Tandplejen. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejen. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Tandplejen Årsrapport 2009

2 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i Omsorgstandplejen s. 9 Forebyggelse af syreskader hos børn og unge s. 10 Kvalitetssikring- og udvikling efter den Danske Kvalitetsmodel s. 11 Tandreguleringen s. 12 Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde s. 14 Omsorgstandplejen og Specialtandplejen s. 18 Oralmotorisk Team s. 19 Tandlægekonsulenten s. 20 Fra Tandplejens dagbog s bussen, Tune s vand og influenza A. Personalepolitisk regnskab: - Kompetenceudvikling og videndeling s Personalet, herunder senioraftaler alder og anciennitet s Fravær s Tandplejens MED-udvalg s. 27 Tandplejens digitale udvikling Elektronisk kommunikation med borgerne s. 27 Sikkerhedsarbejde og bygninger. s Arbejdsmiljø - Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM Forsidefoto: Der er mange måder at lave forebyggende tandpleje på. Én af dem er at deltage i Sund og Grøn i Greve på Mosede Fort. Se flere billeder inde i Årsrapporten. 2

3 Indledning En gang imellem er det sundt, at se på sit arbejde i helikopterperspektiv. Tandplejen har eksisteret i over 34 år, og de fleste af os tager for givet, at sådan er det bare, men Ufordringerne for den offentlige sektor i disse år er netop, at vi ikke kan tage for givet, at opgaverne skal løses som de plejer i den offentlige sektor. Privatisering, udlicitering og konkurrenceudsættelse er en del af den politiske dagorden. Samtidig stilles der krav om effektivisering, individuelle hensyn, frit valg, høj kvalitet, sammenhængende ydelser, lighed i sundhed og korte ventetider. Hvis Tandplejen kan leve op til disse krav og forventninger og samtidig skabe værdi for samfundet, så vil politikerne og borgerne vælge os. Hvis ikke så er der andre, der overtager opgaverne. I Tandplejens Årsrapport 2009 beskriver vi, hvordan vi løser opgaverne og hvilke resultater, vi har opnået. Ikke alt kan måles, vejes og benchmarkes, og det kan være et problem i vores dokumentationssamfund. Vi gør et forsøg alligevel. Vores opgave er at tilbyde tandpleje til børn og unge fra 0-18 år, samt voksne og gamle, som ikke selv kan gå almindeligt til tandlæge. Fælles for de fleste er, at det kræver tålmodighed og omsorg at behandle dem, og at vi først skal skabe tillid, før vi overhovedet kan gå i gang. Vi er specialister i at tandbehandle børn og vi brænder for at give de svageste i samfundet en mulighed for en god tandsundhed. Denne Årsrapport 2009 er til vores politikere som beslutter, til borgerne som betaler og til medarbejderne som lægger hjerte og arbejdskraft til. Venlig hilsen Ida Lichtenberg leder af Tandplejen Greve februar

4 Hvilke mål arbejder vi efter? I Sundhedslovens 1 er det overordnede mål formuleret: Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Den kommunale tandplejes mål er defineret af Sundhedsstyrelsen: At medvirke til at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Der er i denne målsætning lagt vægt på flere aspekter: Adfærd (god hjemmetandpleje, hensigtsmæssige tandplejevaner), et sundhedsresultat (sunde tænder, mund og kæber... i funktionsdygtig stand), et tids aspekt (udvikle... og bevare... gennem hele livet) og et systemaspekt (sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling). Målsætningen omfatter således ikke en enkelt aldersgruppe isoleret, men hele befolkningen i et livsforløb, og kan betragtes som en ideel formulering. Sundhedsloven fastsætter eksplicitte krav til sundhedsvæsenet med henblik på: at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse, at opfylde behovet for let og lige adgang til sundhedsvæsenet, behandling af høj kvalitet, sammenhæng mellem ydelserne, valgfrihed, let adgang til information samt et gennemsigtigt sundhedsvæsen med kort ventetid på behandling. På de kommende sider, vil vi beskrive, hvordan Tandplejen lever op til disse forskellige aspekter og krav. 4

5 Måling af resultater. Det er svært at måle alle Tandplejens resultater. Vi kan måle hvor mange 18-årige, der forlader Tandplejen med ingen eller meget få huller. Men vi måler ikke værdien for samfundet af, at disse unge mennesker resten af deres liv ikke skal betale dyre tandlægeregninger ikke skal have sygesikringstilskud ser pæne ud, når de f.eks. skal søge et job Vores arbejde i Tandplejen for de 0-18 årige har stor værdi for samfundet, men det indgår ikke i vores målbare resultater i Årsrapporterne. Nøgletal. Nøgletal for antal patienter. Børn og unge 0 og 18 år: År Antal Tilslutningsprocent 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % Heraf er 188 børn og unge fra andre kommuner, som har valgt Greve Kommunes Tandpleje. Valgfrihed: 0 til 18-årige, der har valgt Tandplejen: 98,4 % 0 til 18-årige, der har valgt privat tandlæge eller anden kommunal tandpleje: 1,6 % Omsorgspatienter: År Antal Pris pr. patient Den høje pris i 2007 og 2008 skyldes investeringer i mobilt tandlægeudstyr. Patienter i Specialtandplejen: År Antal 80 (33 %) 101 (42 %) 127 (53 %) Planlagte mål 80 (33 %) 110 (46 %) 110 (46 %) 200 (83 %) 240 (100 %) Vi kan ikke direkte styre antallet af patienter i Specialtandplejen, da de først skal vælge os, og derefter visiteres til Specialtandplejen. Det er tilfredsstillende, at vi i løbet af 2009 fik 53 % af de omfattede til at modtage tilbuddet. Læs mere om Specialtandplejen på side 18. 5

6 Kr. Tandplejens årsrapport 2009 De økonomiske nøgletal. Nøgletalsrapporten fra 2009 er en sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Nedenfor ses den tabel, der er relevant for Tandplejen. Figur 6.9 Nettodriftsudgifter til sundhedspleje og tandpleje for 0-17 årige, 2009-priser R2005 R2006 R2007 B2008 B2009 Gentofte Gladsaxe Greve Helsingør Hillerød Høje Taastrup Hele Landet Kilde: ECO-nøgletal, tabel 9.60 og 9.61 Figuren viser, at Greve Kommunes udgiftsniveau ligger på niveau med landsgennemsnittet. Tandplejens pris pr. barn (ECO-tal regnskab 2008). Greve Kommunes Tandpleje Benchmarking gruppen: Gentofte, Gladsaxe, Greve Helsingør, Hillerød, Høje Tåstrup Tandplejens pris pr. barn ligger 1,8 % over gennemsnittet i benchmarkinggruppen, og 2,4 % under gennemsnittet i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1497 kr kr kr. Tandplejens regnskabstal for prisen pr. barn viser fra , at udgiftsniveauet i faste priser er faldet 7 % Udviklingen i pris pr. barn fra 1999 til 2009 pris pr. barn i faste priser 6

7 Nøgletal for effektivitet. Effektiviteten kan udtrykkes ved antal indskrevne pr. ansat og antal indskrevne pr. tandlæge. Tandplejen i Greve har igennem de sidste 12 år arbejdet efter LEON-princippet: Laveste Effektive Omkostnings Niveau, og i takt med naturlig afgang erstattet tandlæger med tandplejere eller klinikassistenter. ECO-tallene viser, at antal patienter pr. tandlæge er 18,2 % højere end benchmarking kommunerne og 6 % højere end hele landet. Antal patienter Antal patienter pr. ansat er 6,7 % højere end benchmarking kommunerne og 5,2 % højere end hele landet. pr. tandlæge Patienter pr. tandlæge Greve Kommune Benchmarking kommuner Hele landet Patienter pr. heltidsansat: Greve Kommune Benchmarking kommuner Hele landet De faglige nøgletal. Tandplejen indberetter hvert år tandsundheden på alle årgange til Sundhedsstyrelsen. Indberetninger registreres centralt én gang årligt på Landbrugets EDB-Center (LEC), som udsender statistisk materiale i form af 9 tabeller, der på forskellig vis viser børnenes tandsundhed. Vi bruger statistikken til at målrette vores indsats. Tandsundheden i Greve er særdeles god. 7-årige uden huller i mælketænderne: Greve Hele landet 69 % 65 % Hér er et almindeligt hul i en tand. 15-årige uden huller i blivende tænder: Greve Hele landet 62 % 47 % 15-årige med 0 eller max. 4 flader med huller: Greve Hele landet 93 % 83 % 15-årige med 11 eller flere flader med huller: Greve Hele landet 1,6 % 4,4 % Hullet er renset og fyldt med plast. 7

8 Undersøgelses-intervallerne. Vi har i mange år indkaldt de fleste børn med 12 måneders interval. Tandsundheden i Greve er nu så god, at vi fra 2009 har valgt, at indkalde de fleste af børnene til undersøgelse med 15 mdr.s intervaller. Det skal understreges, at man godt kan få ekstrakontroller af specifikke problemer ind i mellem undersøgelserne. På grafen ses, at 64 % af børn og unge undersøges med måneders interval. 24 % har mellem 6-11 måneders intervaller. 4 % af børn og unge ses med 1-5 måneders interval. Hér taler vi om risikogruppen. De 8 % børn og unge, der har mere end 15 mdr. s intervaller, vil typisk være dem, som er svære at indkalde, og hvor der skal laves ekstraordinært opsøgende arbejde. Antal måneder mellem de almindelige undersøgelser i Antal

9 Evaluering af Tandplejens aftale 2009 Projekt 1: Forbedring af det tværfaglige, forebyggende arbejde i Omsorgstandplejen. Baggrund: I Omsorgstandplejen er det karakteristisk for personkredsen, at de har nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje. Væsentlige elementer i forebyggelsen er oplysningsvirksomhed til såvel patient som omsorgspersonale om betydningen af en sund, funktionsdygtig tand-, mund- og kæberegion. Der må lægges vægt på at tydeliggøre betydningen af god mundhygiejne og hensigtsmæssig kost. I videst muligt omfang motiveres til hensigtsmæssig tandpleje, ligesom der gives instruktion i og hjælp til regelmæssig mundpleje. Der er et betydeligt behov for et udstrakt tværfagligt samarbejde mellem tandplejens personale og de øvrige personalegrupper, som har etablerede arbejdsrutiner og pligter vedrørende målgruppen. Tandplejen vil gerne medvirke til, at der fra disse grupper ydes den fornødne bistand til gennemførelse af Omsorgstandplejen. Formålet: At give Social-og Sundhedsassistenterne viden om tand- og mundforhold, så de efter deres uddannelse er i stand til at hjælpe de plejekrævende borgere med mundhygiejnen. Tidsplan: Forår 2009: Aftaler laves med skolen, SOSU-UDDANNELSER Greve, og undervisningen indarbejdes i læseplanerne. Efterår 2009: Undervisningen af Social- og Sundhedsassistenterne udføres. Resultatkrav: 1. Undervisningen er gennemført. 2. Evaluering med skolen og eleverne er gennemført. 3. Evalueringen med skolen skal være så positiv, at de ønsker at emnet fortsat skal være på skoleskemaet. Evaluering: SOSU-UDDANNELSER Greve ønskede ikke at tage imod Tandplejens tilbud om at undervise de studerende i tandforhold. Projektet kunne derfor ikke gennemføres. 9

10 Projekt 2: Forebyggelse af syreskader hos børn og unge. Baggrund: På landsplan ses en kraftig stigning i børn og unges forbrug af søde læskedrikke. Dette kan medføre voldsomme syreskader på tænderne. Spiseforstyrrelser med opkast, bulimi, kan ligeledes medføre syreskader på tænderne. Vi ser et stigende antal meget voldsomme syreskader på børn og unge i Greve Kommune. Tandplejen har i flere år arbejdet på at formindske antallet og alvorligheden af syreskaderne. Der foregår samarbejde og videns deling mellem alle de kommunale tandplejer i Danmark omkring dette problem. Problemet er, at vores tiltag er oppe imod en omfattende reklamevirksomhed for disse produkter. Formålet med projektet er at: Informere børn, unge og deres forældre om sammenhængen mellem stort forbrug af søde læskedrikke, syreskader og huller i tænderne, på en sådan måde, at de ændrer deres vaner. Informere børn, unge og deres forældre om sammenhængen mellem spiseforstyrrelser med opkast, bulimi, og syreskader på tænderne, så de får mulighed for at iværksætte en behandling. Registrere antallet af børn og unge med voldsomme syreskader på tænderne, så vi kan registrere om vores indsats har effekt. Resultatkrav: 1. Der er udarbejdet metoder til at informere de forskellige grupper målrettet. 2. Der er iværksat mindst ét nyt tiltag for at forebygge syreskader. 3. Der er udarbejdet en målemetode, så antallet af børn og unge med syreskader fremover kan måles hvert år. 4. Der er optaget artikel om det nye tiltag i Sydkysten. Evaluering: Ad 1. Metoden til at informere forældrene til de mindre skolebørn var at opfordre dem til at gå med deres barn til tandlæge. Ad 2. Det nye tiltag for at forebygge syreskader hos større skolebørn er et nyt undervisningsprogram for 6. Klasse. Ad 3. Ny statistik med udgangspunkt i Tandplejens elektroniske journaler, som viser status på antal børn og unge med syreskader i forskellig grad. Ad 4. Da vi endnu ikke har målbare resultater af de nye tiltag afventer vi med en artikel i Sydkysten. 10

11 Projekt 3: Kvalitetssikring og udvikling efter Den Danske Kvalitetsmodel. Baggrund: Greve Kommune har deltaget i udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. I en tværfaglig arbejdsgruppe er der udarbejdet en fælles skabelon til retningsgivende dokumenter. Der er ikke pligt til at følge DDKM i kommunerne, men Tandplejen ønsker at være på forkant i udviklingen af kvalitetsstandarder. Formålet er at Sundhedsplejen, Træningsenheden, Forebyggelseskonsulenterne og Tandplejen udarbejder et fælles retningsgivende dokument indenfor denne skabelon. Resultatkrav: Der er udarbejdet et fælles retningsgivende dokument for Sundhedsplejen, Træningsenheden, Forebyggelseskonsulenterne og Tandplejen. Det retningsgivende dokument er implementeret i de enkelte enheder. Evaluering: Der er udarbejdet et fælles Retningsgivende dokument som omhandler forebyggelse af MRSA-smitte mellem institutionerne. MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus. Retningslinien er gældende for Sundhed og Pleje, Træningsenheden og Tandplejen. 11

12 Organisationsudvikling på tandreguleringsområdet. Baggrund Der har i en årrække været mangel på specialtandlæger i Danmark. Denne mangel vil i løbet af de næste 5-10 år blive væsentlig større p.g.a generationsskifte indenfor denne faggruppe. Sundhedsstyrelsen har i en rapport fremhævet, at de kommunale tandplejer bør kunne tilrettelægge deres tandregulering, så man udnytter dén kapacitet, der er, bedre. Tandplejens tjenestemandsansatte specialtandlæge fik 1. marts 2005 andet arbejde. Tandplejen mente, at det var nødvendigt, at udnytte denne mulighed til at afprøve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at organisere tandreguleringen på en anden måde. Formål: For at gøre Greve Kommunes Tandpleje mindre sårbar overfor den nuværende og fremtidige mangel på specialtandlæger og således afprøve, om det er muligt at organisere tandreguleringen i Greve Kommunes Tandpleje med færre specialtandlægetimer og samtidig opkvalificere det nuværende tandplejepersonale. Projektmål: 1. Konkret vil det betyde, at specialtandlægen udelukkende laver de opgaver, som kun hun kan lave. 2. At opkvalificere medarbejderne, og dermed give mulighed for personlig og faglig udvikling og ved at give dem størst mulig kompetence og ansvar, samt udnytte deres uddannelse fuldt ud. 3. At udvikle og afprøve nye måder at gøre tingene på. 4. At udnytte ny teknologi (elektroniske journaler og aftalebog), hvor det giver bedre effektivitet. 5. At ændre administrative og kliniske arbejdsgange, så det bliver mere rationelt. Du kan læse mere om projektet i Årsrapporterne fra 2006, 2007 og Resultater i 2009: Projektet startede i 2005 og er nu i drift med gode resultater. Vi lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder, at 29 % af 9. klasserne har modtaget tandreguleringsbehandling. Vi har ingen ventetider af betydning. Effektiviseringen er opnået ved at planlægge arbejdet på nye måder. I slutningen af 2008 satte vi et Lean -projekt igang, som har kørt hele Vi lavede patientflow-diagrammer, som synliggjorde, hvor flaskehalsene var i patientforløbene, og derefter ændrede vi procedurerne, så ventetiderne blev mindre. Der er også givet mulighed for at tandreguleringen kan bruge flere klinikstole, dermed kan tilsætningen af patienterne blive mere fleksibel, hvilket også øger effektiviteten. 12

13 Patienttilfredsheden er øget væsentligt med de nye tiltag. I starten af projektet var det udelukkende tandplejere, der udførte behandlingerne. Fra 2008 er klinikassistenterne blevet opkvalificeret, så de kan udføre nogle af behandlingerne, og dermed kan vi få et større patientflow. Ny elektronisk teknologi: Da den nye version af de elektroniske journaler har været behæftet med mange fejl, har vi besluttet at udskyde tandreguleringens overgang til elektroniske journaler til forår Konklusion: Normeringen på tandreguleringen var i 2009: ½ specialtandlæge. 2,4 tandplejere. 4,1 klinikassistenter. Den løsning vi har valgt svarer til, at 1 specialtandlæge klarer børn. Det almindelige niveau er børn pr. specialtandlæge. Vi har vist, at det er muligt at organisere tandreguleringsopgaven med færre specialtandlægetimer, og dermed, at det er muligt at udnytte den sparsomme specialtandlægekapacitet mere effektivt. Det er et stort arbejde at få rettet tænder og ikke altid lige behageligt! Men resultatet taler for sig selv! 13

14 Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Introduktionsmøde til Tandplejen: Tandplejen har lavet sine introduktionsmøder som sædvanligt i forlængelse af Sundhedsplejens mødregrupper. Det vil sige, når børnene er ca. 5 måneder. Derudover har vi deltaget i følgende specialgrupper en god start, unge mødre, tvillingegruppen samt en præmaturgruppe. Disse besøg prioriteres højt, da vi hér på et meget tidligt tidspunkt kan give sundhedsfremmende information og dermed forebygge uvaner i at opstå, samt opfange de problemer der allerede måtte være opstået. Det sundhedsfremmende arbejde starter før de første tænder. Forældrene er målgruppen, når det drejer sig om de små og mindre børn. Tandplejen ønsker et tæt samarbejde med forældrene omkring børnenes tandsundhed. Det er vores erfaring, at det er en fordel for barnets tandsundhed, at forældrene er med til undersøgelsen både med hensyn til tandbørstning, forebyggelse af huller og syreskader. Fakts om syreskader. Forbruget af søde læskedrikke er steget markant de senere år over hele landet, og ifølge en kostundersøgelse foretaget af Fødevarestyrelsen indtager børn i alderen 4-14 år i gennemsnit knap 3,5 liter sodavand og saftevand om ugen. Det vil sige, at det store forbrug starter tidligt og er tæt knyttet til forældrenes eget forbrug af læskedrikke. Forbruget har allerede nu resulteret i en betydelig stigning i antallet af børn med alvorlige syreskader på tænder. Syreskader er uoprettelige. Emaljen kan ikke genskabes, og derfor er forebyggelse den eneste vej frem. Det er vigtigt at oplyse forældrene om et fornuftigt indtag af søde læskedrikke. I 2009 har Tandplejen for første gang kunnet trække statistikker på antallet af syreskader ud af vores egne journaler. Hermed kan vi se, hvor mange af Greve Kommunes børn, der er ramt af syreskader. 14

15 Antal Tandplejens årsrapport 2009 Vi har inddelt dem i 3 alvorlighedsgrader: Middel (Erosio dentium), alvorlig (Erosio dentium profundus) og let (Erosio dentium superficialis). På kurven ses, at syreskaderne for alvor starter omkring 10 års alderen. Vores opgørelse viser, at 397 børn og unge i ramt af syreskader i Greve Kommune. Disse børn, unge og deres forældre skal have særlig grundig information om, hvordan de kan stoppe den dårlige udvikling for barnets tænder. Informationen foregår primært på klinikken. 40 Syreskader i Greve Kommune Erosio dentium Erosio dentium profundus Erosio dentium superficialis Alder Omlægning og digitalisering af undervisningen, Fra skoleåret omlagde Tandplejen vores undervisning i skolerne. Fremover vil vi undervise i 3.klasse og 6.klasse i stedet for børnehaveklassen. Vi vil desuden undervise i 9.klasse i stedet for 8.klasse. Grunden til at vi flytter undervisningen fra børnehave-klassen til 3. klasse er, at i de små klasser er det forældrene, der børster børnenes tænder. Børnene ikke har motorik til det, før de er ca. 10 år. Derfor skal vi ikke lære børnehaveklassebørnene at børste tænder. Det skal vi lære forældrene, når de kommer med deres barn på tandklinikken. 3.klasse: Projekt 3.klasse rejser børster. Målet er, at børnene får færre huller, sundere tandkød og mindre risiko for syreskader. Dette opnås ved at styrke børnenes motoriske tandbørstefærdigheder. 15

16 Undervisningen er gennemført som pilotprojekt på 3 skoler i Det har været godt, men erfaringerne fra de 3 pilotprojekter bruges til at ændre undervisningen en smule, så det bliver endnu bedre for de kommende 3.klasser 6.klasse: Undervisning om syreskader. Tandplejen vil undervise børnene i 6.klasse om syreskader, da vi har konstateret, at det er et stødt stigende problem. Undervisningen gennemføres foråret klasse: Tandplejens undervisning i de store klasser vil indeholde generel viden om tandforhold. Undervisningen er gennemført i efteråret Vi er i fuld gang med at digitalisere undervisningsmaterialet, så Tandplejen også på dette område fremstår som en moderne virksomhed med PowerPoint præsentationer i stedet for de gammeldags lysbilleder. Tandplejerne planlægger og udfører det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, og koordinerer indsatsen og informationerne med vores tværfaglige kolleger. Klinikassistenterne udfører nogle af de forebyggende opgaver, når det praktisk passer ind i dagligdagen. Den individuelle forebyggende undervisning. Det behovsorienterede, individuelle forebyggende arbejde ved stolen udføres løbende. Det individuelle forebyggende arbejde består af samtaler med børn, unge og deres forældre om, hvordan de bedst passer på deres tænder. Vi instruerer i tandbørstning og/ eller brug af tandtråd. Derudover bliver der lakeret kindtænder og udført fluorbehandlinger efter behov. 16

17 Undervisning på sprogskolen. Tandplejen har undervist de etniske kvinder på sprogskolen i generel tandsundhed. Dagplejens dag. Tandplejen deltog som sædvanlig i dagplejens dag. Det er en god mulighed for os til at møde dagplejerne, som vi ellers ikke direkte har mulighed for at informere om, hvordan man bedst opnår en god tandsundhed. Sund og Grøn i Greve Det største sundhedsfremmende arrangement i 2009 var Sunde og Grøn i Greve arrangeret af Center for Sundhed. Der var mange besøgende i og omkring Tandplejens telt, og stor interesse for vores udstilling og aktiviteter. Karius og Baktus var også en succes i år! Der var trængsel i boden. Der var stor interesse for vores plancher Det er sjovt at øve sig i at børste tænder! om sukker og syre i kosten. 17

18 Omsorgstandplejen. 301 borgere har været tilmeldt Omsorgstandplejen i I en kommune af Greves størrelse er ca. 600 borgere omfattet af tilbuddet om Omsorgstandpleje. Tandplejen har i 2009 sammen med Pleje og Omsorg arbejdet for at sikre, at flere borgere visiteres til dette tilbud, som de er berettiget til. Det er en landsdækkende tendens, at de ældre har bedre og bedre tænder og derfor beholder deres egne tænder højere op i alderen. Det betyder, at tidsforbruget og udgifterne til behandlingerne stiger. Se nøgletal på side 5. Da antallet af behandlinger øges betyder det, at udfordringerne med arbejdsmiljøet også bliver større. Vi har derfor også i 2009 haft fokus på arbejdsmiljøet i Omsorgstandplejen. I 2009 blev tandklinikkerne på Strandcentret og på Hedebo væsentligt forbedret. Nu er der så gode arbejdsmiljømæssige forhold på alle 4 plejecentre, som det er muligt. Omsorgstandplejen tager også på hjemmebesøg hos de borgere, som ikke kan komme ud. Specialtandplejen. Specialtandplejen er stadig efter kun 3 år under opbygning og udvikling. Det er en spændende udfordring, både fagligt og organisatorisk. I 2009 gennemførte vi forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for børn og unge i Specialtandplejen. Tandplejerne underviste børnene i Havanna Klub og på Bugtskolen. De underviste også personalet på Skelbakken, som er en institution for børn og unge med alvorlige fysiske og psykiske handikap. Personalet på Hedelund Plejecenter er kontaktet med henblik på at igangsætte forebyggende aktiviteter for beboerne, som er voksne. Det er lykkedes at få flere af de omfattede borgere til at modtage tandbehandling. Antallet steg fra 101 til 127. Vores endelige mål er at ca. 240 borgere tager imod tilbuddet. Borgerne i Specialtandplejen er meget dårlige og kan oftest ikke opsøge tandpleje selv. Derfor må vi regne med, at for at få flere visiteret til Specialtandplejen skal vi opsøge dem dér, hvor de er. Det vil sige på Hedelund Plejecenter og hos de hjemmeboende. En vigtig del af arbejdet er at brede information ud om Specialtandplejens tilbud til vores tværfaglige samarbejdspartnere i Greve Kommune. Behandlingerne kræver stor fleksibilitet af medarbejderne, og det er en stor tilfredshed, at det lykkes. De hjemløse. Én af Tandplejens tandlæger arbejder i sin fritid på tandklinikken for de hjemløse i København. Arbejdet foregår på frivillig basis, og bidrager til Tandplejens samlede kompetencer i tandbehandling af voksne i Specialtandplejen. 18

19 Oralmotorisk Team. Oralmotorisk Team Greve er et tværfagligt team, der er etableret i samarbejde mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Træningsenheden og Tandplejen. Teamet har siden juni 2007 bestået af fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog og tandlæge. Indtil oktober 2009 var det kun talepædagogen og tandlægen, der var uddannet Castillo Morales terapeuter, men fra oktober 2009 er fysioterapeuten og ergoterapeuten også uddannet Castillo Morales terapeuter. Teamet tilbyder undersøgelse og vejledning til børn med vanskeligheder inden for områderne: Sutte-, synke- og tyggefunktion Spise- og drikke funktion Savlen Kommunikation Teamet arbejder tværfagligt efter Castillo Morales Konceptet og tager udgangspunkt i hele barnets motoriske og sensoriske udviklingstrin. På landsplan er antallet af Oralmotoriske Teams med både talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut og tandlæge begrænset og heraf kun få, hvor alle Teamets medlemmer er uddannet Castillo Morales terapeuter. Indtil juni 2009 har Teamet mødtes ca. hver tredje uge, men pga. stor efterspørgsel af Teamets kompetencer, mødes Teamet fra august xugentlig og tilbyder undersøgelse og vejledning til børn fra Greve Kommune samt til børn fra andre kommuner mod betaling. Et typisk forløb i Oralmotorisk team består af 3 besøg. I 2009 har Teamet haft 13 børn fra andre kommuner. Hele Teamet har haft 4 børn fra Greve Kommune, og 4 børn er undersøgt af 2 af Teamets medlemmer. Derudover har tandlægen set 2 børn pga. sutte/spise problemer, og et barn har været drøftet i Teamet. De børn, der har været i Oralmotorisk Team, har eksempelvis været børn med: sproglige vanskeligheder, Downs syndrom, multihandicap, forsinket udvikling, verbal dyspraksi, udtalevanskeligheder, autisme og spisevanskeligheder, føtalt alkohol syndrom, spiseproblemer/spisevægring, sutteproblemer. 19

20 Tandlægekonsulenten. Kommunen skal ansætte en tandlægekonsulent, som tandfagligt skal vurdere indkomne ansøgninger om sociale tilskud til tandpleje i henhold til følgende love: Helbredstillæg: Lov om Social Pension (folkepensionister) 14a Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension mv. 18 Personligt tillæg Lov om Social Pension (folkepensionister) 14 lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension mv. 17 stk. 2 Kontanthjælp: Lov om aktiv Socialpolitik 82 Lov om integration 36 I Greve Kommune har Tandplejen i 35 år varetaget konsulentopgaven. I 2009 blev der behandlet ansøgninger for 3,7 mill. kr. og bevilget 2,3 mill.kr. (61,6 %. ). Der er behandlet i alt 251 ansøgninger. Greve Kommune har sparet godt 1,4 mill.kr. i forhold til det ansøgte beløb. Afdeling Ansøgt beløb Anbefalet beløb Antal sager Bevillings % Socialcentret kr kr ,3 % Pension kr kr ,9 % Total kr kr ,6 % Da det fortsat er uafklaret, om tandlægekonsulenter må indkalde borgere til klinisk visitation, har der ikke været indkaldt borgere i Sundhedsstyrelsens nye vejledning for anvendelse af fyldningsmaterialer, hvor plastmaterialer fremover skulle være det primære materialevalg, trådte i kraft pr. 1. oktober 2008, og man ville derfor i 2009 kunne forvente en stigning i udgiften til tandbehandling, da borgere med helbredstillæg er berettiget til tilskud til ydelser, hvortil der ydes tilskud fra Sygesikringen. Tallene for de ansøgninger, der er behandlet af tandlægekonsulenten, viser imidlertid kun en lille stigning på 0,2 % i tilskudsprocenten, som i 2008 var 68,7 % på pensionsområdet. Fra Tandplejens dagbog. Tandplejens bus var til diskussion i Tandplejens busser har i alle 35 år transporteret en del af de mindre skolebørn mellem skolerne og Tandplejen. Fordelene er, at det er nemt for forældrene, og vi sikrer os, at også de børn, hvis forældre ikke tager med deres barn til tandlæge, kommer til tandlæge. Det er også nemmere at få 20

21 tiderne midt på dagen fyldt op. Børnene synes, det er sjovt at følges med kammeraterne. Ulempen ved bustransporten er, at vi får mindre kontakt med forældrene omkring børnenes tænder. Der er også udgifter for Tandplejen forbundet med bustransporten. Resultatet af diskussionerne blev, at Børne- og Ungeudvalget besluttede at bevare Tandplejens bus. Vandet i Tune- området var i forsommeren forurenet. Det fik også konsekvenser for Tandplejen, da vi bruger vand ved tandlægestolen til alle behandlinger. Vi klarede denne udfordring ved, at Tuneklinikkens tandlæger og deres klinikassistenter tog til Hedely Tandklinik. Hér deltes man om pladsen. Heldigvis havde en del medarbejdere noget ferie. Patienterne fik tilbudt enten at få behandlet deres huller på Hedely Tandklinik (af Tuneklinikkens personale) eller vente til vandet i Tune var i orden. Samtidig tilbød vi de patienter, der kun skulle undersøges, at vi kunne gøre det (uden vand) på Tune Tandklinik. Problemerne med vandkvaliteten trak ud til et godt stykke hen på eftersommeren, og klinikassistenterne på Tuneklinikkens kontor havde en stor udfordring i at give vores patienter den bedst mulige service på trods af de besværlige vilkår. Heldigvis var alle, både personale og borgere, meget fleksible og forstående. H1N1 influenzaen. I løbet af sommeren 2009 blev influenza A (H1N1) udråbt til en pandemi. Efter sommerferien var det første Tandplejens sikkerhedsgruppe derfor gjorde, at sætte os grundigt ind i Sundhedsstyrelsens vejledninger. For at få så meget viden som muligt og for at ensrette vores foranstaltninger, mødtes vi med lederen af Sundhedsplejen og lederen af Træningsenheden. Vi blev enige om følgende fælles tiltag i forbindelsen med forebyggelse af Influenza A (H1N1): Håndvask og hånddesinfektion er det absolut vigtigste. Desinfektion af tastaturer og telefoner. Ingen halvsyge børn modtages til behandling. Ingen halvsyge medarbejdere møder på arbejde. På et fællesmødes for alle Tandplejens medarbejdere fredagen i den første uge fremlagde sikkerhedsgruppen sine beslutninger. Der var stor tilfredshed fra medarbejderne over de klare udmeldinger. Vi mødte også forståelse fra forældrenes side. I skrivende stund (februar 2010) har vi endnu ikke haft problemer med influenza A-smitte. 21

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen

16. april 2012. Sundheds- og Socialforvaltningen. Tandplejen 16. april 2012 Sundheds- og Socialforvaltningen Tandplejen SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Nedbringe kariesforekomsten hos børn og unge... 7 2. Dækning af brugergruppen børn og unge...

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Vi vil omsætte de nyeste

Vi vil omsætte de nyeste Storklinik Nytænkende klinikstruktur i Frederikshavn Ann-Louise Madvig, skribent. Finn Folsted, fotograf Et lille år efter TNT sidst var i Frederikshavn, er vi på besøg igen. Sidst så vi på tegninger og

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Udeblivelser i tandplejen

Udeblivelser i tandplejen Af Ea Nielsen, redaktør Udeblivelser i tandplejen I januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringer om nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen. Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamling på de

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008

Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Tandplejen i FMK. Tillæg til udviklingsplan for tandplejen 2008 Ca. 12.000 børn og unge 0-18 år tilknyttet. Heraf ca. 250 børn og unge i fritvalgsordning hos privat tandlæge. Ca. 250 tilknyttet omsorgstandplejen.

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere