Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5"

Transkript

1 Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning 1 2. Fagets formål og relevans for EUD 2 3. Undervisningens tilrettelæggelse 2 4. Mål og rammer for valg af indhold 3 5. Dokumentation 7 6. Bedømmelse 8 7. Afsluttende prøve 8 8. Kontorammer og -planer 9 1. Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i grundfagene, findes i uddannelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser, herunder fagbilag. Denne vejledning beskriver rammer for og anvisninger på, hvorledes de bindende bestemmelser kan opfyldes. Eksempler og forslag i vejledningen er tænkt som inspiration for underviseren og er således ikke udtømmende. For yderligere inspiration kan henvises til fagets Råd og vink og til som rummer mulighed for at downloade inspirationsmateriale og for at uploade eget materiale. På eudtube.dk s forside er desuden link til fagsiden for erhvervsøkonomi, der blandt andet indeholder faglig inspiration, fagbilag og kontaktoplysninger. Der er følgende ændringer i fagbilag gældende fra 1. Juli 2011: Niveau E Arbejdsdelingsprincipper er tilføjet fra niveau D. En elev skal på grundforløbet have kendskab til, hvordan opgaverne kan udføres i en virksomhed forinden starten på praktiktiden. Likviditetsbudgettet er flyttet til niveau D. På E-niveau vil det være tilstrækkeligt at have kompetencer i forhold til det budgetterede driftsresultat. Niveau D Regnskab for selskaber tilføjes. Der er tale om et simpelt regnskab uden udbytteberegning og resultatfordeling. Ændringen er bl.a. begrundet i, at eleven skal kende regnskaber for selskaber i relation til årets casevirksomhed, der typisk er et selskab, men det er også relevant, at eleven kender forskel på regnskaber for personligt ejede virksomheder og selskaber.

2 Likviditetsbudget tilføjes fra E-niveau. Priskalkulation tilføjes fra C-niveau. Det er relevant at en detailhandelselev har grundlæggende kendskab til kalkulationsmetoder forinden starten på sin praktiktid. Arbejdsfordelingsprincipper flyttes til niveau E. Lønberegning flyttes til niveau C. Dette område er især vigtigt for kontorelever og flyttes derfor et niveau op. Niveau C Lønberegning tilføjes fra niveau D. Kalkulation flyttes til niveau D. 2. Fagets formål og relevans for EUD Formålet med faget er, at eleven opnår erhvervsøkonomiske kompetencer med henblik på udførelse af arbejdsopgaver inden for virksomhedens økonomifunktion. Faget bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med de erhvervsøkonomiske kompetencer, der indgår deri. Omdrejningspunktet for en virksomheds aktiviteter er i stor udstrækning dens økonomiske situation, hvorfor undervisningsaktiviteter der handler om virksomheder vil have de økonomiske aspekter i spil. Fagets kompetenceområder rækker således ind i andre fag og aktiviteter i elevens uddannelse, herunder ved projektarbejde. 3. Undervisningens tilrettelæggelse Fagets mål er beskrevet som kompetencemål. Kompetence forstås her som den evne en elev har til, på baggrund af faglig indsigt, at handle hensigtsmæssigt i en given situation. Derved bliver det elevernes handlinger, der afdækker i hvilken grad, eleverne besidder de enkelte kompetencer og dermed også elevernes handlinger, som giver grundlag for bedømmelse af eleverne. Tilrettelæggelsen af undervisningen og valg af indhold skal tilgodese elevernes forudsætninger og valg af uddannelse. Fagets udmøntning kan variere fra uddannelse til uddannelse, såvel som fra skole til skole. Skolen beskriver i den lokale undervisningsplan, hvordan faget gennemføres i den enkelte uddannelse. Det centrale i undervisningen er, at eleverne skal kunne anvende viden om erhvervsøkonomiske metoder, begreber og sammenhænge til at bearbejde, redegøre for og diskutere aktuelle og konkrete problemstillinger, og på baggrund heraf anvise konkrete handlingsmuligheder. Arbejdet med kompetencemålene bør i videst muligt omfang tilrettelægges så det står klart for eleven, hvilken kontekst målet indgår i. Virksomhedscases, hvor teorien og den praktiske anvendelse af fagets metoder og begreber kan spille sammen, er velegnet til dette formål.

3 4. Mål og rammer for valg af indhold Niveau F Der skal på dette begynder niveau arbejdes med simple erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer, der gør eleven kompetent til at anvende erhvervsøkonomi fagligt i uddannelsen. Et centralt element på niveauet er processen omkring etablering af en virksomhed og nogle af de deraf følgende erhvervsøkonomiske problemstillinger. Undervisningen skal bidrage til den generelle talforståelse og gøre eleven i stand til at fortsætte på de højere liggende niveauer. Eleven trænes i at arbejde med tal og talsammenstillinger. Herunder indgår talforståelse og indsigt i, hvilke nyttige informationer tal kan give virksomheden, hvis de behandles og bearbejdes hensigtsmæssigt. Et eksempel på dette kunne være talopstillinger, der kan sammendrage økonomiske data såsom en virksomheds udvikling i omsætning ved opstilling i regneark. Kunne også være sammenligning af forbrug af varme i virksomheden igennem en periode. Der er fokus på den rolle økonomi spiller i virksomhedens hverdag og dermed indsigt i, at økonomien er integreret i stort set alle processer. Eleven skal opnå kompetence indenfor økonomiske discipliner som daglige registreringer og simpel regnskabsudarbejdelse. Der opnås kompetencer i at udtrykke sig i om den proces og de resultater, der arbejdes med i undervisningen. Eleven skal kende forskellen på privatøkonomi og erhvervsøkonomi. Der arbejdes med simple elementer i forbindelse med en virksomheds etablering. Hvordan foregår det når man etablerer virksomhed? Der skal indkøbes varelager, indretningsmaterialer, inventar mv. På denne baggrund opstår behovet for at opstille en åbningsbalance, hvilket kunne være introduktionen til arbejdet med regnskaber. Eleven introduceres til og opnår forståelse for virksomhedsbegrebet, herunder de virksomhedstyper en virksomhed kan kategoriseres under og de forskellige varianter af ejerformer. Til forståelsen af hvad en virksomhed er skal der opnås kendskab til dens forskellige funktioner samt til, hvordan den kan organiseres på overordnet plan. Herunder hører fordeling af ansvar og myndighed mellem ledelse og ansatte. Ligeledes indgår i forståelsesrammen, at identifikation af interessenters tilstedeværelse og deres roller i relation til virksomheden. Der skal foretages registrering af daglige vareomkostningstransaktioner i en handelsvirksomhed og servicevirksomhed, Der arbejdes med en simpel kasserapport og de bilagstyper, som naturligt indgår heri, herunder de pengetransaktioner som udløses ved kontant køb- og salg. Registrering af momstransaktioner hører naturligt med ved registrering af køb og salg. Eleven skal tilegne sig en overordnet forståelse af momssystemets virkemåde. Med udgangspunkt i bogføringssystemet og den daglige bogføring indføres eleven i indhold og formål med et regnskab, herunder begreberne Resultatopgørelse og Balance. Der opnås forståelse for, at alle transaktioner påvirker én eller flere af kontiene indenfor disse i opgørelser. Bevægelsen fra opstart af virksomheden med udarbejdelse af åbningsbalancen, tillagt årets transaktioner, der fører frem mod det

4 afsluttende årsregnskab vil være et velegnet scenarie. Dermed opnår eleven kompetencer til at kunne udtrykke sig om og behandle transaktionernes vej fra bilag til regnskab. Relevante informationsteknologiske værktøjer inddrages, herunder regneark og tekstbehandling. Niveau E Der arbejdes i større grad end på niveau F med sammenhænge, herunder mellem fagene. Økonomiske elementer indgår i praktisk talt alle virksomhedens dispositioner. Faget inddrages derfor i andre undervisningsaktiviteter, hvilket eksempelvis kunne være tværfaglige projekter eller i faget salg og service, fx ved udarbejdelse af markedsføringskampagner. I faget informationsteknologi kan der opstilles økonomiske beregninger ved sammenligning af tilbud på anskaffelse af nyt it isenkram. Eleven skal kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig og skriftlig form. Dette praksisgøres ved opgaver og cases, hvor eleven dels beregner og opstiller talmaterialer dels behandler resultaterne efterfølgende. Dette kunne fx være fremlæggelse af konklusionen på sammenligningen af ovenstående tilbud, hvor eleven redegør for opstillingsform og analysens konklusioner ved en mundtlig fremlæggelse. Hvilke overvejelser kommer i spil når man skal starte en virksomhed eller når en igangværende virksomhed løbende skal udvikles? Der arbejdes med idegrundlag og mål, herunder SWOT analysen som analyseværktøj. Synsvinklen er de erhvervsøkonomiske virkninger. Området kan med fordel inddrages i casebaserede undervisningsaktiviteter og i samspil med andre fag. Der er arbejdes med de forskellige principper of arbejdsdeling såvel i forhold til den overordnede virksomhedsstruktur som det arbejde, der udføres af den enkelte medarbejder i organisationen. De grundlæggende registreringer udvides med køb og salg på kredit og afskrivninger med tilhørende poster i regnskabet. Kasserapporten udvides med regnskabsmæssige afstemninger af kassebeholdning og bankindestående. Eleven opnår i den forbindelse forståelse for formålet med de regnskabsmæssige afstemninger. Der skal udarbejdes regnskaber for en personligt ejet handelsvirksomhed og servicevirksomhed. Servicevirksomhedens særlige forhold inddrages, herunder forskellen mellem salg af varer og tjenesteydelser. Udover selve udarbejdelsen skal eleven have kompetencer indenfor kommentering af regnskaberne. Der lægges vægt på forståelsen for de enkelte posters betydning for det samlede resultat af virksomhedens aktiviteter, herunder bruttoavancens fremkomst og betydning for virksomhedens resultat. Forståelsesrammen for regnskabets poster udvides i forhold til vareforbrugets karakteristika. Dette kan forstås som forskellen mellem varekøb og vareforbrug, vareforbrugets direkte sammenhæng med omsætningen og hvordan et vareforbrug opstår og beregnes. Desuden inddrages forhold som investering i anlægsaktiver, egenkapitalens forskydninger og udvikling samt karakteristika om privatforbrug. En virksomheds økonomiske cyklus starter allerede ved udarbejdelse af resultatbudgettet inden regnskabsårets start. Eleven udarbejder resultatbudgetter med udgangspunkt i foreliggende resultatopgørelse

5 for tidligere regnskabsår. Der skal være klarhed over forskellen og sammenhængen mellem forventninger til fremtiden og de realiserede resultater. Regnskabs- og budgettal kan sammenlignes med tal fra branchen. Relevante informationsteknologiske værktøjer inddrages, herunder regneark og tekstbehandling. Niveau D Der udvides på dette niveau med større fokus på at kunne anvende opstillede tal til konkrete informationer om virksomhedens drift. Eleven skal herunder arbejde med afvigelser og afvigelsesprocenter og diskutere, hvilke nyttige informationer dette giver virksomheden. På niveau D skal eleven komme dybere i forståelsen for de informationer tallene giver. Når man fx arbejder med budget kan der udføres en sammenligning mellem realiserede tal og budgettede tal og der udledes væsentlige konklusioner af differencerne. Derved forøges elevens forståelse af, hvad et budget er og hvad det kan anvendes til i den løbende drift. Der udarbejdes et likviditetsbudget på basis af ind- og udbetalingsmodellen. Eleven skal opnå forståelse for forskellen mellem resultatpåvirkning og likviditetsvirkning, herunder de særlige poster som behandles forskelligt i de to budgetter. Endvidere arbejdes med analyse likviditetsudviklingen fra primo til ultimo året. Ved opstilling af priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta skal eleven kunne forstå og anvende model for priskalkulationens opbygning og formål. Heri inddrages bidragskalkulationens forskellige elementer, herunder forskellige rabatformer samt betydningen af at regne med eller uden moms i forhold til kostpriser og salgspriser. Der foretages beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver samt arbejdes med den særegnethed, der ligger i denne omkostningspost. Metoderne for beregning af afskrivningsbeløb skal kunne anvendes og der skal diskuteres anvendeligheden af afskrivningsmetoder på forskellige former for anlægsaktiver. Der udarbejdes regnskab for en personligt ejet handelsvirksomhed og servicevirksomhed med noter. Dette er en udvidelse af detaljeringsgraden i forhold til regnskaberne på tidligere niveauer. Regnskabet udvides med noter og underopdeling af regnskabets poster i form af anlægs- og omsætningsaktiver samt kort- og langfristet gæld. Kassekreditten indarbejdes i den daglige drift og i regnskabet. Der arbejdes med kommentering af regnskaber, der giver eleven kompetence til at læse et regnskab, herunder de enkelte posters betydning. Ligeledes arbejdes med forståelsen for udviklingen i regnskabsposter fra det ene regnskabsår til det næste. På dette niveau skal udarbejdes og kommenteres et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed og servicevirksomhed i selskabsform. Fokus er på de områder, hvor et selskabsregnskab adskiller sig fra et regnskab for en personligt ejet virksomhed. Der opstilles et simpelt selskabsregnskab ud fra givne regnskabstal og der skal således ikke arbejdes med overskudsfordeling og udbytteberegning. Sigtet er, at eleven kan identificere de særlige poster i selskabsregnskabet og kende deres betydning. Der skal opnås klarhed over de forskelle men også ligheder, der er i forholdet mellem personligt ejerede virksomheder og selskaber. Der arbejdes med opgaver, hvor eleven skal udarbejde og kommentere et selskabsregnskab. Der er ikke behov for anvendelse af kontonumre - eleven skal kunne placere regnskabsposter i et selskabsregnskab ud fra oplyste regnskabsposter og kommentere indholdet.

6 Miljøområdet behandles så eleven opnår kompetencer i forhold til analyse af miljøforhold ved brug af indekstal og miljøindikatorer. Der skal opnås forståelse for miljø faktorers indflydelse på en virksomheds dispositioner og metoder for måling af forholdet mellem miljøbelastning og aktivitetsniveau. Formålet med miljøregnskaber og baggrunden for myndigheders og virksomheders stigende fokus på dette område inddrages. Relevante informationsteknologiske værktøjer inddrages, herunder regneark, tekstbehandling og simpelt økonomistyringssystem med finansmodul. Niveau C Eleven skal på dette niveau kunne udtrykke sig om grundlæggende virksomhedsøkonomiske forhold. Dette kan være tallenes relative betydning i forbindelse med rapporteringer om økonomiske forhold. Forståelsen af, hvilke oplysninger en virksomhed kan bruge fra fx budgetopfølgninger. Hvordan tallene i regnskabs- og budgetopfølgninger påvirker de beslutninger virksomheden efterfølgende tager. Diskussioner af, hvilke faresignaler eller opløftende tendenser, der kan aflæses ud af talopstillinger. Hvordan der kan udformes relevante sammensætninger af data, som giver virksomheden værdifulde oplysninger. Der arbejdes med problemorienterede virksomhedscases. Dette kunne fx være, hvor eleven skal sammensætte givne data om vareforbrug og dækningsbidrag på virksomhedens forskellige varenumre og herudfra analysere, hvilke varenumre, der giver den bedste indtjening. Kunne også være en større case med et scenarie, hvor der skal tages stilling til om det kan svare sig at udvide virksomheden ud fra givne forudsætninger eller et valg mellem forskellige nyanskaffelser af anlægsaktiver. Kompetencen til at kommentere og analysere beregningerne vægter højt. Ved registrering af grundlæggende vare- og omkostningstransaktioner udvides med de særlige bilag og transaktioner, der gælder for en produktionsvirksomhed. Produktionsvirksomhedens karakteristika sammenlignes med handels- og servicevirksomheder, herunder de særlige lagerbeholdninger. Der opstilles et regnskab for en produktionsvirksomhed og sættes fokus på opstillingsform, herunder baggrunden for den særlige funktionsopdeling af omkostningerne. Eleven skal på dette niveau forstå sammenhængen mellem, hvornår der er tale om en indtægt og en indbetaling samt en udgift, omkostning og udbetaling. Der opnås grundlæggende forståelse for omkostningsbegrebet. Dette indebærer viden om forskellige forme for omkostninger, deres forløb i sammenhæng med udvikling i afsætning og om, hvorvidt de varierer med afsætningen. Desuden den naturbundne sammenhæng mellem enhedsomkostninger og samlede omkostninger. Det diskuteres, hvilke faktorer der kan føre til lavere enhedsomkostninger ved forøget afsætning (fx kvantumsrabat) og hvilke faktorer der kan føre til stigende omkostninger ved forøgelse af afsætning/produktion (fx overarbejdsbetaling). Den grundlæggende forskel på faste og variable omkostninger inddrages. Der foretages grundlæggende registrering af løn. Lønsedlen er udgangspunkt for regnskabsmæssig registrering af løn- og gager. Eleven kan udarbejdelse simpelt lønbilag og opnår forståelse for indholdet af skattekortet og sammenhængen mellem dette og indholdet på lønsedlen.

7 Læsningen af et regnskab udvides med en redegøre for virksomhedens indtjeningsevne. Relevante nøgletal inddragelse såsom Overskudsgrad, Bruttoavanceprocent og Dækningsgrad. Desuden anvendes indekstal til at belyse indtjeningsevnen. Der sammenlignes flere års indtjeningstal og foretages en vurdering af de fremkomne tal. Hvad fortæller de fremstillede tal om virksomhedens udvikling? Her er der også mulighed for at sammenligne med branchetal. Eleven skal kunne foretage en prisoptimering under givne forudsætninger, Ud fra given afsætningsrække ved forskellige salgspriser og forudsatte medfølgende omkostninger fastsættes den mest optimale salgspris og afsætning. Der arbejdes med fastlæggelse af optimal pris såvel med udgangspunkt i dækningsbidraget pr. enhed og ud fra en totalbetragtning. Eleven skal nå til forståelsen af, hvorfor forskellige metoder vil føre til samme resultat. Skal også opnå indsigt i, hvilke forudsætninger, der ligger til grund for at det fremkomne resultat er retvisende. Via udarbejdelse af nulpunktberegninger lærer eleven, hvordan virksomheden opnå indsigt i konsekvenser af virksomhedsøkonomiske handlinger. Der skal registreres transaktioner i et relevant økonomistyringssystem, hvorfra der også skal udarbejdes og udtrækkes rapporter. Eleven skal opnå en grundlæggende forståelse for anvendelsen af et ERP system - dets opbygning og sammenhæng. I forhold til D-niveauet udvides med debitor-, kreditor- og lagermodulet. Der skal opnås forståelse for disse modulers styringsmæssige egenskaber og sammenhæng med finansmodulet. Der arbejdes med regnskabsafslutning og tilhørende elementer som periodeafgræsninger, således at de udtrukne rapporter givet et retvisende billede af periodens aktiviteter. Der udtrækkes rapporter fra de forskellige moduler og eleven skal kunne tyde de informationer rapporterne indeholder. Desuden skal der arbejdes med at fremstille bruttofortjeneste på forskellige varegrupper. Der redegøres for udvikling i og anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer, herunder udarbejde effektivitetsanalyser ved brug af indekstal og nøgletal. Dette indebærer grundlæggende forståelse for arbejdet med virksomhedens personaleressourcer og de forskellige lønformer, herunder incitamentet for henholdsvis virksomhed og ansat ved de forskellige former. Hvorledes måles om de anvendte omkostninger er effektivt udnyttet? Her inddrages relevante nøgletal vedrørende anvendelse af personaleressourcer på forskellige aktivitetsniveauer og den indtjening indsættelse af ressourcerne tilfører virksomheden. Der ses på udvikling over tid og eventuelt i forhold til budgetterede tal. Det diskuteres, hvorledes effektiviteten kan forøges. Relevante informationsteknologiske værktøjer inddrages, herunder regneark, tekstbehandling og økonomistyringssystem med kunde-, leverandør-, og lagerstyring. 5. Dokumentation Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med faget. Dokumentationen kan bestå af skriftlige opgaver, caseopgaver, præsentationer m.v. Det skriftlige arbejde bør i vidt omgang indgå i samspil med mundlig fremlæggelse/præsentation for derved at styrke elevens evne til at kommunikere om erhvervsøkonomiske emner. Dokumentationen skal afspejle elevens læringsproces og være tilpasset fagets niveau. På de lave niveauer vil dokumentationen især bestå af mindre afgrænsede opgaver, hvor de høje niveauer inddrager cases og lignende.

8 6. Bedømmelse Evalueringen af eleverne foretages løbende og med udgangspunkt i en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer. Ved den afsluttende bedømmelse afgives en standpunktskarakter. 7. Afsluttende prøve Der er afsluttende prøve på niveau E, D og C. Eleven går til prøve på det niveau eleven afslutter undervisningen på. Der er særlig prøveform for grundforløbet i den merkantile fællesindgang. Prøveformer er nærmere beskrevet i fagbilaget.

9 8. Kontorammer og -planer Handels- og servicevirksomheder - enkeltmandsvirksomheder Kontoramme Resultatopgørelse 1 Nettoomsætning 2 Vareforbrug 3 Andre eksterne omkostninger 4 Personaleomkostninger 5 Afskrivninger 6 Renteindtægter 7 Renteomkostninger Balance 11 Anlægsaktiver 111 Materielle anlægsaktiver 12 Omsætningsaktiver 121 Varebeholdninger 122 Tilgodehavender 123 Likvide beholdninger 13 Egenkapital 14 Gæld 141 Langfristet gæld 142 Kortfristet gæld 21 Resultatopgørelse 22 Balance Kontoplan Resultatopgørelse 1100 Nettoomsætning 2100 Vareforbrug 3100 Salgsfremmende omkostninger 3200 Lokaleomkostninger 3300 Kassedifferencer 3400 Bilers driftsomkostninger 3900 Øvrige omkostninger 4100 Lønafregning 4200 ATP-bidrag 4300 Øvrige personaleomkostninger 5100 Afskrivning på biler 5200 Afskrivning på inventar 6100 Renteindtægter

10 7100 Renteomkostninger Balance Biler Akkumulerede afskrivninger på biler Inventar Akkumulerede afskrivninger på inventar Varelager Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Bankindestående Egenkapital Privatforbrug Langfristet lån Kassekredit Varekreditorer Skyldigt ATP-bidrag Skyldigt AM-bidrag Skyldig A-skat Momsafregning Købsmoms Salgsmoms Andre kreditorer Resultatopgørelse Balance

11 Produktionsvirksomheder - enkeltmandsvirksomheder Kontoramme Resultatopgørelse 1 Nettoomsætning 2 Produktionsomkostninger 3 Distributionsomkostninger 4 Administrationsomkostninger 5 Lønfordeling 6 Renteindtægter 7 Renteomkostninger Balance 11 Anlægsaktiver 111 Materielle anlægsaktiver 12 Omsætningsaktiver 121 Varebeholdninger 122 Tilgodehavender 123 Likvide beholdninger 13 Egenkapital 14 Gæld 141 Langfristet gæld 142 Kortfristet gæld 21 Resultatopgørelse 22 Balance Kontoplan Resultatopgørelse 1100 Nettoomsætning 2110 Variable produktionsomkostninger 2210 Lokale omkostninger 2220 Gager 2230 Reparationer og vedligeholdelse 2290 Øvrige omkostninger 2310 Afskrivning på maskiner 3110 Salgsprovision 3210 Lokaleomkostninger 3220 Gager 3230 Salgsfremmende omkostninger 3240 Bilers driftsomkostninger 3290 Øvrige omkostninger 3310 Afskrivning på biler

12 4210 Lokaleomkostninger 4220 Gager 4230 Kassedifferencer 4290 Øvrige omkostninger 4310 Afskrivning på inventar 5100 Lønafregning 5200 ATP- bidrag 5900 Lønfordeling 6100 Renteindtægter 7100 Renteomkostninger Balance Maskiner Akkumulerede afskrivninger på maskiner Biler Akkumulerede afskrivninger på biler Inventar Akkumulerede afskrivninger på inventar Råvarer Varer under fremstilling Færdigvarer Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Bankindestående Egenkapital Privatforbrug Langfristet lån Kassekredit Varekreditorer Skyldigt ATP-bidrag Skyldigt AM-bidrag Skyldig A-skat Momsafregning Købsmoms Salgsmoms Skyldig arbejdsløn Andre kreditorer Resultatopgørelse Balance

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 30.6 Præsentation af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 30.6 Præsentation af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen Balancen Afslutning Fashion SHOE skal nu udarbejde årsregnskab for

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 23.4 Opstilling af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 23.4 Opstilling af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen n Afslutning Produktionsvirksomheden Friis Sko skal nu udarbejde

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau C Indhold: Opgave 1 Økonomistyringssystem Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave

Læs mere

Appendix B Niveau E+D

Appendix B Niveau E+D Appendix B Niveau E+D Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder Kontantsalg

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2. Undervisningens

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen VEJL. LSN Denne 3-timers

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052419_EØ-C 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Opdeling i varegrupper Side

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding info@froes-tag.dk Tlf. 29 33 98 63 ÅRSRAPPORT 2012 FRØS HERREDS TAGDÆKNING APS Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk De vigtigste omkostninger i produktions- og handelsvirksomheder. Produktionsvirksomheder Handelsvirksomheder De vigtigste

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver Termin Juni 2017 Institution Tønder handelsskole og handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUD Erhvervsøkonomi niveau C Anne

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Anlægsaktiver Vareregnskab Kasseafstemning og likviditet Årsregnskab

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER REGISTRERING I PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER H A P P E N D I X De fleste af de produkter du bruger i det daglige, er fremstillet af produktionsvirksomheder. Produktionsvirksomheder adskiller sig en del fra handels-

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere