(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG"

Transkript

1 C 207/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja V (Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS DÁN KIRÁLYSÁG C 19/09 (ex N 64/09) számú állami támogatás a TV2 Danmark A/S-nek nyújtott szerkezetátalakítási támogatás Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/C 207/02) július 1-jén kelt levelével, amelynek hiteles nyelvi változata megtalálható ezen összefoglaló végén, a Bizottság értesítette a Dán Királyságot arról, hogy a fent említett támogatási intézkedéssel kapcsolatosan az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról határozott. Az érdekeltek a bizottsági eljárás tárgyát képező támogatásra vonatkozó észrevételeiket az alábbi összefoglaló és az annak végén található levél közzétételét követően egy hónapon belül tehetik meg az alábbi címen: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala) Rue de Spa Brussels BELGIUM Fax Az észrevételeket a Bizottság továbbítja a Dán Királyságnak. Az észrevételek benyújtói kérésüket megindokolva, írásban kérhetik adataik bizalmas kezelését. AZ ELJÁRÁS augusztus 4-én a Bizottság értesítette Dániát azon határozatáról, amely szerint nem emel kifogást a TV2 Danmark A/Snek nyújtandó, hitelkeret formáját öltő megmentési célú támogatással szemben (a továbbiakban: a megmentési célú támogatásról hozott határozat) ( 1 ). A Bizottság által indított eljárás tárgyát képező támogatás leírása: A szerkezetátalakítási terv a dán parlament főbb politikai pártjai között a es médiapolitikai megállapodás kiegészítése tárgyában kötött megállapodás nyomán jött létre, amelyet január 9-én hoztak nyilvánosságra. E határozatot követően február 4-én Dánia az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése alapján a TV2 Danmark A/Sre vonatkozó szerkezetátalakítási tervet jelentett be a Bizottságnak április 2-i levelében a Bizottság kiegészítő tájékoztatást kért, aminek Dánia május 20-i, ugyanazon a napon iktatott levelével eleget is tett. ( 1 ) HL C 9., , 2 3. o. A szerkezetátalakítási terv a jelenlegi megmentési célú támogatási intézkedést ugyanazon folyamat részeként felváltó szerkezetátalakítási támogatást tartalmaz, tekintettel a Bizottság megmentési célú támogatásról hozott határozatában azonosított rövid távú likviditási és eladósodással összefüggő problémák tartósságára. E problémák következtében a TV2 Danmark A/S-t nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősítették, amely minősítés Dánia szerint továbbra is érvényes. A vállalkozásnak kamatozó kötelezettségekből eredő jelentős arányú rövid távú

2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 207/3 adóssága van. A TV2 Danmark A/S 2007-ben jelentős veszteségeket, 2008-ban forgalomcsökkenést szenvedett, emellett a közötti időszakban negatív pénzáramlással és növekedő adósságokkal, emelkedő kamatterhekkel és nettó eszközértékének csökkenésével szembesült. Dánia arra vonatkozóan is bizonyítékokkal szolgált, hogy a bankok vonakodást tanúsítottak a vállalkozással szemben. Ezenkívül a TV2 nagy összegű és tartós veszteségei állítólag folytatólagosan éves veszteségekhez vagy alacsony nyereséghez vezetnek majd a TV2 Danmark A/S számára. A szerkezetátalakítási terv célja a TV2 Danmark A/S hosszú távú életképességének helyreállítása, és között tervezik végrehajtani, amikor az összes szerkezetátalakítási támogatást vissza kell majd fizetni. A szerkezetátalakítási terv főbb elemei a következők: állami kezességvállalás, hitelkeret és saját tőkévé átalakítható alárendelt kölcsönök, az egészséges vállalkozásokkal szemben alkalmazott piaci kamatlábak mellett, a TV2 Danmark A/S-nek a műsorszóró adatátviteli hálózatban fennálló érdekeltségének értékesítése, a vállalkozás székhelyét alkotó épületeken alapított jelzálog, a televíziós csatornákkal szomszédos területen (internet, reklám) működő vállalkozásokban fennálló kisebbségi érdekeltség értékesítése és költségcsökkentő intézkedések, új (fizetős) csatornák indításának felfüggesztésére vonatkozó kötelezettségvállalás, előfizetési díjak bevezetése a TV2 fő csatornájára 2012-ig. A szerkezetátalakítási támogatás értékelése: A szerkezetátalakítási terv az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének értelmében vett, kezességvállalások és kölcsönök formájában megjelenő állami támogatást tartalmaz. Bár a TV2 Danmark A/S állami vállalkozás és leányvállalatát, a TV2-t a műsorszolgáltatás terén általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével bízták meg, a dán hatóságok nem állítják, hogy az EK-Szerződés 87. cikkének alkalmazása akadályozná e közszolgálati feladat ellátását. A támogatási intézkedések nem korlátozódnak az e feladat ellátásával járó költségek fedezésére, azok a TV2 Danmark A/S különböző leányvállalatain keresztül folytatott kereskedelmi és közszolgálati tevékenységeinek is előnyére szolgálnak. Ezért az eljárás e szakaszában és a dán hatóságok véleményének megfelelően az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésében biztosított eltérés lehetőségét félre kell tenni az értékelés szempontjából. A közös piaccal való összeegyeztethetőség értékelése ezért csak az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontján, és különösen a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásban ( 2 ) rögzített szabályokon alapul. A Bizottság az alábbi szempontok tekintetében kétségbe vonja a bejelentett szerkezetátalakítási terv összeegyeztethetőségét: A Bizottság várja az arra vonatkozó észrevételeket, hogy a TV2 Danmark A/S az iránymutatás értelmében nehéz helyzetben lévő vállalkozás-e. Szintén nem világos, hogy a szerkezetátalakítási tervben foglalt intézkedések a TV2 közszolgálati csatornát önmagában véve nyereségessé tennék-e. A Bizottság nincs olyan helyzetben, hogy megerősíthetné a terv alapjául szolgáló, a piacra vonatkozó általános feltételezések érvényességét a tekintetben, hogy azok ésszerűek-e és összhangban állnak-e az ágazat várakozásaival. A terv elfogadásakor jellemző gazdasági helyzetre tekintettel a terv hosszú időtartama megkérdőjelezhető. Ezzel összefüggésben felmerül a terv felülvizsgálatának, két szakasz bevezetésének vagy egy esetleges bizottsági határozat érvényességi ideje lerövidítésének szükségessége. Ezenkívül, mivel a szerkezetátalakítási tervben szereplő pénzügyi és működési átalakítási intézkedések ig megvalósuló sikeres végrehajtása fölöslegessé teheti a TV2 csatornára vonatkozó előfizetési díjak bevezetését a TV2 Danmark A/S hosszú távú életképességének biztosítása érdekében és e díjak versenyre gyakorolt hatásának értékelése is hiányzik, felmerül a kérdés, hogy megfelelő-e ezek 2012-ig történő automatikus bevezetése, amelyet már most elhatároztak. Szintén kétséges, hogy az új televíziós csatornák indításának felfüggesztése mint egyetlen kompenzációs intézkedés arányos-e a TV2 Danmark A/S méretével és relatív jelentőségével azokon a piacokon, amelyeken működik. A Bizottság emellett aggályosnak tartja, hogy a támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájáruláson kívül agresszív piaci magatartás finanszírozásához is felhasználható lehet. Ebben az esetben kétséges lenne, hogy minden szükséges intézkedést megtettek a tekintetben, hogy a szóban forgó támogatást a minimálisan szükséges szinten tartsák. A 659/1999/EK tanácsi rendelet 14. cikkével összhangban valamennyi jogellenes támogatás visszakövetelhető a kedvezményezettől. A LEVÉL SZÖVEGE Kommissionen skal herved meddele Kongeriget Danmark, at den efter at have undersøgt de danske myndigheders oplysninger om ovennævnte støtteforanstaltning har besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2. ( 2 ) HL C 244., , o.

3 C 207/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja PROCEDURE 1. Den 4. august 2008 meddelte Kommissionen Danmark, at den havde besluttet ikke at rejse indvendinger over den redningsstøtte, der skulle ydes til TV2 Danmark A/S i form af en kreditfacilitet på i alt mio. DKK (i det følgende»beslutningen om redningsstøtte«) ( 3 ). Ifølge denne beslutning var den planlagte støtte forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3), litra c), og især med reglerne i»fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder«( 4 ) (i det følgende»rammebestemmelserne«). 2. Ifølge beslutningen om redningsstøtte og rammebestemmelserne skulle Kommissionen have forelagt en omstruktureringsplan eller en likvidationsplan eller bevis på, at lånet var tilbagebetalt fuldt ud senest seks måneder, efter at redningsstøtteforanstaltningen var blevet godkendt, dvs. senest den 4. februar Den 4. februar 2009 anmeldte Danmark i henhold til EFtraktatens artikel 88, stk. 3, til Kommissionen en omstruktureringsplan vedrørende TV2 Danmark A/S. Ved brev af 2. april 2009 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, som Danmark fremsendte ved brev af 20. maj 2009, som blev registreret samme dag. 4. Den 24. marts 2009 anlagde Viasat Broadcasting UK Ltd en sag for De Europæiske Fællesskabers ret i Første Instans med påstand om annullation af beslutningen om redningsstøtte ( 5 ). Desuden anmodede Viasat Broadcasting UK Ltd den 15. maj 2009 Kommissionen om at indlede en procedure efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, med henblik på at ophæve beslutningen om redningsstøtte. Disse andragender vedrører en anden beslutning og forhindrer ikke Kommissionen i at tage stilling til omstruktureringsplanen. Som det imidlertid påvises nedenfor, overlapper de to vigtigste materielle aspekter, der tages op i disse andragender, materielle aspekter, som Kommissionen skal undersøge med hensyn til omstruktureringsplanens forenelighed med fællesmarkedet. STØTTEMODTAGEREN: TV2 DANMARK A/S 5. TV2 Danmark A/S blev stiftet i 2003 som et aktieselskab, der ejes 100 % af den danske stat. Virksomheden overtog aktiviteterne fra den selvstændige offentlige institution TV2, som blev oprettet i TV2 Danmark A/S har interesser i tyve forskellige selskaber, som involverer fuldt ejede datterselskaber, anparter, joint ventures og minoritetsandele. TV2 Danmark A/S driver den offentlige tv-kanal TV2 og en række kommercielle kanaler såsom TV2 Zulu, TV2 Charlie og en sportsnyhedskanal TV2 Sport. 6. TV2 Danmark A/S opererer næsten udelukkende på tvtransmissionsmarkedet og andre mediemarkeder i Danmark, hvor TV2 Danmark A/S kanal TV2 og Danmarks Radio, en offentlig virksomhed, som udelukkende finansieres ved hjælp af tv-licens, og som driver to public service-kanaler, er de største public service-tv- ( 3 ) EUT C 9 af , s ( 4 ) EUT C 244 af , s ( 5 ) Sag T-114/09, Viasat Broadcasting UK Ltd mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. selskaber. Ifølge deres egne skøn var seermarkedsandelen for de forskellige kanaler under TV2 Danmark A/S på næsten 61 % i 2008, mens TV2-kanalen alene tegnede sig for næsten 50 % af det samlede seerantal. 7. TV2 Danmark erhverver og sælger audiovisuelle rettigheder på internationale markeder (f.eks. Euro 2008 eller De Olympiske Lege), som kanalen selv kan sende eller videresælge. I Danmark konkurrerer TV2 Danmark med andre virksomheder, som udbyder tv-programmer, reklamer og andre medierelaterede tjenester, såsom Danmarks Radio, Viasat, som ejes af Swedish Modern Times Group A/S, SBS A/S, som ejes af det tyske ProSiebenSat, og Discovery. I december 2005 fandt Konkurrencestyrelsen i Danmark, at TV2 indtager en dominerende stilling på markedet for tvreklamer i Danmark ( 6 ). Danmark gentager i brev af 20. maj 2009 det synspunkt, at TV2 indtager en dominerende stilling på dette marked. 8. Samtidig med at Danmark erkender, at TV2 Danmark A/S skal betragtes som en stor virksomhed i rammebestemmelsernes forstand, understreges det, at TV2 kun er til stede på det danske marked, mens selskabets konkurrenter, Viasat og SBS, er en del af to af de største tv-transmissionskoncerner i Europa, så TV2 Danmark A/S i realiteten er en»lille spiller«i Europa. OMSTRUKTURERINGSPLANEN Forholdene omkring omstruktureringsplanen 9. Omstruktureringsplanen er et resultat af en aftale mellem de største politiske partier i Folketinget i Danmark om et aktstykke til den mediepolitiske aftale , som blev offentliggjort den 9. januar Omstruktureringsplanen indeholder omstruktureringsstøtte, som skal erstatte den eksisterende redningsstøtte som led i en enkelt operation i betragtning af de vedvarende likviditets- og gældsproblemer, som blev identificeret i Kommissionens beslutning om redningsstøtte. Disse problemer var anledningen til, at TV2 Danmark kunne komme i betragtning som kriseramt virksomhed i rammebestemmelsernes ( 7 ) forstand, hvilket stadig ifølge Danmark er tilfældet. Især har selskabet en betydelig andel (68 %) af kortfristet gæld ud af rentebærende passiver på i alt 870 mio. DKK. TV2 Danmark A/S har haft betydelige tab i 2007 og en nedgang i omsætningen i 2008 samt en negativ cash flow og stigende gæld, stigende rentebyrder og faldende nettoværdi i perioden Danmark har også godtgjort, at selskabets vigtigste bankforbindelse, Danske Bank, den 22. april 2008 efter offentliggørelsen af selskabets regnskaber, anmodede om at begrænse sin låneog kreditfacilitet til selskabet. 11. Som det desuden er angivet i prognosetabellen nedenfor, skulle TV2 s store og fortsatte tab føre til fortsatte årlige tab eller lave overskud for TV2 Danmark A/S i fremtiden. n over de finansielle resultater peger i retning af et samlet tab på ( 8 ) mio. EUR mellem 2008 og ( 6 ) Konkurrencestyrelsen beslutning af , Journal nr. 3/ /SEK/SCL. ( 7 ) Beslutningen om redningsstøtte, betragtning 7, 8, 10 og 39. ( 8 ) Omfattet af tavshedspligten.

4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 207/5 Forskellige aktiviteters bidrag til TV2 Danmarks overskud før skat (eget skøn TV2) Mio. DKK TV 2 Omstrukturering TV 2 netværk TV 2 News TV 2 Sport A/S Andre aktiviteter Overskud før skat af løbende aktiviteter 2013 Overslag Afbrudte aktiviteter (TV 2 Radio) Overskud før skat 2008 Skøn 2009 Overslag 2010 Overslag PWC-rapport , afsnit Overslag 2012 Overslag 12. Desuden understøttes planen af en analyse af selskabets forretningsmæssige og finansielle position for perioden fra 2009 til 2013, som er foretaget af PricewaterhouseCoopers. Efter de nødvendige ændringer er foretaget efter markedsanalysen, konkluderer prognosen vedrørende selskabets drift, at TV2 Danmark A/S public service-kanal TV2 forventes at fortsætte, hvis der ikke foretages korrigerende foranstaltninger, hvorved hele selskabets drift bebyrdes med formindsket overskud og en forværret cash flow-position, hvilket fremgår af tabellerne nedenfor: TV2 Danmark A/S drift (justeret PWC) DKKm Justeringer af EBIT Justerede indtægter før renter og skatter (EBIT) Renteudgifter Associerede selskaber Faldende overskud i TV2 Sport A/S (*) Justeret overskud før skat (*) Baseret på den igangværende budgetproces for 2009 og derfor skøn. PWC-rapport , afsnit TV2 Danmark A/S cash flow (justeret PWC) DKKm Driftseffekt EBIT ifølge TV 2- prognose Minus reklameindtægter (markedsanalyse) Øget kabelindkomst (markedsanalyse) Skønnede omkostningsbesparelser i budget 2009 (*) Likviditetseffekt Kontant beholdning og bankbeholdning (TV 2-prognose) Minus reklameindtægter Øget kabelindkomst Eventuelle besparelser i budget 2009 (*) Faldende overskud i TV2 Sport A/S (*) Justeringer Skat på ovenstående justeringer Justeret likviditetseffekt 2009 (*) (*) Baseret på den igangværende budgetproces for 2009 og derfor skøn. PWC-rapport , afsnit På baggrund af de negative udsigter uden korrigerende foranstaltninger sigter omstruktureringsplanen derfor på at genoprette TV2 Danmark A/S levedygtighed på lang sigt ved især i) at mindske TV2 s public service-kanals næsten totale afhængighed af svingende og stadig mindre reklameindtægter og ii) den manglende balance i balancesummens kortfristede passiver. 14. I planen tages der hensyn til den tvivl, der næres af selskabets bankforbindelser med hensyn til selskabets forretningsmodel og med hensyn til det eventuelle resultat af igangværende procedurer vedrørende tidligere støtte til TV2, og planen er en erstatning for en yderligere begrænsning af deres risikoeksponering i forhold til selskabet ved yderligere reduktioner af deres løbende låne- og kreditfaciliteter. Planen er også baseret på den antagelse, at verserende statsstøttesager vedrørende TV2 ikke fører til krav om tilbagebetaling, der overstiger det, som TV2 tidligere har tilbagebetalt ( 9 ). 15. Planen indeholder et grundscenario, et worst-case scenario og et best-case scenario med følsomhedsberegninger. Den bygger på markedsprognoser, som ligger uden for selskabets regi, og som er indsamlet af PriceWaterhouseCoopers. Disse omfatter i grundscenariet for perioden mellem 2009 og 2013 en vækst i BNP på 1,02 % om året, et fald på 1 % i tv-reklamemarkedet fra mio. DKK til mio. DKK, opretholdelse af seermarkedsandelen for henholdsvis TV2 Danmark A/S, Viasat og SBS porteføljer af kanaler og en støt stigning i indtægterne fra kabelgebyrer. Et worstcase scenario eller»pessimistisk«scenario ( 9 ) Disse procedurer vedrører for det første tilbagebetaling af eventuel uforenelig støtte, som TV2 har modtaget. Denne sag behandles i dom af i forenede sager T-309/04, T-329/04 og T- 336/04 TV2 Danmark og andre mod Kommissionen og sag C2/2003 statslig finansiering af TV2 Danmark (åben som følge af annullation af Kommissionens beslutninger i tidligere domme), samt for det andet den efterfølgende rekapitalisering af TV2, der behandles i sag T-12/05, SBS TV A/S og SBS Danish Television Ltd. mod Kommissionen.

5 C 207/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja omfatter ud over selskabsspecifikke faktorer et yderligere fald på 10 % i reklameindtægterne hvert år. Best-case scenariet omfatter højere reklameindtægter og brugergebyrer end i grundscenariet. Detaljeret beskrivelse af omstruktureringsplanen 16. Omstruktureringsplanen vedrørende TV2 Danmark A/S er gældende i perioden mellem 2009 og 2012 med følgende fem hovedkomponenter: i) finansiel omstrukturering, der påvirker balancesummen, ii) operationel omstrukturering, iii) ny finansiering af public service-kanalen TV2, iv) støtteforanstaltninger og v) kompenserende foranstaltning(er). 17. De finansielle omstruktureringsforanstaltninger vil hovedsagelig bestå af følgende fire elementer: Salg af 50 % ejerskabsinteresser i tv-transmissionsnetværket, belåning af selskabets erhvervslokaler i Odense (Kvægtorvet), udsættelse og nedprioritering af planlagte kapitalinvesteringer og frasalg af mindretalsinteresser i visse selskaber, der er aktive i tilgrænsende mediesektorer,. Disse foranstaltninger skulle bringe provenuet op over mio. DKK, hvoraf en del vil blive anvendt til at begrænse den kortfristede låneoptagelse. De vil blive gennemført så hurtigt som muligt under hensyntagen til, at det aktuelle økonomiske klima kan gøre det vanskeligt at finde egnede købere på betingelser, som afspejler aktivernes skønnede økonomiske værdi. 18. De operationelle omstruktureringsforanstaltninger supplerer de omkostningsbegrænsende foranstaltninger til en værdi af mio. DKK, som allerede blev iværksat i 2008 og omfatter nedlukning og integrering af i TV2, nedlukning eller begrænsning af TV2 s interesser i og yderligere omkostningsbesparelser til et beløb af mio. DKK. Desuden har TV2 efter anmeldelsen haft held med at indføre yderligere omkostningsbesparelser i en plan, der blev vedtaget den 30. marts 2009, som omfatter begrænsninger af kapitalinvesteringerne i 2009 med et beløb på mio. DKK, samt yderligere tilbagevendende nedskæringer i omkostningerne til i alt mio. DKK. 19. Der skal iværksættes ny finansieringsforanstaltning, der skaber et bredere grundlag for stabil indkomst for public service-kanalen TV2. TV2 vil blive sendt i krypteret format af platformoperatøren Boxer og vil få tilladelse til at hæve de brugergebyrer, som distributørerne skal afkræve seerne i Gebyret vil blive fastsat efter normale kommercielle forhandlinger med distributørerne til en månedspris, som TV2 forventer at ville ligge på omkring 25 DKK pr. husholdning. Udsættelsen til 2012 har til sigte at give husholdninger, der i dag er udstyret med MPEG 2-teknologiudstyr, der kan modtage»free-to-air«digitalt jordbaseret tv (DR1, DR2 og TV2), tilstrækkeligt med tid til at skifte over til udstyr i MPEG 4-format. Der vil ikke blive vedtaget nogen lov om at tvinge distributørerne til at inkludere TV2 i deres pakker. Tværtimod vil den eksisterende»must carry«-forpligtelse blive ophævet. Da TV2 s regionale programmer imidlertid finansieres ved tv-licens, skal seere, der ikke ønsker at abonnere på en pakke med TV2 sammen med andre kanaler, kunne modtage TV2 gratis ved at anskaffe sig et smart card (»TV2-only card«) fra Boxer. 20. Der påtænkes tre støtteforanstaltninger til et beløb på i alt mio. DKK, som skal ledsage omstruktureringen. De påtænkes på grund af den usikkerhed, der er med hensyn til en rettidig og succesrig gennemførelse af frasalgene og den indvirkning, som den økonomiske afmatning kan have på TV2 Danmark A/S indtægter i et worst-case scenario: mio. DKK i form af ansvarlig indskudskapital til en rentesats svarende til statsobligationslån plus %, som for tiden ville ligge tæt på %, og som ifølge det oplyste kan sammenlignes med den rente, der anvendes over for sunde virksomheder. En del af lånet vil blive konverteret til egenkapital i) hvis gældsraten (forholdstallet mellem den samlede rentebærende nettogæld i forhold til egenkapitalen) overstiger (indtil forholdstallet når op på ) og ii) hvis TV2 har et samlet underskud på mere end mio. DKK i omstruktureringsperioden (halvdelen af tabet). Omvendt vil en del af lånet blive tilbagebetalt, i) hvis gældsraten falder til under (indtil forholdstallet når ), eller hvis TV2 har et overskud efter skat (med et sådant beløb, medmindre der er forudset tab for denne periode). Udstedelse af en garanti. For garantien betales der et gebyr på. En midlertidig kreditfacilitet på mio. DKK, hvis TV2 Danmark A/S ikke er i stand til at sikre sig ekstern finansiering. Renten på kreditten vil svare til CIBOR plus %, hvilket ifølge det oplyste svarer til den rente, der anvendes over for sunde virksomheder. Træk på kreditfaciliteten op til mio. DKK vil være særligt betinget af, at der foretages granskning og revision af et uafhængigt revisionsfirma, som er beskrevet i beslutningen om redningsstøtte, hvortil der henvises her ( 10 ). Hvis kreditfaciliteten imidlertid øges med garantibeløbet i tilfælde af,vil det uafhængige revisionsfirmas granskning og tilsyn kun vedrøre træk, som overstiger det beløb, hvormed faciliteten øges, f.eks. mio. DKK. 21. Som kompenserende foranstaltning påtager TV2 Danmark A/S sig til ikke at åbne nye tv-transmissionskanaler i hele omstruktureringsperioden frem til 2012, medmindre støtteforanstaltningerne indstilles eller erstattes af kommercielle lån på forhånd. 22. Efter de danske myndigheders opfattelse beløber TV2 Danmark A/S eget bidrag til omstruktureringsplanen som resultater af enkeltstående og tilbagevendende foranstaltninger, der er inkluderet i planen, sig til ( 10 ) Beslutningen om redningsstøtte, punkt 17:»TV2 Danmark A/S kan kun trække på faciliteten på særlige betingelser, som er nedfældet i aftalen, og som kan sammenfattes som følger: Firmaet PriceWaterhouseCoopers har beføjelse til at optræde som uafhængigt revisionsfirma i medfør af lånekontrakten. TV2 Danmark A/S skal en uge før begyndelsen af en ny måned meddele det uafhængige revisionsfirma, hvilke likviditetsbehov det forventer i den kommende måned. Alle afvigelser fra likviditetsbudgettet for 2008, der er knyttet som bilag til aftalen, skal begrundes. Det uafhængige revisionsfirma skal underrette Kulturministeriet om det planlagte træk på lånet i de kommende måneder, og om det opfylder lånekontraktens betingelser, særlig om det begrænser sig til, hvad der er nødvendigt til at udføre igangværende aktiviteter. Kulturministeriet skal give tilladelse til træk på lånet, og dette må ikke overstige det beløb, som det uafhængige revisionsfirma skønner nødvendigt til at dække TV2 Danmark A/S likviditetsbehov«samt punkt 43 og 45.

6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 207/ mio. DKK. Dette eget bidrag udgør 64 % af beløbet i omstruktureringsplanen, som også omfatter mio. DKK i form af støtteforanstaltninger og er opdelt som følger: DKK million One off measures Sale Transmission network Cutting in capital investment Cancelled new channel Divestment interest One off measures after the notification Cutting in capital investment Total Recurrent measures Staff reductions Cost cut media services Admin, Costs, outsourcing Sale TV2 Radio Savings 2009 User charges Total Recurrent measures after the notification Savings 2009 Total Grand Total Endelig påtager Danmark sig at give Kommissionen meddelelse om fremskridtene med gennemførelsen af omstruktureringsplanen hver sjette måned fra datoen for godkendelse. Desuden accepterer Danmark, at disse halvårlige rapporter vil kunne anvendes til at rapportere og bekræfte, at støtten ikke anvendes til at finansiere investeringer i et omfang, der ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. RESUME AF DE DANSKE MYNDIGHEDERS SYNSPUNKTER 24. De danske myndigheder hævder, at TV2 Danmark A/S ikke kan komme igennem krisen ved hjælp af egne ressourcer eller markedsfinansiering, hvis der tegner sig et worst-case scenario, og at den omstruktureringsplan, der er forelagt for Kommissionen er baseret på realistiske antagelser og scenarier, samtidig med at det vises, at selskabets levedygtighed på lang sigt vil blive genoprettet. Omstruktureringsforanstaltningerne vil blive gennemført så hurtigt som muligt, undtagen indførelsen af brugergebyrer, for hvilke operationelle og tekniske vanskeligheder kræver en udsættelse. 25. De operationelle og finansielle omstruktureringsforanstaltninger er analyseret som det maksimale, der kan gennemføres uden at sætte kvaliteten i programmeringen på public service-kanalen TV2 over styr i betragtning af de presserende socioøkonomiske behov, der begrunder dette tiltag. Med den betingelse vil disse foranstaltninger tvinge TV2 Danmark til bedre at udnytte sine aktiver, hvilket vil mindske støtten til det nødvendige minimum. 26. For at løse likviditetsproblemet i den nuværende turbulente økonomiske kontekst og selv i det værst tænkelige scenario finder de danske myndigheder det nødvendigt at fortsætte de økonomiske støtteforanstaltninger indtil senest den 31. december, hvor denne støtte skal tilbagebetales. Imidlertid er omstruktureringsplanen og den ledsagende støtte ifølge det oplyste udformet på en sådan måde, at der skabes incitamenter til en hurtigere tilbagebetaling, ligesom der er skabt kontrolmekanismer, der skal sikre, at TV2 Danmark A/S ikke benytter støtten til markedsfordrejende adfærd, såsom at underbyde priserne på tv-reklamemarkedet. 27. Under alle omstændigheder vil der også skulle indføres brugergebyrer senest i 2012, der sikrer stabile driftsindtægter og giver bankerne en forsikring om, at TV2 s forretningsmodel er levedygtig. Som et resultat af omstruktureringen vil EBIT-margenen for selskabet som helhed ifølge det oplyste ligge på mellem 8 og 10 %, hvilket vil gøre det muligt for selskabet at stå på egne ben. De danske myndigheder hævder, at det forhold, at der blot gives mulighed for at fastsætte brugergebyrer for public service-kanalen TV2, hverken indebærer nogen fordele i forhold til andre markedsaktører eller nogen overførsel af statslige midler til TV2 Danmark A/S. Selv om ændringerne i prisfastsættelsen og strukturen i distributørpakkerne er umulige at forudse, skulle indførelsen af brugergebyrer for TV2 ifølge det oplyste ikke føre til indirekte finansiering fra eller kapacitetsnedskæring for sidstnævntes konkurrenter. 28. De danske myndigheder finder heller ikke, at indførelsen af TV2 som betalingskanal medfører nogen signifikant kommerciel fordel for Boxer, eftersom TV2 vil kunne modtages på lignende og normale kommercielle vilkår som dem, der gælder for Boxer, og andre distributører kan, hvis de ønsker det, indgå aftaler med TV2 om få adgang til»tv2 only cards«. 29. Endelig hævder de danske myndigheder, at den foreslåede kompenserende foranstaltning med hensyn til stop for søsætning af nye tv-transmissionskanaler udgør et reelt offer for TV2 Danmark A/S på grund af interessen i en diversificeringsstrategi for at opretholde selskabets samlede markedsværdi, de tabte indtægter og den fordel, der opstår for konkurrenter, der kan tage initiativ til at søsætte nye kanaler og fortsat vil gøre dette. Danmark anfører, at stoppet mere end kompenserer konkurrenterne for den støtte, der ydes til TV2 Danmark A/S i omstruktureringsperioden. 30. Endelig er det Danmarks opfattelse, at de beskrevne foranstaltninger og omstruktureringsprocessen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne og ikke er i strid med Fællesskabets interesse, så de opfylder betingelserne i EFtraktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

7 C 207/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja VURDERING PÅ BAGGRUND AF STATSSTØTTEREGLERNE Statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk Det hedder i EF-traktatens artikel 87, stk. 1:»Bortset fra de i denne traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«. 32. For at artikel 87, stk. 1, skal finde anvendelse, skal der være tale om en støtteforanstaltning, som kan tilskrives staten, som ydes ved hjælp af statsmidler, påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne, fordrejer konkurrencen på fællesmarkedet og giver selektive fordele til visse virksomheder. Anvendelsen af disse betingelser på de foreliggende foranstaltninger undersøges nedenfor. 33. Den ansvarlige lånekapital og den midlertidige kreditfacilitet involverer midler, som regeringen med Folketingets tilslutning frigiver fra det danske statsbudget. 34. Garantien vedrørende påfører det danske statsbudget en potentiel udgift, da Danmark bakker garantien op. 35. Danmark anfører, at rentesatserne og gebyrerne er dem, der gælder på markedet for sunde virksomheder. Det følger heraf, at Danmark ved at anvende de samme betingelser for et selskab i finansielle vanskeligheder, såsom TV2 Danmark A/S, går glip af statslige midler, som ville tilfalde Danmark, hvis der blev beregnet højere renter og garantigebyrer i overensstemmelse med den højere risiko, der er knyttet til TV2 Danmark A/S sammenlignet med en sund virksomhed. 36. Omvendt er det ikke fastslået på dette stadium, at de planlagte brugergebyrer for TV2-kanalen involverer statslige midler. 37. Desuden giver de statslige midler modtageren en økonomisk fordel, i og med at de samme finansielle instrumenter på markedsvilkår ville betyde højere låneomkostninger eller højere gebyrer, hvis markedsaktørerne overhovedet ville acceptere at stille yderligere midler til rådighed for modtageren op til det påtænkte beløb, hvilket er i strid med den dokumentation, som Danmark har forelagt. 38. Disse midler vil gøre det muligt for TV2 Danmark at fortsætte driften på markeder, hvor selskabet er aktivt i dag. Disse markeder omfatter markedet (markederne) for køb og salg af transmissionsrettigheder, for betalings-tv-tjenester og markedet for tv-reklamer i Danmark. På disse markeder konkurrerer TV2 Danmark A/S med andre tv-selskaber såsom SBS, Viasat osv. Det følger heraf, at den pågældende støtte ved at favorisere TV2 Danmark A/S fordrejer eller truer med at fordreje konkurrence på disse markeder. 39. På de påvirkede markeder, såsom markederne for køb og salg af transmissionsrettigheder og tv-reklamer for produkter fra andre medlemsstater, der er bestemt for salg i Danmark, foregår der handel mellem medlemsstater ( 11 ). Desuden sender nogle af TV2 Danmark A/S konkurrenter fra Det Forenede Kongerige, og/eller de er datterselskaber af koncerner, der er registreret i andre medlemsstater, og hvis beslutning om at forblive eller øge deres aktiviteter på det danske marked kan blive influeret af den planlagte støtte. Den pågældende støtte påvirker eller risikerer derfor at påvirke handelsmønstrene mellem medlemsstater. 40. Eftersom EF-traktatens artikel 87, stk. 1, finder anvendelse, skal omstruktureringsstøttepakken vurderes med hensyn til dens forenelighed med det fælles marked. Statsstøttens forenelighed med fællesmarkedet 41. Selv om TV2 Danmark A/S er en offentlig virksomhed og dens datterselskab TV2 har fået overdraget en tjeneste af generel økonomisk interesse med hensyn til transmission, hævder de danske myndigheder ikke, at anvendelsen af EFtraktatens artikel 87 ville skabe hindringer for opfyldelsen af denne public service-mission. Ej heller er støtteforanstaltningerne begrænset til at finansiere omkostningerne ved at opfylde denne mission, men er til gavn for både kommercielle og public service-aktiviteter, der varetages af TV2 Danmark A/S gennem selskabets forskellige datterselskaber. Derfor bør der på dette stadium og i overensstemmelse med de danske myndigheders synspunkt ved vurderingen ses bort fra den undtagelse, der er fastsat i EF-traktatens artikel 86, stk I mangel af en påstand om, at EF-traktatens artikel 86, stk. 2, finder anvendelse, vil Kommissionen i det følgende med henblik på en vurdering af de foreliggende foranstaltningers forenelighed med fællesmarkedet udelukkende basere sig på EF-traktatens artikel 97, stk. 3, litra c), hvori det siges, at:»støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse kan anses for forenelige med fællesmarkedet«. Vurdering på baggrund af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder 43. Det følger heraf, at omstruktureringsplanen for TV2 Danmark A/S bør vurderes ud fra reglerne om vurdering af rednings- og omstruktureringsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i de relevante EF-rammebestemmelser. Virksomhedens støtteberettigelse 44. Ifølge retningslinjerne skal omstruktureringsplaner vedrøre kriseramte virksomheder, som med overvejende sandsynlighed ville være tvunget til at indstille driften på kort til mellemlang sigt uden offentlig indgriben ( 12 ). 45. Kommissionen bemærker sig de grunde, som understøtter Danmarks påstand om, at TV2 Danmark A/S var og stadig er en kriseramt virksomhed i rammebestemmelsernes forstand. ( 11 ) Med hensyn til påvirkningen af handelen mellem medlemsstater synes de danske myndigheder at dele dette synspunkt, se Konkurrencestyrelsens beslutning af , Journal nr. 3/ /SEK/SCL. ( 12 ) Rammebestemmelserne, punkt 9-11.

8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 207/9 46. Imidlertid er essensen i en af de materielle påstande, som fremsættes af Viasat Broadcasting UK Ltd som støtte for sin påstand om annullation og sin anmodning om ophævelse af Kommissionens beslutning om redningsstøtte, at TV2 Danmark A/S havde overskud i 2008, og at selskabets cash flow- og gældsproblemer var selvskabte, lette at løse og uden betydning for selskabets fundamentale levedygtighed. 47. På dette stadium ændrer Kommissionen ikke sin vurdering af beslutningen om redningsstøtte og bemærker, at de tal, som Danmark har forelagt, synes at modsige Viasat Broadcasting Ltd's synspunkter med hensyn til TV2 Danmark A/S fremtidsudsigter uden korrigerende foranstaltninger. Kommissionen er imidlertid rede til at modtage bemærkninger om dette spørgsmål. Omstruktureringsplanens varighed 48. Ifølge rammebestemmelserne skal omstruktureringsplaner have den kortest mulige varighed ( 13 ). 49. Kommissionen bemærker, at planens varighed indtil 2012 er særlig lang, især i lyset af de forhold, der ifølge det oplyste ligger til grund for TV2 Danmark A/S vanskeligheder. 50. I betragtning af den økonomiske og finansielle situation, i hvilken planen iværksættes, kan dens lange varighed og dens videreførelse ud over den kortfristede periode, hvor TV2 Danmark A/S oplever alvorlige vanskeligheder, give anledning til alvorlig tvivl. I denne forbindelse opstår der et behov for at tage planen op til revision, dele den op i to stadier eller begrænse gyldigheden af en eventuel kommissionsbeslutning. 51. Især kan man ikke udelukke en forbedring af den økonomiske situation i Danmark kombineret med en succesrig gennemførelse af de finansielle og operationelle omstruktureringsforanstaltninger, der indgår i omstruktureringsplanen, frem til En sådan positiv udvikling kunne overflødiggøre indførelsen i 2012 af brugergebyrer på TV2-kanalen for at sikre TV2 Danmark A/S levedygtighed på lang sigt. Kommissionen skal derfor have fyldestgørende oplysninger om de finansielle udsigter for selskabet i , hvis der ikke indføres brugergebyrer for hovedkanalen TV Da virkningerne af en sådan foranstaltning på konkurrencen desuden ifølge Danmark er umulige at forudsige på nuværende tidspunkt, kunne den automatiske indfasning frem til 2012, der allerede er besluttet uden nogen markedstest, blive problematisk. Genoprettelse af levedygtigheden på lang sigt 53. Ifølge rammebestemmelserne skal ydelse af støtte være betinget af gennemførelse af en detaljeret troværdig og konsekvent omstruktureringsplan, som godkendes af Kommissionen. Planen skal indebære nedlæggelse af aktiviteter, som selv efter omstruktureringen ville blive ved med at være tabsgivende af strukturbestemte årsager ( 14 ). 54. Danmark har forelagt en omstruktureringsplan, der beskriver de omstændigheder, der har ført til TV2 Danmark A/S vanskeligheder, under hensyntagen til den ( 13 ) Se fodnote 12. ( 14 ) Rammebestemmelserne, punkt nuværende situation og udsigterne på de relevante produktmarkeder, især med hensyn til reklame- og brugergebyrindtægter, med bedst tænkelige og værst tænkelige scenarier. 55. Selv om nogle af antagelserne og de finansielle data i planen vedrører selskabets fremtidige drifts- og finansresultater, bygger planen også på prognoser i omstruktureringsperioden, som ligger uden for selskabet regi, såsom vækst i BNP, faldende markedsandel på tv-reklamemarkedet, opretholdelse af seertal for henholdsvis TV2 Danmark A/S, Viasat og SBS portefølje af kanaler og en støt stigning i indtægterne fra kabelgebyrer. 56. Kommissionen er på nuværende stadium ikke i stand til at bekræfte gyldigheden af disse eksogene antagelser med hensyn til, om de er rimelige, sandsynlige og i trit med erhvervslivets forventninger, og hvis de ikke er, virkningen af forskellige, mere rimelige antagelser med hensyn til de planlagte omstruktureringsforanstaltninger. 57. Med hensyn til selskabets levedygtighed på lang sigt viser de af Danmark forelagte tal, at TV2 Danmark A/S EBITmargen efter omstruktureringsplanen som helhed skulle ligge mellem 8 og 10 %, og selskabets levedygtighed skulle således kunne genoprettes. Imidlertid er levedygtigheden ikke sikret for alle aktiviteter, der forventes at fortsætte, og især for TV2 public service-kanalen. 58. I den henseende har driften af TV2-kanalen efter registreringen som aktieselskab og den efterfølgende rekapitalisering i 2005 i det store og hele været urentabel, med undtagelse af de»niche-kanaler«, som selskabet driver. Med hensyn til fremtiden vil det forventede provenu af de brugergebyrer, der agtes indført af TV2, ligge på mio. DKK i 2012 og mio. DKK i Imidlertid overstiger de tab, som TV2 forudser på henholdsvis mio. DKK og mio. DKK i de samme år disse indtægter. Forskellen kunne tyde på, at TV2 s aktiviteter isoleret set vil kunne være tabsgivende efter planen. 59. Da der ikke foreligger oplysninger, baseret på en passende fordeling af provenu eller besparelser på TV2 alene isoleret fra TV2 Danmark A/S andre datterselskaber, der indikerer, at foranstaltningerne i omstruktureringsplanen skulle gøre TV2 rentabel på egen hånd, er Kommissionen ikke i stand til vurdere, om TV2 s drift i strid med rammebestemmelserne vil være strukturelt tabsgivende, selv efter at omstruktureringen er gennemført fuldt ud. Forhindring af urimelig konkurrenceforvridning: Kompenserende foranstaltning 60. Ifølge rammebestemmelserne må ingen del af omstruktureringsstøtten bruges til at finansiere nye investeringer, der ikke er af væsentlig betydning for at genoprette virksomhedens levedygtighed ( 15 ). I henhold til rammebestemmelserne kan den betingelse, at omstruktureringsstøtte skal betragtes som ikke værende i strid med den fælles interesse, være opfyldt, hvis de(n) kompenserende foranstaltning(er) i betragtning af målsætningen om at genoprette TV2 Danmark A/S levedygtighed på lang sigt står i rimeligt forhold til selskabets størrelse og relative betydning, især på markeder, hvor det vil have en betydelig markedsstilling efter omstruktureringen ( 16 ). ( 15 ) Rammebestemmelserne, punkt ( 16 ) Se fodnote 15.

9 C 207/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja I den henseende hævder Danmark blot, at den kompenserende foranstaltning i form af et stop for søsætning af nye kommercielle tv-kanaler udgør et reelt offer ved at berøve TV2 Danmark A/S driftsindtægter, men ikke, at investering i nye kanaler er af væsentlig betydning for selskabets overlevelse. Ej heller tyder de prognoser, som omstruktureringsplanen er baseret på, at sådanne investeringer er af væsentlig betydning for at genoprette levedygtigheden. I betragtning af, at de planlagte omstruktureringsforanstaltninger i henhold til rammebestemmelserne ikke bør finansiere nye investeringer af den foreslåede art, synes det påståede offer ikke at gå ud over, hvad TV2 Danmark A/S under alle omstændigheder ville skulle afholde sig fra at gøre. 62. Desuden er det tvivlsomt på dette stadium, om den kompenserende foranstaltning alene står i et rimeligt forhold til TV2 Danmark A/S, og især public service-kanalens størrelse og relative betydning. Den selskabsprognose, som de danske myndigheder har fremsendt, peger i retning af, at TV2 Danmark A/S seerandel, selv om den er faldende, vil ligge på 55 % i 2013, hvor TV2-kanalen tegner sig for 42,5 %. Som det er påpeget tidligere, finder Danmark, at TV2 allerede indtager en dominerende stilling på tv-reklamemarkedet, især på grund af sin seerandel. De brugergebyrer, der er planlagt til 2012 vil sandsynligvis øge TV2 s styrke på lang sigt. 63. Modsætningsvis påvirker de frasalg, der indgår i de finansielle foranstaltninger, de operationelle omstruktureringsforanstaltninger og den kompenserende foranstaltning i form af et stop for nye kanaler ikke direkte TV2-kanalens kerneaktiviteter som radio- og tv-kanal. I strid med rammebestemmelserne vil det med de planlagte foranstaltninger derfor ikke lykkes af mindske både i) TV2-kanalens kapacitet eller markedstilstedeværelse med hensyn til programplanlægning og/eller ii) hindringer for adgang til det pågældende marked: Især påvirker den kompenserende foranstaltning ikke TV2 s evne til at sende premium content (populært programindhold såsom De Olympiske Lege, Europamesterskabet og verdensmesterskabet i fodbold, dansk fiktion), som for en tv-kanal svarer til fremstillingskapacitet som nævnt i rammebestemmelserne. Den kompenserende foranstaltning mindsker heller ikke hindringerne for adgang, især ved at sikre, at konkurrenterne på rimelige betingelser har adgang til videresalg af radio- og tv-rettigheder til genudsendelse af premium content, som ifølge det oplyste er begrænset til kommercielle niche-kanaler i TV2 Danmark A/S regi. Alligevel er det rimeligt at anlægge den betragtning, at hvis man sammenligner med det nuværende koncerninterne videresalg, ville en bortauktionering af sådanne rettigheder mellem potentielle købere, herunder både datterselskaber og konkurrenter, sikre, at de relevante indtægter maksimeres til fordel for TV2 Danmark A/S, hvorved selskabets likviditets- og støttebehov formindskes. 64. Danmark hævder, at omstruktureringsplanen er udtænkt som det maksimale, der kan iværksættes uden at sætte kvaliteten af programlægningen på public service-kanalen TV2 over styr. 65. Kommissionen er af den opfattelse, at kriseramte virksomheder ikke er de rette midler til at fremme andre public policy-målsætninger, og at omstrukturering af sådanne virksomheder kun kan være forenelige med fællesmarkedet, hvis de betingelser, der er fastsat i rammebestemmelserne, er opfyldt ( 17 ). 66. Med hensyn til yderligere kompenserende foranstaltninger lader Danmarks påstand formode, at omstruktureringsplanen støtter andre public policy-målsætninger, der ikke anses for hensigtsmæssige i rammebestemmelserne. I forbindelse med en vurdering på basis af rammebestemmelserne er det nemlig ikke relevant, om en del af TV2 Danmark A/S forretningsaktivitet består i at udføre en public service-mission. Dette spørgsmål ville kun være relevant i forbindelse med EF-traktatens artikel 86, stk. 2, som Danmark ikke har påkaldt sig som retsgrundlag for forenelighed. 67. Under omstændighederne er det derfor tvivlsomt, om den kompenserende foranstaltning i form af et stop for søsætning af nye tv-kanaler i sig selv står i rimeligt forhold til TV2 s størrelse og relative betydning på markeder, hvor selskabet opererer. Virkningen af indførelsen af brugergebyrer på TV2 s public service-kanal 68. Kommissionen er også nødt til at vurdere de fremtidige virkninger af indførelsen af sådanne gebyrer på konkurrencen mellem betalingstv-kanaler med en vis grad af sikkerhed, især i betragtning af TV2 s stærke position på det danske marked, som indførelse af brugergebyrer ville kunne styrke yderligere til skade for en allerede svækket konkurrence ( 18 ). Danmark har ikke været i stand til i sin anmeldelse at give en tilstrækkeligt begrundet analyse af sin påstand om, at de negative virkninger af sådanne gebyrer modsvarer deres positive bidrag til at genoprette selskabets levedygtighed. 69. Især kunne forbrugerne måske undgå at betale disse gebyrer, når de vælger kun at modtage TV2-kanalen, men ville måske indirekte betale dem til distributører i forbindelse med et abonnement på en pakke, som omfatter TV2- kanalen sammen med andre konkurrenter. Dette betyder, at jo mere attraktive de kanaler er, der konkurrerer med TV2, jo mere vil de indirekte støtte finansieringen af TV2. Desuden er der risiko for, at indførelsen af TV2 i tvpakker vil ske til skade for svagere konkurrerende kanaler. Kommissionen stiller sig det spørgsmål, om ikke disse elementer kunne føre til en yderligere konkurrencefordrejning. 70. Med henblik på at tage stilling med fuldt kendskab til sagens omstændigheder finder Kommissionen, at den ikke har tilstrækkeligt med oplysninger om sandsynligheden og omfanget af eventuelle fordrejende virkninger, der udløses af indførelsen af brugergebyrer på TV2-kanalen. ( 17 ) Rammebestemmelserne, punkt 20. ( 18 ) Domstolens dom af 15. juni Matra SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml I, s. 3203, præmis 33 og 42.

10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 207/11 Begrænsning af støtten til et minimum 71. I henhold til rammebestemmelserne skal omstruktureringsstøtten begrænses til et absolut minimum af omstruktureringsomkostningerne, omfatte et betydeligt bidrag fra støttemodtagerens side til omstruktureringsplanen og undgå at tilføre selskabet et overskud af likvide midler, som kunne anvendes til aggressive, markedsfordrejende aktiviteter ( 19 ). 72. Med hensyn hertil udgør TV2 Danmark A/S eget bidrag 64 % af beløbet i omstruktureringsplanen, hvilket også omfatter et maksimalt beløb på mio. DKK, i form af redningsstøtteforanstaltninger. Imidlertid overstiger det maksimale beløb for omstruktureringsstøtten på mio. DKK redningsstøtten i form af en kreditfacilitet på mio. DKK. 73. Kommissionen bemærker, at de samme særlige betingelser for granskning af og tilsyn med de træk på kreditfaciliteten, der er beskrevet i beslutningen om redningsstøtte, som skabte passende ex ante-garanti mod urimelig kommerciel adfærd, kun finder anvendelse på stigninger i den midlertidige kreditfacilitet ud over maksimumsbeløbet på mio. DKK. Der er ikke stillet betingelser til træk på den ansvarlige lånekapital på mio. DKK. 74. Som resultat heraf kan det ikke udelukkes, at træk under beløbet for stigningen i den midlertidige kreditfacilitet og/eller træk på den ansvarlige lånekapital på mio. DKK kan anvendes til at finansiere aggressiv markedsadfærd, som går videre end bidraget til omstruktureringsomkostningerne. Det er derfor tvivlsomt, om der er truffet alle de nødvendige foranstaltninger i så henseende for at holde den pågældende støtte på det absolutte minimum. 75. Selv om disse betingelser forekommer at være tilstrækkelige ex ante-garantier til at forhindre, at støtte skaber ekstra likviditet, råder Kommissionen desuden ikke over fyldestgørende oplysninger om deres gennemførelse ex post siden beslutningen om redningsstøtten. Kommissionen vil også gerne have bemærkninger om deres effektivitet, især i lyset af de påstande om det modsatte, som Viasat Broadcasting UK Ltd har fremsat til støtte for sin påstand om annullation og sin anmodning om ophævelse af Kommissionens beslutning om redningsstøtte. Anvendelse af undtagelsen i EF-traktatens artikel 86, stk Selv om TV2 Danmark A/S er en offentlig virksomhed og dens datterselskab TV2 har fået overdraget en tjeneste af generel økonomisk interesse med hensyn til radio- og tvtransmission, har de danske myndigheder ikke hævdet, at anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 ville skabe hindringer for opfyldelsen af denne public service-mission. I overensstemmelse med de danske myndigheders synspunkter har Kommissionen ikke på dette stadium været i stand til at foretage en vurdering på baggrund af undtagelsen i EF-traktatens artikel 86, stk I betragtning af den tvivl, som Kommissionen nærer på dette stadium med hensyn til at anvende EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), på TV2 Danmark A/S omstruktureringsplan, opfordrer den imidlertid tredjeparter til at fremsætte bemærkninger til, om og i hvilket omfang anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 vil kunne lægge hindringer i vejen for varetagelsen af den public serviceradio- og tv-virksomhed, der er overdraget TV2, jf. EF-traktatens artikel 86, stk. 2. KONKLUSION Under hensyn til ovenstående betragtninger opfordrer Kommissionen som led i proceduren i traktatens artikel 88, stk. 2, Kongeriget Danmark til at fremsætte sine bemærkninger og fremsende alle oplysninger, som kan bidrage til vurderingen af støtteforanstaltningen, inden en måned efter datoen for modtagelsen af dette brev; der anmodes især om oplysninger om de aspekter, der er behandlet ovenfor med hensyn til anvendelsen af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og om en angivelse af argumenterne med hensyn til, om anvendelsen heraf ville udgøre en hindring for opfyldelsen af den public servicemission, der er overdraget TV2-kanalen. Kommissionen opfordrer de danske myndigheder til straks at fremsende en kopi af dette brev til den potentielle støttemodtager. I overensstemmelse med punkt 26»Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder«vil fristen for tilbagebetaling af redningsstøtten i form af en kreditfacilitet på i alt mio. DKK, som blev godkendt den 4. august 2008, imidlertid blive forlænget, indtil Kommissionen træffer beslutning om den omstruktureringsplan, som Kongeriget Danmark har forelagt. Kommissionen minder Kongeriget Danmark om, at EF-traktatens artikel 88, stk. 3, har opsættende virkning, og henviser til artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999, hvori det er fastsat, at ulovligt udbetalt støtte kan kræves tilbagebetalt af støttemodtageren. Kommissionen skal meddele Danmark, at den vil underrette interesserede parter ved offentliggørelse af dette brev og et fyldestgørende resumé heraf i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen vil ligeledes informere interesserede parter i de EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, om sagen ved offentliggørelse af en meddelelse i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende samt EFTA-Tilsynsmyndigheden ved fremsendelse af en kopi af dette brev. Alle interesserede parter vil blive opfordret til at fremsætte deres bemærkninger senest en måned efter offentliggørelsen. ( 19 ) Rammebestemmelserne, punkt

Statsstøtte nr. C 19/2009 (ex N 64/2009) Danmark Omstruktureringsstøtte til TV2 Danmark A/S

Statsstøtte nr. C 19/2009 (ex N 64/2009) Danmark Omstruktureringsstøtte til TV2 Danmark A/S EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.07.2009 K(2009)5088 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 207 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. szeptember 2. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. N 287/2008 - Danmark Redningsstøtte til TV2 Danmark A/S. Hr. udenrigsminister,

EUROPA-KOMMISSIONEN. N 287/2008 - Danmark Redningsstøtte til TV2 Danmark A/S. Hr. udenrigsminister, EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04.VIII.2008 K(2008)4224 endelig Vedr.: N 287/2008 - Danmark Redningsstøtte til TV2 Danmark A/S Hr. udenrigsminister, Jeg skal hermed meddele Dem, at Europa-Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.V.2006 K(2006)1851 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 Halvårets resultat resumé Nye aktiviteter og lavere vækst i reklamemarkedet end forventet påvirker resultatet i 1. halvår 2007 For 1. halvår 2007 er resultatet før skat et underskud

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere