Referat. generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. generalforsamlingen"

Transkript

1 Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november /scb 1

2 Grundejerforeningen Søndervang v/ / formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf Referat af Grundejerforeningen Søndervangs ordinære generalforsamling, torsdag den 20/ Der var 90 stemmeberettigede beboere til stede. Formanden bød velkommen, og gik straks over til punkt 1 på dagsordenen, valg af dirigent, og Steen Hillebrecht, nr. 72 blev foreslået og valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og derfor beslutningsdygtig. Punkt 2 formandens beretning. Sædvanen tro, så gennemgik formanden diverse ting og oplevelser i årets løb i Søndertoften, og fortalte i grove træk, hvad bestyrelsen har arbejdet på og med i det forgangne år, vil arbejde på i det kommende år, samt gjorde opmærksom på, at det er gået op for bestyrelsen, at hvervet som bestyrelsesmedlem kan få store økonomiske konsekvenser for det enkelte medlem, og at vi derfor senere skal tage stilling til et medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening, for derigennem at forsikre os mod økonomisk ruin. Derefter blev ordet givet frit, og der var forskellige indlæg vedrørende såvel den skriftlige som mundtlige beretning, Foxmann, nr. 56 uddelte ris til formanden, for den måde denne havde håndteret sagen om ikke afhentet/efterladt affald, og Foxmann mente, at der var manipuleret med rækkefølgen i dagsordenen, idet punktet der omhandler skrivelsen af var placeret som punkt X, og han ønskede dette flyttet frem til nu, men dette blev afvist af dirigenten. Der var derefter diverse indlæg vedrørende - det høje kontingent (Clausen-Beck, nr. 86) - formandens tanker vedrørende flytning af postkassen (Foxmann, nr. 56) - afhentning af affald (Foxmann) - manglende skilte med hastighedsbegrænsningen (Foxmann) - bekymring over formandens tanker om at gå i clinch med deklarationen (Foxmann) - fældning af træerne på legepladserne (Haastrup, nr. 76) - kommentar om de grimme kasser på stamvejen (Haastrup) - tak til John, for hans store indsats i det daglige (Hess, nr. 13) - eventuel omlægning af vandledningerne i husene (Hess) - spørgsmål om antennens fremtid til også at omfatte telefon (Hess) - fraråder oprettelsen af fonde, da det skjuler de reelle udgifter (Ellegaard, nr. 194) - efterlyste planterne i kummerne (Bjarne, nr. 230) - spørgsmål til de nye fodhegn i relation til at det er brandveje (Duncann, nr. 216) Formanden besvarede de forskellige spørgsmål/ønsker/bekymringer og efterlysninger, og derefter bad Lars fra bestyrelsen om ordet, og han forklarede grunden til at han ønskede at forlade bestyrelsen i utide ikke skyldes uenighed med eller i bestyrelsen, men derimod, at han, efter 9 år i bestyrelsen, var blevet træt af alle de kværulanter der bor i Søndertoften. 2

3 Formanden takkede efterfølgende de 2 medlemmer der træder ud af bestyrelsen, for deres store indsats gennem årene. Foxmann ønskede at forsamlingen burde godkende beretningen, dog med den krølle, at punkt 4, bilag X, nr. 1s placering, idet han stadig mente, der var tale om en manipulation. Dirigenten afviste dog dette, og konstaterede derefter, at beretningen var taget til efterretning. Punkt 3 forelæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet, og forklarede de poster i regnskabet der havde større eller mindre afvigelser i forhold til budgettet: - Området: der er købt en kompostkværn til John,. pris ,- - Snerydning. altid et beløb på kr ,-. Overskuddet går til vejfonden - Fællesarealerne: ny garageport, kr ,-, renset kloakker for kr , udskiftet hømmerstativer for i alt og reparation af vandledning kr Legepladserne. Vi har lejet maskiner til legepladsdagene for kr ,-, derudover kun småreparationer. - Stibelysning. Akut tilkaldelse af elektrikeren kostede 8.500,-. - Antennen: Vi har fået flyttet noget udstyr, vores servicekontrakt koster kr ,-, og så er der blevet udarbejdet en Vurdering af mulighederne for renovering af eksisterende antenneanlæg og den kostede kr ,-. - Tvangslicens: Vi er pligtig til at betale ekstra licens for nogle tv-kanaler - Programafgifter: En markant afvigelse, hvilket blandt andet skyldes en kraftig stigning af afgifterne til TV 3 og TV 3+..Priserne på de forskellige kanaler blev gennemgået, - Diverse. Dirigenten og revisoren får et par flasker for deres indsats, John får en lille julegave, på sidste års generalforsamling blev der drukket for kr ,-, der blev drukket og spist for kr ,- på de 2 legepladsdage, og advokatbistand kostede kr ,-. - Kursreguleringen: Vi har omlagt hele vores beholdning af obligationer fra 6% Totalkredit 2032 til 5% 2035, altså forlænget restløbetiden med 3 år, men solgte obligationer til kurs 101,67 og købte til kurs 95,02, så nu er der igen kursgevinst ved udtrækning. Derefter oplystes det, at der var ændret i regnskabet i forhold til tidligere år, idet der nu regnes med et mellemresultat, og derefter fordeles posteringerne til de 3 fonde vi har, hvilket skulle gøre det nemmere, at forstå hvad vi bruger vort kontingent til. Resten af regnskabet har stort set fulgt budgettet og fik derfor ingen bemærkninger. Da der ingen spørgsmål var blev regnskabet godkendt per akklamation og der blev tildelt decharge. Punkt 4 forslag fra medlemmer og bestyrelsen, samt fastsættelse af bidrag. Medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening: Formanden begrundede forslaget, og fortalte, at vi var kommet i kontakt med PL i forbindelse med vandledningssagen, og bestyrelsen indså derefter, at vi var tvunget til at melde os ind i foreningen, idet vi også ville være omfattet af en forsikringspakke, der dækker såvel lønnet som ulønnet arbejde for foreningen, retshjælpsforsikring, kautionsforsikring (underslæbsforsikring), erhvervsansvarsforsikring der dækker alle grønne områder og fællesarealer også udefrakommende personer der befinder sig i bebyggelsen, en bestyrelses- og ledelsesforsikring og en rådgiveransvarsforsikring. Vi får ikke en besparelse på forsikringerne her og nu, men formanden ville godt love, at bestyrelsen 3

4 på næste års generalforsamling ville diskutere medlemskabets forløb i det år der så er gået. Foxmann, mente det er OK at melde os ind i PL, men ønskede en præcisering af priserne på forsikringerne, og hvad de dækker. Formanden mente ikke vi kunne få forsikringerne billigere andre steder, men viste det ikke konkret. Foxmann præciserede, at selvfølgelig skal vi meldes ind i PL, dog kun hvis forsikringerne ikke kan fås billigere andre steder. Dirigenten kunne, efter at bestyrelsen havde accepteret Foxmanns ønsker, sende forslaget til afstemning, og det blev vedtaget. Legepladsfond: Lars fra bestyrelsen begrundede hvorfor forslaget var stillet, og forslaget blev, efter en kortere debat, vedtaget. Ændring af hegnshøjde: Lars fra bestyrelsen fortalte, at der er 104 huse der har ændret hegnshøjden ud mod stierne, og derfor er forslaget stillet. På forespørgsel oplystes, at kommunen ikke var blevet spurgt om denne ændring, men det formodes, at kommunen ikke vil sætte sig imod ændringen, da den kun har minimal betydning. Et ændringsforslag fra Eckhoff, nr. 59 blev afvist af dirigenten, og en efterfølgende debat viste, at der var usikkerhed om det var muligt at vedtage dette forslag set i forhold til vedtægterne, så bestyrelsen valgte at trække forslaget. Lovliggørelse af cykelskur: Lindballe, nr. 43, begrundede sit forslag/ønske, og under den efterfølgende debat, blev det blandt andet påpeget, at det er en forkert vej at gå, nemlig først at lave noget der strider mod vedtægterne, og så efterfølgende bede om lov til at gøre det. Andre mente, at det var mere vigtigt, at vi vedligeholder vores skure/hegne end hvor højt der bliver bygget. En afstemning viste et flertal for cykelskuret. Farvevalg af facader. Jespersen, nr. 270 begrundede forslaget med, at det ville pynte med andre farver end den tilladte sorte. En mindre debat fulgte, hvorefter dirigenten delte forslaget op i 2 afstemninger, idet der først blev stemt om tilladelse til også at bruge farven meget mørk grå på vinduerne, og denne afstemning viste et flertal herfor. Næste afstemning, om tilladelse til at ændre farven på såvel skur som rækværk, viste at der ikke var flertal for forlaget. Udskiftning af træer: Forslagsstillerne var, da de ikke var til stede, ikke i stand til at underbygge forslaget, hvilket bevirkede, at dirigenten ønskede at se bort fra forslaget, men efter en mindre debat, blev forslaget delt op i 2 dele, nemlig først om træerne på stamvejen skal udskiftes, men da dette forslag blev nedstemt, var det ikke nødvendigt at stemme om sidste del af forslaget.. Udvidelse af parkeringsarealerne: Hanne Krintel, nr. 52, begrundede forslaget med lidt forhistorie, og fortalte derefter at det kan være svært at finde en parkeringsplads når man kommer sent hjem om aftenen, og man derfor kan være nødsaget til at parkere på den vestlige side, og som følge deraf er tvunget til at gå (for) mange skridt i forhold til, hvis parkeringspladsen blev udvidet ved at nedlægge basketballbanen. Efter nogle indlæg blev forslaget sendt til afstemning, og nedstemt. 4

5 Et ændringsforslag fra Mette Kromann, nr. 72 blev afvist fra salen og Mette blev opfordret til, at fremsætte tankerne som et forslag på næste års generalforsamling. Tilbagekaldelse af skrivelse af : Foxmann, fortalte, at under henvisning til den tinglyste deklaration skal grundejerforeningen renholde fællesarealerne, og dette mente forslagsstilleren stadig var gældende, og under dette punkt omtalte forslagsstilleren også næste punkt, yderligere penge til oprydning. Formanden fortalte, at det er bestyrelsens ansvar, at der renholdes i dagligdagen, men det svineri der er i forbindelse med storskraldsindsamlingen, ryddes ikke op, idet det er den enkeltes ansvar at rydde op. Foxmann ville ikke acceptere dette svar, og efter andre indlæg fra medlemmer, specielt med relation til deklarationen, blev de 2 forslag sendt til skriftlig afstemning som resulterede i at begge forslag blev nedstemt med 22 stemmer for, 34 stemmer imod og 17 medlemmer undlod at stemme. Offentliggørelse af aftale med VEGA: Foxmann har haft brevveksling med Vega og kommunen, og har givet bestyrelsen kopier af denne korrespondance, og omtalte kort indholdet af brevene, men mente derudover ikke, at dette punkt skulle til afstemning, men han ønskede blot, at betragtningerne ville blive ført i referatet, samt at der tages hensyn til disse, ved fremtidige forhandlinger med VEGA. Børnevenlig beplantning: Foxmann var tilfreds med, at der i formandens beretning var redegjort for, at beplantning var bestilt, og trak derefter sit forslag, og han fortsatte til næste punkt, færdiggørelse af bænkene, og bad blot om at en tidsfrist, ultimo marts, blev overholdt, hvilket blev lovet, og forslaget blev ikke sendt til afstemning, så han gik over til næste punkt efterfyldning af sand/faldunderlag, og bad blot om, at der regelmæssigt ville blive fyldt sand i sandkasserne, igen ingen afstemning. Etablering af genbrugsplads: Formanden ønskede en principbeslutning fra forsamlingen, og hvis der var et flertal, så vil der på næste år generalforsamling blive fremlagt et meget præcist forslag, der også vil indeholde tanker om placeringen samt en økonomisk konsekvensberegning. Afstemningen viste et klart flertal for, at der ikke skal etableres en genbrugsplads. Forslag til bygning af carporte: et medlem af carportudvalget kom med et indlæg, understøttet af billeder, og fortalte hvilke tanker der havde ligget bag det forslag der er rundsendt. Flere indlæg fulgte, og det fremgik meget tydeligt, at de fleste var meget utilfredse med, at man ikke får ejendomsret og brugsret over en bestemt carport, men dog får lov til at betale for opførelsen af denne. Dirigenten konstaterede at det fremlagte forslag ikke er var realistisk, idet det kræver en deklarationsændring, hvilket vil sige, at samtlige beboere skal være enige om opførelsen, og hidindtil har debatten vist at dette ikke er muligt, og derfor måtte han afvise forslaget Debatten fortsatte med enkelte andre indlæg, og slutresultatet blev, at udvalget trak forslaget, og i stedet ønskede en afstemning der skulle vise holdningen om, til næste års generalforsamling, at fremkomme med et nyt, mere specifikt, forslag om bygning af carporte, hvor alle juridiske aspekter skal være afklaret. En afstemning tilkendegav, at der ønskes carporte i bebyggelsen, og at carportudvalget fortsætter, således at der på næste års generalforsamling fremlægges et forslag til bygning af 260 carporte, samt 5

6 får afklaret spørgsmålet om ejendomsretten. Fastsættelse af kontingent. Kassereren fortalte, at på grund af det vedtagne omkostningskrævende punkt, nemlig etablering af legepladsfond, så vil kontingentet stige i forhold til det udsendte materiale, med kr. 65,- pr. parcel pr. kvartal, startende fra december 2003, men da denne opkrævning er sendt til banken på nuværende tidspunkt, så vil kontingentet for det følgende år være som følger: den 01/ er der opkrævet kr ,- den 01/ opkræves kr ,- den 01/ opkræves kr ,- den 01/ opkræves kr ,- totalt kontingent i regnskabsåret kr ,-. =========== og den 01/ opkræves der a conto kr ,-. Dirigenten konstaterede at kontingentet blev vedtaget. Valg af medlemmer til bestyrelsen. De 4 kandidater der var på valg, : Morten Birch Christensen nr. 186 (for 2 år) Jimmy Magnussen nr. 75 (for 2 år) Peter Roulund, nr. 121, (for 2 år) og Jens Sørensen nr. 102 (for 1 år) blev uden modkandidater genvalgt pr. akklamation Valg af suppleanter. Følgende blev foreslået og blev uden modkandidater valgt pr. akklamation 1. Ann Britt Christiansen nr. 60 og 2. Knut Korczak, nr Valg af revisor og revisorsuppleant. De 2 nuværende medlemmer var begge villige til at fortsætte, og da der ingen modkandidater var, så blev følgende pr. akklamation valgt: Palle Kristensen nr. 1 og Ebbe Juhl Jensen nr. 240 Eventuelt. Da der ingen indlæg var fra forsamlingen, så sluttede formanden med at takke dirigenten og de fremmødte for deres indlæg, samt for god ro og orden. Søndertoften, den 25/ Dirigent: (Steen Hillebrecht) 6

7 Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden, Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf Søndertoften, den 25/ På bestyrelsesmødet den 24. november 2003 har bestyrelsen konstitueret sig som følger Formand: Morten Birch Christensen nr Økonomiudvalget Legepladsudvalget Næstformand: Jan Bjerre Nielsen nr Antenneudvalget Kasserer: Svend Clausen-Beck nr Økonomiudvalget Sekretær: Peter Roukund nr Områdeudvalget Carportudvalget Bestyrelsesmedlem: Steen Jensen nr Områdeudvalget Legepladsudvalget Carportudvalget Bestyrelsesmedlem: Jens Sørensen nr Antenneudvalget Områdeudvalget Bestyrelsesmedlem: Jimmy Magnussen nr. 75

8 Områdeudvalget Antenneudvalget Carportudvalget 8

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere