DOCOSPOT Abonnementsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOCOSPOT Abonnementsaftale"

Transkript

1 DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr ) og Business Partneren(kunde) Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for Aftalen mellem Parterne Abonnementsaftalen træder i kraft ved Business Partnerens underskrift af DOCOSPOT KØBSAFTALE. 2. Abonnementets omfang og anvendelse 2.1. Abonnementsaftalen giver Business Partnerens medarbejder brugsret til dokumentationsprogrammet DOCOSPOT, de opdateringer, der løbende udgives af DOCOSPOT DENMARK ApS samt tilkøbte moduler til DOCOSPOT Abonnementsaftalen er gældende for de enheder, hvortil der er tegnet abonnement og må kun anvendes af Business Partnerens medarbejdere eller konsulenter hyret af Business Partneren. 3. Abonnementets Varighed og Bindingsperiode 3.1. Denne aftale indgås som en løbende aftale Business Partneren har ingen bindingsperiode, udover løbende kalendermåned. 4. Aftalens ophør 4.1. Denne Aftale kan opsiges efter den i pkt nævnte periode Opsigelsen skal foretages skriftligt til DOCOSPOT DENMARK ApS (via mail el. post). 5. Priser, Betalingsbetingelser og fakturering 5.1. Priser Ved køb af DOCOSPOT vil der fast være et servergebyr pr. enhed Dertil kommer prisen for et abonnement gældende for standard/grundpakken af DOCOSPOT pr. enhed. De til enhver tid gældende priser på standard/grundpakken, samt servergebyr fremgår af DOCOSPOT DENMARK ApS Prisliste, der opdateres i takt med, at der sker reguleringer Det er yderligere muligt at købe tillægspakker. Prisen pr. pakke lægges oveni standard abonnementsprisen, hvorved den endelige samlede abonnementspris fremkommer Købes der en større mængde af licenser gives der en procentvis mængderabat i forhold til mængden af licenser Business Partneren ønsker at købe. Dette vil fremgå af DOCOSPOT DENMARK ApS Prisliste Prisændringer i abonnementsprisen kan forekomme. Sker der prisændringer vil disse blive varslet skriftligt en (1) måned i forvejen fra datoen, hvorfra ændringerne vil træde i kraft Betalingsbetingelser og fakturering Serviceydelser, som omfatter support og vedligeholdelse er inkluderet i abonnementspriserne og faktureres ikke separat. Dette inkludere IKKE Business Partnerens egne hardwareprodukter Opkrævning i henhold til denne aftale sker ved forudbetaling på månedsbasis ved fremsendelse af faktura med angivelse af beløb, samt sidste rettidige betalingsdato Betaler Business Partneren ikke rettidigt og senest efter 10 dage efter rettidig betalingsdato tillægges der et rykkergebyr for hver rykker, der udsendes. Gebyrets størrelse fremgår af DOCOSPOT KØBSAFTALE Er der stadig ikke sket betaling 20 dage efter seneste rettidige betalingsdato, forbeholder DOCOSPOT DENMARK ApS sig retten til at ophæve Business Partnerens abonnement samt lukke for Business Partnerens adgang til DOCOSPOT. Der vil herefter blive indledt en inkassosag for opkrævning af skyldige beløb. 6. Business Partnerens Data og Lagring 6.1. Business Partneren accepterer, at data registreret i DOCOSPOT overføres til lagring hos DOCOSPOT DENMARK ApS Business Partneren ejer og kan frit disponere over rapporter i DOCOSPOT. Opsiges abonnementet, overføres rapporter fra DOCOSPOT DENMARK ApS til Business Partnerens disposition DOCOSPOT DENMARK ApS garanterer min. 3 måneders datalagring på Business Partnerens vegne Der foretages 24 timers backup. Side 1 af 6

2 7. Driftsstabilitet, Support og Vedligeholdelse 7.1. Driftsstabilitet og Vedligeholdelse DOCOSPOT DENMARK ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser For at yde den bedst mulige service og vedligeholdelse er det nødvendigt at foretage softwareopdateringer m.v. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til DOCOSPOT. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvist blive placeret i tidsrummet mellem kl. 18:00-08:00. DOCOSPOT DENMARK ApS er uden ansvar for afbrydelser inden for dette tidsrum. Skulle det blive nødvendigt, at afbryde adgangen til DOCOSPOT uden for anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside Support Har Business Partneren brug for support i forbindelse med basisfunktioner i DOCOSPOT, er det muligt at kontakte DOCOSPOT Hotline for assistance. Se kontaktinformationerne på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside Al support ydes telefonisk af en DOCOSPOT DENMARK ApS medarbejder, som enten løser problemet på stedet eller sætter en tekniker på sagen Afhjælpning af fejl og mangler Ved fejl og mangler på service udført af og/eller produkter fra DOCOSPOT DENMARK ApS, vil fejl, som er dækket af abonnements-vilkårene blive afhjulpet uden beregning og indenfor 5 arbejdsdage, med mindre fejlen skyldes forhold uden for DOCOSPOT DENMARK ApS kontrol, så som driftsstop, nedbrud, force majeure, for hvilket DOCOSPOT DENMARK ApS ligeledes ikke kan holdes ansvarlig Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt. 8. DOCOSPOT DENMARK ApS leveringsforpligtelse 8.1. DOCOSPOT DENMARK ApS forpligtes jf. denne Aftale at levere standardprogrammet DOCOSPOT samt de tillægsmoduler Business Partneren har valgt, dog jf. pkt Business Partnerens betalingspligt 9.1. Business Partneren skal betale for DOCSPOTS leverance fra startstidspunktet. Prisen er de til enhver tid gældende priser, som er anført i DOCOSPOT DENMARK ApS Prislisten Business Partnerens manglende betaling betragtes ikke som en opsigelse af Aftalen, men derimod som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. pkt. 12 om Misligholdelse. 10. Fortrolighed og Datasikkerhed DOCOSPOT DENMARK ApS har tavshedspligt om alle informationer, DOCOSPOT DENMARK ApS måtte komme i besiddelse af om Business Partneren og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette specifikt er aftalt med Business Partneren DOCOSPOT DENMARK ApS foretager på døgnbasis backup af hovedfiler således, at Business Partneren ikke risikerer at miste mere end de sidste 24 timers lagret data i tilfælde af driftsforstyrrelser el. lign DOCOSPOT DENMARK ApS sikre desuden, at data lagret i softwaret DOCOSPOT behandles med samme høje niveau af fortrolighed, som Business Partnerens data og at der er truffet lagringsforanstaltninger, som hjælper til at sikre Business Partneren mod hændeligt tab af eller forringelse af data jf. DOCOSPOT LICENSAFTALE pkt Rettigheder Ophavs- og Ejendomsret DOCOSPOT DENMARK ApS forbeholder sig ejendomsretten og ophavsretten til alt det leverede materiale fra DOCOSPOT DENMARK ApS samt erklærer at have brugsretten til applikationer samt andet software leveret af underleverandører Business Partneren accepterer at, denne ikke reproducere, duplicere, kopiere, sælge, videresælge eller fremvise DOCOSPOT med kommercielle formål. Servicen er beskyttet af loven om ophavsret Krænkelse af disse rettigheder og/eller misbrug af nogen art af DOCOSPOT vil medføre at DOCOSPOT DENMARK ApS lukker Business Partnerens konto samt påbegynder retsforfølgelse jf. pkt. 12 Misligholdelse. Side 2 af 6

3 11.2. DOCOSPOT DENMARK ApS ret til ændringer DOCOSPOT DENMARK ApS er berettiget til løbende at videreudvikle, forbedre og opdatere softwaret DOCOSPOT Sådanne forbedringer og opdateringer vil enten sendes ud som softwareopdateringer, eller være tilgængelige på DOCOSPOT DENMARK ApS hjemmeside. 12. Misligholdelse Parterne kan hæve kontrakten uden hensyntagen til opsigelsesvarsel, såfremt den anden part misligholder kontrakten væsentligt Der foreligger væsentlig misligholdelse i tilfælde af misbrug og overtrædelse af DOCOSPOT DENMARK ApS immaterielle og ejendomsretlige rettigheder. Overholdes bestemmelserne i denne Aftale ikke fra Business Partnerens side, vil der foreligge væsentlig misligholdelse og Licensgiver vil jf. pkt.12.1 være berettiget til at hæve kontrakten efter de i pkt gældende bestemmelser Væsentlig misligholdelse foreligger også i tilfælde af Business Partnerens manglende betaling, som giver DOCOSPOT DENMARK ApS retten til at ophæve nærværende Aftale og kræve erstatning for det tab, som DOCOSPOT DENMARK ApS har lidt i forbindelse med misligholdelsen Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt Business Partneren er begæret konkurs eller er taget under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det Den part, der ønsker at ophæve kontrakten, skal forinden meddele dette ved et skriftligt påbud til den anden part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft. Ophævelsen har virkning fra meddelelsestidspunktet og frem. 13. Ansvar Opfyldelse eller misligholdelse af denne aftale er underlagt de almindelige danske ansvars- og erstatningsregler samt nedennævnte ansvars-begrænsninger DOCOSPOT DENMARK ApS bærer intet ansvar for fejl forårsaget af DOCOSPOT på Business Partnerens udstyr m.v., som resultere i evt. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab DOCOSPOT DENMARK ApS bærer intet ansvar, såfremt køber selv eller tredjemand fortager indgreb/ændringer i DOCOSPOT. I så tilfælde bortfalder al garanti/service på DOCOSPOT. 14. Tvist Alle tvister vedr. fortolkning, udførelse eller krav opstået på baggrund af denne aftale afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende regler for Voldgift. Side 3 af 6

4 D O C O S P O T S O F T W A R E L I C E N S A F TA L E 1. Formål 1.1. Licensgiver har udviklet DOCOSPOT, som er et system, der danner muligheden for, via billeder og tekst, at dokumentere, vidensdele og procesbeskrive gennem en mobil platform. Disse informationer opsamles automatisk i et samlet dokument, der herefter viderebringes til tredjemand, som dokumentation på den givne opgave. Alle informationer opsamles gennem en serverløsning, der opsamler viden fra de forskellige brugere og kan herefter læses af alle brugere. Flere brugere kan tilføje dokumentation til samme opgave og systemet administreres gennem en administrations PC Licenstageren vil benytte sig af denne applikation og tildeles derfor licens til anvendelse af DOCOSPOT i forbindelse med dokumentationsprocesser i Licenstagerens virksomhed. 2. Aftalen 2.1. Denne Aftale samt evt. Bilag udgør den samlede forståelse og aftale mellem aftalens parter. Al forud indgået aftale, forhandling og kommunikation i forbindelse hermed suspenderes ved indgåelse af denne aftale Denne Aftale må ikke suppleres eller ændres på anden måde end ved skriftlig meddelelse underskrevet af begge parter. 3. Definitioner Dokumentation hermed forstås det input af tekst og data, der sker i DOCOSPOT før der genereres en rapport. Dokumentationen skal anses for værende opbevaring af data til den endelige rapport. Rapporten er den endelige dokumentation, der gemmes på serveren. Rapport hermed forstås bevisførelse for, at en given arbejdsgang er fulgt og/eller specifikt udførte arbejdsopgaver, som kan bruges til strukturere, registrere samt videreformidle information. Fortrolige oplysninger hermed forstås oplysninger, der meddeles af (eller på vegne af) den ene part til den anden part i medfør af kontrakten, og som er markeret "fortroligt" eller som, på grund af deres art, deres indhold eller de omstændigheder, som de offentliggøres under, med rimelighed kan anses som værende fortrolige. Juridisk person hermed forstås retlige enheder, der i visse henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. Koncernforbundet virksomhed - hermed forstås en virksomhed, som Licenstager helt eller delvist ejer, eller som helt eller delvist ejer Licenstager. Delvist ejerskab indebærer i den forbindelse mere end 50 % ejerskab. Licens hermed forstås den tilladelse rettighedshaver (Licensgiver) giver Licenstager til at anvende et givet program på en givet installation i dette tilfælde programmet DOCOSPOT. Licensgiver hermed forstås DOCOSPOT DENMARK ApS, som ejer og rettighedshaver af DOCOSPOT Licenstager hermed forstås den juridiske person, til hvem der gives licens på DOCOSPOT. 4. Licensgiverens hovedforpligtelser 4.1. Licensgiver tildeler hermed Licenstager en ikke-eksklusiv brugsret til DOCOSPOT med henblik på Licenstagers udnyttelse af programmet. Ved udnyttelse forstås Licenstagers behov for dokumentation Licensgiver bevarer således den fulde rådighed over DOCOSPOT og er berettiget til at disponere over den uden indskrænkninger af nogen art, herunder i geografisk eller tidsmæssig henseende ligesom Licensgiver kan meddele tredjemand (tilsvarende) brugsrettigheder til Opfindelsen uden krav om forudgående samtykke fra Licenstager DOCOSPOT må kun installeres på, det af salgsfaturaen, aftalte antal enheder hos Licenstager, der er købt licens til og kun med det formål at bistå Licenstager i at foretage dokumentation i forbindelse med Licenstagers egen virksomhed. 5. Licensgiverens øvrige forpligtelser 5.1. Licensgivers ret til at disponere over det licenserede software DOCOSPOT Licensgiver erklærer, at han er rettighedshaver til DOCOSPOT, og at der ham bekendt ikke er andre, der har rettigheder hertil Uanset tredjemand påstår, at Licensgiver krænker hans rettigheder, skal Licenstager vedblive at betale licens til Licensgiver, indtil der er afsagt endelig dom vedrørende påstanden. Side 4 af 6

5 5.2. Licensgivers adgang til overdragelse samt markedsføring Licensgiver bevarer den fulde ret til uden videre at overdrage den fulde rådighed, som ejer af DOCOSPOT, til tredjemand, dog under respekt af alle meddelte licenser, samt til at meddele licens til en eller flere tredjemænd uden indskrænkninger i geografisk og tidsmæssig henseende Licensgiver forbeholder sig retten til at refererer til sine Business Partnere ved firmanavn og logo i forbindelse med markedsføring af DOCOSPOT. Dette kan forekomme som referencer på trykt medie, hjemmeside etc. og vil ikke indeholde oplysninger om Business Partneren, som krænker dennes rettigheder i henhold til de foreliggende aftaler indgået med Licensgiver Licensgivers ret til ændringer og videreudvikling Licensgiver forbeholder sig retten til at videreudvikle, forbedre og opdatere DOCOSPOT og kan vælge at orienterer Kunden om disse skriftligt på forhånd Såfremt Licensgiver i kontraktens løbetid foretager udviklinger, forbedringer og lignende af DOCOSPOT, tilhører de pågældende resultater Licensgiver Licenstager er - så længe aftalen er i kraft - berettiget til, vederlagsfrit, at benytte standard opdateringer. Er der tale om Tillægs-, Branchespecifikke eller Costumization moduler, vil Licenstager blive opkrævet en pakkepris, som lægges oveni abonnementsprisen. Se nærmere i DOCOSPOT ABONNEMENTSAFTALE Licensgivers Lagringsforpligtelser Licensgiver garantere min. 3 måneders datalagring på Licenstagers vegne. Der foretages daglig lagring/backup af hovedfiler, således, der altid er 24 timers lagret data til Kundens rådighed Efter 6 måneder indsamler Licensgiver de første 3 måneders data i PDF-filer, som automatisk sendes til Licenstager, således Licenstager altid har 3 måneders lagring til deres rådighed på databasen. For hver ny 3 måneders periode, vil Licenstager blive forsynet med en datapakke af deres lagrede data. 6. Licenstagers økonomiske forpligtelser 6.1. Licenstager forpligtes til at købe og tegne abonnement på det licenserede software DOCOSPOT. Se nærmere betingelser herfor i DOCOSPOT ABONNEMENTSAFTALE samt i DOCOSPOT KØBSSAFTALE. 7. Licenstagers øvrige forpligtelser 7.1. Markedsføring Licenstager er berettiget til at referere til Licensgiver i forbindelse med sin markedsføring af sine egne produkter, hvori DOCOSPOT indgår, forudsat de gør DOCOSPOT DENMARK ApS opmærksom herpå Ønsker Licenstager at referere til Licensgiver i forbindelse med egen markedsføring, skal dette ske ved anvendelse af DOCOSPOT officielle logoer, kendemærker m.v Overdragelse Licenstager må ikke uden Licensgivers forudgående skriftlige samtykke udleje, bortlease, udlåne eller på anden måde medvirke til tredjemands brug af DOCOSPOT Underleverandører Licenstager har ret til at anvende underleverandører eller konsulenter til brugen af DOCOSPOT, når dette sker som et led i Licenstagers dokumentationsopgaver. Licenstager indestår og hæfter over for Licensgiver for, at underleverandør/konsulent i så fald overholder vilkårene i nærværende aftale Licenstagers overdragelse i virksomhedsforhold Licenstager kan overdrage licenser til en koncernforbundet virksomhed (koncernlicenstager). Licenstager skal give Licensgiver meddelelse om overdragelsen og koncern-licenstagerens identitet Desuden kan licenser overdrages til en tredjepart i forbindelse med fusion, spaltning eller sammenlægning med en koncernforbundet virksomhed eller driftsafdeling Overdragelse forudsætter i alle tilfælde en samlet overdragelse af alle licenser, der er udstedt i forbindelse med nærværende aftale. Side 5 af 6

6 Andre overdragelse af rettigheder i henhold til denne kontrakt til tredjemand kan alene ske med Licensgivers forudgående skriftlige samtykke Licenstagers ændringer og videreudvikling DOCOSPOT kan alene anvendes i overensstemmelse med aftalens bestemmelser, og Licenstager har ikke adgang til at modificere eller videredistribuere DOCOSPOT, eller til at foretage dekompilering, reverse engineering eller på anden vis afkode DOCOSPOTS delelementer Brug af DOCOSPOT, der ikke tilsigter anvendelse med dets funktioner (bl.a. billeddokumentation, arbejdsbeskrivelse m.v.) vil have retslige følger. 8. Ejendoms- og immaterielle rettigheder 8.1. Ejendomsrettigheder Licens givet gennem denne aftale inkludere ikke ejendomsrettigheder til softwaren DOCOSPOT. Ejerskabet forbliver hos LICENSGIVER Immaterielle rettigheder Alle immaterielle rettigheder der følger med DOCOSPOT inklusiv, men ikke begrænset til copyright og varemærkerettigheder forbliver Licensgivers både gennem licensens løbetid og efter ophør af aftalen uanset årsagen hertil Således ejes DOCOSPOT og de immaterielle rettigheder hertil af Licensgiver, medmindre andet er udtrykkeligt specificeret gennem denne Aftale. 9. Misligholdelse 9.1. Parterne kan hæve kontrakten uden hensyntagen til opsigelsesvarsel, såfremt den anden part misligholder kontrakten væsentligt Der foreligger væsentlig misligholdelse i tilfælde af misbrug og overtrædelse af Licensgivers immaterielle og ejendomsretlige rettigheder. Overholdes bestemmelserne i denne Aftale ikke fra Licenstagers side, vil der foreligge væsentlig misligholdelse og Licensgiver vil jf. pkt. 9.1 være berettiget til at hæve kontrakten efter de i pkt. 9.3 gældende bestemmelser Den part, der ønsker at ophæve kontrakten, skal forinden meddele dette ved et skriftligt påbud til den anden part med angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre misligholdelsen er bragt til ophør senest 7 dage efter afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft. Ophævelsen har virkning fra meddelelsestidspunktet og frem Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt Licenstager er begæret konkurs eller er taget under rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. 10. Løbetid og opsigelse Denne aftale træder i kraft fra indgåelse af DOCOSPOT KØBSAFTALE og er gældende så længe Licenstager har aktive tjenester, abonnementsaftaler o. lign. hos DOCOSPOT og ophører derfor kun ved opsigelse Opsigelse skal ske skriftligt og senest inden månedens udgang, ellers påbegyndes betaling for en ny abonnementsmåned Ved kontraktens ophør overdrages de, på vegne af Licenstager, lagrede rapporter tilbage til Licenstager. 11. Ansvarsbegrænsning og erstatning Licensgiver fraskriver sig ansvar for driftstab (inkl. men ikke begrænset til servernedbrud), tab af data, tabt avance og andre indirekte tab eller følgeskader, selv om Licensgiver er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne tab Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler. 12. TVIST og Værneting Tvister vedr. fortolkning eller udførelse af denne Aftale afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende regler for Voldgift Værneting er som udgangspunkt i den by, hvor Licensgiver har hovedsæde. Dette er dog fravigeligt ved aftale Side 6 af 6

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA

BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA BILAG 1 STANDARDVILKÅR FOR E FAKTURA Disse standardvilkår gælder for Brugeres abonnement på e faktura. Igangsætning af abonnementet forudsætter, at Brugeren har indgået en såkaldt Dataleverandøraftale

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt d.22.11.2013

Kontrakt d.22.11.2013 Kontrakt d.22.11.2013 mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: 35299149 Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1. Kontraktens omfang

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere