SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager"

Transkript

1 SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager Sølagers MED-udvalg besluttede i foråret 2007, at der skulle iværksættes en introduktionsuddannelse for nye medarbejdere. Denne beslutning bygger på et forberedende arbejde i ledelsesgruppen, der har pågået siden januar Implementeringen og gennemførslen af introduktionsuddannelsen er overdraget til Sølagers uddannelsesudvalg. Udvalget besluttede i efteråret 2007 dels at kalde forløbet for Sølageruddannelsen og dels at første udgave af uddannelsen skulle være rettet primært mod de sikrede afdelinger. Formål: Den grundlæggende ide er at forbedre den samlede medarbejdergruppes kompetenceniveau. I sin egentlige konsekvens er formålet at tilbyde en bedre opgaveløsning i forhold til brugerne på de sikrede og øvrige afdelinger gennem både direkte og indirekte effekter af en introduktionsuddannelse. Det er derfor projektets endelige sigte at sikre større kontinuitet, større sikkerhed for at arbejdet udføres i overensstemmelse med værdimæssige og faglige normer samt at starte en udvikling hvor Sølager-uddannelsens elementer indgår som en integreret del af institutionens kultur. Sekundært er det et mål i sig selv at vi gennem opkvalificering af medarbejderne kan opbygge en bedre fastholdelse, både som følge af et bedre kompetenceniveau må forventes at give bedre arbejdsglæde og som følge af at udsigten til et længerevarende uddannelsesforløb i sig selv vil kunne få medarbejderne til at blive. Det vil efter al sandsynlighed også give et løft til arbejdets status, at det bliver kendt at man ikke bare kan komme fra gaden og være kvalificeret, men faktisk skal tilføres viden. Der vil derfor være grund til at antage at indførslen af introduktionsuddannelsen også vil have en positiv effekt i forhold til rekruttering. Medarbejdernes baggrund: Der er forskellige faggrupper beskæftiget på de sikrede afdelinger. Hovedparten af stillingerne er normeringsmæssigt tænkt besat af uddannede pædagoger, men i virkeligheden er det under halvdelen af medarbejderne der opfylder dette. Herudover er afdelingerne normeret med et antal faglærerstillinger, hvor størstedelen er besat af faglært personale. Disse har dog sjældent en pædagogisk efteruddannelse, der ellers ville kunne være særdeles relevant i forhold til arbejdets udførelse. Det samme gør sig gældende for eksempelvis hus- og køkkenassistenter, der traditionelt har relativ stor kontakt med de indskrevne unger. Kort sagt mangler en meget stor del af personalet grundlæggende pædagogisk uddannelse, og selv for de hvor dette ikke gælder, viser erfaringen at en grundig, både teoretisk og praktisk, indførelse i specialet er nødvendig. Arbejdet på en sikret afdeling er så specielt at mange pædagogiske handlestrategier må vendes på hovedet og nytænkes i forhold til det man tidligere har lært og erfaret. Udgangspunktet er derfor at Sølageruddannelsen ikke bygger på en forventning om bestemte faglige kundskaber, men at disse tilføres medarbejderne som en implicit del af de forskellige elementer i uddannelsen. Samtidig skal introduktionsuddannelsen være et specialiseret forløb, der målrettet opbygger de særlige kompetencer, der er nødvendige.

2 Grundlæggende forudsætninger: Sølagers sikrede afdelinger beskæftiger ca. 90 ansatte, enten i direkte funktion på afdelingerne eller i tilknytning til disses virke. Udskiftningen i personalegrupperne er meget forskellig, men med udgangspunkt i en gennemsnitlig ansættelseslængde på 5 år, vil der hvert år starte 18 nye medarbejdere, som vil blive ansat jævnt hen over året. Sølager er en gammel institution med en meget lang tradition for at arbejde med specielle brugergrupper. Dette betyder at værdier og normer for arbejdets udførelse er dybt rodfæstet og således udgør et stærkt men implicit sæt af parametre i forhold til kvalitetsbedømmelse. Det er derfor vigtigt at der sikres en tæt sammenhæng mellem dette og undervisningens udførelse. Sølager har i kraft af sin størrelse både økonomiske og personalemæssige ressourcer til at gennemføre en introduktionsuddannelse, der langt hen ad vejen hviler på egne kræfter. Det kan med stor sikkerhed antages at der i den samlede medarbejderstab til alle tider vil være en videns- og erfaringsbank af stor relevans i forhold til uddannelse af nye ansatte. Det må imidlertid konstateres at det erfaringsmæssigt har været vanskeligt at gennemføre uddannelse alene ved hjælp af interne undervisningskræfter. Erfaringen er at konsulent- og lederansatte i højere grad end basispersonale formår at varetage en sådan funktion. Dette kan dels skyldes manglende lyst og/eller mod til at undervise og dels at personalet ikke har erfaring og uddannelse i selv at undervise andre. Selve introduktionsuddannelsen skal derfor suppleres med mulighed for at tage yderligere interne og eksterne kurser med henblik på at opnå en sådan undervisningskompetence. Der skal endvidere tages hensyn til at de forskellige vidensområder kan have mere eller mindre akut relevans i forhold til ansættelsestidspunktet. Der er nogle elementer der skal tilføres medarbejderen før eller i umiddelbar sammenhæng med opstarten af arbejdet, mens andre bedre kan vente kortere eller længere tid. Introduktionuddannelsens indhold Sølageruddannelsen består af en praktisk del og en teoretisk del. Den praktiske del er tilrettelagt i forbindelse med medarbejderens tiltrædelse. Den teoretiske del er modulopbygget og kan erhverves i vilkårlig rækkefølge. Dette betyder at den nyansatte medarbejder hurtigt vil komme i gang med sit uddannelsesforløb og sikrer gode forudsætninger for planlægning. Samlet vil den praktiske og den teoretiske del dække følgende emner: Pædagogikken på Sølagers sikrede afdelinger Grundlaget for det pædagogiske arbejde på Sølagers afdelinger Kendskab til og forståelse for brugergruppen Mål for den pædagogiske indsats Etnicitetens betydning for det pædagogiske arbejde Forståelse for egen rolle og dennes betydning for relationsdannelsen Pædagogisk refleksion Aktiviteter Dag og aften Det fælles tredje Kommunikation Skelnen mellem det professionelle og det personlige Kommunikation Medarbejder/bruger Medarbejder/medarbejder Observation og skriftliggørelse

3 Organisation og administration Arbejdstider/skema Introduktion til team/makkerpar Administrative arbejdsgange i.f.t. løn og økonomi Organisationskendskab Hvad er Sølager og hvem er hvem Sølagers ledelse Principielt og i praksis Sølagers værdigrundlag Demokratiske organer TR SR MED Love, regler og normer Magtanvendelsesbekendtgørelsen Retsplejeloven Serviceloven Straffeloven Skemaførsel og indberetning Betydning for det pædagogiske arbejdes udførelse Afdelingernes hvidbøger Konkrete regler, procedurer og rytmer Praktiske forholdsregler Sølagers forventninger om medarbejderes adfærd Internt og eksternt Kollegialt samvær Forventninger til kommunikation Forventninger til det kollegiale engagement Mødestruktur Ansvarlighed for kolleger og kollektivet Sikkerhed Konflikthåndtering Indberetning af arbejdsskader Kriseberedskab Alle niveauer Regler vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Førstehjælp Brandslukning Medicingivning Procedurer til beskyttelse af personalet Sagsarbejde Anbringelsesgrundlaget Kriteriernes betydning for arbejdets udførelse Det generelle lovgrundlag Restriktioner og muligheder Observationer Sagshåndtering

4 Den samlede uddannelsestænkning kan skematisk se således ud: Ekspertniveau Rekruttering af instruktører/undervise re Overbygningsniveau Obgligatorisk niveau Praktisk introduktion A B C D E F G H I Opstart Implementering Sølager har iværksat implementering af introduktionsuddannelsen med virkning fra september Implementeringen er sket gradvist, således at der i første omgang har været fokus på den praktiske introduktion samt modul A, B C og D. Denne første fase af implemteringen vi strække sig frem til september Herefter vil modulerne E, F, G, H og I blive implementeret frem til sommeren 2009, samtidig med at der fortsat vil blive afviklet hold i de allerede implementerede moduler. I denne første implementeringsfase har undervisningen primært været rettet mod medarbejderne på de sikrede afdelinger. På overbygningsniveau er der i 2007 og 2008 uddannet interne instruktører i modul C, således at Sølager kan basere undervisningen alene på egne kræfter.

5 Praktisk introduktion Introduktionen er planlagt i detaljer når medarbejderen påbegynder sin tjeneste på institutionen. Ordningen bygger på at der er udpeget en mentor, der sammen med afdelingslederen planlægger introduktionsforløbet hen over de første ca. 2 uger, så man er sikker på at den nyansatte kommer det hele igennem. I løbet af denne tid skal den nyansatte gøres bekendt med de vigtigste dele af regler og rammer for arbejdet, sikkerhedsprocedurer, administrative procedurer, skemaførsel m.v. Der foretages rundvisning på institutionens afdelinger m.v. Den nyansatte præsenteres for de tværfaglige samarbejdspartnere og ledelsen af institutionen. Introduktionen planlægges efter en skematiseret plan, hvor afdelingsleder og mentor udfylder de enkelte felter som dokumentation for gennemførslen. Introduktionen evalueres og opfølges ved en samtale mellem den nyansatte, mentoren og afdelingslederen ca. 6-8 uger efter ansættelsestidspunktet. Der tages referat som dokumentation for gennemførsel. 5 dage Modul A: Lovgrundlag 1 dag Modulet tager udgangspunkt i lovgrundlaget for arbejdet på de sikrede afdelinger. Modulet er meget praktisk orienteret således de enkelte emner er vægtet efter deres relevans. I undervisningen indgår gennemgang af de vigtigste passager af magtanvendelsesbekendtgørelsen, retsplejeloven, straffeloven, straffuldbyrdelsesloven og serviceloven. Undervisningen består af almindelig forelæsning i plenum suppleret med casebaseret gruppearbejde. Som en væsentlig del er der stor mulighed for at kursisterne kan få besvaret spørgsmål på baggrund af deres egne erfaringer fra afdelingen. Undervisningen forestås af de til institutionen tilknyttede socialrådgivere. Der udleveres kursusbeviser som dokumentation for gennemførsel. Modul B: Kommunikation 1 dag Med udgangspunkt i systemisk kommunikationsforståelse indføres kursisterne i de vanskeligheder kommunikation kan rumme og opnår kompetence til at undgå de mest almindelige faldgruber i kommunikation. Der arbejdes med forståelse af forskellige rum for kommunikation, ligesom de personlige ressourcers betydning for kommunikation behandles. Der arbejdes primært med øvelser baseret på korte teoretiske oplæg. Der arbejdes med mulighed for at tage udgangspunkt i konkrete eksempler fra kursisternes hverdag.

6 Undervisningen forestås af de til de sikrede afdelinger ansatte psykologer. der udleveres kursusbevis som dokumentation for gennemførsel. Modul C: Konflikthåndtering 5 dage Kurset er dels teoretisk med udgangspunkt i assertiv kommunikation, konfliktforståelse samt konfliktnedtrappende adfærd og dels undervisning i fysisk magtanvendelse. Undervisningen fordeler sig med ca. 70% på den teoretiske del og ca. 30% på den fysiske del. I den teoretiske del arbejdes der meget interaktivt med forumspil, øvelser og gruppearbejder. Kursisten lærer at se konflikten fra flere sider og forstå sin egen rolles afgørende betydning for forløbet. Der indarbejdes konkrete teknikker med hensyn til både verbal og nonverbal kommunikation, således at der opbygges konfliktnedtrappende handlekompetence. I den fysiske del trænes greb godkendt af retslægerådet. Der arbejdes med at anvende den mindst mulige magt. Der trænes få greb, der til gengæld gentages tilstrækkeligt til at der opstår en rutineret forståelse for grebets anvendelse og udførelse hos kursisten. Undervisningen gennemføres af Sølagers interne instruktører. Disse instruktører er uddannede og eksaminerede af Kriminalforsorgens Uddannelses Center. Undervisningen består af et 3-dages forløb og et 2-dages forløb med ca. 4 uger imellem. Der udleveres kursusbeviser som dokumentation for gennemførsel. Modul D: Pædagogik 2 dage Modulet afholdes som 2 enkeltdage med ca. 1 måneds mellemrum. Der tages udgangspunkt i medarbejdernes egne erfaringer, der anvendes som udgangspunkt for introduktion af centrale pædagogiske begreber. Kursisterne skal opnå fortåelse for deres egen og institutionens pædagogiske rolle og indsigt i at arbejde ud fra en anerkende indfaldsvinkel over for brugerne. Der arbejdes med forståelse af omsorgsbegrebet samt den komplekse pædagogiske kontekst. Undervisningen varetages dels af ledelse og erfarent personale, dels af eksterne oplægsholdere. Der udleveres kursusbeviser som dokumentation for gennemførsel. Modul E: Målgruppekendskab 1 dag Der tages primært udgangspunkt i konkrete cases hvor den unges livshistorie og aktuelle adfærd danner baggrund for typologier, der skal tydeliggøre de forskellige pædagogiske behov. Kursisterne forventes at have gennemført interviews med unge på deres afdelinger som hjemmeopgave før undervisningen. Disse interviews danner baggrund for undervisningen, som forventes suppleret med belysning af etnicitetens betydning.

7 Undervisningen forestås af eksterne undervisere. Der udleveres kursusbeviser som dokumentation for gennemførsel. Modul F: Førstehjælp 1 dag Kurset består af godkendt grundkursus i førstehjælp. Undervisningen forventes varetaget af Red-Liv. Modul G: Brandbekæmpelse ½ dag Kurset består af godkendt grundkursus i brandbekæmpelse. Undervisningen forventes varetaget af Red-Liv. Modul H: Medicinhåndtering 3 dage Kurset består af godkendt grundkursus i førstehjælp. Undervisningen forventes varetaget af SOSU-C Herlev. Modul I: Hygiejne 1 dage Kurset består af godkendt grundkursus i almen køkkenhygiejne. Undervisningen forventes varetaget af SOSU-C Herlev. Evaluering m.v. Ved afslutningen af hvert enkelt modul foretages evaluering. Dette sker både skriftligt og mundtligt. Den skriftlige del består af et spørgeskema og mulighed for uddybende kommentarer. Disse skemaer danner baggrund for uddannelsesudvalgets samlede vurdering af modulets forløb som rapporteres til ledelsen og MED-udvalget på Sølager. Evalueringerne vil også blive brugt til løbende justeringer af det samlede uddannelsesforløb. Når en kursist har gennemført hele det obligatoriske niveau vil der på samme måde blive evalueret på hele forløbet. Disse evalueringer indgår i en årlig beretning til ledelsen og MED-udvalget. Derudover vil der hvert år blive foretaget en samlet revurdering med henblik på næste års uddannelsesaktiviteter. Al evaluering forelægges herudover undervisere.

8 Status pr Den praktiske introduktion er implementeret. Det har været i løbet af implementeringsfasen været nødvendigt at justere forløbet fra at skulle gennemføres over 1 uge til at være fordelt over ca. 2 uger. Det viste sig at være umuligt at gennemføre alle aktiviteterne på 1 uge.. Der er gennemført undervisning i modul A, B og C. For hvert af modulerne A og B er der gennemført 4 hold à ca 15 medarbejdere, således at størsteparten af de aktuelt ansatte har gennemgået modulerne, idet modulet tidligere har været gennemført for en del medarbejdere. Modul C er forløbet for 2 hold med i alt ca. 50 medarbejdere. Der er gennemført undervisning for 3 hold i modul D, alle på ca. 15 medarbejdere. Der er planlagt yderligere 2 hold i marts og april Der er planlagt 4 hold til gennemførsel af modul E. Disse hold er fordelt i oktober og november 2008 samt maj Alle holdene forventes at blive på 16 medarbejdere. For modul F s vedkommende er der planlagt undervisning for 7 hold a 15 medarbejdere i oktober 2008 og marts Ligeledes er der planlagt 8 hold a 15 personer til gennemførsel af modul G fordelt med 4 hold i oktober og november 2008 og 1 hold i februar Det store antal hold på disse moduler skyldes, at der ikke har været tilbudt kurser til medarbejderne på disse områder i en årrække. For modulerne H og I s vedkommende har behovet for undervisning nødvendiggjort en fremskyndet implemntering. Der er således gennemført 1 hold af hvert modul. Der er planlagt 1 hold for modul H i april 2009 og 2 hold for modul I i oktober 2008 og marts Alle hold, både gennemførte og planlagte, er på ca. 20 medarbejdere. Disse moduler her som de eneste været tilbudt medarbejdere på både sikrede og øvrige afdelinger. Med hensyn til overbygningsmoduler er der gennemført instruktøruddannelse for i alt 7 medarbejdere. Derudover har 20 medarbejdere gennemført et overbygningskursus i medicinhåndtering. Der er herudover planlagt praktikvejlederuddannelse for 8 medarbejdere i perioden novenmer 2008 til marts Uddannelsen er af 30 dages varighed.

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere