1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)"

Transkript

1 Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til- og afgange, optælling og placering af varer. 2 Faget skal bestås Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret 0,8 uger 1 Eleven kan udføre seperation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR. 2 Eleven kan udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform. 3 Eleven kan definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. 4 Eleven kan definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande. 5 Eleven kan i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger. 6 Eleven kan udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed Rutineret 0,8 uger 1 Eleven kan medvirke i formulering af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, procedurer og instruktioner 2 Eleven kan samarbejde ved planlægning, kommunikation og informationsbehandling for at opfylde virksomhedens logistik- og kvalitetsmål 3 Eleven kan medvirke ved opfyldelse af kunde- og markedskrav ud fra virksomhedens kvalitetsmål, procedurer og instruktioner. 4 Eleven kan samarbejde om kvalitetsforbedringer inden for egne arbejdsområder ved hjælp af pro-blemløsningsværktøjer og i samarbejde med andre afdelinger i virksomheden, herunder informere og kommunikere internt og eksternt. 5 Eleven kan medvirke ved gennemførelse af kvalitets auditering i forbindelse med certificerede kvali-tetsstyringssystemer efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer. 6 Eleven får en grundig orientering om kvalitetsstyringssystemer. Herunder standardiserede kravsmodeller efter DS/ISO 9000-serien eller andre relevante kvalitetsstyringssystemer, samt med gennemførelse af kvalitets audit inden for kvalitetsstyringssystemer.

2 Side 2 af Sundhed - lager Rutineret 0,5 uger 1 Eleven opnår helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder 2 Eleven kan redegøre for fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter, som kan højne sundhe-den. 3 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter Introduktion til virksomheden 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan under instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante arbejdsmiljømæssige forhold. 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen Varemodtagelse og vareforsendelse 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan udføre stablings-, stuvnings-, af-, og pålæsningsoopgaver, blandt andet ved hjælp af gaffeltrucks og gaffelstablere. 2 Eleven kan kontrollere varer, udføre vareemballering og opbygge enhedslaster. 3 Eleven kan foretage registreringer af varer. 4 Eleven får kendskab til virksomhedens ekspeditions-, forsendelses- og distributionsfunktioner Vareekspedition og kundebetjening 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan optælle, registrere og placere varer. 2 Eleven kan emballere varer og klargøre disse til forsendelse samt foretage lastsikring. 3 Eleven kan foretage vareekspedition og yde en korrekt og hensigtsmæssig kundebetjening.

3 Side 3 af 92 4 Eleven arbejder med edb-lagerstyring og eventuelt med oplagring og forsendelse af farligt gods Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, gods 8,0 uger til Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, som kræves i Bekendtgørelse af 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Trafikstyrelsen udsteder Chaufføruddannelsesbevis (CUB) efter gældende regler. 3 Chauffører med erhvervede rettigheder, gennemfører faget som et EUD fag med samme indhold som chaufførelever uden erhvervede rettigheder. Chauffører med erhvervede rettigheder kan opnå godskrivning for kvalifikationer de behersker. 4 Den praktiske og den skriftlige prøve skal begge bestås før faget er bestået Ergonomi Grundfag -, 13-skala, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde. 2 Eleven kan anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøve et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen. 3 Eleven kan forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 4 Eleven kan begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformning af disse Samfundsfag F 1,5 uger Grundfag -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 13-skala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. 2 Eleven får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. 3 Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning. 5 Eleven får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt, nationalt og internationalt. 6 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 7 Eleven får kendskab til virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretlige system. 8 Eleven får kendskab til forskellige sociale systemer og deres samfundsmæssige betydning.

4 Side 4 af Edb-lagerstyring og produktion Rutineret 2,0 uger 6 Eleven kan anvende et professionetl integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkokder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 7 Eleven kan arbejde med forskellige funktioner; debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring. 8 Eleven kan registerer vare til- og afgange, udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, oprette varekartotek, opbygge EAN 13 - EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på cehckciffer. 9 Eleven kan afgive tilbud, modtage købsordrer, bogføre og udskfrive følgesedler/fakturaer, oprette debitorer/kreditorer, samt foretage lageroptællinger. 10 Eleven kan anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem til at købe og sælge via netshop, og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 11 Eleven kan oprette styklister, varekartotek, debitorer og kreditorer. 12 Eleven kan anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotater, foretage lageroptællinger, modtage og udskrive rekvisitioner Kundebetjening - lager Rutineret 1 Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter, herunder: Telefonbetjening, behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattede skriftlige beskeder. 2 Eleven kan give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden. 3 Faget skal bestås Køreuddannelse, kategori B 1,6 uger Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Faget skal bestås 2 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav Lagerøkonomi Rutineret

5 Side 5 af 92 1 Eleven kender følgende lagerøkonomiske begreber og kan redegøre for betydningen af: Lagerrente, vareforbrug, anskaffelsespris, afskrivning, optimale indkøbsstørrelser, rabatvurderinger, sikkerhedslager, ABC-analyse, lageromsætningshastighed, lagerdage, ordreomkostninger, lageromkostninger, spild og svind og servicegrad. 2 Eleven kender faktorer, som indvirker på lagerets økonomi og dermed virksomhedens samlede økonomi. 3 Eleven kan udregne lagerøkonomiske nøgletal og kan redegøre for betydningen af disse Logistik og samarbejde Rutineret 1 Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens logistiksystem indgår helheds forståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, falskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og problemløsninger. 2 Eleven kan medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vareog informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation. 3 Eleven kan samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer Enhedslaster Rutineret 1 Eleven kan på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster. 2 Eleven kan redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af transportmåde. 3 Eleven kan anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoder/håndterminaler, fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne. 4 Eleven kan genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så skader på personer, gods og materiel hindres. 5 Faget skal bestås Time-, sags- og ressourcestyring Rutineret 1 Eleven kan med baggrund i et administrative system anvend den del af projektstyringdelen "Time/sags-styring", som bliver brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden. 2 Eleven kan arbejde med forskellige funktioner, såsom time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye materialer og oprette nye sager.

6 Side 6 af 92 3 Eleven kan anvende systemet til at indberette det daglige brug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder Praktisk lager Rutineret 1 Eleven kan i et samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varsortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange. 2 Eleven kan anvende almindeligt forekommende teknikse hjælpemidler til rationelt lagerarbejde, såsom plukning af vare og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder afmærkning og separation af farligt gods. 3 Eleven kan udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion. 4 Eleven kan gennemføre plukning af vare efter forskellige metoder samt anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning og vareplacering. 5 Eleven kan medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af arbejdsmiljøet. 6 Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom; modtagelse, forsendelse, bestilling og genbestilling, udpakning og placering samt plukke, emballere og forsende varer. 7 Eleven kan foretage udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer, registrere varetilgange, modtage bestillinger, udskrive pluklister/følgeseddel/faktura, registrere vareafgange, foretage statusoptælling af lageret. 8 Eleven kan medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre. 9 Eleven kan i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret. 10 Faget skal bestås. Fag på specialet Lageroperatør - Lager og logistik 2250 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi 0,0 uger Afsluttende prøve Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Afsl.prv: Lagerudd., Lageroperatør - Lager og logi 2282 Kompmål: Lagerudd., Lageroperatør/Lager & logistik 0,0 uger Kompetencemål 1 Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler. 2 Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler.

7 Side 7 af 92 3 Eleven kan medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt. 4 Eleven kan foretage rationel og defensiv kørsel samt beherske grundlæggende færdigheder inden for godshåndtering og lastsikring. 5 Eleven kan medvirke til forbedringer i virksomhedens lagerøkonomiske forhold på baggrund af viden om virksomhedens samlede økonomi. 6 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng. 7 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag i jobmæssige og almene sammenhænge. 8 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget ergonomi i jobmæssige og almene sammenhænge. 9 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 10 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge. 11 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation i jobmæssige og almene sammenhænge. 12 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche. 13 Eleven kan planlægge samt foretage analyse af virksomhedens logistiksystemer på baggrund af deres viden om økonomi, organisation, markedsforhold og logistik, samt endvidere medvirke til optimering af kvalitet, service og samarbejde i virksomheden Administration og logistik 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan - på avanceret niveau - i forbindelse med det daglige arbejde anvende edb-lagerstyring, håndterminaler og stregkoder samt kvalitetsstyringssystemer. 2 Eleven beskæftiges så vidt muligt i cirka 10 dage i virksomhedens administrationsafdeling med ordremodtagelse, ekspedition, ordrebehandling, forsendelse og eventuelt planlægningsopgaver. 3 Eleven kan på baggrund af kendskab til virksomhedens overordnede logistik forstå egen arbejdsfunktion i forhold til virksomhedens samlede logistik. 4 Eleven kan arbejde med lagerøkonomiske nøgletal som fx omsætningshastighed, lagerrente, lageromkostninger og mangelomkostninger Logistikstyring og organisation 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan arbejde med indkøb, salg og kundebetjening. 2 Eleven kan deltage i tilrettelæggelse af virksomhedens lagerstyring med henblik på optimering af logistiksystemet. 3 Eleven får kendskab til virksomhedens økonomistyring, organisering, kommunikations- og informationsprocedurer National og international godstransport Rutineret 1 Eleven kan anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj og fører, ved såvel nationale som internationale transporter. 2 Eleven kan redegøre for anvendelse og foretage en generel kontrol af de papirer, der ledsager godset under transporten og endvidere kan udfylde CMR-fragtbrev, samt tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods.

8 Side 8 af 92 3 Eleven kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være i besiddelse af ved international godstransport. 4 Eleven kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nødvendige ved indrejse i forskellige lande. 5 Eleven kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige forhold, der er forbundet med national og international transport. 6 Eleven kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagttages ved kørsel i bjerge. 7 Eleven kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til internationale kørselsforhold, herunder anvende ruteplanlægningssystemer (edb). 8 Eleven har fået viden om de forskellige former for kommunikationssystemer, herunder satellitkommunikation. 9 Eleven kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af lastbilen, samt montere snekæder Logistikstyring, organisation og økonomistyring Avanceret 4,0 uger 1 Eleven har viden om idégrundlagets betydning for virk-somheden, kendskab til organisationsformer, kendskab til virksomhedens organisering, viden om ledelses- og sty-ringsformer og viden om opbygning af kommunikations- og informationsgange. 2 Eleven kender til indkøbsimpuls og indkøbsmotiver, har kendskab til leverandørsortiment- og tilbudsvurdering, kan vurdere og udvælge leverandører, har viden om samar-bejdsaftaler med leverandører og kendskab til kvalitetssty-ringsprincipper. 3 Eleven kan medvirke til optimering af kvalitet, service, samarbejde og tjenesteydelser. Eleven har kendskab til eks-ternt og internt salg samt forsyningssikkerhed. 4 Eleven har viden om fordele og ulemper ved forskellige afsætningskalender og distributionsformer. 5 Eleven har viden om virksomhedsregnskaber og nøgletal, budgettering og budgetopfølgning og investeringsmodeller. 6 Eleven kender til omkostningsarter, indtægter og beregning af moms, rabatter og avance. 7 Eleven har viden om styringssystemer i logistikkæden og konsekvenser ved indførelse af nye arbejdsgange i virk-somheden, som fx 3. parts logistik, JIT, SCM, LEAN, og leverandørstyret lager. Eleven har i den forbindelse viden om sin egen rolle i logistikkæden ud fra et helhedssyn. 8 Eleven har kendskab til disponeringsprincipper, lagerregi-strering, anvendelse af metoder til analyse af virksomhe-dens logistik, og kan endvidere planlægge og udføre en logistikanalyse. 9 Faget skal bestås Specialet Lager og logistik Avanceret 0,5 uger -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner Engelsk F 2,0 uger Grundfag -, Procentskala, Eksamen. -, 13-skala, Delkarakter. -, 13-skala, Eksamen. -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen.

9 Side 9 af 92 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Iværksætteri og innovation F Grundfag -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 13-skala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold Informationsteknologi F 2,0 uger Grundfag -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 13-skala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer. 2 Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål. 3 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 4 Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads. 5 Eleven kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilken konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske. 6 Eleven kan dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger.

10 Side 10 af Samfundsfag E 1,5 uger Grundfag -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 13-skala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven får kendskab til hovedlinier i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning. 2 Eleven får kendskab til den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet. 3 Elven får kendskab til grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. 5 Eleven får kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydning heraf for det danske arbejdsmarked. 7 Eleven kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 8 Eleven får kendskab til globaliseringens betydning for danske virksomheder Tysk F 2,0 uger Grundfag -, 13-skala, Delkarakter. -, 13-skala, Eksamen. -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt og i almindelige situationer fra erhvervslive og dagligliv. 2 Eleven kan anvende et enkelte sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 3 Eleven kan anvende enkle hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier. 4 Eleven kan anven såvel verbal som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informatiossøgnign, sprogtræning og tekstproduktion. 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Internationale forhold og studietur Rutineret 0,2 uger

11 Side 11 af 92 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egne branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande. 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne får eleven indsigt i: 1) erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer 2) arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold og 3) andre særegne kulturforhold. 3 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som sendes til elevens praktikvirksomhed og det faglige udvalg Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder Avanceret 1 Eleven får kendskab til, og kan efterleve, gældende kvalitetsstyringssystemer i praksis og arbejde kvalitetsmæssigt forsvarligt for derved at medvirke til sikring af produktets kvalitet, herunder GMP/GDP/HCCP. 2 Eleven kan arbejde med GMP-mæssigt forsvarligt og vurdere objektivt på arbejdsrutiner og adfærd sammenholdt med relevante krav og tolkninger i lovgrundlaget på baggrund af praktiske øvelser, indeholdende emner som : loklaers indretning, materialevalg, materialeflow, personale, adfærd, påklædning, arbejdsrutiner, dokumentation og instruktioner. 3 Eleven får kendskab til HACCP og GDP-reglerne, samt forståelse for nødvendigheden af at have et kvalitetsstyringssystem til sikring af at lagerbetingelserne altid er opfyldt, at kontaminering med eller af andre produkter undgås, at oplagring sker under sikre forhold, et sporingssystem for defekte produkter og et effektivt tilbagekaldelsessystem. 4 Eleven kan identificere, registrere, analysere og løse kvalitetsproblemer i det daglige arbejde ved hjælp af problemløsningsteknikker. 5 Eleven får forståelse for hvordan kvalitetsstyringssystem er opbygget, og kan medvirke ved inspektion af og opfølgning på en intern audit eller selvinspektion i en produktionsvirksomheds logistikkæde. 6 Eleven får kendskab til spørge/lytte teknik og betydningen af samarbejdet i det daglige arbejde og i den løbende kvalitetsudvikling Praktisk kemi i proces Rutineret 1 Eleven kan orientere sig om de kemikalier og andre materialer, der normalt anvendes i branchen og kan under vejledning, håndtere kemikalier og andre materialer i henhold til hygiejniske brugsanvisninger. 2 Eleven får gennem praktiske øvelser kendskab til organisk kemi, kemiske stoffers opbygning, reaktioner og ph. 3 Deltageren kan efter instruktion medvirke ved udtagning og analyse af driftsprøver samt vurdere egene målinger i forhold til fastlagte normer. 4 Eleven kan medvirke ved justering af kemiske og fysiske processer i forhold til målresultaterne og afrapportere udførte prøveudtagninger, analyser og justeringer Prøveudtagning Avanceret 1 Eleven har forståelse for betydningen af at følge gældende regler, herunder regler vedr. dokumentation, registrering, mærkning og personlige værnemidler.

12 Side 12 af 92 2 Eleven kan anvende gældende standarder og beskrivelser (standar operations procedures og arbejdspladsbrugsanvisninger) for prøveudtagning i forbindelse med modtagelse og forsendelse af råvarer og produkter, herunder kontrol af modtagne varer, kontrol af emballage, soignering af emballage, behandling af varer med skadet emballage, transportdokumenter samt særlige bestemmelser vedr. læsning og losning og procedurer i forbindelse med karantæne af varer Affaldshåndtering i produktionen Avanceret 0,5 uger 1 Eleven har kendskab til håndtering og behandling af farligt affald i henhold til relevant lovgivning og bestemmelser, herunder interne og eksterne miljøregler, kvalitetsstandarder og certificering. 2 Eleven kan håndtere, sortere, pakke og forsende virksomhedens farlige affald i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, herunder anvende korrekte personlige værnemidler og andet relevant udstyr Datafangst og ny teknologi Avanceret 0,2 uger 1 Eleven får kendskab til nyeste udviklingstendenser inden for datafangst med anvendelse af stregkoder og håndterminaler, herunder systemer og standarder i forbindelse med automatisk datafangst/registrering, konsekvenser i forhold til logistiksystemet og konsekvenser i forhold til arbejdets organisering Elektromekanisk montage Avanceret 4,0 uger 1 Eleven kan, på vise statisk el og tage fornødne forholdsregler samt anvende korrekt loddeteknik på almindeligt forekommende komponenter. 2 Eleven kan identificere de komponeneter, der er omfattet af uddannelsen og værdibestemme modstande og kondensatorer med tolerancer og temperaturkoefficienter, håndtere specielle integrerede kredse korrekt og udpege forkert placerede/orienterede komponenter på færdigmonterede print og finde frem til de korrekte komponenttyper. 3 Eleven kan foretage kvalitetskontrol af lodning og montage, med oguden mikroskop, herunder blive bevidst om kunders/myndigheders krav til produktkvalitet. 4 Eleven kan medvirke til udviklingen af et sikkert og godt arbejdsmiljø samt får kendskab til de krav, der stilles til sikkerhed og arbejdsmiljø, vedrørende montage, lodning, rensning og reparation af print, herunder kendskab til stærkstrømsreglementet. 5 Eleven kan håndtere epoxy og isocyanater efter gældende krav. 6 Eleven kan udføre kontrol og loddearbejde, under mikroskop, på print bestykket med almindeligt forekommende ladede og SMD komponenter. 7 Eleven kan beregne en 1-faset transformator ved hjælp af edb-program. 8 Eleven kan vikle magnetspoler i almindelig emaljetråd og bagelakgtråd på en mindre spolemaskine. 9 Eleven kan kontrollere og spolemodstanden med milli Ohmeter, isolere, samle og teste en transpormater ved hjælp af arbejdsinstruktioner, tegninger og nødvendigt håndværktøj, ohmmeter, voltmeter og amperemeter. 10 Eleven kan under opsyn foretage højspændingsprøvning af transformator med højspændingsprøveapparat. 11 Eleven kender til tradininelle "leadede" elektronik komponenter, og kan udfføre printmontering og lodning på et gennempleteret print. 12 Eleven kan montere transformator og print til hinanden i et kabinet ved hjælp af arbejdsinstruktion, monteringstegning, stykliste, diagram og håndværktøjer. 13 Eleven kan anvende forskellige samenføjningsmetoder som gevind, lodning og crimpning, samt udføre visuel kontrol af apperatet og sluttest ved hjælp af et PC-målesystem.

13 Side 13 af Eleven kan udfærdige en skriftlig dokumentation Pakkeoperatør Rutineret 4,0 uger 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg. 2 Eleven kan indgå TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fv TPM-principper. 3 Eleven kan anvnede PI diagram/rutediagram ved egen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved validering af produktionsudstyr ud fra kendsksab til grundbegreberne. 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger. 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde. 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på cylindre, indeholdende signalgivere, tæller og timerfunktioner. Fejlfindingen udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og styringsdiagrammer. 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere. 8 Eleven kan anvende forskellige emballage- og pakkematerialer og vurdere deres egnethed til opgaven ud fra deres forskellige egenskaber. 9 Eleven kan skelne mellem forskellige papir, karton, papemballager, vurder efiberretning, foldelinier og opbevaringsforhold. Eleven kender den kemiske sammensætning af de mest almindelige plastmaterialer, dens betydning for egenskaber og anvendelse. 10 Eleven får kendskab til forskellige emballagetypers fordele og ulemper samt miljø påvirkninger Produktionsoperatør Rutineret 4,0 uger 1 Eleven kan på baggrund af sin viden om sikkerhedsregler på arbejdspladsen medvirke ved daglig vedligehold og pasning af produktionsanlæg. 2 Eleven kan indgå i TPM-grupper, ud fra grundlæggende værktøjsundervisning og kendskab til fx TPM-principper. 3 Eleven kan anvende PI diagram/rutediagram ve degen oplæring/instruktion på nye produktionsanlæg og kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved validering af produktionsudstyr ud fra kendskab til grundbegreberne. 4 Eleven kan betjene enkle on/off reguleringssløjfer ud fra kendskab til setpunkts- og differensindstillinger. 5 Eleven kan med baggrund i sin viden om enkle kemiske reaktionsmønstre, efter instruktion arbejde med kemiske stoffer og materialer på en sikkerheds- og miljømæssig krrekt måde. 6 Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding på pneumatiske styringer med en sværhedsgrad med spærrende impulser på to cylindre, indeholdende signalgivere, tæller og timerfunktioner. Fejlfinding udføres på baggrund af viden om trykluftanlæg og trykluftkomponenters opbygning og virkemåde, og styringsdiagrammer. 7 Eleven kan i samarbejde med andre faggrupper på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde udføre fejlfinding på PLC-styrede anlæg med udgangspunkt i deres viden om PLC-ens opbygning, programmeringssprog, digitale signaler, timere og tællere. 8 Eleven kan arbejd epå, og udføre fejlfinding på, procesanlæg ud fra kendskab til enkeltkomponenters opbygning, sammenhæng go virkemåde. 9 Eleven kan anvende udstyret på sikkerhedsmæssig og produktonsmæssig forsvarlig vis og har kendskab til komponenter til bearbejdning af faste og flydende stoffer, fx pumper, ventiler, tanke, rør, snegle, elevatorer, bånd, blande, sigt, valse, rive Lastsikring og stuvning af gods Rutineret

14 Side 14 af 92 1 Eleven kan efter endt uddannelse og sdvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer på sådan vis, at transporten kan gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. 2 Eleven skal have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan udvælge og anvende korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde. 3 Eleven kan anvende lastbilens/påhængskøretøjets surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i frobindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet. 4 Eleven kan identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper. 5 Elleven kan udføre simpleopklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor. 6 Eleven kan udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser indenfor området. 7 Eleven kan læsse og surre køretøjet med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og tilladte tootalvægt ikke overskrides. 8 Eleven er i stand til at kunne udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods. 9 Eleven har kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår vognmand og chauffør er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet Køreuddannelse, kategori C 1,6 uger Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås Kørekort C/E 1,6 uger til , Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori C/E jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås Køreuddannelse, kategori C/E 1,6 uger Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

15 Side 15 af 92 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori C/E, jf. gældende myndighedskrav. 2 Faget skal bestås Teleskoplæsser med gafler - betjening -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Deltageren kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene forskellige varianter af både maskiner og udstyr. 2 Deltageren kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning. 3 Deltageren kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætte disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i snævre passager. 4 Deltageren kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for løftemateriellet Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Deltageren kan foretage kranløft med teleskoplæssere, herunder vurdere, planlægge og udføre anhugningsopgaver under hensyntagen til tyngdepunktsplacering og korrekt afsætning og sikring af byrden ud fra et stabilitetssynspunkt. Ved hjælp af maskinens lastdiagram kan deltageren bedømme maskinens manøvreevne (styresystemer) samt tyngdepunkt og stabilitet og kan udføre beregninger af støttebenstryk. 2 Deltageren opnår en sådan viden om almindeligt anhugningsgrej, dets mærkning og gældende regler for stropbelastning, sikkerhedsfaktorer, kassationsgrænser og opbevaring, at de kan betjene teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved udførelse af kranarbejde. 3 Deltageren kan endvidere betjene teleskoplæsser med kranfunktion ud fra viden om, hvordan maskinens stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom og montering af flyejib, samt ved krøjning. 4 Deltageren kan vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, herunder tage hensyn til byrdens skarpe kanter, skridningseffekt og løse genstande med henblik på sikkerhedsmæssig forsvarlig betjening af maskinen. 5 Deltageren kan desuden fungere som signalmand og dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere ved hjælp af radio. 6 Deltageren kender teleskoplæsserens indretning, det lovpligtige sikkerhedsudstyr og regler for lovpligtigt eftersyn og har kendskab til reglerne for samløft af byrder Certifikatuddannelse C for kranførere 1,4 uger 1 Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. 2 Eleven: kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.

16 Side 16 af 92 3 v. og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. 4 "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse. 5 og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat Samarbejde i grupper i virksomheden til Deltageren kan forstå virksomhedens gruppeprocesser, hvorledes normer og værdier sættes i grupper, gruppens elementer og udviklingsfaser. 2 Deltageren kan aktivt fjerne de processer, der hindre samarbejdet og styrker de processer der fremmer samarbejdet. 3 Deltageren kan samarbejde i grupper for at nå disse mål uden at suboptimere og derved komprimitterer virksomhedens overordnede mål. 4 Deltageren kan problemløse i virksomheden i forhold til behovet for at yde høj service med knappe ressourcer. 5 Deltageren kan konfliktløse i egen gruppe og imellem grupper for at sikre samarbejdet i gruppen mellem grupper i virksomheden Organisation i virksomheden til Deltagerne kan forstå og vurdere organisationens strukturelle opbygning, de styringsmæssige processer, der foregår i organisationen og kulturens indflydelse på organisationen. 3 Deltagerne kan forstå organisationen som en helhed med fælles mål or retning uanset, hvor i organisationen betragteren er placeret, således at de er i stand til at udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse med virksomhedens mål. 4 Deltagerne kan vurdere der organisatoriske samspil mellem de forskellige afdelinger, funktioner, grupper og personer i virksomheden med henblik på at optimere dette. 5 Deltagerne kan medvirke til at designe organisationstilpasninger og organisationsforandringer og derved indgå som en kompetent medspiller i virksomhdens/institutionens organistoriske udvikling Arbejdsplanlægning til Deltagerne kan beskrive egne og andres administrative opgaver for at kunne udføre en planlægningsopgave. 2 Deltagerne kan anvende relevante planlægningsværktøjer, manuelle såvel som IT-baserede. 3 Deltagerne kan vælge de planlægningsværktøjer, der er bedst egnede til løsning af den aktuelle planlægningsopgave. 4 Deltagerne kan analysere dele af de administrative arbejdsopgaver og kan beskrive arbejdsopgaverne. 5 Deltagerne kan vurdere, hvordan de beskrevne arbejdsopgaver udføres på arbejdspladsen eller som distancearbejde. 6 Deltagerne kan vurdere, hvor opgaverne egner sig til at blive udført - enten på arbejdspladsen eller som distancearbejde. 7 Deltagerne kan informere kolleger om de planlagte arbejdsopgaver og kan træffe aftale med kollegerne om udførelsen. 8 Deltagerne kan endvidere følge op på, om arbejdsopgavernes udførelse lever op til det planlagte. Derefter kan deltagerne justere i planlægning, tildeling og prioritering af opgaver, hvor det er relevant.

17 Side 17 af Grundlæggende projektdeltagelse til Deltageren kan definere og vælge, hvilke projekttyper, der egner sig bedst til løsning af konkrete opgaver. 2 Deltageren kan formulere sine mål og formål med et projekt. 3 Eleven kan indplacere projektgruppen i forhold til den øvrige organisation. 4 Deltageren kan tilrettelægge et handlingsberedskab over for de forskellige interessenter i projektet. 5 Deltageren kan drage fordel af de forskellige faglige og personlige ressourcer i projektgruppen og bidrage konstruktivt til, hvordan man som gruppe når sine mål. 6 Deltageren kan udarbejde aktivitets- og ressourceoversigt samt tidsplanlægning. 7 Deltageren kan udarbejde en handlingsplan for alle faser af et projekt indeholdende hovedmål og delmål. 8 Deltageren kan efter uddannelsen omsætte ideer til praktisk gennemførlige projekter Projekt som arbejdsform til Deltageren kan identificere formålstjenstlige roller (ansvar og opgaver) i projektgruppen. Deltagerne kan udnytte egne og andres stærke/svage sider i forhold til den samlede projektgruppe og de opgaver, der skal løses. 2 Deltageren kan kommunikere egne synspunkter klart og konstruktivt samt give feedback til andre, således at misforståelser og forviklinger undgås eller minimeres. 3 Deltageren kan bidrage til at opbygge et godt samarbejdsklima herunder behandle konflikter og skabe ansvarlighed over for projektet. 4 Deltageren kan handle i forhold til den øvrige organisation under hensyn til beføjelser og kompetence samt indgå i vidensprocesser, hvor grupperefleksion og vidensdeling er i fokus. 5 Deltageren kan anvende kreative problemløsningsmetoder, så løsningsforslag er kreative og innovative Projektrapporten til Deltageren kan udarbejde en problemformulering, således at den er styrende for projektarbejde og rapportskrivning. 3 Deltageren kan afgrænse et problemområde således, at der er foretaget bevidste til- og fravalg af emmneområder, der vil blive behandlet i projektopgaven. 4 Deltageren kan indsamle og analysere relevante data i forhold til det identificerede problem, herunder kunne opstille løsningsforslag og overveje løsningsforslagenes konsekvenser for virksomheden i øvrigt.. 5 Deltageren kan konkludere på en analyse og forstår at opbygge en rapport således, at der er sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion. 6 Deltageren kan præsentere resultat af projekter i rapportform og/eller mundtligt. 7 Deltageren kan evaluere egne og andres projekter med henblik på fortsat vidensdeling og læring. 8 Deltageren har kendskab til retningslinjer for rapportskrivning hvad angår kildehenvisninger, noteapparat, forklaring til figurer osv.

18 Side 18 af Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat. Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen. -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Der ligges særligt vægt på, at deltageren kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktione, opbevaring og salg af mad, herunder de relvante branchekoder. 2 Deltageren kan anvende principperne i risiko analyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågnignsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. 3 Deltageren kender til mikroorganismers forekomst, vækst og dubredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. 4 Deltageren kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågnign. Deltageren kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. 5 Deltageren kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. 6 Deltageren kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder smt ved offentliggørelse af kontrolresultater Logistikplanlægning i handelsvirksomheden 1 Deltageren kan anvende metoder til planlægning af og opfølgning på handelsvirksomhedens interne og eksterne logistikopgaver. 2 Deltageren kan medvirke til at organisere udførelsen af logistikopgaver samt foretage styring af indkøbs-, disponerings- og kontrolopgaver. 3 Desuden kan deltageren udvikle og forbedre lagerstyringssystemer og -rutiner Planlægning og gennemførelse af transportforløb 0,5 uger 1 Deltageren kan planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for sø/liniefart eller flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter. 2 Deltageren kan anvende IT-værktøjer og -systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke Logistik i spedition og shipping 0,5 uger

19 Side 19 af 92 1 Deltageren kan planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten. 2 Deltageren bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning på samhandel, transportform og afvikling af transporten Anhugning af byrder 1 Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. 2 Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation 3 Deltageren kani forbindelse med anhugningen, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassati-onsgrænser. 4 Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner Certifikatuddannelse C for kranførere 1,4 uger til Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v. og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifi-kat. 2 Deltageren kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets Bekendt-gørelse nr. 673 af 30. juni Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v. og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 673" og "Vejledning om Ar-bejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifi-kat. 3 Deltageren kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås 4 Deltageren kan - under tidspres - udføre kombinerede funk-tioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af kombi-bane 5 Deltageren kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner 6 Deltageren kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening 7 Deltageren kan udføre korrekt anhugning 8 Deltageren er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner 9 Deltageren er orienteret om lovpligtige vedligehold og efter-syn af Travers- & Portalkraner Anvendelse af 5-S modellen for operatører

20 Side 20 af 92 1 Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører 1 Ved kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter. 2 Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren, med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale- og informationsstrømme og tværgående aktiviteter Transport af temperaturfølsomt gods 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, kølekassens opbygning, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og kølemaskinens ydeevne, overvåge og vejlede under lastning/losning og udføre transport af temperaturfølsomt gods. Arbejdet omfatter temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister, således at godset modtages, transporteres og afleveres i henhold til retningslinier for normale og afvigende transporter. I arbejdet indgår eftersyn af kølemaskinen, kontrol af mærkning og godkendelser af kølemateriel, systematisk fejlfinding ved driftsstop, nødreparation af kølemaskinen, afhjælpning af driftsforstyrrelser, således at transportforholdene optimeres, og deltageren bidrager til en dynamisk udvikling af egenkontrolprogrammerne Køreteknik og manøvrering til Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køre-teknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om lange køretøjers manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere hensigtsmæssigt i vanskeli-ge og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene køretøjet korrekt ved manøvre-ring ved lav hastighed. Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeop-bremsning. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal asfaltbelægning.endelig indgår manøvreringsøvelser med for-lænskørsel og indbakning, fra højre og venstre side, i garage. Bakning til kantsten. Venstresving med for-hindring til højre. Parallelforskydning med stop. Parallelforskydning med stop i bås. Parallelforskyd-ning med stop i bås kombineret med højdevurdering ved venstresving. For- og baglænskørsel i smal pas-sage. Kørsel over smøregrav kombineret med bakning om hjørne.

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb 23006 Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode 01-07-2011 til 30-09-2011 Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala,

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventassistent 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb. Køleafdelingen. www.hadstents.dk Køletekniker Lokal undervisningsplan for 2. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Kommercielle køleanlæg 2-2,5

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL:

STRØM - STYRING - IT 13-03-2012 MÅL: STRØM - STYRING - IT PERSONLIG SIKKERHED VED ARBEJDE MED EPOXYHARPIKSER OG ISOCYANATER Erhvervsuddannelse STRØM STYRING IT Elektronikfagtekniker Automatiktekniker Produktionsplatformen Rework Service Produktion

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

TEMAHÆFTE MEDICINALINDUSTRI. En oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien. 1.

TEMAHÆFTE MEDICINALINDUSTRI. En oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien. 1. 2009 i medicinalindustrien 1. udgave 2009 2 Forord Industriens Uddannelser har gennem årene udviklet en række AMU kurser, som særligt retter sig mod produktionsmedarbejdere. Dette tema-hæfte giver en oversigt

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere