Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385"

Transkript

1 Udbudsmateriale Rengøring EU-udbud 2006/S

2 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og mulige delaftaler Inddeling i delaftaler Tilbudsfrist Aflevering af tilbud Henvendelse i tilbudsperioden Orienteringsmøde og besigtigelse Vedståelsesfrist for tilbud Generelt om tilbudsmaterialet Forbehold Tildelingskriterier Alternative tilbud Oplysninger om relevante statslige tjenester Udbudsmaterialets indhold Meddelelse om resultatet Krav til rengøringsydelsen Arbejdets indhold og omfang Besigtigelse og lokaleoplysninger Rengøringsomfang, -dage, -tidspunkt m.v Rengøringsmidler og -metoder Organisation, kvalitetssikring m.v Oprydning og klargøring Generelt Administrationsbygninger og biblioteker Folkeskoler, SFO er, haller m.v. (Inklusive tandklinikker, etc.) Rengøringsinstruktioner mv Renhedsgradssystemet Frekvensbestemte aktiviteter Udfaldskrav Definitioner til Renhedsgradssystemet Hoved-/ekstrarengøring Vilkår i øvrigt Kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kvalitetsrapportering Handelsmæssige betingelser Aftaleperiode, prøveperiode og igangsættelsesdato Vederlag Personaleforhold Sociale klausuler Bilag 1: Tilbudslister Bilag 2: Oversigt over delaftaler og lokaliteter inkluderet i udbudet Bilag 3: Kontraktudkast Bilag 4: Definition af gruppen af personer på særlige vilkår Bilag 5: Lokalitetsdata Side 2 af 40

3 1. Tilbudsbetingelser 1.1 Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og delaftaler Med henvisning til udbudsbekendtgørelsen afsendt til EU-Tidende den 10. februar 2006, vedrørende udbud af rengøringsopgaverne ved to delområder i, fremsendes herved udbudsbetingelser vedrørende udbudsforretningen. Udbuddet omhandler indkøb af rengøring, og gennemføres som offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbuddet omfatter i alt 11 lokaliteter, som med navne og adresser er beskrevet i bilag 2. Fredensborg-Humlebæk Kommune har herudover indgået aftale med en ekstern leverandør om rengøring på en række af kommunens mindre lokaliteter, og endvidere er der eget rengøringspersonale ansat på en række lokaliteter, der ikke indgår i dette udbud. Rengøring af de udbudte lokaliteter bliver på nuværende tidspunkt udført af en og samme leverandør. 1.2 Inddeling i delaftaler Udbuddet er opdelt i 2 geografiske distrikter: Store lokaliteter i Humlebæk Store lokaliteter i Fredensborg Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller begge delaftaler. 1.3 Tilbudsfrist Tilbud samt alle tilhørende bilag skal være udbyder i hænde senest den 3. april 2006 kl Tilbud og alle tilhørende bilag skal fremsendes skriftligt i 2 identiske eksemplarer til udbyder. Herudover skal der via mail til udbyder fremsendes tilbudslister og alle for andre for vurderingen af tilbudet relevante dokumenter. Såfremt eventuelt brochuremateriale og lignende ikke forefindes elektronisk kan dette udelades fra den elektroniske fremsendelse. Der skal i givet fald være gjort udtrykkeligt opmærksom herpå i tilbudsmaterialet. Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af indkomne tilbud eller få nogen oplysninger om de indkomne bud. 1.4 Aflevering af tilbud Tilbudene i hardcopy sendes til: Att: Mette Kongsgaard Tinghusvej Fredensborg Kuverten skal på ydersiden tydeligt mærkes med: Side 3 af 40

4 Må ikke poståbnes EU Udbud på rengøring i Det elektroniske tilbud mailes til: 1.5 Henvendelse i tilbudsperioden Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud kan rettes telefonisk, skriftligt eller elektronisk via til: ServiceConsult Att: Finn Buch Petersen Klempegårdsvej 40, Nr. Dalby 4140 Nr. Dalby Tlf: I tilfælde af at telefoniske henvendelser indeholder spørgsmål af generel interesse vil de blive forlangt fremsendt skriftligt eller elektronisk. Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er den 27. mats 2006 kl Alle spørgsmål og besvarelser, vil i anonymiseret form og via mail blive tilsendt alle firmaer, som har fået udleveret udbudsmaterialet. 1.6 Orienteringsmøde og besigtigelse Der afholdes orienteringsmøde for tilbudsgivere fredag den 10. marts 2006 kl ca på Fredensborg Rådhus. Besigtigelse af de af udbuddet omfattede lokaliteter gennemføres den 13. marts En detaljeret besigtigelsesplan fremsendes inden besigtigelsen, men det kan påregnes at der startes på Fredensborg Rådhus kl Det forudsættes, at repræsentationen fra tilbudsgiverne begrænses til to personer for både orienteringsmødet og besigtigelserne. 1.7 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil den 1. august Generelt om tilbudsmaterialet Tilbudet samt alle tilhørende bilag skal være skriftlige og udarbejdet på dansk. Tilbudet udarbejdes på tilbudsgivers regning. Tilbud skal belyse alle forhold vedrørende samtlige krav, ønsker og bestemmelser opstillet i udbudsmaterialet og efterfølgende. Tilbudet skal så vidt muligt være udformet i samme rækkefølge som nærværende udbudsmateriales tildelingskriterier. Side 4 af 40

5 Det afleverede tilbudsmateriale med samtlige tilhørende bilag, betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Ud over de i udbudsmaterialet øvrige krævede oplysninger, skal tilbudet indeholde: En Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen der er udstedt i 2006 En underskrevet tro- og love-erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Bekendtgørelse af lov af begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, LBK nr. 336 af den 13. maj En underskrevet tro- og love-erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at deltage i udbudet i henhold til artikel 45 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af den 31. marts En oversigt over tilbudsgivers omsætning, resultat og egenkapital fra de seneste tre års disponible regnskabsår (hvis tilbudsgiver er nystartet fremsendes tal fra tilgængelig periode). Regnskabsoplysningerne skal være attesteret af en registreret eller statsanerkendt revisor. En bankerklæring til dokumentation af tilbudsgiveres aktuelle finansielle og økonomiske situation. Erklæringen skal være udstedt i En dokumentation for tilbudsgivers igangværende erhvervsansvarsforsikring (kopi af police). En beskrivelse af virksomhedens organisation og herunder som minimum: Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgiver og dennes medarbejdere, og især for den eller de personer der forventes at blive direkte ansvarlige for rengøringsydelsen hos Oplysning om tilbudsgiverens gennemsnitlige antal beskæftigede ledere og medarbejdere Beskrivelse af de foranstaltninger som tilbudsgiver har truffet til overordnet sikring af kvaliteten. Referenceliste med angivelse af de betydeligste lignende opgaver som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste tre år. Referencelisten skal som minimum indeholde oplysning om kundenavn, kontaktperson, kontraktperiode og kontraktsum eller rengøringsareal. 1.9 Forbehold Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold vedrørende udbudsmaterialet eller udbudsprocessen. Udbyder tager forbehold for administrative og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale væsentligt. Det kan oplyses, at Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner sammenlægges til Fredensborg Kommune pr. 1. januar Side 5 af 40

6 Udbyder gør opmærksom på, at de i bilag 5 angivne M 2 og forhold vedrørende lokaler, kan være behæftet med usikkerhed. Se endvidere afsnit 2.2. Udbyder forbeholder sig ret til at indgå aftale for hver delaftale Tildelingskriterier Ordren vil blive givet til den eller de tilbudsgivere, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet tildelingskriterierne er: De tilbudte priser (40 %) Omhandlende alle de med rengøringsarbejdet forbundne udgifter. Herunder indgår både prisen for den daglige rengøring, ekstratimer, refusionsbeløb, optioner og tillægsydelser. Det til opgaven kalkulerede timeforbrug (25 %) Omhandlende timeforbruget til både den manuelle udførelse og den til opgaven hørende direkte ledelse. Herunder indgår også hvordan tilbudsgiver vil sikre, at den fastsatte normering anvendes til løsning af opgaven. Drifts- og leveringssikkerhed (15 %) Omhandlende fastholdelse og uddannelse/instruktion af ledelses- og servicepersonalet, og forhold som kan sandsynliggøre virksomhedens evne til at fastholde kontinuitet i ydelserne. Herunder indgår også tilbudsgivers forslag til, hvordan den i udbudsmaterialet fastlagte kravspecifikation for ydelserne vil blive præciseret i forhold til instruktion af medarbejderne. Dette skal ses i lyset at minimere risikoen for, at fortolkningen af de forskellige definitioner misforstås. Endvidere indgår også tilbudsgiverens beskrivelse af hvordan en eventuel opstart vil blive tilrettelagt samt hvordan afløsningssituationer i vil blive håndteret. Kvalitet og service (10 %) Omhandlende virksomhedens planer for konkret kvalitetssikring og organisering af arbejdet. forbeholder sig ret til at kontakte tidligere og nuværende kunder uden yderligere henvendelser til tilbudsgiver. Herunder indgår også tilbudsgivers forslag til konkret kompensation for konstaterede mangler og unødig anvendelse af ressourcer fra kontaktpersonen eller andre. Virksomhedens specifikke miljøforhold (5 %) Herunder indgår virksomhedens konkrete oplyste tiltag i forhold til nedbringelse af den miljømæssige risiko for både servicemedarbejdere og lokalebrugere. Tilbudsgivers personalepolitik (5 %) Omhandlende generelle sociale og velfærdsrelaterede foranstaltninger for servicemedarbejderne. Kriterierne er opstillet i prioriteret rækkefølge og vægtet. Side 6 af 40

7 1.11 Alternative tilbud Der er ikke mulighed for at afgive alternative bud Oplysninger om relevante statslige tjenester Nedenstående findes oplysninger om relevante statslige tjenester, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår. Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter: Officielt navn: Told- og Skattestyrelsen Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark Kontaktperson(er): Att.: N/A Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Postnummer: 1401 Land: Danmark Kontaktperson(er): Att.: N/A Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark Kontaktperson(er): Att.: N/A Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Tilbudsgiver skal angive om der i tilbuddet er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Såfremt dette ikke er opfyldt erklæres tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt Udbudsmaterialets indhold Det samlede udbudsmateriale består af: Nærværende udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring Fredensborg-Humlebæk Kommune, med tilhørende bilag: Bilag 1: Tilbudslister Bilag 2: Oversigt over lokaliteter inkluderet i udbuddet og inddeling i delaftaler Side 7 af 40

8 Bilag 3: Kontraktudkast Bilag 4: Definition af gruppen af personer på særlige vilkår Bilag 5: Lokalitetsdata (Excel-filer med lokalefortegnelser og PDF-filer med tegninger) Såfremt tilbudsgiver ikke har modtaget et komplet udbudsmateriale, bedes henvendelse ske til kontaktperson jf. afsnit 1.5 hurtigst muligt Meddelelse om resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidigt og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelsen til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af udbyder og den eller de valgte tilbudsgivere. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler i Udbudsdirektivet. Side 8 af 40

9 2 Krav til rengøringsydelsen 2.1 Arbejdets indhold og omfang Rengøringsydelsen Arbejdets specifikke indhold og omfang er beskrevet i rengøringsinstruktionen med tilhørende beskrivelse af rengøringssystem, udfaldskrav/kvalitet og frekvensbestemte aktiviteter m.v., jf. afsnit Besigtigelse og lokaleoplysninger Som anført i afsnit 1.6 vil tilbudsgiver få mulighed for at besigtige de lokaliteter, som er omfattet af udbudet. Jævnfør bilag 5 er der foretaget en opmåling af rengøringsarealet, samt opgørelse over lokaler m.v. Det skal hertil bemærkes, at ikke alle opgørelser er af nyere dato og at det derfor ikke kan udelukkes, at der kan forekomme unøjagtigheder. Alle af den eller de valgte leverandører eventuelt påviste arealmæssige unøjagtigheder ud over +/- 3 % og ændringer i lokaleanvendelser eller møbleringsgrader m.v., vil efter leverandørens dokumentation heraf kunne reguleres i vederlaget. Reguleringen foretages i det enkelte tilfælde efter nærmere aftale, men udgangspunktet vil være de jf. tilbudslisten i bilag 1 oplyste refusionsbeløb. Tilbudene skal derfor beregnes på baggrund af de jf. bilag 5 oplyste forhold. Leverandøren skal inden to måneder efter opstart af aftalen udarbejde et præcist materiale indeholdende tegninger og lokalefortegnelser. Der skal af materialet fremgå entydige lokalenumre, -typer, -arealer og renhedsgrader. Arealerne skal være specificeret på de enkelte lokaler, etager, bygninger, lokaliteter og i alt. Materialet skal vedligeholdes af leverandøren i hele kontraktperioden således, at alle konstaterede og væsentlige lokaleændringer (anvendelse, udvidelse eller indskrænkning) indarbejdes mindst hver tredje måned. Materialet skal være udarbejdet elektronisk i et dertil egnet program (eksempelvis Jonathan Clean, Data Know How, TOP eller tilsvarende). Materialet udleveres i papir og i en for det anvendte program læsbar datafil og/eller i en PDFfil til på opfordring, dog mindst efter væsentlige ændringer og senest seks måneder før udløb af aftalen. I tilfælde af en opsigelse af aftalen i utide skal materialet udleveres umiddelbart. 2.3 Rengøringsomfang, -dage, -tidspunkt m.v. Generelt for alle områder: Rengøringsarbejdet udføres efter de i afsnit 3 og 4 anførte rengøringsinstruktioner m.v. og i de i bilag 2 anførte antal arbejdsdage pr. år. Aftalen indeholder en forudsætning om, at der på den enkelte lokalitet skal tages højde for variationer i den aktuelle belastning. Side 9 af 40

10 Lokalerne rengøres som hovedregel på alle hverdage (mandag-fredag). Afvigelse herfra er dog bibliotekerne, idrætshaller etc. Der er jf. bilag 2 fastlagt et entydigt antal rengøringsdage pr. år, afstemt efter den enkelte lokalitets åbningsdage. Det er leverandørens ansvar, at registrere og kontrollere det for det enkelte kalenderårs aktuelle antal rengøringsdage pr. lokalitet. I tilfælde af reduktion eller udvidelse i antallet af rengøringsdage pr. kalenderår reduceres/udvides vederlaget for hver dag med en faktor svarende til det årlige vederlag divideret med antallet af det i bilag 2 anførte antal rengøringsdage. Alle primærlokaler skal som hovedregel være rengjort ved lokalitetens åbning, men det aktuelle og mulige arbejdstidsrum aftales af leverandøren direkte med den enkelte lokalitet efter aftaleindgåelse. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden for delvis at synliggøre rengøringsarbejdet, hvis udbyder eller den enkelte lokalitet ønsker dette. Indsamlet affald henstilles på de af den enkelte lokalitet udpegede steder/containere (inden for lokalitetens område). Forbrug af plastposer til affaldsbeholdere, affaldssække til indsamling af affald, hygiejneposer etc. skal være indeholdt i tilbudet. Uddeling af håndsæbe, toiletpapir, papir- og/eller stofhåndklæder og andre almindelige forbrugsartikler til toiletter og lignende steder indgår som udgangspunkt i opgaveomfanget. Enkelte afvigelser forekommer dog, hvilket vil fremgå af lokalebeskrivelserne i bilag 5. Arbejdet indeholder ikke oprydning og klargøring jf. afsnit 3. Leverandøren skal imidlertid i alle tilfælde anvende den planlagte arbejdstid, også selvom oprydning ikke har fundet sted. I tilfælde af mangler ved den oprydning og klargøring som lokalebrugerne har ansvaret for, og som medfører hel eller delvis undladelse af rengøringen, skal tilbudsgiver uopfordret melde dette til lokaliteten. I tilfælde af gentagne eller generelle mangler ved en eller flere lokaliteter skal dette skriftligt rapporteres til kommunen og/eller dennes eksterne konsulent. Tilbudsgivers personale skal bære synligt ID-kort eller navneskilt med navn, funktion og virksomhedslogo. Lukninger af lokaliteter eller lokaler meddeles fra kommunens/lokalitetens side i overensstemmelse med aftalevilkårene, og fordrer refusionskrav, jf. tilbudslistens priser eller refusionsbeløb. Der skal være mulighed for, at kommunen/lokaliteten kan rekvirere hoved- eller ekstrarengøring til en på forhånd aftalt pris pr. time. Aftale herom indgås fra gang til gang og Side 10 af 40

11 kommunen/lokaliteten fastsætter omfang, objekter, steder og karakteren af rengøringen. Dette kan eventuelt ske ud fra et af lokaliteten eller kommunen fremsat ønske om tilbud på opgaverne. Alle aftalte og udførte ekstraopgaver skal godkendes af lokaliteten forinden fremsendelse af faktura. Der skal være mulighed for at kommunen/lokaliteten når som helst kan vælge, at den tilstedeværende arbejdskraft overføres til anden beskæftigelse på den enkelte lokalitet inden for det planlagte arbejdstidsrum. En sådan ændring af kortere eller længere varighed medfører, at kvalitetskravet for den ellers aftalte leverance suspenderes i det tidsrum overførslen varer 2.4 Rengøringsmidler og -metoder Tilbudsgiver skal garantere, at de anvendte rengøringsmidler og -metoder til enhver tid er så lidt miljøskadelige som muligt, både hvad angår det ydre og indre miljø, samt arbejdsmiljøet. Rengøringsmidler med EDTA og NTA accepteres ikke anvendt, og rengøringsmidlerne skal være godkendt i henhold til SPT-norm eller tilsvarende. Som følge heraf skal tilbudsgiver garantere, at rengøringsmidlerne udvælges ud fra: At antallet af rengøringsmiddeltyper reduceres til et minimum At rengøringsmidlerne er uden farvestoffer, parfume og unødvendige konserveringsmidler At rengøringsmidlerne skal være så ph-neutrale som muligt At rengøringsmidlerne er uden organiske klorforbindelser De i tilbudet angivne rengøringsmidler må ikke erstattes uden s skriftlige tilladelse. forbeholder sig ret til at vælge alternative rengøringsmidler. Medfører dette meromkostninger for tilbudsgiver vil disse blive betalt af kommunen under forudsætning af, at leverandøren kan dokumentere meromkostningerne. De rengøringsmidler der påtænkes anvendt skal i tilbudet dokumenteres via normdatablade og det skal oplyses om de er godkendt ifølge en fælles miljømærkning (EU s Blomsten, Svanemærket eller andre). Herudover skal det beskrives hvordan leverandøren vil sikre: At rengøringsmidler som skal anvendes til mere grundige rengøringsopgaver ikke risikerer at blive anvendt i forbindelse med den daglige rengøring At der anvendes korrekt dosering At der altid anvendes de rigtige rengøringsmidler til de forskellige opgaver Side 11 af 40

12 De generelle rengøringsmetoder for de forskellige rengøringsopgaver der påtænkes anvendt, skal beskrives i tilbudet. Ligeledes skal leverandørens miljøpolitik beskrives. 2.5 Organisation, kvalitetssikring m.v. For arbejdspladserne gælder det generelt, at der skal inddrages stationær og/eller mobil arbejdsledelse for tilsyn med rengøringsarbejdets udførelse, samt for løbende kontakt med kommunens kontaktpersoner og eventuelle eksterne konsulent og med kontaktpersonerne på de enkelte lokaliteter. Det forudsættes, at der til hver enkelt lokalitet er tilknyttet en fast arbejdsleder, og at denne kan kontaktes via telefon i et aftalt tidsrum og via mail. Når tilbudet fremsendes skal tilbudsgiver i øvrigt præcisere følgende forhold: Organisering af rengøringen og herunder blandt andet beskrivelse af arbejdsledelsesforhold, de organisatoriske forhold og den personalemæssige bemanding i øvrigt i forhold til arbejdets udførelse på de enkelte arbejdspladser. Det estimerede antal rengøringstimer, opdelt på manuelle timer og direkte tilsynstimer på de enkelte lokaliteter skal oplyses jf. bilag 1 tilbudsliste. Øvrig overordnet ledelse inklusive normeret tid som er dedikeret til opgaveløsningen i Beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at den fastsatte normering anvendes til løsning af opgaven Beskrivelse af, hvordan en høj drifts- og leveringssikkerhed specifikt sikres i opgaver som løses for udbyder Leverandøren skal udøve kvalitetssikring efter den i tilbudet indlagte beskrivelse. og dennes eventuelle eksterne konsulent har bemyndigelse til at føre tilsyn og udøve kontrol med alle led i arbejdets udførelse, såvel i leverandørens virksomhed som under den daglige drift. Leverandøren er forpligtet til at stille de for kontrollen nødvendige oplysninger til rådighed for og/eller kommunens eksterne konsulent. Kommunens tilsyn/kontrol med det udførte arbejde fritager ikke leverandøren for dennes forpligtelser. Side 12 af 40

13 3 Oprydning og klargøring For at opnå den størst mulige forståelse for alle involverede parters roller og ansvar i samarbejdet, er der fastlagt grænseflader mellem hvilke opgaver der indgår i rengøringsaftalen, og hvilke der ikke gør. 3.1 Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens ansvar, at der foretages oprydnings- og klargøringsopgaver. Dette medfører, at der ikke forventes eller kræves rengjort på overflader, eller dele af overflader, som ikke er tilgængelige eller synlige som følge af manglende oprydning eller klargøring. Almindeligt flytbart og mindre inventar, arbejdsredskaber (telefoner, holdere til skriveredskaber Pc-tastatur og lignende) og mindre/let flytbart inventar på hjul (kontorstole, flytbare tavler, mindre skuffearrangementer og lignende) flyttes jævnligt (mindst med de frekvenser der fremgår af de frekvensbestemte rengøringsaktiviteter) af rengøringsleverandøren med henblik på kontrol og tilvejebringelse af rengøringskvaliteten. Mindre udsmykningsgenstande i begrænset omfang flyttes ligeledes af rengøringsleverandøren i forbindelse med rengøringsarbejdets udførelse (eks. 1-2 potteplanter i en almindelig vindueskarm, eller 1-2 billeder eller tilsvarende på et skrivebord). Rengøring af overflader som kræver oplukning af skabe, skuffer og lignende indgår ikke i rengøringsopgaven. Hærværkslignende besmudsninger i form af eksempelvis graffiti, skridmærker op af vægge og spildt væske i større mængder henregnes ikke som værende omfattet af kravet til opnåelse af den fastlagte rengøringskvalitet. I tilfælde af at leverandøren som følge af mangelfuld oprydning eller klargøring eller hærværkslignende besmudsninger oplever vanskeligheder med at udføre rengøringsarbejdet eller at opnå den fastlagte kvalitet, skal dette meldes jf. afsnit 2.3. Som nævnt i afsnit 2.3 kan kommunen/lokaliteten når som helst vælge, at den tilstedeværende arbejdskraft overføres til anden beskæftigelse inden for det planlagte arbejdstidsrum. Dette gælder også hvis det som følge af en ændring i den almindelige brug af lokalerne umuliggøres at følge den ellers fastsatte rengøringsplan (eksempelvis featureuger på skoler eller lignende) På de følgende sider er der oplistet, hvilke opgaver der ikke skal udføres af leverandøren, men som forudsættes at være udført af andre forinden rengøringsarbejdets start. I nedenstående omtales undervisningslokaler eller borgerrettede rum, hvor teknisk udstyr rengøres og aftørres af tilbudsgiver. Ved borgerrettede rum forstås ikke kontorarbejdspladser. Side 13 af 40

14 3.2 Administrationsbygninger og biblioteker Med mindre andet er specifikt angivet omfatter den oprydning og klargøring som skal udføres af andre end leverandøren: Placering af alt almindeligt affald i affaldsbeholdere Fjernelse/bortskaffelse af tungt og/eller stort affald Oprydning/afrydning af diverse borde, vindueskarme, hylder, reoler samt flader ovenpå skabe og lignende Afrydning/fjernelse af service/flasker og manuel/maskinel opvask Tømning af køleskabe Fjernelse/bortskaffelse af spild (optørring med papir eller lignende) Rydde gulvarealer for personlige ejendele og andre midlertidigt hensatte objekter og materialer Blomsterpasning og lignende Renholdelse af personlig lokaleudsmykning Afkalkning af kaffemaskiner, elkedler og lignende Teknisk renhold og aftørring af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf i kontorarbejdspladser, inklusive Telefoner, mus, skærme, keyboards, kopimaskiner, faxe, og lignende. I borgerrettede rum, skal teknisk udstyr renholdes og aftørres af tilbudsgiver. 3.3 Folkeskoler, SFO er, haller m.v. (Inklusive tandklinikker, etc.) Med mindre andet er specifikt angivet omfatter den oprydning og klargøring som skal udføres af andre end leverandøren: Placering af alt almindeligt affald i affaldsbeholdere Fjernelse/bortskaffelse af tungt og/eller stort affald Oprydning/afrydning af diverse borde, vindueskarme, hylder, reoler samt flader ovenpå skabe og lignende Påpladssætning af inventar, inklusive mulig opsætning/ophængning af lettere stole og taburetter (f.eks. i lokaler der anvendes til undervisning og tilsvarende) Afrydning/fjernelse af service/flasker og manuel/maskinel opvask Fjernelse/bortskaffelse af spild (optørring med papir eller lignende) Side 14 af 40

15 Rydde gulvarealer for personlige ejendele og andre midlertidigt hensatte objekter og materialer Blomsterpasning og lignende Renholdelse af personlig lokaleudsmykning Afkalkning af kaffemaskiner, elkedler og lignende Teknisk renhold og aftørring af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf i kontorarbejdspladser, inklusive Telefoner, mus, skærme, keyboards, kopimaskiner, faxe, tandlægestole, konsoller og lignende. I undervisningslokaler eller borgerrettede rum, skal teknisk udstyr rengøres og aftørres af tilbudsgiver Aftørring af tavler (tør klud/svamp) Grovskylning/grovrengøring af laboratorievaske, udslagsvaske og kummer for kemikalierester, farve og andet spild/affald. Renholdelse af hårde hvidevarer og køkkeninventar i hjemkundskabslokaler Renholde høvlbænke og lignende arbejdsborde Renholde/flytte/nedtage diverse elevlokaleudsmykning og efterladenskaber herfra Grovfejning af hjemklasser, grupperum og faglokaler Side 15 af 40

16 4 Rengøringsinstruktioner mv. De enkelte lokaliteters navne, adresser og antal rengøringsdage fremgår af lokalitetsoversigten i bilag 2. Af bilag 5 fremgår endvidere, i hvilket tidsrum rengøringen som udgangspunkt ønskes udført. Udbyder forbeholder sig dog ret til at ændre på rengøringstidspunktet i forhold til de i bilag 5 angivne tidspunkter, ligesom udbyder, jf. bilag 1, ønsker tilbud kalkuleret både på grundlag af rengøringen inden for normal arbejdstid, som for rengøring udført i tidsrummet angivet i bilag 5. Rengøringsarbejdet i udbydes efter renhedsgradssystemet. Alle arbejdsoperationer skal udføres under størst mulig hensyntagen til alm. leverandør og producentanvisninger samt til opnåelse af den bedst mulige kvalitet samtidig med den mindst mulige miljøbelastning inklusive arbejdsmiljøet for servicemedarbejderne og lokalebrugerne. Tilbudet skal endvidere indeholde eventuelle omkostninger i forbindelse med nødvendig opretning af rengøringskvaliteten i forhold til de indlagte forudsætninger om kvalitet. Denne eventuelle kvalitetsopretning skal være tilendebragt senest 30 dage efter aftalestart. Hvis lokaliteten er lukket under arbejdets udførelse, skal yderdøre og vinduer af sikkerhedsmæssige årsager holdes låste/lukkede med mindre der arbejdes i lokalet. Mulig udluftning indgår i forbindelse med udførelse af rengøringsarbejdet. I forbindelse med ferielukning i mere end to dage foretages grovrengøring inklusive fjernelse af affald efter den sidste dag inden ferien. Alle rengøringsobjekter, der direkte indgår i den daglige indsats jf. de frekvensbestemte aktiviteter i afsnit 4.2, skal løbende holdes i en stand således, at der ikke opstår behov for ekstra rengøringsarbejder. For overflader som forskriftmæssigt skal vedligeholdes med - eller på besigtigelsestidspunktet er påført - en plejende eller beskyttende overflade skal denne vedligeholdes i hele kontraktperioden. Det forudsættes at alle overflader, der kræver vedligehold med plejefilm eller som ved aftalens start er påført olie, løbende udsættes for nødvendige beskyttende behandlinger gennem vekselvask, eller forskriftsmæssig rengøring med olieklude eller tilsvarende. Det skal bemærkes at polishforsegling som hovedregel ikke accepteres. Der skal derfor i stedet anvendes vaske-plejesystemer med vekselvask. Efter eventuelt gennemførte opskuringer eller 0-stillinger kan der dog anvendes porrefylder inden der opbygges den nødvendige plejefilm for at opnå og fastholde den fastlagte kvalitet. Det kan derfor påregnes, at der for de gulve hvor der pr. 1. juni 2006 er påført polish vil blive rekvireret en 0-stillinge og påføring af plejefilm. Såvel den fastlagte kvalitet som de fastlagte frekvensbestemte aktiviteter skal udføres til højde svarende til at opgaven kan udføres stående på gulvet eller en 2 trins trappestige, og med anvendelse af mulige skaftredskaber (normalt indtil 3 meter). Ekstraopgaver som eksempelvis rengøring over 3 meter, total nedvaskning af lofter/vægge, afvaskning af træværk, tekstilrensning, opskuring med efterfølgende overfladebehandling, Side 16 af 40

17 oliering med eller uden forudgående mattering eller slibning og lignende rekvireres særskilt med hensyn til omfang og pris. 4.1 Renhedsgradssystemet Alle lokaler kontrolleres som udgangspunkt på rengøringsdage for eventuel genbesmudsning, og den beskrevne kvalitet for den aftalte renhedsgrad tilvejebringes. Undtaget herfra er arkiver, depoter og andre lignende sekundærlokaler der ikke anvendes dagligt. Disse lokaler kontrolleres én gang hver anden uge, og den beskrevne kvalitet for aftalt renhedsgrad tilvejebringes. De frekvensbestemte opgaver udføres med de fastlagte hyppigheder. Lokaler som på tegningerne eller lokalefortegnelserne ikke er påført en rengøringskode indgår ikke i opgaveomfanget. Ved konstaterbar besmudsning, skal leverandøren ud fra nedenstående definitioner udføre den nødvendige indsats for at tilvejebringe den efter udfaldskravet fastsatte tilstand/kvalitet. Den opnåede tilstand/kvalitet efter udfaldskravsbeskrivelsen bygger primært på en visuel/subjektiv bedømmelse af alle overflader ved: Almindelig anvendelse af og/eller færdsel i lokalet. Anvendelse af forhøjninger og/eller kropsbuk for bedømmelse af eksempelvis oversiden på høje skabe, under skabe/reoler på lave ben, bag radiatorer og lignende. Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt en manglende overholdelse af udfaldskravet skyldes en urenhed eller en permanent beskadigelse eller misfarvning af overflader, anvendes fingermetoden. Bortset fra affaldsbeholdere, pyntegenstande uden ophæng/fastgørelse, flytbart inventar på hjul samt almindelige arbejdsredskaber og lignende (eksempelvis papirkurve, askebægre, potteplanter, bordlamper, telefoner, PC-borde, holder til skriveredskaber), indgår overflader, som kræver flytning af objekter, ikke i bedømmelsesgrundlaget. Overflader eller objekter som ikke indgår i udbudet samt overflader eller objekter, som ikke er ryddet, jf. afsnit 3 om oprydning/klargøring, indgår ikke i bedømmelsen. 4.2 Frekvensbestemte aktiviteter Ud over ovenstående udfaldskravsrelaterede definitioner, skal der for dels at fastholde et tilfredsstillende indeklima/-miljø, og dels for periodisk at kunne anvende mere objektive kontrolmetoder, udføres følgende rengøringsaktiviteter. 1. I toiletter, baderum, omklædningsrum og klinikker, skal alle naturlige berøringsflader (eksempelvis håndtag, bordflader, stole-/bænkflader, kontakter, gelændere), alle sanitære installationer og flader i direkte tilknytning hertil samt gulvet, rengøres dagligt med en fugtig eller våd metode. 2. I daginstitutioner skal øvrige naturlige berøringsflader på og nær toiletter (eksempelvis på døre, karme og skillevægge) og gulvet i grupperum aftørres dagligt med en fugtig Side 17 af 40

18 eller våd metode. 3. I indgangspartier med tilhørende gange, trapper, elevatorer og lignende, samt i hjemkundskab, kantine, tekøkkener og lignende rengøres gulve dagligt med en fugtig eller våd metode. 4. Alle øvrige hårde/halvhårde gulve rengøres minimum to gange månedligt med en fugtig eller våd metode. 5. Alle øvrige flisevægge og dørflader i toiletter, baderum og garderober rengøres minimum to gange månedligt med en fugtig eller våd metode. 6. Alle tekstile overflader (faste/løse væg/tæpper, polstrede møbler, hessian og lignende) støvsuges grundigt minimum en gang månedligt. I daginstitutioner dog 1 gang ugentligt. 7. Alle øvrige personnære og/eller umiddelbart synlige overflader på inventar aftørres minimum en gang månedligt. 8. Alle øvrige overflader inklusive flader over almindelig højde afstøves/aftørres minimum en gang hver måned. Rengøringsaktiviteterne skal udføres, uanset at tilstanden visuelt kan bedømmes til at være i overensstemmelse med det fastsatte udfald/den fastsatte kvalitet. Ved kontrol af de ovennævnte fastlagte rengøringsaktiviteter, kan der efter de fastlagte frekvenser anvendes andre kontrolmetoder end den visuelle, herunder også fingermetoden. De fastlagte rengøringsoperationer som skal udføres med mindre interval end dagligt, skal kunne forlanges udført på fastlagte uge-/månedsdage (eksempelvis hver mandag/hver den 1. mandag i måneden/hver den 1. mandag i ulige måneder), og meddeles denne tilrettelæggelse på opfordring. 4.3 Udfaldskrav Alle lokaler checkes med den fastsatte hyppighed, og nedennævnte tilstand opnås: Tilstand efter rengøring af: Almindelig primærog sekundærlokaler. Eks.: Klasser, kontorer, gangarealer, trapper, depoter, m.m. 1. Æstetisk rent Affald Løst snavs Fast plet Fast flade Inventar * * * * * * * * * Vægge * * * * * * * Gulve * * * * * * * * * Lofter * * * * * * Side 18 af 40

19 *** Tilstand efter rengøring af: Særlige primærlokaler inklusive våde rum. Eks.: Toiletter, baderum, kantiner, klinikker m.m. Intet/ingen besmudsning 2. Hygiejnisk rent Affald Løst snavs Fast plet Fast flade Inventar * * * * * * * * * * * * Vægge * * * * * * * * * * Gulve * * * * * * * * * * Lofter * * * * * * * Betyder, at omhyggelig kontrol ikke må afsløre urenheder ** Ubetydelig besmudsning Betyder, at omhyggelig kontrol kan afsløre mindre urenheder på ikke-personnære, eller ikke umiddelbart synlige overflader (eksempelvis vandrette flader over nåhøjde, rørføringer under borde og lignende, bord- og stoleben, gulv/væg, bag/under inventar). På alle andre overflader kan der afsløres ubetydelige urenheder, som - uanset korrekt udført rengøring - ikke er fjernet (eksempelvis clips, papirstykker, fastsiddende kalkpletter efter vandstænk, som ikke er opløst ved aftørring/afvaskning, striber efter rengøringsredskaber). Ved en konsekvent optælling af ubetydelige urenheder på personnære eller umiddelbart synlige overflader, må antallet i hvert lokale ikke overstige 1 pr. 5 m 2 pr. objektdistrikt/snavstype. * Begrænset besmudsning Betyder, at urenheder virker ikke iøjefaldende og/eller generende, men kan forholdsvist let findes. For alle overflader over en maksimalhøjde på 3 meter over gulv, skal der ikke tilvejebringes den beskrevne kvalitet eller gennemføres de frekvensbestemte aktiviteter. 4.4 Definitioner til Renhedsgradssystemet Hvor skal der gøres rent? Inventar: Eks. møbler, hylder, radiatorer, skabe, lamper, tavler, vindueskarme, el-kontakter, håndgreb, papirkurve, rulleborde, billeder, håndvask*, toiletkummer*, spejle* og internt glas inkl. glasdøre. * = inklusive fliser/flisekant. Vægge: Eks. døre, dørkarme, vægbeklædning/-paneler, glas (inkl. inderside af vinduer), kontakter, ventilationsåbninger, væghængt udstyr/lamper og vinduesrammer/-sprosser. Gulve: Eks. gulvbelægninger, fodpaneler, dørtrin, måtter, gulvriste (afløbs- og radiatorgravsriste), skinner og beslag. Lofter: Eks. riste, rør, kabelbakker, bjælker, loftbeklædning og belysning monteret i eller på loft. Side 19 af 40

20 Hvad skal fjernes ved rengøring? Affald: Ved affald forstås kasserede og tabte emner uden værdi. Eks. visne blade, clips, madrester, papirstykker, skod m.m. Løst snavs: Ved løst snavs forstås urenheder eller spild, som ikke har hæftet sig til overfladen. Fx Tørt: Aske, grus, hår, insekter, spindelvæv, krummer, støv m.m. Flydende: Pløre, væske, snesjap m.m. Fast plet: Ved fast plet forstås urenheder og spild, som hist og her har hæftet sig. Fx fedt, fingeraftryk, olie, snavsede skridmærker, vandpletter, kalk, rust, kaffepletter. Fast flade: Ved fast flade forstås samlinger af urenheder og spild, som i flader har hæftet sig. Fx ophobet eller nedtrådt snavs, plejemidler, kalk- og rustbelægninger samt irret messing og lignende. Mindre urenheder Ved mindre urenheder på ikke-personnære eller ikke umiddelbart synlige overflader forstås urenheder, som ikke forventes at sænke den generelle helhedsvurdering af lokalets/objektdistriktets rengøringskvalitet/-tilstand. Urenhederne må ikke kunne løsnes eller overføres til personnære eller umiddelbart synlige overflader inden næste kontrol/rengøringsindsats ved almindelig anvendelse af lokalet. Ubetydelige urenheder Ved ubetydelige urenheder på personnære eller umiddelbart synlige overflader forstås fejl/mangler i den udførte rengøringsaktivitet som følge af den menneskelige faktor. Eks. clips, små papirstykker, brødkrummer, hår, pletter i dråbestørrelse. Det skal understreges, at disse fejl/mangler som udgangspunkt ikke må kunne konstateres. Personnære overflader Ved personnære overflader forstås overflader, som lokalebrugerne naturligt anvender og/eller berører ved normal lokaleanvendelse. Umiddelbart synlige overflader Ved umiddelbart synlige overflader forstås frie overflader, som kan ses ved almindelig anvendelse af og/eller færdsel i lokalet. Fingermetode Ved fingermetoden forstås berøring svarende til afstøvning/aftørring af en overflade med tør eller fugtig finger, hånd eller klud af et areal på ca. 25 cm Hoved-/ekstrarengøring For alle kombinationer af objektdistrikter og snavstyper, hvor den aftalte kvalitet angiver ***ingen/intet besmudsning, må behov for hoved-/ekstrarengøring ikke forekomme. For alle kombinationer af objektdistrikter og snavstyper, hvor den aftalte kvalitet angiver **ubetydelig besmudsning, må behov for hoved-/ekstrarengøring alene forekomme på ikkepersonnære eller ikke umiddelbart synlige overflader. Side 20 af 40

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere