ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED"

Transkript

1 NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning, hvis Danmark skal have gang i væksten. Nye beregninger, som Tænketanken EUROPA har gennemført, viser, at det frem mod 2030 kan koste staten 23 milliarder kroner om året i tabte skatteindtægter, hvis ikke det lykkes at tiltrække udenlandske arbejdstagere. Ikke mindst flere arbejdstagere fra de andre EU- lande vil være attraktive set med økonomiske briller. Faktisk er det afgørende for den finanspoli- tiske holdbarhed i Danmark, at vi lykkes med at trække flere arbejdstagere til fra de andre EU- lande. Finansministeriets holdbarhedsberegning, der er omdrejningspunktet for den såkaldte plan, forudsætter en øget beskæftigelse på personer. Hvis ikke det lykkes at engagere denne arbejdsstyrke, kan danske borgere se frem til lavere service i den offentlige sektor som følge af tabte skatteindtægter og lavere BNP. En nem løsning kan være at supplere den danske arbejdsstyrke med europæ- isk arbejdskraft. Også fordi der længere ud i fremtiden kommer til at mangle yderligere hænder. Behovet for at engagere udenlandsk arbejdskraft understreges af beregninger fra OECD, der har lavet fremskrivninger af dansk økonomi frem mod En væsentlig forudsætning i denne fremskrivning er, at beskæftigelsen i Danmark øges med personer. I så fald kommer Danmark til at mangle helt op til udenlandske arbejdstagere, da det uden store investeringer kan blive svært øge den danske beskæftigelse med meget mere end ledige, der på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark. Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Danmark har brug for mere arbejdskraft fra de andre EU- lande, ikke mindre. Lukker Danmark af for udenlandsk arbejdskraft, vil det blive meget kost- bart. Den samlede regning kan løbe op på 45,4 mia. kr. årligt i tabt BNP i faste priser frem mod Det svarer til årlige tabte skatteindtægter på 23 mia. kr., viser Tænketanken EUROPAs beregninger. Finansministeriet budgetterer med flere i beskæftigelse i den private sektor i planen. Selv med en meget ambitiøs arbejdsmar- kedspolitik og øget efteruddannelse af danske lønmodtagere, får vi i de kommende år også brug for mere udenlandsk arbejdskraft. En ambitiøs og succesfuld beskæftigelsesindsats bør kunne få arbejdsløse danskere i arbejde, men frem mod 2020 kan det blive nød- vendigt at tiltrække personer fra udlandet, hvis ikke de vedtagne reformer virker efter hensigten. Udfordringerne er endnu større, hvis man ser på OECD s fremskrivning af dansk økonomi frem mod Her kræves det nemlig, at beskæftigelsen øges med personer, hvilket betyder, at importen af arbejdskraft vil skulle øges med helt op til personer, under forudsætning af at en vellykket beskæftigelsesindsats bringer nuværende arbejds- løse danskere i arbejde. Øges beskæftigelsen ikke i dette omfang er finanspolitikken i Danmark ikke holdbar, og lykkes det ikke at øge beskæftigelsen med frem mod 2030, kan det også give et mindre råderum i de offentlige finanser. 2

3 Det skønnes, at der aktuelt er omkring arbejdstagere fra Østeuropa, der i en kortere eller længere periode af 2014 har været beskæftigede i Danmark. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede svarer det til, at lønmodtagere fra de østeuropæiske EU- lande arbejdede på fuld tid i Det har afstedkommet en heftig debat om udenlandsk arbejdskraft og adgangen til bl.a. sociale ydelser. En række analyser viser dog, at udenlandsk arbejdskraft fra ikke mindst de europæiske lande er en overskudsforretning for det danske samfund. Dette nettobidrag negligeres ofte i debatten om udenlandsk arbejdskraft, men disse personer er reelt en afgørende forudsætning for den finanspolitiske holdbarhed i Danmark. Budgettet for den danske økonomi hænger ikke sammen, med mindre det lykkes at engagere flere udenlandske arbejdstagere. I DREAM- gruppens langsigtede fremskrivning af dansk økonomi forudsættes det f.eks., at der i gennemsnit sker er en årlig nettoindvandring til Danmark frem mod 2050 på personer. 2 I de første år af prognoseperioden, fra 2014 og frem mod 2030, forventes der imidlertid en indvandring på personer om året. DREAM- modellen er grundstenen i de danske holdbarhedsberegninger, hvorfor noget lignende antages i Finansministeriets og Det Økonomiske Råds beregnin- ger af den finanspolitiske holdbarhed. Lægges der hindringer i vejen for rekruttering af flere medarbejdere fra både Vest- og Østeuropa, kan det gå ud over dansk velstand og sætte politikerne under et øget pres for at skære i de offentlige udgifter af hensyn til den finanspolitiske holdbarhed. Aktuelt stopper den danske debat om økonomisk holdbarhed i 2020, men går man længere frem, er problemet umiddelbart endnu større. Det kan kræve endnu større strukturreformer i Danmark, men udfordringen kan altså også løses, hvis vi i større udstrækning trækker på de arbejdskraftreserver, der findes rundt om i Europa. Debatten om udenlandsk arbejdskraft er vigtig og bør handle om, hvorvidt vi ønsker at bibeholde vores velfærdssamfund med den nuværende service med hjælp fra udenlandsk arbejdskraft. Uden det bidrag, vi kan hente i den europæi- ske arbejdsstyrke, vil nedskæringer være nødvendige. 1 Flere østeuropæiske arbejdstagere er en god nyhed, Tænketanken EUROPA, 2015 (http://thinkeuropa.dk/oekonomi/flere-oesteuropaeiske-arbejdstagere-er-en-god-nyhed). 2 Longterm Economic projection 2014, DREAM, februar 2014 (http://www.dreammodel.dk/pdf/longterm_economic_projection_2014.pdf) 3

4 Flere skal i arbejde Finansministeriet regner i den finanspolitiske holdbarhedsberegning med, at den private beskæftigelse stiger med personer fra 2014 til Hertil kommer en vækst i den offentlige beskæftigelse på personer. I det noget nyere konvergensprogram fra Økonomi- og Indenrigsministeriet regnes der med en vækst på flere personer i beskæftigelse 4. En stigning der er baseret på det forbedrede konjunkturbillede. Alt i alt er det en stigning personer i beskæftigelsen, hvilket er en afgørende antagelse i Finansministeriets budget i forhold til vurderingen af den finanspolitiske holdbarhed. Øges beskæftigelsen især den private ikke i dette omgang, er der ikke balance mellem statens indtægter og udgifter. Det vil kræve kraftige reformer, der enten øger arbejdsud- buddet eller begrænser de offentlige udgifter, hvilket vil betyde lavere service per bruger i den offentlige sektor. Umiddelbart regner Finansministeriet med, at beskæftigelsesbehovet i forhold til personer er dækket af reformer, mens det vil kræve en mindre indsats at dække de resterende personer. Det er imidlertid ikke givet, at reformerne i praksis leverer de ønskede resulta- ter, eksempelvis regner DREAM- gruppen kun med arbejdsstyrken stiger med personer i perioden som følge af arbejdsmarkedsreformer og indvan- dring 5. I Danmark er ca personer på passiv forsørgelse. Ikke alle står til rådighed for arbejdsmarkedet, f.eks. fordi de er gået på pension eller er under uddannelse. Tager man udgangspunkt i ledighedsstatistikken fra Danmarks Statistik, er der lige nu godt bruttoledige i Danmark, hvor cirka er i en eller anden form for aktivering. Kommer der højkonjunktur i Danmark, er det sandsynligt, at flere af dem, der aktuelt er på passiv forsørgelse, igen vil indgå på arbejdsmarkedet, idet en eventuel pensionering kan være konjunkturbestemt. Ser man bort fra denne effekt ses det imidlertid af ledigheden, at der ikke er nok ledige i Danmark til at opfylde regerings budgetmål. I den forbindelse er det desuden værd at holde in mente, at der er flere, der forlader arbejdsmarkedet som følge af pensionering mv., end der som nyuddannede kommer ind på arbejdsmarkedet. Set i lyset af at der i de kommende år bliver brug for flere i beskæftigelse, end der er ledige, er man nødt til at gøre noget for at aktivere nogle af de øvrige grupper, 3 Finansredegørelsen 2014 (http://www.fm.dk/publikationer/2014/finansredegoerelse-2014) 4 Konvergensprogram Danmark 2015, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 2015 (http://oim.dk/media/872228/konvergensprogram% pdf). 5 Longterm Economic projection 2014, DREAM, februar 2014 (http://www.dreammodel.dk/pdf/longterm_economic_projection_2014.pdf) 4

5 der er på passiv forsørgelse, men som med en beskæftigelsesindsats i et eller andet omfang vil kunne træde ind på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være i form af mere efteruddannelse, opkvalificering eller særlig støtte til de udsatte. Det er det, nogle af de allerede vedtagne reformer skal levere frem mod Men verden stopper ikke efter år Skal vi udnytte det vækstpotentiale som eksempelvis OECD ser i dansk økonomi i deres langsigtede fremskrivning af dansk økonomi, skal der langt flere hænder i beskæftigelse. Behovet fra stiger således med yderligere personer. Brug for mere udenlandsk arbejdskraft frem mod 2030 Ifølge OECD s fremskrivning af dansk økonomi frem mod 2030 har Danmark udsigt til den sjette laveste vækst blandt OECD- landene. En primær årsag til den kedelige placering er, at der ikke findes en stor ledig arbejdsstyrke i Danmark, som vi kan aktivere på linje med lande som f.eks. Sverige og Norge. Umiddelbart er det jo både en god og dårlig historie. På den ene side er det godt, at ledigheden som sådan er lav i Danmark, men på den anden side øger det behovet for at tiltrække arbejdskraft, hvis Danmark skal udnytte sit vækstpotentiale. Udover de rent budgetmæssige forskelle i at aktivere danskere eller engagere europæisk arbejdskraft, vil der altså også være en tabt indkomst som følge af lavere økonomisk vækst, hvis der lægges hindringer i vejen for at øge den udenlandske arbejdskraft i Danmark. Det vil især være attraktivt at tiltrække flere EU- arbejdstagere. Den arbejdskraft, der vandrer ind fra de øvrige EU- lande, er typisk bedre uddannet end den eksisterende arbejdsstyrke, hvorfor der også kan høstes produktivitetsgevinster. Gevinsterne er vanskelige at kvantificere, men de er vigtige, da den danske produktivitet ifølge Produktivitetskommissio- nen er udfordret i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. I forhold til OECD s fremskrivning af dansk økonomi er det en forudsætning, at beskæftigelsen kan øges med personer frem mod Øges arbejds- styrken ikke med personer, vil noget af beskæftigelsen blive erstattet af fast realkapital, dvs. maskiner, ligesom den eksisterende arbejdsstyrke til en vis grad kan kompensere for den manglede arbejdsstyrke ved merarbejde. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der bliver mangel på ledige ressourcer. Allerede nu viser tal fra Danmarks Statistik i de såkaldte konjunkturbarometre, at mangel på arbejdskraft virker produktionsbegrænsende. I april angav 3 pct. af de adspurgte industrivirksomheder, at mangel på arbejdskraft var produktions- begrænsende. Tilsvarende undersøgelser i bygge- og anlægssektoren viser, at 10 pct. af virksomhederne oplever at må sige nej til ordrer pga. manglende arbejdskraft, mens tallet er 8 pct. i servicesektoren (der er inklusiv transportsek- 5

6 toren). Endelig findes der lignende tal for landbruget, hvor 6 pct. af de adspurgte virksomheder oplever, at manglende arbejdskraft er et problem. Manglen på arbejdskraft er allerede derfor et reelt problem, der fremadrettet må det forventes at blive en større udfordring, da en voksende andel af den danske befolkning vil lade sig pensionere. OECD regner med en årlig vækst frem mod 2030 på 1,6 pct. for dansk økonomi. Øges arbejdsstyrken ikke med personer, vil den årlige vækst blive mindre end 1,6 pct. frem mod Lykkes det f.eks. kun at øge arbejdsstyrken med 40 pct. af de personer, kan det føre til flaskehalse, hvilket igen kan medføre, at virksomheder f.eks. må afvise ordrer. Det vil sænke væksten. Udviklingen i forholdet mellem kapital (dvs. den faste real kapital) og arbejds- kraft har været faldende de sidste 50 år. Antager man alligevel, at kapitalappara- tet kan udvides og dermed kompensere for den manglende arbejdskraft, således at man f.eks. kan opnå en årlig vækst på 1,3 pct. om året. Det svarer nogenlunde til, at kapitalapparatet vokser med yderligere ca. 2 pct. om året. I de økonomiske fremskrivninger er der allerede taget højde for, at kapitalapparatet løbende vokser. Ifølge et arbejdspapir fra Det Økonomiske Råd er det ikke en urealistisk forudsætning, at kapitalapparatet vokser med omkring 2 pct. 6, ligesom at det ikke er urealistisk, at investeringsniveauet øges de år, hvor der er mangel på arbejdskraft 7. For Danmarks vedkommende er der også et efterslæb fra den økonomiske krise, hvor der ikke blev gennemført så mange investeringer, hvilket taler yderligere for et investerings catch up. Også Nationalbanken ser mangel på arbejdskraft Nationalbanken har fremlagt en af de mest optimistiske prognoser for dansk økonomi. En grundlæggende præmis i deres fremskrivning er imidlertid, at der i Danmark de kommende år, dvs. allerede på det mellemfristede sigt, vil komme mere end flere i beskæftigelse. I de kommende år skal der bygges broer, motorveje, supersygehuse og en Femernforbindelse. Det vurderes alene at give anledning til knap flere i beskæftigelse. Det er en positiv historie, men også noget der kan være med til at sætte en stopper for opsvinget, før det har fået rigtig fat. En så kraftig stigning i beskæftigelsen kan generere flaskehalse, og Nationalbankens prognose 6 Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke, De Økonomiske Råd, 2013 (http://www.dors.dk/files/media/rapporter/2013/f13/f13_baggrundsnotat_strukturel_arbejdsstyrke.pdf). 7 Longterm Economic projection 2014, DREAM, februar 2014 (http://www.dreammodel.dk/pdf/longterm_economic_projection_2014.pdf) 6

7 understreger behovet for, at vi importerer mere arbejdskraft fra de andre EU- lande. Prisen på en øget beskæftigelsesindsats Danmark bruger i dag ca. 16 mia. kr. om året på en aktiv beskæftigelsespolitik. Det Økonomiske Råd vurderer, at en forøgelse af aktiveringsbudgettet på 10 pct. vil kunne generere en beskæftigelseseffekt på 0,05 pct. af de passivt forsørgede danskere i tilfælde af højkonjunktur og øge ledigheden med 1,13 pct. i tilfælde af lavkonjunktur. 8 Under en højkonjunktur vil folk komme hurtigt ud på arbejds- markedet, hvorimod en lavkonjunktur vil fastholde flere i uddannelsessystemet. Det er således svært at sige, om det entydigt vil være godt eller skidt at øge beskæftigelsesindsatsen yderligere over for de svageste grupper i samfundet. Europæisk økonomi står lige nu over for et opsving, hvorfor der er grund til at forvente en kommende højkonjunktur. Det Økonomiske Råds regnestykker viser imidlertid, at det vil kræve en meget stor og dyr indsats at øge arbejdsstyrken væsentligt med den arbejdskraft, som Danmark aktuelt råder over, og at gevinsten er lille selv i tilfælde af en højkonjunktur. En forøgelse af den brede aktiveringsindsats på 10 pct. svarer til, at man øger budgettet med 1,7 mia. kr., hvilket kan bringe omkring flere i beskæfti- gelse. Det betyder, at man skal øge aktiveringsindsatsen med knap 3,1 mia. kr., hvis man alene skal hente den resterende del af beskæftigelsen i den gruppe af arbejdstagere med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Danmarks evne til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft er således en afgørende forudsætning, hvis det danske velfærdssamfund ikke skal ændre sig markant. Flere arbejdstagere fra de andre europæiske lande kan derfor give et afgørende supplement til den danske arbejdsstyrke. Konkurrencen om at tiltrække dem, kan blive hårdere i de kommende år, pga. faldende befolkningsstørrelse i den arbejdsdygtige alder, men rent økonomisk vil det være en fordel. Det er et ekstra plus, at der er god økonomi i den udenlandske arbejdsstyrke af den årsag, at Danmark ikke har de samme udgifter til denne del af arbejdsstyr- ken i forhold til skolegang mv., som der er knyttet til danske statsborgere. En stor del af den indvandrende arbejdsstyrke vil desuden tage tilbage til oprindel- seslandet efter nogle år, hvorfor pensionsforpligtigelserne til denne gruppe ikke ventes at belaste den finanspolitiske holdbarhed. Derfor er udenlandsk arbejds- kraft en nettobidragsyder til den danske statskasse og med til at sikre den 8 De Økonomiske Råd, Dansk økonomi - efterår 2012, 2012 (http://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-efterar-2012). 7

8 danske velfærdsstat. 9 Børnecheck og andre sociale ydelser er altså godt givet ud, for pengene tjenes hurtigt hjem igen. Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at en østeuropæer bidrager med kr. om året netto til den danske statskasse. 10 En ekstraregning på 3,1 mia. kr. kan således byttes med en indtægt på 2,4 mia. kr., hvis man vælger at importere arbejdskraft fremfor at forsøge at aktivere den passive del af arbejdsstyrken. Dermed ikke sagt, at man skal undlade andre initiativer såsom at øge beskæftigelsesindsatsen, for det er vigtigt at få flere danskere i arbejde og gennem efteruddannelse at give folk de fornødne kompetencer, så flere kan komme ind på arbejdsmarkedet. Men i sidste ende er det et politisk valg, hvordan de knappe offentlige ressourcer prioriteres, og hvordan man kan fastholde et økonomisk opsving, uden at det går ud over den finanspolitiske holdbarhed. I den sammenhæng må det også nævnes, at Danmark ifølge Det Økonomiske råd allerede har Europas i forvejen dyreste beskæftigelsesindsats. 11 Flere EU-arbejdstagere kan gavne beskæftigelsesindsatsen De svage grupper på arbejdsmarkedet har stor fordel af, at der bliver skabt økonomisk vækst. Jo større økonomisk vækst, desto flere midler er der til at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der inkluderer de svageste og mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Hvis større dele af disse grupper kan komme i arbejde, vil det også bidrage økonomisk til den danske statskasse. En meget målrettet arbejdsmarkedspolitik er imidlertid dyr og langsomt virkende. Derfor kan øget import af arbejdskraft fra de andre EU- lande blive et vigtigt supple- ment, for den virker hurtigere, den vil styrke den finanspolitiske holdbarhed og den kan samtidig sikre nye ressourcer f.eks. til arbejdsmarkedspolitikken så flere danskere inkluderes frem for at blive ekskluderet fra arbejdsmarkedet. Det kan blive en økonomisk win- win model. I den forbindelse er det værd at holde in mente, at får vi omvendt ikke skabt den forudsatte vækst, har det konsekvenser for dansk økonomi og den finanspoliti- ske holdbarhed. I sidste ende kan det medføre nye besparelser og lavere offentlig service, hvilket muligvis også kan ramme den målrettede beskæftigelsesindsats for de svageste grupper i samfundet. 9 Østeuropæere er en gevinst for statskassen, DA s nyhedsbrev Agenda, 2014 (http://www.agenda.dk/2014/04/oesteuropaeere-er-gevinst/). 10 Ibid. 11 De Økonomiske Råd, Dansk økonomi - efterår 2012,

9 Europæisk arbejdskraft giver vækst i BNP Antages det, at Danmark ikke har fuldt åbne grænser, men at man alene får beskæftiget 40 pct. af de og lader kapitalapparatet erstatte en del af arbejdskraften, vil det betyde væsentlig lavere vækst i Danmark, hvilket vil blive dyrt for den danske stat. Den samlede regning vil løbe op i godt 45 mia. kr. årligt i tabt BNP i faste priser frem mod Det svarer til årlige tabte skatteindtægter på 23 mia. kr. ved uændret skattetryk i perioden 12. Se figur 1. Figur 1. Betydeligt indkomsttab uden import af europæisk arbejdskraft Potentiel BNP i faste priser, mia. kr Potentiel BNP med europæsik arbejdskraft Potentiel BNP uden europæisk arbejdskraft Kilde: Tænketanken EUROPA på baggrund af OECD. En alternativ muligheder er, at man øger den ugentlige arbejdstid eller yderlige- re hæver tilbagetrækningsalderen fra det danske arbejdsmarked for at kompen- sere for den mangel på kvalificeret arbejdskraft, der vil opstå i de kommende år. Det vil så kræve nye strukturreformer. Andre muligheder er at øge den i forvejen meget aktive arbejdsmarkedspolitik med henblik på at få flere marginaliserede i arbejde. Marginalomkostningerne ved at få én person ekstra ud på arbejdsmar- kedet vil dog være kraftigt stigende i takt med, at arbejdskraftreserven slipper op. Uanset hvilken vej man vælger, er der en række politiske udfordringer forbundet med dem. Det ændrer dog ikke, at øget import af kvalificeret arbejdskraft fra de andre EU- lande rent økonomisk set kan blive et meget attraktivt bidrag til at sikre den finanspolitiske holdbarhed i Danmark. 12 Ændres BNP ændres skattetrykket per definition, hvorfor dette er en udynamisk forudsætning, der blot giver et overslag over problemets størrelse. 9

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Danmark har lavere skat på arbejde og større reformiver end Sverige

Danmark har lavere skat på arbejde og større reformiver end Sverige vs. har lavere skat på arbejde og større reformiver end I den offentlige debat bliver ofte fremhævet som et økonomisk foregangsland. er kommet bedre gennem krisen. Det kædes ofte sammen med lavere skat

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

DREAM-modellen. Peter Stephensen, DREAM. Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015.

DREAM-modellen. Peter Stephensen, DREAM. Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015. DREAM-modellen Peter Stephensen, DREAM Møde i Finansdepartementets rådgivende udvalg for model- og metodespørgsmål Oslo, 23. Marts 2015 DREAM: Info Danish Rational Economic Agents Model (DREAM) er en uafhængig

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Indvandringens betydning for den offentlige økonomi

Indvandringens betydning for den offentlige økonomi Indvandringens betydning for den offentlige økonomi Lars Haagen Pedersen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM I en interessant artikel i Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, juni 2003 analyserer

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Rev. 25/8-2011 KAN 2020 PLANERNE LØSE DE

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitisk holdbarhed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat 2013-04 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker På kanten af arbejdsmarkedet en del af samfundet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2011 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 31. maj 2011 Konjunkturvurdering og anbefalinger for det korte sigt, Finanspolitisk holdbarhed og anbefalinger

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015.

Alt i alt ser dansk økonomi stadig ud til at opleve en meget svag fremgang i resten af 2014. Og udviklingen tegner til at fortsætte ind i 2015. Notat Danske Fysioterapeuter Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev Dato: 28. oktober 2014 Dette nyhedsbrev er til dig, der driver fysioterapeutisk virksomhed. Her kan du blive klogere på, hvordan dansk økonomi

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere