AFRAPPORTERING AF RESULTATKONTRAKT VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFRAPPORTERING AF RESULTATKONTRAKT VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 2011-12"

Transkript

1 AFRAPPORTERING AF RESULTATKONTRAKT VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

2

3 OBLIGATORISKE TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER

4 OPTIMERING AF MEDARBEJDERRESSOURCER OG KOMPETENCEUDVIKLING MED HENBLIK PÅ EFFEKTIVISERING AF INSTITUTIONSDRIFTEN Et hovedtema i realiseringen af dette mål var at implementere Streamline-projektet, som var blevet beskrevet i foråret 2011, og som blev præsenteret før sommerferien 2011 for MIO, bestyrelsen og den samlede ledelse. Der henvises til projektbeskrivelsen. Ledelsen er i perioden netto slanket med 3½ medarbejder, og det teknisk-administrative område er blevet slanket med netto 9 medarbejdere. Dertil lægges en yderligere besparelse på lønbudgettet på ca kr., således at der er sket en samlet reduktion af lønomkostningerne på godt og vel 5 mio. kr. på årsbasis. Som det fremgår af årsrapporten p. 39, er der sket en nettoafgang på 15 medarbejdere i løbet af regnskabsåret, men det dækker over ganske store forskydninger med flere ansatte i de gymnasiale uddannelser og afgang af medarbejdere på erhvervsuddannelserne, som det også fremgår af årsrapporten. Der henvises hertil for detaljer. Steamline var imidlertid andet og mere end at reducere omkostningerne, det var også at øge kvaliteten i hele ledelsesfunktionen. Det er opfattelsen, at den samlede ledelsesmæssige performance er øget. Den ledelse, der blev etableret de steder, hvor ledere blev afskediget, har vist ganske betydelige bedre resultater, end der hidtil var præsteret, og den fulde effekt heraf har ikke vist sig på nuværende tidspunkt. Omorganisering af personalefunktionen og implementering af kundecentertanken som De afdelinger, hvor der var særligt stort medarbejderfravær, fik særlig fokus, og sygefraværet er reduceret betydeligt i Produktion og udvikling, Energiteknik og i det administrative område. På det administrative område har sygefraværet udviklet sig, som det ses til højre: I den vanskelige situation, som tallene afspejler, har det været målet at fastholde fokus på at nedbringe omkostningerne, og det mål er nået i forhold til den bestyrelsesbeslutning fra juni 2011, som resultatkontrakten og Streamline læner sig op ad. 2 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT

5 beskrevet i Streamline har vist sig at være den rigtige løsning i situationen. Kvaliteten af sagsbehandling og kundekontakt er forbedret, og det slanker organisationen med yderligere en administrativ medarbejder fra 1. september Målepunkterne, der specifikt er fremhævet i resultatmålet, var at minimere det medarbejderfravær, som i forvejen ikke lå meget højt i sammenligning med den offentlige sektor. Det var nærmest gennemsnitligt, men der var plads til betydelige forbedringer i forhold til sammenligning med forskellige sektorer i den private sektor. Kvaliteten af skolens samlede ydelse er meget afhængig af at have et ikke for højt fravær, og kan fraværet mindskes, er der umiddelbart store gevinster at hente i driften udover det faktum, at et højt fravær kan være symptom på mistrivsel og eller dårlig ledelse. Afdeling Gens. antal fraværsdage 2012 Antal fraværsdage 2012 Gens. antal fraværsdage 2011 Antal fraværsdage 2011 EUD administration 2,8 33 2,6 34 Økonomi 1,8 11 2,1 17 Reception 2,3 9 8,0 32 Løn 0,8 4 5,2 26 Administrationen i alt 2,1 57 3,6 109 Målet var at nedsætte sygefraværet med 1 dag. Som det ses, er fraværet nedsat med 1,5 dag. Endnu et par afdelinger skal have nedbragt fraværet i næste periode. Det bliver derfor et mål i næste periodes resultatmål. Det drejer sig om Herningsholm it-center og catering. AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT 3

6 I forhold til den konkrete implementeringsplan i Streamline (p. 5 - p. 7) jf. bilag 1 er der sket en fuld implementering af nedenstående punkter: 1. Omstrukturering af personalefunktionen er gennemført 2. Omorganisering af uddannelsescheferne er gennemført, og i regi heraf er der etableret en planlægningsfunktion i tæt samspil med kundecenterlederen 3. Bygningsforvaltningen er omorganiseret, så værkstedsassistenterne nu indgår som et team parallelt med pedelteamet 4. Cateringområdet er slanket og suppleret med ansættelse af en kok, der skal bidrage til at opnå de mål, der blev sat, og de foreløbige resultater tegner lovende. Endvidere har cateringområdet i 2011 ikke givet underskud 5. Målet er stadig at opnå enhedsledelse på HG, når tiden er moden hertil 6. Oprettelse af virksomhedscentret er implementeret 7. Målene for kommunikationsafdelingen er fuldt implementeret den 1. august Ny, mindre omkostningstung og effektiv vagtstruktur på skolehjemmet er gennemført, og det fungerer godt 9. Mediatekområdet er omstruktureret i forlængelse af indvielse af gymnasiet, og det fungerer fuldt tilfredsstillende også for EUX og erhvervsuddannelseseleverne 10. Alle ledere har i perioden gennemført projektlederkursus 11. Der er udviklet et rapporteringssystem efter Balanced Scorecard, og det er prøvekørt i perioden og er klar til fuld implementering fra 1. august Der er etableret et Advisory Board for de 26 eksterne brugere i det administrative it-fælleskab, og det første møde er afholdt. I 2012 aflægges et særligt delregnskab for it-centret. 13. Serviceorganisationen er gennemført som beskrevet under punkt 3. 4 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT

7 I det følgende beskrives resultatet af en lang række delprojekter i henhold til institutionskontrakten. Ingen afdelinger har kunnet arbejde med alle projekter, men alle afdelinger har haft et eller flere projekter. Målet er så at etablere vidensdeling, og under alle omstændigheder får direktionen et overblik over, hvad der virker og ikke virker, således at de mest succesrige projekter kan udrulles i andre afdelinger, evt. i alle afdelinger. Skolen fik et bedre resultat i regnskabsåret 2011 end forventet på trods af store omkostninger i forlængelse af medarbejderreduktionen og store straksafskrivninger på inventar og møbler til gymnasiet. Det er ledelsens vurdering, at det bedre resultat, som det er udførligt beskrevet i årsrapporten, i et ikke ubetydeligt omfang kan tillægges Streamline i et år, hvor det ellers så tungt ud, og det forventes, at der vil være gode effekter af Streamline i Der er i 3 afdelinger, Transport & logistik, HG og El/VVS arbejdet med projekter til nedsættelse af elevfravær og forøgelse af elevtilfredshed, som det vurderes, har en indbyrdes relation. Særligt projektet på HG kan fremhæves som vellykket. Her har arbejdet med praktikophold i udlandet været en stor succes, som har givet fine evalueringer. Der er desuden arbejdet med mere struktur på kontaktlærerarbejdet på de tekniske erhvervsuddannelser, herunder med visitering til elevcoach. Fastholdelsen på de tekniske uddannelser er steget markant i efteråret 2011, men stagneret i foråret I foråret 2011 er fraværet samtidig faldet på tekniske område til 8 % sammenlignet med et fravær på 9,4 % i foråret Projektet har haft fokus på at forbedre samspillet mellem kontaktlærer, vejleder og elevcoach, der hver især har mere præcise funktioner og roller end hidtil. Der har været stor opmærksomhed omkring projektet, og der henvises til artiklen I Herning bliver de unge på uddannelserne i Information. Optimering af over/undertimer, holddannelser og øvrig tid er et indsatsområde, som de nye ledere i de berørte områder har prioriteret højt. Målet var en 2 % forbedring på nedbringelse af overtid/undertid i HG og Transport & logistik. I forhold til året før er der sket en samlet besparelse på over- og undertid. I Produktion & udvikling er målet ikke nået, tværtimod er der sket store overskridelser af budgetterne, såvel på materialekontoen, lærertimeforbruget og kursusbudgettet, og dette har i april måned bevirket, at lederen er fratrådt. Frisørafdelingen og HG Ikast har tilpasset medarbejderstaben i foråret 2012, og besparelser på timeomkostningerne slår igennem efter 30. juni HG Herning og Ikast har gennemført forsøg med e-bøger, hvilket har bevirket, at materialeudgifterne er reduceret fra kr./ åe til kr./åe. AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT 5

8 Endvidere er der i frisørafdelingen gennemført et større projekt med leverandøromlægning, der væsentligt vil reducere omkostningerne til de dyre frisørartikler fremadrettet. FoU-projektet Kvalitet i skolepraktikken er i drift og følger projektplanen. Projektet har det formål at skabe sammenhæng mellem praktikmålene i skolepraktikken udmøntet i faglige opgaver og omvendt. Projektet forventes afsluttet i indeværende år. Når projektet er afsluttet og evalueret, skal god praksis uddrages og implementeres i det fortsatte arbejde med skolepraktikken. Projektet suppleres af FoU-ansøgningen 2012 Skolestyret erhvervsuddannelse, hvor målet er at etablere modeller for, hvordan der kan etableres samspil med virksomhederne, herunder virksomhedsnetværk mhp. at bringe eleverne i VFU (virksomhedsforlagt undervisning), hvor målet på længere sigt er etablering af ordinære praktikforhold, delaftaler mv. FoU-ansøgningen har vundet fremme, og projektet er igangsat i tandklinikassistentuddannelsen og i MC-mekanikeruddannelsen, idet skolens dækningsområde på disse uddannelser har en stor geografisk udstrækning og dermed stiller nogle specielle krav til etablering af VFU og praktik. På elevrekrutteringsområdet er der taget initiativ til at styrke skolens hjemmeside, og der er iværksat initiativer til at forbedre brobygning for folkeskolens elever. I Bygge & anlæg og Produktion & udvikling er der udviklet bedre opgaver, der på en lettere forståelig måde viser, hvad fagene indeholder, og så der kommer et fysisk produkt ud af brobygningen. På elevrekrutteringsområdet er der taget initiativ til at styrke skolens hjemmeside, og der er iværksat initiativer til at forbedre brobygning for folkeskolens elever 6 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT

9 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT 7

10

11 OBLIGATORISKE UDDANNELSESSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER

12 FORØGELSE AF STUDIEPARATHED I HHX OG HTX Der er udarbejdet et omfattende statistisk materiale, der bygger på spørgeskemaundersøgelser fra april 2012, og der foreligger nu sammenlignelige tal med 2 tidligere år 2010 og Samlet set stiger antallet af elever, der ønsker at læse videre med ca. 2 %, og dem, der vil ud for at tage et arbejde, er faldet med 4 %. Hvorvidt det skyldes skolens indsats, eller beskæftigelsessituationen i samfundet kan ikke afdækkes. Lidt flere ønsker en læreplads i sammenligning med Men også praktik i udlandet stiger markant. Hvorvidt dette ønske er realistisk, eller blot et mere diffust ønske er svært at afdække. 5 % færre ønsker et sabbatår, og det er jo i god overensstemmelse med de politiske ønsker om straks efter eksamen at gå i gang med en uddannelse, selv om tallet stadig er meget højt på 38,5 %. Der er siden indflytningen i august 2011 arbejdet målrettet med at opbygge en enhedskultur, og elevrådsarbejdet er ved periodens slutning velfungerende, og der er god elevtrivsel og veludbygget elevdemokrati. Der er igangsat systematiske elevevalueringer også i HHX Herning, der som en af de eneste afdelinger ikke har haft en indarbejdet systematik til at få dette fuldt udbygget. Evalueringerne er et afgørende middel til at opfange elevtilfredshed og elevtrivsel. Arbejdet med resultatkontrakternes mål har været præget af den meget store indsats, der er ydet fra såvel rektor som uddannelsesledernes side for at sikre en god overgang fra de gamle gymnasier til den nye fælles kultur. Kulturforandringer er tunge processer, især når kulturer i en længere årrække ikke har været udsat for et forandringspres. Udviklingen går i den rigtige retning, også båret af generationsskifte. Det er derfor den samlede vurdering, at der er basis for at arbejde succesfuldt med udviklingsprojekter i de kommende år. KONKRETE INDSATSOMRÅDER: 1. Styrkelse af kvaliteten i vejledningen og brobygningen (før studiestart) 2. Styrke kvaliteten i undervisningen ved anvendelse af it 3. Styrke elevtilfredsheden og ved at sætte fokus på forbedringskultur i forlængelse af elevevalueringer AD. 1 STYRKE KVALITETEN I VEJLEDNINGEN OG BROBYGNING (FØR STUDIESTART) Sammenflytningen i Herning og samdrift har betydet, at vi har skullet opbygge et nyt skelet omkring vejledningen og brobygningen i Herning. Vores mål er at være tydelige og nutidige, således at vi får de rigtige elever ind på HHX og HTX, og således at de undgår et nederlag, og vi undgår et frafald. 10 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT

13 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT 11

14 AD. 1.1 VEJLEDNING FØR STUDIESTART UU-vejlederne er bedst muligt klædt på ved afholdelse af informations-/ dialogmøder med UU i både Herning og Ikast. Dagsordenen for begge møder er: Fakta om gymnasiet, uddannelsesparathed, støtte, studieretninger, fastholdelsestiltag og optagelsesprøver Der er blevet udarbejdet ens regler for optagelse på STX, HHX og HTX i Herning Der afholdes et stort åbent-husarrangement sidste lørdag i januar samt informationsaften i februar for kommende elever og deres forældre Facebook bliver brugt til at danne et billede af dagligdagen. Fra det kommende skoleår er der nedsat en redaktionsgruppe bestående af både elever og rektor. Redaktionsgruppen skal på en uformel måde give et billede af, hvordan dagligdagen ser ud på Herningsholm Gymnasium Der er rettet mere fokus på elev-tilelev information. Eleverne deltager i alle sammenhænge, hvor skolen møder kommende interessenter. AD. 1.2 BROBYGNING Der er blevet udarbejdet en klar struktur for brobygningsforløbene. Der er udarbejdet et fast koncept, som alle brobygningselever kører igennem. Konceptet er tilpasset forløbenes varighed på henholdsvis 1, 2 og 3 dage. AD. 2 STYRKE KVALITETEN I UNDERVISNINGEN VED ANVENDELSE AF IT Herningsholm Gymnasium er født som et fuldbåret it-miljø, idet der ikke er konventionelle tavler, og der er interaktive muligheder i alle lokaler. Indsatsen har derfor været koncentreret om gymnasiet i Herning, og der arbejdes med i stigende omfang at bruge e-bøger, interaktive metoder og principper. Det er en stor forandring for mange lærere, men forandringerne går betydeligt bedre, end man kunne frygte og forvente. På gymnasiet i Ikast er det besluttet og budgetlagt, at der købes interaktivt udstyr, så it-udviklingen ikke kun foregår i det nye gymnasium. AD. 3 ELEVTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE Der har i skoleåret været foretaget en elevtilfredshedsundersøgelse, hvor man har afdækket elevernes tilfredshed med nedenstående fokuspunkter. Eleverne har udtrykt ønske om variation samt indflydelse på undervisningen, ligesom eleverne også meget gerne vil have mere overskuelighed over opgaveafleveringer. Derudover efterlyser eleverne en større grad af feedback på afleveringer. Eleverne ønsker nemmere adgang til information både med hensyn til skemaændringer og øvrige meddelelser til eleverne, således at informationerne når ud til eleverne nemmere og hurtigere. 12 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT

15 Eleverne vil gerne have udbygget de sociale aktiviteter, og vil gerne have flere morgensamlinger, fester og caféer. Efter at have afdækket elevernes tilfredshed og ønsker, er der udarbejdet operationelle mål, så der kan være en højere grad af forventningsafstemning og information til eleverne af og omkring undervisningen, ligesom det skal formidles til underviserne, at de skal være opmærksomme på bekendtgørelsens bestemmelse om variation i undervisningsmetoder og inddragelse. Det er vigtigt, at værktøjet til formidling af information og kommunikation til eleverne opdateres og bliver mere tidstro. Både således at eleverne hurtigere og nemmere får adgang til information samt indrettet således, at informationen også hurtigere og nemmere kan sendes ud i æteren. Der skal være så mange sociale arrangementer, som organisationen vel at mærke kan bære, og mange af dem skal være arrangementer, som eleverne selv laver og selv står for. Det er i forvejen velfungerende og kan godt bære en udbygning. Introforløbet ændres således, at de nye 1. g ere bliver mødt af tutors, som vil kunne hjælpe dem med hurtigt at danne sig et indtryk af undervisningsforløbet, afleveringer samt it-programmerne. Tutorerne vil følge klassen igennem hele skoleåret. Derudover laves AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT 13

16 der langt hurtigere en afleveringskalender, således at eleverne kan danne sig et overblik over arbejdsforløbet. Variation og indflydelse i undervisningen er vigtige punkter, som tages op i gruppen af undervisere, ligesom underviserne opfordres til med jævne mellemrum at præsentere eksempler på gode besvarelser i undervisningen. Man forsøger i øjeblikket at finde gode kommunikationsredskaber og afdækker i samarbejde med it-afdelingen de muligheder, der er på markedet. Man vil gerne kommunikere med apps/mobiltelefoner i så stort et omfang, det overhovedet kan lade sig gøre både mht. skemaændringer, sygdom, daglige aktiviteter, tilmeldinger samt mht. elevbetalinger. Der laves fra starten af skoleåret en aktivitetsplan for hele skoleåret med fester, caféer og morgensamlinger, og disse formidles ud til eleverne via kalenderen og Its Learning. Det nye fælles HHX/HTX elevråd og festudvalg er ved skolestart indkørt, således at de kan tage imod de nye elever og få dem inddraget i det sociale miljø på skolen. GENNEMFØRELSE AF AKTIVITETER PÅ AMU-OMRÅDET FOR MEDARBEJDERE DER ER ANSAT I VIRKSOMHEDER MED UNDER 20 ANSATTE I forbindelse med Streamline-strategiens implementering blev der i foråret 2011 opsat måltal for generelle virksomhedsbesøg. Besøgstallet er opgjort efter første driftsår med udgangen af april. I forbindelse hermed er Virksomhedscentret evalueret i forbindelse med de virksomhedsopsøgende aktiviteter. Generelt har der været en god virksomhedsopsøgende aktivitet, men det er en konstatering, at afdelingerne ikke til fulde har kunnet leve op til egne ambitioner f.eks. ift. AER-ansøgningerne (Arbejdsgivernes elevrefusion) på LOP-området (Lære- og praktikplads). Ligeledes er det også en konstatering, at indsatsen med at uddanne og etablere virksomhedsopsøgende aktivitet i afdelingerne har krævet fokus og ressourceforbrug af Virksomhedscentrets erfarne medarbejdere, der så har bevirket, at de har haft vanskeligheder med at nå deres måltal. Endvidere er det Virksomhedscentrets oplevelse, at virksomhederne pt. vil et spadestik dybere i konsultationen med skolen, hvilket afføder et større ressourceforbrug pr. virksomhedskontakt, men også et bedre spin off og en mere professionel rådgivning af virksomhederne. Der er udpeget minimum 20 konkrete virksomheder med under 20 medarbejdere i ikke bruger segmentet, hvortil der er søgt skabt kontakt med henblik på aktiviteter for disse virksomheders ansatte. I kontraktperioden gennemførtes der 2 virksomhedsopsøgende kampagner i samarbejde med øvrige skoler i regi af VEU-centret. Herningsholm Erhvervsskole varetog besøgene i skolens naturlige dækningsområde og på skolens uddannelser. I forbindelse hermed gennemførtes der besøg på 20 konkrete virksomheder, som Virksomhedscentret definerede som ikke bruger virksomheder. Der har været særlig 14 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT

17 fokus på Vildbjerg-området under temaet Trehøje i uddannelse. Der var planlagt gennemført 2 3 konsulentuddannelsesdage med fokus på små og mellemstore virksomheders anvendelse af AMU. Der blev dog kun gennemført 1 uddannelsesdag. Der var yderligere planlagt etablering af 2 3 VEU digitaliseringskurser målrettet ledere, administrative medarbejdere etc. i virksomheder med op til 20 ansatte. Målet var at uddanne disse virksomheder til selvstændigt at anvende digitale selvbetjeningsværktøjer på nettet. Der er kun gennemført 1 VEU digitaliseringskursus og gennemført en storslået markedsføringskampagne på digitalt AMU/ VEU. Det er en konstatering, at der ikke har været den fornødne interesse fra virksomhederne for digitaliseringskurserne, hvorfor der ikke er udbudt flere kurser. Uddannelseslederne har gennemført et individuelt projekt med henblik på pleje af eget virksomhedsnetværk. Uddannelseslederne har i deres afdelinger gennemført virksomhedsbesøg enten personligt eller via deres medarbejdere/konsulenter. AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT 15

18

19 FRIVILLIGE INDSATSOMRÅDER

20 UDARBEJDELSE AF UNDERVISNINGSPROGRAMMER I FORBINDELSE MED KLIMAHUSET Pr. 1. august foreligger der færdigbeskrevet undervisningsforløb for elektrikeruddannelsens hovedforløb, sådan at klimahusets faciliteter indgår som et ordinært element i undervisningen. GENNEMFØRELSE AF UNDERVISNING I KLIMAHUSET FOR ELEKTRIKER OG VVS UDDANNELSERNE I foråret 2012 anvendes Klimahuset i en del af undervisningen på H2, H3 og H4 på elektrikeruddannelsen, og der udarbejdes undervisningsmateriale, så det også kan bringes i anvendelse på H1 fra august På VVS-uddannelsen har der manglet ejerskab. Derfor går det trægt. Men uddannelseslederen mener, at underviserne nu er i gang med at tilpasse undervisningen, så huset bringes i anvendelse i forbindelse med 1-2 emner på alle hovedforløb. Det er planen, at implementering af dette sker på hovedforløb, der starter efter august AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT

21 BESPARELSER PÅ ALLE KONTOARTER Alle stabsfunktioner har fået gennemgået budgetterne med henblik på at skære budgetfedt væk, og der er fundet besparelser, som til dels forklarer, at resultat 2011 blev bedre end budgetlagt. Besparelser i uddannelsesafdelingerne er beskrevet på side 3. DOKUMENTATION AF STØRRE GRAD AF ANVENDELSE AF IT-BÅRET UNDERVISNING Dette punkt er beskrevet på side 5 under gymnasieafsnittet. I foråret 2012 anvendes Klimahuset i en del af undervisningen på H2, H3 og H4 på elektrikeruddannelsen UDVIKLING AF INDUSTRI- OG SMEDEUDDANNELSERNE HERUNDER IMPLEMENTERING AF CENTRES OF EXCELLENCE Der er udviklet moduler i excellentcentret indenfor robotteknologi, metrologi med GPS teknologi, og der er indenfor smedeområdet gang i et udviklingsprojekt på laserteknologi. På trods heraf er det dog en meget lille søgning, der har været til de udbudte forløb. Sideløbende har der fra Industriens Fond og fra den centrale styregruppe, hvor Herningsholms direktør indgår, været ønske om at udvikle et talentforløb, der tænkes at fungere sideløbende med det ordinære forløb. Der er derfor i perioden arbejdet med dette forløb, således at det kan igangsættes pr. august 2012, hvis virksomhederne vil sende talentfulde elever. Det ser i skrivende stund ikke lovende ud, selv om Dansk Industri har igangsat en håndholdt kampagne, hvor virksomheder over hele landet kontaktes. Der er etableret et virksomhedsnetværk indenfor området, der er afholdt konferencer, og netværket har bidraget til bedømmelse af udviklingsaktiviteten. Der er brugt meget store økonomiske ressourcer på excellentcentret, hovedparten betalt af Industriens Fond, men også Herningsholm Erhvervsskole har bundet store midler i udstyr, lokaler og lønomkostninger. Industrien skal snart dokumentere et behov, hvis de store investeringer skal retfærdiggøres, men i resultatsammenhæng er de mål, der blev opstillet, nået. AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT 19

22 KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER Der foreligger i lighed med tidligere år et omfattende dokumentationsmateriale indenfor de forskellige indsatsområder. Med den bredde skolen har i sit udbud, og det antal mål der opsættes, er der ingen, der har det fulde overblik over indsatsen og de indbyrdes sammenhænge. Der er af naturlige årsager ikke sammenhæng alle steder. Det betyder imidlertid, at der efterfølgende foreligger en opgave med at videndele og vidensprede, således at de positive og også mulige negative effekter ved de enkelte indsatsområder kan nyttiggøres. Det er imidlertid min vurdering, at der er arbejdet målrettet jævnt over perioden, og ledernes projektlederkursus har også bevirket, at der har været en bedre tværgående indsats end set tidligere år. Samtidig har det nye koncept, som blev lanceret i denne periode med standardiserede skemaer og metoder bevirket, at det er betydeligt nemmere at skabe et overblik over årets indsats. Herning den 18. juni 2012 John Egebjerg 20 AFRAPPORTERING RESULTATKONTRAKT

23

24

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Afrapportering af resultatmål 2010/2011

Afrapportering af resultatmål 2010/2011 1 Afrapportering af resultatmål 2010/2011 Afrapporteringen indeholder en sproglig beskrivelse og vurdering af de vigtigste projekter, der er gennemført i resultatåret. Der foreligger et omfattende dokumentationsmateriale

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen:

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Den samlede elevtrivsel i afdelingen er gået markant frem i forhold til 2014 (+5) og ligger nu højere end både landsgennemsnittet

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene A Obligatoriske indsatsområder STX: studieparathed: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Deltagelse i projekt om Velfærdsledelse,

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen

Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen Resultatlønskontrakt for direktør Finn Karlsen 2016-2017 Hvert år indgår EUC Syds bestyrelse en resultatlønskontrakt med direktør, Finn Karlsen. Kontrakten løber for et år ad gangen. Det grundlæggende

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015

Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015 Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015 Kontraktens indsatsområder, herunder mål Mål 1: HANSENBERG-udfordringer 2: Oprustnings-/ forbedringsinitiativer på udvalgte

Læs mere

REFERAT. Leif Kloster, Peter Michael Kjærgaard Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet:

REFERAT. Leif Kloster, Peter Michael Kjærgaard Lone Bjerregaard Kristensen. Dagsorden for mødet: REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 08:30 10:30 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger Stranddorf,

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Evaluering af. efterår 2013

Evaluering af. efterår 2013 Evaluering af Brobygning for 10. klasser efterår 2013 Brobygningskurser - nogle tal 2072 koordineringer (elevkurser) 148 brobygningskurser udbudt i UU Nordvestjylland 131 af disse kurser gennemført 17

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

HHX International (290 VSO)

HHX International (290 VSO) HHX International (290 VSO) Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: Ønsket mål Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang for at nå målet) Start /slut Ansvarlig Eleverne

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Beløbsramme Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

- Så svært kan det være!

- Så svært kan det være! - Så svært kan det være! 2008: To lærere starter pilotprojekt Klasserumskultur 2011: Projekt Klasserumskultur implementeres i alle nye 1g- og 1hf-klasser 2011: Studievejledningen udbyder særlig individuel

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

HTX Opfølgningsplan 2015

HTX Opfølgningsplan 2015 HTX Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Eleven i centrum Hvem er I? Hvad vil I? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvorfor er vi her, opbygning af workshop - VIDENDELING Eleven i centrum den perfekte

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan.

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Handelsgymnasiet 2010-13 side 1 Mission Vision Indsatsområder Handelsgymnasiet Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning (f.eks. Cooperative Learning) at give unge mulighed for at

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Kvalitetsresultater for HHX. Diagrammet herunder viser gennemsnittet af den samlede elevtrivsel sammenlignet med skole- og landsgennemsnit:

Kvalitetsresultater for HHX. Diagrammet herunder viser gennemsnittet af den samlede elevtrivsel sammenlignet med skole- og landsgennemsnit: Kvalitetsresultater for HHX. Diagrammet herunder viser gennemsnittet af den samlede elevtrivsel sammenlignet med skole- og landsgennemsnit: Diagrammet herunder viser gennemsnittet af de forskellige områder

Læs mere