Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Godkendelse af budget med tilhørende Takstregulativ for indeværende år 5. Indkomne forslag 5.1 Forslag fra Lykke & Ole Worm Andersen: Generalforsamlingen beslutter at ordningen med helårsbrugere i Vallensbæk Havn ophører. 5.2 Forslag fra Erik Christensen: Ændring af kommende kontrakter på ydersiden af E- og Q broen: Generalforsamlinger pålægger bestyrelsen, at ændre kontrakterne for pladserne på ydersiden af E- og Q broerne således, at de fremadrettet ikke omfatter plads til vinteroplægning af fartøjet på land. Eksisterende kontrakter ændres i forbindelse med naturligt ejerskifte. 5.3 Forslag fra Erik Christensen vedrørende fastsættelse af prisen for brugerbetalt el: KWh-prisen tilpasses, så direkte brugerbetaling af omlægninger og forstærkninger af elanlæg, alene finansieres gennem denne. 6. Valg til havnebestyrelsen Næstformand Arne Larsen er på valg og modtager genvalg 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Ad pkt. 1: Valg af dirigent Formand Peter Ambs bød de fremmødte indskydere velkommen. Formanden foreslog Helge Petersen som dirigent. Joel Wedell foreslog advokat Jesper Køppen Mieritz som dirigent. Der blev stemt om kandidaterne. Afstemningen viste: - 48 stemmer for Jesper Køppen Mieritz - 96 stemmer for Helge Petersen Helge Petersen blev valgt. Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen var varslet i tide og at der var udsendt dagsorden og bilag indenfor de vedtægtsbestemte frister. Ingvar Larsen og Preben Honoré blev valgt som stemmetællere. Henrik Borch blev valgt som referent.

2 Ad pkt. 2: Formandens beretning Formanden orienterede, som supplement til den skriftlige beretning, der blev sendt ud til indskyderne den 18. Februar 2010, om nedenstående forhold: Strømafbrydelsen omkring nytår 2009/2010 samt afbrydelsen den 8. Marts, som skyldtes overbelastning. Modtaget tilbud på renovering af el-nettet. Forespørgsler fra indskydere vedr. service til bådejere, som ønsker at købe sig til afrigning og bådoptagning. Havnen kan ikke tilbyde denne service. Der kan træffes aftaler med eksterne firmaer om denne service. I den kommende sæson skal der kigges på sikkerhedsudstyr, der skal fokuseres på Ren-Havn og der skal arbejdes videre med planerne om nyt udstyr til bådoptagning og placering på land. Tak til Erik Christensen for assistance ifm. kortlægning af el-nettet samt projekt forslag til renovering af dette. Tak til Gråsælerne for deres uvurderlige indsats i løbet af året. Tak til bestyrelsen. Formandens mundlige beretning gengives her i sin fulde længde: Det meste af det som bestyrelsen har arbejdet med det forløbne år er allerede beskrevet i den skriftlige beretning. Jeg vil derfor idet følgende fortælle mere om i år end om forrige år. Til det som kan læses i beretningen kan jeg tilføje, at vi i år har haft to strømafbrydelser på havneøen Krabben. Begge gange skyldtes det overbelastning af ledningssystemet. Første gang skete det til nytår, hvor hovedsikringen sprang to gange kort efter hinanden. Havnechefen måtte derfor, efter at sikringen var gået for anden gang, fjerne noget forbrug ved at tage et antal stik ud. Indskyderne blev samme dag orienteret herom ved en mail. Hændelsen medførte at havnechefen og formanden blev politianmeldt af en af indskyderne, for at have udøvet hærværk. Den anden afbrydelse af strømmen skete den 8. marts i år og skyldtes svigt i en jordledning. Skaden er repareret midlertidig. Som det allerede er oplyst i den skriftlige beretning, skal jordledningerne forbedres så snart man kan komme til med gravearbejdet. Det vil give en bedre forsyningssikkerhed. Men uanset forbedringen er kapaciteten stadig begrænset og man kan således ikke være sikker på at der altid er tilstrækkelig med strøm til, for eksempel, at frostsikre sin båd i vandet. Både som overvintrer i vandet skal derfor frostsikres således, at der ikke opstår skader når eller hvis strømmen svigter! I øvrigt på samme måde som alle dem, der tager båden på land, gør det hvert år. Har man et kortvarigt specielt behov for strøm, uanset om båden er i vandet eller står på land, skal man henvende sig til havnekontoret og træffe en aftale med havnechefen. For eksempel hvis man har påbegyndt et arbejde med glasfiber eller i lignende situationer. I den kommende sæson vil vi især se på følgende: Sikkerhed og sikkerhedsudstyr Pæn havn ren havn Søsætning og bådoptagning Sikkerhed Med hensyn til sikkerhed på havnen skal vi se på, om vi har det nødvendige udstyr så som redningstiger, redningsposter, udstyr til brandslukning, beredskab til bekæmpelse af forurening og førstehjælpsudstyr. Derudover skal vi finde ud af, om der er behov for udannelse på området. Pæn havn ren havn Om oprydning på havnen har jeg talt og skrevet om før. Det skal vi alle hæve mere fokus på. I slutningen af maj eller starten af juni vil vi også i år holde en hold din havn rent dag. Udover oprydning skal vi også se på havnens beplantning, herunder om der kan gøres noget for at den fremtræder mere attraktivt. Et andet emne som hører med til en ren havn er hvordan vi håndterer den giftige bundmaling. Jeg går ud fra at alle anvender kun godkendte, lovlige malingstyper. Også når den gamle giftige maling skal fjernes skal man være opmærksom på at miljøreglerne overholdes. Enten skal der bruges slibeudstyr med tilsluttet støvsuger, eller man skal afdække jorden under båden med plastik og derefter samle de giftige malingsrester i lukkede beholdere. Det kan blive dyrt for os alle, hvis enkelte bruger ulovlig maling som forurener bunden i havnen. Hvis vi engang skal uddybe havnen vil bunden blive undersøgt. Er den forurenet, får vi ingen tilladelse til klapning og skal så betale dyrt for at komme af med den forurenede havbund.

3 Søsætning og bådoptagning Bestyrelsen har igennem længere tid beskæftiget sig med alternativer til vores nuværende håndtering af bådene. Spørgsmålet har været drøftet også i tidligere bestyrelser og bliver mere og mere akut. Der er på den ene side alderen af vores kran og de forholdsvis store omkostninger til vedligeholdelse. På den anden side er der spørgsmålet om sikkerhed. Bestyrelsens undersøgelser peger på nuværende tidspunkt på en løsning hvor havnen investerer i standardstativer som kan bruges både som vinterstativ og til at transportere båden i. Vi har set denne løsning anvendt i praksis i både Roskilde og Rundsted. Begge steder er man særdeles tilfreds med løsningen. Desværre er det en løsning som kræver betydelige investeringer, men indebærer også en del besparelser. Vi undersøger derfor fortsat alternative muligheder. Vi håber at vi til efterår kan få en praktisk demonstration af løsningen hos os i Vallensbæk Havn. Beslutningen om vi skal ændre vores nuværende system og hvad vi så skal satse på i fremtiden, skal træffes på næste års generalforsamling. Jeg vil slutte beretningen med lidt historiefortælling. Bedsteforældre elsker historier fra de gamle dage, og jeg er ingen undtagelse. Det er ca. 30 år siden, jeg tror det var i 1979 eller 78, at jeg for første gang stod i denne sal med en mikrofon foran mig. Dengang skulle jeg fortælle om planerne for den nye havn i Vallensbæk. Jeg husker en lille episode under forlæggelsen af planerne. Jeg havde tegnet broerne sådan som ingeniører plejer at gøre det, enkelt og lige til. For eksempel var pælene ikke ført op over brodækket. Så skulle man ikke skære ud omkring pælene og hvis pælene var rammet lidt skævt var det heller ikke synligt. Fra en deltager i forsamlingen blev der stillet det forslag, at lade pælene rage op over brodækket, det ville pynte på projektet og på den kommende havn. Jeg havde ikke tænkt på den mulighed, men kunne godt se at det var en bedre løsning, og sådan blev det da havnen skulle bygges. Hvorfor fortæller jeg om det nu, 30 år senere? Fordi det, som historien fortæller er, at hvis vi kritisk, men positivt går ind i en dialog kan vi sammen skabe en bedre havn. Jeg håber at vi også her i dag, får en positiv dialog til gavn for helheden. Tak. Formandens beretning gav anledning til en række spørgsmål: Spm: Vedr. reduktion af personalet har bestyrelsen indgået forlig med Jens fagforening? Svar: Det er rigtigt at Jens er afskediget. Det er havnechefen der ansætter og afskediger personale. Der er forhandling i gang mellem havnen og fagforeningen og der er nyt møde den 23. Marts Spm: Vedr. elkabler / bimålere Hvorfor blev indskyderne ikke spurgt igen inden endelig beslutning om at indkøbe de blå kabler? Svar: Formanden forklarer baggrunden for beslutningen om indførelse af kabelløsningen, samt de økonomiske aspekter Spm: Hvor mange el-kabler er der købt? Hvor mange ansatte er der på havnen? Svar: Prisen er for 25 mtr. kabel er 1.400,- + moms ved 200 stk. Enkeltvis koster et kabel 1.900,- + moms. Der er købt i alt 400 kabler. Der er 3 ansatte på havnen; Brian, Jan og Tommy. Der blev stemt om formandens beretning. Afstemningen viste: stemmer for formandens beretning - 13 stemmer imod formandens beretning Formandens beretning blev godkendt.

4 Ad pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Ulrik Klausen orienterede om fremtidig ændring af regnskabsprincippet. Fremover vil værdi af havnen (Aktiv) og brugsretten for indskyderne (Passiv) sættes til 0,- Begrundelsen var, at idet havnen er mere end 25 år gammel og alligevel ville være afskrevet, og at Vallensbæk Kommune har tilbagefaldsret om mindre end 25 år til værdi 0,- Kassereren redegjorde for driftsindtægter og driftsudgifter. Herefter fremkom der en række spørgsmål og svar, som gengives her. Spm: Hvad er under indtægt, det der hedder opgradering? Svar: Opgradering er, for eksempel, når to mindre pladser lægges sammen til én. Spm: Kan man oplyse løn- og pensionsforhold for havnens ansatte? Svar: Oplysninger om løn og pension på enkeltpersoner kan ikke oplyses, da det er et forhold mellem arbejdsgiver (Havnechefen) og arbejdstager. Det blev oplyst at løn og pension for havnens medarbejdere er overenskomst reguleret. Spm: Har havnen lån i banken og i bekræftende fald, hvornår er de optaget? Svar: Vi har ikke lån i banken. Spm: Hvad er beregningsgrundlaget for vandafledningsafgiften? Svar: Der indføres m3 vand ind på havnen fra privat vandværk. Ca m3 bliver forbrugt via bimålere. De resterende 200 m3 bruges på broerne. Det er af de m3 der beregnes vandafledningsafgift. Spm: Bliver havnekontingentet nedsat eller får man penge tilbage nu da indskyderne betaler for strøm efter forbrug? Svar: Havnekontingentet bliver ikke nedsat og der bliver ikke foretaget tilbagebetaling eller udligningsordning. Spm: Er kontingentet hermed automatisk steget? Svar: Bestyrelsen beslutter et budget som hænger sammen i sin helhed. Der kommer ikke regulering af kontingentet som følge af indførelse af betaling for strøm. Spm: Hvorfor er der 2 påtegninger på regnskabet? Svar: Revisoren har brugt anden assistance. Derfor underskriver revisor og den assisterende medhjælp. Spm: Side 14 i regnskabet viser, at lønomkostninger er lige så store fremover, på trods af at der kun er 3 ansatte? Svar: Det ligger i budgettets forudsætninger, at der ansættes én medarbejder mere. Et stort flertal af forsamlingen stemte (uden tælling, men ved visuel kontrol) for godkendelse af regnskabet. Regnskabet blev vedtaget. Ad pkt. 4: Godkendelse af budget med tilhørende Takstregulativ for indeværende år Formanden orienterede om en beklagelig fejl i budgettet. Årets forventede resultat er mindre på det viste budget, end på det budget, der blev sendt ud til indskyderne forud for generalforsamlingen. Formanden oplyste, at der i det udsendte budgetforslag for 2010 var sket en fejl. Ved vandforbruget var der på udgiftssiden kun regnet med havnens egen andel af hele vandforbruget. På indtægtssiden var den del af vandforbruget, som havnen viderefører til andre brugere på havnen, imidlertid indregnet som indtægt. Dette medfører, at havnens bruttoudgifter skal øges med det beløb som er anført som indtægt, nemlig kr Det udsendte budget skal derfor rettes på følgende punkter: Under udgifter: ved Offentlige afgifter (vand) ændres beløbet fra kr til kr Dermed ændres summen af driftsudgifter til kr (i stedet for ) og årets budgetterede resultat bliver derfor kr (i stedet for )

5 Spm: Er det budgettet, der vises her der gælder, eller er det det som er rundsendt? De kr som er helårsgebyr, vil de blive krævet ind? Svar: Det er budgettet som vises her der stemmes om. De kr i helårsgebyr vil fortsat blive opkrævet, idet de dækker et serviceniveau, som opretholdes om vinteren for helårsbrugerne. Spm: Hvorfor falder de budgetterede el omkostninger fremover, når el-priserne stiger? Svar: På grund af periodisering fra DONG, er der højre omkostninger for 2009, end der vil være fremover. Derudover forventes forbruget at falde på grund af brugerbetaling. Derfor fremtræder budgettet på den måde det gør. Spm: Udgift for fremmed assistance fremgår ikke af det udsendte materiale, men optræder på det viste budget. Hvad dækker det over? Svar: Fremmed assistance dækker over renovation, men var fejlagtigt taget ud af det udsendte budget. Spm: Vedr. landafgift. Er det bestyrelsens opfattelse, at de budgetterede indtægter fra landafgifter, kan dække de fremtidige investringer i landareal? Svar: Ja, det er bestyrelsens holdning. Foruden landafgiften vil der indløbe indtægter fra kontraktpladser som afskrives over 5 år. Spm: Har Vallensbælk Kommune godkendt den nye måde at afregne strøm på? Svar: Nej Spm: Har man undersøgt om andre el-selskaber kan levere billigere strøm? Svar: Der er andre muligheder, men der ligger ikke de store gevinster i forhold til administrationen af det. Der blev fremsat et forslag fra Michael Hansen om, at prisen på el ændres fra 2,80 pr. kwh til den fra el selskabet aktuelle salgspris. Der blev stemt om Michael Hansen s forslag om, at brugerne betaler for strøm til el selskabets aktuelle salgspris. Afstemningen viste: - 37 stemmer for - 94 stemmer imod Forslaget faldt. Der blev derefter stemt om det af bestyrelsen fremlagte budget og takstregulativ. Afstemningen viste: stemmer for - 22 stemmer imod Budget og takstregulativ blev godkendt. Ad pkt. 5: Indkomne forslag (udsendt til indskyderne 18. Februar 2010) 5.1 Forslag fra Lykke & Ole Worm Andersen: Generalforsamlingen beslutter at ordningen med helårsbrugere i Vallensbæk Havn ophører. Spørgsmål og kommentarer: Det blev foreslået, at der kun stemmes om selve afviklingen. Formanden svarede, at de nye vilkår er: Der optages ikke nye helårsbrugere Bestyrelsen kan ikke gribe ind i eksisterende ordninger. Men bestyrelsens holdning er at man skal tilgodese de familier, som har indrettet sig på helårsbeboelse og afvikle ved naturlig afgang. Dog har bestyrelsen ikke indflydelse på kommunens holdning til afviklingstakten, men kan kun henstille til en rimelig ordning. Spm: Hvordan afgører bestyrelsen hvornår man bor i båden eller blot opholder sig i båden meget? Svar: Det er bestyrelsens opfattelse at man godt kan vurdere, om båden er beboet eller ej. Der er ikke nogen faste regler på området.

6 Spm: Hvem har bestemt, at der ikke må finde helårsbeboelse sted? Der må være regler. Svar: Der er regler på området. Overordnet er det Fingerplanen 2007 og regionalt er det lokalplanen, som er gældende lovgrundlag.. Der blev fastsat et forslag fra Erik Hansen om, at følge bestyrelsens indstilling med en naturlig afvikling af helårsbeboelse. Der blev endvidere fremsat forslag fra Joel Wedell om, at bestyrelsen bør arbejde på en lovliggørelse af helårsbeboelse. Der blev stemt om Joel Wedell s forslag. Afstemningen viste: 37 stemmer for 88 stemmer imod Forslaget faldt. Der blev derefter stemt om Erik Hansen s forslag. Afstemningen viste: Overvejende flertal for forslaget (uden tælling, men ved visuel kontrol). Forslaget blev vedtaget. Lykke og Ole Andersen trak derefter forslag 5.1 tilbage, hvorfor der ikke blev stemt om dette. 5.2 Forslag fra Erik Christensen: Ændring af kommende kontrakter på ydersiden af E- og Q broen: Generalforsamlinger pålægger bestyrelsen, at ændre kontrakterne for pladserne på ydersiden af E- og Q broerne således, at de fremadrettet ikke omfatter plads til vinteroplægning af fartøjet på land. Eksisterende kontrakter ændres i forbindelse med naturligt ejerskifte. Efter en kort debat med diverse kommentarer blev der stemt om Erik Christensens forslag. Afstemningen viste: Der var et overvejende flertal (uden tælling, men ved visuel kontrol) imod forslaget. Forslaget faldt. 5.3 Forslag fra Erik Christensen vedrørende fastsættelse af prisen for brugerbetalt el: KWh-prisen tilpasses, så direkte brugerbetaling af omlægninger og forstærkninger af elanlæg, alene finansieres gennem denne. Erik Christensen trak forslaget tilbage, idet ordningen allerede er gennemført. Ad pkt. 6: Valg til havnebestyrelsen Næstformand Arne Larsen er på valg og modtager genvalg Der var ingen modkandidater. Arne blev genvalgt. Ad pkt. 7: Valg af revisor Revisor Bo Ørum blev forslået. Bo Ørum blev genvalgt.

7 Ad pkt. 8: Eventuelt Spm: På sidste generalforsamling, blev det lovet at der på næste generalforsamling blev fremlagt et regnskab separat for E og Q broens indskydere. Svar: Formanden fremlagde regnskab for E og Q broen. Spm: Masterne foran havnekontoret giver anledning til stadig større bekymring, idet der er flere master end nogensinde. Har man tænkt sig at gøre noget ved det? Svar: Det er problematisk. Gråsælerne er blevet spurgt om hjælp og har indvilget i at assistere med at flytte masterne. Spm: Hvornår kommer der en hjertestarter på havnen? Svar: Havnen har søgt om en hjertestarter hos Codan Forsikring. Næste uddeling fra Codan er blevet lovet til Vallensbæk Havn... Ordinær generalforsamling afsluttet kl. 22:40. Referent: Henrik Borch 21. marts Peter Ambs Henrik Borch Helge Petersen Formand Referent Dirigent

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere