et givent marked. Forbuddet medfører, at disse virksomheder er underlagt skærpede krav til deres adfærd. En virksomhed har en dominerende stilling, når den indtager en økonomisk magtposition, som sætter virksomheden i stand til uafhængigt af konkurrenter, kunder og leverandører - at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked. Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling kan derfor blive relevant, selvom der kun er én virksomhed involveret, dvs. at forbuddet er rettet mod en ensidig adfærd, som kan gennemtrumfes netop pga. virksomhedens magtposition. Det bemærkes, at konkurrencelovens 6/EU-traktatens art. 101 om forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler også gælder for en dominerende virksomhed. Forbuddet i konkurrencelovens 6/EU-traktatens art. 101 har ingen relevans i relation til Ejendomsforeningen Danmark og medlemmerne. Dette skyldes, at der ikke optræder virksomheder, der indtager dominerende stillinger på deres relevante markeder. 3. Undtagelser og fritagelse fra konkurrencereglerne Der findes forskellige tilfælde, hvor en aftale ikke rammes af forbuddet, selvom der måske umiddelbart synes at foreligge en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale Lovkrav eller offentligretlig regulering Det følger af konkurrenceloven og af EU-praksis, at en given konkurrencebegrænsning, som følge af aftale eller anden adfærd, ikke er forbudt, hvis konkurrencebegrænsningen er en direkte og nødvendig følge af lovkrav eller anden offentlig regulering. Undtagelsen gælder både, hvis aftalen eller adfærden er en følge af EU-lovgivning eller national lovgivning. I dette tilfælde vil det sandsynligvis forholde sig således, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke kan gribe ind i sagen pga. lovkravet. Det undtager som klart udgangspunkt ikke fra forbuddet, hvis en ulovlig aftale eller adfærd sker efter anmodning eller opfordring fra en offentlig myndighed, medmindre virksomheden er lovmæssigt forpligtet til at følge anmodningen eller opfordringen Muligheden for undtagelse/fritagelse i konkurrencereglerne En konkurrencebegrænsende aftale mellem virksomheder fritages fra forbuddet, hvis aftalen medfører visse effektivitetsfordele, der i sidste ende kommer forbrugerne til gode, uanset at aftalen anses for at være konkurrencebegrænsende.

5 Man kan således sige, at effektivitetsfordelene skal opveje de konkurrenceskadelige virkninger af aftalen. Det samme gælder en adfærd eller en samordnet praksis og vedtagelser i erhvervsorganisationen. Det er organisationen, der har den tunge bevisbyrde for, at effektivitetsfordelene opvejer de konkurrenceskadelige virkninger. Virksomheder og organisationer kan herudover anmelde en aftale mv. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og anmode om, at aftalen individuelt fritages fra konkurrencereglerne, hvis konkurrencelovens effektivitetsbetingelser foreligger. Betingelserne er følgende: 1) Aftalen bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling. 2) Forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved aftalen. 3) Aftalen pålægger ikke virksomhederne større begrænsninger end nødvendigt for at opnå fordelene. 4) Konkurrencen må ikke udelukkes for de pågældende produkter, som aftalen vedrører. Formålet med at anmelde aftalen mv. er at sikre, at man ikke overtræder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, og dermed at man ikke senere bliver mødt med sanktioner fra konkurrencemyndighedernes side. Der er ingen pligt til at anmelde en aftale mv. Hvis aftalen opfylder konkurrencelovens betingelser, der knytter sig til de nævnte effektivitetsfordele, vil aftalen være lovlig, uanset at den ikke er anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Derudover bør man være opmærksom på, at anmeldelse af en aftale ofte indebærer en arbejdskrævende og langvarig proces, og det er ikke sikkert, at konkurrencemyndighederne vil behandle en anmeldelse. Det kan ikke generelt siges, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at anmelde en aftale, og Ejendomsforeningen Danmark vil derfor i praksis selv skulle foretage en vurdering af, om en aftale eller en anden adfærd (fx videregivelse af en oplysning) opfylder betingelserne for at blive fritaget Konkurrencemyndighedernes håndhævelse og sanktioner Både den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelse samt EU-Kommissionens konkurrencemyndigheder har beføjelse til at foretage undersøgelser hos virksomheder og branche- og erhvervsorganisationer med henblik på at vurdere, om de overholder konkurrencereglerne. Undersøgelserne kan foretages som led i en generel undersøgelse af et bestemt marked eller sektor, eller det kan foretages individuelt mod en virksomhed eller brancheorganisation. Konkurrencemyndighedernes mest indgribende beføjelse er at foretage individuelle uanmeldte kontrolundersøgelser (såkaldte dawn raids ) mod en virksomhed eller organisation. Konkurrencemyndighederne skal have en retskendelse for at gennemføre et dawn raid mod en virksomhed/organisation. Ved en dawn raid undersøgelse skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen have adgang til alle oplysninger i den virksomhed eller organisation, som undersøges, herunder elektronisk lagrede oplysninger og dokumenter.

6 Branche-/Erhvervsorganisationer og virksomheder, der overtræder konkurrencelovgivningen kan blive mødt med forskellige sanktioner fra myndighedernes side: Der kan blive givet et påbud om at ophøre med overtrædelsen, Organisationen/virksomheden kan få en bøde, hvis størrelse afhænger af overtrædelsens karakter, grovhed og varighed. Ifølge retspraksis anses en brancheorganisations overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler som udgangspunkt for en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovens forbud. Og både Højesteret og byret har i flere tilfælde givet en bøde til brancheorganisationer på kr for overtrædelse af reglerne. Endvidere kan medarbejdere få personlige bøder, hvis de har haft ansvaret for overtrædelserne. Hidtil har det primært været ledende medarbejdere som fx direktør og evt. bestyrelsesformand, der har fået personlige bøder, men lovens bestemmelser giver mulighed for, at også andre medarbejdere, der har været personligt involveret er blevet sigtet. Bødernes størrelse afhænger af overtrædelsens karakter, grovhed og varighed. Både Højesteret og byret har i flere tilfælde givet personlige bøder på kr til involverede personer for overtrædelse af reglerne. Ved Lov 2012/1385 blev der endvidere indført hjemmel til at idømme fængselsstraf i op til 1 år og 6 måneder til personer, der som ansat i en virksomhed/organisation forsætligt og groft har overtrådt overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod horisontale konkurrencebegrænsende aftaler ( kartelaftale ). Strafferammen kan under særligt skærpende omstændigheder udvides til fængsel i op til 6 års fængsel, jf. straffeloven 299 c. Med indførelse af hjemlen til fængselsstraf har politiet også fået adgang til at anvende tvangsindgreb i deres efterforskning i medfør af retsplejelovens regler. Med en strafferamme på op til 1 år og 6 måneder omfatter tvangsindgrebene bl.a. ransagning hos ikke-mistænkte, observation på offentlig tilgængelige steder af mistænkte, legemsundersøgelse af sigtet, legemsbesigtigelse af ikke-sigtet og offentlig efterlysning af mistænkt gennem presse, radio, fjernsyn m.m. Karakteren af tvangsindgreb over for sigtede/ikke-sigtede udvides ved udvidelse af strafferammen ( under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens 299 c). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør med hjemmel i konkurrenceloven ovennævnte sanktioner, når disse er pålagt virksomheden/organisationen samt personer involveret (personnavne anonymiseres). Derudover er der risiko for at blive mødt med et civilretligt erstatningsansvar, hvis andre har lidt et økonomisk tab som følge af overtrædelserne. 4. Ejendomsforeningen Danmarks aktiviteter 4.1. Anbefalinger mv. Anbefalinger mv. dækker i det følgende over enhver anbefaling, henstilling, vejledning eller andre udmeldinger fra Ejendomsforeningen Danmark til medlemmerne. Sådanne anbefalinger mv. kan anses for beregnet til at få medlemmerne til at handle på en bestemt måde, eller anbefalingerne kan medvirke til, at medlemmerne kan ensrette deres handlinger på markedet.

7 Hvis anbefalingen vedrører konkurrenceparametrene (som beskrevet ovenfor under punkt 2.1.2) vil den som klart udgangspunkt blive anset for ulovlig. Det afgørende er, om anbefalingen mv. er egnet til at ensrette medlemmernes handlinger og adfærd på markedet, således at dette kan påvirke konkurrencen. Anbefalinger mv., som skyldes lovkrav, vil ikke være i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og er derfor uproblematiske. Anbefalinger mv., som ikke skyldes lovkrav, kan derimod kun anses for lovlige, hvis de opfylder nogle grundlæggende betingelser. Det skal være frivilligt for medlemmerne at følge anbefalingen, og anbefalingen må ikke omhandle priser, omkostninger, og konkrete anbefalinger vedrørende produktkvalitet og kvalitetsudvikling mv. altså de forhold som anses for konkurrenceparametre. Eksempel: Etiske normer for ejendomsadministration Ejendomsforeningen Danmark har bl.a. vedtaget interne normer for acceptabel og god etisk adfærd for administratormedlemmer. Normerne beskriver alene retningslinjer for de krav, der må stilles til ejendomsadministratorers professionelle standard og etik, herunder at administratorer: skal overholde gældende lovgivning, skal sørge for, at de selv og deres medarbejdere har de fornødne faglige kvalifikationer, og at administrator må undgå interessekonflikter. Endvidere angives det, at aftaler om ejendomsadministration bør udformes skriftligt. Retningslinjerne vedrører ikke og indeholder ikke anbefalinger om konkurrenceparametrene, og manglende opfyldelse af retningslinjerne har ingen betydning for medlemmernes mulighed for at drive deres virksomhed. Retningslinjerne er således ikke i strid med konkurrencelovens forbudsregler. Eksempel: Vejledning om Værdiansættelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark har i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening i marts 2013 udgivet en vejledning om Værdiansættelse af investeringsejendomme Definition af forrentningskrav. Vejledningen har som overordnet formål at fastlægge en fælles referenceramme eller definition af begrebet forrentningskrav, som såvel ejendomsinvestorer, erhvervsmæglere, valuarer, kreditinstitutter og andre rådgivere inden for erhvervsejendomme kan referere til fx i forbindelse med offentliggørelse af markedsinformationer, herunder i forbindelse med transaktioner, offentliggørelse af markedsdata, oplysninger i årsrapporten mv. Formålet med publikation er at operationalisere begrebet forrentningskrav og udarbejde en entydig forståelse heraf, som både kan anvendes af nationale og internationale markedsaktører. Publikationen er en metodebeskrivelse og fastlæggelse og indeholder ikke konkrete anbefalinger til fastlæggelse eller samordning af konkurrenceparametrene. Den er således ikke i strid med konkurrencelovens forbudsregler.

8 Eksempel: Anbefaling om pristillæg - moms på administrationsydelser Den 1. januar 2011 trådte en ændring til momsloven i kraft, der medførte, at administrationsydelser skulle pålægges moms. Ejendomsforeningen Danmark meldte forud for og i forbindelse med lovændringen ud, at administrationsydelserne alt andet lige ville blive 25 % dyrere for administrationsvirksomhedernes kunder, fordi administratorerne ifølge loven skulle afregne moms af administrationshonorar mv. Netop fordi kravet fulgte direkte af lov, var denne udmelding og anbefaling til Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer ikke i strid med konkurrencelovens forbudsregler. HUSK: At anbefalinger mv., som ikke er en direkte og nødvendig følge af lovkrav: skal være frivillige for medlemmerne ikke må indeholde bestemmelser om priser, omkostninger, produktkvalitet og kvalitetsudvikling mv. (konkurrenceparametrene) ikke må udsendes til medlemmerne alene på baggrund af anmodning fra en offentlig myndighed, hvis anbefalingerne mv. vedrører konkurrenceparametrene Standard brancheaftaler og aftaleparadigmer mv. Det tjener et legitimt formål, at Ejendomsforeningen Danmark udarbejder og offentliggør standard brancheaftaler, som medlemmerne kan anvende fx med det formål at højne standarden og professionaliteten blandt medlemmerne i branchen. I det omfang, der udarbejdes og offentliggøres sådanne aftaler, er det væsentligt, at disse ikke har til formål eller til følge at virke konkurrencebegrænsende, herunder fordi det er egnet til at skabe en samordnet praksis, mellem medlemmerne eller inden for det marked, hvor aftalen indgås. Aftalerne må derfor som udgangspunkt ikke omfatte bestemmelser om priser, omkostninger, afsætningsforhold, produktkvalitet og kvalitetsudvikling mv. (konkurrenceparametrene). Eksempel: standard administrationsaftaler Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet og offentliggjort 3 typer af standard administrationsaftaler, for henholdsvis udlejningsejendom bolig/- erhverv, andelsboligforeninger og ejerforeninger. Fælles for disse aftaler er, at de indeholder plads til at angive de grundlæggende oplysninger om ejendommen, fastlægger en administrators overordnede ydelser i forhold til kunden, og at de overordnet fastlægger rettigheder og forpligtelser i administrator- /kundeforholdet. Endvidere indeholder de opsigelsesbestemmelser i overensstemmelse med lovgivningens krav for så vidt angår standardadministrationsaftalerne for andelsboliger og ejerforeninger. Aftalerne omfatter i øvrigt en mulighed for at afkrydse, hvilke ydelser der konkret er omfattet af aftaleforholdet mellem administrator og kunden og herved individuelt prisfastsætte disse ydelser. Standard administrationsaftalerne indeholder i øvrigt ikke forhåndsudfyldte angivelser om priser eller omkostninger, og de giver derfor ikke anledning til konkurrenceretlige problemstillinger.

9 Ejendomsforeningen Danmark har desuden udarbejdet flere aftaleparadigmer, som kan anvendes af udlejere og administratorer i relation til deres primære virksomhed, fx ved udlejning af erhvervslokaler eller ved overdragelse af andelsboliger. Sådanne aftaler må heller ikke virke konkurrencebegrænsende på medlemmernes handlinger i markedet i forhold til deres kunder ( forbrugerne ), og bør derfor heller ikke regulere konkurrenceparametrene. Eksempel: Standard overdragelsesaftale for andelsboliger Ejendomsforeningen Danmark har i 2013 udarbejdet og offentliggjort en standard overdragelsesaftale til brug ved køb/salg af andelsbolig. Hovedformålet med at udarbejde en fælles standard overdragelsesaftale er at standardisere og højne kvaliteten af overdragelsesaftaler, der anvendes blandt foreningens administratormedlemmer. Herudover er formålet at sikre, at overdragelsesaftalen med bilag opfylder de samme betingelser, som ejendomsmæglerne er forpligtet til at overholde, jf. lov om omsætning af fast ejendom. Overdragelsesaftalen er udformet som et hoveddokument, der minder om en traditionel overdragelsesaftale. Til hoveddokumentet er knyttet diverse bilag, hvoraf nogle er lovpligtige og dermed obligatoriske, og andre er valgfri. Aftalen er ikke et dokument, der vedrører administratormedlemmernes egne produkter eller ydelser til deres kunder, og vedrører dermed heller ikke disse konkurrenceparametre. Aftalen er alene et dokument, som er anvendelig i forholdet mellem køber og sælger af en andelsbolig. Dokumentet sikrer, at andelsboligforeningslovens regler overholdes i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig, sikrer at alle relevante forhold er tilstrækkeligt reguleret, samt at der er den nødvendige gennemsigtighed for parterne ved overdragelsen. HUSK: At standard brancheaftaler og aftaleparadigmer: ikke må have til formål eller til følge af virke konkurrencebegrænsende blandt medlemmerne på markedet ikke må omfatte bestemmelser, der vedrører virksomhedernes/medlemmernes konkurrenceparametre 4.3. Møder i bestyrelser, udvalg, arbejdsgrupper, sektorer og andre organer En stor del af arbejdet i Ejendomsforeningen Danmark foregår i hovedbestyrelsen, sektionsbestyrelserne, forskellige foreningsudvalg, erfa-grupper, arbejdsgrupper mv. Der afholdes ofte møder, hvor repræsentanter fra konkurrerende virksomheder på samme produktions- eller omsætningstrin - fx to administrationsvirksomheder eller udlejere - mødes. Og der afholdes møder, hvor virksomheder på forskellige trin i produktions- og omsætningskæden - fx hvor både administrationsvirksomheder og ejere/udlejere er til stede. Det er fuldt ud lovligt at afholde sådanne møder for at drøfte faglige forhold, herunder drøfte den markedsmæssige situation, når det sker på et helt overordnet plan, ny faglig viden, overordnede principper og strukturer for samhandelsforhold samt nye krav og lovgivning mv. Det er også hensigtsmæssigt, at dette sker. Det er klart, at virksomheder på sådanne møder ikke må indgå aftaler, der er konkurrencebegrænsende, som beskrevet under punkt 2.1 ovenfor.

10 Derudover er der flere forhold, som medlemsrepræsentanterne og Ejendomsforeningen Danmarks ansatte ikke bør drøfte før, under og efter disse møder, i pauser mv., da drøftelser af disse forhold kan blive anset for at være konkurrencebegrænsende. Det er således forbudt at tale om ikke-offentlige, ikke alment tilgængelige tjenesteydelsespriser, handelspriser, omkostninger og omkostningsniveauer, markedsandele, afsætningsforhold, produktkvalitetsudvikling mv. altså de forhold som anses for konkurrenceparametre. Det forhold, at kun én af de tilstedeværende virksomheder på et sådant møde giver til kende, hvorledes vedkommende vil handle på markedet i forhold til konkurrenceparametrene, vil efter omstændighederne også være tilstrækkeligt til, at konkurrencemyndighederne vil komme frem til, at der foreligger en aftale i strid med konkurrencereglerne. En virksomhed kan ved sin blotte tilstedeværelse på et møde med sine konkurrenter, som har drøftet og fastlagt punkterne i en konkurrencebegrænsende aftale, blive anset for at have tilsluttet sig denne aftale, medmindre virksomhedens repræsentant straks meddeler, at disse emner ikke må drøftes, forlader mødet, og får ført dette til referatet. Mødedeltagerne har en fælles opgave i at overholde, at disse forhold ikke bliver drøftet på møderne. Og mødelederne som ofte er ansatte i Ejendomsforeningen Danmark har især et ansvar for, at samtaler ikke kommer ind på forhold, der er i strid med konkurrencereglerne. Hvis man som mødeleder eller deltager bliver opmærksom på, at der under mødet bliver drøftet emner, som muligvis kan være ulovlige, skal man gøre opmærksom herpå og stoppe samtalen. Man kan i et udvalg mv., hvor konkurrerende virksomheder eller producenter og aftagere mødes, følge nogle enkle spilleregler, for at minimere risikoen for at udvalget bliver mistænkt for at overtræde konkurrencereglerne i forbindelse med møderne. For det første er det vigtigt, at udfærdige dagsorden for møderne og følge disse. Dagsordenerne bør også udfærdiges med omtanke. Der bør ikke være punkter på dagsorden, som kan opfattes, som om de omfatter ulovlige drøftelser om konkurrenceparametrene. Man bør derfor ikke benævne et punkt på dagsorden alene som Priser, uanset at drøftelsen under punktet er fuldt ud lovlig. I stedet skal man sikre sig, at punktet forklares i tilstrækkelig vis, så der ikke er tvivl om den lovlige drøftelse, fx Prisen for gennemførelse af byggesagsbehandling i danske kommuner - byggesagsgebyrer eller Huslejenævnenes fastlæggelse af normtal for priser på administration. For det andet er det vigtigt, at der udfærdiges korrekte og fyldestgørende referater fra møderne, så det dokumenteres, at der ikke har været drøftet ulovlige forhold.

11 HUSK: Udarbejd som hovedregel dagsorden for møder, hvor repræsentanter fra forskellige af Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer deltager. Drøft alene punkter, som står på dagsordenen. Emner under punktet eventuelt bør ikke være af væsentlig betydning, da sådanne emner bør have særskilt punkt på dagsorden. Drøft aldrig emner vedrørende konkurrenceparametrene (priser, omkostninger, markedsandele, produktkvalitetsudvikling mv.), hverken før, under eller efter møder i Ejendomsforeningen Danmark eller ved møder, som repræsentanter fra Ejendomsforeningen Danmark deltager i. Stop eventuelle drøftelser om emner, der eventuelt kan være i strid med konkurrencereglerne. Udarbejd som hovedregel mødereferater og altid, når det er muligt. Ejendomsforeningen Danmark har som en del af dette compliance-program udarbejdet nogle simple møderegler, der bør følges ved ethvert møde, der afholdes i organisationen. Mødereglerne findes som bilag 2 til dette compliance-program Statistikker, prognoser mv. Ejendomsforeningen Danmark udarbejder og offentliggør markedsrelaterede statistikker og prognoser mv. Offentliggørelsen sker både ugentligt, månedligt samt i diverse beretninger og statistikker. Det er konkurrencemyndighedernes udgangspunkt, at en brancheorganisations udsendelse af statistikker og prognoser mv., der vedrører priser, omkostninger, avancer, afsætningsforhold, markedsandele mv. (konkurrenceparametrene), kan skabe en uhensigtsmæssig gennemsigtighed mellem konkurrenter på markedet, som kan anses for normerende for den faktiske prisdannelse i markedet. Udsendelsen kan derved i konkurrencemyndighedernes optik være egnet til at begrænse konkurrencen i strid med forbuddet i konkurrencereglerne. I hvert tilfælde, hvor en statistik eller prognose mv. omfatter oplysninger om konkurrenceparametre, bør det derfor vurderes, om statistikken mv. er i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Hvis der udarbejdes og udsendes sådanne statistikker mv., er det vigtigt at være opmærksom på flere forhold. Det har betydning, hvor gamle de informationer, der bruges til at udarbejde statistikkerne, er. Jo nyere informationerne er, desto større risiko er der for, at de er egnede til at begrænse konkurrencen. Som udgangspunkt anses det uproblematisk at anvende informationer, der er mere end 12 måneder gamle, da sådanne informationer anses for historiske og efter omstændighederne er det formentlig også lovligt at benytte sig af nyere informationer, der er mere end 6 måneder gamle. Derfor bør der altså som udgangspunkt ikke udarbejdes statistikker mv., der behandler informationer om konkurrenceparametre, der er mindre end 6 måneder gamle. Det har desuden betydning, hvor bearbejdede informationerne er i statistikkerne. Hvis en statistik blot videregiver i øvrigt offentligt og alment tilgængelige informationer uden bearbejdning, vil statistikken ikke være i strid med konkurrencereglerne. Hvis man i vidt omfang bearbejder informationerne i statistikken inden udsendelse, er der en risiko for, at

12 statistikken anses for egnet til at begrænse konkurrencen, fordi den er normerende for markedsaktørernes handlinger. Derudover har det betydning, hvor aggregerede informationerne er i statistikkerne mv. Jo større talmateriale, der ligger bag statistikken, og jo flere medlemmer, der har leveret informationer til statistikken, desto bedre. Det er væsentligt, at man ikke i en statistik kan identificere oplysninger om enkeltmedlemmer. Derfor er det også af betydning, at statistikken ikke er for detaljeret om enkelte medlemmers markedsposition eller optræden, så den ikke på den måde skaber en uhensigtsmæssig gennemsigtighed i markedet, som kan være egnet til at begrænse konkurrencen. Det har også betydning for vurderingen, hvor ofte statistikken udsendes til medlemmerne. Risikoen for at skabe en uhensigtsmæssig gennemsigtighed på markedet er større, jo oftere informationerne udsendes via en statistik. Markedsstrukturen har også betydning for vurderingen af, om en statistik anses for at være egnet til at begrænse konkurrencen. Jo mere koncentreret et marked er, desto nyttigere vil udviklingen af oplysninger om fx priser og markedsstrategi mv. være for at mindske den usikkerhed, der er ved at være på et marked. På den anden side kan gennemsigtighed på et konkurrencepræget marked have en positiv virkning på konkurrencen. Statistikker mv., der ikke omhandler informationer om konkurrenceparametre, er ikke problematiske. Eksempel: Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelser Ejendomsforeningen Danmark udarbejder og offentliggør kvartalsvis sin forventningsundersøgelse, der har til formål at give markedsinformation til det professionelle danske investeringsejendomsmarked ved at konkludere på række markedsaktørers forventninger til blandt andet det totale afkast og tomgang for investeringsejendomme (kontor, butik, industri og bolig) i det indeværende år, hvor undersøgelserne foretages. Målet er overordnet at skabe et mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Som grundlag for undersøgelsens resultater spørger Ejendomsforeningen Danmark aktører i ejendomsbranchen til deres forventninger for investeringsejendomme i indeværende år. Prognosen er baseret på oplysninger fra mere end 30 aktører i ejendomsbranchen, som er karakteriseret ved at være et meget differentieret marked, og det er således ikke muligt at identificere nogle af aktørerne. Endvidere er prognoserne på et meget overordnet niveau og er ikke egnet til at skabe en samordnet praksis i forhold til de enkelte ejendomsaktørers konkurrenceparametre. Prognoserne skaber således ikke en uhensigtsmæssig gennemsigtighed i markedet, der begrænser konkurrencen.

13 Eksempel: IPD (Investment Property Databank Ltd.) IPD udarbejder hvert år en samlet indeksrapport for det danske ejendomsinvesteringsmarked med udgangspunkt i data indberettet af medlemmerne af IPD Dansk Ejendomsindeks. Til medlemmerne udarbejder IPD en individuel porteføljeanalyse med en detaljeret vurdering af hver enkelt portefølje. Dette giver medlemmerne mulighed for at benchmarke egne porteføljer i forhold til andre. IPD Dansk Ejendomsindeks måler det direkte afkast, værditilvæksten og det totale afkast af en ejendomsportefølje. Derudover måles drifts- og administrationsomkostninger, tomgang og lejeniveauer. Indekset opdeles i butikker, kontorer og boliger, ligesom der foretages en geografisk opdeling, således at de enkelte regioner i Danmark kan vurderes i forhold til hinanden. Nogle af resultaterne og nøgletallene fra IPD Dansk Ejendomsindeks offentliggøres én gang årligt i februar/marts måned det følgende år, blandt andet i statistikker på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Ejendomsforeningen Danmark offentliggør alene IPD-nøgletallene på et meget overordnet niveau, fx direkte afkast, værditilvæksten og det totale afkast. Endvidere er indekset og nøgletallene historiske fra minimum 3 15 måneder tilbage i tid, og de er baseret på oplysninger fra ca. 20 aktører i ejendomsbranchen. Offentliggørelsen af indekset, nøgletallene og statistikkerne er således ikke egnet til at skabe en samordnet praksis i forhold til de enkelte ejendomsaktørers konkurrenceparametre. Der skabes således ikke en uhensigtsmæssig gennemsigtighed i markedet, der begrænser konkurrencen. HUSK: Det skaber større gennemsigtighed, desto oftere statistikker mv. udsendes til medlemmer derved øges risikoen for, at informationsudvekslingen er i strid med konkurrenceretten. Informationer, som danner grundlag for statistikkerne mv., skal være historiske jo nyere informationerne er, desto større risiko er der for, at informationerne er normerende for medlemmerne, så konkurrencen begrænses. Udgangspunktet er, at informationerne skal være minimum 6 mdr. gamle for at være historiske. Hvis informationerne er alment offentligt tilgængelige, er det mindre problematisk at bearbejde informationerne i statistikker mv. Jo mere bearbejdede informationerne er i en statistik, desto større risiko er der dog for, at statistikken anses for egnet til at begrænse konkurrencen. Den rene videregivelse af alment offentligt tilgængelige informationer er ikke problematisk. Der bør ikke udveksles statistiske oplysninger, hvor enkelte virksomheder kan identificeres - desto større talmateriale, der ligger bag statistikken, og jo flere medlemmer, der har leveret informationer til statistikken, jo bedre. Jo mere koncentreret et marked er, desto større er risikoen for, at statistikker mv. skaber en uhensigtsmæssig gennemsigtighed på markedet, der begrænser konkurrencen i strid med konkurrencereglerne Kalkulationsværktøjer mv. Enhver informationsudveksling fra en brancheforening til medlemmerne, som er egnet til at begrænse konkurrencen på markedet, vil efter de danske konkurrencemyndigheders opfattelse være i strid med konkurrencereglerne. Informationsudvekslingen kan fx skabe

14 større og uhensigtsmæssig gennemsigtighed på markedet blandt konkurrerende virksomheder. Eller informationerne kan blive anset for en anbefaling til medlemmerne, som virker normerende for virksomhedernes handlinger på markedet. Ejendomsforeningen Danmark bør derfor ikke stille beregnings- eller kalkulationsværktøjer til rådighed for medlemmerne, hvis disse værktøjer er forhåndsudfyldte med individualiserede poster, der vedrører konkurrenceparametrene (priser eller -prisniveauer, omkostninger eller omkostningsniveauer, rabatter mv.). Ejendomsforeningen Danmark bør således fx ikke stille et excel-beregningsværktøj til rådighed for administratorer, hvor man fra Ejendomsforeningen Danmark side har anført omkostningen ved ressourceforbruget forbundet med et nyt krav fra lovgivers side, fx ved indførelse af krav til administratorer om efteruddannelse af medarbejdere eller overholdelse af nye kontrol og tilsynsregler. Sådanne poster kan meget let anses for en anbefaling fra Ejendomsforeningen Danmarks side, der vil virke normerende på administratorernes handlinger, når de skal indgå aftaler med kunderne om administration af udlejnings- eller foreningsejendomme. Eksempel: Driftsbudget ved omkostningsbestemte lejevarslinger Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet et skema, som er et driftsbudget der kan anvendes til brug for varslinger af forhøjelse af den omkostningsbestemte leje i boliglejemål. Skemaet er således et kalkulationsværktøj, som kan anvendes af udlejerne eller administratorerne. Driftsbudgettet indeholder nogle forudberegnede satser for kapitalafkast, hensættelser til udvendig vedligeholdelse iht. boligreguleringsloven 18b og hensættelser til indvendig vedligeholdelse iht. lejelovens 22. Disse forhåndsudfyldte poster følger imidlertid direkte af lovkrav, og det er derfor ikke i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler at stille skemaet til rådighed for Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer. HUSK: Det er ikke tilladt at sætte eksempler/poster ind i et beregnings- eller kakulationsværktøj, hvis disse eksempler/poster omhandler konkurrenceparametrene (priser, omkostninger, rabatter m.v.). 5. Beredskab ved konkurrencemyndighedernes undersøgelser Som beskrevet i afsnit 3.3 ovenfor har konkurrencemyndighederne beføjelse til at foretage undersøgelser hos virksomheder og brancheorganisationer, om de overholder konkurrencereglerne. Konkurrencemyndighedernes mest indgribende beføjelse er at foretage individuelle uanmeldte kontrolundersøgelser (såkaldte dawn raids ) mod en virksomhed eller organisation. I sådanne situationer, dukker konkurrencemyndighederne op hos virksomheden/organisationen. Besøget kan foretages af den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelse, eller af EU-Kommissionen med assistance fra styrelsen. Hvis repræsentanter fra konkurrencemyndighederne kommer på besøg hos Ejendomsforeningen Danmark, skal de møde med en retskendelse, og de vil typisk være ledsaget af politiet.

15 Konkurrencemyndighederne har i disse tilfælde beføjelse til at gennemgå papirer, skabe og skuffer, tasker, computere og andre elektroniske medier mv. Myndighederne har dog ikke ret til at læse dokumenter fra og korrespondance med eksterne advokater, da disse er undergivet såkaldt legal privilege. Hvis konkurrencemyndighederne gennemfører et dawn raid hos Ejendomsforeningen Danmark, er det vigtigt, at de assisteres i deres arbejde. Det er også vigtigt, at man ikke forsøger at skjule eller destruere informationer eller dokumenter for myndighederne. I tilfælde af et dawn raid kontaktes Ejendomsforeningen Danmarks direktør eller chefjurist straks. Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet et dawn raid beredskab, som findes hos relevante kontaktpersoner. Her kan man finde uddybende oplysninger om, hvordan man skal forholde sig, hvis konkurrencemyndighederne kommer på besøg for at foretage en kontrolundersøgelse/dawn raid.

16 Bilag 1 Sekretærer for Ejendomsforeningen Danmarks foreningsudvalg og stående erfagrupper Foreningsudvalg for boliger Pernille Husen Foreningsudvalg for byggeri Louise Stenholdt Foreningsudvalg for ejendomsdrift Egon Petersen Foreningsudvalg for erhvervslokaler Lars Brondt Foreningsudvalg for andelsboligforeninger Jane Qvist Lorenzen Foreningsudvalg for Fyn Søren Højbjerg Foreningsudvalg for Hovedstaden Rikke Kristiansen Foreningsudvalg for Jylland Nordjylland Elsebeth Due Kjeldsen Foreningsudvalg for Jylland Sydjylland Elsebeth Due Kjeldsen Foreningsudvalg for professionelle ejendomsudviklere Morten Marott Larsen Foreningsudvalg for Sjælland Torben Christensen Foreningsudvalg for skat Morten Marott Larsen Foreningsudvalg for uddannelse Jane Qvist Lorenzen og Lotte Høj Sørensen Erfa-gruppe for analytikere af erhvervsejendomme Morten Marott Larsen

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM?

BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM? side 1 BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM? ARRANGEMENT OM KONKURRENCERET OG BRANCHEFORENINGERS INFORMATIONSUDVEKSLING Horten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Brancheforeningerne Asfaltindustrien Danske

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG

NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG 8. oktober 2014 Specialkonsulent Cecilie Sivertsen og chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG Ny vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger VEJLEDNING OM INFORMATIONSAKTIVITETER

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA. Brancheforeninger LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA. Brancheforeninger LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA Brancheforeninger 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma Brancheforeninger er kendetegnet ved, at de er forum for samarbejde mellem konkurrenter. Et sådant samarbejde kan have mange

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling BfBE - Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Bjørn Bagge Dato: 27. marts 2017 Sag: BET-16/10871-6 Sagsbehandler: /SAB Vejledende

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager Nr. 16 14. juni 2001 Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager Der er den 16. marts 2001 i København indgået en aftale mellem Danmark, Island og Norge

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed. Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller

Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed. Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller 2 Program Hvad kan du bruge din brancheforening til? Hvad

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark

Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark Stiftet den 23. maj 1860 1 I 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Ejendomsforeningen Danmark. Foreningens navn forkortes ED. Foreningens binavne

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering

Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering Ejendomsforeningen Danmark, november 2017 Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering 1. Indledning I forbindelse med udvikling og etablering af et nyt system til offentlig vurdering af erhvervsejendomme

Læs mere