Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors"

Transkript

1 Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Side 1 af 10

2 1. Indledning Udviklingen af læringsstrategien sker som led i arbejdet med at implementere Strategi 2015, hvor fællesnævneren er at skabe bedre rammer for kvalitativ og kvantitativ udvikling. Det betyder at: - vi skal lave flere og bedre aktiviteter til gavn for vores brugere. - vi skal være til stede overalt, hvor der er et behov. - vi skal løbende udvide, tilpasse og styrke vores nuværende aktiviteter, samt udvikle helt nye aktivitetskoncepter. Den centrale ressource, der skal sikre, at dette kan lykkes, er det stærke frivillige fællesskab, som URK består af. Denne læringsstrategi skal bidrage til, at vi igennem en god modtagelse af nye frivillige og efterfølgende tilbud om uddannelsesforløb sikrer, at de frivillige i fællesskab har redskaberne til at løse deres aktivitetsbestemte opgaver og organisatoriske udfordringer. Samtidig skal den bidrage til, at vi arbejder på at sikre tilhørsforholdet til organisationen ved at styrke Røde Kors-identiteten blandt de frivillige. 2. Rammerne for strategien Denne strategi sætter rammen for alle de læringsinitiativer, som Ungdommens Røde Kors tilbyder sine frivillige. Strategien vil målrette eksisterende læringsinitiativer samt sætte rammerne for udviklingen af nye læringsinitiativer i URK. Dette sker med henblik på at styrke den metodiske tilgang og sammenhængen mellem initiativerne frem mod Dette har som konsekvens, at en række af de eksisterende læringstiltag skal justeres, samt at der skal igangsættes nye. 3. Det strategiske mål Målet med læringsstrategien er at: Læringsarbejdet skal styrke det frivillige fællesskabs målrettede og kvalificerede indsats for udsatte børn og unge. Stærke fællesskaber blandt de frivillige er centralt for læringen hos de frivillige, samt for gennemførelsen og udviklingen af virkningsfulde indsatser. En stærk fælles forståelse af og fællesskab om, hvordan der skabes en positiv forandring for brugeren, er grundlaget for succesen af URK s aktiviteter. Samtidig skal der være fokus på at styrke de frivilliges arbejde med målrettet at udvikle URK s indsatser. Side 2 af 10

3 4. Principper Læringsstrategien implementeres indenfor rammerne af seks principper. Gennemførslen af alle fremtidige læringstiltag i organisationen skal ske med udgangspunkt i disse principper. Principperne fungerer på denne måde som guidelines, der skal sikre kvaliteten af læringsaktiviteterne i URK. 1. Alle læringstiltag skal skabe merværdi ved at bidrage til, at URK når sin fremtidsdrøm om, at ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. I Ungdommens Røde Kors er læringstiltag ikke et mål i sig selv. Det er et middel til at skabe merværdi for organisationen og dermed bidrage til, at vi når vores fremtidsdrøm. Derfor skal det altid overvejes, hvordan et læringstiltag skaber merværdi og bidrager til, at vi når vores fremtidsdrøm. 2. Det skal altid fremgå klart, hvad formålet er med deltagelse i en læringsaktivitet. Alle læringstiltag skal være attraktive, motiverende og givtige for de frivillige at deltage i. Det bliver de blandt andet ved, at det til enhver tid står klart, hvordan læringsarbejdet styrker den frivillige, både i arbejdet i organisationen, men også hvordan det styrker den frivilliges generelle kompetencer til brug i sammenhænge uden for organisationen. 3. Alle læringstiltag indeholder tre faser: forberedelse, træning samt efterbehandling. For at sikre, at organisationen opnår den ønskede effekt af læringstiltagene, er det vigtigt, at læring ikke kun tænkes som selve deltagelsen på et kursus. Alle kurser skal aktivere deltagerne før kurset, så de indstiller sig på, hvad der skal ske på kurset. Endvidere skal der være en opfølgning på kurset, der sikrer at deltagerne efterfølgende får forholdt kursets indhold til deres hverdagspraksis. 4. Alle læringstiltag tager udgangspunkt i de frivilliges hverdag. Læringstiltag i URK skal tage udgangspunkt i action learning, så kurserne tager udgangspunkt i de frivilliges hverdag. Det er vigtigt for at sikre kursernes relevans og anvendelighed. 5. Frivillige skal kunne dokumentere deres udviklede kompetencer på baggrund af alle læringstiltag. Det er vigtigt, at vi kan dokumentere de kompetencer, som de frivillige tilegner sig gennem læringstiltag. Dels synliggøres det for de frivillige, hvad de får ud af at være frivillige i organisationen, og dels kan de dokumentere det i øvrige sammenhænge, hvilket begge er motiverende faktorer. 1 1 Det indebærer, at der udvikles et centralt system, der dokumenterer hvilke kurser, de frivillige har deltaget i. Side 3 af 10

4 6. Frivillige skal have udviklingsmuligheder. Alle læringstiltag skal tænkes i en sammenhæng for at anspore vores frivillige talenter til at gennemgå en frivilligkarriere, og hele tiden have mulighed for at udvikle sig videre i organisationen. 6. Delmål Arbejdet med at opnå det strategiske mål sker med udgangspunkt i følgende tre delmål. Til hvert af delmålene knytter sig en række succeskriterier samt en række initiativer. Bilag 1 indeholder et strategikort, som giver et overblik over indsatsen samt sammenhængen mellem mål, delmål og initiativer. Delmål 1: Den enkelte frivillige ved, hvordan den enkelte og fællesskabet skaber en positiv forandring for brugeren. Med dette mål sættes der fokus på, at der udvikles læringstiltag, der styrker den fælles indsats, der bliver gennemført på aktiviteterne. Disse læringstiltag skal tage udgangspunkt i URK s metodiske karakteristika, der er tværgående for URK s aktiviteter samt de aktivitetsspecifikke forandringsteorier. Dette skal styrke det metodiske fællesskab, der forener os på tværs af organisationen. Samtidigt skal det sikre, at den målrettede indsats på aktiviteterne styrkes med udgangspunkt i aktivitetskoncepters fælles metode. Derfor er det vores mål at, der i år 2015 er: - 90 procent af de frivillige, der har forståelse for formålet med den aktivitet, som de udfører procent af de frivillige der mener, at de har redskaberne og kompetencerne til at bidrage til opnåelse af aktivitetens formål procent af de frivillige, der har deltaget i en læringsaktivitet der føler, at det har bidraget til deres indsats for at gøre en positiv forskel for udsatte børn og unge procent af de frivillige ledere, der mener, at de frivillige agerer i henhold til formålet med den aktivitet, som de udfører procent af de frivillige ledere, der mener at de frivillige gennemgår en positiv udvikling i henhold til opnåelse af aktivitetens formål, ved deltagelse i læringsinitiativer. Initiativ 1 - Introduktion til aktiviteten. Frem mod 2015 støttes styregrupperne på alle aktivitetsområder i at udvikle en uddannelse, der kan sikre, at alle nye frivillige får en grundig introduktion til aktiviteten. Disse obligatoriske introduktioner skal ske med udgangspunkt i aktivitetskonceptets forandringsteori. Der er ingen formkrav til introduktionen. Alt efter hvad der er meningsfuldt, kan der anvendes mentorordninger, nationale uddannelsesdage, e-learning mv. Initiativ 2 - Der udvikles en kursusrække bestående af fire moduler, som tager udgangspunkt i de fællestræk, der kendetegner URK s aktivitetskoncepter. Disse udbydes regionalt på skift hvert halvår. Side 4 af 10

5 URK gennemfører mange forskellige aktiviteter for udsatte børn og unge. På trods af deres mangfoldighed og bredde er der en række fællestræk, der binder dem sammen. Derfor udvikles og implementeres der et metodisk kursuskoncept, der tager udgangspunkt i URK s tværgående metodiske karakteristika, der er identificeret i NATIONAL STRATEGI Konceptet består af fire forskellige moduler. Hvert halvår skal modulerne på skift tilbydes i hver region. Det skal bidrage til at styrke det metodiske fællesskab på tværs af organisationen, nationalt såvel som internationalt. Modulerne kan eksempelvis omhandle ung til ung -metoden, den psykosociale indsats etc. Kurserne er et tilbud til alle frivillige. Delmål 2: Læringsarbejdet udvikler frivillige ledere, til at løfte deres ledelsesansvar som forandringsagenter og kulturbærere i organisationen. URK s frivillige ledere bærer et stort ansvar. De er midtpunktet for fællesskabets indsats. Det er derfor vigtigt, at de er rustet til at løfte denne opgave. Derfor udvikles en modulopbygget lederuddannelse, der giver frivillige ledere mulighed for kontinuerligt at udvikle sig, så de kan være drivkræften i at sikre og udvikle fællesskabets indsats. Derfor er det vores mål, at der i år 2015 er: - 90 procent af de frivillige ledere der føler, at de er rustede til at udføre deres rolle som frivillige ledere procent af de frivillige ledere, der har deltaget i en læringsaktivitet der føler, at deltagelsen har styrket dem som frivillige ledere procent af de frivillige der mener, at deres nærmeste leder giver dem klare rammer for det frivillige arbejde. Initiativ 1 - Grundkursus i frivillig ledelse i URK Alle frivillige, der får et ledelsesansvar; aktivitetsledere, LUR-formænd, SG-formænd og Landsstyrelsesmedlemmer indkaldes til et fælles grundkursus i ledelse. Grundkurset bliver opdelt i to dele. Den ene, som er fælles for alle deltagere, har fokus på den organisatoriske ramme og generelle ledelsesmæssige færdigheder. Den anden del knytter sig til den rolle, der ligger i at være leder for en aktivitet, eller leder eller medlem af en styregruppe eller et lokalt udviklingsråd. Kurset er obligatorisk og bliver adgangskrav til videre lederuddannelse i URK og udbydes minimum tre gange årligt. Det er muligt at udvikle yderligere ledelseskurser internt på aktivitetsområder, hvis det findes nødvendigt. Initiativ 2 Videregående frivillig ledelse. I samarbejde med en virksomhed udvikles der et modulopbygget frivillig ledertræningsprogram under navnet Videregående frivillig ledelse. Ledertræningsprogrammet muliggør, at de frivillige kan udvikle deres personlige lederevner, med udgangspunkt i deres hverdagsudfordringer. Side 5 af 10

6 Initiativ 3 Udviklingssamarbejder mellem etablerede og nystartede udviklingsråd. Der igangsættes regionale udviklingssamarbejder mellem etablerede og alle nystartede udviklingsråd. Dette skal sikre, at alle nye udviklingsråd eller mindre udviklingsråd, der har oplevet stor udskiftning blandt medlemmerne, kan få støtte og inspiration til at udføre deres opgaver. Delmål 3: Læringsarbejdet skaber en fælles identitet, der bygger bro mellem de små fællesskaber og det brede fællesskab i organisationen. URK s styrke er, at vi er til stede i de fleste dele af landet og har mange forskellige aktiviteter. De frivilliges opgaver er derfor meget forskellige og derfor er det vigtigt at have fokus på de ting, der samler os og gør os stærke. Kendskabet til URK og tilhørsforholdet til Røde Kors-bevægelsen skal være et samlingspunkt, som muliggør erfaringsudvekslingen samt den gensidige inspiration på tværs af organisationen. Derfor er det vores mål at, der i år 2015 er: - Andel af de frivillige deltager på fælles læringsinitiativer fordobles i løbet af strategiperioden. - Andelen af frivillige, der i løbet af en frivilligkarriere, involverer sig flere steder i URK, fordobles. Disse succeskriterier vurderes på baggrund af en baseline og en efterfølgende årlig udvikling. Initiativ 1 Modtagelsesmateriale Der udvikles modtagelsesmateriale, der udsendes til alle nye frivillige. Dette materiale indeholder en del om Ungdommens Røde Kors, herunder vores organisatoriske opbygning og vores plads i Røde Kors-bevægelsen samt en aktivitetsspecifik del. Desuden medsendes samværspolitikken og frivilligpolitikken. Initiativ 2 - Lokale introduktionsarrangementer i alle LUR For at styrke de lokale fællesskaber på tværs af aktiviteter, arrangerer de enkelte lokale udviklingsråd hvert år et introduktionsarrangement til URK, der også indeholder et førstehjælpskursus. Initiativ 3 Samling af læringsinitiativer på faste læringsdage. For at skabe fællesskabsfølelsen og organisationsidentitet, afholdes fælles læringsinitiativer så vidt muligt på få faste læringsdage. Side 6 af 10

7 7. Implementering Forholdet til det eksisterende læringsarbejde I forbindelse med implementeringen af nærværende læringsstrategi er det nødvendigt at forholde sig til det eksisterende læringsarbejde. Som tidligere nævnt findes der allerede en lang række læringstiltag i URK. Implementeringen af læringsstrategien skal ske med respekt for eksisterende tiltag og med den holdning, at eksisterende tiltag som udgangspunkt kan videreføres, dog med en bedre koordinering i forhold til nye og øvrige tiltag samt med et gennemsyn af, om alle eksisterende læringstiltag lever op til læringsstrategiens mål og principper. Rollefordeling og bæredygtighed Læringsarbejdet skal integreres i de eksisterende rammer i URK, derfor skal alle dele af URK aktiveres i implementeringen af læringsstrategien. For at sikre konsistens og kvalitet i implementeringen af strategien, vil ledelsen af implementeringen forankres på sekretariatet. I den efterfølgende drift af de enkelte initiativer vil de frivillige i URK spille en stor rolle i gennemførelsen af læringsstrategien. Både som modtagere, men også som ansvarlige medarrangører og som undervisere. Det skal sikre en god forankring og et godt ejerskab, og dels kommer det til at give et bedre resultat, da det i mange henseender er de frivillige, der ved bedst og har de bedste forudsætninger for at undervise deres frivillige kollegaer, og på den måde lærer den gode praksis fra sig. Denne tilgang bidrager til, at læringsstrategien bliver bæredygtig, og det er vigtigt, at implementeringen understøtter dette bæredygtige aspekt. Følgende tabel giver en oversigt over hvilke grupper, der involveres i udviklingen og implementeringen af initiativerne, samt hvem der skal undervise og gennemføre initiativerne efterfølgende. Initiativ Udvikling og implementering Bæredygtighed 1.1 Introduktion til aktiviteten. - Styregrupper Drift: Styregrupper (understøttet af de sekretariatet) Kursusrække bestående af fire moduler, som tager udgangspunkt i de fællestræk der kendetegner URK s aktivitetskoncepter. - HRU - Fokusgruppe af aktivitetsfrivillige Drift: HRU (understøttet af sekretariatet). Undervisere: Uddannede frivillige undervisere (der gennemføres training of trainers ). 2.1 Grundkursus i frivillig ledelse. 2.2 Videregående frivillig ledelse Udviklingssamarbejder mellem etablerede og nystartede udviklingsråd. - HRU - HRU - Fokusgruppe af frivillige ledere - Store lokale udviklingsråd - Nye lokale udviklingsråd 3.1 Modtagelsesmateriale - Styregrupper - Kommunikationskonsulenterne Drift: HRU (understøttet af sekretariatet). Undervisere: Uddannede frivillige undervisere (der gennemføres training of trainers ). Ansatte i partnervirksomheder. Sekretariatsmedarbejdere. Drift: HRU. Undervisere: Ansatte i partnervirksomheder/ øvrige relevante undervisere. Drift: Sekretariatet. Drift: Sekretariatet Side 7 af 10

8 3.2 Lokale introduktionsarrangementer i alle LUR Samling af læringsinitiativer på faste læringsdage. - De lokale udviklingsråd Drift: De lokale udviklingsråd Undervisere: De lokale udviklingsråd. Ansat førstehjælpsunderviser. Drift: Sekretariatet Udover ovenstående lægges der op til, at HR-afdelingerne fra en række større virksomheder involveres i udviklingen af de enkelte initiativer. Som en del af implementeringen vil der blive udviklet et mere konkret læringsprogram, som klart giver overblik over indholdet af de enkelte læringsinitiativer, ligesom der til hvert læringsinitiativ bliver udviklet undervisningsmateriale, der løbende opdateres. Milepælsplan Sekretariatet skal som leder af implementeringen af læringsstrategien udvikle en milepælsplan, som de løbende afrapporterer til Landsstyrelsen. Milepælsplanen skal opfylde, at alle initiativer er implementerede i udgangen af 2013 og succeskriterierne er opnåede i udgangen af Måling og evaluering Vi ønsker i arbejdet med læring løbende at monitorere implementeringen, samt indsamle viden om hvad der virker. Derfor udstikker nærværende læringsstrategi krav om løbende indsamling af data, der kan ligge til grund for den løbende udvikling på initiativniveau, samt måle på effekten af tiltagene på delmålsniveau. Evaluering på initiativniveau Vi ønsker, at der i forbindelse med afholdelse af de enkelte læringsinitiativer foretages evalueringer, der lever op til følgende evalueringsprincipper: Alle læringstiltag skal evalueres på tre niveauer: - Reaktion: Kunne de frivillige lide at deltage i læringsinitiativet (tilfredshedsevaluering)? - Læring: Fik de frivillige et fagligt udbytte af at deltage på læringsaktiviteten? - Adfærd: Brugte de frivillige det faglige udbytte, som de fik fra læringsaktiviteten? Endvidere skal der to gange i løbet af strategiperioden laves en dybdegående evaluering af de enkelte initiativers indhold og form. Det skal sikre, at initiativerne løbende udvikles samt at der indsamles viden, som udvikling af URK's læringsarbejde efter 2015 kan tage udgangspunkt i. Disse evalueringer kan fx tage udgangspunkt i fokusgruppeinterview, observation etc. Side 8 af 10

9 Måling på delmålsniveau I forbindelse med afslutningen af strategiperioden foretages der en undersøgelse på baggrund af strategiens succeskriterier for at klarlægge, hvorvidt strategiens mål opfyldes samt hvilke initiativer, der er effektfulde. Side 9 af 10

10 Bilag 1: Strategikort strategiske mål, delmål og initiativer Initiativer Delmål Strategiske mål 1.1 Introduktion til aktiviteten Der udvikles en kursusrække bestående af fire moduler, som tager udgangspunkt i de fællestræk, der er hos URK s aktivitets-koncepter. Disse udbydes regionalt på skift hvert halvår. Den enkelte frivillige ved, hvordan den enkelte og fællesskabet skaber en positiv forandring for brugeren. 2.1 Grundkursus i frivillig ledelse i URK Videregående frivillig ledelse. 2.3 Udviklingssamarbejder mellem etablerede og nystartede udviklingsråd. Læringsarbejdet udvikler frivillige ledere, til at løfte deres ledelsesansvar som forandringsagenter og kulturbærere i organisationen. Læringsarbejdet styrker det frivillige fællesskabs målrettede og kvalificerede indsats for udsatte børn og unge. 3.1 Modtagelsesmateriale Lokale introduktionsarrangementer i alle LUR. 3.3 Samling af læringsinitiativer på faste læringsdage. Læringsarbejdet skaber en fælles identitet, der bygger bro mellem de små fællesskaber og det brede fællesskab i organisationen. Side 10 af 10

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur

Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur Handlingsplan 2014 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Landsstyrelsens prioriteter i 2014 Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur B) Ekstern

Læs mere

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur?

Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Hvad er en god sikkerhedskultur? Sikkerhedskultur Hvordan går det med sikkerheden? Virksomheder er i stigende grad udsatte og sårbare over for såvel eksterne som interne sikkerhedstrusler. Truslerne kan være rettet mod mennesker, it-systemer,

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

GUIDE TIL STYREGRUPPER

GUIDE TIL STYREGRUPPER GUIDE TIL STYREGRUPPER Indholdfortegnelse Indledning............................... 4 Ungdommens Røde Kors organisering............... 5 Aktivitetsgrupper........................... 5 Lokale udviklingsråd

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats r og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats De baba-frivillige fædre er indsatsens primære forandringsagenter. De indgår i et stærkt fællesskab af fædre. De deltager aktivt i læringsforløbet, og fungerer

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - INSTITUTION Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Statusevaluering Fællesskaber for Alle

Statusevaluering Fællesskaber for Alle Emne: Til: Kopi: til: BILAG Statusevaluering Fællesskaber for Alle Den 4. september 2013 Statusevaluering Fællesskaber for Alle Introduktion Nedenstående er en statusevaluering over hovedaktiviteterne

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis

INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis NATIONAL STRATEGI 2012-2015 INDHOLD 1 2 3 6 Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis 1 STRATEGISKE AMBITIONER Ungdommens Røde Kors fremtidsdrøm

Læs mere

GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING

GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING GØR FORANDRINGSTEORIEN KLAR TIL EVALUERING Er vi klar til evaluering? MÅLGRUPPE INDSATSEN PRÆSTATIO-NER (output) - kort sigt mellemlang sigt - lang sigt Den målgruppe som projektets aktiviteter direkte

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT ERFARING MED IMPLEMENTERING AF MI Ældre- og handicapforvaltningen, (ÆHF) Odense 3.500 medarbejdere

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Fastholdelseskaravanens resultater

Fastholdelseskaravanens resultater Fastholdelseskaravanens resultater Veje til fastholdelse 13. november 2012 Ernst & Young har evalueret Fastholdelseskaravanen siden 2008 Vi har evalueret en lang række udvalgte indsatser i dybden. Vi har

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Hvorfor f er evalueringer så forskellige og rapporterne så lange? Om implementeringen af en fælles evalueringsmodel i en stor socialforvaltning

Hvorfor f er evalueringer så forskellige og rapporterne så lange? Om implementeringen af en fælles evalueringsmodel i en stor socialforvaltning Hvorfor f er evalueringer så forskellige og rapporterne så lange? Om implementeringen af en fælles evalueringsmodel i en stor socialforvaltning Hvem er vi? Andreas Stounbjerg: Fuldmægtig i Ressourcestyring

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere