Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide - når du ophører med din virksomhed"

Transkript

1 Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

2 Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE La Cours Vej Frederiksberg Tlf.: Fax:

3 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række spørgsmål først og fremmest vedrørende betingelserne for at få dagpenge eller efterløn. Reglerne er ikke helt ligetil, men vi vil i denne brochure forsøge at give dig et godt overblik over grundbetingelserne, så du hurtigt kan finde ud af, hvad du er berettiget til.

4 ophør - hva nu? Kort om de vigtigste betingelser For at få dagpenge og efterløn skal du: have haft forudgående medlemskab og arbejde af en vis varighed stå til rådighed for arbejdsmarkedet være endeligt ophørt med din virksomhed (der findes dog undtagelser, hvis du går på efterløn) have beregnet en dagpenge- eller efterlønssats. Dagpengeansøgere Når du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig Jobcentret den første dag, hvor du er ledig. Du kan tilmelde dig på eller møde personligt på Jobcentret. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret. Du skal også oprette et CV på og bekræfte din jobsøgning senest hver 7. dag. Kontakt ASE for at få de blanketter, som du skal udfylde, når du bliver ledig. Du skal sende de udfyldte blanketter til ASE. OBS! Karensuger Selvstændige har som hovedregel først ret til dagpenge 3 uger efter det endelige ophør. Hvis de særlige betingelser for ophør ved konkurs eller tvangsauktion (se side 12 og 13) er opfyldt, har du dog allerede ret til dagpenge 1 uge efter ophøret. Ved overgang til efterløn er der ingen karensuger. Efterlønsansøgere Er du efterlønsansøger, skal du sende ansøgningen om efterløn, så ASE har den senest den dag, du ønsker at gå på efterløn. Der kan tidligst udbetales efterløn fra den dag, hvor ASE har modtaget din ansøgning om efterløn. Du skal desuden uanset om du søger dagpenge eller efterløn udfylde en del blanketter. Kontakt ASE for at få sendt netop de blanketter, du skal udfylde. Når du har udfyldt blanketterne, skal de returneres til ASE. 4

5 medlemskab og arbejdskrav Medlemskrav for dagpenge Du kan tidligst få dagpenge den dag, du har været medlem af ASE uafbrudt i 1 år. Hvis du er blevet overflyttet til ASE fra en anden a-kasse, tæller din medlemsperiode i den anden a-kasse med til opfyldelse af 1-årskravet. Medlemskrav for efterløn Mulighed 1: Du skal have været medlem i 20 år inden for de seneste 25 år og uafbrudt fra den 1. april Du skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Mulighed 2: Er du født senest den 29. februar 1952, kan du også opfylde kravet om medlemskab ved at have været uafbrudt medlem fra den 31. marts Du skal have betalt efter lønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Der gælder andre regler for medlemmer, som er født den 1. januar 1959 eller senere. Arbejdskrav fælles for dagpenge og efterløn For at gå på dagpenge eller efterløn skal du opfylde et arbejdskrav. Du skal inden for de seneste 3 år have haft arbejde, der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde. Det er kun arbejde, der ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, som kan tælle med til opfyldelse af arbejdskravet. Både arbejde som selvstændig og arbejde som lønmodtager kan tælle med, men det er forskellige betingelser, som skal opfyldes. 1. Arbejde som selvstændig kan tælle med til 52-ugers-kravet, hvis du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang. Det betyder, at dit arbejde i virksomheden skal svare til lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Alle funktioner anses for arbejde. Der kan fx være tale om deltagelse i produktion, ekspedition, indkøb, telefonpasning, rengøring, ledelse, administration, regnskab og bogføring. 5

6 Arbejde i perioder, hvor du har arbejdet i fleksjob, kan ikke tælle med. Selvstændige kan ikke som lønmodtagere dokumentere arbejdet ved at vise lønsedler. ASE skal derfor have anden dokumentation for, at du har arbejdet i væsentligt omfang. Det kræver reglerne. Du skal derfor udfylde en særlig blanket med en række oplysninger om virksomheden og dit eget arbejde. I tvivlstilfælde kan ASE bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. ASE skal herefter vurdere, om det kan anses for godtgjort, at du har arbejdet i væsentligt omfang. Der vil bl.a. blive lagt vægt på, at der har været en rimelig omsætning. Hvis det ikke kan godtgøres, at du har arbejdet i væsentligt omfang, kan arbejdet som selvstændig ikke tælle med til arbejdskravet. 2. Arbejde som lønmodtager tæller med til arbejdskravet, når der er udbetalt løn. Timerne med løn tæller med, selvom du ikke har arbejdet i det pågældende antal timer, fx på grund af sygdom eller opsigelse. Arbejdet skal være på almindelige lønmodtagervilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår), for at det kan bruges til opfyldelse af arbejdskravet. Det betyder blandt andet, at din løn skal være almindelig eller overenskomstmæssig inden for dit arbejdsområde. Lønmodtagerarbejde tæller som hovedregel ikke med til arbejdskravet, hvis det ligger i perioder, hvor du arbejder som selvstændig. Hvis der er knyttet offentlige tilskud til arbejdet, fx ansættelse med løntilskud, jobtræning og fleksjob, kan arbejdet heller ikke tælle med. 3. Sygdom, barsel og orlov til børnepasning inden for de seneste 3 år kan forlænge den periode, inden for hvilken du skal have haft de 52 ugers fuldtidsarbejde. Der vil dog højst kunne forlænges med i alt 2 år. Hvis du fx inden for de seneste 3 år har været syg i 8 måneder, skal du altså have haft de 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år og 8 måneder. 4. For kombinationsforsikrede og medlemmer, der har været på delpension, gælder særlige regler om opfyldelse af arbejdskrav. Kontakt ASE og få nærmere oplysninger. 6

7 Rådighedskravet Du skal kunne overtage et arbejde på fuld tid for at gå på dagpenge eller efterløn. Du må for eksempel ikke være syg eller have problemer med dit helbred, som gør, at du ikke kan påtage dig et arbejde som lønmodtager på fuld tid. Din tilknytning til arbejdsmarkedet skal have været aktuel, for at du kan få dagpenge eller efterløn, ellers kan der opstå tvivl om din rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du igennem længere tid ikke har haft arbejde eller har forsøgt at komme i arbejde kan tvivl om din rådighed føre til, at du hverken kan få dagpenge eller efterløn. Specielt for dagpenge Når du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig Jobcentret den første dag, hvor du er ledig. Du kan tilmelde dig på eller møde personligt på Jobcentret. Du kan ikke få dagpenge på dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret. Du skal også oprette et CV på og bekræfte din jobsøgning senest hver 7. dag. Når du får dagpenge, skal du i hele perioden kunne overtage arbejde på fuld tid som lønmodtager. Når du er syg, kan du få sygedagpenge. Du kan ikke få dagpenge, hvis du for fx ikke kan få passet dit barn, eller hvis du skal passe andre familiemedlemmer. Du skal være aktivt jobsøgende, mens du får dagpenge, og du skal være parat til at tage det arbejde, som Jobcentret tilbyder dig. Du kan læse mere om kravene til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i vores brochurer: Værd at vide når du skal på dagpenge og Rådighedsforpligtelsen. Specielt for efterløn Du kan ikke gå på efterløn, hvis du er syg, medmindre du allerede har et efterlønsbevis. Et efterlønsbevis sikrer din mulighed for at gå på efterløn, selv om du er syg ved overgangen til efterløn. Hvis du bliver syg dagen efter, at du er gået på efterløn, bevarer du din ret til efterløn. Du skal nemlig ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du først er på efterløn. Der er mange regler for, hvad du må og ikke må, når du er på efterløn. De regler kan du læse om i ASEs brochure: Værd at vide om efterløn. 7

8 endeligt ophør med virksomhed Der kan være mange grunde til, at du ophører med din virksomhed. Uanset hvad grunden er, er det vigtigt, at du lever op til betingelserne for at kunne gå på dagpenge eller efterløn. På de følgende sider under punkt 1 til 8 kan du læse om mulighederne for at blive anset for endeligt ophørt. Se også særlige forhold side 17. Kontakt ASE, hvis du er i tvivl. Måske er der en anden mulighed Når du på siderne 9-17 ser på, om du opfylder betingelserne for at blive anset for endelig ophørt, skal du ikke låse dig fast på en enkelt mulighed. Det kan jo være, der findes en anden mulighed. Hvis fx en konkurs er forestående, men der endnu ikke er indgivet konkursbegæring, er det ikke muligt at opfylde betingelserne for endeligt ophør, som er beskrevet under afsnittet Konkurs. Men det kan jo være, at du opfylder betingelserne under en af de andre muligheder, fx Afvikling under lukning. 8

9 1 Salg af virksomhed Betingelser Der skal være tale om salg af hele virksomheden. Hvis kun en del af virksomheden sælges, så se betingelser under afsnit 7: Afvikling efter lukning. Der må ikke være tale om salg til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Aftalen må ikke være betinget. Dog må aftalen godt indeholde standardbetingelser om fx købesummens betaling og nødvendig offentlig bevilling til køber. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne salgskontrakt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det kan du aftale med ASE. Hvis aftalen om salget er betinget, fx af nødvendige offentlige tilladelser/ bevillinger til køber, skal ASE også have dokumentation for, at disse betingelser er blevet opfyldt. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende denne dokumentation. Det kan du aftale med ASE. Forpligtelse til at hjælpe køber Hvis salgskontrakten indeholder forpligtelser om, at du skal hjælpe køber efter overdragelsen, kan det give problemer for retten til dagpenge. Kontakt derfor ASE for at høre, om dine forpligtelser til at hjælpe køber vil give problemer og gør det, inden du underskriver aftalen. Konkurrenceklausul Hvis salgskontrakten indeholder en konkurrenceklausul om, at du ikke må tage lønmodtagerarbejde inden for et bestemt fag og område, kan det give problemer for retten til dagpenge. Det kan derfor også i dette tilfælde være en god idé at tale med ASE, inden du skriver under på kontrakten. 9

10 2 Bortforpagtning/udlejning Betingelser Der skal være indgået en skriftlig aftale om bortforpagtning/udlejning af hele virksomheden. Det må ikke være bortforpagtning eller udlejning til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Aftalen skal være uopsigelig for begge parter i mindst 5 år. (Særregel for bortforpagtning/udlejning for hotel og restaurationsbranchen: 5 års uopsigelighed for ejer + 6 måneders opsigelsesvarsel for forpagter + forkøbsret for for pagter). Du kan tidligst anses for ophørt fra den dag, hvor aftalen om den tilstrækkelige uopsiglighed er underskrevet af begge parter. Du må ikke som ejer have forbeholdt dig ret til i noget omfang at benytte virksomheden erhvervsmæssigt. Aftalen om bortforpagtning skal indeholde nærmere oplysninger om forpagtningens omfang, fx oplysninger om forpagtningsafgiften, størrelsen på eventuelle arealer, driftsmidler, inventar m.v. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Du må ikke arbejde i virksomheden i bortforpagtnings-/udlejningsperioden hverken lønnet eller ulønnet. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne kontrakt om bortforpagtning eller udlejning. Både ejers og forpagters/lejers underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den underskrevne momsafmelding eller kopi af Erhvervs- og Selskabs styrelsens bekræftelse på afmeldingen eller ændringen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentationen for momsafmeldingen eller momsændringen. Det skal du aftale med ASE. En skriftlig erklæring om, at du ikke vil arbejde hverken lønnet eller ulønnet for forpagter/lejer. 10

11 3 Forpagtning ophører Betingelser Forpagtningen skal være ophørt enten ved aftale med ejeren af virksomheden eller på grund af misligholdelse. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE eller eller Kopi af hele den underskrevne forpagtningskontrakt, hvis forpagtningen er ophørt på en dato, der er aftalt i forpagtningskontrakten. Både ejers og forpagters underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af aftalen om forpagtningens ophør, hvis forpagtningen ophører på en dato, der ikke er aftalt i forpagtningskontrakten. Både ejers og forpagters underskrift skal fremgå af kopien. Kopi af den dom/voldgiftskendelse, der afgør, at forpagtningen er ophørt på grund af misligholdelse. Er der ved misligholdelse ingen dom eller voldgiftskendelse, må du spørge ASE, om der i det konkrete tilfælde er mulighed for at sende anden dokumentation. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det må du aftale med ASE. 11

12 4 Konkurs Betingelser Der skal være afsagt konkursdekret af skifteretten. Du anses for ledig fra den dag, hvor skifteretten afsiger konkursdekretet, dog senest ugedagen efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen. Du må ikke generhverve virksomheden eller virksomhedens hoveddriftsmidler. Din ægtefælle/samlever må heller ikke overtage virksomheden eller hoveddriftsmidlerne. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Konkursdekretet fra skifteretten eller meddelelsen om konkursdekretet i Statstidende. Er der gået mere end en uge mellem konkursbegæringen og konkursdekretets afsigelse, skal du også vedlægge en meddelelse fra skifteretten om datoen for modtagelsen af konkursbegæringen. Det er dog ikke nødvendigt, hvis datoen fremgår af konkursdekretet. Kopi af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmelding eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af konkursboet. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen eller momsændringen. Det skal du aftale med ASE. 12

13 5 Panthaver står for driften inden tvangsauktion/brugeligt pant Betingelser Du skal søge om dagpenge og ikke om efterløn. Der skal til fogedretten være begæret tvangsauktion over virksomheden. Panthaver skal have overtaget virksomheden til brugeligt pant eller skal på anden måde have overtaget administrationen. Du skal være holdt helt op med at arbejde i virksomheden. Det gælder også for ægtefælle, samlever og umyndige børn. Hvis du har haft bopæl på samme adresse som virksomheden, skal du være flyttet. Du skal skriftligt erklære, at du straks meddeler ASE, hvis der sker ændringer i de forhold, der er nævnt under de foregående 4 punkter, og at du indsender dokumentation for endeligt salg på tvangsauktion, så snart den har fundet sted. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Udskrift fra retsbogen om begæring om tvangsauktionen. Erklæring fra panthaver om overtagelse af driften uden assistance fra dig eller din ægtefælle. Dato for overtagelsen skal fremgå af erklæringen. Hvis din virksomhed og bopæl har været på samme adresse, skal du også vedlægge en erklæring fra folkeregistret om fraflytningen og datoen for den. Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Udskriften skal dog ikke sendes i første omgang med de øvrige dagpengepapirer, men skal sendes, så snart tvangsauktionen har fundet sted. Skriftlig erklæring, se under Betingelser herover. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. 13

14 6 Tvangsauktion Betingelser Tvangsauktionen skal være endeligt afholdt af skifteretten. Virksomheden skal være solgt og må ikke være solgt til ægtefælle/samlever eller umyndige børn. Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Hvad skal du sende til ASE Udskrift fra fogedretten om salg af virksomheden på tvangsauktion. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. 14

15 7 Afvikling efter lukning Betingelser Du kan blive anset for endeligt ophørt fra den dag, du er så langt henne i afviklingen af din lukkede virksomhed, at der ikke længere kan drives nogen virksomhed. Afviklingen skal dokumenteres, og det skal fremgå af dokumentationen, hvornår de enkelte afviklingsskridt er taget. Kravene til dokumentation kan føles ret barske. Det skyldes ikke manglende tro på dine oplysninger. Men Arbejdsdirektoratets regler kræver en omfattende dokumentation fra medlemmerne, og de regler er vi forpligtet til af følge. Her vil vi gennemgå, hvilke afviklingsskridt der som hovedregel kræves. Det er dog ikke sikkert, at alle afviklingsskridtene og al dokumentationen er nødvendig. Det kommer an på forholdene ved den enkelte afvikling. Det er derfor vigtigt at drøfte med os, hvordan du skal dokumentere, at du er endeligt ophørt. Lokaler Har du ejet virksomhedens lokaler, skal de som hovedregel være solgt. Du kan ikke sælge lokalerne til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Har du lejet lokalerne, skal lejemålet være opsagt til hurtigst mulig fraflytning. Hvis virksomhedens lokaler og privatboligen hænger sammen, kræves der ikke salg eller lejemålsopsigelse. Men det endelige ophør må så kunne dokumenteres klart på anden måde. Driftsmidler og inventar Ejer du driftsmidlerne og inventaret, skal effekterne som hovedregel være solgt, foræret væk eller destrueret. Det er ikke tilstrækkeligt at sælge eller forære noget til din ægtefælle/samlever. Er driftsmidlerne lejet eller leaset, skal kontrakten som hovedregel være opsagt. Driftsmidlerne skal også være leveret tilbage til ejerne. Håndværktøj, inventar og maskiner, som er sædvanligt til privat brug, vil du dog som hovedregel kunne beholde. Varelager Virksomhedens varelager skal som hovedregel være solgt, leveret tilbage til leverandørerne eller kasseret. Et restvarelager, som du naturligt vil kunne bruge privat, må du dog som hovedregel beholde. Personale Virksomhedens personale skal være opsagt og fratrådt. Der må dog godt efter det endelige ophør udbetales løn, hvis opsigelsesvarsler kræver det. Hjemmeside Hvis du har annonceret med din virksomhed på en hjemmeside, skal du dokumentere at denne er nedlukket. 15

16 Myndigheder Status som selvstændig i relation til andre myndigheder o.l. skal som udgangspunkt være bragt til ophør. Specielt om virksomheder, hvor der ikke er noget at sælge Hvis du ikke har haft virksomhedslokaler, ikke har haft driftsmidler/inventar, ikke har haft varelager og ikke har haft personale, kan det være svært at dokumentere ophøret. Det gælder fx for en del konsulentvirksomheder. Du må så fremskaffe mest mulig anden dokumentation fx opsigelse af forsikringer, dokumentation for nedlukning af hjemmside, erhvervstelefon og abonnementer samt breve og annoncer, der fortæller om lukningen. I disse tilfælde vil det altid være en betingelse, at ASE har fået Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen, inden der udbetales ydelser. Hvad skal du sende til ASE Kopi af hele den underskrevne salgskontrakt, hvis lokalerne er solgt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kontrakten. eller Kopi af hele den underskrevne udlejningskontrakt, hvis du har udlejet lokalerne til andre. Både udlejers og lejers underskrift skal fremgå af kontrakten. eller Kopi af lejeopsigelsen, hvis lokalerne har været lejet. Der vil ofte blive krævet kopi af udlejers bekræftelse af opsigelsen. Dokumentation for afhændelse af driftsmidler, inventar og varelager. Dokumentationen kan have mange former, fx: kopi af underskrevne salgskontrakter. Begge underskrifter skal fremgå af kopien kopi af fakturaer kopi af bekræftede opsigelser på leje- og leasingaftaler, hvoraf det fremgår, hvornår effekterne er taget tilbage kopi af udlejningsaftaler. Begge underskrifter skal fremgå af kopien kopi af skriftlig bekræftelse fra køber kopi af salgsfuldmagt eller kommissionsaftale. Det skal fremgå, at du ikke længere råder over effekterne. Bemærk, at salgsfuldmagter og kommissionsaftaler er en svag form for dokumentation, da du stadig ejer effekterne. Du kan derfor ikke forvente, at denne dokumentation kan bruges, medmindre der også er en del anden og bedre dokumentation for ophøret. Kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsog Selskabsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. I visse tilfælde kan du dog vente med at sende dokumentation for momsafmeldingen. Det skal du aftale med ASE. I tilfælde, hvor det er svært at dokumentere ophøret, bør du desuden vedlægge anden form for dokumentation, se under afsnittet Specielt om virksomheder, hvor der ikke er noget at sælge. 16

17 Særlige forhold Selskaber Hvis den selvstændige virksomhed er drevet som aktieselskab eller anpartsselskab, skal du opfylde betingelserne under en af ophørsmulighederne. Desuden skal du dokumentere: At aktierne eller anparterne er solgt til andre end ægtefællen/samleveren eller umyndige børn. Du skal sende kopi af den underskrevne salgskontrakt. Både sælgers og købers underskrift skal fremgå af kopien. Eller at selskabet er opløst. Du skal sende kopi af det dokument, der viser at selskabet er opløst af skifteretten eller Sø- og Handelsretten. Eller at der ikke længere er nogen form for erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, selvom du beholder selskabet. Du skal straks gøre følgende 3 ting: 1. Afholde generalforsamling i selskabet, hvor formålsparagraffen ændres til formueadministration, formuepleje eller formueforvaltning. Der må ikke stå andet i formålsbestemmelsen. ASE skal have kopi af generalforsamlingsprotokollatet. 2. Anmelde den nye formålsparagraf til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ASE skal have kopi af denne anmeldelse. 3. Afgive en erklæring til ASE om, at der ikke længere er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at der fremover alene vil være passiv formueadministration i selskabet. Hvis du beholder selskabet, anses du tidligst for ophørt som selvstændig erhvervsdrivende, når alle 3 betingelser er opfyldt. Det gælder også for et eventuelt holdingselskab. Udtræden som ægtefælle eller medejer Når du har drevet virksomhed sammen med din ægtefælle eller sammen med medejere, er der mulighed for at udtræde af virksomheden med ret til dagpenge eller efterløn, selvom ægtefællen/medejerne driver virksomheden videre. Det specielle er, at du kan blive anset som endeligt ophørt, selvom du eller din ægtefælle fortsat er (med)ejer af virksomheden. Kravene for at få dagpenge/efterløn ved udtræden er dog meget svære at opfylde. Reglerne er også indviklede. Derfor har vi lavet en speciel pjece om reglerne ved udtræden, som kan downloades fra ase.dk. (For ægtefæller forventer vi dog lempelige regler for udtræden pr. 1 juli Se i øvrigt pjecen Udtræden af virksomhed. Den findes på ase.dk). 17

18 Bibeskæftigelse som selvstændig Hvis du ved siden af din hovedbeskæftigelse har haft selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fx ejendomsudlejning, og denne virksomhed ikke ophører, bør du straks tale med ASE. Bibeskæftigelse som selvstændig kan nemlig betyde, at du hverken har ret til dagpenge eller efterløn. Fra hoved- til bibeskæftigelse med dagpenge Det er som hovedregel ikke muligt at forandre virksomheden fra hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge. Der er dog en enkelt undtagelse. Hvis du ved siden af din selvstændige virksomhed har haft lønmodtagerarbejde i en længere periode og i et omfang, der ligger tæt på fuldtidsarbejde, kan du bevise, at den selvstændige virksomhed kun er bibeskæftigelse. Fortsætte med virksomhed på efterløn Hvis du går på efterløn, vil det være muligt at nedtrappe arbejdet i virksomheden og få efterløn. Men der er mange betingelser, som skal være opfyldt. Disse betingelser kan du læse om i ASEs brochure: Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed. Den finder du på ase.dk. Kombinationsforsikret Er du kombinationsforsikret, har du visse muligheder for at få dagpenge, selvom virksomheden ikke er ophørt. Det kræver bl.a., at du slet ikke har arbejde som lønmodtager. Er du kombinationsforsikret, bør du derfor kontakte ASE for at få nærmere orientering om de regler, der gælder specielt for kombinationsforsikrede. 18

19 19

20 Beregning af sats Nøgle til valg af beregningsgrundlag Når du skal finde ud af, hvordan din sats beregnes, skal du tælle hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed. Så er spørgsmålet, hvad der præcist menes med sats, et helt regnskabsår og en uafbrudt periode med selvstændig virksomhed? Satsen er det beløb, du får pr. dag i dagpenge eller efterløn. Et helt regnskabsår er et regnskabsår, hvor du har drevet den selvstændige virksomhed som hovederhverv i 12 fulde måneder. Virksomhedens første regnskabsår vil dog blive anset som helt, blot det er på mindst 26 uger. Omvendt er et regnskabsår aldrig helt, hvis du i løbet af året har fået igangsætningsydelse eller har været i fleksjob i virksomheden. I en uafbrudt periode med selvstændig virksomhed kan du godt have drevet forskellige virksomheder. Du kan fx have solgt et landbrug og købt et andet eller have lukket et minimarked og købt en døgnkiosk på en anden adresse. Perioden med selvstændig virksomhed vil blive anset for uafbrudt på trods af sådanne skift af virksomhed. Virksomhederne skal blot tidsmæssigt overlappe hinanden eller støde helt op til hinanden. Hvis du har mindst 3 hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed, kan du vælge mellem fast sats eller en beregnet sats. Den faste sats kræver dog, at du opfylder et par yderligere betingelser. Det kan du læse om på side 22. Hvis du har mindre end 3 hele regnskabsår i seneste uafbrudte periode med selvstændig virksomhed, skal du som hovedregel gå tilbage i tiden for at finde det mest aktuelle beregningsgrundlag for en sats. Der er 4 muligheder. Det kan du læse om på side Der er også mulighed for at få en fast sats se betingelserne på side 29. Er du kombinationsforsikret, eller har du fået delpension så gælder der særlige regler. Kontakt ASE og få nærmere oplysninger. Højeste sats Her på de følgende sider kan du læse om, hvordan man beregner satsen for dagpenge og efterløn. Selve beregningen er den samme, uanset om du skal på dagpenge eller på efterløn. Reglerne for den faste sats er også de samme. Men der er forskellige regler for den højeste sats. 20

21 Højeste sats på dagpenge På dagpenge kan du få op til maksimumsatsen, der i 2011 er på 766 kr. om dagen i 5 dage pr. uge. Højeste sats på efterløn Du kan som udgangspunkt få op til 91 pct. af maksimumsatsen i hele efterlønsperioden, frem til du fylder 65 år. I 2011 giver det 697 kr. om dagen i 5 dage pr. uge. Men hvis du venter med at gå på efterløn til mindst 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan du få op til maksimumsatsen. Den er i 2011 på 766 kr. om dagen 5 dage pr. uge. Det kræver dog, at du har arbejdet i mindst 2 år efter udstedelsen af dit efterlønsbevis. Som selvstændig skal du i de 2 år have arbejdet i mere end 30 timer om ugen i din virksomhed uden at få delpension. 21

22 mindst 3 hele regnskabsår Fast sats Betingelser Den faste sats er i 2011 på 628 kr. i 5 dage pr. uge, hvis du: og NB! har været medlem af en a-kasse som fuldtidsforsikret i de 3 seneste, hele regnskabsår du skal have været medlem i hele perioden har arbejdet i væsentligt omfang, dvs. i mere end 30 timer om ugen, i den selvstændige virksomhed gennem de 3 seneste, hele regnskabsår. Det skal kunne dokumenteres, og der vil bl.a. blive lagt vægt på omsætningen i virksomheden. Fravær fra virksomheden inden for de 3 seneste, hele regnskabsår, kan betyde, at du ikke kan få den faste sats. Fravær på grund af orlov til børnepasning eller midlertidigt ophør medfører, at du ikke kan få den faste sats. Fravær på grund af sygdom, barsel eller uddannelse/kursus må højst være på sammenlagt 26 uger inden for de 3 seneste, hele regnskabsår, hvis retten til den faste sats skal bevares. Har du været på barsel, gælder der særlige regler spørg ASE. Det er muligt at begynde på den faste sats og derefter overgå til en sats, der beregnes på grundlag af indkomsten fra virksomheden. Du kan dog kun overgå til en beregnet sats, hvis ASE modtager opgørelsesskemaet med de nødvendige oplysninger inden 6 måneder fra ophøret med virksomheden. Har du været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i 3 år inden ledigheden, er der flere muligheder for at få den faste sats. Kontakt ASE, hvis du vil vide mere. Hvad skal du sende til ASE Hvis du søger om den faste sats, skal du udfylde en speciel rubrik i det opgørelsesskema, som du får fra ASE. Når du søger om den faste sats, er det ikke nødvendigt, at revisor attesterer opgørelsesskemaet. 22

23 Beregnet sats Beregningsmetoden Satsen beregnes ud fra indkomsten fra virksomheden i de 2 bedste af de seneste 5 hele regnskabsår. Du kan dog kun bruge regnskabsår, hvor du har været medlem af en a-kasse ved regnskabsårets slutning. Der tages udgangspunkt i det skattepligtige overskud. Altså overskuddet efter skattemæssige afskrivninger, men før fradrag af renteudgifter. Det skattepligtige overskud tillægges: fradrag for investeringsfondshenlæggelser underskud fra sideløbende bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed sygedagpenge, du selv har modtaget og fratrækkes: overskud fra sideløbende bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Resultatet er den årsindkomst, der bruges ved beregningen af satsen. Man beregner herefter den gennemsnitlige årsindkomst for de 2 valgte regnskabsår. Den gennemsnitlige årsindkomst divideres med 260. Så har du den hidtidige dagindkomst. Satsen er 90 pct. af den hidtidige dagindkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. Se også afsnittet Højeste sats på side Specielle forhold Selskaber Din selvstændige virksomhed kan være blevet drevet som aktieselskab eller anpartsselskab. Så bliver årsindkomsten beregnet ved at sammenlægge selskabets overskud/underskud ved selve driften af virksomheden med de skattepligtige ydelser, som du har fået udbetalt fra selskabet. Det kan fx være løn og bestyrelseshonorarer, som du har fået i løbet af regnskabsåret. Har du ikke ejet alle selskabets aktier eller anparter, vil kun den andel af selskabets overskud/underskud, der svarer til den andel, du ejer af selskabet, indgå ved beregningen af satsen. 23

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række

Læs mere

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018 VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Nye regler 1. oktober 2018 Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed

VÆRD. at vide. Når du ophører med din virksomhed VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis nu med en lang række

Læs mere

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden i tre sammenhængende,

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse A-kassen LH 6 udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse... 3 3. Offentlige

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed

Om ophør med selvstændig virksomhed Om ophør med selvstændig virksomhed A-kassen LH 7. udgave oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed... 3 3. Hvornår er du ophørt?... 3 4. Hvad er et ophørsbevis?...

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt og skal indplaceres, skal a-kassen

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt, skal a-kassen forholde sig til, om medlemmet

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Side 1 af 6 Du er velkommen i El-fagets A-kasse også som selvstændig Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen.

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Ofte stillede spørgsmål til a-kassen Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. KE580 - Ofte stillede spørgsmål om a-kasse.indd 1 12/5/2013 11:05:13 AM OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AT VÆRE

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Medlemskab...2 3. Hvornår er man selvstændig?...2 3.1. Definition på selvstændig...2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke selvstændig,

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

ASE ANALYSE September 2012

ASE ANALYSE September 2012 Dagpengereglerne fungerer i dag i vidt omfang som en spand koldt vand på de ildsjæle, der vil være iværksættere. Dermed er reglerne og ikke mindst de offentlige myndighederes fortolkning af dem i voldsom

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 80,17

Læs mere