Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008"

Transkript

1 Referat OIO-udvalgsmøde for e-handel d. 26. august 2008 Deltagere: Carsten Jensen, EDB Gruppen A/S Jens Christian Andersen, KMD Jesper Kervin Petersen, Danske Regioner Dorthe Gustavsen, Århus Kommune Søren Lauritsen, Århus Kommune Ole Futtrup, Microsoft Carsten Balling, Økonomistyrelsen Ulrik Heefelt, Økonomistyrelsen Lea Dall Zilmer, Økonomistyrelsen Mogens Christensen, Logica Flemming Møller Hansen, Progrator Ole Hansen, KL Lene Laursen, Medicoindustrien Per Kiilsholm, GS1 Helle Schade-Sørensen, ITST Peter Borresen, ITST Ole Ellerbæk Madsen, ITST Mikkel Hippe Brun, ITST Afbud: Stig Korsgaard, Finansrådet Carsten Pedersen, Finansrådet Carina Sørensen, Økonomistyrelsen Vibeke Møller, PBS Frederik Dietz, CSC Tim Lühne, Region Hovedstaden Dagsorden: 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra d. 6. marts Status for NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen 5. Status for udvidet indkøbsproces 6. Drøftelse af pejlemærker 7. Status på det internationale arbejde 8. Evt.! "# $% & '''% ()*# +, -.%. /0#/ AD1. Velkomst Helle bød velkommen til OIO-udvalget for e-handel, der nu ikke længere hedder Sektorstandardiseringudvalget for e-handel, men vil forsætte med de samme opgaver og det samme kommissorium som hidtil. Udvalgets medlemmer præsenterede sig selv, og dagsorden blev gennemgået og godkendt. AD2. Godkendelse af referat fra d. 6. marts 2008 Ingen kommentarer til referatet fra d. 6 marts Referatet godkendt

2 AD3. Status på NemHandel og PEPPOL-projektet. Mikkel Hippe Brun tegnede et billede af, hvordan trafikken på NemHandel ser ud lige nu. Der er stor fremgang. Den akkumulerede trafik er nu oppe på transaktioner og der er virksomheder, som bruger NemHandelsstrukturen. Dette er en stor stigning, der er sket over kort tid. Stigningen skyldes blandt andet, at der nu er mulighed for såkaldte hubs at tilkoble sig, f.eks. ERP Application Service Providers. Et eksempel på en hub, der har tilkoblet sig NemHandel, er Mammut, som har kunder i deres hub, hvilket har været med til at skyde kurven i vejret. Tilkobling til NemHandelsinfrastrukturen er særligt et salgsargumentet for dem, der ligger i Læs-Ind-segmentet. Udviklingen er indtil nu sket uden de store PRmidler, men der er stadig planen at lave en egentlig kampagne for NemHandel i løbet af efteråret. Søren Lauritzen: Hvordan sikre I, at de enkelte brancheorganisationer kommer med? Helle Schade-Sørensen: Vi har indtil nu undladt de store markedsføringstiltag i brancherne, fordi vi vil være helt sikre på, at børnesygdommene er overstået. Indtil nu har vi haft fokuseret samarbejdet med Håndværksrådet og Region Syddanmark. Mikkel Hippe orienterede herefter om situationen på support af NemHandel. Indtrykket fra supporten har vist sig, at vi både har fået fat i kunder, der absolut ikke er vant til at bruge det elektroniske medie samt dem, der er. Det har vist sig ikke at være en holdbar løsning for ITST, forsat at varetage supportfunktionen og man har derfor valgt at outsource funktionen. Styrelsen har på baggrund af indhentede tilbud fra tre leverandører, besluttet at MySupply overtager supportfunktionen på NemHandel fra d. 1. september AD4: Status på opdatering af bekendtgørelsen Helle Schade-Sørensen præsenterede modellen for opdatering af bekendtgørelsen, som jfr. præsentation fra mødet er: - OIOUBL Billing Simpel (faktura, kreditnota, rykker og Application Respons) samt NES profil 5 (faktura og kreditnota) bliver frivillig frem til maj OIOXML elektronisk regning skal understøttes indtil da - OIOUBL dokumenter skal sendes via RASP - Alle offentlige myndigheder skal være registreret i UDDI senest maj OIOXML elektronisk regning udgår maj 2010 Der blev spurgt til udenlandske leverandører, der sender regninger til det offentlige i Danmark. Svaret er at man umiddelbart forventer at forsætte som i dag, hvor de udenlandske leverandører er fritaget (de opfordres til at sende til et scanningsbureau). Vi vil dog gerne af med de scannede fakturaer, og Lea Zimler opfordrede til, når bekendtgørelsen er gået i høring, at tage en drøftelse om, hvordan vi håndterer de udenlandske leverandører. 2

3 Til oplægget omkring ændring af bekendtgørelsen kommenterede Ole Futtrup, at der erfaringsmæssigt set er en relativ kort frist for private virksomheder at omstille sig fra OIOXML til OIOUBL. Her supplerede Peter Borresen med, at vi selvfølgelig har det in mente, således at det ikke bliver en urimelig frist for virksomhederne alt efter, hvornår bekendtgørelsen godkendes og træder i kraft. Styrelsen vil naturligvis også tage højde for de høringssvar, der kommer ind. Herefter orienterede Helle Schade om problemstillingen omkring Application Respons, som handler om, at der i begyndelsen vil være en række ERP-systemer og leverandører uden ERP-systemer som ikke vil kunne modtage indgående dokumenter - hvilket er årsagen til at NES profil 5 er medtaget, som i midlertidig profil. Styrelsen samarbejder med Økonomistyrelsen om at gøre det muligt via den kommende fællesoffentlige dokumentboks at sende application respons til de virksomheder, som ikke kan modtage via andre kanaler. Målet er at Nes profil 5 fjernes fra bekendtgørelsen, når der findes løsninger klar til at understøtte modtagelse af application respons. Mogens Christensen pointerede vigtigheden af at få kommunikeret meget klart ud til it-leverandører og vareleverandører, at det er Billing Simpel der er endemålet NES5 er kun en overgangsløsning. Endelig orienterede Helle Schade kort om Revision af OIOUBL version 2.02 (se præsentationen fra mødet), som vil være den, der kommer til at indgå i bekendtgørelsen. Der er i høj grad tale om fejlrettelser fra forrige version. Revisionen er bagudkompatibel med version 2.01, og schematron valideringen er udarbejdet, så den kan accepterer dokumenter udarbejdet i begge versioner. AD5: Status OIOUBL udvidet indkøbsproces Helle Schade-Sørensen gav status på OIOUBL udvidet indkøbsproces. De fem dokumenter (sælgerinitieret tilbud, køberinitieret tilbud, punchout, køberinitieret fakturering og bilag)og de tilhørende profiler har været præsenteret for ehandelsgruppen, med en række konstruktive inputs som resultat. Der er bl.a. diskuteret, hvordan OIOUBL skal understøtte punchout fra webshops. Pakken med den udvidede indkøbsproces forventes færdig i slutningen af september og kan downloades fra Dog venter styrelsen med at sende den i offentlig høring til starten af 2009, således at markedet ikke får den blandet sammen med høringen af OIOUBL 2.02 og bekendtgørelsen. Herefter fulgte en overordnet gennemgang af scenarierne i den udvidede indkøbsproces (se præsentationen fra mødet). Specielt profilen omkring Uopfordret Tilbud (reklamer), blev drøftet, herunder konsekvensen af at undlade at understøtte den. En kommentar gik blandt andet 3

4 på, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil modtage uopfordrede tilbud, men kun fra udvalgte leverandører. Svaret hertil var, at man i så fald skal registrere sig til at kunne modtage uopfordrede tilbud i NemHandelsregistret. Herefter må man så i modtagersystemet lægge et tjek ind på, hvem afsender er og kun lade tilbud fra godkendte leverandører komme ind i systemet resten kan afvises med en application respons. Helle Schade pointerede at punch out problematikken ikke kan løses alene med OIOUBL, idet den kun dækker et meget lille område, nemlig alene de data der sendes retur fra leverandørens systemer. Standarder omkring adgang, etablering af session, identifikation osv. kan ikke dækkes af OIOUBL, men skal løses via andre standarder f.eks. SAML. Den generelle holdning efter de afsluttede drøftelser var, at scenarierne og de tilhørende profiler dækkede behovet på fornuftig vis. AD6 Forslag til opdatering af pejlemærker Helle Schade fremlagde et forslag til opdatering af udvalgets pejlemærker. I forslaget var pejlemærkerne opdelt i Parathed og Udbredelse (se vedhæftede præsentation). Paratheden (dvs. hvor mange kan bruge OIOUBL): Følgende mål var sat op for paratheden (under hvert mål er indsat evt. kommentarer fra mødet): Primo 2009: dansk lokalisering af OIOUBL e-handelsdokumenter i den udvidede indkøbsproces ligger klar. Medio 2010: den offentlige sektor er klar til at understøtte elektronisk udveksling af e-handelsdokumenter fra den del af den basale indkøbsproces som vedrører fakturering. Ultimo 2010: de private leverandører (som handler med det offentlige) er klar til at understøtte elektronisk udveksling af e-handelsdokumenter som vedrører fakturering. Kommentar: lidt foruroligende at der kun er ca. 6 måneder mellem, at det offentlige og det private skal være klar. Medio 2012: den offentlige sektor er klar til at understøtte elektronisk udveksling af e-handelsdokumenter fra hele den basale indkøbsproces (dvs. både fakturering og ordre). Kommentar: Vi bør præcisere hvilke dokumenter der indgår i den basale indkøbsproces. Ultimo 2012 skal 75% af de private leverandører være klar til at understøtte elektronisk udveksling af e-handelsdokumenter fra HELE den basale indkøbsproces (dvs. både fakturering og ordre). Kommentar: 75% er meget højt sat, når det er virksomheder. Man kunne 4

5 forestille sig at det var mere realistisk at se det vertikalt i stedet for horisontalt dvs. varegrupper i stedet for virksomheder. Kommentar: Ordre og faktura er oplagte, men går man videre end det, er det nok et begrænset med virksomheder, der kan være med. Særligt kataloger er en svær én at håndtere. Kommentar: Hvordan skal private leverandører forstås? Er det systemer? Virksomheder? Kommentar: Burde der ikke være et delmål for de offentlige myndigheder inden 2012? Udbredelse (Hvor mange bruger OIOUBL reelt): Medio 2010 skal 50% af samhandlen mellem det offentlige og det private (b2g) ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af e- handelsdokumenter i den basale indkøbsproces. Primo 2011 skal 35% af den private samhandel (b2b) ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af e-handelsdokumenter i den basale indkøbsproces. Ultimo 2012 skal 90% af samhandlen mellem den offentlige og private sektor (b2g) ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af e- handelsdokumenter i UBL 2.0 Kommentar: hvordan hænger det sammen med den tidligere parathed og at 75% for private leverandører? Kommentar; Det er vigtigt at parathed og udbredelse hænger sammen for at skabe troværdighed Kommentar: Er det 90% af den samhandel, der foregår i b2g? Ultimo 2012 skal 75% af den private samhandel (b2b) ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af e-handelsdokumenter i UBL 2.0 Styrelsen vil på baggrund af tilbagemeldingerne på mødet udarbejde et revideret forslag til pejlemærker til næste møde. AD7: Status på det internationale arbejde Mikkel Hippe orienterede om det europæiske PEPPOL-projekt, som består af ca. 10 medlemslande og regioner og arbejder med udveksling af ordre, kataloger osv. på tværs af lande. Et projekt til 120 mio. Euro, som løber over de næste tre år. Status er, at Danmark har ansvaret for infrastuktur delen med ITST og Mikkel Hippe Brun i spidsen. Lige nu arbejdes der med en indsamling af forskellige forrentningskrav fra en række arbejdsgrupper og lande. Indsamling sker via et spørgeskema. Indsamlingen skal også skabe viden om, hvad der eksisterer allerede, og hvad der skal udvikles. Danmark har en klar forventning om, at det langt hen ad vejen kommer til at ligne en dansk NemHandelsinfrastruktur. Peter Borresen gav status på CEN-workshoppen. Der er kommet flere nye lande med bl.a. Holland og Tyskland. Microsoft er også kommet med som partner. I arbejdsgrupperne i workshoppen har man i øjeblikket fokus på at lave profiler til preawarding og postawarding. Med input fra OIOUBL, NESUBL og 5

6 UN/CEFACT sammenkobles disse til et fælles sæt af specifikationer. Fokusområdet er, at det skal virker i hele Europa. I FN arbejder vi også på, at det kan udvikles til resten af verden via UN/CEFACT. Status på E-invoicing Expert Group (nedsat af eu-kommissionen) blev givet af Helle Schade-Sørensen. Danmark er repræsenteret i denne gruppe gennem NES. Opgaven for gruppen er at definere en ramme for fakturering i Europa, herunder aspekter omkring dokumentstandarder, sikkerhed og transport af data. Gruppen er nedsat for at skabe rammerne for at nå kommissionens mål om at 50% af alle offentlige myndigheders e-handel med private leverandører i 2010 kan foregå elektronisk. På næste møde i Expert Group er Mikkel Hippe Brun inviteret med for at give dem et billede af, hvordan man i PEPPOL projektet har tænkt sig at skabe rammerne for en fælles infrastruktur. AD8: Eventuelt Ole Hansen bad om at materiale til møderne fremover bliver tilsendt en uge før, således at organisationerne kan nå at informere og koordinere internt. Peter Borresen oplyste, at han stopper i ITST pr. 1. oktober, for at starte egen virksomhed. Der indkaldelse til næste møde, når den opdaterede bekendtgørelsen er sendt i høring. 6

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Referat af NemHandelaktørmøde

Referat af NemHandelaktørmøde Referat af NemHandelaktørmøde 4. juni 2014 SOK/MSH Tilstede: Mikkel Hempel, Tricom Simon Pedersen, Tricom Allan Jensen, Digital CAB Bjørn Rasmussen, IBM Kaj Andersen, IBM Mogens Christensen, CGI Dan Overgaard,

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Referat fra Vejbygningssektionens ordinære generalforsamling fredag den 16. november 2007 kl. 9:00 på Entreprenørskolen Der var 60 deltagere fra 25 medlemsvirksomheder samt direktør Mogens Hansen og sektionens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere