DOCOSPOT Abonnementsaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOCOSPOT Abonnementsaftale"

Transkript

1 DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr ) og Business Partneren(kunde) Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for Aftalen mellem Parterne Abonnementsaftalen træder i kraft ved Business Partnerens underskrift af DOCOSPOT KØBSAFTALE. 2. Abonnementets omfang og anvendelse 2.1. Abonnementsaftalen giver Business Partnerens medarbejder brugsret til dokumentationsprogrammet DOCOSPOT, de opdateringer, der løbende udgives af DOCOSPOT DENMARK ApS samt tilkøbte moduler til DOCOSPOT Abonnementsaftalen er gældende for de enheder, hvortil der er tegnet abonnement og må kun anvendes af Business Partnerens medarbejdere eller konsulenter hyret af Business Partneren. 3. Abonnementets Varighed og Bindingsperiode 3.1. Denne aftale indgås som en løbende aftale Business Partneren har ingen bindingsperiode, udover løbende kalendermåned. 4. Aftalens ophør 4.1. Denne Aftale kan opsiges efter den i pkt nævnte periode Opsigelsen skal foretages skriftligt til DOCOSPOT DENMARK ApS (via mail el. post). 5. Priser, Betalingsbetingelser og fakturering 5.1. Priser Ved køb af DOCOSPOT vil der fast være et servergebyr pr. enhed Dertil kommer prisen for et abonnement gældende for standard/grundpakken af DOCOSPOT pr. enhed. De til enhver tid gældende priser på standard/grundpakken, samt servergebyr fremgår af DOCOSPOT DENMARK ApS Prisliste, der opdateres i takt med, at der sker reguleringer Det er yderligere muligt at købe tillægspakker. Prisen pr. pakke lægges oveni standard abonnementsprisen, hvorved den endelige samlede abonnementspris fremkommer Købes der en større mængde af licenser gives der en procentvis mængderabat i forhold til mængden af licenser Business Partneren ønsker at købe. Dette vil fremgå af DOCOSPOT DENMARK ApS Prisliste Prisændringer i abonnementsprisen kan forekomme. Sker der prisændringer vil disse blive varslet skriftligt en (1) måned i forvejen fra datoen, hvorfra ændringerne vil træde i kraft Betalingsbetingelser og fakturering Serviceydelser, som omfatter support og vedligeholdelse er inkluderet i abonnementspriserne og faktureres ikke separat. Dette inkludere IKKE Business Partnerens egne hardwareprodukter Opkrævning i henhold til denne aftale sker ved forudbetaling på månedsbasis ved fremsendelse af faktura med angivelse af beløb, samt sidste rettidige betalingsdato Betaler Business Partneren ikke rettidigt og senest efter 10 dage efter rettidig betalingsdato tillægges der et rykkergebyr for hver rykker, der udsendes. Gebyrets størrelse fremgår af DOCOSPOT KØBSAFTALE Er der stadig ikke sket betaling 20 dage efter seneste rettidige betalingsdato, forbeholder DOCOSPOT DENMARK ApS sig retten til at ophæve Business Partnerens abonnement samt lukke for Business Partnerens adgang til DOCOSPOT. Der vil herefter blive indledt en inkassosag for opkrævning af skyldige beløb. 6. Business Partnerens Data og Lagring 6.1. Business Partneren accepterer, at data registreret i DOCOSPOT overføres til lagring hos DOCOSPOT DENMARK ApS Business Partneren ejer og kan frit disponere over rapporter i DOCOSPOT. Opsiges abonnementet, overføres rapporter fra DOCOSPOT DENMARK ApS til Business Partnerens disposition DOCOSPOT DENMARK ApS garanterer min. 3 måneders datalagring på Business Partnerens vegne Der foretages 24 timers backup. Side 1 af 6

2 7. Driftsstabilitet, Support og Vedligeholdelse 7.1. Driftsstabilitet og Vedligeholdelse DOCOSPOT DENMARK ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser For at yde den bedst mulige service og vedligeholdelse er det nødvendigt at foretage softwareopdateringer m.v. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til DOCOSPOT. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvist blive placeret i tidsrummet mellem kl. 18:00-08:00. DOCOSPOT DENMARK ApS er uden ansvar for afbrydelser inden for dette tidsrum. Skulle det blive nødvendigt, at afbryde adgangen til DOCOSPOT uden for anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside Support Har Business Partneren brug for support i forbindelse med basisfunktioner i DOCOSPOT, er det muligt at kontakte DOCOSPOT Hotline for assistance. Se kontaktinformationerne på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside Al support ydes telefonisk af en DOCOSPOT DENMARK ApS medarbejder, som enten løser problemet på stedet eller sætter en tekniker på sagen Afhjælpning af fejl og mangler Ved fejl og mangler på service udført af og/eller produkter fra DOCOSPOT DENMARK ApS, vil fejl, som er dækket af abonnements-vilkårene blive afhjulpet uden beregning og indenfor 5 arbejdsdage, med mindre fejlen skyldes forhold uden for DOCOSPOT DENMARK ApS kontrol, så som driftsstop, nedbrud, force majeure, for hvilket DOCOSPOT DENMARK ApS ligeledes ikke kan holdes ansvarlig Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt. 8. DOCOSPOT DENMARK ApS leveringsforpligtelse 8.1. DOCOSPOT DENMARK ApS forpligtes jf. denne Aftale at levere standardprogrammet DOCOSPOT samt de tillægsmoduler Business Partneren har valgt, dog jf. pkt Business Partnerens betalingspligt 9.1. Business Partneren skal betale for DOCSPOTS leverance fra startstidspunktet. Prisen er de til enhver tid gældende priser, som er anført i DOCOSPOT DENMARK ApS Prislisten Business Partnerens manglende betaling betragtes ikke som en opsigelse af Aftalen, men derimod som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. pkt. 12 om Misligholdelse. 10. Fortrolighed og Datasikkerhed DOCOSPOT DENMARK ApS har tavshedspligt om alle informationer, DOCOSPOT DENMARK ApS måtte komme i besiddelse af om Business Partneren og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette specifikt er aftalt med Business Partneren DOCOSPOT DENMARK ApS foretager på døgnbasis backup af hovedfiler således, at Business Partneren ikke risikerer at miste mere end de sidste 24 timers lagret data i tilfælde af driftsforstyrrelser el. lign DOCOSPOT DENMARK ApS sikre desuden, at data lagret i softwaret DOCOSPOT behandles med samme høje niveau af fortrolighed, som Business Partnerens data og at der er truffet lagringsforanstaltninger, som hjælper til at sikre Business Partneren mod hændeligt tab af eller forringelse af data jf. DOCOSPOT LICENSAFTALE pkt Rettigheder Ophavs- og Ejendomsret DOCOSPOT DENMARK ApS forbeholder sig ejendomsretten og ophavsretten til alt det leverede materiale fra DOCOSPOT DENMARK ApS samt erklærer at have brugsretten til applikationer samt andet software leveret af underleverandører Business Partneren accepterer at, denne ikke reproducere, duplicere, kopiere, sælge, videresælge eller fremvise DOCOSPOT med kommercielle formål. Servicen er beskyttet af loven om ophavsret Krænkelse af disse rettigheder og/eller misbrug af nogen art af DOCOSPOT vil medføre at DOCOSPOT DENMARK ApS lukker Business Partnerens konto samt påbegynder retsforfølgelse jf. pkt. 12 Misligholdelse. Side 2 af 6

3 11.2. DOCOSPOT DENMARK ApS ret til ændringer DOCOSPOT DENMARK ApS er berettiget til løbende at videreudvikle, forbedre og opdatere softwaret DOCOSPOT Sådanne forbedringer og opdateringer vil enten sendes ud som softwareopdateringer, eller være tilgængelige på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside. 12. Misligholdelse Parterne kan hæve kontrakten uden hensyntagen til opsigelsesvarsel, såfremt den anden part misligholder kontrakten væsentligt Der foreligger væsentlig misligholdelse i tilfælde af misbrug og overtrædelse af DOCOSPOT DENMARK ApS immaterielle og ejendomsretlige rettigheder. Overholdes bestemmelserne i denne Aftale ikke fra Business Partnerens side, vil der foreligge væsentlig misligholdelse og Licensgiver vil jf. pkt.12.1 være berettiget til at hæve kontrakten efter de i pkt gældende bestemmelser Væsentlig misligholdelse foreligger også i tilfælde af Business Partnerens manglende betaling, som giver DOCOSPOT DENMARK ApS retten til at ophæve nærværende Aftale og kræve erstatning for det tab, som DOCOSPOT DENMARK ApS har lidt i forbindelse med misligholdelsen Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt Business Partneren er begæret konkurs eller er taget under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det Den part, der ønsker at ophæve kontrakten, skal forinden meddele dette ved et skriftligt påbud til den anden part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft. Ophævelsen har virkning fra meddelelsestidspunktet og frem. 13. Ansvar Opfyldelse eller misligholdelse af denne aftale er underlagt de almindelige danske ansvars- og erstatningsregler samt nedennævnte ansvars-begrænsninger DOCOSPOT DENMARK ApS bærer intet ansvar for fejl forårsaget af DOCOSPOT på Business Partnerens udstyr m.v., som resultere i evt. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab DOCOSPOT DENMARK ApS bærer intet ansvar, såfremt køber selv eller tredjemand fortager indgreb/ændringer i DOCOSPOT. I så tilfælde bortfalder al garanti/service på DOCOSPOT. 14. Tvist Alle tvister vedr. fortolkning, udførelse eller krav opstået på baggrund af denne aftale afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende regler for Voldgift. Side 3 af 6

4 D O C O S P O T S O F T W A R E L I C E N S A F TA L E 1. Formål 1.1. Licensgiver har udviklet DOCOSPOT, som er et system, der danner muligheden for, via billeder og tekst, at dokumentere, vidensdele og procesbeskrive gennem en mobil platform. Disse informationer opsamles automatisk i et samlet dokument, der herefter viderebringes til tredjemand, som dokumentation på den givne opgave. Alle informationer opsamles gennem en serverløsning, der opsamler viden fra de forskellige brugere og kan herefter læses af alle brugere. Flere brugere kan tilføje dokumentation til samme opgave og systemet administreres gennem en administrations PC Licenstageren vil benytte sig af denne applikation og tildeles derfor licens til anvendelse af DOCOSPOT i forbindelse med dokumentationsprocesser i Licenstagerens virksomhed. 2. Aftalen 2.1. Denne Aftale samt evt. Bilag udgør den samlede forståelse og aftale mellem aftalens parter. Al forud indgået aftale, forhandling og kommunikation i forbindelse hermed suspenderes ved indgåelse af denne aftale Denne Aftale må ikke suppleres eller ændres på anden måde end ved skriftlig meddelelse underskrevet af begge parter. 3. Definitioner Dokumentation hermed forstås det input af tekst og data, der sker i DOCOSPOT før der genereres en rapport. Dokumentationen skal anses for værende opbevaring af data til den endelige rapport. Rapporten er den endelige dokumentation, der gemmes på serveren. Rapport hermed forstås bevisførelse for, at en given arbejdsgang er fulgt og/eller specifikt udførte arbejdsopgaver, som kan bruges til strukturere, registrere samt videreformidle information. Fortrolige oplysninger hermed forstås oplysninger, der meddeles af (eller på vegne af) den ene part til den anden part i medfør af kontrakten, og som er markeret "fortroligt" eller som, på grund af deres art, deres indhold eller de omstændigheder, som de offentliggøres under, med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Juridisk person hermed forstås retlige enheder, der i visse henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. Koncernforbundet virksomhed - hermed forstås en virksomhed, som Licenstager helt eller delvist ejer, eller som helt eller delvist ejer Licenstager. Delvist ejerskab indebærer i den forbindelse mere end 50 % ejerskab. Licens hermed forstås den tilladelse rettighedshaver (Licensgiver) giver Licenstager til at anvende et givet program på en givet installation i dette tilfælde programmet DOCOSPOT. Licensgiver hermed forstås DOCOSPOT DENMARK ApS, som ejer og rettighedshaver af DOCOSPOT Licenstager hermed forstås den juridiske person, til hvem der gives licens på DOCOSPOT. 4. Licensgiverens hovedforpligtelser 4.1. Licensgiver tildeler hermed Licenstager en ikke-eksklusiv brugsret til DOCOSPOT med henblik på Licenstagers udnyttelse af programmet. Ved udnyttelse forstås Licenstagers behov for dokumentation Licensgiver bevarer således den fulde rådighed over DOCOSPOT og er berettiget til at disponere over den uden indskrænkninger af nogen art, herunder i geografisk eller tidsmæssig henseende ligesom Licensgiver kan meddele tredjemand (tilsvarende) brugsrettigheder til Opfindelsen uden krav om forudgående samtykke fra Licenstager DOCOSPOT må kun installeres på, det af salgsfaturaen, aftalte antal enheder hos Licenstager, der er købt licens til og kun med det formål at bistå Licenstager i at foretage dokumentation i forbindelse med Licenstagers egen virksomhed. 5. Licensgiverens øvrige forpligtelser 5.1. Licensgivers ret til at disponere over det licenserede software DOCOSPOT Licensgiver erklærer, at han er rettighedshaver til DOCOSPOT, og at der ham bekendt ikke er andre, der har rettigheder hertil Uanset tredjemand påstår, at Licensgiver krænker hans rettigheder, skal Licenstager vedblive at betale licens til Licensgiver, indtil der er afsagt endelig dom vedrørende påstanden. Side 4 af 6

5 5.2. Licensgivers adgang til overdragelse samt markedsføring Licensgiver bevarer den fulde ret til uden videre at overdrage den fulde rådighed, som ejer af DOCOSPOT, til tredjemand, dog under respekt af alle meddelte licenser, samt til at meddele licens til en eller flere tredjemænd uden indskrænkninger i geografisk og tidsmæssig henseende Licensgiver forbeholder sig retten til at refererer til sine Business Partnere ved firmanavn og logo i forbindelse med markedsføring af DOCOSPOT. Dette kan forekomme som referencer på trykt medie, hjemmeside etc. og vil ikke indeholde oplysninger om Business Partneren, som krænker dennes rettigheder i henhold til de foreliggende aftaler indgået med Licensgiver Licensgivers ret til ændringer og videreudvikling Licensgiver forbeholder sig retten til at videreudvikle, forbedre og opdatere DOCOSPOT og kan vælge at orienterer Kunden om disse skriftligt på forhånd Såfremt Licensgiver i kontraktens løbetid foretager udviklinger, forbedringer og lignende af DOCOSPOT, tilhører de pågældende resultater Licensgiver Licenstager er - så længe aftalen er i kraft - berettiget til, vederlagsfrit, at benytte standard opdateringer. Er der tale om Tillægs-, Branchespecifikke eller Costumization moduler, vil Licenstager blive opkrævet en pakkepris, som lægges oveni abonnementsprisen. Se nærmere i DOCOSPOT ABONNEMENTSAFTALE Licensgivers Lagringsforpligtelser Licensgiver garantere min. 3 måneders datalagring på Licenstagers vegne. Der foretages daglig lagring/backup af hovedfiler, således, der altid er 24 timers lagret data til Kundens rådighed Efter 6 måneder indsamler Licensgiver de første 3 måneders data i PDF-filer, som automatisk sendes til Licenstager, således Licenstager altid har 3 måneders lagring til deres rådighed på databasen. For hver ny 3 måneders periode, vil Licenstager blive forsynet med en datapakke af deres lagrede data. 6. Licenstagers økonomiske forpligtelser 6.1. Licenstager forpligtes til at købe og tegne abonnement på det licenserede software DOCOSPOT. Se nærmere betingelser herfor i DOCOSPOT ABONNEMENTSAFTALE samt i DOCOSPOT KØBSSAFTALE. 7. Licenstagers øvrige forpligtelser 7.1. Markedsføring Licenstager er berettiget til at referere til Licensgiver i forbindelse med sin markedsføring af sine egne produkter, hvori DOCOSPOT indgår, forudsat de gør DOCOSPOT DENMARK ApS opmærksom herpå Ønsker Licenstager at referere til Licensgiver i forbindelse med egen markedsføring, skal dette ske ved anvendelse af DOCOSPOT officielle logoer, kendemærker m.v Overdragelse Licenstager må ikke uden Licensgivers forudgående skriftlige samtykke udleje, bortlease, udlåne eller på anden måde medvirke til tredjemands brug af DOCOSPOT Underleverandører Licenstager har ret til at anvende underleverandører eller konsulenter til brugen af DOCOSPOT, når dette sker som et led i Licenstagers dokumentationsopgaver. Licenstager indestår og hæfter over for Licensgiver for, at underleverandør/konsulent i så fald overholder vilkårene i nærværende aftale Licenstagers overdragelse i virksomhedsforhold Licenstager kan overdrage licenser til en koncernforbundet virksomhed (koncernlicenstager). Licenstager skal give Licensgiver meddelelse om overdragelsen og koncern-licenstagerens identitet Desuden kan licenser overdrages til en tredjepart i forbindelse med fusion, spaltning eller sammenlægning med en koncernforbundet virksomhed eller driftsafdeling Overdragelse forudsætter i alle tilfælde en samlet overdragelse af alle licenser, der er udstedt i forbindelse med nærværende aftale. Side 5 af 6

6 Andre overdragelse af rettigheder i henhold til denne kontrakt til tredjemand kan alene ske med Licensgivers forudgående skriftlige samtykke Licenstagers ændringer og videreudvikling DOCOSPOT kan alene anvendes i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, og Licenstager har ikke adgang til at modificere eller videredistribuere DOCOSPOT, eller til at foretage dekompilering, reverse engineering eller på anden vis afkode DOCOSPOTS delelementer Brug af DOCOSPOT, der ikke tilsigter anvendelse med dets funktioner (bl.a. billeddokumentation, arbejdsbeskrivelse m.v.) vil have retslige følger. 8. Ejendoms- og immaterielle rettigheder 8.1. Ejendomsrettigheder Licens givet gennem denne aftale inkludere ikke ejendomsrettigheder til softwaren DOCOSPOT. Ejerskabet forbliver hos LICENSGIVER Immaterielle rettigheder Alle immaterielle rettigheder der følger med DOCOSPOT inklusiv, men ikke begrænset til copyright og varemærkerettigheder forbliver Licensgivers både gennem licensens løbetid og efter ophør af aftalen uanset årsagen hertil Således ejes DOCOSPOT og de immaterielle rettigheder hertil af Licensgiver, medmindre andet er udtrykkeligt specificeret gennem denne Aftale. 9. Misligholdelse 9.1. Parterne kan hæve kontrakten uden hensyntagen til opsigelsesvarsel, såfremt den anden part misligholder kontrakten væsentligt Der foreligger væsentlig misligholdelse i tilfælde af misbrug og overtrædelse af Licensgivers immaterielle og ejendomsretlige rettigheder. Overholdes bestemmelserne i denne Aftale ikke fra Licenstagers side, vil der foreligge væsentlig misligholdelse og Licensgiver vil jf. pkt. 9.1 være berettiget til at hæve kontrakten efter de i pkt. 9.3 gældende bestemmelser Den part, der ønsker at ophæve kontrakten, skal forinden meddele dette ved et skriftligt påbud til den anden part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft. Ophævelsen har virkning fra meddelelsestidspunktet og frem Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt Licenstager er begæret konkurs eller er taget under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. 10. Løbetid og opsigelse Denne aftale træder i kraft fra indgåelse af DOCOSPOT KØBSAFTALE og er gældende så længe Licenstager har aktive tjenester, abonnementsaftaler o. lign. hos DOCOSPOT og ophører derfor kun ved opsigelse Opsigelse skal ske skriftligt og senest inden månedens udgang, ellers påbegyndes betaling for en ny abonnementsmåned Ved kontraktens ophør overdrages de, på vegne af Licenstager, lagrede rapporter tilbage til Licenstager. 11. Ansvarsbegrænsning og erstatning Licensgiver fraskriver sig ansvar for driftstab (inkl. men ikke begrænset til servernedbrud), tab af data, tabt avance og andre indirekte tab eller følgeskader, selv om Licensgiver er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne tab Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler. 12. TVIST og Værneting Tvister vedr. fortolkning eller udførelse af denne Aftale afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende regler for Voldgift Værneting er som udgangspunkt i den by, hvor Licensgiver har hovedsæde. Dette er dog fravigeligt ved aftale Side 6 af 6

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse.

3.1. Aftalen vedrørende Kundens brug af Servicen træder i kraft ved Kundens accept af den, af Penneo, fremsendte ordrebekræftelse. Forretningsbetingelser for brug af Penneo 1. ANVENDELSE OG OMFANG 1.1. Disse forretningsbetingelser gælder for salg af tjenester fra PENNEO ApS ( PENNEO ) til sine kunder ( Kunder ), medmindre de udtrykkeligt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere