Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide - når du ophører med din virksomhed"

Transkript

1 Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

2 Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE La Cours Vej Frederiksberg Tlf.: Fax:

3 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række spørgsmål først og fremmest vedrørende betingelserne for at få dagpenge eller efterløn. Reglerne er ikke helt ligetil, men vi vil i denne brochure forsøge at give dig et godt overblik over grundbetingelserne, så du hurtigt kan finde ud af, hvad du er berettiget til.

4 ophør - hva nu? Kort om de vigtigste betingelser For at få dagpenge og efterløn skal du: have haft forudgående medlemskab og arbejde af en vis varighed stå til rådighed for arbejdsmarkedet være endeligt ophørt med din virksomhed (der findes dog undtagelser, hvis du går på efterløn) have beregnet en dagpenge- eller efterlønssats. Dagpengeansøgere Når du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig Jobcentret den første dag, hvor du er ledig. Du kan tilmelde dig på eller møde personligt på Jobcentret. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret. Du skal også oprette et CV på og bekræfte din jobsøgning senest hver 7. dag. Kontakt ASE for at få de blanketter, som du skal udfylde, når du bliver ledig. Du skal sende de udfyldte blanketter til ASE. OBS! Karensuger Selvstændige har som hovedregel først ret til dagpenge 3 uger efter det endelige ophør. Hvis de særlige betingelser for ophør ved konkurs eller tvangsauktion (se side 12 og 13) er opfyldt, har du dog allerede ret til dagpenge 1 uge efter ophøret. Ved overgang til efterløn er der ingen karensuger. Efterlønsansøgere Er du efterlønsansøger, skal du sende ansøgningen om efterløn, så ASE har den senest den dag, du ønsker at gå på efterløn. Der kan tidligst udbetales efterløn fra den dag, hvor ASE har modtaget din ansøgning om efterløn. Du skal desuden uanset om du søger dagpenge eller efterløn udfylde en del blanketter. Kontakt ASE for at få sendt netop de blanketter, du skal udfylde. Når du har udfyldt blanketterne, skal de returneres til ASE. 4

5 medlemskab og arbejdskrav Medlemskrav for dagpenge Du kan tidligst få dagpenge den dag, du har været medlem af ASE uafbrudt i 1 år. Hvis du er blevet overflyttet til ASE fra en anden a-kasse, tæller din medlemsperiode i den anden a-kasse med til opfyldelse af 1-årskravet. Medlemskrav for efterløn Mulighed 1: Du skal have været medlem i 20 år inden for de seneste 25 år og uafbrudt fra den 1. april Du skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Mulighed 2: Er du født senest den 29. februar 1952, kan du også opfylde kravet om medlemskab ved at have været uafbrudt medlem fra den 31. marts Du skal have betalt efter lønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Der gælder andre regler for medlemmer, som er født den 1. januar 1959 eller senere. Arbejdskrav fælles for dagpenge og efterløn For at gå på dagpenge eller efterløn skal du opfylde et arbejdskrav. Du skal inden for de seneste 3 år have haft arbejde, der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde. Det er kun arbejde, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, som kan tælle med til opfyldelse af arbejdskravet. Både arbejde som selvstændig og arbejde som lønmodtager kan tælle med, men det er forskellige betingelser, som skal opfyldes. 1. Arbejde som selvstændig kan tælle med til 52-ugers-kravet, hvis du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang. Det betyder, at dit arbejde i virksomheden skal svare til lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Alle funktioner anses for arbejde. Der kan fx være tale om deltagelse i produktion, ekspedition, indkøb, telefonpasning, rengøring, ledelse, administration, regnskab og bogføring. 5

6 Arbejde i perioder, hvor du har arbejdet i fleksjob, kan ikke tælle med. Selvstændige kan ikke som lønmodtagere dokumentere arbejdet ved at vise lønsedler. ASE skal derfor have anden dokumentation for, at du har arbejdet i væsentligt omfang. Det kræver reglerne. Du skal derfor udfylde en særlig blanket med en række oplysninger om virksomheden og dit eget arbejde. I tvivlstilfælde kan ASE bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. ASE skal herefter vurdere, om det kan anses for godtgjort, at du har arbejdet i væsentligt omfang. Der vil bl.a. blive lagt vægt på, at der har været en rimelig omsætning. Hvis det ikke kan godtgøres, at du har arbejdet i væsentligt omfang, kan arbejdet som selvstændig ikke tælle med til arbejdskravet. 2. Arbejde som lønmodtager tæller med til arbejdskravet, når der er udbetalt løn. Timerne med løn tæller med, selvom du ikke har arbejdet i det pågældende antal timer, fx på grund af sygdom eller opsigelse. Arbejdet skal være på almindelige lønmodtagervilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår), for at det kan bruges til opfyldelse af arbejdskravet. Det betyder blandt andet, at din løn skal være almindelig eller overenskomstmæssig inden for dit arbejdsområde. Lønmodtagerarbejde tæller som hovedregel ikke med til arbejdskravet, hvis det ligger i perioder, hvor du arbejder som selvstændig. Hvis der er knyttet offentlige tilskud til arbejdet, fx ansættelse med løntilskud, jobtræning og fleksjob, kan arbejdet heller ikke tælle med. 3. Sygdom, barsel og orlov til børnepasning inden for de seneste 3 år kan forlænge den periode, inden for hvilken du skal have haft de 52 ugers fuldtidsarbejde. Der vil dog højst kunne forlænges med i alt 2 år. Hvis du fx inden for de seneste 3 år har været syg i 8 måneder, skal du altså have haft de 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år og 8 måneder. 4. For kombinationsforsikrede og medlemmer, der har været på delpension, gælder særlige regler om opfyldelse af arbejdskrav. Kontakt ASE og få nærmere oplysninger. 6

7 Rådighedskravet Du skal kunne overtage et arbejde på fuld tid for at gå på dagpenge eller efterløn. Du må for eksempel ikke være syg eller have problemer med dit helbred, som gør, at du ikke kan påtage dig et arbejde som lønmodtager på fuld tid. Din tilknytning til arbejdsmarkedet skal have været aktuel, for at du kan få dagpenge eller efterløn, ellers kan der opstå tvivl om din rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du igennem længere tid ikke har haft arbejde eller har forsøgt at komme i arbejde kan tvivl om din rådighed føre til, at du hverken kan få dagpenge eller efterløn. Specielt for dagpenge Når du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig Jobcentret den første dag, hvor du er ledig. Du kan tilmelde dig på eller møde personligt på Jobcentret. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret. Du skal også oprette et CV på og bekræfte din jobsøgning senest hver 7. dag. Når du får dagpenge, skal du i hele perioden kunne overtage arbejde på fuld tid som lønmodtager. Når du er syg, kan du få sygedagpenge. Du kan ikke få dagpenge, hvis du for fx ikke kan få passet dit barn, eller hvis du skal passe andre familiemedlemmer. Du skal være aktivt jobsøgende, mens du får dagpenge, og du skal være parat til at tage det arbejde, som Jobcentret tilbyder dig. Du kan læse mere om kravene til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i vores brochurer: Værd at vide når du skal på dagpenge og Rådighedsforpligtelsen. Specielt for efterløn Du kan ikke gå på efterløn, hvis du er syg, medmindre du allerede har et efterlønsbevis. Et efterlønsbevis sikrer din mulighed for at gå på efterløn, selv om du er syg ved overgangen til efterløn. Hvis du bliver syg dagen efter, at du er gået på efterløn, bevarer du din ret til efterløn. Du skal nemlig ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du først er på efterløn. Der er mange regler for, hvad du må og ikke må, når du er på efterløn. De regler kan du læse om i ASEs brochure: Værd at vide om efterløn. 7

8 endeligt ophør med virksomhed Der kan være mange grunde til, at du ophører med din virksomhed. Uanset hvad grunden er, er det vigtigt, at du lever op til betingelserne for at kunne gå på dagpenge eller efterløn. På de følgende sider under punkt 1 til 8 kan du læse om mulighederne for at blive anset for endeligt ophørt. Se også særlige forhold side 17. Kontakt ASE, hvis du er i tvivl. Måske er der en anden mulighed Når du på siderne 9-17 ser på, om du opfylder betingelserne for at blive anset for endelig ophørt, skal du ikke låse dig fast på en enkelt mulighed. Det kan jo være, der findes en anden mulighed. Hvis fx en konkurs er forestående, men der endnu ikke er indgivet konkursbegæring, er det ikke muligt at opfylde betingelserne for endeligt ophør, som er beskrevet under afsnittet Konkurs. Men det kan jo være, at du opfylder betingelserne under en af de andre muligheder, fx Afvikling under lukning. 8

9 1 Salg af virksomhed Betingelser Der skal være tale om salg af hele virksomheden. Hvis kun en del af virksomheden sælges, så se betingelser under afsnit 7: Afvikling efter lukning. Der må ikke være tale om salg til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Aftalen må ikke være betinget. Dog må aftalen godt indeholde standardbetingelser om fx købesummens betaling og nødvendig offentlig bevilling til køber. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne salgskontrakt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det kan du aftale med ASE. Hvis aftalen om salget er betinget, fx af nødvendige offentlige tilladelser/ bevillinger til køber, skal ASE også have dokumentation for, at disse betingelser er blevet opfyldt. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende denne dokumentation. Det kan du aftale med ASE. Forpligtelse til at hjælpe køber Hvis salgskontrakten indeholder forpligtelser om, at du skal hjælpe køber efter overdragelsen, kan det give problemer for retten til dagpenge. Kontakt derfor ASE for at høre, om dine forpligtelser til at hjælpe køber vil give problemer og gør det, inden du underskriver aftalen. Konkurrenceklausul Hvis salgskontrakten indeholder en konkurrenceklausul om, at du ikke må tage lønmodtagerarbejde inden for et bestemt fag og område, kan det give problemer for retten til dagpenge. Det kan derfor også i dette tilfælde være en god idé at tale med ASE, inden du skriver under på kontrakten. 9

10 2 Bortforpagtning/udlejning Betingelser Der skal være indgået en skriftlig aftale om bortforpagtning/udlejning af hele virksomheden. Det må ikke være bortforpagtning eller udlejning til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Aftalen skal være uopsigelig for begge parter i mindst 5 år. (Særregel for bortforpagtning/udlejning for hotel og restaurationsbranchen: 5 års uopsigelighed for ejer + 6 måneders opsigelsesvarsel for forpagter + forkøbsret for for pagter). Du kan tidligst anses for ophørt fra den dag, hvor aftalen om den tilstrækkelige uopsiglighed er underskrevet af begge parter. Du må ikke som ejer have forbeholdt dig ret til i noget omfang at benytte virksomheden erhvervsmæssigt. Aftalen om bortforpagtning skal indeholde nærmere oplysninger om forpagtningens omfang, fx oplysninger om forpagtningsafgiften, størrelsen på eventuelle arealer, driftsmidler, inventar m.v. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Du må ikke arbejde i virksomheden i bortforpagtnings-/udlejningsperioden hverken lønnet eller ulønnet. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne kontrakt om bortforpagtning eller udlejning. Både ejers og forpagters/lejers underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den underskrevne momsafmelding eller kopi af Erhvervs- og Selskabs styrelsens bekræftelse på afmeldingen eller ændringen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentationen for momsafmeldingen eller momsændringen. Det skal du aftale med ASE. En skriftlig erklæring om, at du ikke vil arbejde hverken lønnet eller ulønnet for forpagter/lejer. 10

11 3 Forpagtning ophører Betingelser Forpagtningen skal være ophørt enten ved aftale med ejeren af virksomheden eller på grund af misligholdelse. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE eller eller Kopi af hele den underskrevne forpagtningskontrakt, hvis forpagtningen er ophørt på en dato, der er aftalt i forpagtningskontrakten. Både ejers og forpagters underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af aftalen om forpagtningens ophør, hvis forpagtningen ophører på en dato, der ikke er aftalt i forpagtningskontrakten. Både ejers og forpagters underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den dom/voldgiftskendelse, der afgør, at forpagtningen er ophørt på grund af misligholdelse. Er der ved misligholdelse ingen dom eller voldgiftskendelse, må du spørge ASE, om der i det konkrete tilfælde er mulighed for at sende anden dokumentation. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det må du aftale med ASE. 11

12 4 Konkurs Betingelser Der skal være afsagt konkursdekret af skifteretten. Du anses for ledig fra den dag, hvor skifteretten afsiger konkursdekretet, dog senest ugedagen efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen. Du må ikke generhverve virksomheden eller virksomhedens hoveddriftsmidler. Din ægtefælle/samlever må heller ikke overtage virksomheden eller hoveddriftsmidlerne. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Konkursdekretet fra skifteretten eller meddelelsen om konkursdekretet i Statstidende. Er der gået mere end en uge mellem konkursbegæringen og konkursdekretets afsigelse, skal du også vedlægge en meddelelse fra skifteretten om datoen for modtagelsen af konkursbegæringen. Det er dog ikke nødvendigt, hvis datoen fremgår af konkursdekretet. Kopi af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmelding eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af konkursboet. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen eller momsændringen. Det skal du aftale med ASE. 12

13 5 Panthaver står for driften inden tvangsauktion/brugeligt pant Betingelser Du skal søge om dagpenge og ikke om efterløn. Der skal til fogedretten være begæret tvangsauktion over virksomheden. Panthaver skal have overtaget virksomheden til brugeligt pant eller skal på anden måde have overtaget administrationen. Du skal være holdt helt op med at arbejde i virksomheden. Det gælder også for ægtefælle, samlever og umyndige børn. Hvis du har haft bopæl på samme adresse som virksomheden, skal du være flyttet. Du skal skriftligt erklære, at du straks meddeler ASE, hvis der sker ændringer i de forhold, der er nævnt under de foregående 4 punkter, og at du indsender dokumentation for endeligt salg på tvangsauktion, så snart den har fundet sted. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Udskrift fra retsbogen om begæring om tvangsauktionen. Erklæring fra panthaver om overtagelse af driften uden assistance fra dig eller din ægtefælle. Dato for overtagelsen skal fremgå af erklæringen. Hvis din virksomhed og bopæl har været på samme adresse, skal du også vedlægge en erklæring fra folkeregistret om fraflytningen og datoen for den. Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Udskriften skal dog ikke sendes i første omgang med de øvrige dagpengepapirer, men skal sendes, så snart tvangsauktionen har fundet sted. Skriftlig erklæring, se under Betingelser herover. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. 13

14 6 Tvangsauktion Betingelser Tvangsauktionen skal være endeligt afholdt af skifteretten. Virksomheden skal være solgt og må ikke være solgt til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. 14

15 7 Afvikling efter lukning Betingelser Du kan blive anset for endeligt ophørt fra den dag, du er så langt henne i afviklingen af din lukkede virksomhed, at der ikke længere kan drives nogen virksomhed. Afviklingen skal dokumenteres, og det skal fremgå af dokumentationen, hvornår de enkelte afviklingsskridt er taget. Kravene til dokumentation kan føles ret barske. Det skyldes ikke manglende tro på dine oplysninger. Men Arbejdsdirektoratets regler kræver en omfattende dokumentation fra medlemmerne, og de regler er vi forpligtet til af følge. Her vil vi gennemgå, hvilke afviklingsskridt der som hovedregel kræves. Det er dog ikke sikkert, at alle afviklingsskridtene og al dokumentationen er nødvendig. Det kommer an på forholdene ved den enkelte afvikling. Det er derfor vigtigt at drøfte med os, hvordan du skal dokumentere, at du er endeligt ophørt. Lokaler Har du ejet virksomhedens lokaler, skal de som hovedregel være solgt. Du kan ikke sælge lokalerne til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Har du lejet lokalerne, skal lejemålet være opsagt til hurtigst mulig fraflytning. Hvis virksomhedens lokaler og privatboligen hænger sammen, kræves der ikke salg eller lejemålsopsigelse. Men det endelige ophør må så kunne dokumenteres klart på anden måde. Driftsmidler og inventar Ejer du driftsmidlerne og inventaret, skal effekterne som hovedregel være solgt, foræret væk eller destrueret. Det er ikke tilstrækkeligt at sælge eller forære noget til din ægtefælle/samlever. Er driftsmidlerne lejet eller leaset, skal kontrakten som hovedregel være opsagt. Driftsmidlerne skal også være leveret tilbage til ejerne. Håndværktøj, inventar og maskiner, som er sædvanligt til privat brug, vil du dog som hovedregel kunne beholde. Varelager Virksomhedens varelager skal som hovedregel være solgt, leveret tilbage til leverandørerne eller kasseret. Et restvarelager, som du naturligt vil kunne bruge privat, må du dog som hovedregel beholde. Personale Virksomhedens personale skal være opsagt og fratrådt. Der må dog godt efter det endelige ophør udbetales løn, hvis opsigelsesvarsler kræver det. Hjemmeside Hvis du har annonceret med din virksomhed på en hjemmeside, skal du dokumentere at denne er nedlukket. 15

16 Myndigheder Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Specielt om virksomheder, hvor der ikke er noget at sælge Hvis du ikke har haft virksomhedslokaler, ikke har haft driftsmidler/inventar, ikke har haft varelager og ikke har haft personale, kan det være svært at dokumentere ophøret. Det gælder fx for en del konsulentvirksomheder. Du må så fremskaffe mest mulig anden dokumentation fx opsigelse af forsikringer, dokumentation for nedlukning af hjemmside, erhvervstelefon og abonnementer samt breve og annoncer, der fortæller om lukningen. I disse tilfælde vil det altid være en betingelse, at ASE har fået Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen, inden der udbetales ydelser. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne salgskontrakt, hvis lokalerne er solgt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kontrakten. eller Kopi af hele den underskrevne udlejningskontrakt, hvis du har udlejet lokalerne til andre. Både udlejers og lejers underskrift skal fremgå af kontrakten. eller Kopi af lejeopsigelsen, hvis lokalerne har været lejet. Der vil ofte blive krævet kopi af udlejers bekræftelse af opsigelsen. Dokumentation for afhændelse af driftsmidler, inventar og varelager. Dokumentationen kan have mange former, fx: kopi af underskrevne salgskontrakter. Begge underskrifter skal fremgå af kopien kopi af fakturaer kopi af bekræftede opsigelser på leje- og leasingaftaler, hvoraf det fremgår, hvornår effekterne er taget tilbage kopi af udlejningsaftaler. Begge underskrifter skal fremgå af kopien kopi af skriftlig bekræftelse fra køber kopi af salgsfuldmagt eller kommissionsaftale. Det skal fremgå, at du ikke længere råder over effekterne. Bemærk, at salgsfuldmagter og kommissionsaftaler er en svag form for dokumentation, da du stadig ejer effekterne. Du kan derfor ikke forvente, at denne dokumentation kan bruges, medmindre der også er en del anden og bedre dokumentation for ophøret. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. I tilfælde, hvor det er svært at dokumentere ophøret, bør du desuden vedlægge anden form for dokumentation, se under afsnittet Specielt om virksomheder, hvor der ikke er noget at sælge. 16

17 Særlige forhold Selskaber Hvis den selvstændige virksomhed er drevet som aktieselskab eller anpartsselskab, skal du opfylde betingelserne under en af ophørsmulighederne. Desuden skal du dokumentere: At aktierne eller anparterne er solgt til andre end ægtefællen/samleveren eller umyndige børn. Du skal sende kopi af den underskrevne salgskontrakt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kopien. Eller at selskabet er opløst. Du skal sende kopi af det dokument, der viser at selskabet er opløst af skifteretten eller Sø- og Handelsretten. Eller at der ikke længere er nogen form for erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, selvom du beholder selskabet. Du skal straks gøre følgende 3 ting: 1. Afholde generalforsamling i selskabet, hvor formålsparagraffen ændres til formueadministration, formuepleje eller formueforvaltning. Der må ikke stå andet i formålsbestemmelsen. ASE skal have kopi af generalforsamlingsprotokollatet. 2. Anmelde den nye formålsparagraf til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ASE skal have kopi af denne anmeldelse. 3. Afgive en erklæring til ASE om, at der ikke længere er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at der fremover alene vil være passiv formueadministration i selskabet. Hvis du beholder selskabet, anses du tidligst for ophørt som selvstændig erhvervsdrivende, når alle 3 betingelser er opfyldt. Det gælder også for et eventuelt holdingselskab. Udtræden som ægtefælle eller medejer Når du har drevet virksomhed sammen med din ægtefælle eller sammen med medejere, er der mulighed for at udtræde af virksomheden med ret til dagpenge eller efterløn, selvom ægtefællen/medejerne driver virksomheden videre. Det specielle er, at du kan blive anset som endeligt ophørt, selvom du eller din ægtefælle fortsat er (med)ejer af virksomheden. Kravene for at få dagpenge/efterløn ved udtræden er dog meget svære at opfylde. Reglerne er også indviklede. Derfor har vi lavet en speciel pjece om reglerne ved udtræden, som kan downloades fra ase.dk. (For ægtefæller forventer vi dog lempelige regler for udtræden pr. 1 juli Se i øvrigt pjecen Udtræden af virksomhed. Den findes på ase.dk). 17

18 Bibeskæftigelse som selvstændig Hvis du ved siden af din hovedbeskæftigelse har haft selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fx ejendomsudlejning, og denne virksomhed ikke ophører, bør du straks tale med ASE. Bibeskæftigelse som selvstændig kan nemlig betyde, at du hverken har ret til dagpenge eller efterløn. Fra hoved- til bibeskæftigelse med dagpenge Det er som hovedregel ikke muligt at forandre virksomheden fra hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge. Der er dog en enkelt undtagelse. Hvis du ved siden af din selvstændige virksomhed har haft lønmodtagerarbejde i en længere periode og i et omfang, der ligger tæt på fuldtidsarbejde, kan du bevise, at den selvstændige virksomhed kun er bibeskæftigelse. Fortsætte med virksomhed på efterløn Hvis du går på efterløn, vil det være muligt at nedtrappe arbejdet i virksomheden og få efterløn. Men der er mange betingelser, som skal være opfyldt. Disse betingelser kan du læse om i ASEs brochure: Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed. Den finder du på ase.dk. Kombinationsforsikret Er du kombinationsforsikret, har du visse muligheder for at få dagpenge, selvom virksomheden ikke er ophørt. Det kræver bl.a., at du slet ikke har arbejde som lønmodtager. Er du kombinationsforsikret, bør du derfor kontakte ASE for at få nærmere orientering om de regler, der gælder specielt for kombinationsforsikrede. 18

19 19

20 Beregning af sats Nøgle til valg af beregningsgrundlag Når du skal finde ud af, hvordan din sats beregnes, skal du tælle hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed. Så er spørgsmålet, hvad der præcist menes med sats, et helt regnskabsår og en uafbrudt periode med selvstændig virksomhed? Satsen er det beløb, du får pr. dag i dagpenge eller efterløn. Et helt regnskabsår er et regnskabsår, hvor du har drevet den selvstændige virksomhed som hovederhverv i 12 fulde måneder. Virksomhedens første regnskabsår vil dog blive anset som helt, blot det er på mindst 26 uger. Omvendt er et regnskabsår aldrig helt, hvis du i løbet af året har fået igangsætningsydelse eller har været i fleksjob i virksomheden. I en uafbrudt periode med selvstændig virksomhed kan du godt have drevet forskellige virksomheder. Du kan fx have solgt et landbrug og købt et andet eller have lukket et minimarked og købt en døgnkiosk på en anden adresse. Perioden med selvstændig virksomhed vil blive anset for uafbrudt på trods af sådanne skift af virksomhed. Virksomhederne skal blot tidsmæssigt overlappe hinanden eller støde helt op til hinanden. Hvis du har mindst 3 hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed, kan du vælge mellem fast sats eller en beregnet sats. Den faste sats kræver dog, at du opfylder et par yderligere betingelser. Det kan du læse om på side 22. Hvis du har mindre end 3 hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed, skal du som hovedregel gå tilbage i tiden for at finde det mest aktuelle beregningsgrundlag for en sats. Der er 4 muligheder. Det kan du læse om på side Der er også mulighed for at få en fast sats se betingelserne på side 29. Er du kombinationsforsikret, eller har du fået delpension så gælder der særlige regler. Kontakt ASE og få nærmere oplysninger. Højeste sats Her på de følgende sider kan du læse om, hvordan man beregner satsen for dagpenge og efterløn. Selve beregningen er den samme, uanset om du skal på dagpenge eller på efterløn. Reglerne for den faste sats er også de samme. Men der er forskellige regler for den højeste sats. 20

21 Højeste sats på dagpenge På dagpenge kan du få op til maksimumsatsen, der i 2011 er på 766 kr. om dagen i 5 dage pr. uge. Højeste sats på efterløn Du kan som udgangspunkt få op til 91 pct. af maksimumsatsen i hele efterlønsperioden, frem til du fylder 65 år. I 2011 giver det 697 kr. om dagen i 5 dage pr. uge. Men hvis du venter med at gå på efterløn til mindst 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan du få op til maksimumsatsen. Den er i 2011 på 766 kr. om dagen 5 dage pr. uge. Det kræver dog, at du har arbejdet i mindst 2 år efter udstedelsen af dit efterlønsbevis. Som selvstændig skal du i de 2 år have arbejdet i mere end 30 timer om ugen i din virksomhed uden at få delpension. 21

22 mindst 3 hele regnskabsår Fast sats Betingelser Den faste sats er i 2011 på 628 kr. i 5 dage pr. uge, hvis du: og NB! har været medlem af en a-kasse som fuldtidsforsikret i de 3 seneste, hele regnskabsår du skal have været medlem i hele perioden har arbejdet i væsentligt omfang, dvs. i mere end 30 timer om ugen, i den selvstændige virksomhed gennem de 3 seneste, hele regnskabsår. Det skal kunne dokumenteres, og der vil bl.a. blive lagt vægt på omsætningen i virksomheden. Fravær fra virksomheden inden for de 3 seneste, hele regnskabsår, kan betyde, at du ikke kan få den faste sats. Fravær på grund af orlov til børnepasning eller midlertidigt ophør medfører, at du ikke kan få den faste sats. Fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse/kursus må højst være på sammenlagt 26 uger inden for de 3 seneste, hele regnskabsår, hvis retten til den faste sats skal bevares. Har du været på barsel, gælder der særlige regler spørg ASE. Det er muligt at begynde på den faste sats og derefter overgå til en sats, der beregnes på grundlag af indkomsten fra virksomheden. Du kan dog kun overgå til en beregnet sats, hvis ASE modtager opgørelsesskemaet med de nødvendige oplysninger inden 6 måneder fra ophøret med virksomheden. Har du været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i 3 år inden ledigheden, er der flere muligheder for at få den faste sats. Kontakt ASE, hvis du vil vide mere. Hvad skal du sende til ASE Hvis du søger om den faste sats, skal du udfylde en speciel rubrik i det opgørelsesskema, som du får fra ASE. Når du søger om den faste sats, er det ikke nødvendigt, at revisor attesterer opgørelsesskemaet. 22

23 Beregnet sats Beregningsmetoden Satsen beregnes ud fra indkomsten fra virksomheden i de 2 bedste af de seneste 5 hele regnskabsår. Du kan dog kun bruge regnskabsår, hvor du har været medlem af en a-kasse ved regnskabsårets slutning. Der tages udgangspunkt i det skattepligtige overskud. Altså overskuddet efter skattemæssige afskrivninger, men før fradrag af renteudgifter. Det skattepligtige overskud tillægges: fradrag for investeringsfondshenlæggelser underskud fra sideløbende bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed sygedagpenge, du selv har modtaget og fratrækkes: overskud fra sideløbende bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Resultatet er den årsindkomst, der bruges ved beregningen af satsen. Man beregner herefter den gennemsnitlige årsindkomst for de 2 valgte regnskabsår. Den gennemsnitlige årsindkomst divideres med 260. Så har du den hidtidige dagindkomst. Satsen er 90 pct. af den hidtidige dagindkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. Se også afsnittet Højeste sats på side Specielle forhold Selskaber Din selvstændige virksomhed kan være blevet drevet som aktieselskab eller anpartsselskab. Så bliver årsindkomsten beregnet ved at sammenlægge selskabets overskud/underskud ved selve driften af virksomheden med de skattepligtige ydelser, som du har fået udbetalt fra selskabet. Det kan fx være løn og bestyrelseshonorarer, som du har fået i løbet af regnskabsåret. Har du ikke ejet alle selskabets aktier eller anparter, vil kun den andel af selskabets overskud/underskud, der svarer til den andel, du ejer af selskabet, indgå ved beregningen af satsen. 23

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere