erfaringer fra arbejdslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "erfaringer fra arbejdslivet"

Transkript

1 Særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet HSP Foreningen v/ na stformand Inge Lauridsen i samarbejde med Sensitivt Arbejdsliv v/ Marie orum Schwennesen, 2014 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 1

2

3 Indhold Indledning s. 4 Kvantitative resultater s. 8 Kvalitative resultater s. 12 Hovedtendenser s. 70 Perspektivering af undersøgelsen v/ HSP foreningen s. 78 grafisk arbejde udfort af

4 Indledning I HSP foreningen (interesseorganisation for mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk) gennemførte vi i vinteren denne spørgeskemaundersøgelse omhandlende særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet. I denne rapport præsenterer vi undersøgelsens resultater, uddrager hovedtendenserne heraf samt perspektiverer dem. Vi har ønsket at skaffe en generel viden om hvilke forhold, der kan være vanskelige for særligt sensitive at arbejde under, og på samme måde hvilke forhold, der kan være særligt fremmende for udvikling og arbejdsglæde. Vi har haft en række antagelser omkring dette, men det har været vigtigt for os at komme ud over antagelserne og lytte til de reelle erfaringer, som særligt sensitive mennesker har. Det er vores intention, at undersøgelsen skal give et indblik i de forhold der er på spil mellem særligt sensitive og arbejdsmarkedet og tjene som inspiration, uden at den skal drage endegyldige eller videnskabelige konklusioner. Undersøgelsen er besvaret af personer, som identificerer sig selv som særligt sensitive. Vi modtog lige knap 250 besvarelser over de par måneder, hvor spørgeskemaet var aktivt. Taget i betragtning at besvarelsestiden for undersøgelsen var ca minutter, er det overraskende mange, der har svaret. Det er vi meget taknemmelige for. Hvad er det særligt sensitive personlighedstræk? Alle mennesker består af flere forskellige personlighedstræk i hver vores unikke sammensætning. Ens personlighedstræk er genetisk bestemt, men de forstærkes eller reduceres i samspillet med opvækst, livserfaringer og øvrige personlighedstræk. Personlighedstræk er ikke diagnoser, men vilkår 4 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv som rummer både fordele og udfordringer. Cirka hvert femte mennesker har således det særligt sensitive personlighedstræk heraf lige mange mænd og kvinder. Det betyder, at de er født med et nervesystem, der er ekstra modtageligt for indre og ydre stimuli af enhver art positive såvel som negative. Man kan ikke skrue ned for stimuli, men man kan lære sig nogle rutiner for at undgå at blive overstimuleret, hvorved ens nervesystem overbelastes. Overbelastningen af nervesystemet medfører, at den sensitive kan blive fx udmattet, overgearet eller irritabel. Sensitive kan overvældes af summen af fx lyde, lys, lugte samt andres og egne tanker og følelser. De har brug for mulighed for tilbagetrækning fra stimuli. De karakteristiske styrker hos mennesker med trækket er: Et rigt indre liv, en levende forestillingsevne, ofte visionære God observationsevne Stor empati og et venligt væsen Evnen til at få idéer og se muligheder for konstruktive løsninger Evnen til at koncentrere sig dybt især uden forstyrrelser Høj kvalitetssans Evnen til at reflektere, at tænke over og lære af hændelser Høj etik og stor retfærdighedssans Styrkerne er stærkest, når det særligt sensitive menneske oplever en nogenlunde balance mellem stimuli og tilbagetrækning fra stimuli. Den amerikanske psykolog og pioner Elaine N. Aron, har forsket i det sensitive personlighedstræk i mange år og hun står bag navngivelsen af det særligt sensitive personlighedstræk (HSP Highly Sensitive Person). Den allernyeste forskning indenfor genetik har indkredset en

5 række gener, som muligvis disponerer for det særligt sensitive træk. Som vi ser senere i rapporten, knytter der sig i den vestlige verden ofte negativt ladede associationer til begrebet sensitiv. Aron ville oprindeligt da også have benævnt trækket highly responsive i stedet for highly sensitive i forsøget på at give trækket så neutralt et navn som muligt. Mennesker med dette træk responderer netop kontinuerligt på ydre og indre stimuli. De besvarer stimuli bevidst eller ubevidst og er derfor i konstant neural udveksling med omgivelserne. Også sensitive mennesker kan være meget forskellige I denne rapport nævnes en række karakteristika, styrker og svagheder, som særligt sensitive mennesker kan opleve at have. Vi vil understrege, at stort set alle mennesker uanset personlighedstræk er sensitive i en vis grad og kan være i besiddelse af disse karakteristika i forskellig grad. Det er omvendt heller ikke sådan, at hvert eneste sensitive menneske har alle karakteristika. Sensitive mennesker har altså ikke monopol på fx empati. Men forskningen og erfaringen viser, at disse karakteristika med større sandsynlighed er til stede hos mennesker med dette træk. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk kan være meget forskellige. Ca. 70% af sensitive mennesker har derudover også det introverte personlighedstræk. 30% har af en mere ekstrovert personlighed. Nogle sensitive mennesker har endvidere det såkaldt nyhedssøgende træk (High Sensation Seeking). Nyhedssøgende personer trives med at møde nye mennesker og opleve ikke-rutine prægede ting, hvor tempoet kan være højt og de har samtidigt det sensitive nervesystem med behov for ro. En særligt sensitiv person, som har hhv. det ekstroverte og nyhedssøgende træk vil være væsentligt anderledes end en særligt sensitiv person som er introvert og ikke-nyhedssøgende. den enkelte medarbejder og for samfundet som helhed. Skaffe viden om indenfor hvilke områder, foreningen bedst kan fokusere sin indsats. Skaffe viden om, hvilke temaer en eventuel fremtidig og mere dybtgående undersøgelse og/eller udviklingsprojekt med fordel kunne adressere. Spørgsmålene er bl.a. inspireret af Barrie Jaegers bog, Making Work Work for the Highly Sensitive Person, McGraw-Hill, NYC, For viden om trækket kan vi henvise til Elaine Arons bog, Særligt sensitive mennesker, Borgen, 2008, til og Hvem står bag? Bag undersøgelse og rapport står HSP foreningen ved næst- formand Inge Lauridsen i samarbejde med Sensitivt Arbejdsliv ved Marie Ørum Schwennesen. Undersøgelsens omfang og metode Undersøgelsen er baseret på 245 besvarelser fra særligt sensitive personer og fandt sted fra d. 20 dec til d. 7 feb Undersøgelsen bestod i et digitalt spørgeskema med (25%) kvantitative spørgsmål og (75%) kvalitative spørgsmål. Man kunne besvare spørgeskemaet via links på relevante hjemmesider. Vi valgte at lukke linket, da vi allerede efter knap to måneder havde et tilstrækkeligt antal besvarelser. Besvarelserne er derpå bearbejdet og analyseret af forfatterne. I denne rapport præsenterer vi så resultaterne. Rapporten består i stor udstrækning af et udvalg af direkte citater fra besvarelserne. Bortset herfra er afsnittene med hovedtendenser, som er skrevet af Marie Ørum Schwennesen og Inge Lauridsen. Samt afsnittet HSP foreningens perspektivering, som er skrevet af Inge Lauridsen fra HSP foreningen. For enkelthedens skyld bruger vi i denne rapport oftest benævnelsen sensitive i stedet for mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk. De holdninger som respondenterne giver udtryk for i deres svar, står for respondenternes egen regning og deles ikke ikke nødvendigvis af forfatterne. Formål Vi har med denne undersøgelse ønsket at tilvejebringe data om mødet mellem sensitive mennesker og arbejdslivet med henblik på at opnå følgende: Skaffe og sprede viden om, hvilke rammer der kan skabe trivsel for sensitive mennesker i arbejdslivet til gavn for Da hovedparten af spørgsmålene i spørgeskemaet er kvalitative spørgsmål (dvs. åbne spørgsmål, som ikke kan bearbejdes statistisk) kan udsagnene i besvarelserne ikke nødvendigvis rubriceres i entydige grupper. Derfor kan udsagn, der adresserer samme tematik, optræde under forskellige overskrifter. Og da mennesker med det sensitive personlighedstræk samtidig vil opleve deres sensitivitet forskelligt, peger udsagnene ikke alle sammen nødvendigvis i samme retning. Ligesom HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 5

6 heller ikke alle oplever de samme styrker og svagheder. Som læser skal man betragte udsagnene som værdifulde indblik i forskellige hjørner af sensitive menneskers livsverden. Der er både fællestræk og forskelligheder. Nogle af udsagnene beskriver konfliktfyldte situationer i forbindelse med arbejdet. Vær opmærksom på, at sådanne situationer kan opfattes forskelligt afhængigt af, hvis vinkel man ser situationen fra. I denne undersøgelse er det på grund af undersøgelsens design således kun den ene part, der haft mulighed for at komme til orde. Målgrupper for rapporten Rapporten henvender sig til særligt sensitive personer, som kan have gavn af at høre om ligesindedes erfaringer fra arbejdslivet. Vi håber, at den kan være med til at øge selvforståelsen og være en inspiration til at følge en retning i arbejdslivet, som bringer ens styrker i front. Rapporten henvender sig også til arbejdsgivere, ledere, HR- og jobkonsulenter samt andre beslutningstagere. Vi tror på, at en væsentlig årsag til, at en del sensitive mennesker ikke trives godt i arbejdslivet er, at der mangler viden om denne personlighedstype. Det vil vi være med til at ændre på med denne rapport. Fortrolighed og copyright De enkelte besvarelser er blevet behandlet fortroligt og citater, som er taget med her, er bragt i anonymiseret form. De holdninger, som respondenterne udtrykker i deres svar, står for respondenternes egen regning og deles ikke nødvendigvis af forfatterne. Man må gerne dele rapporten og citere eller kopiere sider fra den, men selvfølgelig kun med kildehenvisning. Link til rapporten findes på og på Pressekontakt Har du spørgsmål til undersøgelsen? Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte: Inge Lauridsen HSP foreningen tlf eller til Marie Ørum Schwennesen, Sensitivt Arbejdsliv tlf HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

7 Jeg føler, at jeg er meget beriget af mit særligt sensitive træk, men det har også gennem livet og arbejdslivet givet mig nogle for kraftige (sygdomsfremkaldende) påvirkninger. Havde jeg kendt til HSP noget før, kunne dette have været undgået HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 7

8 Kvantitative resultater I det følgende kan du se svarene på undersøgelsen kvantitative spørgsmål. 8 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

9 Besvarelser i alt= 245 4: Beskæftigelse (den samlede mængde ligger over 100% da respondenterne kan tilhøre flere 1. Alder af kategorierne) Aldersgennemsnittet på respondenterne er 41 år Køn 30 mænd har besvaret 12 % 215 kvinder har besvaret 88 % Uddannelsesniveau ,9% Erhvervsuddannelse (E) 18% Lang videregående uddannelse (5+) (LV) 40,4% Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) (MV) 10 0 I arbejde, i alt 51% Ledige (L) 12,7% Sygemeldte (SYG) 11,8 % Studerende (STUD) 8,2 % Selvstændige (S) 6,0% Førtidspensionister (FP) 4,9 % Flexjobbere 4,5 % Hjemmegående 1,2% I løntilskudsstilling 0,8% Efterlønnere 0,4 % Barsel 0,4 % Kommentar: Det er værd at bemærke, at 2,5% Almen grunduddannelse ( klasse inkl. realeksamen) (A) ledighedsprocentdelen blandt respondenterne er forholdsvis høj (12,7%). Samtidig har hele 11,8% af respondenterne været sygemeldte, da de svarede på 5,3% Gymnasial uddannelse (inkl. HTX, HHX) (G) spørgsmålene. 5,3% Kort videregående uddannelse (1-2 år) (KV) 5,7% Ikke oplyst (IO) Kommentar: En overvægt af respondenter har en mellemlang videregående uddannelse. Den næststørste gruppe har en erhvervsuddannelse og den tredje største gruppe har en lang videregående uddannelse. HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 9

10 5. Fagområde/branche: (Respondenter har haft mulighed for at oplyse flere) Kommentar: En overvægt af respondenterne er beskæftiget inden for undervisning og rådgiving, fx som folkeskolelærer eller socialrådgiver. Samtidig arbejder mange med administration, salg og service, sundhed eller pædagogik Undervisning og rådgivning 41 Administration 28 Salg og service 27 Sundhed 26 Pædagogik 24 Design, kunst og kultur 16 Psykologi og personlig udvikling 16 Kommunikation og markedsføring og medier 14 Omsorg/pleje 11 Ernæring og fødevarer 7 IT 6 Laboratoriearbejde og produktudvikling 6 Byggeri og håndværk 5 Regnskab og økonomi 5 Landbrug, natur og dyr 5 Skønhed 4 Ledelse og organisationsudvikling 2 Forskning 2 Etik, filosofi 1 Produktion 1 Ufaglært arbejde 1 Forsvar 1 Forretningsudvikling 1 6. Jobtilfredshed På en skala fra 1-5 (hvor 5 er den højeste værdi), hvor tilfreds er du med dit job? (Tallene er baseret på 166 besvarelser af personer i arbejde) Svarmulighed 1-5 Procent 1 5.4% % % % % Kommentar: Ud af de 166 respondenter, som er i arbejde, har hele 38% tildelt karakteren 4 til hvor tilfredse, de er med deres arbejde. 20,5% har tildelt den højeste karakter, HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

11 7. Hvilke af følgende fire faser synes du bedst beskriver, der hvor du er lige nu i arbejdslivet? (Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder) Svar Procent Jeg tænker sjældent på, at jeg er sensitiv 4.90% Det er svært for mig at acceptere min sensitivitet 12.65% Jeg er ved at lære at acceptere min sensitivitet 49.80% Jeg kender og lever efter mine grænser 25.31% Kommentar: Svarene tyder på, at langt de fleste respondenter er bevidstgjorte omkring deres sensitive personlighedstræk. Udfordringen er at acceptere det. Jeg kommunikerer mine grænser til arbejdspladsen 15.51% Andet 11.43% HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 11

12 Kvalitative resultater I det følgende kan du læse et bredt udsnit af de svar, som vi har modtaget på undersøgelsens forskellige spørgsmål. Ikke alle citater er med. Mange har overlappet hinanden og vi har prioriteret at tage dem med, som siger noget forskelligt. Vi har forsøgt at inddele citaterne i nogle kategorier for læsevenlighedens skyld, selvom det ikke altid har været let, da nogle citater peger i flere retninger. 12 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

13 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 13

14 Sporgsmal nr. 1: Hvordan oplever du dig selv som særligt sensitiv? 14 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

15 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 15

16 Hvordan oplever du dig selv som særligt sensitiv? Støj, lyde og uro: Jeg er meget påvirkelig overfor støj, uro og mange mennesker Jeg lægger mærke til mange lyde fx hvis et barn græder på den anden stue Socialt: Jeg mærker hvordan andre har det og bliver påvirket af det. Jeg mærker energierne omkring mig Jeg har stor indføling med andre mennesker og bliver påvirket af deres humør på godt og ondt, især dårlig stemning Jeg fornemmer mange ting om de mennesker jeg arbejder med, som mine kolleger ikke altid ser. Jeg bliver hurtigere træt, hvis der er en dårlig stemning i personalegruppen. Fester og socialliv deltager jeg ikke så meget i jeg orker ikke stimulansen i det Jeg har en stærk intuition Jeg er uden filter i forhold til andre, bliver meget forvirret og føler, jeg taber kontakten til mig selv, jeg er meget 'på', meget opmærksom på kollegers velbefindende og har brug for at vide hvad der sker på hele arbejdspladsen Jeg mærker konflikt hurtigere end andre, meget opmærksom på andres toneleje, kropssprog og måden, de siger tingene på, jeg er meget lyttende og empatisk, stærk i fordybende/livsfilosofiske enesamtaler, 'kontorets ven Jeg har svært ved at finde vrede frem, når jeg er i konflikt med mennesker, jeg kommer nemt til at tage ansvaret. Jeg er meget følsom overfor mennesker der fylder meget, og kan kun arbejde med mennesker som jeg trives med i mindre eller større grad Jeg bryder mig ikke om samarbejde med andre mennesker, trækker mig og klapper i Jeg bliver meget påvirket af de hjem, jeg kommer i som hjemmesygeplejerske. Jeg fornemmer stemning og behov før de bliver italesat. Det giver en indre uro, specielt hvis jeg ikke kan gøre en forskel i situationen Konflikter på arbejdspladsen bevirker, at jeg bliver usikker, fortvivlet og bekymret (også i fritiden) Jeg synes generelt at andre mennesker har mange fejl Psykisk/følelser: Jeg stresser utroligt nemt, jeg ved helt utroligt meget om mig selv, tænker meget over tingene, tårerne presser sig på også når det er uhensigtsmæssigt, kommer til at overforbruge mig selv, mit humør svinger meget især når jeg er overstimuleret Jeg har altid følt mig forkert Jeg føler andre folks følelser uvilligt, jeg kan ikke skelne mellem andres følelser og mine egne når jeg er i rum med dem Jeg bruger meget tid på at bekymre mig om, hvad kolleger og ledelse tænker om mig 16 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

17 Jeg kan være meget positiv, hvis jeg er i balance. Jeg dømmer ikke folk på evt. irrationelle følelser Er konstant på vagt af frygt for at lave fejl Alle mine følelser er stærke Jeg føler mig mærkelig og ensom på mit arbejde. Føler ikke jeg passer ind. Der er ikke plads til mig. Det væsentligste er min intenshed og efterfølgende behov for ro Jeg opfatter mig selv som meget stærk og sårbar på samme tid Jeg føler, at jeg har mange ressourcer under gunstige forhold (arbejdsom, ildsjæl, kreativ, loyal, ordensmenneske) men påvirkes kraftigt af negative stemninger, nedladenhed eller dumme konlikter (de gode er udviklings- potentiale) Læring, intellekt, tilgang til arbejdet: Jeg ser mange nuancer og jeg har nemt ved at lære nyt Jeg er god til at fokusere under de rette omstændigheder, har virkelig nemt ved mange ting, så jeg kan tillade mig at læse mindre i perioder for at lade op Min intuition er fantastisk. Jeg er intelligent. Reflekterende. Filosoferende Jeg har tankemylder. Jeg tænker alt igennem flere gange og diskuterer med mig selv mange gange, om jeg gjorde det rigtige og hvad jeg kunne have gjort anderledes Jeg har høje kvalitetskrav Jeg har en stærk intuition Tid: Jeg har svært ved lange arbejdsdage Jeg brug for meget tid alene til at lade op og jeg har brug for flere små pauser Får gåsehud ved bestemte toner musik Har let til tårer når jeg ser film, kunst, oplever andres tårer Omgivelser: Jeg har behov for at mine omgivelser er rare og rolige Jeg elsker naturen og og nyder skønheden og stilheden Forandringer: Jeg er følsom overfor forandringer og det, jeg generelt ikke har kontrol over Medier: Jeg ser aldrig nyheder, fordi jeg bliver så ked af det over ondskaben i dem Etik, mening: Jeg kan SLET ikke tåle uretfærdighed, vold og ufred Jeg kan ikke acceptere ikke at kunne gøre mit arbejde ordentligt Jeg ser tit ingen mening i den måde vi gør vores arbejde på, det gør mig ked af det. Jeg får ondt i hovedet og stivhed i ryggen Højt udviklet retfærdighedssans Spirituelt: Jeg har en fantastisk intuition. Jeg føler, jeg kommer fra en anden planet. Mærker engleenergier på huden og mod- tager beskeder og har glæden af aldrig at føle mig alene Fysisk/sanseligt: Jeg er meget påvirkelig overfor berøring, smerte, sult, træthed, smag, lugte, varme/kulde, vejret og rusmidler som fx alkohol Jeg har brug for meget søvn, tackler søvnmangel elendigt Jeg er følsom overfor sollys Kan ikke have strømper og tæt tøj på Kan ikke lide at blive våd i regnvejr Er meget generet af lys i morgentrafikken Musik/kunst/æstetik: Jeg er meget påvirkelig overfor musik og stemninger. HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 17

18 Sporgsmal nr. 2: Hvordan vil du beskrive dine styrker og svagheder som medarbejder? 18 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

19 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 19

20 Hvordan vil du beskrive dine styrker og svagheder som medarbejder? Styrker: Mentalt Begavet Intelligent Dybttænkende og -bearbejdende Holistisk tænkning Højt begavet Lærenem Jeg knokler som et bæst, hvis det er nødvendigt og jeg elsker det Positiv og fleksibel Positiv Givende Omstillingsparat At være tilstede i nuet Pligtopfyldende og vedholdende Pligtopfyldende Til at regne med Jeg knokler som et bæst, hvis det er nødvendigt og jeg elsker det Er fuld af gå-på-mod Jeg har ordenssans Jeg er vedholdende ift. mål Skaber ro og struktur Kvalitetsminded Kvalitet er mit mellemnavn Jeg er pisse-dygtig til mit job Jeg er altid en af de bedste til det vi laver Jeg har en naturlig drift efter at blive bedre Kompetent Kreativ og intuitiv Fuld af anderledes ideer, som andre måske studser over, men som viser sig at være relevante Leger mig frem til løsninger. Udpræget god fantasi Intuitiv 20 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv Social kompetent God kollega

21 Dygtig lærer, udvikler eleverne socialt og fagligt, klog og vidende bliver spurgt til råds af kolleger Dygtig fagligt og socialt Jeg aflæser mine kunder, er ekstremt stærk i salgssituationer, god til at indgyde tillid Let ved at knytte relationer God til at få alle med, så ingen føler sig udenfor Det er mig som altid gør opmærksom på vigtigheden af at vi anerkender hinanden som kolleger og behandler hinanden ordentligt Jeg er god til at få samarbejde til at køre. Jeg kan snakke med alle. Ligner nok lidt en ørn med overblik Dialogbaseret og helhedsorienteret ledelsesstil Som sensitiv leder er jeg meget opmærksom på mine medarbejdere, tager hensyn og er rummelig i forhold til individuelle behov. Går langt for at alle har det godt. Jeg leder med maven og intuitionen. Jeg kan ofte handle i god tid, hvis nogle har det skidt Jeg er en procesorienteret, pragmatisk og medierende leder Som souschef er jeg en stor støtte for min leder, som værdsætter mig Jeg er førerhunden, der holder øje, giver ro og lægger mærke til det meste Analytisk og høj integritet Vi [særligt sensitive medarbejdere] er gode analytikere, problemløsere og risikoberegnere Min (høje) status på arbejdet har helt klart med min sensitivitet at gøre Føler ikke jeg har nogle svagheder, da jeg har lært at passe på mig selv og tage mig selv alvorligt Jeg hviler i mine meninger/holdninger Svagheder: Bliver hurtigt stresset og usikker Jeg bliver stresset, hvis jeg skal skynde mig. Jo hurtigere man vil have mig til at arbejde, jo langsommere går det Jeg er letpåvirkelig af stress For mange informationer får motoren til at brænde sammen Jeg bliver usikker på om andre kan lide mig, fordi jeg registrerer alle signaler, jeg bliver hurtigt træt Jeg bliver usikker, hvis jeg overvåges Som sygeplejerske fik jeg tit at vide, at jeg var rigtig dygtig. Men jeg følte mig dum og uvidende. Jeg følte ikke jeg havde kontrol og det gjorde mig rigtig bange. Jeg måtte stoppe som sygeplejerske Jeg går psykisk ned, hvis jeg ikke trives på mit arbejde. Jeg har svært ved at mærke, hvornår jeg bliver overstimuleret Let påvirkelig af andre Jeg har svært ved at holde andres sindsstemninger fra livet. Og det bliver sværere, da mine kolleger på hver deres måde er påvirket af krisen Tager problemerne på mig, selvom det ikke er mig, der drejer sig om. Jeg lytter ikke altid til kroppens signaler Har svært ved folk, som fylder meget, fx taler meget og højt og diskuterer meget Jeg siger ja for tit Jeg har en tendens til at please Svært ved at fastholde kontakten til mig selv Hvis jeg mister kontakt til mig selv og ikke får udtrykt mine behov, kan jeg komme til at tale hurtigt i hård tone Jeg kan ikke klare det usagte og kan derfor komme med klare udmeldinger, som jeg bagefter er bange for, sårer de andre Jeg taler meget og nogle gange bliver det en forsvarsmekanisme for ikke at tage stilling til det indre kaos Mine styrker er også mine svagheder, hvis ikke jeg får reguleret mig selv Tålmodighed og behovsudskydelse er ikke mine dyder En fordybelsessøgende, asocial fejlfinder Jeg virker asocial, da jeg ikke kan tale mens jeg arbejder og ikke vil med ud, når vi har fri Jeg er en særling, en kontrolfreak Jeg overanalyserer og er nærtagende Jeg er hård ved mig selv, jeg pines frygteligt, hvis der skulle have indsneget sig en lille fejl Manglende evne til at være overfladisk. Kører træt på lange dage HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 21

22 Sporgsmal nr. 3: Hvad tror du, at dine kolleger og chefer ville sige, hvis de blev bedt om at karakterisere dig? 22 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

23 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 23

24 Hvad tror du dine kolleger og chefer ville sige, hvis de blev bedt om at karakterisere dig? Skrap og krævende Til tider skrap og pedantisk, når de forsøger at springe over hvor gærdet er lavest En givende ja-siger Spasmager Behov for anerkendelse De siger at jeg har overskud, er inspirerende pga. mine mange nuancer Stort hjerte. Giver måske for meget Engageret, uhøjtidelig, arbejdsom, sjov, samvittighedsfuld Kan få nej sigerne med Bærer ikke nag Dejlig at arbejde sammen med Positiv og anerkendende At jeg aldrig siger nej, men prøver at finde løsninger At når jeg har det godt, har jeg meget at bidrage med Ansvarlig og rummelig At jeg er modig, når jeg taler åbent om problemer og siger min mening En stærk person med sine meningers mod (siger min mening, påpeger uretfærdigheder) Min evne til at rumme andre, når bare jeg får tid nok til at forberede mig alene De siger faktisk, at de er heldige med at have mig som leder Dygtig Ambitiøs Har mange bolde i luften Strategisk tænkende, udholdende Aldrig klager over mit arbejde De synes jeg er klog, ved en masse ting og har gode indfaldsvinkler på borgerne Svær at forstå/ikke altid let at arbejde sammen med Mindre god til teamwork Nogle kolleger elsker mig. Andre kan slet ikke lide mig Hanne hvem er hun? Nej, så slemt er det nok ikke, men alle kvaliteterne udfører vi jo ofte i stilhed Jeg tror, jeg blev opfattet som anderledes og at jeg havde for høje mål og følelsesreaktioner, som gjorde mig for følsom Svag? For svag, de forstår mig ikke helt Desværre fokuserer de kun på min sygdom af stress, samtidig med at de ikke vil give mig de rigtige arbejdsforhold 24 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

25 At jeg aldrig siger nej, men prøver at finde løsninger HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 25

26 Sporgsmal nr. 4: Er der styrker du gerne ville have, at din arbejdsgiver blev opmærksom på? 26 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

27 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 27

28 Er der oplagte styrker som du gerne ville have, din arbejdsgiver blev opmærksom på? Relationer At jeg ikke bryder mig om gruppearbejde, betyder ikke, at jeg ikke bryder mig om menneskene i gruppen At jeg er god til at kommunikere og skabe en god dialog At jeg er virkelig god til at kommunikere med patienterne. Det kan ikke måles og vejes og er derfor ikke noget man får særlig ros for Jeg har en stærk kreativitet og intuition Min kreativitet Evnen til at se, hvad der ikke nødvendigvis kan forklares logisk Min vurderingsevne og evne til at løse konflikter per intuition At jeg er god til fordybelse og meget dedikeret Min evne til at fordybe mig Intensiteten i det, man gør. Er 125% til stede og engageret Min store dedikation for mit arbejde Jeg vil gå gennem ild og vand for ungerne Jeg har en god selvrefleksion At jeg er virkelig god til at reflektere over egen praksis De tror, jeg er stærkere end jeg er Jeg kunne godt tænke mig, at de opdagede at jeg slet ikke er så stærk en person, som de tror (jeg er udadvendt sensitiv) At jeg er effektiv Min hjælpsomhed og effektivitet Min evne til at opdele og simplificere en opgave Jeg har et behov for stabilitet Jeg når så meget mere, hvis mine rammer er stabile 28 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

29 Min evne til at opdele og simplificere en opgave HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 29

30 Sporgsmal nr. 5: Hvilket job har du været gladest for? 30 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

31 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 31

32 Hvilket job har du været gladest for? Mulighed for fordybelse: Signalør på et teater, hvor jeg brugte min viden og kun havde én opgave at fokusere på ad gangen Farmakonom skulle ikke hele tiden forholde mig til andre Mit nuværende job (læge, ph.d. studerende), som er fleksibelt med tid til fordybelse Frihed/egen tilrettelæggelse af arbejdet: At være selvstændig Hjemmesygepleje pga. selvstændig tilrettelæggelse Jobs med selvstændige arbejdsopgaver og faglige udfordringer Mit lærerjob når jeg fik navigeret uden om spotlyset Der var meget lys og glæde i jobbet. Jeg var min egen arbejdsgiver og havde meget frihed til selv at bestemme. Fik udlevet mine kreative sider Mit nuværende job (læge, ph.d. studerende), som er fleksibelt med tid til fordybelse Udfoldelse af ens talent: Mit nuværende hvor jeg kan bruge både min person og min faglighed Der hvor jeg gjorde en forskel Gode kolleger og god ledelse: Steder hvor jeg har haft det godt med mine kolleger Stedet med god ledelse og gode kolleger Mit bedste job var på en arbejdsplads, hvor mangfoldighed var et ledelsesprincip, så der blev lagt vægt på at ansætte alle mulige forskellige, også handicappede. Og folk med anden kulturel baggrund. Det skød bunden ud af den der du skal ikke tro du er noget, for det var virkelig indlysende i hverdagen, at de anderledes ofte var lige så stor en gevinst for arbejdspladsen som de ikke anderledes Jobs hvor der var mange forskellige typer folk Min arbejdsplads stiller i den grad op for mig. Jeg får mulighed for at udvikle mig. Der er plads til mine behov. De står bag mig hele tiden 32 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

33 Lavt niveau af ansvar: Ufaglært pga. ikke ansvar Et lille rengøringsjob, fordi jeg går og tuller for mig selv Gode rammer at arbejde i: Biblioteket, fordi det er fyldt med viden og folk, som enten er vidende eller søger at blive det Faste, rolige rammer Office supporter med faste mødetider og opgaver og lyddæmpende tæpper på gulvene Et sted, hvor der sker noget: Chefsekretær 180 km i timen på højhælede sko og var med, hvor der sker noget Kontakt til andre: Det er mange år siden, jeg var sygehjælper, men var dengang glad for omsorgsarbejdet og kontakten med de gamle 1,5 år som pedel ved et idræts- og fritidscenter. Megen kontakt med mennesker Min arbejdsplads stiller i den grad op for mig. Jeg får mulighed for at udvikle mig. Der er plads til mine behov. De står bag mig hele tiden HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 33

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere