Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?"

Transkript

1 Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens evne til at planlægge undervisning og formidle det faglige stof). Klasseledelse (lærernes evne til at lede, sætte sig igennem og skabe arbejdsro). Lærere der er ambitiøse på elevernes vegne. er fagfaglige kompetente i de fag de underviser i. er velforberedte og har brugt god tid på at forberede lektionen. forstår at variere deres undervisning, så eleverne selv kan være aktive. formår at skabe en sammenhængende læring for eleverne, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Ledelse der er synlig, tydelig og udstikker klare mål for skolens arbejde. stiller tydelige krav og kvalitetsstandarder til medarbejdernes arbejde. sikrer at en stor del af beslutningskompetencen er udlagt til afdelingerne. vil lytte, spørge og involvere sig i medarbejdernes hverdag og skoleliv. Hvad peger forskningen på? I dag eksisterer der en relativ omfattende international pædagogisk forskning, som entydigt giver svar på, hvordan eleverne kan få et bedre fagligt og socialt udbytte af undervisningen. Som skole må vi derfor lytte til forskningens resultater, hvis vi skal udvikle os. Forskningen viser at ressourcemæssige og organisatoriske tiltag ikke har nogen særlig effekt på elevernes læring. Nye skolebygninger og en bedre økonomi vil i sig selv kun give beskedne resultater. Reduceret klassestørrelser vil ligeledes heller ikke have den store effekt på elevernes læring. Hvad er det så som har indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen? Forskernes svar er entydige. Det er læreren, som har den stærkeste indflydelse på, hvor meget eleverne lærer. Lærere, som er dygtige ledere i klasserummet, har en god relation til sine elever, har struktur på undervisningen og gode fagdidaktiske kundskaber, skaber de bedste resultater. Disse lærere fremstår som både faglige og personlige autoriteter for eleverne. Mange lærere og skoleledere lykkes med at etablere sådanne læringskulturer i et godt samarbejde med hjemmet. Hovedproblemet i nutidens skole iflg. Niels Egelund er, at den viden, vi har om, hvordan vi kan skabe bedre resultater, ikke anvendes i den daglige pædagogiske praksis. Den vigtigste årsag er, at både skoleledere og lærere tror på noget andet. Subjektive private opfattelser er ofte vigtigere for undervisningen end forskning om, hvad der giver gode resultater. Her er begrebet metodefrihed et godt eksempel, da det ofte forstås som frihed til at gøre, hvad du vil. Metodefrihed bør i stedet betyde at vælge mellem de pædagogiske tilgange, som gennem forskningen har vist, at de giver en god sandsynlighed for positive resultater Et bedre læringsudbytte hos eleverne vil i høj grad dreje sig om at videreudvikle lærernes praksis og etablere skolekulturer, som er samarbejdsorienterede og har fokus på elevernes læring.

2 Verdens største undersøgelse John Hattie fra Auckland University har igennem de sidste 15 år stået i spidsen for verdens største undersøgelse af skoleelevers opnåelse af mål. Undersøgelsen omfatter 80 millioner elever og ser på hvilke faktorer, der bidrager til at forbedre elevernes præstationer. Iflg. Hattie er kontakt og interaktion mellem lærere og elev den allervigtigste faktor for vellykket undervisning, målt på elevernes præstationer. Derudover er det signifikant, at eleverne kan tage bestik af, hvilket niveau de ligger på; hvad de kan og ikke kan, og formidle det til deres lærer. Lærerne skal ligeledes sikre at undervisningens pointer repeteres i slutningen af hver time. Hattie har rangeret 138 aspekter, som har betydning for undervisningen. Herunder følger et lille udpluk. Område Effektstørrelse Effektvurdering Reduceret klassestørrelse 0.21 Lille effekt Niveaudifferentiering 0.12 Ingen effekt Traditionel klassedannelse/fleksibel klassedannelse 0.01 Ingen effekt Lærernes klarhed og struktur i undervisningen 0.71 Stor effekt Relationen mellem lærer og elev 0.72 Stor effekt Forældrenes socioøkonomiske baggrund 0.57 Middel effekt Dansk forskning - 9 forhold der fremmer elevernes læring Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU Aarhus Universitet, har kortlagt en række forhold i grundskolen, som har betydning for elevernes læring. Forskergruppen har undersøgt de faktorer i skolen, som politikere, skoleledere og lærere kan ændre på, hvis man beslutter sig for at gøre det. Derefter har forskerne set på, om de forhold, der kan ændres på, har betydning for om skolen bliver bedre. Undersøgelsen er korrigeret for socioøkonomiske forhold. 1. Jo flere års erfaring, ledelsen har, jo flere timer der lægges i arbejdet og jo mere tilgængelig ledelsen er for lærerne, des mere lærer eleverne. Jo mere ledelsen udvikler lærerstaben fagligt, jo mere ledelsen har indflydelse på ansættelse og fyring af lærere og jo mere ledelsen lader elever, lærere og forældre deltage i beslutninger om skolen, des bedre lærer eleverne. 2. Jo bedre ledelsen kan vejlede læreren om færdighed i fag og undervisningsmetoder, jo mere ledelsen kan involvere lærerne og jo mere ledelsen har en stil, der er understøttende og lighedsorienteret i stedet for dirigerende og restriktiv, des bedre lærer eleverne. Det påvirker også elevernes læring, hvis ledelsen er "ressourceunderstøttende". 3. Elevens mulighed for at lære afhænger af lærerens evne til at organisere undervisningen målt ved den procentdel af lærerens arbejdstid, der anvendes på at planlægge næste dags undervisning og næste uges undervisning. Også lærerens evne til at holde planen og bruge den tildelte tid på undervisningen spiller en rolle. Denne faktor indeholder også lektier og måler den totale tid, som eleven anvender både i skolen og i hjemmet på stoffet. 4. Lærerne har en professionel interesse i arbejdet, i deres professionelle udvikling og i nye pædagogiske planer og forsøg. De har et "åbent" klasseværelse og tilpasser undervisningen til de enkelte elever. Lærerne sætter pris på at deltage i skolens aktiviteter, de føler ejerskab overfor de ting, der sker på skolen, og de er indstillet på, at der skal ydes en arbejdsindsats af både elever og lærere. Eleverne skal kunne lide at arbejde, de er engagerede, de yder en arbejdsindsats, og de har selv en opfattelse af, at de har gjort et godt stykke arbejde 5. Jo mere tilfredse lærerne er, jo mindre udskiftning i lærerkorpset, jo mere uddannelse lærerne har, jo mere lærerne indgår i arbejdsgrupper og teams, des bedre lærer eleverne. 6. Jo mere en elev føler sig utryg på skolen, des ringere er elevens læring. Skolen skal være orienteret mod at øge elevens faglige præstationer og mod at eleven hele tiden gør fremskridt. Jo mere læreren er optaget af at engagere eleverne og sikre sig deres opmærksomhed og fysiske tilstedeværelse, des bedre lærer eleverne. 7. Elevens dagligdag skal være velorganiseret og tryg. De fysiske rammer (arkitekturen) skal være overskuelige og i orden, de skal tillade eleverne at bevæge sig rundt og giver eleverne mulighed for et godt socialt samvær. 8. Ledere, lærere, pædagoger og elever skal have et personligt forhold til skolen - "min skole". Der skal være en understøttende og en gensidig respekt mellem lærerstaben og eleverne, og der skal være en varm relation mellem lærer og elev. Det drejer sig også om, at lærerne kan få hjælp, råd og opmuntring og oplever at blive accepteret af deres kolleger. Eleverne skal også udvikle positive relationer med hinanden. Hvis eleverne føler et ubehageligt pres fra de andre elever falder deres læring. 9. Alle de steder, hvor der er et klart og utvetydigt forældresamarbejde, klarer eleverne sig bedre og samarbejdet bliver et aktiv for skolen sammenlignet med skoler, hvor der er mindre forældresamarbejde.

3 Dekalogen 10 kendetegn ved god undervisning Forskerne ved Oldenburg Universitet har taget udgangspunkt i Hilbert Meyers 10 kendetegn ved god undervisning. Oldenburg Dekalogen er resultatet af deres forskning. I sammenskrivningen nedenfor præsenteres kort de 10 kendetegn, Oldenburg Dekalogen peger på, der er til stede i en god undervisningssituation. De 10 teser skal læses som inspiration og hjælp til pædagoger, lærere og ledere til at se på styrker og svagheder i deres undervisning, og som sådan er de også et lederværktøj, der kan være udgangspunktet for teamsamtaler og temaer på PR-, afdelings- og årgangsmøder. Tese 1 Tydelig struktur på undervisning og læreprocessen. Denne tese er den bedst underbyggede af alle teserne. Det drejer sig om gennemsigtighed for såvel lærer som elev med fokus på mål, indhold og processen i undervisningen. Læreren taler et forståeligt sprog Rollerne er klart defineret Elever ved hvad opgaverne går ud på Tydelig markering af de enkelte faser/skridt i forløbet Læreren anvender et klart kropssprog Læreren er godt forberedt og har undervisningsmaterialer klar til rette tid Gode råd Læreren giver ved undervisningens start et kort overblik over forløbet og over elevopgaverne Forberedelse rettet mod præcis dette forløb Anvender ritualer og regler Koble ny viden med eksisterende viden Tese 2 Effektiv udnyttelse af læringstiden. Den ægte læretid er den anvendte nettotid, hvor eleverne er i gang med at løse opgaven. Eleverne er aktive og arbejder med sagen Eleverne lader sig ikke aflede Arbejdsresultaterne løser og opfylder de stillede opgaver Der er kun få disciplinære forstyrrelser Læreren vandrer ikke omkring Læreren forstyrrer ikke eleverne Tydelig tidsramme. Eleverne bliver gjort opmærksom på, hvor meget tid de har til opgaven med det formål, at selv på længere sigt kan planlægge tiden Så få ikke-undervisningsmæssige aktiviteter som muligt fx ifm. disciplinproblemer Lærer griber ind så gnidningsløst som muligt Punktlig og præcis start på alle lektioner start til tiden Tese 3 Sammenhæng mellem mål, indhold og metodevalg. Mål, indhold og metode skal afstemmes så effektivt som muligt. Når de er afstemt, så har eleven og læreren en fornemmelse af, at timen var rund, cool eller interessant. Vi kan tale om flow i denne sammenhæng. De læringsmål læreren har formuleret gør eleven til sine egne Den valgte metode passer til indholdet. Form follows function. God timing i undervisningen, sådan at fx afslutningen føles som en afslutning og ikke som et brud Differentiering betyder at såvel stærke som svagere elever får en chance og kommer i gang Iagttag elevernes læreprocesser tæt Vær rede til hurtige kursændringer, såfremt lektionen ikke forløber efter hensigten

4 Tese 4 Mangfoldighed i metodevalget i form af fx. lærerinstruktion i samspil med elevens egne aktiviteter som fx projektarbejde. Gruppearbejde er centralt for tilrettelæggelsen af undervisningen. Et mix mellem forskellige organiseringsformer, enkeltvis, par, gruppe og team har vist at fremme læring ikke mindst ved kobling med forskellige arbejdsformer Anvendelse af situeret læring, hvormed forstås læringsformer, hvor eleverne selv skal konstruere arbejdsformer i sociale praksisfællesskaber. Mindre lærerinstruktion. I Tyskland udgør lærerinstruktion stadig i indskoling og mellemtrin ca. 2/3 af undervisningen Metoder og mangfoldighed i metodevalget skal afbalanceres og samstemmes med undervisningens mål og indhold Tese 5 Intelligent øvning/træning. Undervisning drejer sig om at indøve færdigheder. Træning og atter træning så færdighederne automatiseres. Det fremmer træningen, såfremt eleverne får mulighed for at give træningen personlig betydning Metoderne for træning og øvning bør varieres Træningen skal tidsmæssigt placeres på forskellige tidspunkter Stoffet trænes i begyndelsen med korte intervaller, derefter med længere og længere intervaller Tese 6 Lærerens individuelle støtte til den enkelte elev. Der er tale om individuel støtte til den enkelte elev, når læreren emotionelt og via elevens individuelle profil dækker elevens individuelle læringsbehov og interesser. Alle elever såvel fagligt stærke som svage tilbydes fagligt stof på relevant niveau For de svage elever er der tale om en undervisning, der opbygger en grundfaglighed og indsigt i egen læringsstrategi For de stærke elever er fokus på fastholdelse af motivation, at opbygge specialviden og opbygge rutiner omkring lærestrategier og læringsprocesser Træning bygger på Udenadslære trænes gennem gentagelse fx ved at høre tabeller og andre remser Forståelseslære, hvor eleven skal forbinde nyt stof med allerede indlært stof Kontrol, der giver eleven mulighed for at få indblik i, hvad hun kan og ikke kan Metodisk kan man med fordel anvende træning ved anvendelse af Stikordskort der viser hen til det der skal læres udenad Strategikort, der viser de trin der er ved en opgaveløsning og som sådan understøtter forståelsen af opgaven Kognitiv modellering, hvorved læreren viser mundtligt og skriftligt hvilke strategier han forfølger ved en konkret opgaveløsning Tese 7 Undervisningsklima, der fremmer læring. Med denne tese beskrives de menneskelige kvaliteter i relationen mellem lærer og elev og eleverne indbyrdes. Denne tese bygger ligeledes på den nyeste hjerneforskning. Det drejer sig om følelsernes betydning for indlæring. Elevens selvvirksomhed er ligeledes af stor betydning og her skal opgaverne tilrettelægges, så de ligger inden for elevens nærmeste udviklingszone. Ansvarlig omgang med hinanden og genstande i klasserummet Retfærdighed En tilfreds og glad grundstemning Høflighed og respekt

5 Arbejde med konfliktløsningsteknikker Classroom management Feedback Elevmedbestemmelse Meta-undervisning med henblik på at afklare problemer omkring undervisningen og evt. finde alternative løsninger Tese 8 Meningsskabende sprog i undervisningen. Det er et sprog, der for eleven giver mening i form af koblingen eksisterende viden med ny viden og giver eleven rum til at arbejde med egne interesser og temaer. Eleverne kan med egne ord fortælle om stoffet Det føles let for dem at stille spørgsmål fra andre tilgrænsende områder De stiller kritiske spørgsmål De griber selv tilbage til tidligere temaer og forbinder disse med det nye stof Giv rum for elevernes forforståelse, følelser og indstillinger til temaet Hjælp eleverne med at nå frem til de rigtige svar Bibring eleverne overblik over stoffet og vis eksempler Vær opmærksom på ikke at sammenblande instruktionssprog med undervisningssprog Tese 9 Regelmæssig anvendelse af elevfeedback. Feedback er kvalitetssikringen af undervisningen i form af en regelmæssig tilbagemelding fra eleven omkring læreprocessens form og indhold. Læreren tydeliggør hvilken information hun anvender til at gøre undervisningen bedre Elev og lærer vender fælles spørgsmål til stoffet og de anvendte undervisningsmetoder Lærer og elever er fælles om valg af de kriterier, der skal være gældende for vurderingen Eleverne udfylder hver anden uge et spørgeskema med faste punkter eller med åbne spørgsmål og resultatet bliver fremlagt den efterfølgende mandag på klassen Anvend anonyme spørgeskemaer med spørgsmål som: Hvad skal vi bibeholde? Hvad skal vi ændre? Samtale med eleverne om elevernes og lærerens rolle i undervisningen. Hvad fremmer indlæringen og hvad hindrer indlæring? Tese 10 Klare forventninger til og kontrol af elevernes præstationer. Forventninger er både verbale og non-verbale og de fortæller om eleven har indfriet målene og peger på de fremskridt eleven har opnået. Klare, tydelige og venlige faglige og sociale forventninger til eleverne Kropssprog og følelsesmæssige udtryk inddrages Kontrol af elevernes standpunkt og at tilbagemeldingen er gennemskuelig for eleven Den enkelte elev skal bibringes en indsigt i eget standpunkt - både fagligt og med hensyn til indsigt i egen læreproces Læreren har indsigt i og kan dokumentere hver elevs kompetencer og standpunkt Inddrag eleven og dets forældre med hensyn til, hvorledes elevens læring kan fremmes Anvend portfolio i form af elevens egen dokumentation af de fremskridt, hun gør Sådan kan Du og dit team anvende Oldenburg Dekalogen i praksis 1. Udvælg blandt de 10 teser to kendetegn, som du er særlig god til din styrkeside 2. Udvælg blandt de 10 teser to kendetegn, som du ifølge din egen overbevisning særligt har behov for at arbejde med dit udviklingsbehov 3. Formuler med baggrund i beskrivelsen af de 10 teser en ide, som du vil arbejde med i de næste to uger og som har til formål at understøtte de områder, hvor du skal blive bedre 4. Gør noget og tal om det med dine kolleger! Overvej, hvad du kan gøre for at en eller flere kolleger kan profitere af dine styrkesider.

6 Sammenfatning Vi ved at koncentrationsevnen er tidsmæssigt begrænset ved passiv læring (ensidig modtagelse af information). kompetente lærere er den afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen. læring sker via en alsidig variation af undervisningsformer, der tilgodeser forskellige læringsstile og intelligenser. indretningen af det fysiske læringsrum kan understøtte forskellige organisationsformer, elevernes læring og nysgerrighed. kvalificeret og skriftlig tilbagemelding til eleverne har væsentlig betydning for elevernes udbytte af undervisningen. drenge og piger er forskelligt, og det skal vi være bevidste om, når vi planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen. Pædagogisk relationskompetence, didaktisk ekspertise og klasseledelse er nøglerne til at lykkes som lærer Eleverne skal opleve at aktiviteterne tilrettelægges med afsæt i elevens zone for nærmeste udvikling, således at de tilgodeser og udfordrer den enkelte elevs potentiale og udviklingsniveau. at der er en tæt sammenhæng mellem fagenes indhold og den måde fagene er varieret struktureret i løbet af året. undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i fagenes indhold og tværfaglige dimension, således at det er indholdet, der styrer undervisningens opbygning. at det fysiske læringsmiljø og dets indretning er et integreret element i enhver planlægning af undervisning (møbler, akustik, belysning, teknik og visualisering). at det fysiske læringsmiljø understøtter en fleksibel organisering af undervisningen, hvor der anvendes forskellige organisationsformer. at tilrettelæggelse af undervisningen sikrer den bedst mulige anvendelse af personaleressourcerne, så der sikres en sammenhængende læringsdag for eleverne, der veksler mellem undervisning, pædagogiske aktiviteter, træning og rekreative aktiviteter.

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole Kriterier for god undervisning på Næsby Skole 1. Tydelig struktur på undervisningen Læreren taler i et forståeligt sprog Eleverne ved, hvad opgaverne går ud på Eleverne kender dagsordenen for lektionen/dagen

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Klasseledelse på nye betingelser hvorfor og hvordan Klasseledelse er et tema, som først omkring 2010 er kommet på den pædagogiske dagsorden i ungdomsuddannelserne. Før da indgik det knap nok i lærernes

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere