erfaringer fra arbejdslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "erfaringer fra arbejdslivet"

Transkript

1 Særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet HSP Foreningen v/ na stformand Inge Lauridsen i samarbejde med Sensitivt Arbejdsliv v/ Marie orum Schwennesen, 2014 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 1

2

3 Indhold Indledning s. 4 Kvantitative resultater s. 8 Kvalitative resultater s. 12 Hovedtendenser s. 70 Perspektivering af undersøgelsen v/ HSP foreningen s. 78 grafisk arbejde udfort af

4 Indledning I HSP foreningen (interesseorganisation for mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk) gennemførte vi i vinteren denne spørgeskemaundersøgelse omhandlende særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet. I denne rapport præsenterer vi undersøgelsens resultater, uddrager hovedtendenserne heraf samt perspektiverer dem. Vi har ønsket at skaffe en generel viden om hvilke forhold, der kan være vanskelige for særligt sensitive at arbejde under, og på samme måde hvilke forhold, der kan være særligt fremmende for udvikling og arbejdsglæde. Vi har haft en række antagelser omkring dette, men det har været vigtigt for os at komme ud over antagelserne og lytte til de reelle erfaringer, som særligt sensitive mennesker har. Det er vores intention, at undersøgelsen skal give et indblik i de forhold der er på spil mellem særligt sensitive og arbejdsmarkedet og tjene som inspiration, uden at den skal drage endegyldige eller videnskabelige konklusioner. Undersøgelsen er besvaret af personer, som identificerer sig selv som særligt sensitive. Vi modtog lige knap 250 besvarelser over de par måneder, hvor spørgeskemaet var aktivt. Taget i betragtning at besvarelsestiden for undersøgelsen var ca minutter, er det overraskende mange, der har svaret. Det er vi meget taknemmelige for. Hvad er det særligt sensitive personlighedstræk? Alle mennesker består af flere forskellige personlighedstræk i hver vores unikke sammensætning. Ens personlighedstræk er genetisk bestemt, men de forstærkes eller reduceres i samspillet med opvækst, livserfaringer og øvrige personlighedstræk. Personlighedstræk er ikke diagnoser, men vilkår 4 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv som rummer både fordele og udfordringer. Cirka hvert femte mennesker har således det særligt sensitive personlighedstræk heraf lige mange mænd og kvinder. Det betyder, at de er født med et nervesystem, der er ekstra modtageligt for indre og ydre stimuli af enhver art positive såvel som negative. Man kan ikke skrue ned for stimuli, men man kan lære sig nogle rutiner for at undgå at blive overstimuleret, hvorved ens nervesystem overbelastes. Overbelastningen af nervesystemet medfører, at den sensitive kan blive fx udmattet, overgearet eller irritabel. Sensitive kan overvældes af summen af fx lyde, lys, lugte samt andres og egne tanker og følelser. De har brug for mulighed for tilbagetrækning fra stimuli. De karakteristiske styrker hos mennesker med trækket er: Et rigt indre liv, en levende forestillingsevne, ofte visionære God observationsevne Stor empati og et venligt væsen Evnen til at få idéer og se muligheder for konstruktive løsninger Evnen til at koncentrere sig dybt især uden forstyrrelser Høj kvalitetssans Evnen til at reflektere, at tænke over og lære af hændelser Høj etik og stor retfærdighedssans Styrkerne er stærkest, når det særligt sensitive menneske oplever en nogenlunde balance mellem stimuli og tilbagetrækning fra stimuli. Den amerikanske psykolog og pioner Elaine N. Aron, har forsket i det sensitive personlighedstræk i mange år og hun står bag navngivelsen af det særligt sensitive personlighedstræk (HSP Highly Sensitive Person). Den allernyeste forskning indenfor genetik har indkredset en

5 række gener, som muligvis disponerer for det særligt sensitive træk. Som vi ser senere i rapporten, knytter der sig i den vestlige verden ofte negativt ladede associationer til begrebet sensitiv. Aron ville oprindeligt da også have benævnt trækket highly responsive i stedet for highly sensitive i forsøget på at give trækket så neutralt et navn som muligt. Mennesker med dette træk responderer netop kontinuerligt på ydre og indre stimuli. De besvarer stimuli bevidst eller ubevidst og er derfor i konstant neural udveksling med omgivelserne. Også sensitive mennesker kan være meget forskellige I denne rapport nævnes en række karakteristika, styrker og svagheder, som særligt sensitive mennesker kan opleve at have. Vi vil understrege, at stort set alle mennesker uanset personlighedstræk er sensitive i en vis grad og kan være i besiddelse af disse karakteristika i forskellig grad. Det er omvendt heller ikke sådan, at hvert eneste sensitive menneske har alle karakteristika. Sensitive mennesker har altså ikke monopol på fx empati. Men forskningen og erfaringen viser, at disse karakteristika med større sandsynlighed er til stede hos mennesker med dette træk. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk kan være meget forskellige. Ca. 70% af sensitive mennesker har derudover også det introverte personlighedstræk. 30% har af en mere ekstrovert personlighed. Nogle sensitive mennesker har endvidere det såkaldt nyhedssøgende træk (High Sensation Seeking). Nyhedssøgende personer trives med at møde nye mennesker og opleve ikke-rutine prægede ting, hvor tempoet kan være højt og de har samtidigt det sensitive nervesystem med behov for ro. En særligt sensitiv person, som har hhv. det ekstroverte og nyhedssøgende træk vil være væsentligt anderledes end en særligt sensitiv person som er introvert og ikke-nyhedssøgende. den enkelte medarbejder og for samfundet som helhed. Skaffe viden om indenfor hvilke områder, foreningen bedst kan fokusere sin indsats. Skaffe viden om, hvilke temaer en eventuel fremtidig og mere dybtgående undersøgelse og/eller udviklingsprojekt med fordel kunne adressere. Spørgsmålene er bl.a. inspireret af Barrie Jaegers bog, Making Work Work for the Highly Sensitive Person, McGraw-Hill, NYC, For viden om trækket kan vi henvise til Elaine Arons bog, Særligt sensitive mennesker, Borgen, 2008, til og Hvem står bag? Bag undersøgelse og rapport står HSP foreningen ved næst- formand Inge Lauridsen i samarbejde med Sensitivt Arbejdsliv ved Marie Ørum Schwennesen. Undersøgelsens omfang og metode Undersøgelsen er baseret på 245 besvarelser fra særligt sensitive personer og fandt sted fra d. 20 dec til d. 7 feb Undersøgelsen bestod i et digitalt spørgeskema med (25%) kvantitative spørgsmål og (75%) kvalitative spørgsmål. Man kunne besvare spørgeskemaet via links på relevante hjemmesider. Vi valgte at lukke linket, da vi allerede efter knap to måneder havde et tilstrækkeligt antal besvarelser. Besvarelserne er derpå bearbejdet og analyseret af forfatterne. I denne rapport præsenterer vi så resultaterne. Rapporten består i stor udstrækning af et udvalg af direkte citater fra besvarelserne. Bortset herfra er afsnittene med hovedtendenser, som er skrevet af Marie Ørum Schwennesen og Inge Lauridsen. Samt afsnittet HSP foreningens perspektivering, som er skrevet af Inge Lauridsen fra HSP foreningen. For enkelthedens skyld bruger vi i denne rapport oftest benævnelsen sensitive i stedet for mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk. De holdninger som respondenterne giver udtryk for i deres svar, står for respondenternes egen regning og deles ikke ikke nødvendigvis af forfatterne. Formål Vi har med denne undersøgelse ønsket at tilvejebringe data om mødet mellem sensitive mennesker og arbejdslivet med henblik på at opnå følgende: Skaffe og sprede viden om, hvilke rammer der kan skabe trivsel for sensitive mennesker i arbejdslivet til gavn for Da hovedparten af spørgsmålene i spørgeskemaet er kvalitative spørgsmål (dvs. åbne spørgsmål, som ikke kan bearbejdes statistisk) kan udsagnene i besvarelserne ikke nødvendigvis rubriceres i entydige grupper. Derfor kan udsagn, der adresserer samme tematik, optræde under forskellige overskrifter. Og da mennesker med det sensitive personlighedstræk samtidig vil opleve deres sensitivitet forskelligt, peger udsagnene ikke alle sammen nødvendigvis i samme retning. Ligesom HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 5

6 heller ikke alle oplever de samme styrker og svagheder. Som læser skal man betragte udsagnene som værdifulde indblik i forskellige hjørner af sensitive menneskers livsverden. Der er både fællestræk og forskelligheder. Nogle af udsagnene beskriver konfliktfyldte situationer i forbindelse med arbejdet. Vær opmærksom på, at sådanne situationer kan opfattes forskelligt afhængigt af, hvis vinkel man ser situationen fra. I denne undersøgelse er det på grund af undersøgelsens design således kun den ene part, der haft mulighed for at komme til orde. Målgrupper for rapporten Rapporten henvender sig til særligt sensitive personer, som kan have gavn af at høre om ligesindedes erfaringer fra arbejdslivet. Vi håber, at den kan være med til at øge selvforståelsen og være en inspiration til at følge en retning i arbejdslivet, som bringer ens styrker i front. Rapporten henvender sig også til arbejdsgivere, ledere, HR- og jobkonsulenter samt andre beslutningstagere. Vi tror på, at en væsentlig årsag til, at en del sensitive mennesker ikke trives godt i arbejdslivet er, at der mangler viden om denne personlighedstype. Det vil vi være med til at ændre på med denne rapport. Fortrolighed og copyright De enkelte besvarelser er blevet behandlet fortroligt og citater, som er taget med her, er bragt i anonymiseret form. De holdninger, som respondenterne udtrykker i deres svar, står for respondenternes egen regning og deles ikke nødvendigvis af forfatterne. Man må gerne dele rapporten og citere eller kopiere sider fra den, men selvfølgelig kun med kildehenvisning. Link til rapporten findes på og på Pressekontakt Har du spørgsmål til undersøgelsen? Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte: Inge Lauridsen HSP foreningen tlf eller til Marie Ørum Schwennesen, Sensitivt Arbejdsliv tlf HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

7 Jeg føler, at jeg er meget beriget af mit særligt sensitive træk, men det har også gennem livet og arbejdslivet givet mig nogle for kraftige (sygdomsfremkaldende) påvirkninger. Havde jeg kendt til HSP noget før, kunne dette have været undgået HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 7

8 Kvantitative resultater I det følgende kan du se svarene på undersøgelsen kvantitative spørgsmål. 8 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

9 Besvarelser i alt= 245 4: Beskæftigelse (den samlede mængde ligger over 100% da respondenterne kan tilhøre flere 1. Alder af kategorierne) Aldersgennemsnittet på respondenterne er 41 år Køn 30 mænd har besvaret 12 % 215 kvinder har besvaret 88 % Uddannelsesniveau ,9% Erhvervsuddannelse (E) 18% Lang videregående uddannelse (5+) (LV) 40,4% Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) (MV) 10 0 I arbejde, i alt 51% Ledige (L) 12,7% Sygemeldte (SYG) 11,8 % Studerende (STUD) 8,2 % Selvstændige (S) 6,0% Førtidspensionister (FP) 4,9 % Flexjobbere 4,5 % Hjemmegående 1,2% I løntilskudsstilling 0,8% Efterlønnere 0,4 % Barsel 0,4 % Kommentar: Det er værd at bemærke, at 2,5% Almen grunduddannelse ( klasse inkl. realeksamen) (A) ledighedsprocentdelen blandt respondenterne er forholdsvis høj (12,7%). Samtidig har hele 11,8% af respondenterne været sygemeldte, da de svarede på 5,3% Gymnasial uddannelse (inkl. HTX, HHX) (G) spørgsmålene. 5,3% Kort videregående uddannelse (1-2 år) (KV) 5,7% Ikke oplyst (IO) Kommentar: En overvægt af respondenter har en mellemlang videregående uddannelse. Den næststørste gruppe har en erhvervsuddannelse og den tredje største gruppe har en lang videregående uddannelse. HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 9

10 5. Fagområde/branche: (Respondenter har haft mulighed for at oplyse flere) Kommentar: En overvægt af respondenterne er beskæftiget inden for undervisning og rådgiving, fx som folkeskolelærer eller socialrådgiver. Samtidig arbejder mange med administration, salg og service, sundhed eller pædagogik Undervisning og rådgivning 41 Administration 28 Salg og service 27 Sundhed 26 Pædagogik 24 Design, kunst og kultur 16 Psykologi og personlig udvikling 16 Kommunikation og markedsføring og medier 14 Omsorg/pleje 11 Ernæring og fødevarer 7 IT 6 Laboratoriearbejde og produktudvikling 6 Byggeri og håndværk 5 Regnskab og økonomi 5 Landbrug, natur og dyr 5 Skønhed 4 Ledelse og organisationsudvikling 2 Forskning 2 Etik, filosofi 1 Produktion 1 Ufaglært arbejde 1 Forsvar 1 Forretningsudvikling 1 6. Jobtilfredshed På en skala fra 1-5 (hvor 5 er den højeste værdi), hvor tilfreds er du med dit job? (Tallene er baseret på 166 besvarelser af personer i arbejde) Svarmulighed 1-5 Procent 1 5.4% % % % % Kommentar: Ud af de 166 respondenter, som er i arbejde, har hele 38% tildelt karakteren 4 til hvor tilfredse, de er med deres arbejde. 20,5% har tildelt den højeste karakter, HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

11 7. Hvilke af følgende fire faser synes du bedst beskriver, der hvor du er lige nu i arbejdslivet? (Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder) Svar Procent Jeg tænker sjældent på, at jeg er sensitiv 4.90% Det er svært for mig at acceptere min sensitivitet 12.65% Jeg er ved at lære at acceptere min sensitivitet 49.80% Jeg kender og lever efter mine grænser 25.31% Kommentar: Svarene tyder på, at langt de fleste respondenter er bevidstgjorte omkring deres sensitive personlighedstræk. Udfordringen er at acceptere det. Jeg kommunikerer mine grænser til arbejdspladsen 15.51% Andet 11.43% HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 11

12 Kvalitative resultater I det følgende kan du læse et bredt udsnit af de svar, som vi har modtaget på undersøgelsens forskellige spørgsmål. Ikke alle citater er med. Mange har overlappet hinanden og vi har prioriteret at tage dem med, som siger noget forskelligt. Vi har forsøgt at inddele citaterne i nogle kategorier for læsevenlighedens skyld, selvom det ikke altid har været let, da nogle citater peger i flere retninger. 12 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

13 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 13

14 Sporgsmal nr. 1: Hvordan oplever du dig selv som særligt sensitiv? 14 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

15 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 15

16 Hvordan oplever du dig selv som særligt sensitiv? Støj, lyde og uro: Jeg er meget påvirkelig overfor støj, uro og mange mennesker Jeg lægger mærke til mange lyde fx hvis et barn græder på den anden stue Socialt: Jeg mærker hvordan andre har det og bliver påvirket af det. Jeg mærker energierne omkring mig Jeg har stor indføling med andre mennesker og bliver påvirket af deres humør på godt og ondt, især dårlig stemning Jeg fornemmer mange ting om de mennesker jeg arbejder med, som mine kolleger ikke altid ser. Jeg bliver hurtigere træt, hvis der er en dårlig stemning i personalegruppen. Fester og socialliv deltager jeg ikke så meget i jeg orker ikke stimulansen i det Jeg har en stærk intuition Jeg er uden filter i forhold til andre, bliver meget forvirret og føler, jeg taber kontakten til mig selv, jeg er meget 'på', meget opmærksom på kollegers velbefindende og har brug for at vide hvad der sker på hele arbejdspladsen Jeg mærker konflikt hurtigere end andre, meget opmærksom på andres toneleje, kropssprog og måden, de siger tingene på, jeg er meget lyttende og empatisk, stærk i fordybende/livsfilosofiske enesamtaler, 'kontorets ven Jeg har svært ved at finde vrede frem, når jeg er i konflikt med mennesker, jeg kommer nemt til at tage ansvaret. Jeg er meget følsom overfor mennesker der fylder meget, og kan kun arbejde med mennesker som jeg trives med i mindre eller større grad Jeg bryder mig ikke om samarbejde med andre mennesker, trækker mig og klapper i Jeg bliver meget påvirket af de hjem, jeg kommer i som hjemmesygeplejerske. Jeg fornemmer stemning og behov før de bliver italesat. Det giver en indre uro, specielt hvis jeg ikke kan gøre en forskel i situationen Konflikter på arbejdspladsen bevirker, at jeg bliver usikker, fortvivlet og bekymret (også i fritiden) Jeg synes generelt at andre mennesker har mange fejl Psykisk/følelser: Jeg stresser utroligt nemt, jeg ved helt utroligt meget om mig selv, tænker meget over tingene, tårerne presser sig på også når det er uhensigtsmæssigt, kommer til at overforbruge mig selv, mit humør svinger meget især når jeg er overstimuleret Jeg har altid følt mig forkert Jeg føler andre folks følelser uvilligt, jeg kan ikke skelne mellem andres følelser og mine egne når jeg er i rum med dem Jeg bruger meget tid på at bekymre mig om, hvad kolleger og ledelse tænker om mig 16 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

17 Jeg kan være meget positiv, hvis jeg er i balance. Jeg dømmer ikke folk på evt. irrationelle følelser Er konstant på vagt af frygt for at lave fejl Alle mine følelser er stærke Jeg føler mig mærkelig og ensom på mit arbejde. Føler ikke jeg passer ind. Der er ikke plads til mig. Det væsentligste er min intenshed og efterfølgende behov for ro Jeg opfatter mig selv som meget stærk og sårbar på samme tid Jeg føler, at jeg har mange ressourcer under gunstige forhold (arbejdsom, ildsjæl, kreativ, loyal, ordensmenneske) men påvirkes kraftigt af negative stemninger, nedladenhed eller dumme konlikter (de gode er udviklings- potentiale) Læring, intellekt, tilgang til arbejdet: Jeg ser mange nuancer og jeg har nemt ved at lære nyt Jeg er god til at fokusere under de rette omstændigheder, har virkelig nemt ved mange ting, så jeg kan tillade mig at læse mindre i perioder for at lade op Min intuition er fantastisk. Jeg er intelligent. Reflekterende. Filosoferende Jeg har tankemylder. Jeg tænker alt igennem flere gange og diskuterer med mig selv mange gange, om jeg gjorde det rigtige og hvad jeg kunne have gjort anderledes Jeg har høje kvalitetskrav Jeg har en stærk intuition Tid: Jeg har svært ved lange arbejdsdage Jeg brug for meget tid alene til at lade op og jeg har brug for flere små pauser Får gåsehud ved bestemte toner musik Har let til tårer når jeg ser film, kunst, oplever andres tårer Omgivelser: Jeg har behov for at mine omgivelser er rare og rolige Jeg elsker naturen og og nyder skønheden og stilheden Forandringer: Jeg er følsom overfor forandringer og det, jeg generelt ikke har kontrol over Medier: Jeg ser aldrig nyheder, fordi jeg bliver så ked af det over ondskaben i dem Etik, mening: Jeg kan SLET ikke tåle uretfærdighed, vold og ufred Jeg kan ikke acceptere ikke at kunne gøre mit arbejde ordentligt Jeg ser tit ingen mening i den måde vi gør vores arbejde på, det gør mig ked af det. Jeg får ondt i hovedet og stivhed i ryggen Højt udviklet retfærdighedssans Spirituelt: Jeg har en fantastisk intuition. Jeg føler, jeg kommer fra en anden planet. Mærker engleenergier på huden og mod- tager beskeder og har glæden af aldrig at føle mig alene Fysisk/sanseligt: Jeg er meget påvirkelig overfor berøring, smerte, sult, træthed, smag, lugte, varme/kulde, vejret og rusmidler som fx alkohol Jeg har brug for meget søvn, tackler søvnmangel elendigt Jeg er følsom overfor sollys Kan ikke have strømper og tæt tøj på Kan ikke lide at blive våd i regnvejr Er meget generet af lys i morgentrafikken Musik/kunst/æstetik: Jeg er meget påvirkelig overfor musik og stemninger. HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 17

18 Sporgsmal nr. 2: Hvordan vil du beskrive dine styrker og svagheder som medarbejder? 18 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

19 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 19

20 Hvordan vil du beskrive dine styrker og svagheder som medarbejder? Styrker: Mentalt Begavet Intelligent Dybttænkende og -bearbejdende Holistisk tænkning Højt begavet Lærenem Jeg knokler som et bæst, hvis det er nødvendigt og jeg elsker det Positiv og fleksibel Positiv Givende Omstillingsparat At være tilstede i nuet Pligtopfyldende og vedholdende Pligtopfyldende Til at regne med Jeg knokler som et bæst, hvis det er nødvendigt og jeg elsker det Er fuld af gå-på-mod Jeg har ordenssans Jeg er vedholdende ift. mål Skaber ro og struktur Kvalitetsminded Kvalitet er mit mellemnavn Jeg er pisse-dygtig til mit job Jeg er altid en af de bedste til det vi laver Jeg har en naturlig drift efter at blive bedre Kompetent Kreativ og intuitiv Fuld af anderledes ideer, som andre måske studser over, men som viser sig at være relevante Leger mig frem til løsninger. Udpræget god fantasi Intuitiv 20 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv Social kompetent God kollega

21 Dygtig lærer, udvikler eleverne socialt og fagligt, klog og vidende bliver spurgt til råds af kolleger Dygtig fagligt og socialt Jeg aflæser mine kunder, er ekstremt stærk i salgssituationer, god til at indgyde tillid Let ved at knytte relationer God til at få alle med, så ingen føler sig udenfor Det er mig som altid gør opmærksom på vigtigheden af at vi anerkender hinanden som kolleger og behandler hinanden ordentligt Jeg er god til at få samarbejde til at køre. Jeg kan snakke med alle. Ligner nok lidt en ørn med overblik Dialogbaseret og helhedsorienteret ledelsesstil Som sensitiv leder er jeg meget opmærksom på mine medarbejdere, tager hensyn og er rummelig i forhold til individuelle behov. Går langt for at alle har det godt. Jeg leder med maven og intuitionen. Jeg kan ofte handle i god tid, hvis nogle har det skidt Jeg er en procesorienteret, pragmatisk og medierende leder Som souschef er jeg en stor støtte for min leder, som værdsætter mig Jeg er førerhunden, der holder øje, giver ro og lægger mærke til det meste Analytisk og høj integritet Vi [særligt sensitive medarbejdere] er gode analytikere, problemløsere og risikoberegnere Min (høje) status på arbejdet har helt klart med min sensitivitet at gøre Føler ikke jeg har nogle svagheder, da jeg har lært at passe på mig selv og tage mig selv alvorligt Jeg hviler i mine meninger/holdninger Svagheder: Bliver hurtigt stresset og usikker Jeg bliver stresset, hvis jeg skal skynde mig. Jo hurtigere man vil have mig til at arbejde, jo langsommere går det Jeg er letpåvirkelig af stress For mange informationer får motoren til at brænde sammen Jeg bliver usikker på om andre kan lide mig, fordi jeg registrerer alle signaler, jeg bliver hurtigt træt Jeg bliver usikker, hvis jeg overvåges Som sygeplejerske fik jeg tit at vide, at jeg var rigtig dygtig. Men jeg følte mig dum og uvidende. Jeg følte ikke jeg havde kontrol og det gjorde mig rigtig bange. Jeg måtte stoppe som sygeplejerske Jeg går psykisk ned, hvis jeg ikke trives på mit arbejde. Jeg har svært ved at mærke, hvornår jeg bliver overstimuleret Let påvirkelig af andre Jeg har svært ved at holde andres sindsstemninger fra livet. Og det bliver sværere, da mine kolleger på hver deres måde er påvirket af krisen Tager problemerne på mig, selvom det ikke er mig, der drejer sig om. Jeg lytter ikke altid til kroppens signaler Har svært ved folk, som fylder meget, fx taler meget og højt og diskuterer meget Jeg siger ja for tit Jeg har en tendens til at please Svært ved at fastholde kontakten til mig selv Hvis jeg mister kontakt til mig selv og ikke får udtrykt mine behov, kan jeg komme til at tale hurtigt i hård tone Jeg kan ikke klare det usagte og kan derfor komme med klare udmeldinger, som jeg bagefter er bange for, sårer de andre Jeg taler meget og nogle gange bliver det en forsvarsmekanisme for ikke at tage stilling til det indre kaos Mine styrker er også mine svagheder, hvis ikke jeg får reguleret mig selv Tålmodighed og behovsudskydelse er ikke mine dyder En fordybelsessøgende, asocial fejlfinder Jeg virker asocial, da jeg ikke kan tale mens jeg arbejder og ikke vil med ud, når vi har fri Jeg er en særling, en kontrolfreak Jeg overanalyserer og er nærtagende Jeg er hård ved mig selv, jeg pines frygteligt, hvis der skulle have indsneget sig en lille fejl Manglende evne til at være overfladisk. Kører træt på lange dage HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 21

22 Sporgsmal nr. 3: Hvad tror du, at dine kolleger og chefer ville sige, hvis de blev bedt om at karakterisere dig? 22 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

23 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 23

24 Hvad tror du dine kolleger og chefer ville sige, hvis de blev bedt om at karakterisere dig? Skrap og krævende Til tider skrap og pedantisk, når de forsøger at springe over hvor gærdet er lavest En givende ja-siger Spasmager Behov for anerkendelse De siger at jeg har overskud, er inspirerende pga. mine mange nuancer Stort hjerte. Giver måske for meget Engageret, uhøjtidelig, arbejdsom, sjov, samvittighedsfuld Kan få nej sigerne med Bærer ikke nag Dejlig at arbejde sammen med Positiv og anerkendende At jeg aldrig siger nej, men prøver at finde løsninger At når jeg har det godt, har jeg meget at bidrage med Ansvarlig og rummelig At jeg er modig, når jeg taler åbent om problemer og siger min mening En stærk person med sine meningers mod (siger min mening, påpeger uretfærdigheder) Min evne til at rumme andre, når bare jeg får tid nok til at forberede mig alene De siger faktisk, at de er heldige med at have mig som leder Dygtig Ambitiøs Har mange bolde i luften Strategisk tænkende, udholdende Aldrig klager over mit arbejde De synes jeg er klog, ved en masse ting og har gode indfaldsvinkler på borgerne Svær at forstå/ikke altid let at arbejde sammen med Mindre god til teamwork Nogle kolleger elsker mig. Andre kan slet ikke lide mig Hanne hvem er hun? Nej, så slemt er det nok ikke, men alle kvaliteterne udfører vi jo ofte i stilhed Jeg tror, jeg blev opfattet som anderledes og at jeg havde for høje mål og følelsesreaktioner, som gjorde mig for følsom Svag? For svag, de forstår mig ikke helt Desværre fokuserer de kun på min sygdom af stress, samtidig med at de ikke vil give mig de rigtige arbejdsforhold 24 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

25 At jeg aldrig siger nej, men prøver at finde løsninger HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 25

26 Sporgsmal nr. 4: Er der styrker du gerne ville have, at din arbejdsgiver blev opmærksom på? 26 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

27 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 27

28 Er der oplagte styrker som du gerne ville have, din arbejdsgiver blev opmærksom på? Relationer At jeg ikke bryder mig om gruppearbejde, betyder ikke, at jeg ikke bryder mig om menneskene i gruppen At jeg er god til at kommunikere og skabe en god dialog At jeg er virkelig god til at kommunikere med patienterne. Det kan ikke måles og vejes og er derfor ikke noget man får særlig ros for Jeg har en stærk kreativitet og intuition Min kreativitet Evnen til at se, hvad der ikke nødvendigvis kan forklares logisk Min vurderingsevne og evne til at løse konflikter per intuition At jeg er god til fordybelse og meget dedikeret Min evne til at fordybe mig Intensiteten i det, man gør. Er 125% til stede og engageret Min store dedikation for mit arbejde Jeg vil gå gennem ild og vand for ungerne Jeg har en god selvrefleksion At jeg er virkelig god til at reflektere over egen praksis De tror, jeg er stærkere end jeg er Jeg kunne godt tænke mig, at de opdagede at jeg slet ikke er så stærk en person, som de tror (jeg er udadvendt sensitiv) At jeg er effektiv Min hjælpsomhed og effektivitet Min evne til at opdele og simplificere en opgave Jeg har et behov for stabilitet Jeg når så meget mere, hvis mine rammer er stabile 28 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

29 Min evne til at opdele og simplificere en opgave HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 29

30 Sporgsmal nr. 5: Hvilket job har du været gladest for? 30 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

31 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 31

32 Hvilket job har du været gladest for? Mulighed for fordybelse: Signalør på et teater, hvor jeg brugte min viden og kun havde én opgave at fokusere på ad gangen Farmakonom skulle ikke hele tiden forholde mig til andre Mit nuværende job (læge, ph.d. studerende), som er fleksibelt med tid til fordybelse Frihed/egen tilrettelæggelse af arbejdet: At være selvstændig Hjemmesygepleje pga. selvstændig tilrettelæggelse Jobs med selvstændige arbejdsopgaver og faglige udfordringer Mit lærerjob når jeg fik navigeret uden om spotlyset Der var meget lys og glæde i jobbet. Jeg var min egen arbejdsgiver og havde meget frihed til selv at bestemme. Fik udlevet mine kreative sider Mit nuværende job (læge, ph.d. studerende), som er fleksibelt med tid til fordybelse Udfoldelse af ens talent: Mit nuværende hvor jeg kan bruge både min person og min faglighed Der hvor jeg gjorde en forskel Gode kolleger og god ledelse: Steder hvor jeg har haft det godt med mine kolleger Stedet med god ledelse og gode kolleger Mit bedste job var på en arbejdsplads, hvor mangfoldighed var et ledelsesprincip, så der blev lagt vægt på at ansætte alle mulige forskellige, også handicappede. Og folk med anden kulturel baggrund. Det skød bunden ud af den der du skal ikke tro du er noget, for det var virkelig indlysende i hverdagen, at de anderledes ofte var lige så stor en gevinst for arbejdspladsen som de ikke anderledes Jobs hvor der var mange forskellige typer folk Min arbejdsplads stiller i den grad op for mig. Jeg får mulighed for at udvikle mig. Der er plads til mine behov. De står bag mig hele tiden 32 HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv

33 Lavt niveau af ansvar: Ufaglært pga. ikke ansvar Et lille rengøringsjob, fordi jeg går og tuller for mig selv Gode rammer at arbejde i: Biblioteket, fordi det er fyldt med viden og folk, som enten er vidende eller søger at blive det Faste, rolige rammer Office supporter med faste mødetider og opgaver og lyddæmpende tæpper på gulvene Et sted, hvor der sker noget: Chefsekretær 180 km i timen på højhælede sko og var med, hvor der sker noget Kontakt til andre: Det er mange år siden, jeg var sygehjælper, men var dengang glad for omsorgsarbejdet og kontakten med de gamle 1,5 år som pedel ved et idræts- og fritidscenter. Megen kontakt med mennesker Min arbejdsplads stiller i den grad op for mig. Jeg får mulighed for at udvikle mig. Der er plads til mine behov. De står bag mig hele tiden HSP Foreningen og Sensitivt Arbejdsliv 33

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV?

ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV? ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV? Særligt sensitive mennesker Man er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende. Indtryk bearbejdes mere detaljeret og nuanceret og opleves derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tre fordele ved at være særligt sensitiv s. 1. Intuition s. 2. Kreativitet s. 3. Er man så kun introvert? s 4

Indholdsfortegnelse. Tre fordele ved at være særligt sensitiv s. 1. Intuition s. 2. Kreativitet s. 3. Er man så kun introvert? s 4 Indholdsfortegnelse Tre fordele ved at være særligt sensitiv s. 1 Intuition s. 2 Kreativitet s. 3 Er man så kun introvert? s 4 Tre fordomme ved at være særligt sensitiv s. 5 Fordom nr. 2 s. 6 Stress og

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Særligt Sensitive Børn. ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens

Særligt Sensitive Børn. ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens Særligt Sensitive Børn ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens For følsom Ængstelig Sart Sårbar Bekymre sig Genert Tilbageholdende Indadvendt Frygtsom Hæmmet Neurotisk

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker 1 2 Kan blive ret utilpas af lugte, lys, lyde, kulde og træk, berøring www.vielskerstilhed.dk 3 Sansesart Omkring hver femte er særligt sensitiv Det gælder også højerestående

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Særligt sensitive. Web: Det sensitive karaktertræk. Indtryk kan blive en plage.

Særligt sensitive.   Web:  Det sensitive karaktertræk. Indtryk kan blive en plage. Særligt sensitive - og hvordan de sætter grænser Det sensitive karaktertræk Sansesart Letpåvirkelig Kreativ Samvittighedsfuld 1 2 Indtryk kan blive en plage Vegetativ tid Særligt sensitive tager flere

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/ Arbejds- og Organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til.

Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til. Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til. Autisme eller HSP-adfærd kan ikke ses, og derfor kan omverdenen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Ilse Sand. find dine strategier Omkring hver femte er særligt sensitiv Det gælder også højerestående dyrearter Ligeligt fordelt på begge køn

Ilse Sand. find dine strategier Omkring hver femte er særligt sensitiv Det gælder også højerestående dyrearter Ligeligt fordelt på begge køn Særligt sensitiv Fakta om særligt sensitive find dine strategier Omkring hver femte er særligt sensitiv Det gælder også højerestående dyrearter Ligeligt fordelt på begge køn 1 2 Sansesart Stærk eller svag

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk Løber du panden mod en mur? Dialog med skole og institution, venner og familief e Inspiration og forslag til forældre med særligt sensitive børn fra Sensitiv familie.dk 1 Dialog med skole og institution,

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere