Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen"

Transkript

1 Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

2 Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation... 7 Den fremtidige konkurrencesituation... 8 Relevante konkurrenceparametre Opsummering på markedssituationen LEDELSE Generelt om ledelse Kollektiv ledelse Forandringsledelse Bedre organisering af den daglige drift LEDERE Findes den fødte leder Én rolle Flere roller Medarbejdere og motivation X & Y menneskesyn Betydning for ledelse Sammensætning og rekruttering af medarbejderstaben De seneste års udvikling Ratioen mellem jurister og sagsbehandlere Situationen i fremtiden MARKEDSUDFORDRINGER Specialisering Kundeopsøgende arbejde Prissætning Vinderne

3 Taberne At gøre tabere til vindere AFSLUTNING KONTAKT BILAG

4 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet af konsulent Jan Arnoldi og advokaterne Henrik Lyhne og Morten Rüdevald. Vores sigte med pjecen er at gøre opmærksom på en række ledelsesmæssige og markedsmæssige faktorer, som efter vores opfattelse vil være med til at danne fremtiden for en række advokatfirmaer i Danmark. Pjecen skal hverken ses som et udtryk for den objektive sandhed eller som en udtømmende beskrivelse af en branche i forandring, men udelukkende som et udtryk for vores subjektive opfattelse af, hvor branchen er på vej hen. Vi har valgt at slå ned på nogle udvalgte områder, som efter vores opfattelse har en vis betydning for retningen. I den forbindelse er et af de væsentlige og p.t. meget omtalte områder indenfor branchen begrebet ledelse, der er et komplekst begreb, som indeholder mange vinkler og temaer. I pjecen kommer vi ind på nogle af de vinkler og temaer, som efter vores opfattelse har været og fremover vil være ledetråde for ledere i advokatvirksomheder. Med fare for at foregribe begivenhedernes gang har vi nedenfor udvalgt nogle synspunkter om ledelse inden for advokatbranchen, som efter vores opfattelse er særligt aktuelle: - Ledelse er en balance imellem et driftshensyn og et udviklingsperspektiv. - Ledelse kræver nærvær og fremsyn. - Ledelse stiller krav til at gribe medarbejderne, hvor de er, og bringe dem videre. - Ledelse er en kunstart og ikke kun en logistisk øvelse. 3

5 - Ledelse er ikke et uforpligtende skuespil, men rammen for en bevidsthed om, at summen af de handlinger der udøves er til fordel for alle. - Ledelse stiller krav om viden, der strækker sig ud over den juridiske disciplin. - Ledelse er også et spørgsmål om personlighed. - Ledelse skal udøves både centralt og decentralt. - Ledelse kræver diversitet. - Ledelse vil ske igennem den fysiske udformning af advokatvirksomheder. Ledelse er selvfølgelig meget mere end det anførte, som dermed blot er overskrifter på nogle af de tanker, der med fordel kan styres efter som led i en professionel og mærkbar ledelse af fremtidens advokatvirksomhed. Kan vores overvejelser om de ledelsesmæssige og markedsmæssige forhold i advokatbranchen medvirke til at inspirere og sætte nogle tanker samt, hvem ved, måske sågar også nogle handlinger i gang hos nogle af kollegaerne i branchen, vil vores mission være opfyldt. Morten Rüdevald, Henrik Lyhne og Jan Arnoldi april,

6 BAGGRUND OG STATISTIK At advokatbranchen er en statisk branche, er ikke kun en skrøne. Det fremgår også af den seneste statistik udgivet af Danske Advokater i Fakta om Advokatbranchen (5. udgave, februar 2014), som vi her med tilladelse fra Danske Advokater gengiver udvalgte dele af. Af statistikken fremgår, at antallet af advokatfirmaer i perioden fra , hvor de seneste tal foreligger, er stort set status quo, nemlig i 2000 og i Advokatbranchen har altså i det perspektiv ikke haft den samme koncentration, som man har set det i andre brancher. En vis koncentration er der imidlertid sket i advokatbranchen ifølge statistikken. Hvis man således kigger på den procentuelle fordeling af omsætningen på udvalgte segmenter i branchen, stod virksomheder med en årlig omsætning over 50 mio. kr. for 24% af den samlede omsætning i 2000, mens denne andel i 2011 var fordoblet til 48%. Tendensen understøttes også af, at beskæftigelsen i perioden er blevet koncentreret på færre advokatvirksomheder. I år 2000 bidrog de ti største virksomheder med knap 16 pct. af beskæftigelsen. I 2011 var denne andel steget til ca. 28%. Der foreligger desværre som anført ikke nyere tal end for 2001 i statistikmaterialet fra Danske Advokater. Vi tror imidlertid, at denne udvikling er fortsat i årene fra 2011 til i dag. Et stigende krav om specialisering og ekspertviden synes primært at danne baggrund for koncentrationen, og det sætter samtidig den typiske generalistadvokat yderligere under pres. Omsætningen i advokatbranchen var i 2013 på godt 11 mia. kr. Over halvdelen af denne omsætning skabes stadig blandt virksomheder med mindre end 50 mio. kr. i omsætning. De ti største virksomheder i advokatbranchen stod i 2011 for knap 36 pct. af omsætningen. Fokuseres alene på de fem største 5

7 virksomheder, stod de for en fjerdedel af branchens samlede omsætning i Antallet af fuldtidsansatte i advokatbranchen er steget med gennemsnitligt 1,2% årligt i perioden fra Der er imidlertid store forskelle i, hvordan den underliggende udvikling har været. Antallet af fuldtidsansatte i de fem største advokatvirksomheder voksede eksempelvis fra en procentuel andel af den samlede arbejdsstyrke på 10,8% i 2000 til en procentuel andel på 18,9% i Omvendt faldt beskæftigelsen i virksomheder med 1-10 mio. kr. i omsætning fra en procentuel andel på 51,3% i 2000 til en procentuel andel på 25,9% i Beskæftigelsesandelen for virksomheder med en årlig omsætning på mio. kr. er kun steget marginalt i perioden. Der tegner sig dermed et billede af, at branchen skiller på midten, hvor de største virksomheder bliver endnu større, mens de små og mellemstore virksomheder med en omsætning på 1-10 mio. kr. og til dels mio. kr. er blevet yderligere presset. Tallene taler deres eget tydelige sprog, og det pres, der hviler på mellemsegmentet, og som efter vores opfattelse vil være stigende i de kommende år, viser med al mulig tydelighed, at mellemsegmentet bliver nødt til at foretage strategiske overvejelser. Som anført i rapporten advokatbranchen i tal kunne tallene give anledning til overvejelser om, hvorvidt disse virksomheder bør søge fusioner, skabe egen organisk vækst og/eller fokusere på specialer. Sådanne tanker kræver, at der i de enkelte virksomheder er plads til og fælles fodslag omkring strategien. Der er derfor ingen tvivl om, at den konkurrencemæssige situation stiller stadig stigende krav til virksomhedernes ledelsesmæssige ressourcer. Det er bl.a. disse forhold denne pjece omhandler og forsøger at sætte fokus på. Vi har også fået tilladelse til fra Danske Advokater at gengive udvalgte dele af en særrapport fra december 2011 Virksomhedsarketyper i Advokatbranchen. Rapporten sam- 6

8 menligner to arketyper advokatvirksomheder, nemlig et mindre provinskontor og et mellemstort Københavnerkontor. Rapporten angiver gennemsnitslønnen pr. partner for et mindre provinskontor til kr. Det er ca. 0,5 mio. kr. mindre end på et mellemstort Københavnerkontor, hvor gennemsnitslønnen er ca. 1,5 mio. kr. Rapporten viser desuden, at et mindre provinskontor har ca. ¾ flere sekretærer pr. partner i forhold til populationen. Ifølge en Produktstatistik for advokatvirksomhed 2010 udgivet af Danmarks Statistik udgjorde erhvervsrådgivning i % af omsætningen i advokatbranchen. Civilret, hvorunder blandt andet inkassovirksomhed hører, udgjorde 24%. Rådgivning vedrørende fast ejendom, som retter sig både mod private kunder og erhvervskunder, udgjorde 9%. Virksomhedsrådgivning inklusiv konkurs udgjorde 14%. Tallene viser, at advokatbranchens største kundegruppe er virksomheder, der tegner sig for 65% af omsætningen. 27% af omsætningen stammer fra organisationer og privatpersoner, mens den offentlige sektor står for 8% af omsætningen. MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDEL- SER Den aktuelle konkurrencesituation I Danske Advokaters Fremtidsrapport udarbejdet i maj 2012, som vi her gengiver udvalgte dele af med Danske Advokaters tilladelse, anføres blandt andet. følgende: Det er for risikabelt at basere virksomhedens fremtid og nutidens handlinger alene på fortidens erfaringer. Dette gælder ikke mindst i en tid, hvor advokaternes monopoler stort set er væk, og der derfor skal konkurreres på lige fod med andre rådgivere. Revisionsfirmaet Deloittes lancering af deres egen interne Deloitte Legal Services med ansættelse af egne 7

9 advokater er et godt eksempel herpå. Selv om Deloitte nu har valgt at nedlægge afdelingen er der dog intet, der tyder på, at advokaterne får lov til alene at sidde på markedet for juridiske ydelser. Vores konkurrencedygtighed forudsætter dog, at vi til stadighed fastholder og udbygger de konkurrencemæssige fordele, vi har. I forhold til de øvrige rådgivningsgrupper har advokatbranchen konsolideret sig med konkurrencedygtige større og mere specialiserede virksomheder, og advokatens unikke position som klientens uafhængige rådgiver er intakt. Den fremtidige konkurrencesituation I Fremtidsrapporten anføres endvidere følgende: Den øgede specialisering vidner om en fokuseret strategi, hvor branchen styrker fagligheden og kravler op i værdikæden. Der er ingen tvivl om, at det gælder for praktisk talt samtlige de største advokatvirksomheder og for en vis del af de større og mellemstore advokatvirksomheder. I de fleste af de mindre advokatvirksomheder, nichevirksomhederne undtaget, og i en del af de mellemstore advokatvirksomheder oplever vi dog, at det stadig er business as usual. Her opererer advokaterne stadig som generalister, der dækker et bredt spekter af juridiske områder. Ofte opererer den samme advokat inden for både fast ejendom, selskabsret, ansættelsesret, kontraktret, lejeret og procesret, og hvis sagerne bliver knappe, kan paletten udvides til også at dække eksempelvis insolvensret, strafferet, arveret og familieret. Det siger sig selv, at den samme persons rådgivning inden for en sådan mangfoldighed af områder ikke kan blive særlig specialiseret. Vi tror, at den tendens der beskrives i Fremtidsrapporten er en tendens, der i de kommende år vil accelerere yderligere. Vi er således enige i mange af de teser, der fremsættes i Danske Advokaters Fremtidsrapport: 8

10 Globalisering skaber større aktører. Behovet for højt specialiserede ydelser stiger. Ukomplicerede advokatydelser bliver standardiserede. Fokus på priser og leveret værdi vil accelerere yderligere. Konkurrencen fra andre rådgivere forventes at stige f.eks. revisorer, bankerne, forsikringsselskaber, pensionsselskaber m.v. Juridiske standardydelser bliver en commodity og finder nye salgskanaler Specielt teserne om behovet for højt specialiserede ydelser, og at ukomplicerede advokatydelser bliver standardiserede, er sammen med fokusset på prisen helt centrale for den klemme, de små og mellemstore advokatvirksomheder befinder sig i. Disse teser er præcis symptomet på det at være stuck in the middle. Danske Advokaters Fremtidsrapport beskriver i en STEP analyse blandt andet følgende omkring de fremtidige økonomiske tendenser for advokatbranchen: Fremtiden peger på øget prisbevidsthed, polarisering og krav om Corporate Sociale Resonsibility og transparens. I advokatbranchen vil det accelerere nye prisstrukturer og ydelser. Små og mellemstore generalistfirmaer presses yderligere, imens niche specialister blomstrer. Desuden beskrives under politiske tendenser muligheden for, at lempelser i konkurrencen i advokatbranchen politisk vil blive vedtaget, og liberalisering kan bryde det sidste monopol, som er møderetten. Disse forhold viser også det nødvendige i, at advokatfirmaerne indstiller sig på, at forandringer vil ske, og indretter sig på en sådan måde, at de bliver i stand til at imødegå, indrette sig på 9

11 og leve med de nye forhold. Ikke mindst på det ledelsesmæssige område stiller disse forhold store krav til de små og mellemstore advokatvirksomheder. Lidt firkantet kunne fremtiden godt hedde: Vær forandringsparat eller vær beredt på at dø. I Danske Advokaters Fremtidsrapport rammende nogle kriseindikatorer: beskrives meget Usikkerhed om fremtiden og manglende ledelseskvalitet er en udfordring Efter en nærmest uafbrudt vækst savnes modet til for alvor at udfordre vores forretningsmodel Andre rådgivere og virksomhedsjurister øger deres marked Konservatisme hæmmer evnen til at agere på underliggende trends som forandrer markedet Forretningsplaner og strategier baseres på fremskrivninger af den historiske udvikling Relevante konkurrenceparametre I en markedsanalyse udarbejdet for Danske Advokater af Tranberg Marketing i marts måned 2011, som vi her med Danske Advokaters tilladelse gengiver udvalgte dele af, har Tranberg Marketing blandt andet analyseret erhvervskunders vurdering af, om advokater yder value for money. De adspurgte erhvervskunder har en oplevelse af, at advokaterne leverer mindre værdi og er dyrere at samarbejde med end revisorerne. Oplevelsen af, at advokaterne i mindre grad leverer værdi for pengene skal ses i relation til, at en væsentlig del af virksomhederne oplever, at standardydelserne forekommer uforholdsmæssigt dyre. Desuden oplever enkelte, at prisen for advokaternes ydelser kan være uigennemsigtig, og ofte bliver dyrere, end kunden havde regnet med. På dette område er revisorerne langt bedre til tilbudsgivning og faste priser. 10

12 Heldigvis for advokaterne vurderer de samme kunder, at advokaterne ikke bare har nogle andre kompetencer end revisorerne, men også er en anelse mere kompetente. Oplevelsen af service falder, hvis virksomhederne oplever, at advokaten eller revisoren er svært tilgængelig. Således er det en stor fordel for virksomheden med en fast kontaktperson, som kender dem og kan varetage deres henvendelse eller sætte dem i forbindelse med den rette kollega. 46% af de adspurgte virksomhedskunder oplever, at advokatvirksomheden selv er opsøgende og gør opmærksom på produkter, og 42% kunne tænke sig, at advokaten var mere opsøgende. Opsummering på markedssituationen Danske Advokaters Fremtidsrapport og Tranberg rapporten peger sammenfattende efter vores opfattelse på flere nøglemomenter, som især de små og mellemstore virksomheder er nødt til at forholde sig til: 1. Koncentration. De større bliver flere. 2. Øget krav om specialisering. 3. Øget krav om åbenhed. 4. Stigende konkurrencemæssigt pres fra øvrige liberale erhverv. 5. Stigende opmærksomhed på priser. 6. Stigende krav til opsøgende arbejde. Disse momenter tydeliggør, at advokatfirmaer ikke bare kan lade stå til, men skal være parate til forandringer og være indstillet på at gennemføre forandringer. 11

13 LEDELSE Vi vil herefter se lidt på de ledelsesmæssige udfordringer, det typiske advokatfirma har. Generelt om ledelse Ledelse kan ses ud fra to synsvinkler og behov, nemlig den rene driftsledelse, management, og/eller lederskab, leadership. Derfor vil temaet ledelse blive behandlet på to forskellige måder. Det er nødvendigt at tage afsæt i de organisationstyper, der er valgt af forskellige advokatvirksomheder i et forsøg på at organisere sig bedst muligt, men bemærk at der ikke findes én gyldig organisationstype, som kan hjælpe en leder eller ledelse til at organisere virksomheden. Der er faktisk mange typer, og hver især, er de i situationen den bedste løsning i den enkelte virksomhed. Uanset om virksomheden er blandt de største eller mellemstore i branchen handler det om at høste de største fordele fra både en centralisering og en decentralisering af ledelseskompetencen, og i et vist omfang vil det kunne lade sig gøre. Kunsten vil være at optimere den daglige drift ved hjælp af at kunne identificere mulige stordriftsfordele i kraft af størrelse, som en konsekvens af professionel brug af IT, eller en effektivisering af servicen overfor kunder og forbedrede arbejdsgange. Og udfordringen kan blive, at virksomhedens udvikling perspektiveres overfor personalet, hvilket medfører stærk motivation og dermed målopfyldelse i den daglige drift. Erfaringen viser, at netop tre organisationstyper er gengangere i de fleste advokat- og revisorvirksomheder, og dermed kan tolkes som en slags best practice. Altså, en måde at komme godt i gang på, og få styret og udviklet virksomheden videre på. Det gælder den klassiske organisering med en stærk leder eller ledelse, der styrer fra top til bund, og derved opnår et godt 12

14 direkte dagligt indblik og beslutningsgrundlag for at drive virksomheden. Alt er centraliseret og overvåget for at kunne optimere bedst muligt, og varetagelse af ledelsen kan både være en advokat eller en professionel leder. Traditionelt har advokatvirksomheder haft et stærkt islæt af faglig organisatorisk opbygning som følge af, at de rådgiver indenfor områder, hvor viden og erfaring tæller tungt i løsningen af opgaver for kunder. Naturligt har det derfor været at organisere sig omkring en synlig homogen faglighed hos ledelse og personale, hvilket har vist sig i form af en stærk ensartet standardisering af rådgivningen. Derved har det været muligt at lade personalet arbejde meget selvstændigt, og en sådan decentralisering har været et kraftigt motivationsmoment hos personalet. Til trods for at de fleste rådgivere efter vores opfattelse ofte er meget store individualister med et særlig velplejet selvværd, tvinger de nuværende og fremtidige kundeopgaver advokater til at arbejde ad hoc orienteret, nærmest i form af projektarbejde. Hver opgave er et projekt, som stiller krav til stor fleksibilitet hos den enkelte advokat eller den gruppe af advokater, der varetager opgaven. Omvendt giver det en større beslutningskompetence til det personale, der har kundekontakten, og mindre reel beslutningskompetence hos ledelsen. Der bliver med andre ord udøvet ledelse hos den enkelte deltagende rådgiver eller projektleder. Er organisationsstrukturen i virkelighedens verden nødvendig for at lede en virksomhed? Det er formentlig tvivlsomt, da det er den praktiserede ledelse, der sikrer en organisering og styring af virksomheden. Eller sagt på en anden måde - det gælder om at få den bedst mulige ledelsesmæssige organisering af virksomheden. Ledelse skal sikre den bedst mulige arbejdsdeling og koordinering af arbejdet i en virksomhed. Det gælder også advokatvirksomheder. 13

15 Kollektiv ledelse Langt de fleste små og mellemstore advokatfirmaer har i dag organiseret sig på en måde, så det desværre er vanskeligt at etablere en hurtig forandringsproces. Vi har sendt et spørgeskema til de ca. 145 virksomheder i mellemsegmentet. Skemaet er i sin helhed gengivet som bilag 1. Vi har modtaget svar fra 48 virksomheder, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 33%. I spørgeskemaet stillede vi omkring ledelsesform følgende spørgsmål til ledelsen: 4. Hvem forestår den daglige ledelse? a. Er der ansat en daglig ledelse? b. Er den pågældende advokat? c. Hvis der svares ja til spgm.4. b. - deltager den pågældende i sagsbehandlingen? d. Hvis der svares ja til spgm. 4.c. - er det én partner, der har ansvaret? e. Hvis der svares nej til spgm. 4.d. - er ansvaret delt ud på flere partnere? f. Hvis der svares ja til enten spgm. 4.d. eller 4.e., efter hvilke kriterier/kompetencer er partneren eller partnerne valgt? 5. Har den eller de partnere, som ikke deltager i den daglige ledelse, mulighed for at blande sig i den daglige ledelse og i givet fald hvordan? 6. Hvor ofte holdes partnermøder, og indkaldes der til ad hoc partnermøder, hvis forudsætningerne i en strategi eller for et mål ændres? 7. Hvad drøftes på partnermøderne? (Her ønskes en beskrivelse af, om det udelukkende er overordnede strategiske forhold og øvrige væsentlige beslutninger, eller om der også drøftes emner, som vedrører den daglige drift. Desuden ønskes det angivet, om der til 14

16 partnermøderne er en fast dagsorden) 8. Hvordan træffes beslutninger på partnermøder? (Her ønskes en beskrivelse af, om beslutninger træffes efter simpelt flertal eller enighed. Hvis en kontrakt fastlægger, hvorledes beslutninger tages, ønskes beskrevet hvilke krav kontrakten stiller, og om disse følges i praksis) Hos 14 af de virksomheder, der har besvaret spørgsmålene, bliver den daglige ledelse varetaget af en ansat leder. Hos resten bliver den daglige ledelse varetaget af én eller flere partnere. Det er i og for sig overraskende, at så mange som 14 ud af de 48 virksomheder har ansat en leder til at forestå den daglige ledelse. Det kunne tyde på en opmærksomhed på vigtigheden af den daglige ledelse. Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at 34 af de 48 virksomheder svarer ja til spørgsmålet om, at den eller de partnere, som ikke deltager i den daglige ledelse, har mulighed for at blande sig i den daglige ledelse. 11 virksomheder har ikke svaret på dette spørgsmål, og kun 3 virksomheder har svaret direkte nej til spørgsmålet. Det kunne omvendt tyde på, at godt nok er ansvaret for den daglige drift lagt i hænderne på en ansat leder eller en partner, men partnerne forbeholder sig alligevel retten til at blande sig i den daglige drift, og er ikke 100% indstillet på at fragive sig dette ansvar. Specielt i de mindre og mellemstore advokatfirmaer er det også den praksis, vi møder. Partnerne har umådelig svært ved at afgive ledelseskompetencen i relation til den daglige drift. Efter vores opfattelse er det en afgørende nødvendighed, at den leder, der formelt har ansvaret for den daglige drift også udstyres med en reel ledelseskompetence. Ellers vil man meget let opleve, at medarbejdere går uden om den daglige ledelse og direkte til de egentlige beslutningstagere, hvormed den daglige ledelses kompetence undermineres. At det forholder sig som svarene antyder, er ikke overraskende. Det har stort set altid i rådgivningsbranchen forholdt sig på den måde, at den organisatoriske ledelsesstruktur opstår på den 15

17 måde, at en person gennem kvalifikationer og opnåede resultater opnår partnerstatus, og derved erhverver en ligeværdig indflydelse på udpegningen af den daglige ledelse. En sådan kollektiv ledelse kan være endog meget stor, men selvom den er det, ser vi tit, at der alligevel eksisterer en vis form for hierarkisk struktur. Dette sker, fordi der f.eks. er én eller flere partnere, som i kraft af alder, klientrelationer eller omsætning har opnået en særlig status, der gør, at de øvrige partnere indretter sig efter de holdninger, den eller de pågældende partnere har. En selvorganiseret kollektiv ledelse, der kan bestå af op til måske partnere er en tung størrelse og ikke nødvendigvis udtryk for en hensigtsmæssig ledelsesstruktur, men snarere en konsekvens af det fælles ejendomsforhold. Har advokatvirksomheden organiseret sig som et interessentskab følger det allerede af juraen omkring interessentskaber, at alle partnere skal være enige om alle væsentlige spørgsmål, medmindre der er aftalt andet i den interessentskabskontrakt, partnerne har vedtaget. Af én eller anden grund synes der alligevel at være en tradition for, at aktørerne inden for rådgivningsfagene indretter sig på samme måde, selv om virksomheden drives i en anden juridisk form, eksempelvis som aktieselskab, anpartsselskab eller partnerselskab. Skal alle være enige, siger det sig selv, at det nok ikke er verdens mest hensigtsmæssige ledelsesform, og da slet ikke i en foranderlig verden, der konstant stiller nye konkurrencemæssige krav til egen virksomhed. En sådan ledelsesform medfører let, at det hele tiden bliver laveste fællesnævner, der sætter dagsordenen. Vi har selv deltaget i advokatfirmaer, hvor den ledelsesmodel har været den fremherskende. På egen krop har vi mærket, hvordan en model med mange partnere, hvor alle skal være enige, ofte mere er egnet til at stoppe en udvikling i stedet for at skabe udvikling. Partnersammensætningen er ofte også sammensat på en måde, så ikke alle har samme interesse i at investere i udvikling af firmaet. Er der flere ældre partnere, som har en relativ kort 16

18 tidshorisont, vil de ofte ikke være interesseret i at investere i en fortsat udvikling af virksomheden. Derfor udvikler sådanne partnermøder sig let til møder, hvor det typisk bliver spørgsmål, der mere har karakter af daglig drift, der bliver forelagt. Ofte fordi partnerne på forhånd ved, at strategiske drøftelser alligevel ender i uenighed, fordi ikke alle har samme holdning, risikoprofil og tidshorisont. Og så bliver udvikling let en fremskrivning af tidligere år, det vil sige, vi bliver ved med at gøre tingene på samme måde, som vi altid har gjort, for det har jo fungeret indtil nu. I vores spørgeskema havde vi et spørgsmål om, hvad der drøftes på partnermøder. 5 har svaret strategiske forhold. 5 har svaret daglig drift, og 36 har svaret alt. 26 af de 48 besvarelser angiver, at beslutninger på partnermøder kræver enighed. 1 besvarelse angiver kvalificeret flertal, og 18 angiver simpelt flertal. Besvarelserne taler deres eget tydelige sprog i relation til teksten i det foregående afsnit og underbygger vores opfattelse. Egentlig er det utroligt, at firmaer der lever af at rådgive erhvervsvirksomheder også om forretningsmæssige forhold accepterer en sådan ledelsesform. Forklaringen er nok, at advokater HAR den rigtige forretningsmæssige forståelse, men at branchen historisk har indrettet sig på en ledelsesform, ingen normal erhvervsvirksomhed ville kunne overleve under. At det er gået godt i så mange år har formentlig baggrund i, at branchens omsætning og indtjening har været nogenlunde stabil. Med de forhold ikke mindst Danske Advokaters Fremtidsrapport viser, tror vi imidlertid på, at de små og mellemstore advokatvirksomheder er nødt til ledelsesmæssigt at indrette sig på en anden måde for at have mulighed for at manøvrere i et marked, som er mere konkurrencemæssigt præget end tidligere, og som efter alt at dømme vil blive endnu mere konkurrencemæssigt præget i de kommende år. 17

19 Forandringsledelse Der skal flere roller i spil når ledere skal skabe forandringer i deres advokatvirksomhed. Ændrede markedsvilkår og stigende konkurrence vil øge mængden af forandringer og den hastighed hvormed det sker, og derfor er behovet for forandringsledelse tilsvarende øget over de seneste 5 år, og det vil stige eksplosivt i de kommende 10 år. Alle ledere må forholde sig til konstante forandringer. Forandring bliver normen i stedet for stabilitet. Forandringsledelse handler om at gøre virksomheden fleksibel og vænne den til forandringer ved løbende at tage initiativer, der gør medarbejdere mere fleksible og robuste. Blandt de største udfordringer for forandringsledelse er, at udviklingen af mennesker og kultur, samt udviklingen af deres omgivelser foregår i to meget forskellige hastigheder. Eksempelvis udvikler it-teknologi sig eksponentielt, mens mennesker skal have betydelig længere tid til at omstille sig. Gabet mellem de to udviklingstrends bliver stadig større, medmindre vi er klart bevidst om at få menneskene med. Risikoen ved gabet er, at virksomheden ikke får værdi ud af de nye muligheder. Forandringsledelse udvikler ledelse, medarbejdere, virksomhedskulturen og dermed virksomheden, så der implementeres processer og it-teknologi, der giver fordele og værdiskabelse. Forandringsledelse starter med at få ledelsen til at forstå nødvendigheden for forandring, hvilket kan være vanskeligt, når ledelsen og virksomheden som helhed er selvtilfreds. Det dræber alle tanker om forandring. - Derfor skal der ofte findes en brændende platform, som får en tilstrækkelig opmærksomhed fra ledelsens side, og det kan eksempelvis være: faldende omsætning - vigende kundetilfredshed 18

20 - stigende omkostninger - manglende effektivitet - faldende indtjening - dårlig kundeservice - tiltagende konkurrence - etc. Når den brændende platform er fundet er det nødvendigt at skabe stærke og magtfulde alliancer med magtfulde beslutningstagere i ledelsen, der kan bidrage til beslutningsprocessen. Et naturligt fundament for en alliance vil være et fælles mål, et godt samarbejde og tillid. At få præciseret forandringen ved en klar vision, der afstikker kurser for virksomheden, vil være motiverende for medarbejderne, give engagement og sikre handling. Visionen skal nedbrydes i realistiske mål, som kan kommunikeres på få minutter. En stærk vision er ikke noget værd uden den kommunikeres klart og enkelt i mange forskellige anledninger i virksomheden. Det er særdeles vigtigt at skabe dialog om visionens indhold, og at medarbejderne får koblet visionen tæt til deres egen hverdag. Når visionen er forstået, er det tid til handling, hvilket er nemmere når medarbejderne er engagerede og ønsker forandring. Det er tid til at udnytte og udvikle medarbejdernes kompetencer, så de nødvendige værktøjer og metoder omsættes til handling. At fokusere på de gevinster, der kan høstes på kort sigt vil altid medvirke til succes i forandringsprocesser. Derfor er det vigtigt at synliggøre resultater hurtigt og helst løbende for at tage initiativet fra eventuelle modstandere af forandring. Når resultater er vist i dele af virksomheden, er det tid til at konsolidere resultaterne i forhold til resten af virksomheden. Det skal ske ud fra devisen alt hænger sammen. 19

21 Herefter er det tid til at forankre alle nye metoder og processer i hele virksomheden i form af tilpasning af adfærdsnormer og fælles værdier for alle medarbejdere. Her er det særlig vigtigt at være opmærksom på, at tilpasninger af normer og fælles værdier kommer sidst i forandringsprocessen, og at forandringer først afspejles i kulturen, når den har vist resultater. Bedre organisering af den daglige drift Gennemføres forandringsprocessen med held vil første skridt på et kontor af bare en nogenlunde størrelse være at vie den daglige drift den opmærksomhed, den fortjener. Som det fremgik af de refererede spørgeskemabesvarelser i det foregående afsnit, deles ansvaret for den daglige drift meget ofte ud på partnerne, der hver har deres ansvarsområde. Den model kommer i praksis ofte til at fungere som en brandslukningsmodel uden nogen egentlig sammenhængende ledelse. Det rigtige er derfor efter vores opfattelse, at én person får det primære ansvar for den daglige drift. Skal den pågældende udføre den opgave tilfredsstillende, vil det være nødvendigt, at denne i det væsentlige ikke også skal beskæftige sig med sagsbehandling. Personen må altså købes fri til ledelsesarbejde. Det kan være en svær proces for en partner at give afkald på sagsbehandling og kundebetjening. Til trods herfor er det vigtigt at have en daglig leder, der er dedikeret, og som har tiden til at udføre ledelsesarbejdet, ellers bliver det let venstrehåndsarbejde. Alternativet kan være, at der ansættes en ekstern direktør, som eventuelt har en anden baggrund end den juridiske. Efter vores opfattelse er det den optimale løsning, og også den løsning 14 ud af de 48 besvarende virksomheder har benyttet. En forudsætning for, at en direktør kan få succes med at forestå den daglige ledelse er, at partnerne afskærer sig fra at blande sig i den daglige ledelse. Kunne man forestille sig en advokat, der som rådgivning til en direktør-kunde ville sige, at det er helt i orden, at din bestyrelse blander sig i den daglige drift? Nej, 20

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Advokatprofessionens kommercialisering

Advokatprofessionens kommercialisering Advokatprofessionens kommercialisering Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark Advokatprofessionen har navnlig forandret sig som følge af specialiseringen og globaliseringen. Dernæst har markedet

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig

Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig Etableringsguide Tag springet og bliv selvstændig T Advokatrådet Opdateret februar 2007 Kære Kollega Denne etableringsguide er skrevet til dig, der ønsker at starte egen advokatvirksomhed eller søger inspiration

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere