Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter"

Transkript

1 Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter Ved årlige forhandlinger samt ved nyansættelser september 2011 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade København K

2 Vejledning om lokal løndannelse til tillidsrepræsentanter ved årlige forhandlinger samt ved nyansættelser Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. s Overordnet om lokal lønforhandling s. 4 Hverdagspraksis som en del af de lokale lønforhandlinger.. s. 4 TR har forhandlings- og aftaleretten.. s. 4 Sparringspartnere s Lokal løndannelse s. 5 Formål med lokal løndannelse.. s. 5 Hvad kan de lokale lønmidler bruges til?... s. 5 De 4 funktionsområder. s. 6 Tillæg. s. 6 Minimumsbeløb. s. 6 Formelle bestemmelser og procedurer s Det løntekniske s. 8 Grundbeløb. s. 8 Forlodsfinansiering....s. 8 Økonomisk råderum.. s. 8 Lønstatistik.. s Forløb omkring lokal forhandling.. s. 9 Forberedelse af den årlige forhandling... s. 9 Selve forhandlingen s. 12 Indgåelse af en aftale s. 13 Afslutning. s. 13 1

3 6. Nyansættelser. s. 14 Inden ansættelsessamtalen.. s. 14 Under ansættelsessamtalen.. s. 14 Efter ansættelsessamtalen. s. 15 Afslutning. s Tillæg til tillidsrepræsentanter s Afslutning s. 16 Bilag: A. Forhåndsaftaler.. s. 18 B. Checkliste s. 20 2

4 1. Indledning Kære tillidsrepræsentant Denne vejledning er skrevet som et supplement til en pjece, der er udarbejdet af Sundhedskartellet ligeledes omhandlende lokal løndannelse. Sundhedskartellets pjece er mere uddybende omkring Aftale om Lokal løndannelse, udmøntningsgaranti, lokalt råderum samt lønstatistik. Disse emner vil også kort blive berørt i denne vejledning, men kun i et omfang der skaber sammenhæng i det øvrige indhold. Endvidere kan Ergoterapeutforeningen (Etf) anbefale dig at læse Aftale om Lokal løndannelse, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Sundhedskartellet, samt Danske Regioner og Sundhedskartellet. Aftalerne finder du på Denne vejledning beskriver, hvad der er karakteristisk ved de lokale lønforhandlinger, din rolle som tillidsrepræsentant ved de lokale lønforhandlinger samt en gennemgang af lønforhandlingsforløb ved henholdsvis årlige forhandlinger samt nyansættelser. Vejledningen henvender sig primært til dig som tillidsrepræsentant. Det er dog vores forhåbning at medlemmer, der ønsker mere viden om de lokale lønforhandlinger også vil få udbytte af at læse vejledningen. God læselyst! 3

5 2. Overordnet om lokal løndannelse Hverdagspraksis som en del af de lokale lønforhandlinger Grundlaget for den gode lønforhandling samt for de gode forhandlingsresultater skabes gennem synliggørelse af hverdagspraksis hele året rundt. Du og dine kollegaer kan således skabe et godt grundlag for den årlige lønforhandling ved bevidst at synliggøre jeres praksis, samt dokumentere de gode faglige resultater overfor ledelsen løbende imellem forhandlingerne. TR har forhandlings- og aftaleretten Som Etf s repræsentant på arbejdspladsen skal du arbejde for at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med nyansættelser og de årlige forhandlinger. Det er dig som tillidsrepræsentant, der varetager alle lokale forhandlingsopgaver, hvad angår løn, arbejdstid og aftaler om seniorordninger for basisstillinger på arbejdspladsen. Undtaget er dog lønforhandlinger ved nyansættelser i nyoprettede særlige stillinger. Som tillidsrepræsentant er du den bedste til at fremføre de rette argumenter i forhandlingerne ud fra dit kendskab til: Arbejdsgiveren. De lokale prioriteringer, målsætninger og lønpolitik. De konkrete ergoterapeutiske ydelser og resultater. Dine kollegaers kompetencer.. Er du tillidsrepræsentant for flere faggrupper, skal du kontakte de andre faglige organisationer for at få aftalt, hvilke rettigheder du har i forhold til at forhandle løn for dine kollegaer fra andre faggrupper. Du kan ikke pålægges forhandlingskompetencen for kollegaer af anden faggruppe, men det er ikke usædvanligt, at du kan få tildelt forhandlingskompetencen, hvis du selv ønsker det. Det er almindeligt, at de enkelte organisationer ønsker at underskrive lønaftaler for deres egne medlemmer. Sparringspartnere Etf tilbyder sparring til dig efter behov. Denne sparring kan både være i forhold til forberedelse af lønforhandlingen, det mere strategiske i forbindelse med samarbejdet med kollegaerne, og i forhold til selve forhandlingen samt omkring det rent løntekniske. Sparringen 4

6 kan foregå på fællesmøder med andre, pr. mail eller telefon med mulighed for at have en hotline til Etf under selve forhandlingen. Ergoterapeutforeningen opfordrer dig til at indgå i et samarbejde med en anden lokal tillidsvalgt. Det kan være egen suppleant, andre ergo-tillidsrepræsentanter eller tillidsrepræsentanten for fysioterapeuterne/tr for andre nærliggende faggrupper. I forbindelse med samarbejde med TR fra andre faggrupper er det væsentligt at vide, at andre organisationer kan have andre kulturer, strukturer og prioriteringer sammenlignet med Ergoterapeutforeningen. Disse forskelligheder kan være inspirerende, men kan også til tider være med til at problematisere samarbejdet. Vælg samarbejdet der hvor det bærer frugt! 3. Lokal Løndannelse Formål med lokal løndannelse Det er hensigten med lokal løndannelse at den enkelte medarbejders kompetencer og ansvarsområder skal afspejles i lønindplaceringen. De lokale prioriteringer i forhold til målsætning samt personalepolitik og opgaveløsning skal kunne afspejle sig i lønnen. Der er enighed mellem de centrale parter om, at der skal foregå en lønudvikling for den enkelte medarbejder, således at ingen gennem længere tid alene skal være indplaceret på grundløn. Jf. Aftale om lokal løndannelse 6 stk. 6. Hvad kan de lokale lønmidler bruges til? De lokale lønmidler anvendes i overvejende grad til aftaler om udmøntning af tillæg eller indplacering på et højere løntrin, enten som individuelle aftaler eller som forhåndsaftaler. (se i øvrigt bilag A om forhåndsaftaler). Lokal løndannelse kan desuden anvendes til aftaler om pensionsforbedringer samt til uddannelsesformål, enten som lønsupplement eller til kursusafgifter m.m. Forudsætningen for at anvende lokal løndannelse til uddannelsesformål er, at det fungerer som supplement til eksisterende uddannelsesbudgetter. Den sidste anvendelsesmulighed for lokale lønmidler er indgåelse af resultatlønsaftaler. Resultatløn kan ydes for opnåelse af bestemte resultater, der i forvejen er aftalt. Resultatløn kan anvendes såvel til grupper af medarbejdere som til enkelte medarbejdere. Resultatløn er i udgangspunktet ikke pensionsgivende med mindre andet aftales. Etf ønsker at blive inddraget, inden der indgås aftaler om at anvende midler fra lokal løndannelse til resultatløn, pensionsforbedringer eller uddannelsesformål! 5

7 De fire funktionsområder Ved lokale lønforhandlinger kan der tages udgangspunkt i flg. funktionsområder, der kan danne grundlag for begrundelse for nye tillæg. Kerneområdet ex. speciale, erfaring, ressourceperson. Det udviklingsmæssige ex. projekter, kvalitetsudvikling, forskning. Det pædagogiske ex. konsulent/underviser i forhold til udvikling, arbejdsmiljø, ergonomi. Det ledelsesmæssige ex. projektledelse, faglig koordinering, visitation. Kriterierne under funktionsområderne er præciseret yderligere i bilag 3 til Aftale om Lokal løndannelse. Tillæg I forbindelse med overgangen fra Ny Løn til lokal løndannelse ved indgåelse af OK 05 udgik betegnelserne funktionsløn og kvalifikationsløn. I lokal løndannelse differentieres der imellem tillæggene i begrundelserne for tillæggene. Tillæg kan henholdsvis være begrundet i bestemte opgaver eller i den enkeltes erfaringer/kompetencer. Det er meget væsentligt ved indgåelse af lønaftaler at præcisere, hvilken begrundelse tillægget er aftalt ud fra. Begrundelsen skal så vidt muligt være utvetydig, da det ved senere forhandlinger vil være væsentligt at vide, hvad de enkelte tillæg er ydet for. Tillæg og indplacering på et højere løntrin kan enten være varigt eller midlertidigt. Det skal fremgå af de indgåede aftaler, hvilken varighed der er gældende for tillæg/indplaceringer, samt hvilke opsigelsesbestemmelser der er aftalt. Det generelle er, at tillæg ydet for opgaver gives så længe opgaven haves, mens tillæg for kvalifikationer er varige indenfor ansættelse i den samme stilling. Minimumsbeløb Nye tillæg skal som minimum udgøre et beløb på kr årligt for en fuldtidsstilling. ( niveau), ekskl. Pensionsbidrag. Det betragtes som overenskomstbrud, at indgå aftaler om nye tillæg på mindre end kr årligt. Der er dog enkelte tilfælde, hvor der kan udmøntes mindre end kr årligt til den enkelte ergoterapeut: Hvis der indgås aftale om et tillæg for varetagelse af en opgave med afgrænset varighed på under et år, kan tillægget aftales som minimum den forholdsmæssige andel á kr årligt. 6

8 Eks. En ergoterapeut har en særlig opgave i forhold til registrering af hjælpemidler. Opgaven forløber over 3 mdr. altså ¼ år. Arbejdsgiveren tilbyder honorering på kr for denne periode. Denne aftale kan accepteres, idet tillægget ville have været på i alt 4 x kr. = kr., hvis opgaven havde varet hele året. Ved den lokale forhandling kan det prioriteres at hæve beløbet på allerede eksisterende tillæg, også selv om det beløb, der anvendes som supplement til det gamle tillæg, er mindre end kr Samlet set skal det nye beløb være min. kr Eks. En ergoterapeut har tillæg for at være praktikvejleder for SSA er. Tillægget er pt. på kr Ved den årlige forhandling opnås der enighed om at hæve tillægget til kr årligt. Tillæg aftalt ud fra en resultatlønsaftale. Tillæg på min. Kr gælder for fuldtidsstillinger. Hvis det aftales, at tillæg reduceres svarende til beskæftigelsesgraden bliver tillægget mindre end kr Formelle bestemmelser og procedurer Der forhandles som udgangspunkt én gang årligt, og det kan være såvel arbejdsgiveren som dig, der tager initiativ til forhandling. Hvis der ikke er aftalt frister og regler afholdes forhandling senest 6 uger efter at en af parterne har bedt om en forhandling jf. Aftale om lokal løndannelse 6 stk. 3. Der er enighed mellem de centrale parter om, at forhandlinger ifbm. nyansættelser og stillingsændringer skal forhandles og aftales hurtigst muligt. Lokale løntillæg til ergoterapeuter, der er ansat efter overenskomst for ergoterapeuter, skal aftales mellem arbejdsgiveren og dig som tillidsrepræsentant, før de kan komme til udbetaling. Ifølge de centrale aftaler, har du som tillidsrepræsentant ret til at få relevante oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de personer, som du repræsenterer. Ligeledes skal du holdes bedst muligt orienteret om ansættelser i den gruppe af medarbejdere, du er valgt for. 7

9 4. Det løntekniske Grundbeløb Tillæg forhandles i grundbeløb også kaldet niveau for at sikre at tillæg løbende reguleres og dermed følger lønudviklingen generelt. Tillæg fortsætter således med at have samme forholdsmæssige værdi, som da de blev aftalt. På det kommunale- og regionale område aftales tillæg for tiden i niveau, i hele hundrede kroner. Omregning til nutidskroner For at omregne et tillæg i niveau til nutidskroner bruges en omregningsfaktor der reguleres, når de generelle lønstigninger udmøntes. Den aktuelle omregningsfaktor finder du i det nyeste lønkatalog på Baggrunden for omregningsfaktorerne er reguleringsordningen samt de generelle lønstigninger aftalt i overenskomsterne. Forlodsfinansiering I overenskomstperioden er der ikke afsat midler til forlodsfinansiering. Økonomisk råderum Forlodsfinansiering: Der er ingen forlodsfinansiering i overenskomstperioden Det betyder, at der ikke er afsat midler af de centrale OK-parter til at forhandle om lokalt, sådan som vi har kendt det fra tidligere OK-perioder. Tilbageløbsmidler der f.eks. kan stamme fra en højt lønnet kollega, der erstattes af en lavere lønnet kollega, vakanceperioder, tidligere ydede engangsbeløb mv. Ergoterapeutforeningen har ikke krav på tilbageløbsmidlerne fra egen faggruppe, men det er Ergoterapeutforeningens holdning, at midlerne så vidt muligt skal tilfalde ergoterapeuter igen. Det er derfor en god ide, at du sammen med dine kollegaer holder regnskab med tilbageløbsmidler imellem forhandlingerne. Det giver bedre kort på hånden i forhandlingen, når du har reel indsigt i, hvilke tilbageløbsmidler, der kan være tale om. I OKperioder uden forlodsfinanciering vil det være ekstra vigtigt, at holde regnskab med tilbageløbsmidlerne, da det så vil være den primære finansieringskilde til lokalt aftalte løndele. 8

10 Budgetkroner. Indtjening. Læs yderligere om det økonomiske råderum for den lokale løndannelse i bilag 1 til Aftale om lokal løndannelse. Lønstatistik Til brug ved de lokale forhandlinger har arbejdsgiveren pligt til at sørge for det nødvendige lønstatistiske materiale, der udarbejdes mindst én gang om året. Får du ikke lønoplysningerne tilsendt automatisk, så bed din arbejdsgiver om at få det tilsendt i god tid inden lønforhandlingen finder sted. Aftale om statistik grundlag for de lokale lønforhandlinger findes på under løn & ansættelse Lønstatistik kan desuden ses på Det er en god introduktion at læse og anvende lønstatistik i den lokale forhandling i Lønstatistik for begyndere, der kan ses på 5. Forløb omkring lokal forhandling Forberedelse af den årlige forhandling Det følgende er en beskrivelse af elementer, der kan indgå i et forhandlingsforløb. Der er aldrig to forhandlingsforløb, der er ens, og der findes ingen facitliste for et godt forhandlingsforløb. Ordene der er fremhævet med fed er centrale ord for det enkelte punkt, så du nemmere kan orientere dig i teksten. Jo længere væk man er fra tidspunktet for den egentlige forhandling, desto større indflydelse på den lokale forhandling. Forstået på den måde, at lydhørheden overfor gode argumenter oftest vil være større, når det ikke samtidig betyder, at der skal udmøntes x antal kr. i tillæg. Når du og dine kollegaer fortløbende synliggør de ergoterapeutiske ydelser og de gode eksempler fra den daglige praksis, vil ledelsen kunne genkende begrundelserne for de lønforslag, der fremføres ved lønforhandlingen. Hermed kan opnås større forhandlingsvilje. Det kan også være givtigt at føre uformelle drøftelser om løn med ledelsen frem mod den egentlige forhandling, således at begge parter bliver forberedt på, hvilke forslag og argumenter, de vil møde i forhandlingen. Det vil oftest betyde, at forhandlingen kan afsluttes hurtigere, idet begge parter på forhånd har kunnet forholde sig til modpartens argumenter. På nogle arbejdspladser afholdes der lønsamtaler som optakt til de lokale lønforhandlinger. 9

11 Det anbefales, at både du og dine kollegaer holder jer orienteret i forhold til lønpolitik, målsætninger og virksomhedsplaner for arbejdspladsen. I det omfang det er relevant, vil det være hensigtsmæssigt, at relatere jeres lønforslag til arbejdsstedets målsætning, da det skaber god sammenhæng for arbejdsgiveren at udmønte lokale lønmidler til at understøtte målsætningen. Er der indgået en procedureaftale, vil det fremgå af denne, indenfor hvilken frist de lokale forhandlinger skal afvikles. Det er vigtigt samtidig at aftale med Etf, hvis du ønsker at have en hotline til regionskontoret under forhandlingen. Procedureaftalen fastslår som oftest forhandlingskompetencen for begge parter. Hvis dette ikke er tilfældet, er det vigtigt at få afklaret, hvem der skal forhandle fra arbejdsgiversiden. Det kan være forskelligt alt efter, om det er forhandling om forhåndsaftaler eller om individuelle aftaler. Det aftales med arbejdsgiveren, hvilken forhandlingsform der vælges. Skal det være ved et fysisk møde, eller forventes det at forhandlingen f.eks. kan varetages pr. mail? Du skal i god tid før forhandlingen bede dine kollegaer om at formulere deres lønforslag samt begrundelserne herfor. I god tid forud for forhandlingen kan tillidsrepræsentanten bede Løn- og Personaleafdelingen/HR-afd. om en lønoversigt over de personer, som hun repræsenterer. Som tidligere nævnt har du som tillidsrepræsentant ret til at få disse oplysninger fra arbejdsgiveren. Det skal undersøges, om der er en gældende forhåndsaftale for området. Måske har du selv en kopi af aftalen, ellers kan du indhente den hos arbejdsgiverens Løn- og Personaleafdeling/HR-afdelingen eller hos Etf. Det skal overvejes i hvilket omfang forhåndsaftalen fortsat er relevant, eller om det er aktuelt at genforhandle den. Nogle forhåndsaftaler gælder fortløbende, mens det i andre forhåndsaftaler er aftalt, at de skal genforhandles, typisk ved indgåelse af ny overenskomst med mindre andet aftales. Det er sjældent relevant at genforhandle forhåndsaftalen ved alle årlige forhandlinger. Se i øvrigt bilag A om forhåndsaftaler. Du skal så vidt muligt skaffe dig overblik over det økonomiske råderum for forhandling. Hvis der ikke er holdt løbende regnskab med tilbageløbsmidler, forsøges at rekonstruere, hvilke midler det kan handle om. Inspiration kan søges i bilag 1 til Aftale om Lokal løndannelse. 10

12 Kendskab til den forventede ramme for lønforhandlingen er også vigtig, når der fremsendes forslag. Det ville være ærgerligt at fremsende for få forslag, men samtidig virker det sjældent troværdigt at foreslå lønstigninger, der ligger langt ud over den forventede ramme. På baggrund af de individuelle lønforslag, evt. forslag til en forhåndsaftale samt overblikket over det økonomiske råderum, skal du i samråd med dine kollegaer foretage en prioritering af lønønskerne. Vil gruppen gå efter forhåndsaftalte tillæg eller ønsker de at prioritere individuelle tillæg højere? Prioritering mellem de individuelle lønønsker. Det kan være en god idé, både at foretage prioriteringen i forhold til den nuværende lønforhandling, og samtidig lave en mere langsigtet strategi for de kommende lokale lønforhandlinger. Det er væsentligt, at gruppen tager fælles ansvar for prioriteringerne, men samtidig er det afgørende, at du som tillidsrepræsentant kan gå til forhandling med et meget åbent mandat, hvilket gør det muligt at være fleksibel i forhandlingen. Du kan argumentere overfor ledelsen med, at det er den mest effektive udnyttelse af din tid, hvis gruppen mødes samlet for at drøfte prioritering, frem for at du skal have drøftelsen med hver enkelt kollega. Ud fra gruppens samlede prioriteringer udarbejdes et skriftligt forhandlingsoplæg, der fremsendes til ledelsen indenfor den fastsatte frist (hvis en sådan findes). Oplægget skal indeholde korte og præcise begrundelser for lønforslagene, og det skal være nemt at forstå også for udenforstående. Det er den enkelte kollegas ansvar at levere de nødvendige begrundelser for egne lønønsker, så det er muligt for dig som tillidsrepræsentant at argumentere for forslaget. Husk at datere og underskrive forslaget og tag altid en kopi, som du kan beholde. Det kan være en god idé at foretage fælles refleksioner i gruppen over ledelsens forslag. Skabes der nye muligheder ud fra forslaget? Der planlægges en forhandlingsstrategi. Hvem er modparten? Har modparten viden om det fagområde, der skal forhandles om? Taler du/i samme sprog som modparten? Hvad kan der gøres for at rette op på de skævheder, der evt. er med hensyn til viden og sprog? Hvad er plan A og plan B? (Måske er der også en plan C og D?). Hvad skal der som minimum komme ud af forhandlingen, for at det er tilfredsstillende? (Her er det vigtigt at være realistisk med udgangspunkt i det økonomiske råderum). 11

13 Selve forhandlingen Det anbefales, at I går to tillidsvalgte til den samme forhandling, idet det kan være vanskeligt både at skulle lytte, tænke strategisk, argumentere og tage noter undervejs, hvis man er alene til en forhandling. Holdes der pauser i løbet af forhandlingen, er det udbytterigt at kunne diskutere med én, der har været til stede under forhandlingen. Det er en god ide at aftale en rollefordeling forud for forhandlingen. Som tillidsrepræsentant skal du gøre en aktiv indsats for at skabe et godt forhandlingsklima. Du kan med fordel matche forhandlingsmodparten med hensyn til ordvalg og kropssprog. Det vil være med til at få forhandlingsmodparten til at føle sig godt tilpas i forhandlingen, hvilket er væsentligt for en konstruktiv dialog. Ved forhandlingen præsenteres oplægget konkret og sagligt. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt, hvad der ønskes løn for, hvilken forskel opgaveløsningen eller kompetencen gør på arbejdspladsen og/eller i forhold til borgeren, hvorfor det skal være løngivende, og hvad arbejdsgiveren får ud af det. Det er vigtigt at lytte til, hvad modparten siger. Vær opmærksom på, om det åbner nye muligheder. Tilkendegiv at du hører, hvad modparten siger! Benyt muligheden for at holde pauser i forhandlingen også hvis du er alene til forhandling. Pauser kan enten være korte under selve forhandlingen, eller de kan være længere, hvor forhandlingerne genoptages på et senere tidspunkt. Pauser kan bruges til at: - ryste hovedet /se nye muligheder, - overveje hvor arbejdsgiveren er og hvor åbningerne er, - vurdere et konkret tilbud fra arbejdsgiveren, - drøftelse med forhandlingskolleger. Hvilket kompromis kan være acceptabelt? - beregne konsekvenser, - en god mulighed for at skabe sig overblik, - evt. bruge hotline til Etf. Vær opmærksom på, at det ofte er i pauserne, at forhandlingsparterne rykker sig. Indgåelse af en aftale Begge parter kan knytte betingelser til et aftaleresultat, f.eks.: at aftalen skal genforhandles på et bestemt tidspunkt, at der indgår en omdefinering af lønsammensætningen for nogle eller alle medarbejdere, der er en del af lønaftalen, at det er en forudsætning for aftalen, at der kan ske/ikke kan ske modregning i den lokale aftale ved ændring af overenskomsten. 12

14 Overvej om der er noget, der peger frem mod kommende forhandlinger, som kan være væsentligt at få nedfældet i referatet. Når der er opnået enighed, skal der indgås en skriftlig aftale. Arbejdsgiveren har notatpligten og er dermed referent. Nogle gange udfærdiges aftalen under selve forhandlingen, andre gange fremsendes den efterfølgende til underskrift. Her er det vigtigt at konklusionerne af forhandlingen opsummeres ved forhandlingens afslutning, så risikoen for misforståelser minimeres. Inden underskrift skal du altid tjekke om aftalen er i overensstemmelse med det, som du mener, der er aftalt under forhandlingen. Hvis der er fejl, mangler eller uklarheder i aftalen skal der gøres indsigelser. Hent evt. sparring hos Etf om, hvorvidt aftalen er i orden. Se i øvrigt bilag B. Hvis der ikke kan opnås enighed ved ihærdige forhandlinger, og heller ikke efter at der har været sovet på det, kan muligheden være at udfærdige et uenighedsreferat, der er grundlaget for at bringe tvisten videre i forhandlingssystemet. Du skal altid kontakte Etf før et uenighedsreferat underskrives. (Løsning af lokale interessetvister er beskrevet i bilag 2 til Aftale om Lokal løndannelse ). Aftalen er først gældende, når begge parter har underskrevet. Afslutning Forhandlingen afsluttes med at aftale med arbejdsgiveren, hvem der informerer om aftalen udadtil, og hvornår det sker. Der hvor det er muligt, er det en god ide, at du som tillidsrepræsentant giver en generel tilbagemelding om forhandlingsresultatet sammen med lederen. Du skal tilkendegive overfor din nærmeste leder, at det forventes, at lederen er klar til at uddybe overfor den enkelte medarbejder, hvis der ikke kunne opnås enighed om tillæg til en eller flere personer. HUSK altid at indsende en kopi af den underskrevne aftale til Etf, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K. Det anbefales, at du evaluerer lønforhandlingsforløbet efterfølgende. Evalueringen kan med fordel deles i tre: - Din egen evaluering sammen med din forhandlingspart på egen side. - Evaluering sammen med kollegaerne. - Evaluering sammen med ledelsen. Ved evalueringen er det væsentligt at huske, at en god forhandling ikke udelukkende er betinget af, at der pt. udmøntes mange midler til gruppen! Det kan også være meget væsentligt, hvis der har været en god og konstruktiv drøftelse, som formodentligt vil give bedre økonomisk udbytte ved kommende forhandlinger. 13

15 Det er vigtigt, at tage ledelsens positive tilkendegivelser til sig, selv om forhandlingen ikke har givet det ønskede økonomiske udbytte. De centrale parter har indgået aftale om den gode forhandling. Læs bilag 5 i Aftale om lokal løndannelse indgået med Danske Regioner og bilag 4 i Aftale om lokal løndannelse indgået med KL. 6. Nyansættelser Ved nyansættelser skal TR varetage ansøgerens interesser. Det vil sige, at du skal arbejde for at skaffe den kommende kollega den bedst mulige løn. Nyansatte medarbejderes løn kan i visse tilfælde blive løftestang for de øvrige ergoterapeuters løn på arbejdspladsen. Du har altid mulighed for at inddrage Etf, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. Inden ansættelsessamtalen Det skal vurderes, hvorvidt det drejer sig om en nyansættelse i en stilling med et kendt og velbeskrevet indhold, eller om det er en ansættelse i en *særlig stilling/ny stillingstype. Du kan foretage vurderingen ud fra funktionsbeskrivelse og evt. stillingsopslag. Lønaftaler ved nyansættelser i særlige stillinger indgås af Etf. (*særlige stillinger kan f.eks. være: Hvis der kun er én af den stillingstype, nye sundhedsfaglige ydelser, projektstillinger, stillinger der stiller særlige kvalifikationskrav til ansøgeren, stillingsgrupper som f.eks.: Koordinatorer, konsulenter, projektledelse/- medarbejder). Indkreds hvilke funktioner der bør honoreres med lokalt forhandlede tillæg eller løntrin. Tjek om der er forhåndsaftaler på området. Det er en god idé, at du på et tidligt tidspunkt drøfter stillingens lønindplacering med ledelsen. Afklar med ledelsen, hvordan der skal spørges ind til ansøgerens forventninger om løn ved ansættelsessamtalen. Under ansættelsessamtalen Ansøgeren gøres opmærksom på, at det er dig som tillidsrepræsentant, der har forhandlings- og aftaleretten (dog undtaget ansættelser i særlige stillinger). Det aftales, hvordan du kan få fat i ansøgeren, hvis denne får tilbudt stillingen. 14

16 Efter ansættelsessamtalen Den lokale arbejdsgiver har pligt til, at tilstræbe at lønnen er aftalt inden tiltrædelse. Når ansøgeren har fået tilbudt stillingen, kan du forvente at modtage lønforslag fra ledelsen eller fra løn- og personaleafdelingen. Du skal tjekke, om evt. forhåndsaftaler er indarbejdet i lønforslaget, om den centralt aftalte kvalifikationsløn er indregnet, om evt. tillæg ud over de forhåndsaftalte tillæg er på min. kr ( niveau). Du skal desuden vurdere, om funktionerne i stillingen honoreres relevant i forslaget. Drøft ledelsens forslag med ansøgeren. I kontakten til ansøgeren er det væsentligt at få klarlagt, om ansøgeren har særlige kvalifikationer, der bør udløse tillæg og hvilke forventninger ansøger har til lønniveauet. Hvis medlemmet har behov for hjælp til forhandlingen skal den foregå mellem dig og arbejdsgiveren. Hvis du er i tvivl om hvilket lønniveau, der er relevant, kontaktes Etf. Med udgangspunkt i drøftelsen med ansøgeren forhandles lønforslaget med arbejdsgiveren. Når der er opnået enighed, udarbejder arbejdsgiveren en skriftlig lønaftale, der underskrives af TR og arbejdsgiver. Den nye kollega gøres opmærksom på, at ændre sine medlemsdata online på hjemmesiden Afslutning HUSK altid at indsende en kopi af den underskrevne aftale til Etf, samt at arkiver en kopi hos dig selv. 7. Tillæg til tillidsrepræsentanter/amir. Tillidsrepræsentanter har jf. overenskomsten ret til tillæg for varetagelse af tillidsrepræsentanthvervet. Tillægget kan variere og kan være afhængigt af forskellige parametre som f.eks.: Det antal tillidsrepræsentanten repræsenterer, repræsentation af geografisk adskilte arbejdspladser, repræsentation af arbejdspladser med døgnbemanding eller placering i SU/MED-udvalg. 15

17 8. Afslutning Ergoterapeutforeningen håber, at du ved læsning af denne vejledning har fået svar på eventuelle spørgsmål om lokal løndannelse. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Etf for uddybning af vejledningens indhold. Som yderligere forberedelse til at varetage de lokale lønforhandlinger anbefaler Ergoterapeutforeningen, at du deltager i Etf s kurser, møder o.lign. hvor forhandling og lokal løndannelse indgår som emner. Du kan orientere dig om TR-kurser, møder mv. på og God fornøjelse med de lokale lønforhandlinger! 16

18 Relevante links: KL: Aftale om lokal løndannelse Basisoverenskomst Aftale om statistikgrundlag Danske regioner: Aftale om lokal løndannelse Basisoverenskomst Aftale om statistikgrundlag Generelt: Politikark om lokal løndannelse. Politikark om Trin Basisoverenskomst for KL. Basisoverenskomst for Danske regioner. 17

19 Bilag A Forhåndsaftaler Forhåndsaftaler er aftaler, der indgås på forhånd mellem Etf og arbejdsgiveren, deraf navnet forhåndsaftaler. En sådan aftale indeholder bestemmelser om, hvad der udmønter på forhånd aftalte tillæg. Hos Etf ligger kompetencen til at indgå forhåndsaftaler hos TR. Skal der indgås forhåndsaftaler på tværs af arbejdspladser skal du samarbejde med FTR (hvis I har en) og ergo-tr fra de øvrige arbejdspladser. Forhåndsaftaler indgås med en lokal arbejdsgiver, enten på overordnet plan med en kommune eller en region, eller på den enkelte lokale arbejdsplads. Hvilket indhold, der er relevant i en forhåndsaftale, afhænger bl.a. af lønpolitikken på den enkelte arbejdsplads og af arbejdsgiverens og de ansattes prioriteringer. Det kan f.eks. være emner som: Tillæg for varetagelse af bestemte arbejdsfunktioner, der ligger udover almindelige grundlønsydelser. Tillæg for videreuddannelse/kvalifikationer. Tillæg for et fastsat kompetenceniveau. Det er meget væsentligt, at forhåndsaftaler er præcist og entydigt formuleret, så uenighed om fortolkning minimeres mest muligt og udmøntning kan ske uden yderligere drøftelser. Forhåndsaftaler skal indeholde beskrivelse af: Hvem aftalen er gældende for. Hvornår aftalen træder i kraft. Hvilket grundbeløb tillæggene er angivet i (pt niveau). Hvad tillæggene ydes for. Tillæggenes størrelse enten i trin eller som tillæg. Om tillæggene ydes i henhold til beskæftigelsesgrad. Hvordan aftalen kan opsiges, eller/og fastsat tidspunkt for genforhandling. 18

20 Hvad opnås ved indgåelse af forhåndsaftaler? Der udmøntes tillæg uden yderligere forhandling, når en ergoterapeut opfylder de betingelser forhåndsaftalen foreskriver. Dette sparer tid til forhandling både hos arbejdsgiveren og hos Etf-dig som tillidsrepræsentant. Der sikres gennemskuelighed i, hvordan de lokale lønmidler anvendes. Der udmøntes samme tillæg for samme funktioner og/eller kompetencer. Det kan være med til at gøre lokal løndannelse mere objektiv. På nogle arbejdspladser kan det være en fordel at indgå forhåndsaftaler fælles med andre faggrupper. Det er hensigtsmæssigt at indgå forhåndsaftaler, der hvor flere ergoterapeuter/flere faggrupper varetager ensartede opgaver eller der, hvor der kræves ensartede kvalifikationer. Forhåndsaftaler kan også indgås for bestemte stillingsgrupper og behøver ikke at være gældende for alle ergoterapeuter på arbejdspladsen. (Man kan f.eks. aftale, at for en hel kommune aflønner de sagsbehandlende ergoterapeuter med et fastsat tillæg eller en anden grundlønsindplacering). For at sikre at indholdet i en forhåndsaftale forbliver relevant i forhold til den ergoterapeutiske praksis og stadig afspejler de lokale målsætninger/prioriteringer, skal den genforhandles med nogle års mellemrum f.eks. 1 gang pr. overenskomstperiode. Dette aftales med arbejdsgiveren ved indgåelse af aftalen. Hos en del arbejdsgivere er det almindeligt, at forhandlingen af forhåndsaftaler foregår centralt i en kommune eller region, mens kompetencen til de individuelle forhandlinger oftere ligger ved institutionernes lokale ledelse. Det mest almindelige er, at forhåndsaftaleforhandlingerne skal være afsluttet inden de individuelle forhandlinger kan påbegyndes. På nogle arbejdspladser tages forhandlingerne af henholdsvis forhåndsaftale og individuelle tillæg ved den samme forhandling. Det er op til ergoterapeuterne på den enkelte arbejdsplads at vurdere, hvordan de ønsker at prioritere forhåndsaftaler i forhold til individuelle aftaler. På nogle arbejdspladser anvendes de lokale lønmidler primært til udmøntning gennem forhåndsaftaler, mens ergoterapeuterne på andre arbejdspladser helt har valgt forhåndsaftalerne fra, for at have flere midler til forhandlinger om individuelle tillæg. I en sådan prioritering er det vigtigt, at ergoterapeuterne tager bestik af arbejdsgiverens holdning til forhåndsaftaler. Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker forhåndsaftaler eller ønsker at begrænse dem mest muligt, vil det være svært at komme igennem med en omfattende forhåndsaftale. Hvis det på den anden side er en arbejdsgiver, der ser fordele i at indgå forhåndsaftaler, så kan forhåndsaftaler være den bedste måde at opnå et godt forhandlingsresultat. Det er TR s opgave at få drøftet de lokale prioriteringer med sine kollegaer. Har du spørgsmål vedr. forhåndsaftaler, er du velkommen til at kontakte din Etf 19

21 Bilag B Checkliste til brug inden du skriver en aftale under Du skal som tillidsrepræsentant sikre dig at følgende fremgår af aftalen, inden du skriver den under: Hvem aftalen gælder for. Hvornår aftalen gælder fra. Hvad der gives tillæg/højere løn for. Med hvilket beløb: Trin eller et årligt kronebeløb? Alle tillæg skal være på min. kr (06 niveau) Begrundelsen for det nye tillæg skal være i overensstemmelse med det I aftalte og klart formuleret, så det ikke åbner op fortolkningsproblemer fremover. Tillæg i form af et kronebeløb, skal aftales i niveau. Vær opmærksom på om der er mulighed for fremtidig modregning kan du i givet fald acceptere det? Hvordan aftalen kan opsiges, herunder med hvilken frist. Aftalen kan bruges i praksis, når den er underskrevet af begge parter, det vil sige dig som TR og en arbejdsgiverrepræsentant. Husk altid at sende en kopi af aftalen underskrevet af begge parter. Behold en kopi til dig selv. Opbevar samtidig en kopi i dit eget system. 20

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt.

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Ergoterapeutforeningen Forhandling af lokal løn Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Her kan du finde svar på typiske spørgsmål i relation

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 BRUG MULIGHEDERNE! Fællesaftale om lokal løndannelse Procedureaftalen Lønpolitik MED LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlaget fastlægger de nærmere rammer for håndteringen af Lokal løndannelse i tråd med Næstved Kommunes retningslinje for lønforhandling

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland

Lokal løndannelse - politikker og strategier for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland Lokal løndannelse - politikker og strategier 2011-2012 for sygeplejersker i midtjyske kommuner og Region Midtjylland, Kreds Midtjylland Indledning Overenskomstforhandlingerne OK 11 var på mange måder anderledes.

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland

Forhåndsaftale. for. Socialrådgivere. ansat i. Region Midtjylland Forhåndsaftale for Socialrådgivere ansat i Region Midtjylland 2008-2011 Dækningsområde Nærværende forhåndsaftale gælder for socialrådgivere der er omfattet af overenskomsten/aftalen mellem Danske Regioner

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang Procedureaftale for lønforhandlinger Procedureaftale Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger.

Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger. Ergoterapeutforeningen Forhandling af seniorordninger Som TR kan du forhandle en lokal aftale om seniorordninger, seniorjob og fratrædelsesordninger. Seniorordninger Seniormedarbejdere i kommuner, regioner

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger

LØNVEJLEDNING for basis-stillinger LØNVEJLEDNING for basis-stillinger DANSKE FYSIOTERAPEUTER 1 INDLEDNING... 3 2 SUNDHEDSKARTELLETS LØNMODEL... 4 Fysioterapeuter indplaceres iht. overenskomsterne sådan i lønmodellen:... 4 Hvilket stillingsindhold

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden. Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011 Lønstrategi for ledende sygeplejersker og radiografer 2008-2011 Vedtaget af kredsbestyrelsen december 2008 Praktiske oplysninger tværgående Lederteam Indtil videre er det tværgående Lederteam placeret

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom.

Søndagstjeneste for hver enkelt medarbejder kan fortsat ikke tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom. BF s vejledning til TR omkring vagttillæg (OK08) - Juni 2008 Fra AC-overenskomstens og tjenestemandsaftalens udsendelse ændres vagtbetalingen for aften, lørdags- og søndagsvagt og bogbustjeneste til at

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015

Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015 Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015 På temamøde om lokal løndannelse blev der gennemført drøftelser af 4 emner (forhandlingsprocessen, økonomien, lønpolitikken

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Særlige avancementstillinger

Særlige avancementstillinger Særlige avancementstillinger Vejledning i lønindplacering af særlige avancementstillinger INDHOLD BAGGRUND 3 AFGRÆNSNING 5 Stillingsindholdet 5 Konsulentstillinger 6 Forskningsstillinger 7 Udviklings-

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl O.11 33/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. KL Lærernes Centralorganisation (LC) 09.03 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Her er vejledningen til skabeloner til en lokal resultatlønsaftale, som tillidsrepræsentanten kan anvende i forhandlinger med ledelsen om en resultatlønsaftale.

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 2 2/AFTALERET DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Læs mere

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Indhold Overenskomsternes dækningsområde ift. kandidater og andre overbygninger... 2 Kandidatuddannelser... 2 Master og ph.d.-uddannelser...

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

aftale om Lokal løndannelse det regionale område

aftale om Lokal løndannelse det regionale område aftale om Lokal løndannelse 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1

Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale O.11 34/2011 Side 1 Aftale om lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde 09.02 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 09.02 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Den lokale løndannelse i staten TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Program 14.00 14.20 Gennemgang af programmet + kort præsentation 09.20 15.00 Gennemgang af lønoverblik 15.00 15.45 Øvelse med

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Lokal løndannelse pr

Lokal løndannelse pr 1 19. februar 2007 gh Lokal løndannelse pr. 1.1.2007 Vi står i Norddjurs Kommune overfor to væsentlige opgaver i forbindelse med lokal løndannelse (NY LØN): Indgåelse af nye fælles forhåndsaftaler for

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere