Evaluering af Albertslundruten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Albertslundruten"

Transkript

1 Cykelpendlerruter Evaluering af Albertslundruten Førundersøgelse Januar 2011

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Cykelpendlerruter Evaluering af Albertslundruten Førundersøgelse Januar 2011 Dokumentnr P akt Version 0 Udgivelsesdato 19 januar 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt HEK HGR HGR

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Trafiktællinger 3 3 Spørgekortundersøgelse 7 31 Uddeling og svarprocent 7 32 Turformål 7 33 Kørt distance 8 34 Hyppighed for kørsel på Albertslundruten 9 35 Mulighed for at holde hastigheden Tryghed Kendskab til hjemmesiden Kendskab til Albertslundruten Køn og alder 13 4 Rejsehastighed Metode Resultater 15 5 Jævnhedsmålinger Resultater 18

4 2 1 Indledning Denne rapport beskriver førundersøgelsen, der er første led i evalueringen af Albertslundruten I efteråret 2011 gennemføres en efterundersøgelse, hvorefter resultaterne kan sammenlignes, og eventuelle effekter kan vurderes Førundersøgelsen har omfattet: Maskinelle trafiktællinger i hver af de fem kommuner Interviewundersøgelse ved uddeling af spørgekort 2x2 timer (morgen og eftermiddag) i hver af de fem kommuner Rejsehastighedsmålinger Jævnhedsmålinger Tællinger og interview er gennemført i uge i 2010 Efterundersøgelserne forventes gennemført i de tilsvarende uger i 2011 Uden for denne opgave forventes yderligere efterundersøgelser foretaget i 2015 I oplægget til evaluering er det også nævnt, at der skal gennemføres en systematisk registrering af forbedringer, og at der skal analyseres uheldsdata Forbedringerne gennemføres i løbet af 2011, og beskrivelsen af dem vil derfor først blive medtaget i afrapportering af efterundersøgelsen, der gennemføres i efteråret 2011 På det tidspunkt kendes den præcise udformning, pris, tidsplan osv for de enkelte forbedringer Hvad angår uheldsdata er det foreslået i evalueringsoplægget, at der indsamles uheldsdata fra de seneste 5 år for at opnå et tilstrækkeligt datagrundlag Da der skal gennemføres en efterundersøgelse et år efter førundersøgelsen, vil der være et stort overlap i dataindsamlingen, og det foreslås derfor at udsætte analyse af uheldsdata til efterundersøgelsen

5 3 2 Trafiktællinger Der er gennemført maskinelle tællinger i uge 40 (4-10 oktober 2010) på fem tællestationer placeret tæt på interviewposterne Placeringen af tællestationerne var: Trippendalstien i Albertslund mellem Humlehusene og stikrydset ved Herstedøstervej (dobbeltrettet cykelsti) Bystien i Glostrup ca ud for Østre Lindeskov (dobbeltrettet cykelsti) Rødovre Parkvej ca 50 meter vest for krydset ved Tårnvej (almindelig vej med cykelsti i begge sider) Damhusdæmningen på nordsiden af Damhussøen (dobbeltrettet cykelsti) Finsensvej ca 50 meter øst for Sønderjyllands Alle (almindelig vej med cykelsti i begge sider) Vejret var mildt i analyseperioden med dagtemperaturer omkring 10 grader og svag vind Om torsdagen 7 oktober var der et kraftigt regnvejr om formiddagen, hvilket også kan ses i tællingerne, idet tallene for torsdagen er ca 8 % lavere end for de øvrige dage Hovedresultaterne fra tællingerne ses i Tabel 1 Tabel 1: Hovedtal fra cykeltællinger Sted Årsdøgn Hverdagsdøgn Weekenddøgn Spidstimeandel Trippendalsti % Bystien % Rødovre Parkvej % Damhusdæmningen % Finsensvej % Døgnfordelingerne for de enkelte tællinger ses i de følgende grafer Hverdagskurven er et gennemsnit for dagene mandag-fredag og weekend-kurven er et gennemsnit for lørdag og søndag

6 Hverdag Weekend 20 0 Figur 1: Talt trafik på Trippendalstien, Albertslund Hverdag Weekend Figur 2: Talt cykeltrafik på Bystien, Glostrup

7 Hverdag Weekend 50 0 Figur 3: Talt cykeltrafik på Rødovre Parkvej Hverdag Weekend 50 0 Figur 4: Talt cykeltrafik på Damhusdæmningen

8 Hverdag Weekend Figur 5: Talt cykeltrafik på Finsensvej På alle tælleposter er der markante spidstimer morgen og eftermiddag på hverdage, hvilket tyder på, at der i høj grad er tale om pendlertrafik

9 7 3 Spørgekortundersøgelse Interviewundersøgelsen blev gennemført ved uddeling af spørgekort på fem steder, der lå tæt på tælleposterne For at undgå at cyklister skulle modtage flere kort på én dag, blev uddelingen af kort spredt over fem dage i uge Uddeling og svarprocent Der blev i alt uddelt 1348 spørgekort, hvoraf 562 blev returneret i udfyldt stand Det svarer til en svarprocent på 42 %, hvilket er højt for en undersøgelse af denne type En af årsagerne til den høje svarprocent er formentlig, at emnet opfattes positivt af de adspurgte, da de jo er brugere af cykelsuperstien Fordelingen på de fem analyseposter er vist i Tabel 2 Tabel 2: Uddelte og returnerede kort Sted Uddelte kort Returnerede kort Svarprocent Trippendalstien % Bystien, Glostrup % Rødovre Parkvej % Damhusdæmningen % Finsensvej % I alt % Svarprocenten på Finsensvej er noget lavere end på de øvrige poster Årsagen er måske, at mange af cyklisterne på Finsensvej er lokale og derfor har mindre interesse i den samlede Albertslundrute 32 Turformål Respondenterne er i udpræget grad pendlere, hvilket fremgår af deres turformål vist i Figur 6

10 8 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Figur 6: Respondenternes turformål Næsten 90 % skal enten på arbejde eller til uddannelse og må dermed betegnes som pendlere 33 Kørt distance Cyklisternes kørte distance er vurderet ud fra de opgivne til- og fra-adresser Den gennemsnitlige distance blandt respondenterne er 7,3 km Den korteste tur er på 600 m og er foretaget på Finsensvej, mens den længste tur på 27 km er registreret på Rødovre Parkvej Der er forskelle mellem de fem analyseposter, hvilket fremgår af Tabel 3 Det er ikke overraskende, at turene på Finsensvej er kortere end gennemsnittet, da der er flere lokale cyklister end længere ude på ruten Tabel 3: Respondenternes gennemsnitlige turlængde pr analysepost Analysepost Trippendalstien Bystien Rødovre Parkvej Damhusdæmningen Finsensvej I alt Gennemsnitlig turlængde 4,3 km 8,8 km 7,9 km 7,5 km 5,8 km 7,3 km Fordelingen af ture på kørte distancer er vist i Figur 7

11 9 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Figur 7: Respondenternes fordeling af ture efter kørt distance Som det ses er turene meget jævnt fordelt over intervallet 3-10 km Ca 75 % af samtlige ture ligger inden for dette interval Cykelsuperstiprojektet har som formål især at tiltrække personer med ture på over 4 km Denne gruppe udgør allerede nu ca 81 % 34 Hyppighed for kørsel på Albertslundruten Langt de fleste af de adspurgte cykler regelmæssigt på Albertslundruten, hvilket fremgår af Figur 8 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Første gang Figur 8: Respondenternes svarfordeling om hyppighed for kørsel på Albertslundruten

12 10 Der er 94 %, som angiver, at de kører på ruten dagligt eller ugentligt En ud af de i alt 562 respondenter angiver, at det er første gang, vedkommende kører på ruten 35 Mulighed for at holde hastigheden Fremkommeligheden er ikke helt optimal, hvilket fremgår af Figur 9 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget nemt Nogenlunde Lidt vanskeligt Nej Figur 9: Mulighed for at holde jævn hastighed En tredjedel af respondenterne angiver, at det vanskeligt eller ikke muligt at holde en jævn hastighed Halvdelen mener, at fremkommeligheden er nogenlunde, mens en sjettedel synes, at det er nemt at holde en konstant hastighed Den tredjedel af respondenterne, der har svært ved at holde en jævn hastighed, har også angivet årsager til det Disse er vist i Figur 10

13 11 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 10: Respondenternes oplevede årsager til dårlig fremkommelighed Den væsentligste årsag er de nødvendige stop ved lyskryds og andre krydsninger af veje, som nævnes af en tredjedel Derudover er stiens beskaffenhed og antallet af cyklister væsentlige årsager I kategorien "Andet" er det især dæmningen ved Damhussøen og vejarbejdet på den, der nævnes

14 12 36 Tryghed Den oplevede tryghed blandt cyklisterne er vist i Figur 11 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 11: Oplevet tryghed Skalaen går fra 1=Meget utryg til 10=Meget tryg Den mellemliggende graduering har været overladt til respondenterne selv Gennemsnitsværdien blandt de adspurgte er 7,3 Besvarelserne tyder på, at cyklisterne generelt føler sig trygge på Albertslundruten Den oplevede tryghed varierer mellem de fem analyseposter, idet de gennemsnitlige værdier er: På Trippendalstien: 8,1 På Bystien: 7,9 På Rødovre Parkvej: 7,1 På Damhusdæmningen: 7,2 På Finsensvej: 7,1 Ikke overraskende opleves trygheden størst på Trippendalstien og Bystien, hvor cykelruten går på en separat sti i eget tracé På Rødovre Parkvej og Finsensvej går ruten derimod på cykelsti langs trafikerede veje På Damhusdæmningen er der ikke biler, men den relativt lave værdi for trygheden kan skyldes faktorer som vejarbejdet på broen eller de mange fodgængere 37 Kendskab til hjemmesiden Kendskabet til hjemmesiden wwwcykelsuperstierdk er vist i Figur 12

15 13 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Har kigget Hørt om Kender ikke Figur 12: Kendskab til wwwcykelsuperstierdk Der er 84 % af respondenterne, som ikke kender hjemmesiden 10 % har hørt om den, men ikke besøgt den, mens de sidste 6 % har kigget på hjemmesiden 38 Kendskab til Albertslundruten 78 % af respondenterne - eller lidt mere end 3 ud af 4 - kender ikke udtrykket "Albertslundruten" om den samlede forbindelse mellem Albertslund og København De sidste 22 % kender udtrykket 39 Køn og alder Blandt besvarelserne er der 35 % mænd og 65 % kvinder, hvilket er en normal fordeling blandt cyklister Aldersfordelingen er vist i Figur 13

16 14 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% <20 år år år år år år 70+ år Figur 13: Aldersfordeling Gennemsnitsalderen blandt de adspurgte er 45,2 år

17 15 4 Rejsehastighed 41 Metode Der findes ikke en standardiseret metode til måling af rejsehastighed for cyklister For biltrafik i byområder er rejsehastigheden bestemt af den øvrige trafik, trængsel samt stop ved signalreguleringer og lignende For cykeltrafikken er rejsehastigheden derimod snarere bestemt af den enkelte cyklists fysiske formåen, hvilket bla afspejler sig i en meget større spredning af hastighederne for cyklister end for biler Desuden er cyklisters rejsehastighed meget afhængig af vind og vejr, og målinger på to forskellige dage kan give vidt forskellige resultater Københavns Kommune har tidligere ved målinger på blandt andet Nørrebrogade benyttet en metode, hvor en testcyklist udstyret med GPS cykler igennem gaden og søger at tilpasse sig det generelle flow i trafikken Det er muligt på Nørrebrogade, hvor der er mange cyklister, men på Albertslundruten kan denne metode ikke bruges, da der er meget få cyklister, og dermed ikke noget generelt flow Der er i stedet valgt en metode, hvor en testcyklist udstyres med GPS og hastighedsmåler og derefter kører hele ruten igennem med instruktion om så vidt muligt at holde en hastighed på 20 km/t Ved den efterfølgende analyse kan man registrere den faktiske rejsehastighed, og der kan udpeges steder, hvor hastigheden er lavere end 20 km/t Ud fra stedfæstelsen kan årsagen til den lavere hastighed vurderes Det vil typisk være vejkryds (signal- eller vigepligtsregulerede) eller skarpe sving 42 Resultater Der er gennemført testkørsler i begge retninger både formiddag og eftermiddag Hovedresultaterne ses i Tabel 4, der viser den faktiske rejsehastighed og antallet af stop

18 16 Tabel 4: Resultater af hastighedsmålinger Tid Retning Faktisk rejsehastighed Antal stop Stop pr km Morgen Mod København 16,0 km/t 6 0,34 Fra København 16,7 km/t 11 0,64 Eftermiddag Mod København 16,4 km/t 9 0,54 Fra København 18,1 km/t 8 0,48 Gennemsnit 17,0 km/t 8,5 0,50 Det ses af tabellen, at den faktiske rejsehastighed er lidt lavere end den tilstræbte på 20 km/t Den væsentligste årsag til den lavere hastighed er, at cyklisten har måttet stoppe helt op flere gange på turen Antallet af stop er nogenlunde ens på de kørte ture med en gennemsnitsværdi på 8,5 stop pr tur, svarende til 0,50 stop pr km Det kan også udtrykkes på den måde, at cyklisten i gennemsnit har kørt 2 km mellem stoppene De fleste stop har været ved signalregulerede kryds, primært i Frederiksberg og Københavns Kommune, men også i Rødovre Kommune ved krydsningen af Tårnvej Det mest generende stop har ifølge testcyklisten været ved krydsningen af Fabriksparken i Glostrup Vejen skal krydses to gange, både i indadgående og udadgående retning, eftersom der er dobbeltrettet cykelsti på nordsiden, og begge krydsninger sker på en fri strækning uden signalregulering Testcyklisten har i sin afrapportering nævnt, at trængsel på cykelstien ikke har medført reduceret hastighed Kun på den sidste strækning fra Finsensvej til centrum er der rimelig tæt mellem cyklisterne, men ikke så mange, at det reducerer hastigheden Der er naturligvis cyklister, der kører langsommere end 20 km/t, men da cykelstien er bred på størstedelen af strækningen, er det nemt at overhale Testcyklisten har også påpeget, at Albertslundruten er meget flad, og at der ikke er bakker, der reducerer rejsehastigheden Den eneste stigning af betydning er rampen fra Fabriksparken op til stibroen over Ring 3, men den er meget kort og medfører derfor ikke større forsinkelse

19 17 5 Jævnhedsmålinger Der er i juni 2010 gennemført målinger af rutens jævnhed Målingerne er udført med en lille bil Udstyret er ca 15 m bredt, og bilen kan derfor måle på de fleste cykelstier, se Figur 14 Figur 14 Hele ruten er gennemkørt med en målebil med laserscanningsudstyr til at måle huller og buler i belægningen På målekøretøjet er monteret 2 lasere, der registrerer cykelstiens længdeprofil Laserne måler afstanden til belægningen ca gange i sekundet, og beregner på basis deraf overfladeprofilet i 2,5 cm intervaller til en samlet kæde at 2,5 cm sektioner, der viser om stien går op, ned eller ligeud Det vigtigste for cyklisters kørselskomfort er tilstedeværelsen af ujævnheder (huller, manglende ramper, tværgående rødder og lign) Den resulterende beregning af jævnhed foretages ved at benytte de målte ujævnheder i længder (bølgelængder) fra 2,5 cm til 5 m Værdier inden for dette interval er lige netop de fordybninger og opspring, som cyklister mærker, og som derfor medfører oplevet dårlig komfort

20 18 Målinger af ujævnheder inden for de oven nævnte bølgelængder benyttes til at beregne et samlet indeks kaldet BPI (Bicycle Path Index), som et samlet udtryk for cyklisters oplevede jævnhed BPI tal udtrykkes normalt ud fra en målt længdeenhed på 50 m, dvs at der beregnes én BPI værdi pr 50 m cykelsti Valget af længden på 50 m er for at få et tilstrækkeligt detaljeret billede af stikomforten uden at miste overblikket, og er en optimal længde, hvad angår planlægning af drift og vedligehold af stien Resultatet af målingerne på Albertslundruten er desuden brugt som del af kommunernes input til, hvor der skal arbejdes med at forbedre belægningen som led i realiseringen af ruten 51 Resultater Belægningen på Albertslundruten består overvejende af asfalt, som det ses af Figur 15 11% 1% 3% 16% 1% 2% Asfalt Sf-sten Chaussesten Betonfliser Asfalt Sf-sten Chaussesten Betonfliser 85% 81% Figur 15 Belægning på Albertslundruten i retning hhv mod København og fra København Resultaterne viser, at hovedparten, ca 83 %, af ruten har asfaltbelægning, og at ca 81 % af denne asfaltbelægning har en jævnhed på under 15 BPI målt i 50 m intervaller (se Tabel 5 og Tabel 6) Det betyder samlet, at ca 71 % af rutens længde i dag lever op til ønsker om jævnhed, som det er formuleret i konceptet for cykelsuperstier Det fremgår desuden, at steder med anden belægning end asfalt i højere grad har en utilfredsstillende jævnhed Kun ca 20 procent af strækningerne med anden belægning har en jævnhed målt til under 15 BPI De overordnede resultater af jævnhedsmålingerne for ruten som helhed er vist i Figur 16 og Figur 17

21 19 Figur 16: Jævnhedsmåling for cykelstien i rutens højre side, set fra København Nulpunktet for kilometreringen er ved Søerne i København Figur 17: Jævnhedsmåling for cykelstien i rutens venstre side, set fra København Nulpunktet for kilometreringen er ved Søerne i København De høje værdier kort før km 2 er ved krydsningen af Falkoner Alle på Frederiksberg Derudover er der særligt høje værdier på Rødovre Parkvej og på Fabriksparken, som begge har strækninger med flisebelægning Tabel 5: Sammenhæng mellem belægning og jævnhed(bpi) i retning mod København Strækningslængde Asfalt SF-sten Chaussé Beton I alt Op til 15 BPI m 200 m 0 m 300 m m Over 15 BPI 3300 m 1700 m 200 m 200 m 5400 m I alt m 1900 m 200 m 500 m m I procent: Op til 15 BPI 78 % 11 % 0 % 60 % 69 % Over 15 BPI 22 % 89 % 100 % 40 % 31 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

22 20 Tabel 6: Sammenhæng mellem belægning og jævnhed (BPI) i retning fra København Strækningslængde Asfalt SF-sten Chaussé Beton I alt Op til 15 BPI m 450 m 0 m 200 m m Over 15 BPI 2050 m 2300 m 150 m 200 m 4700 m I alt m 2750 m 150 m 400 m m I procent: Op til 15 BPI 85 % 16 % 0 % 50 % 73 % Over 15 BPI 15 % 84 % 100 % 50 % 27 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Resultaterne for delstrækningerne i hver af kommunerne er vist i Tabel 7 Det ses, at strækningerne med ujævn belægning overvejende er i Rødovre og Albertslund Kommuner De pågældende strækninger er som ovenfor nævnt Rødovre Parkvej og Fabriksparken

23 21 Tabel 7: Sammenhæng mellem belægning og jævnhed (BPI) fordelt på delstrækninger i de enkelte kommuner Albertslund: Strækningslængde Asfalt SF-sten Chaussé Beton I alt Op til 15 BPI 4700 m 350 m 0 m 0 m 5050 m Over 15 BPI 500 m 950 m 0 m 0 m 1450 m Albertslund i alt 5200 m 1300 m 0 m 0 m 6500 m Glostrup: Op til 15 BPI 1350 m 0 m 0 m 50 m 1400 m Over 15 BPI 600 m 0 m 0 m 150 m 750 m Glostrup i alt 1950 m 0 m 0 m 200 m 2150 m Rødovre: Op til 15 BPI 650 m 100 m 0 m 0 m 750 m Over 15 BPI 550 m 1350 m 0 m 0 m 1900 m Rødovre i alt 1200 m 1450 m 0 m 0 m 2650 m Frederiksberg: Op til 15 BPI 3650 m 0 m 0 m 150 m 3800 m Over 15 BPI 150 m 0 m 150 m 50 m 350 m Frederiksberg i alt 3800 m 0 m 150 m 200 m 4150 m København: Op til 15 BPI 1600 m 0 m 0 m 0 m 1600 m Over 15 BPI 250 m 0 m 0 m 0 m 250 m København i alt 1850 m 0 m 0 m 0 m 1850 m

Indholdsfortegnelse. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten. Projektsekretariatet. Notat. 1 Indledning og resume

Indholdsfortegnelse. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten. Projektsekretariatet. Notat. 1 Indledning og resume Projektsekretariatet Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOVEMBER 2012 SEKRETARIATET FOR CYKELSUPERSTIER ALBERTSLUNDRUTEN EVALUERING

NOVEMBER 2012 SEKRETARIATET FOR CYKELSUPERSTIER ALBERTSLUNDRUTEN EVALUERING NOVEMBER 2012 SEKRETARIATET FOR CYKELSUPERSTIER ALBERTSLUNDRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 SEKRETARIATET

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Af Maria Helledi Streuli Projektleder Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Henrik Grell Seniorspecialist COWI Plan, Udvikling og Trafik

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Værløseruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Værløseruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Indre Ringruten NOTAT 10.

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Indre Ringruten NOTAT 10. UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Indre NOTAT 10. december IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Allerødruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Allerødruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Damhusruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Damhusruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Damhusruten Nuværende forhold Damhusruten er en ringrute, der forbinder byområder i Frederiksberg og Københavns kommuner, se figur 1 Ruten kan især

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Roskildevejsruten Nuværende forhold Roskildevejsruten forbinder Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Albertslund

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Affald KBH. Evaluering af Albertslundruten. Januar 2015 September 2014 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN I MARTS 2015

Affald KBH. Evaluering af Albertslundruten. Januar 2015 September 2014 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN I MARTS 2015 Affald KBH TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN I MARTS 2015 Evaluering af Albertslundruten Under projekt Afmærkning og identitet på Supercykelstierne Januar 2015 September 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

På mødet, blev der valgt 3 repræsentanter til at arbejde videre med de valgte problemstillinger.

På mødet, blev der valgt 3 repræsentanter til at arbejde videre med de valgte problemstillinger. Baggrund Repræsentanter fra området omkring Skivevej I efteråret 2016 mødtes repræsentanter fra følgende grundejerforeninger/beboerforeninger til et samlet møde, for at samle trådene omkring trafikale

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 27.

Læs mere

Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011

Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed. Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011 Evaluering af anlægsprojekt for busfremkommelighed Halmstadgade/Hasle Ringvej September 2011 1 Baggrund Aarhus Kommune har, med økonomisk støtte fra Trafikstyrelsen, gennemført en række trafikale anlægsprojekter,

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

STIPLAN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Udpegning af hovedruter 2. 3 Tiltag for at realisere stiplanen 4. Indholdet af stiplanen

STIPLAN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Udpegning af hovedruter 2. 3 Tiltag for at realisere stiplanen 4. Indholdet af stiplanen FAXE KOMMUNE STIPLAN NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Udpegning af hovedruter 2 3 Tiltag for at realisere

Læs mere