Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide - når du ophører med din virksomhed"

Transkript

1 Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

2 Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE La Cours Vej Frederiksberg Tlf.: Fax:

3 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række spørgsmål først og fremmest vedrørende betingelserne for at få dagpenge eller efterløn. Reglerne er ikke helt ligetil, men vi vil i denne brochure forsøge at give dig et godt overblik over grundbetingelserne, så du hurtigt kan finde ud af, hvad du er berettiget til.

4 ophør - hva nu? Kort om de vigtigste betingelser For at få dagpenge og efterløn skal du: have haft forudgående medlemskab og arbejde af en vis varighed stå til rådighed for arbejdsmarkedet være endeligt ophørt med din virksomhed (der findes dog undtagelser, hvis du går på efterløn) have beregnet en dagpenge- eller efterlønssats. Dagpengeansøgere Når du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig Jobcentret den første dag, hvor du er ledig. Du kan tilmelde dig på eller møde personligt på Jobcentret. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret. Du skal også oprette et CV på og bekræfte din jobsøgning senest hver 7. dag. Kontakt ASE for at få de blanketter, som du skal udfylde, når du bliver ledig. Du skal sende de udfyldte blanketter til ASE. OBS! Karensuger Selvstændige har som hovedregel først ret til dagpenge 3 uger efter det endelige ophør. Hvis de særlige betingelser for ophør ved konkurs eller tvangsauktion (se side 12 og 13) er opfyldt, har du dog allerede ret til dagpenge 1 uge efter ophøret. Ved overgang til efterløn er der ingen karensuger. Efterlønsansøgere Er du efterlønsansøger, skal du sende ansøgningen om efterløn, så ASE har den senest den dag, du ønsker at gå på efterløn. Der kan tidligst udbetales efterløn fra den dag, hvor ASE har modtaget din ansøgning om efterløn. Du skal desuden uanset om du søger dagpenge eller efterløn udfylde en del blanketter. Kontakt ASE for at få sendt netop de blanketter, du skal udfylde. Når du har udfyldt blanketterne, skal de returneres til ASE. 4

5 medlemskab og arbejdskrav Medlemskrav for dagpenge Du kan tidligst få dagpenge den dag, du har været medlem af ASE uafbrudt i 1 år. Hvis du er blevet overflyttet til ASE fra en anden a-kasse, tæller din medlemsperiode i den anden a-kasse med til opfyldelse af 1-årskravet. Medlemskrav for efterløn Mulighed 1: Du skal have været medlem i 20 år inden for de seneste 25 år og uafbrudt fra den 1. april Du skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Mulighed 2: Er du født senest den 29. februar 1952, kan du også opfylde kravet om medlemskab ved at have været uafbrudt medlem fra den 31. marts Du skal have betalt efter lønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Der gælder andre regler for medlemmer, som er født den 1. januar 1959 eller senere. Arbejdskrav fælles for dagpenge og efterløn For at gå på dagpenge eller efterløn skal du opfylde et arbejdskrav. Du skal inden for de seneste 3 år have haft arbejde, der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde. Det er kun arbejde, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, som kan tælle med til opfyldelse af arbejdskravet. Både arbejde som selvstændig og arbejde som lønmodtager kan tælle med, men det er forskellige betingelser, som skal opfyldes. 1. Arbejde som selvstændig kan tælle med til 52-ugers-kravet, hvis du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang. Det betyder, at dit arbejde i virksomheden skal svare til lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Alle funktioner anses for arbejde. Der kan fx være tale om deltagelse i produktion, ekspedition, indkøb, telefonpasning, rengøring, ledelse, administration, regnskab og bogføring. 5

6 Arbejde i perioder, hvor du har arbejdet i fleksjob, kan ikke tælle med. Selvstændige kan ikke som lønmodtagere dokumentere arbejdet ved at vise lønsedler. ASE skal derfor have anden dokumentation for, at du har arbejdet i væsentligt omfang. Det kræver reglerne. Du skal derfor udfylde en særlig blanket med en række oplysninger om virksomheden og dit eget arbejde. I tvivlstilfælde kan ASE bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. ASE skal herefter vurdere, om det kan anses for godtgjort, at du har arbejdet i væsentligt omfang. Der vil bl.a. blive lagt vægt på, at der har været en rimelig omsætning. Hvis det ikke kan godtgøres, at du har arbejdet i væsentligt omfang, kan arbejdet som selvstændig ikke tælle med til arbejdskravet. 2. Arbejde som lønmodtager tæller med til arbejdskravet, når der er udbetalt løn. Timerne med løn tæller med, selvom du ikke har arbejdet i det pågældende antal timer, fx på grund af sygdom eller opsigelse. Arbejdet skal være på almindelige lønmodtagervilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår), for at det kan bruges til opfyldelse af arbejdskravet. Det betyder blandt andet, at din løn skal være almindelig eller overenskomstmæssig inden for dit arbejdsområde. Lønmodtagerarbejde tæller som hovedregel ikke med til arbejdskravet, hvis det ligger i perioder, hvor du arbejder som selvstændig. Hvis der er knyttet offentlige tilskud til arbejdet, fx ansættelse med løntilskud, jobtræning og fleksjob, kan arbejdet heller ikke tælle med. 3. Sygdom, barsel og orlov til børnepasning inden for de seneste 3 år kan forlænge den periode, inden for hvilken du skal have haft de 52 ugers fuldtidsarbejde. Der vil dog højst kunne forlænges med i alt 2 år. Hvis du fx inden for de seneste 3 år har været syg i 8 måneder, skal du altså have haft de 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år og 8 måneder. 4. For kombinationsforsikrede og medlemmer, der har været på delpension, gælder særlige regler om opfyldelse af arbejdskrav. Kontakt ASE og få nærmere oplysninger. 6

7 Rådighedskravet Du skal kunne overtage et arbejde på fuld tid for at gå på dagpenge eller efterløn. Du må for eksempel ikke være syg eller have problemer med dit helbred, som gør, at du ikke kan påtage dig et arbejde som lønmodtager på fuld tid. Din tilknytning til arbejdsmarkedet skal have været aktuel, for at du kan få dagpenge eller efterløn, ellers kan der opstå tvivl om din rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du igennem længere tid ikke har haft arbejde eller har forsøgt at komme i arbejde kan tvivl om din rådighed føre til, at du hverken kan få dagpenge eller efterløn. Specielt for dagpenge Når du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig Jobcentret den første dag, hvor du er ledig. Du kan tilmelde dig på eller møde personligt på Jobcentret. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret. Du skal også oprette et CV på og bekræfte din jobsøgning senest hver 7. dag. Når du får dagpenge, skal du i hele perioden kunne overtage arbejde på fuld tid som lønmodtager. Når du er syg, kan du få sygedagpenge. Du kan ikke få dagpenge, hvis du for fx ikke kan få passet dit barn, eller hvis du skal passe andre familiemedlemmer. Du skal være aktivt jobsøgende, mens du får dagpenge, og du skal være parat til at tage det arbejde, som Jobcentret tilbyder dig. Du kan læse mere om kravene til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i vores brochurer: Værd at vide når du skal på dagpenge og Rådighedsforpligtelsen. Specielt for efterløn Du kan ikke gå på efterløn, hvis du er syg, medmindre du allerede har et efterlønsbevis. Et efterlønsbevis sikrer din mulighed for at gå på efterløn, selv om du er syg ved overgangen til efterløn. Hvis du bliver syg dagen efter, at du er gået på efterløn, bevarer du din ret til efterløn. Du skal nemlig ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du først er på efterløn. Der er mange regler for, hvad du må og ikke må, når du er på efterløn. De regler kan du læse om i ASEs brochure: Værd at vide om efterløn. 7

8 endeligt ophør med virksomhed Der kan være mange grunde til, at du ophører med din virksomhed. Uanset hvad grunden er, er det vigtigt, at du lever op til betingelserne for at kunne gå på dagpenge eller efterløn. På de følgende sider under punkt 1 til 8 kan du læse om mulighederne for at blive anset for endeligt ophørt. Se også særlige forhold side 17. Kontakt ASE, hvis du er i tvivl. Måske er der en anden mulighed Når du på siderne 9-17 ser på, om du opfylder betingelserne for at blive anset for endelig ophørt, skal du ikke låse dig fast på en enkelt mulighed. Det kan jo være, der findes en anden mulighed. Hvis fx en konkurs er forestående, men der endnu ikke er indgivet konkursbegæring, er det ikke muligt at opfylde betingelserne for endeligt ophør, som er beskrevet under afsnittet Konkurs. Men det kan jo være, at du opfylder betingelserne under en af de andre muligheder, fx Afvikling under lukning. 8

9 1 Salg af virksomhed Betingelser Der skal være tale om salg af hele virksomheden. Hvis kun en del af virksomheden sælges, så se betingelser under afsnit 7: Afvikling efter lukning. Der må ikke være tale om salg til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Aftalen må ikke være betinget. Dog må aftalen godt indeholde standardbetingelser om fx købesummens betaling og nødvendig offentlig bevilling til køber. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne salgskontrakt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det kan du aftale med ASE. Hvis aftalen om salget er betinget, fx af nødvendige offentlige tilladelser/ bevillinger til køber, skal ASE også have dokumentation for, at disse betingelser er blevet opfyldt. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende denne dokumentation. Det kan du aftale med ASE. Forpligtelse til at hjælpe køber Hvis salgskontrakten indeholder forpligtelser om, at du skal hjælpe køber efter overdragelsen, kan det give problemer for retten til dagpenge. Kontakt derfor ASE for at høre, om dine forpligtelser til at hjælpe køber vil give problemer og gør det, inden du underskriver aftalen. Konkurrenceklausul Hvis salgskontrakten indeholder en konkurrenceklausul om, at du ikke må tage lønmodtagerarbejde inden for et bestemt fag og område, kan det give problemer for retten til dagpenge. Det kan derfor også i dette tilfælde være en god idé at tale med ASE, inden du skriver under på kontrakten. 9

10 2 Bortforpagtning/udlejning Betingelser Der skal være indgået en skriftlig aftale om bortforpagtning/udlejning af hele virksomheden. Det må ikke være bortforpagtning eller udlejning til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Aftalen skal være uopsigelig for begge parter i mindst 5 år. (Særregel for bortforpagtning/udlejning for hotel og restaurationsbranchen: 5 års uopsigelighed for ejer + 6 måneders opsigelsesvarsel for forpagter + forkøbsret for for pagter). Du kan tidligst anses for ophørt fra den dag, hvor aftalen om den tilstrækkelige uopsiglighed er underskrevet af begge parter. Du må ikke som ejer have forbeholdt dig ret til i noget omfang at benytte virksomheden erhvervsmæssigt. Aftalen om bortforpagtning skal indeholde nærmere oplysninger om forpagtningens omfang, fx oplysninger om forpagtningsafgiften, størrelsen på eventuelle arealer, driftsmidler, inventar m.v. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Du må ikke arbejde i virksomheden i bortforpagtnings-/udlejningsperioden hverken lønnet eller ulønnet. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne kontrakt om bortforpagtning eller udlejning. Både ejers og forpagters/lejers underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den underskrevne momsafmelding eller kopi af Erhvervs- og Selskabs styrelsens bekræftelse på afmeldingen eller ændringen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentationen for momsafmeldingen eller momsændringen. Det skal du aftale med ASE. En skriftlig erklæring om, at du ikke vil arbejde hverken lønnet eller ulønnet for forpagter/lejer. 10

11 3 Forpagtning ophører Betingelser Forpagtningen skal være ophørt enten ved aftale med ejeren af virksomheden eller på grund af misligholdelse. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE eller eller Kopi af hele den underskrevne forpagtningskontrakt, hvis forpagtningen er ophørt på en dato, der er aftalt i forpagtningskontrakten. Både ejers og forpagters underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af aftalen om forpagtningens ophør, hvis forpagtningen ophører på en dato, der ikke er aftalt i forpagtningskontrakten. Både ejers og forpagters underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den dom/voldgiftskendelse, der afgør, at forpagtningen er ophørt på grund af misligholdelse. Er der ved misligholdelse ingen dom eller voldgiftskendelse, må du spørge ASE, om der i det konkrete tilfælde er mulighed for at sende anden dokumentation. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det må du aftale med ASE. 11

12 4 Konkurs Betingelser Der skal være afsagt konkursdekret af skifteretten. Du anses for ledig fra den dag, hvor skifteretten afsiger konkursdekretet, dog senest ugedagen efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen. Du må ikke generhverve virksomheden eller virksomhedens hoveddriftsmidler. Din ægtefælle/samlever må heller ikke overtage virksomheden eller hoveddriftsmidlerne. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Konkursdekretet fra skifteretten eller meddelelsen om konkursdekretet i Statstidende. Er der gået mere end en uge mellem konkursbegæringen og konkursdekretets afsigelse, skal du også vedlægge en meddelelse fra skifteretten om datoen for modtagelsen af konkursbegæringen. Det er dog ikke nødvendigt, hvis datoen fremgår af konkursdekretet. Kopi af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmelding eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af konkursboet. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen eller momsændringen. Det skal du aftale med ASE. 12

13 5 Panthaver står for driften inden tvangsauktion/brugeligt pant Betingelser Du skal søge om dagpenge og ikke om efterløn. Der skal til fogedretten være begæret tvangsauktion over virksomheden. Panthaver skal have overtaget virksomheden til brugeligt pant eller skal på anden måde have overtaget administrationen. Du skal være holdt helt op med at arbejde i virksomheden. Det gælder også for ægtefælle, samlever og umyndige børn. Hvis du har haft bopæl på samme adresse som virksomheden, skal du være flyttet. Du skal skriftligt erklære, at du straks meddeler ASE, hvis der sker ændringer i de forhold, der er nævnt under de foregående 4 punkter, og at du indsender dokumentation for endeligt salg på tvangsauktion, så snart den har fundet sted. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Udskrift fra retsbogen om begæring om tvangsauktionen. Erklæring fra panthaver om overtagelse af driften uden assistance fra dig eller din ægtefælle. Dato for overtagelsen skal fremgå af erklæringen. Hvis din virksomhed og bopæl har været på samme adresse, skal du også vedlægge en erklæring fra folkeregistret om fraflytningen og datoen for den. Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Udskriften skal dog ikke sendes i første omgang med de øvrige dagpengepapirer, men skal sendes, så snart tvangsauktionen har fundet sted. Skriftlig erklæring, se under Betingelser herover. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. 13

14 6 Tvangsauktion Betingelser Tvangsauktionen skal være endeligt afholdt af skifteretten. Virksomheden skal være solgt og må ikke være solgt til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. 14

15 7 Afvikling efter lukning Betingelser Du kan blive anset for endeligt ophørt fra den dag, du er så langt henne i afviklingen af din lukkede virksomhed, at der ikke længere kan drives nogen virksomhed. Afviklingen skal dokumenteres, og det skal fremgå af dokumentationen, hvornår de enkelte afviklingsskridt er taget. Kravene til dokumentation kan føles ret barske. Det skyldes ikke manglende tro på dine oplysninger. Men Arbejdsdirektoratets regler kræver en omfattende dokumentation fra medlemmerne, og de regler er vi forpligtet til af følge. Her vil vi gennemgå, hvilke afviklingsskridt der som hovedregel kræves. Det er dog ikke sikkert, at alle afviklingsskridtene og al dokumentationen er nødvendig. Det kommer an på forholdene ved den enkelte afvikling. Det er derfor vigtigt at drøfte med os, hvordan du skal dokumentere, at du er endeligt ophørt. Lokaler Har du ejet virksomhedens lokaler, skal de som hovedregel være solgt. Du kan ikke sælge lokalerne til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Har du lejet lokalerne, skal lejemålet være opsagt til hurtigst mulig fraflytning. Hvis virksomhedens lokaler og privatboligen hænger sammen, kræves der ikke salg eller lejemålsopsigelse. Men det endelige ophør må så kunne dokumenteres klart på anden måde. Driftsmidler og inventar Ejer du driftsmidlerne og inventaret, skal effekterne som hovedregel være solgt, foræret væk eller destrueret. Det er ikke tilstrækkeligt at sælge eller forære noget til din ægtefælle/samlever. Er driftsmidlerne lejet eller leaset, skal kontrakten som hovedregel være opsagt. Driftsmidlerne skal også være leveret tilbage til ejerne. Håndværktøj, inventar og maskiner, som er sædvanligt til privat brug, vil du dog som hovedregel kunne beholde. Varelager Virksomhedens varelager skal som hovedregel være solgt, leveret tilbage til leverandørerne eller kasseret. Et restvarelager, som du naturligt vil kunne bruge privat, må du dog som hovedregel beholde. Personale Virksomhedens personale skal være opsagt og fratrådt. Der må dog godt efter det endelige ophør udbetales løn, hvis opsigelsesvarsler kræver det. Hjemmeside Hvis du har annonceret med din virksomhed på en hjemmeside, skal du dokumentere at denne er nedlukket. 15

16 Myndigheder Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Specielt om virksomheder, hvor der ikke er noget at sælge Hvis du ikke har haft virksomhedslokaler, ikke har haft driftsmidler/inventar, ikke har haft varelager og ikke har haft personale, kan det være svært at dokumentere ophøret. Det gælder fx for en del konsulentvirksomheder. Du må så fremskaffe mest mulig anden dokumentation fx opsigelse af forsikringer, dokumentation for nedlukning af hjemmside, erhvervstelefon og abonnementer samt breve og annoncer, der fortæller om lukningen. I disse tilfælde vil det altid være en betingelse, at ASE har fået Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen, inden der udbetales ydelser. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne salgskontrakt, hvis lokalerne er solgt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kontrakten. eller Kopi af hele den underskrevne udlejningskontrakt, hvis du har udlejet lokalerne til andre. Både udlejers og lejers underskrift skal fremgå af kontrakten. eller Kopi af lejeopsigelsen, hvis lokalerne har været lejet. Der vil ofte blive krævet kopi af udlejers bekræftelse af opsigelsen. Dokumentation for afhændelse af driftsmidler, inventar og varelager. Dokumentationen kan have mange former, fx: kopi af underskrevne salgskontrakter. Begge underskrifter skal fremgå af kopien kopi af fakturaer kopi af bekræftede opsigelser på leje- og leasingaftaler, hvoraf det fremgår, hvornår effekterne er taget tilbage kopi af udlejningsaftaler. Begge underskrifter skal fremgå af kopien kopi af skriftlig bekræftelse fra køber kopi af salgsfuldmagt eller kommissionsaftale. Det skal fremgå, at du ikke længere råder over effekterne. Bemærk, at salgsfuldmagter og kommissionsaftaler er en svag form for dokumentation, da du stadig ejer effekterne. Du kan derfor ikke forvente, at denne dokumentation kan bruges, medmindre der også er en del anden og bedre dokumentation for ophøret. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. I tilfælde, hvor det er svært at dokumentere ophøret, bør du desuden vedlægge anden form for dokumentation, se under afsnittet Specielt om virksomheder, hvor der ikke er noget at sælge. 16

17 Særlige forhold Selskaber Hvis den selvstændige virksomhed er drevet som aktieselskab eller anpartsselskab, skal du opfylde betingelserne under en af ophørsmulighederne. Desuden skal du dokumentere: At aktierne eller anparterne er solgt til andre end ægtefællen/samleveren eller umyndige børn. Du skal sende kopi af den underskrevne salgskontrakt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kopien. Eller at selskabet er opløst. Du skal sende kopi af det dokument, der viser at selskabet er opløst af skifteretten eller Sø- og Handelsretten. Eller at der ikke længere er nogen form for erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, selvom du beholder selskabet. Du skal straks gøre følgende 3 ting: 1. Afholde generalforsamling i selskabet, hvor formålsparagraffen ændres til formueadministration, formuepleje eller formueforvaltning. Der må ikke stå andet i formålsbestemmelsen. ASE skal have kopi af generalforsamlingsprotokollatet. 2. Anmelde den nye formålsparagraf til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ASE skal have kopi af denne anmeldelse. 3. Afgive en erklæring til ASE om, at der ikke længere er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at der fremover alene vil være passiv formueadministration i selskabet. Hvis du beholder selskabet, anses du tidligst for ophørt som selvstændig erhvervsdrivende, når alle 3 betingelser er opfyldt. Det gælder også for et eventuelt holdingselskab. Udtræden som ægtefælle eller medejer Når du har drevet virksomhed sammen med din ægtefælle eller sammen med medejere, er der mulighed for at udtræde af virksomheden med ret til dagpenge eller efterløn, selvom ægtefællen/medejerne driver virksomheden videre. Det specielle er, at du kan blive anset som endeligt ophørt, selvom du eller din ægtefælle fortsat er (med)ejer af virksomheden. Kravene for at få dagpenge/efterløn ved udtræden er dog meget svære at opfylde. Reglerne er også indviklede. Derfor har vi lavet en speciel pjece om reglerne ved udtræden, som kan downloades fra ase.dk. (For ægtefæller forventer vi dog lempelige regler for udtræden pr. 1 juli Se i øvrigt pjecen Udtræden af virksomhed. Den findes på ase.dk). 17

18 Bibeskæftigelse som selvstændig Hvis du ved siden af din hovedbeskæftigelse har haft selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fx ejendomsudlejning, og denne virksomhed ikke ophører, bør du straks tale med ASE. Bibeskæftigelse som selvstændig kan nemlig betyde, at du hverken har ret til dagpenge eller efterløn. Fra hoved- til bibeskæftigelse med dagpenge Det er som hovedregel ikke muligt at forandre virksomheden fra hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge. Der er dog en enkelt undtagelse. Hvis du ved siden af din selvstændige virksomhed har haft lønmodtagerarbejde i en længere periode og i et omfang, der ligger tæt på fuldtidsarbejde, kan du bevise, at den selvstændige virksomhed kun er bibeskæftigelse. Fortsætte med virksomhed på efterløn Hvis du går på efterløn, vil det være muligt at nedtrappe arbejdet i virksomheden og få efterløn. Men der er mange betingelser, som skal være opfyldt. Disse betingelser kan du læse om i ASEs brochure: Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed. Den finder du på ase.dk. Kombinationsforsikret Er du kombinationsforsikret, har du visse muligheder for at få dagpenge, selvom virksomheden ikke er ophørt. Det kræver bl.a., at du slet ikke har arbejde som lønmodtager. Er du kombinationsforsikret, bør du derfor kontakte ASE for at få nærmere orientering om de regler, der gælder specielt for kombinationsforsikrede. 18

19 19

20 Beregning af sats Nøgle til valg af beregningsgrundlag Når du skal finde ud af, hvordan din sats beregnes, skal du tælle hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed. Så er spørgsmålet, hvad der præcist menes med sats, et helt regnskabsår og en uafbrudt periode med selvstændig virksomhed? Satsen er det beløb, du får pr. dag i dagpenge eller efterløn. Et helt regnskabsår er et regnskabsår, hvor du har drevet den selvstændige virksomhed som hovederhverv i 12 fulde måneder. Virksomhedens første regnskabsår vil dog blive anset som helt, blot det er på mindst 26 uger. Omvendt er et regnskabsår aldrig helt, hvis du i løbet af året har fået igangsætningsydelse eller har været i fleksjob i virksomheden. I en uafbrudt periode med selvstændig virksomhed kan du godt have drevet forskellige virksomheder. Du kan fx have solgt et landbrug og købt et andet eller have lukket et minimarked og købt en døgnkiosk på en anden adresse. Perioden med selvstændig virksomhed vil blive anset for uafbrudt på trods af sådanne skift af virksomhed. Virksomhederne skal blot tidsmæssigt overlappe hinanden eller støde helt op til hinanden. Hvis du har mindst 3 hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed, kan du vælge mellem fast sats eller en beregnet sats. Den faste sats kræver dog, at du opfylder et par yderligere betingelser. Det kan du læse om på side 22. Hvis du har mindre end 3 hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed, skal du som hovedregel gå tilbage i tiden for at finde det mest aktuelle beregningsgrundlag for en sats. Der er 4 muligheder. Det kan du læse om på side Der er også mulighed for at få en fast sats se betingelserne på side 29. Er du kombinationsforsikret, eller har du fået delpension så gælder der særlige regler. Kontakt ASE og få nærmere oplysninger. Højeste sats Her på de følgende sider kan du læse om, hvordan man beregner satsen for dagpenge og efterløn. Selve beregningen er den samme, uanset om du skal på dagpenge eller på efterløn. Reglerne for den faste sats er også de samme. Men der er forskellige regler for den højeste sats. 20

21 Højeste sats på dagpenge På dagpenge kan du få op til maksimumsatsen, der i 2011 er på 766 kr. om dagen i 5 dage pr. uge. Højeste sats på efterløn Du kan som udgangspunkt få op til 91 pct. af maksimumsatsen i hele efterlønsperioden, frem til du fylder 65 år. I 2011 giver det 697 kr. om dagen i 5 dage pr. uge. Men hvis du venter med at gå på efterløn til mindst 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan du få op til maksimumsatsen. Den er i 2011 på 766 kr. om dagen 5 dage pr. uge. Det kræver dog, at du har arbejdet i mindst 2 år efter udstedelsen af dit efterlønsbevis. Som selvstændig skal du i de 2 år have arbejdet i mere end 30 timer om ugen i din virksomhed uden at få delpension. 21

22 mindst 3 hele regnskabsår Fast sats Betingelser Den faste sats er i 2011 på 628 kr. i 5 dage pr. uge, hvis du: og NB! har været medlem af en a-kasse som fuldtidsforsikret i de 3 seneste, hele regnskabsår du skal have været medlem i hele perioden har arbejdet i væsentligt omfang, dvs. i mere end 30 timer om ugen, i den selvstændige virksomhed gennem de 3 seneste, hele regnskabsår. Det skal kunne dokumenteres, og der vil bl.a. blive lagt vægt på omsætningen i virksomheden. Fravær fra virksomheden inden for de 3 seneste, hele regnskabsår, kan betyde, at du ikke kan få den faste sats. Fravær på grund af orlov til børnepasning eller midlertidigt ophør medfører, at du ikke kan få den faste sats. Fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse/kursus må højst være på sammenlagt 26 uger inden for de 3 seneste, hele regnskabsår, hvis retten til den faste sats skal bevares. Har du været på barsel, gælder der særlige regler spørg ASE. Det er muligt at begynde på den faste sats og derefter overgå til en sats, der beregnes på grundlag af indkomsten fra virksomheden. Du kan dog kun overgå til en beregnet sats, hvis ASE modtager opgørelsesskemaet med de nødvendige oplysninger inden 6 måneder fra ophøret med virksomheden. Har du været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i 3 år inden ledigheden, er der flere muligheder for at få den faste sats. Kontakt ASE, hvis du vil vide mere. Hvad skal du sende til ASE Hvis du søger om den faste sats, skal du udfylde en speciel rubrik i det opgørelsesskema, som du får fra ASE. Når du søger om den faste sats, er det ikke nødvendigt, at revisor attesterer opgørelsesskemaet. 22

23 Beregnet sats Beregningsmetoden Satsen beregnes ud fra indkomsten fra virksomheden i de 2 bedste af de seneste 5 hele regnskabsår. Du kan dog kun bruge regnskabsår, hvor du har været medlem af en a-kasse ved regnskabsårets slutning. Der tages udgangspunkt i det skattepligtige overskud. Altså overskuddet efter skattemæssige afskrivninger, men før fradrag af renteudgifter. Det skattepligtige overskud tillægges: fradrag for investeringsfondshenlæggelser underskud fra sideløbende bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed sygedagpenge, du selv har modtaget og fratrækkes: overskud fra sideløbende bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Resultatet er den årsindkomst, der bruges ved beregningen af satsen. Man beregner herefter den gennemsnitlige årsindkomst for de 2 valgte regnskabsår. Den gennemsnitlige årsindkomst divideres med 260. Så har du den hidtidige dagindkomst. Satsen er 90 pct. af den hidtidige dagindkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. Se også afsnittet Højeste sats på side Specielle forhold Selskaber Din selvstændige virksomhed kan være blevet drevet som aktieselskab eller anpartsselskab. Så bliver årsindkomsten beregnet ved at sammenlægge selskabets overskud/underskud ved selve driften af virksomheden med de skattepligtige ydelser, som du har fået udbetalt fra selskabet. Det kan fx være løn og bestyrelseshonorarer, som du har fået i løbet af regnskabsåret. Har du ikke ejet alle selskabets aktier eller anparter, vil kun den andel af selskabets overskud/underskud, der svarer til den andel, du ejer af selskabet, indgå ved beregningen af satsen. 23

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere