Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e- handel den 6. marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e- handel den 6. marts 2008"

Transkript

1 Notat Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e- handel den 6. marts 2008 Deltagere Peter Borresen, ITST Ole Ellerbæk Madsen, ITST Klaus Vilstrup Pedersen, ITST Cecile Christensen, ITST Ulrik Heefelt, Økonomistyrelsen Flemming Møller Hansen, Progrator Søren Lauritsen, Århus Kommune Lene Laursen, Medicoindustrien Henrik Lykkeberg, EDB Gruppen A/S Ole Futtrup, Microsoft Erik Nørgaard, Håndværksrådet Ismar Huskic, Dansk Standard Maria Schwartz Møller, Dansk Standard Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Per Kiilsholm, GS1 Carsten Pedersen, Finansrådet Vibeke Møller, PBS Mogens Christensen, Logica Joachim Florentz Boye, ITST Afbud Tim Lühne, Region Hovedstaden Stefan Stuhr Petersen, Sønderborg Kommune Carina Priess Sørensen, Økonomistyrelsen 20. maj 2008 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted Sagsbehandler Joachim Florentz Boye Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr Side 1/9

2 Dagsorden 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat 3. Status på det nationale arbejde 4. Ekspertpanelet, FAQ og kommende rettelser 5. Status på OIOUBL-værktøjer 6. Status for udvidet indkøbsproces 7. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen 8. Status for sektorstandardiseringen, herunder forsyningssektoren 9. Status på visioner og pejlemærker 10. Status for det internationale arbejde 11. Eventuelt 12. Næste møde 1. Velkommen og bordrunde Peter Borresen bød velkommen. Deltagerne præsenterede sig og dagsordenen blev gennemgået. Side 2/9 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Status på det nationale arbejde Peter Borresen gjorde rede for indsatsen på NemHandel-området og fortalte om den landsdækkende kampagne for NemHandel, der lanceres i september 2008 i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Økonomistyrelsen, og som målrettes virksomheder. NemHandel vil også blive præsenteret på itarkitekturkonferencen i april Ultimo marts 2008 lanceres en fakturablanket på virk.dk, som er en del af Nem- Handel. NemHandel-programmet er kommet godt fra start; man får mange henvendelser fra andre myndigheder, banker og virksomheder, samt udlandet, om at komme i gang med at sende via OIOSI. De certifikater, der skal bruges til NemHandel har imidlertid udgjort en flaskehals, hvilket man samarbejder med TDC om. Til den internationale del vil man havde en mere fleksibel løsning, hvor man ikke behøver certifikater. Århus Kommune efterspurgte standardmateriale om NemHandel-programmet, som kan sendes ud til leverandører. har udarbejdet materiale om programmet til både offentlige myndigheder og private virksomheder. Materialet er gratis og kan rekvireres via 4. Ekspertpanelet, FAQ og kommende rettelser Peter Borresen orienterede kort om det nyoprettede ekspertpanel, som havde sit første møde d. 20. februar Panelet består af ca. et dusin interesserede, og er oprettet med henblik på at diskutere ad hoc sager vedrørende arbejdet med OIOUBL. Oprettelsen af panelet blev annonceret i s nyhedsbrev i efteråret. Panelet vil særlig blive brugt i forbindelse med den FAQ, der ligger på Der kan dukke spørgsmål op i forbindelse med implementering, og tanken er at vende disse spørgsmål med panelet inden en eventuel offentliggørelse på FAQ eller ændringslisten.

3 Da mange spørgsmål kan implicere flere parter, vil det sammensatte panel kunne bidrage til en kvalitetssikring af svarene. 5. Status på OIOUBL-værktøjer Ole Ellerbæk Madsen fortalte, at der siden 1. februar 2008 har ligget en ny version af schematronen til de basale dokumenter. Der er desuden lagt nye versioner af transformationsværktøjerne op på oioubl.info. Værktøj til transformation fra OIOXML 0.7 til OIOUBL 2.01 blev lagt op d. 4. februar 2008 og værktøj til transformation fra OIOUBL 2.01 til OIOXML 0.7 blev lagt op d. 5. februar Der er pr. 5. februar 2008 også lagt nye stylesheets op til dokumenterne i den basale indkøbsproces med undtagelse af katalogdokumenterne, som ikke styles. Der er også lagt store eksempelfiler op med samme releasemønster og ligeledes for stylesheets. Peter Borresen indskød, at de store eksempler ikke nødvendigvis er realistiske, men de når ud i alle hjørner, og det er meningen, at man selv skal modificere dem til egne behov, hvorpå man kan bruge dem til tests. Input-regneark til generering af faktura og katalog er lagt over på Softwarebørsen, og der er et direkte link hertil fra oioubl.info. Side 3/9 Ole Ellerbæk Madsen fremlagde derpå statistik for trafikken på oioubl.info, se PowerPoint præsentationen fra mødet. Af denne fremgår det, at der i december måned var næsten 3000 individuelle besøg, og at der er særlig interesse fra Tjekkiet og Spanien. De besøgende er navnlig interesserede i dokumentationen for bl.a. invoice, samt validatoren og muligheden for at style sine dokumenter online. Peter tilføjede, at er ved at opdatere værktøjerne til NES, da valideringen af NES faktura ikke har været optimal; bl.a. tjekker den kun kardinalitet og kodelister. Der mangler stadig en del eksempler, men det er noget, man arbejder på i NES. 6. Status for udvidet indkøbsproces Processen er blevet forsinket i forhold til den oprindelige plan. Meningen var, at den udvidede indkøbsproces skulle reviewes på sidste e-handelsgruppemøde, men materialet var pga. sygdom hos Logica, som har vundet udbuddet om opgaven, ikke klar på det tidspunkt. Der afholdes derfor en workshop senere på året med henblik at drøfte scenariebeskrivelser og dokumentguidelines. Arbejdet har desuden været forsinket pga. opdateringen af bekendtgørelsen, som har bevæget sig ind i den periode, hvor vi efter planen ville have foretaget høring på den udvidede indkøbsproces. Derfor overvejer ITST, at udskyde høringsperioden for den udvidede indkøbsproces indtil bekendtgørelsen er opdateret, fordi denne er væsentligere, og fordi man så bedre kan koordinere de to høringer. Der var bred enighed om, at dette vil lette formidlingen af hhv. den nye bekendtgørelse og den udvidede indkøbsproces. Den udvidede indkøbsproces består af køberinitieret faktura, køberinitieret kreditnota, tilbud, forespørgsel på tilbud med punch out hvor man fra et system henter tilbud fra et andet system og en profil, hvor man uden videre får et tilbud. ITST har opnået stor tilslutning på tidligere afholdte workshops til, at punch

4 out sker på baggrund af standardiserede tilbudsdokumenter, og der er enighed om indholdet af dét dokument, som anvendes i punch out-løsninger. Det svar man trækker med tilbage, kan man senere lægge i sin kurv og bruge til at generere en ordre. Der blev yderligere drøftet forhold omkring punch out-løsninger, bl.a. sikring af koordinering med eksisterende standarder for punch out. Der synes i hvert fald at være et behov for punch out, og Peter Borresen fortalte, at emnet vil blive taget op på den kommende workshop. Derudover er der et selvstændigt bilag, man kan modtage uafhængigt af andre dokumenter, så man kan få andre bilagstyper, f.eks. en specifikation eller en tegning. I stedet for at rulle f.eks. hele faktureringsprocessen tilbage, beder man blot om et separat bilag. Endelig er der selvafregning, hvor f.eks. en børnehave kan få stillet bleer til rådighed, og selv genere deres faktura på basis af det faktiske forbrug. 7. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen Cecile Christensen gjorde rede for arbejdet med den nye bekendtgørelse, som skal omfatte OIOUBL. Der lægges i dette arbejde op til, at offentlige myndigheder skal kunne sende og modtage i dette format; spørgsmålet er blot, hvilken version af standarden, der skal indgå i bekendtgørelsen 2.01 eller Der kan godt komme nye versioner i fremtiden, men de vil være valgfri og bagudkompatible. Side 4/9 Der vil være en overgangsperiode, således at offentlige myndigheder indtil 1. maj 2010 stadig skal kunne modtage regninger i OIOXML elektronisk regning. Indtil denne dato vil det altså være valgfrit at bruge OIOUBL for virksomheder, der sender til offentlige myndigheder. OIOUBL skal sendes via transportinfrastruktur, som opfylder kravene i OIORASP standarden, samt OIOUDDI. De myndigheder, der er omfattet af bekendtgørelsens kriterier for offentlige myndigheder, skal senest d. 1. maj 2010 være registreret i UDDI-registeret. Kravet om, at myndighederne fra 1. maj 2010 alene skal modtage i OIOUBL, RASP og UDDI, vil gælde alle. Det vil sige, at leverandørerne fortsat vil kunne anvende VANS til elektronisk fakturering, blot kravet om at anvende de tre åbne standarder er overholdt. Læs Ind-ordningen vil stadig eksistere efter 1. maj 2010, men skal ligeledes overholde OIOUBL. Den vil med tiden blive udfaset, men dette vil ske gennem en anden bekendtgørelse, da ordningen er reguleret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Cecile Christensen fortalte derefter, at der arbejdes på at få bekendtgørelsen klar til ikrafttrædelse pr. 1. september 2008; inden da vil der være en høringsproces, der omfatter alle de relevante parter. Efter afslutningen af høringen, som ifølge den nuværende plan vil ligge i maj måned, vil Folketingets K-udvalg og Ø- udvalg behandle sagen. Det blev derpå drøftet, hvilken version af OIOUBL, der vil være bedst at medtage i bekendtgørelsen. En opdatering af OIOUBL 2.01, hvor de fundne fejl og mangler vil blive rettet, vil resultere i OIOUBL 2.02, som ifølge versioneringsstrategien ikke skal sendes i høring.

5 Hvis man i stedet vælger at inddrage OIOUBL 2.1, vil den udvidede indkøbsproces komme med i bekendtgørelsen til gengæld vil man da stå med en ekstra høringsproces, idet OIOUBL 2.1 under alle omstændigheder skal sendes i høring. I så fald vil man dog kunne springe en release af OIOUBL 2.02 over og gå direkte til OIOUBL 2.1. OIOUBL 2.02 vil indeholde rettelser af en række uhensigtsmæssigheder og fejl i dokumentationen, samt ændringer i schematronvalideringen. Det blev diskuteret, og om det vil kunne betale sig for leverandørerne at skifte fra OIOXML elektronisk regning til Hertil svarede Peter Borresen, at OIOUBL indeholder incitamenter såsom Billing Simple som gældende proces med mulighed for kommunikation begge veje via rykker og applikationsmeddelelse. Derudover mulighed for vedhæftning af forskellige typer bilag, samt mulighed for at kreditnota kan referere til faktura, hvilket har været en mangel i OIOXML elektronisk regning. Der var bred enighed blandt de tilstedeværende om at adskille høringen af hhv. bekendtgørelsen og den udvidede indkøbsproces af hensyn til formidlingen af de to. Desuden var der et bredt ønske om, at der i OIOUBL 2.1 tages hensyn til sikring af bagudkompatibilitet, således at det vil blive muligt at opgradere til 2.1 uden at komme i konflikt med den kommende bekendtgørelse. Side 5/9 Peter Borresen meddelte, at konsekvensen i så fald vil være, at udviklingen af dokumenterne i den udvidede indkøbsproces vil blive gjort færdig, men at ITST vil vente med at sende dem i høring, indtil efter bekendtgørelsen er trådt i kraft i efteråret ITST vil stille dokumenterne til rådighed, hvis nogen ønsker at lave pilotprojekter på dem i mellemtiden. Spørgsmålet om profiler i hhv. OIOUBL og NES blev efterfølgende diskuteret med udgangspunkt i det arbejde, der finder sted på europæisk plan. Mogens Christensen fremførte det scenario, at NES profiler bliver fremtidig standard i Europa; hvis man i Danmark så laver afvigende profiler, vil man så kunne afstemme dette med de internationale leverandører, der anvender NES? Peter Borresen spurgte hertil forsamlingen, om det ville være en god løsning at lave en validator til NES profil 5, hvor ITST stiller det nødvendige værktøj til rådighed hvor en faktura, der kan valideres i denne validator, også vil kunne valideres i OIOUBL. Dette var der klar tilslutning til på mødet, så ITST vil nu overveje, om der er ressourcer til det i indeværende år. Det blev afslutningsvis drøftet, om bekendtgørelsen vil fremme udfasningen af Læs Ind. At skære i støtten til Læs Ind kunne bidrage til dette, men det kan ikke ske uden et alternativ. Fakturablanketten på virk.dk vil være et alternativ til Læs Ind. Der blev spurgt til, om profilerne til OIOXML elektronisk regning skal fortsætte efter maj Peter Borresen svarede, at de sikkert fortsat vil eksistere som løsninger i den private sektor. Udfasningen af OIOXML elektronisk regning er et langsigtet projekt! Der var bred tilslutning til overgangsfasen september 2008 maj 2010.

6 8. Status for sektorstandardiseringen, herunder forsyningssektoren Klaus Vilstrup Pedersen gjorde rede for arbejdet i transportsektoren, hvor man har nedprioriteret arbejdet med customiseringen, fordi sektoren ikke var klar. Udfordringerne består i at få UBL til at håndtere informationen. Semantikken er problematisk, fordi man opererer med forskellige definitioner på begreberne. Desuden er strukturen i UBL-dokumenterne ikke tilpasset danske forhold. UBL s dokumenter bruges kun ganske få steder, og Danmark er blandt de første, der tager rigtig fat. Peter Borresen supplerede ved at fortælle, at transportmeddelelserne i UBL 2.0 har taget udgangspunkt i søfart, mens man i Danmark har et bredere perspektiv, hvor man inddrager transport på land og i luften. Derfor er opdateringer i UBL 2.0 nødvendige på dette område, og man arbejder parallelt med at få de nye krav i UBL med i UN/CEFACT. Med hensyn til forsyningssektoren arbejdes der for tiden med at analysere området og indsamle krav. Det indledende arbejde sponsoreres af. Maria Schwartz Møller informerede om en workshop den 12. marts, hvor man vil diskutere to løsningsforslag til forsyningsbranchen hhv. en løsning, der lægger sig op ad UBL og en ren dansk løsning. Man er stadig er åbne overfor nye indspil på denne workshop, men kravene skal ligge fast i april. Forsyningsbranchen er et smalt, men vigtigt område fordi alle modtager telefonog elregninger. Derfor er det også vigtigt for en samlet løsning, at disse områder kommer med. Side 6/9 Ifølge Ismar Huskic står Danmark i en privilegeret situation, fordi man kan påvirke det internationale arbejde via CENBII workshoppen. Men det er stadig en udfordring, og den næste store udfordring bliver Kina; der kommer mange standarder derfra, samt fra USA, og spørgsmålet er, hvilke man skal bruge. Nogle vælger UN/CEFACT, men der er også facto standarder, som man må være opmærksom på. 9. Status på visioner og pejlemærker Peter Borresen gennemgik den nuværende strategi og visionerne blev efterfølgende drøftet. Der var bred enighed om, at visionerne stadig er holdbare. Derpå fulgte en diskussion om den danske standard over for en fremtidig international standard. Per Kiilsholm pointerede, at man i en dansk standard er nødt til at have danske islæt på grund af specifikke nationale krav, men at arbejdet bør tage udgangspunkt i en international standard. Ole Futtrup pegede på, at kravene til validering kan bremse arbejdet med en international standard med danske anbefalinger, og at flere kan komme med, hvis der løsnes for valideringskravene. Peter Borresen konkluderede, at der er i arbejdet med en international standard bør være så lille en dansk tilpasning som muligt. Der var tilslutning til at bevare den nuværende tekst om forretningskrav. Man vil internt i kigge på pejlemærkerne, og vende tilbage om dette på et senere tidspunkt.

7 10. Status for det internationale arbejde CENBII Workshop Peter Borresen fortalte om arbejdet i workshoppen, hvor man bl.a. arbejder med specifikationer for hhv. scanned invoice og custom bill. Man arbejder på, at de mest anvendte profiler i Danmark kommer med i de internationale udgaver. GS1 er kommet med i arbejdet, og der er desuden medlemmer fra 14 andre lande. På udbudssiden har man fået SKI og EU Supply med. Der er derfor god mulighed for, at de danske krav til udbudsdokumenter vil komme med i de dokumenter, som CENBII udvikler. Workshoppen består af fire arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med henholdsvis a) at definere forretningsdokumenter og -processer, b) at skabe konvergens mellem UN/CEFACT og UBL, c) at udarbejde toolboxes i form af infrastruktur og forretningsregistre, samt d) at yde support til CIP pilotprojektet. Workshoppens næste møde finder sted d. 31. marts 2008 på Hotel Hilton i København. Der er inden udsendelsen af dette referat udsendt et link til konferencetilmelding samt programmet. Jesper Kervin Petersen kunne fortælle, at arbejdet i workshoppen fungerer godt, og at man er nået længere end forventet på nuværende tidspunkt. Side 7/9 CIP/PEPPOL Klaus Vilstrup Pedersen orienterede om dette projekt, se PowerPoint præsentation. Konsortiet består af ni lande med Norge som overordnet koordinator, foruden en referencegruppe bestående af syv lande. EU-Kommissionen har haft nogle indvendinger mod konsortiet, bl.a. manglen på flere store lande. Tyskland er ganske vist noteret som deltager i konsortiet, men deres situation er stadigvæk uafklaret, fordi de enkelte delstater ikke kan indgå sådanne internationale aftaler på hele republikkens vegne. Således deltager reelt kun Bremen og Koblenz universitet. Skotland trak sig imidlertid ud af konsortiet den 6. marts Kommissionens anden hovedanke er, at der er for få EU-lande med. Da resultaterne fra projektet til sin tid vil komme til at gælde hele EU, ser Kommissionen meget gerne, at så mange som muligt inddrages i arbejdet, og Kommissionen arbejder derfor på, at få de manglende lande med i projektet. Kommissionens mål er, at alle europæiske myndigheder i 2010 vil være i stand til at foretage alle deres indkøb fuldt elektronisk, og at mindst 50 % af denne handel foregår elektronisk. Set fra det offentliges synsvinkel er målet, at governments kan handle med leverandører i andre lande elektronisk, det såkaldte e- procurement cross borders. Det er en grundlæggende pointe, at alle lande får lov til at beholde deres nuværende infrastruktur og eksisterende standarder og alligevel vil kunne handle med leverandører og kunder i andre lande PEPPOL projekt skal således være limen, der holder de forskellige dele sammen. Tanken er således at udnytte den eksisterende struktur i landene. I Danmark har vi VANS og RASP, og har i PEPPOL spillet en modificeret RASP-profil ind som en mulig løsning til det centrale interoperabilitetslag. Processen består i at formulere alle forretningskravene, evaluere kandidater til infrastrukturen, derpå foretage valget på baggrund af gap-analyse i forhold til forretningskrav og til sidst udvikle selve softwaren. Dette kan man imidlertid kun

8 nå, hvis man tager en eksisterende åben standard kun ebxml og netop RASP. og på dette område findes der PEPPOL baserer sit arbejde på de specifikationer, der udarbejdes i CENBII Workshoppen. PEPPOL implementerer altså de standarder, som CENBII udvikler. Klaus Vilstrup Pedersen fortalte derefter, at alle konsortiets medlemslande deltager med varierende bidrag, og at Danmark og Norge yder en stor indsats. Ud af det samlede budget på 19 mio. er de 2,73 mio. sat af til infrastrukturen, med Mikkel Hippe Brun som koordinator. Strukturen i projektet er hængt op på såkaldte work packages, og i den work package, der beskæftiger sig med e-signaturer, arbejder man meget på at få de eksisterende løsninger på området til at hænge sammen. Begrebet trust er i den forbindelse temmelig vigtigt. Danmark er endnu ikke med i denne work package, men kommer muligvis til at arbejde med det senere i forløbet. Danmark er med i den tredje work package, der arbejder med kataloger som en kombination af en form for udbudsdokumenter og kravspecifikationer for, hvad man kan byde på, samt som udgangspunkt for ordrer. Der blev spurgt til brugen af UN/SPSC i forhold til dette arbejde, og Peter fortalte, at der er størst stemning for UN/SPSC. CPV er sat ind i regulativet for notation og CEN workshoppen vil lave mapning fra dette CPV-format. Jesper Kervin Petersen indskød, at man i Danske Regioner har mapning fra CPV. Side 8/9 Der er nedsat et dansk konsortium med deltagelse fra bl.a. Logica det tidligere WM-data IBM, Danske Regioner og, og Klaus Vilstrup Pedersen inviterede alle interesserede til at deltage. Det er ikke påkrævet at stille ressourcer til rådighed for konsortiet for at være med. Konsortiet følger ovennævnte work packages og orienteres mere indgående end de øvrige mødefora. Der lægges op til en mere aktiv deltagelse, men rollerne er endnu uklare. Siden 23. oktober har der været forhandlinger om PEPPOL, og man forventer projektstart til maj EU-Kommissionen sponsorerer projektet med 10 mio. euro, deltagerlandene stiller med resten. Der arbejdes for tiden på et consortium agreement om reglerne indbyrdes mellem landene i konsortiet. Danmark er ikke med i WP1, men da arbejdet i WP8 vedr. infrastrukturen er tæt bundet sammen med dette, vil Danmark alligevel få indflydelse herpå. 11. Eventuelt Jesper Kervin Petersen ville gerne vide, hvorfor man ikke tager ordrer med i den kommende bekendtgørelse. Peter Borresen svarede, at dette vil være vanskeligt, idet ordrer er noget mere komplekse end fakturaer, og måden de håndteres på i de offentlige myndigheder er meget forskellig. Man mangler desuden komponenter, som gør det muligt for alle at modtage ordrer. Med OIOSI kan alle sende, men ordremodtagelse mangler stadig i Nem- Handel-programmet. Muligheden for modtagelse af ordrer er dog en del af strategien.

9 Cecile Christensen påpegede afslutningsvis, at man i ikke har lovhjemmel til at inddrage elektroniske ordrer i bekendtgørelsen. Dette kræver en kongelig resolution fra Finansministeriet, som har givet en sådan på elektroniske fakturaer. 12. Næste møde Næste møde i SSU for e-handel finder sted den 26. august Vigtigste punkt på dagsordenen er at godkende dokumenterne i den udvidede indkøbsproces med henblik på at sende disse i høring sidst på efteråret, samt at orientere om resultatet af høringen af den opdaterede bekendtgørelse. Side 9/9

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data.

derved får adgang til en række yderligere funktionalitet og services, ligesom de vil kunne se egne data. Referat Møde i OIO-udvalget for e-handel Tilstede: Afbud: Søren Lauritsen, Århus kommune Flemming Møller, Progrator/gatetrade Thomas Mærsk Pedersen, Progrator/gatetrade Troels Mogensen, Medicoindustrien

Læs mere

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008

Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Referat OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Deltagere: Carsten Jensen, EDB Gruppen A/S Jens Christian Andersen, KMD Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Dorthe Gustavsen, Århus Kommune Søren

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 10. oktober 2007

Møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 10. oktober 2007 Møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 10. oktober 2007 Deltagere Helle Schade Sørensen, Per Kiilsholm, GS1 Carina Priess Sørensen, Økonomistyrelsen Mogens Christensen, WM-Data Knud Jacobsen,

Læs mere

Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 28. februar 2007

Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 28. februar 2007 Referat af møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 28. februar 2007 Deltagere Per Kiilsholm, GS1 Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Søren Lauritzen, Århus Kommune Lene Laursen, MedicoIndustrien

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Teknisk Workshop om NemHandel Heinrich Clausen heinrich@hothousecph.dk Tåstrup den 1. marts 2011 Agenda 09:00-09:30 Velkommen 09:30-10:30 Introduktion til OIOUBL 10:30-10:45 Pause 10:45-11:45 Introduktion

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

NemHandel i den offentlige sektor

NemHandel i den offentlige sektor NemHandel i den offentlige sektor Ny lovgivning Helle Schade-Sørensen Chefkonsulent IT og Telestyrelsen De første erfaringer Jan Hansen Indkøbskonsulent Høje Taastrup Kommune NemHandel ny lovgivning Hvad

Læs mere

IKA e-tænketank 10. marts 2016

IKA e-tænketank 10. marts 2016 IKA e-tænketank 10. 1 DAGENS TEKST EU-Direktiv om e-invoice Strategi for NemHandel og PEPPOL Digitaliseringsstrategien Digitalisering af udbudsprocessen 2 DIREKTIVFORSLAG OM ELEKTRONISK FAKTURERING Alle

Læs mere

Deltagere: Referat af 3. møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 8. november 2005. Referat. November 2005. IT- og Telestyrelsen

Deltagere: Referat af 3. møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 8. november 2005. Referat. November 2005. IT- og Telestyrelsen Referat Deltagere: Christian Christiansen, ITST (formand) Peter Larsen Borresen, ITST Helle Schade-Sørensen, VTU Stig Korsgaard, Finansrådet Carsten Pedersen, Finansrådet Carsten Balling, Økonomistyrelsen

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

IKA e-tænketank 28. Januar 2015

IKA e-tænketank 28. Januar 2015 IKA e-tænketank 28. Januar 2015 1 DAGENS TEKST Et jubilæum Nye profiler Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL 2 10 ÅR MED OBLIGATORISK E-FAKTURERING 3 NYE PROFILER I OIOUBL Basic Order

Læs mere

og versioneringsstrategi for OIOUBL - fælles standard for e-handelsdokumenter.

og versioneringsstrategi for OIOUBL - fælles standard for e-handelsdokumenter. Notat Opdaterings- og Versioneringsstrategi for OIOUBL fælles standard for e- handelsdokumenter Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning samt de opdateringer og præciseringer,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Referat af NemHandelsaktørmøde d. 23. maj 2013

Referat af NemHandelsaktørmøde d. 23. maj 2013 Referat af NemHandelsaktørmøde d. 23. maj 2013 Tilstede: Bent Overgaard Hansen Mogens Christensen Thomas Volf Johnny Lauridsen Bent Witte Rasmussen Preben Lauritsen Sten Lembo Simon Sørensen Asem Butt

Læs mere

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Referat af 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 21.09.2010 Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011

Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011 Referat af 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 13.04.2011 Referat 10. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 13. april 2011 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

IKA e-fokusmøde d. 23. august 2012

IKA e-fokusmøde d. 23. august 2012 IKA e-fokusmøde d. 23. august 2012 Sted: Odense Rådhus, lokale 220A kl. 10-15 Deltagere Bjarne Dyrup, Region Syddanmark Helle Bjerregård, Silkeborg Mette Sivebæk, Silkeborg Helle Schade, DGST Freddy Christiansen,

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010

Introduktion til NemHandel Infrastrukturen. Heinrich Clausen 4. november 2010 Introduktion til NemHandel Infrastrukturen Heinrich Clausen 4. november 2010 Komponenter i NemHandel Juridisk ramme Opdateret bekendtgørelse Tekniske standarder (OIOUBL, OIORASP,..) Vilkår Fælles infrastruktur

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

SSU for e-handel 13. Juni 2007

SSU for e-handel 13. Juni 2007 SSU for e-handel 13. Juni 2007 Agenda Velkommen og bordrunde Status på OIO serviceorienteret infrastruktur Status på OIOUBL; ny release og værktøjer Status på internationale aktiviteter Sektortilpasninger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager

Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager Januar 2006 Indhold 1. Baggrund...2 2. Fakturaflow - fakturahåndtering...3 3. Fakturaforberedelse...5 4. Fakturagodkendelse...5

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Følgegruppe for implementering af Ø90-budget

Følgegruppe for implementering af Ø90-budget Anders Andersen Claus Bech Jensen Flemming Sørensen Henrik Galsgaard Poul Erik Hedegaard Niels Bloch Merete Jensen Sanne Trampedach (referent) Dato: 19. april 2010 Følgegruppe for implementering af Ø90-budget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Indeholder: Standard tilslutnings-, abonnements- og transaktionspriser. Velegnet for virksomheder med mange transaktioner.

Indeholder: Standard tilslutnings-, abonnements- og transaktionspriser. Velegnet for virksomheder med mange transaktioner. BILAG 2 e faktura prisliste pr. 1. februar 2012 (direkte kunder) Virksomheden kan vælge mellem 2 forskellige prispakker, hvor det typisk er antallet af forventede transaktioner, der er afgørende for hvilken

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune

Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune REFERAT Kommunal styregruppe Referat af 3. møde med DUBU s kommunale styregruppe, 8. oktober 2015 Deltagere: Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed, KL Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed,

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014

NemHandelsaktørmøde. 21. januar 2014 NemHandelsaktørmøde 21. januar 2014 1 Agenda 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Bordet rundt hvad skaber problemer pt. 3. Status på testmiljø 4. Status på oprydning og forbedring af registreringer

Læs mere

Referat 8. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 15. juni 2010

Referat 8. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 15. juni 2010 Referat af 8. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 15.06.2010 Referat 8. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 15. juni 2010 Mødested: IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdtes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal,,. Til stede: Mette Jørgensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0313 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OUTPUT MANAGEMENT PRÆSENTATION LASERNET TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Præsentation for: EG Xellent brugergruppemøde Af: Stefan Reina Tabellae A/S i samarbejde med EGU Agenda Introduktion til Tabellae A/S

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Bilag G SKIs E-katalog og E-handel. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag G SKIs E-katalog og E-handel. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag G SKIs E-katalog og E-handel Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Hvad er SKIs E-katalog og hvordan vedligeholdes

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

Referat. Styrelsesmøde d. 20. januar 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Referat. Styrelsesmøde d. 20. januar 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Referat Styrelsesmøde d. 20. januar 2016 kl. 12.00 16.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Deltagere: Fmd. Poul Erik Kandrup (PEK), næstfmd. Knud Jepsen (KJ), best.medl. Gudrun Aspel (GA), best.medl.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat EU s regelgrundlag for Erasmus Mundus programmet Indholdsoversigt 1. Hvad er Erasmus Mundus programmet? 2. Hvilke

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Notat : Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger 1 Baggrund (ITST) har etableret en tilskudspulje med det formål at fremme

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice Teknisk vejledning til leverandører Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune Alle e-fakturaer til Københavns Kommune skal være i OIOUBL-format

Læs mere