DOCOSPOT Abonnementsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOCOSPOT Abonnementsaftale"

Transkript

1 DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr ) og Business Partneren(kunde) Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for Aftalen mellem Parterne Abonnementsaftalen træder i kraft ved Business Partnerens underskrift af DOCOSPOT KØBSAFTALE. 2. Abonnementets omfang og anvendelse 2.1. Abonnementsaftalen giver Business Partnerens medarbejder brugsret til dokumentationsprogrammet DOCOSPOT, de opdateringer, der løbende udgives af DOCOSPOT DENMARK ApS samt tilkøbte moduler til DOCOSPOT Abonnementsaftalen er gældende for de enheder, hvortil der er tegnet abonnement og må kun anvendes af Business Partnerens medarbejdere eller konsulenter hyret af Business Partneren. 3. Abonnementets Varighed og Bindingsperiode 3.1. Denne aftale indgås som en løbende aftale Business Partneren har ingen bindingsperiode, udover løbende kalendermåned. 4. Aftalens ophør 4.1. Denne Aftale kan opsiges efter den i pkt nævnte periode Opsigelsen skal foretages skriftligt til DOCOSPOT DENMARK ApS (via mail el. post). 5. Priser, Betalingsbetingelser og fakturering 5.1. Priser Ved køb af DOCOSPOT vil der fast være et servergebyr pr. enhed Dertil kommer prisen for et abonnement gældende for standard/grundpakken af DOCOSPOT pr. enhed. De til enhver tid gældende priser på standard/grundpakken, samt servergebyr fremgår af DOCOSPOT DENMARK ApS Prisliste, der opdateres i takt med, at der sker reguleringer Det er yderligere muligt at købe tillægspakker. Prisen pr. pakke lægges oveni standard abonnementsprisen, hvorved den endelige samlede abonnementspris fremkommer Købes der en større mængde af licenser gives der en procentvis mængderabat i forhold til mængden af licenser Business Partneren ønsker at købe. Dette vil fremgå af DOCOSPOT DENMARK ApS Prisliste Prisændringer i abonnementsprisen kan forekomme. Sker der prisændringer vil disse blive varslet skriftligt en (1) måned i forvejen fra datoen, hvorfra ændringerne vil træde i kraft Betalingsbetingelser og fakturering Serviceydelser, som omfatter support og vedligeholdelse er inkluderet i abonnementspriserne og faktureres ikke separat. Dette inkludere IKKE Business Partnerens egne hardwareprodukter Opkrævning i henhold til denne aftale sker ved forudbetaling på månedsbasis ved fremsendelse af faktura med angivelse af beløb, samt sidste rettidige betalingsdato Betaler Business Partneren ikke rettidigt og senest efter 10 dage efter rettidig betalingsdato tillægges der et rykkergebyr for hver rykker, der udsendes. Gebyrets størrelse fremgår af DOCOSPOT KØBSAFTALE Er der stadig ikke sket betaling 20 dage efter seneste rettidige betalingsdato, forbeholder DOCOSPOT DENMARK ApS sig retten til at ophæve Business Partnerens abonnement samt lukke for Business Partnerens adgang til DOCOSPOT. Der vil herefter blive indledt en inkassosag for opkrævning af skyldige beløb. 6. Business Partnerens Data og Lagring 6.1. Business Partneren accepterer, at data registreret i DOCOSPOT overføres til lagring hos DOCOSPOT DENMARK ApS Business Partneren ejer og kan frit disponere over rapporter i DOCOSPOT. Opsiges abonnementet, overføres rapporter fra DOCOSPOT DENMARK ApS til Business Partnerens disposition DOCOSPOT DENMARK ApS garanterer min. 3 måneders datalagring på Business Partnerens vegne Der foretages 24 timers backup. Side 1 af 6

2 7. Driftsstabilitet, Support og Vedligeholdelse 7.1. Driftsstabilitet og Vedligeholdelse DOCOSPOT DENMARK ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser For at yde den bedst mulige service og vedligeholdelse er det nødvendigt at foretage softwareopdateringer m.v. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til DOCOSPOT. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvist blive placeret i tidsrummet mellem kl. 18:00-08:00. DOCOSPOT DENMARK ApS er uden ansvar for afbrydelser inden for dette tidsrum. Skulle det blive nødvendigt, at afbryde adgangen til DOCOSPOT uden for anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside Support Har Business Partneren brug for support i forbindelse med basisfunktioner i DOCOSPOT, er det muligt at kontakte DOCOSPOT Hotline for assistance. Se kontaktinformationerne på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside Al support ydes telefonisk af en DOCOSPOT DENMARK ApS medarbejder, som enten løser problemet på stedet eller sætter en tekniker på sagen Afhjælpning af fejl og mangler Ved fejl og mangler på service udført af og/eller produkter fra DOCOSPOT DENMARK ApS, vil fejl, som er dækket af abonnements-vilkårene blive afhjulpet uden beregning og indenfor 5 arbejdsdage, med mindre fejlen skyldes forhold uden for DOCOSPOT DENMARK ApS kontrol, så som driftsstop, nedbrud, force majeure, for hvilket DOCOSPOT DENMARK ApS ligeledes ikke kan holdes ansvarlig Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt. 8. DOCOSPOT DENMARK ApS leveringsforpligtelse 8.1. DOCOSPOT DENMARK ApS forpligtes jf. denne Aftale at levere standardprogrammet DOCOSPOT samt de tillægsmoduler Business Partneren har valgt, dog jf. pkt Business Partnerens betalingspligt 9.1. Business Partneren skal betale for DOCSPOTS leverance fra startstidspunktet. Prisen er de til enhver tid gældende priser, som er anført i DOCOSPOT DENMARK ApS Prislisten Business Partnerens manglende betaling betragtes ikke som en opsigelse af Aftalen, men derimod som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. pkt. 12 om Misligholdelse. 10. Fortrolighed og Datasikkerhed DOCOSPOT DENMARK ApS har tavshedspligt om alle informationer, DOCOSPOT DENMARK ApS måtte komme i besiddelse af om Business Partneren og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette specifikt er aftalt med Business Partneren DOCOSPOT DENMARK ApS foretager på døgnbasis backup af hovedfiler således, at Business Partneren ikke risikerer at miste mere end de sidste 24 timers lagret data i tilfælde af driftsforstyrrelser el. lign DOCOSPOT DENMARK ApS sikre desuden, at data lagret i softwaret DOCOSPOT behandles med samme høje niveau af fortrolighed, som Business Partnerens data og at der er truffet lagringsforanstaltninger, som hjælper til at sikre Business Partneren mod hændeligt tab af eller forringelse af data jf. DOCOSPOT LICENSAFTALE pkt Rettigheder Ophavs- og Ejendomsret DOCOSPOT DENMARK ApS forbeholder sig ejendomsretten og ophavsretten til alt det leverede materiale fra DOCOSPOT DENMARK ApS samt erklærer at have brugsretten til applikationer samt andet software leveret af underleverandører Business Partneren accepterer at, denne ikke reproducere, duplicere, kopiere, sælge, videresælge eller fremvise DOCOSPOT med kommercielle formål. Servicen er beskyttet af loven om ophavsret Krænkelse af disse rettigheder og/eller misbrug af nogen art af DOCOSPOT vil medføre at DOCOSPOT DENMARK ApS lukker Business Partnerens konto samt påbegynder retsforfølgelse jf. pkt. 12 Misligholdelse. Side 2 af 6

3 11.2. DOCOSPOT DENMARK ApS ret til ændringer DOCOSPOT DENMARK ApS er berettiget til løbende at videreudvikle, forbedre og opdatere softwaret DOCOSPOT Sådanne forbedringer og opdateringer vil enten sendes ud som softwareopdateringer, eller være tilgængelige på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside. 12. Misligholdelse Parterne kan hæve kontrakten uden hensyntagen til opsigelsesvarsel, såfremt den anden part misligholder kontrakten væsentligt Der foreligger væsentlig misligholdelse i tilfælde af misbrug og overtrædelse af DOCOSPOT DENMARK ApS immaterielle og ejendomsretlige rettigheder. Overholdes bestemmelserne i denne Aftale ikke fra Business Partnerens side, vil der foreligge væsentlig misligholdelse og Licensgiver vil jf. pkt.12.1 være berettiget til at hæve kontrakten efter de i pkt gældende bestemmelser Væsentlig misligholdelse foreligger også i tilfælde af Business Partnerens manglende betaling, som giver DOCOSPOT DENMARK ApS retten til at ophæve nærværende Aftale og kræve erstatning for det tab, som DOCOSPOT DENMARK ApS har lidt i forbindelse med misligholdelsen Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt Business Partneren er begæret konkurs eller er taget under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det Den part, der ønsker at ophæve kontrakten, skal forinden meddele dette ved et skriftligt påbud til den anden part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft. Ophævelsen har virkning fra meddelelsestidspunktet og frem. 13. Ansvar Opfyldelse eller misligholdelse af denne aftale er underlagt de almindelige danske ansvars- og erstatningsregler samt nedennævnte ansvars-begrænsninger DOCOSPOT DENMARK ApS bærer intet ansvar for fejl forårsaget af DOCOSPOT på Business Partnerens udstyr m.v., som resultere i evt. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab DOCOSPOT DENMARK ApS bærer intet ansvar, såfremt køber selv eller tredjemand fortager indgreb/ændringer i DOCOSPOT. I så tilfælde bortfalder al garanti/service på DOCOSPOT. 14. Tvist Alle tvister vedr. fortolkning, udførelse eller krav opstået på baggrund af denne aftale afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende regler for Voldgift. Side 3 af 6

4 D O C O S P O T S O F T W A R E L I C E N S A F TA L E 1. Formål 1.1. Licensgiver har udviklet DOCOSPOT, som er et system, der danner muligheden for, via billeder og tekst, at dokumentere, vidensdele og procesbeskrive gennem en mobil platform. Disse informationer opsamles automatisk i et samlet dokument, der herefter viderebringes til tredjemand, som dokumentation på den givne opgave. Alle informationer opsamles gennem en serverløsning, der opsamler viden fra de forskellige brugere og kan herefter læses af alle brugere. Flere brugere kan tilføje dokumentation til samme opgave og systemet administreres gennem en administrations PC Licenstageren vil benytte sig af denne applikation og tildeles derfor licens til anvendelse af DOCOSPOT i forbindelse med dokumentationsprocesser i Licenstagerens virksomhed. 2. Aftalen 2.1. Denne Aftale samt evt. Bilag udgør den samlede forståelse og aftale mellem aftalens parter. Al forud indgået aftale, forhandling og kommunikation i forbindelse hermed suspenderes ved indgåelse af denne aftale Denne Aftale må ikke suppleres eller ændres på anden måde end ved skriftlig meddelelse underskrevet af begge parter. 3. Definitioner Dokumentation hermed forstås det input af tekst og data, der sker i DOCOSPOT før der genereres en rapport. Dokumentationen skal anses for værende opbevaring af data til den endelige rapport. Rapporten er den endelige dokumentation, der gemmes på serveren. Rapport hermed forstås bevisførelse for, at en given arbejdsgang er fulgt og/eller specifikt udførte arbejdsopgaver, som kan bruges til strukturere, registrere samt videreformidle information. Fortrolige oplysninger hermed forstås oplysninger, der meddeles af (eller på vegne af) den ene part til den anden part i medfør af kontrakten, og som er markeret "fortroligt" eller som, på grund af deres art, deres indhold eller de omstændigheder, som de offentliggøres under, med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Juridisk person hermed forstås retlige enheder, der i visse henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. Koncernforbundet virksomhed - hermed forstås en virksomhed, som Licenstager helt eller delvist ejer, eller som helt eller delvist ejer Licenstager. Delvist ejerskab indebærer i den forbindelse mere end 50 % ejerskab. Licens hermed forstås den tilladelse rettighedshaver (Licensgiver) giver Licenstager til at anvende et givet program på en givet installation i dette tilfælde programmet DOCOSPOT. Licensgiver hermed forstås DOCOSPOT DENMARK ApS, som ejer og rettighedshaver af DOCOSPOT Licenstager hermed forstås den juridiske person, til hvem der gives licens på DOCOSPOT. 4. Licensgiverens hovedforpligtelser 4.1. Licensgiver tildeler hermed Licenstager en ikke-eksklusiv brugsret til DOCOSPOT med henblik på Licenstagers udnyttelse af programmet. Ved udnyttelse forstås Licenstagers behov for dokumentation Licensgiver bevarer således den fulde rådighed over DOCOSPOT og er berettiget til at disponere over den uden indskrænkninger af nogen art, herunder i geografisk eller tidsmæssig henseende ligesom Licensgiver kan meddele tredjemand (tilsvarende) brugsrettigheder til Opfindelsen uden krav om forudgående samtykke fra Licenstager DOCOSPOT må kun installeres på, det af salgsfaturaen, aftalte antal enheder hos Licenstager, der er købt licens til og kun med det formål at bistå Licenstager i at foretage dokumentation i forbindelse med Licenstagers egen virksomhed. 5. Licensgiverens øvrige forpligtelser 5.1. Licensgivers ret til at disponere over det licenserede software DOCOSPOT Licensgiver erklærer, at han er rettighedshaver til DOCOSPOT, og at der ham bekendt ikke er andre, der har rettigheder hertil Uanset tredjemand påstår, at Licensgiver krænker hans rettigheder, skal Licenstager vedblive at betale licens til Licensgiver, indtil der er afsagt endelig dom vedrørende påstanden. Side 4 af 6

5 5.2. Licensgivers adgang til overdragelse samt markedsføring Licensgiver bevarer den fulde ret til uden videre at overdrage den fulde rådighed, som ejer af DOCOSPOT, til tredjemand, dog under respekt af alle meddelte licenser, samt til at meddele licens til en eller flere tredjemænd uden indskrænkninger i geografisk og tidsmæssig henseende Licensgiver forbeholder sig retten til at refererer til sine Business Partnere ved firmanavn og logo i forbindelse med markedsføring af DOCOSPOT. Dette kan forekomme som referencer på trykt medie, hjemmeside etc. og vil ikke indeholde oplysninger om Business Partneren, som krænker dennes rettigheder i henhold til de foreliggende aftaler indgået med Licensgiver Licensgivers ret til ændringer og videreudvikling Licensgiver forbeholder sig retten til at videreudvikle, forbedre og opdatere DOCOSPOT og kan vælge at orienterer Kunden om disse skriftligt på forhånd Såfremt Licensgiver i kontraktens løbetid foretager udviklinger, forbedringer og lignende af DOCOSPOT, tilhører de pågældende resultater Licensgiver Licenstager er - så længe aftalen er i kraft - berettiget til, vederlagsfrit, at benytte standard opdateringer. Er der tale om Tillægs-, Branchespecifikke eller Costumization moduler, vil Licenstager blive opkrævet en pakkepris, som lægges oveni abonnementsprisen. Se nærmere i DOCOSPOT ABONNEMENTSAFTALE Licensgivers Lagringsforpligtelser Licensgiver garantere min. 3 måneders datalagring på Licenstagers vegne. Der foretages daglig lagring/backup af hovedfiler, således, der altid er 24 timers lagret data til Kundens rådighed Efter 6 måneder indsamler Licensgiver de første 3 måneders data i PDF-filer, som automatisk sendes til Licenstager, således Licenstager altid har 3 måneders lagring til deres rådighed på databasen. For hver ny 3 måneders periode, vil Licenstager blive forsynet med en datapakke af deres lagrede data. 6. Licenstagers økonomiske forpligtelser 6.1. Licenstager forpligtes til at købe og tegne abonnement på det licenserede software DOCOSPOT. Se nærmere betingelser herfor i DOCOSPOT ABONNEMENTSAFTALE samt i DOCOSPOT KØBSSAFTALE. 7. Licenstagers øvrige forpligtelser 7.1. Markedsføring Licenstager er berettiget til at referere til Licensgiver i forbindelse med sin markedsføring af sine egne produkter, hvori DOCOSPOT indgår, forudsat de gør DOCOSPOT DENMARK ApS opmærksom herpå Ønsker Licenstager at referere til Licensgiver i forbindelse med egen markedsføring, skal dette ske ved anvendelse af DOCOSPOT officielle logoer, kendemærker m.v Overdragelse Licenstager må ikke uden Licensgivers forudgående skriftlige samtykke udleje, bortlease, udlåne eller på anden måde medvirke til tredjemands brug af DOCOSPOT Underleverandører Licenstager har ret til at anvende underleverandører eller konsulenter til brugen af DOCOSPOT, når dette sker som et led i Licenstagers dokumentationsopgaver. Licenstager indestår og hæfter over for Licensgiver for, at underleverandør/konsulent i så fald overholder vilkårene i nærværende aftale Licenstagers overdragelse i virksomhedsforhold Licenstager kan overdrage licenser til en koncernforbundet virksomhed (koncernlicenstager). Licenstager skal give Licensgiver meddelelse om overdragelsen og koncern-licenstagerens identitet Desuden kan licenser overdrages til en tredjepart i forbindelse med fusion, spaltning eller sammenlægning med en koncernforbundet virksomhed eller driftsafdeling Overdragelse forudsætter i alle tilfælde en samlet overdragelse af alle licenser, der er udstedt i forbindelse med nærværende aftale. Side 5 af 6

6 Andre overdragelse af rettigheder i henhold til denne kontrakt til tredjemand kan alene ske med Licensgivers forudgående skriftlige samtykke Licenstagers ændringer og videreudvikling DOCOSPOT kan alene anvendes i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, og Licenstager har ikke adgang til at modificere eller videredistribuere DOCOSPOT, eller til at foretage dekompilering, reverse engineering eller på anden vis afkode DOCOSPOTS delelementer Brug af DOCOSPOT, der ikke tilsigter anvendelse med dets funktioner (bl.a. billeddokumentation, arbejdsbeskrivelse m.v.) vil have retslige følger. 8. Ejendoms- og immaterielle rettigheder 8.1. Ejendomsrettigheder Licens givet gennem denne aftale inkludere ikke ejendomsrettigheder til softwaren DOCOSPOT. Ejerskabet forbliver hos LICENSGIVER Immaterielle rettigheder Alle immaterielle rettigheder der følger med DOCOSPOT inklusiv, men ikke begrænset til copyright og varemærkerettigheder forbliver Licensgivers både gennem licensens løbetid og efter ophør af aftalen uanset årsagen hertil Således ejes DOCOSPOT og de immaterielle rettigheder hertil af Licensgiver, medmindre andet er udtrykkeligt specificeret gennem denne Aftale. 9. Misligholdelse 9.1. Parterne kan hæve kontrakten uden hensyntagen til opsigelsesvarsel, såfremt den anden part misligholder kontrakten væsentligt Der foreligger væsentlig misligholdelse i tilfælde af misbrug og overtrædelse af Licensgivers immaterielle og ejendomsretlige rettigheder. Overholdes bestemmelserne i denne Aftale ikke fra Licenstagers side, vil der foreligge væsentlig misligholdelse og Licensgiver vil jf. pkt. 9.1 være berettiget til at hæve kontrakten efter de i pkt. 9.3 gældende bestemmelser Den part, der ønsker at ophæve kontrakten, skal forinden meddele dette ved et skriftligt påbud til den anden part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft. Ophævelsen har virkning fra meddelelsestidspunktet og frem Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt Licenstager er begæret konkurs eller er taget under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. 10. Løbetid og opsigelse Denne aftale træder i kraft fra indgåelse af DOCOSPOT KØBSAFTALE og er gældende så længe Licenstager har aktive tjenester, abonnementsaftaler o. lign. hos DOCOSPOT og ophører derfor kun ved opsigelse Opsigelse skal ske skriftligt og senest inden månedens udgang, ellers påbegyndes betaling for en ny abonnementsmåned Ved kontraktens ophør overdrages de, på vegne af Licenstager, lagrede rapporter tilbage til Licenstager. 11. Ansvarsbegrænsning og erstatning Licensgiver fraskriver sig ansvar for driftstab (inkl. men ikke begrænset til servernedbrud), tab af data, tabt avance og andre indirekte tab eller følgeskader, selv om Licensgiver er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne tab Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler. 12. TVIST og Værneting Tvister vedr. fortolkning eller udførelse af denne Aftale afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende regler for Voldgift Værneting er som udgangspunkt i den by, hvor Licensgiver har hovedsæde. Dette er dog fravigeligt ved aftale Side 6 af 6

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere