Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005"

Transkript

1 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt Generelle forvaltningsbestemmelser Årsbudget og flerårige budgetoverslag Bevillinger, bevillingsansvar og bevillingskontrol Anvisning og attestation Regnskabsføring Regnskabsaflæggelse Kassefunktioner Anvendelse af edb Andre bestemmelser BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1. Regler for institutioner med central bogføring Bilag 2. Regler for institutioner med decentral bogføring Bilag 3. Kontrol og afstemning af Edb-systemer Bilag 4. Regler for opbevaring og registrering af værdier tilhørende personer indskrevet på institutioner m.v. Bilag 5. Regler for opbevaring og registrering af patientdeposita på sygehusene i Århus Amt. Bevillingsreglerne, der også er et bilag til kasse- og et, optrykkes hvert år i budgettet.

4 Forord Århus Amt forvalter årligt betydelige milliard-beløb på vegne af skatteborgerne. Amtet samlede omsætning har passeret 10 mia. kr. årligt. Samtidig har Amtsrådet besluttet at decentralisere det økonomiske ansvar meget vidt ud i organisationen, således at en stor del af amtets personale foretager økonomiske dispositioner. Kasse- og et er det regelsæt, der skal sikre, at den økonomiske forvaltning foregår på en betryggende måde. Kasse- og et danner grundlag for den interne kontrol med de økonomiske transaktioner i amtet. Formålet med kontrollen er at sikre en effektiv forvaltning og forhindre at amtet rammes af tab som følge af fejl, besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Omvendt skal regelsættet også sikre imod grundløse anklager om økonomisk misbrug. Ansvaret for de specifikke kontrolforanstaltninger påhviler ledelsen på alle niveauer, herunder at systemet fungerer som forudsat i kasse- og et. De interne kontroller skal udformes så de opfylder deres formål og de økonomiske dispositioner skal også dokumenteres. Hvis dokumentationen mangler, er det ikke muligt senere at efterprøve de interne kontrollers effektivitet. En sådan efterprøvning har betydning både for ledelsestilsynets og revisionens muligheder for opfølgning og vurderinger. Omstillinger, teknologiske fornyelser (ikke mindst på IT-området), decentralisering af opgaver og kompetence gør det nødvendigt løbende at vurdere og tilpasse de interne kontroller, således at de passer til de faktisk gældende forhold. Det er derfor vigtigt, at de interne kontroller hele tiden er tilpasset ændringer i teknologi og organisation. Denne løbende tilpasning er også en ledelsesopgave på alle niveauer. Kontrollerne skal leve op til deres formål, men uden at være til unødig gene i det daglige arbejde. Johannes Flensted-Jensen Amtsborgmester

5 Styrelseslov og styrelsesvedtægt 1 FORHOLDET TIL STYRELSESLOV OG STYRELSESVEDTÆGT 1.1 Indledning I henhold til 42, stk. 5 i lov om kommunernes styrelse fastsætter Amtsrådet de nærmere regler for indretningen af amtets kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. 1.2 Formål Formålet med regulativet er at beskrive den virksomhed, der udøves inden for amtets kasseog regnskabsvæsen og fastlægge forskrifter for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange. 1.3 Indhold Styrelsesloven og styrelsesvedtægten indeholder et antal bestemmelser, der skal tilgodeses ved fastlæggelsen af forretningsgangen for de enkelte områder. Disse bestemmelser er optaget i regulativet under de respektive afsnit. Herudover indeholder regulativet et antal yderligere forskrifter om forretningsgangen til supplering af styrelseslovens og styrelsesvedtægtens bestemmelser 1). 1.4 Bilag til regulativet På en række områder forudsætter regulativet, at der udarbejdes detailregler som bilag til regulativet. Herudover kan der tilføjes bilag i det omfang, der skønnes behov for uddybning af regulativets bestemmelser på andre områder end forudsat i regulativet. Bilag til regulativet skal - med mindre andet fremgår af nærværende regulativ - godkendes af Økonomiudvalget. 1.5 Gyldighedsområde Regulativet gælder for alle under Amtsrådet henhørende regnskabsområder. I det omfang amtet varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne virksomheder eller institutioner, er regulativet tillige gældende for sådanne funktioner. 1 ) Herunder visse bestemmelser indeholdt i Indenrigsministeriets: BUDGET OG REGN- SKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER ("Konteringsregler") samt Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1999 eller senere. 5

6 Generelle forvaltningsbestemmelser 2 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER 2.1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører amtets kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Amtsrådet om amtets kasse- og. Udvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige amtets administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, inden sagen forelægges Amtsrådet til beslutning. 2.2 Udvalgene Amtsrådets udvalg bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med Amtsrådets vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Amtsrådet, samt de i medfør af dette regulativ givne forskrifter. 2.3 Amtsborgmesteren Amtsborgmesteren har den øverste daglige ledelse af amtets administration. 2.4 Administrationen Ansvaret overfor Amtsrådet og Økonomiudvalget for overholdelsen af de i regulativet med tilhørende bilag fastlagte forretningsgange og kontrolforanstaltninger påhviler direktionen. Det påhviler endvidere de ansvarlige at fremsætte forslag til ændring af regulativet eller de tilhørende bilag, såfremt der skønnes behov for ændringer i forretningsgangen, eller såfremt de iværksatte kontrolforanstaltninger skønnes utilstrækkelige. Økonomisk afdeling fører det administrative tilsyn med regulativets overholdelse og dets vedligeholdelse. 2.5 Revisionen Regulativet og de tilhørende bilag tilstilles amtets revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, herunder de tilhørende bilag, før de sættes i kraft. 6

7 Budget 3 ÅRSBUDGET OG FLERÅRIGE BUDGETOVERSLAG 3.1 Regnskabsår Amtets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 3.2 Budgetforslag Inden den 15. september udarbejder Økonomiudvalget til Amtsrådet forslag til amtets årsbudget for det kommende regnskabsår. Forslag ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af Indenrigsministeren. 2) 3.3 Udvalgenes bidrag Udvalgene skal efter anmodning af Økonomiudvalget og indenfor en frist, der fastsættes af dette udvalg, fremkomme med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag. 3.4 Budgetbemærkninger Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal ledsages af budgetbemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og forudsætninger for budgettets poster. 3.5 Budgetbehandling Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i Amtsrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Ved 2. behandling, som foretages senest den 15. oktober, undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag Amtsrådets drøftelse og beslutning. Det vedtagne årsbudget og flerårige budgetoverslag forsynes med påtegning om Amtsrådets vedtagelse. 3.6 Årsbudgettets funktion Årsbudgettet angiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af Amtsrådet, den bindende regel for størrelsen af næste års amtslige skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil Amtsrådet ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, angiver tillige den bindende regel for næste års amtslige forvaltning. 3.7 Indenrigsministerens krav Årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag udarbejdes i en form, der opfylder Indenrigsministerens krav. 3.8 Budgetvejledning Økonomiudvalget udsender inden den årlige budgetlægning en budgetvejledning med regler for budgetlægningen, herunder tidsplan. 2 ) Perioden er fastsat til 3 år ifølge 2.3 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december

8 Budget 3.9 Offentliggørelse Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag skal være tilgængelige for amtets borgere. 8

9 Bevillingsregler 4 BEVILLINGER, BEVILLINGSANSVAR OG BEVILLINGSKONTROL 4.1 Bevillingsmyndighed Bevillingsmyndigheden er hos Amtsrådet. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Amtsrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Amtsrådets forudgående bevilling; men bevilling må da indhentes snarest muligt. 4.2 Bevillingsniveau Under iagttagelse af de af Indenrigsministeren fastsatte regler træffer Amtsrådet beslutning om specifikationsgraden for de poster på årsbudgettet, hvortil Amtsrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. De nærmere retningslinier for dispositioner indenfor en bevilling fremgår af et bilag til budgettet. 4.3 Tillægsbevillinger Udvalgene foretager gennem Økonomiudvalget indstilling til Amtsrådet, hvis yderligere bevillinger - såvel udgifter som indtægter -er ønskelige eller nødvendige. Enhver tillægsbevilling skal angive dels til hvilken konto, bevillingen gives, og dels hvorledes den bevilgede udgift eller mindre indtægt dækkes. Regler for behandling af tillægsbevillingssager fremgår af det bilag til budgettet, der er omtalt i afsnit Bevillingsansvar De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Økonomiudvalget fører tilsyn med, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Amtsrådets samtykke. Udvalg og ansatte i amtets administration, der er bemyndiget til at foretage dispositioner omkring overførsel af budgetbeløb inden for en bevilling, jvf. afsnit 4.2, er over for Amtsrådet og Økonomiudvalget ansvarlige for, at rammerne for den meddelte bemyndigelse ikke overskrides. 4.5 Bevillingskontrol Økonomiudvalget fastsætter regler om indberetninger fra amtets administration med henblik på udvalgets udøvelse af den under afsnit 4.4 nævnte bevillingskontrol. Det påhviler økonomisk afdeling at påse, at de af Økonomiudvalget fastsatte regler iagttages. 4.6 Udfyldende regler De udfyldende regler for bevillinger, bevillingsansvar og bevillingskontrol fastlægges ved Amtsrådets godkendelse af årsbudget og optrykkes heri. 9

10 Anvisning og attestation 5 ANVISNING OG ATTESTATION 5.1 Amtsborgmesterens ansvar Amtsborgmesteren har kompetencen til at anvise regnskabsbilag. Amtsborgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådet fastsatte regler. Finder amtsborgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Amtsrådet. 5.2 Delegering af anvisningsbeføjelsen Amtsborgmesteren har bemyndiget amtsdirektøren til at godkende, hvilke af amtets ansatte, der kan anvise udgifter og indtægter inden for nærmere angivne områder og på hvilken måde anvisningen sker. Underordnede medarbejdere kan ikke anvise regnskabsbilag for overordnede. Amtets regnskabschef fastsætter regler for i hvilket omfang og hvordan anvisning skal tilrettelægges. På institutioner skal anvisning, tilsyn og bilagshåndtering (herunder e-bilagshåndtering) beskrives i en af institutionen udarbejdet instruks, jf. bilag 1 og Underskriftsblade Amtsdirektøren giver på særlige underskriftsblade amtets centrale regnskabsafdeling, den anvisningsbemyndigede og evt. pågældende udvalg meddelelse om: hvem der er bemyndiget til at anvise hvem der er stedfortræder for den anvisningsbemyndigede hvilket område bemyndigelsen omfatter hvorledes de pågældende underskriver sig hvilken form for anvisning, der anvendes. Der kan ikke tildeles anvisningsret til medarbejdere med kasse- eller bogholderifunktioner, jf. bilag 1 og bilag 2. Dispensation herfra kan kun meddeles af amtets regnskabschef. De personer, der af amtsdirektøren er bemyndiget til at anvise bilag, kan ikke foretage anvisning af ind- eller udbetalinger fra/til sig selv. Elektroniske bilag 5.4 Varemodtagelse, attestation og anvisning af elektroniske bilag (gældende fra og med ) Nedenfor præciseres de generelle regler for elektronisk kvittering for varemodtagelse, attestation og anvisning i Århus Amt. Regler for elektroniske bilag gælder ikke for institutioner med Navision, Apovision, Concorde o.l., idet de nuværende regler nævnt nedenfor i afsnit 5.5 fortsætter uændret på disse institutioner. Den elektroniske proces deles op i 3 faser nemlig: Fase 1) Varemodtagelse Fase 2) Attestation Fase 3) Anvisning 10

11 Anvisning og attestation Alle 3 faser skal foretages i ØS 2000 WEB af den/de bemyndigede medarbejdere. Dette gælder dog ikke for institutioner med økonomisystemer og/eller indkøbssystemer Navision, Apovision, Concorde o.l., hvor de nuværende regler nævnt nedenfor i afsnit 5.5 fortsætter uændret. Tidsmæssigt forløber processen fra fase 1, videre til fase 2 og senere til fase 3. Ad fase 1) varemodtagelse Den, der efter elektronisk login kvitterer for varemodtagelsen, indestår for a) at amtet har modtaget den omhandlede vare b) at kvalitet og pris er kontrolleret c) at ydelser beroende på et kontraktforhold er i overensstemmelse med dette d) at Tiff-bilag er sammentalt og efterregnet Ad fase 2) attestation Den, der efter elektronisk login attesterer bilaget, indestår for a) at der er kvitteret for varemodtagelse b) at bilaget konteres i overensstemmelse med dets indhold og på det regnskabsår, det rettelig vedrører. Det kan være den samme person, der kvitterer for varemodtagelse, konterer og attesterer bilaget. Ad fase 3) anvisning Amtsborgmesteren har kompetencen til at anvise regnskabsbilag. Amtsborgmesteren har bemyndiget amtsdirektøren til at godkende, hvilke af amtets medarbejdere, der kan anvise udgifter og indtægter inden for deres ansvarsområde. Der henvises til beskrivelsen i afsnit 5.1 og 5.2. Amtsdirektøren har bemyndiget amtets regnskabschef til at fastsætte regler for i hvilket omfang og hvordan anvisning skal tilrettelægges. Den, der efter elektronisk login anviser bilaget, indestår for a) at det anviste beløb har hjemmel i årsbudgettet eller anden gyldig beslutning b) at alle former for regnskabsbilag er behørigt attesteret. Såfremt bilaget ikke er attesteret, indestår den anvisningsbemyndigede tillige for attestationsforpligtelserne. Anvisningen kan ske på følgende måder: a) Anvisning på enkeltbilag b) Samleanvisning: anvisningen sker på posteringsoversigter for en række bilag efter nærmere procedure godkendt af amtets regnskabschef c) Integreret anvisning: anvisningen sker som en del af ledelsestilsynet og den løbende budgetkontrol med f.eks beløbsmæssige eller dispositionsmæssige begrænsninger på konti eller typer af indkøb eller med stikprøvekontroller efter nærmere procedure godkendt af amtets regnskabschef Anvisning i Århus amt foretages som udgangspunkt på enkeltbilag, jf. pkt. a). Når et bilag er blevet elektronisk anvist, sikrer opsætningen i amtets centrale økonomisystem ØS 2000 WEB, at bilaget automatisk sendes til bogføring, og betaling til leverandøren sker på det fastsatte tidspunkt. Den centrale regnskabsafdeling er ansvarlig for økonomisystemets opsætning. Amtets regnskabschef er øverste sikkerhedsansvarlig for amtets økonomisystem ØS 2000 WEB. 11

12 Anvisning og attestation Amtsdirektøren giver på særlige underskriftsblade meddelelse om, hvem der er bemyndiget til at anvise, jf. afsnit 5.3. Manuelle bilag 5.5 Attestation og anvisning af manuelle bilag I dette afsnit præciseres de gældende regler for behandling af manuelle bilag i Århus Amt. Den manuelle proces deles op i 2 faser nemlig: Fase 1) Attestation Fase 2) Anvisning Ad fase 1) Attestation De, der attesterer, indestår med deres underskrift på bilaget for, a) at amtet har modtaget eller leveret den omhandlede ydelse b) at kvalitet og pris er kontrolleret c) at ydelser beroende på et kontraktforhold eller en gyldig politisk beslutning er i overensstemmelse hermed d) at manuelle bilag er sammentalt og efterregnet e) at bilaget er konteret i overensstemmelse med dets indhold og på det regnskabsår, det rettelig vedrører. Den anvisningsbemyndigede har ansvaret for, at de attestationsbemyndigede gøres bekendt med disse regler. Ad fase 2) Anvisning Amtsborgmesteren har kompetencen til at anvise regnskabsbilag. Amtsborgmesteren har bemyndiget amtsdirektøren til at godkende, hvilke af amtets medarbejdere, der kan anvise udgifter og indtægter inden for deres ansvarsområde. Der henvises til beskrivelsen i afsnit 5.1 og 5.2. Amtsdirektøren har bemyndiget amtets regnskabschef til at fastsætte regler for i hvilket omfang og hvordan anvisning skal tilrettelægges. De anvisningsbemyndigede indestår med deres underskrift på bilaget for, a) at de anviste beløb har hjemmel i årsbudgettet eller anden gyldig beslutning b) at alle former for regnskabsbilag er behørigt attesteret. Såfremt bilaget ikke er attesteret, indestår den anvisningsbemyndigede tillige for attestationsforpligtelserne. Anvisningen kan ske på følgende måder: a) Anvisning på enkeltbilag b) Samleanvisning: anvisningen sker på posteringsoversigter for en række bilag efter nærmere procedure godkendt af amtets regnskabschef c) Integreret anvisning: anvisningen sker som en del af ledelsestilsynet og den løbende budgetkontrol med f.eks. beløbsmæssige eller dispositionsmæssige begrænsninger på konti eller typer af indkøb eller med stikprøvekontroller efter nærmere procedure godkendt af amtets regnskabschef Anvisning i Århus amt foretages som udgangspunkt på enkeltbilag, jf. pkt. a). Amtsdirektøren giver på særlige underskriftsblade meddelelse om, hvem der er bemyndiget til at anvise, jf. afsnit

13 Anvisning og attestation De personer, der af amtsdirektøren er bemyndiget til at anvise bilag, kan ikke foretage anvisning af ind- eller udbetalinger fra/til sig selv. Dispensation herfra kan kun meddeles af amtets regnskabschef. 13

14 Regnskabsføring 6 REGNSKABSFØRING 6.1 Tilsyn og styring m.v. Amtets regnskabsføring skal kunne give oversigt over, hvorledes amtets midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse med årsbudgettets og Amtsrådets øvrige beslutninger. Regnskabsføringen skal vise, hvorledes saldiene på de enkelte konti er sammensat af enkeltposteringer, således at sammenhængen mellem årsregnskabet og de enkelte posteringer klart fremgår. Regnskabsføringen skal i øvrigt opfylde de af Indenrigsministeren stillede krav. Økonomiudvalget fører tilsyn med, at amtets regnskabsføring er forsvarlig, og at regnskabssystemet tilrettelægges således, at det opfylder kravene i henhold til afsnit 6.1. Regnskabssystemets funktioner styres af den centrale regnskabsafdeling. 6.2 Regnskabsgrundlag og registrering Regnskabet føres på grundlag af originale bilag fremsendt til den centrale regnskabsafdeling fra de respektive afdelinger og institutioner m.v., jvf. dog afsnit 6.3. Forinden bilagene kan registreres, skal de være behandlet og kontrolleret efter reglerne i afsnit 5. I forbindelse med registreringen skal bilagene afstemples i en printer eller undergives anden form for annullering. 6.3 Institutioner med decentral bogføring Økonomiudvalget har godkendt, at institutioner selv foretager den i afsnit 6.2 nævnte registrering af regnskabsbilagene. Bilag 2 indeholder retningslinierne for institutionernes decentrale bogføring. Såvel etableringen som den daglige drift af systemet skal tilrettelægges i samarbejde med den centrale regnskabsafdeling. 14

15 Regnskabsaflæggelse 7 REGNSKABSAFLÆGGELSE 7.1 Tidsfrister Amtets årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Amtsrådet i det år, der følger efter regnskabsåret i overensstemmelse med Indenrigsministerens tidsfrister og øvrige krav. 3) Den centrale regnskabsafdeling fastsætter hvert år indenfor de af Indenrigsministeriet fastsatte regler den regnskabsmæssige supplementsperiode. Det påhviler den centrale regnskabsafdeling at fastlægge en forretningsgang for regnskabsafslutningen, omfattende både specialregnskaber og det samlede årsregnskab. Beskrivelsen af forretningsgangen skal tillige indeholde en tidsplan, der sikrer overholdelse af de foreskrevne tidsfrister. For så vidt angår regnskabsafsnit, for hvis revision der ved lov eller på anden måde er fastsat særlige tidsfrister, eller hvor særlig behandling er påkrævet, skal specialregnskaber med dertil hørende regnskabsforklaringer udarbejdes til de tidspunkter og med det indhold, som er foreskrevet. 7.2 Indenrigsministerens krav Årsregnskabet udarbejdes i en form, der opfylder Indenrigsministerens krav. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over amtets kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger (regnskabsforklaring), navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Det påhviler udvalgene inden for hver deres område at udarbejde forslag til regnskabsforklaring. 7.3 Årsregnskabets omfang Årsregnskabet omfatter drifts- og anlægsudgifter samt indtægter. Vedr. anlægsudgifter udarbejdes der en oversigt over de beløb, der er forbrugt i regnskabsåret af de meddelte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. 7.4 Anlægsregnskaber For alle anlægsarbejder skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til Amtsrådet senest 3 måneder efter anlægsarbejdets afslutning. Det påhviler udvalget, som administrerer anlægsbevillingen, at udarbejde et regnskab over bevillingens anvendelse. Regnskabet fremsendes af udvalget til Økonomiudvalget ledsaget af en regnskabsforklaring. I regnskabsforklaringen sammenstilles anlægsbevillingens forskellige poster og regnskabets tilsvarende poster. Årsager til væsentlige afvigelser forklares. Regnskabet forsynes med påtegning om udvalgets godkendelse. 7.5 Afgivelse af årsregnskabet til revision Amtsrådet afgiver årsregnskabet til revision i overensstemmelse med Indenrigsministerens tidsfrister. Inden fremsendelse til revisionen forsynes regnskabet med Amtsrådets påtegning om den stedfundne behandling. Revisionens bemærkninger forelægges Økonomiudvalget og det relevante fagudvalg til besvarelse, inden Amtsrådet i et møde træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og om 3 ) Indenrigsministeriets krav til årsregnskabet, herunder tidsfrister fremgår af Indenrigsministeriets: BUDGET OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOM- MUNER. 15

16 Regnskabsaflæggelse eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab. Såvel Økonomiudvalgets som de øvrige udvalgs besvarelser som Amtsrådets afgørelser meddeles revisionen. Årsregnskabet og revisionens beretning samt Amtsrådet afgørelse om denne indsendes til Indenrigsministeriet i overensstemmelse med Indenrigsministerens tidsfrister. 7.6 Offentliggørelse Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for amtets borgere. 16

17 Kassefunktioner 8 KASSEFUNKTIONER 8.1 Økonomiudvalgets tilsyn Økonomiudvalget fører tilsyn med, at administrationen af amtets kasser er forsvarlig. Udvalget påser, at amtets indtægter indgår til rette tid og at eventuelle tilgodehavender inddrives. Økonomiudvalget kan fastsætte nærmere regler med henblik på udøvelsen af nævnte tilsynspligt. 8.2 Anbringelse af midler Økonomiudvalget fører tilsyn med, at administrationen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Amtsrådets beslutninger. Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer. 8.3 Kassevirksomhed Amtets hovedkasse er i den centrale regnskabsafdeling. Alle ind- og udbetalinger skal, hvor ikke andet er besluttet, effektueres ved hovedkassen. 8.4 Sygehus- og institutionskasser Regnskabschefen eller dennes stedfortræder kan godkende, at der oprettes kasser på sygehuse og institutioner. Sygehuse og institutioner kan oprette underkasser. Sygehusenes og institutionernes kasser kan - uanset bestemmelsen i afsnit modtage indbetalinger og foretage udbetalinger. Regnskabschefen underretter revisionen om etablering af sygehus- og institutionskasser. Det påhviler den centrale regnskabsafdeling h.h.v. sygehusene og institutionerne at påse, at der regelmæssigt og til rette tid sker fuldstændig afregning fra underkasser. 8.5 Kassekontrol For såvel hovedkassen som sygehus- og institutionskasser skal der tilrettelægges en kassekontrol. Kassekontrollens formål er at forhindre svig fra kassererens side, at beskytte kassereren mod uberettiget mistanke om uregelmæssigheder og at sikre kassearbejdets kvalitet. Kassekontrollen skal være personmæssigt adskilt fra kassererfunktionen. Afstemning af kassebeholdning med kassetilsvar skal for hovedkassens og sygehuskassernes vedkommende foretages daglig og for institutionskasserne med regelmæssige mellemrum som angivet i bilag 1 og 2. Eventuelle kassedifferencer registreres straks i bogføringen/kasserapporten. 8.6 Beskrivelse af forretningsgangene for kassekontrol m.v. Det påhviler den centrale regnskabsafdeling, sygehusene samt institutionerne at udarbejde beskrivelser af forretningsgangene for kassekontrol. For sygehusene skal beskrivelserne herudover indeholde bestemmelser om kassevirksomhedens omfang, afregningsforhold, betalings- og kvitteringssystemer og andre forhold af kontrolmæssig betydning. For institutioner med hhv. central og decentral bogføring er der i hhv. bilag 1 og bilag 2 fastsat regler for arbejdsgange og kontroller. 17

18 Kassefunktioner 8.7 Kvitteringsmateriale Amtets regninger, opkrævninger og øvrigt indbetalingsmateriale skal være forsynet med oplysning om gældende betalingsbetingelser m.v. Al kvitteringsmateriale, der anvendes ved afgivelse af kvittering for indbetalinger til amtets kasser, skal godkendes af pågældende sygehuses regnskabsafdeling og for øvrige institutioner m.v. af den centrale regnskabsafdeling. Kun godkendt materiale må anvendes. Den centrale regnskabsafdeling, sygehusene og institutionerne fører en oversigt over modtagelse, udleveringer og beholdninger af kvitteringsmateriale. 8.8 Personalets forhold Personale beskæftiget med kasserer- elle bogholderitjeneste kan ikke samtidig være beskæftiget med regnskabsmæssigt kontrolarbejde. 8.9 Postindgang Postforsendelser til amtet må ikke åbnes af personer, der er beskæftiget med bogholderieller kassetjeneste. Alle afdelinger, der modtager og åbner postforsendelser, fører værdibog over de forsendelser, der indeholder kontante beløb, checks eller andre værdier. Værdibogen underskrives af den/de pågældende, der åbner posten. Alle modtagne checks skal, uanset hvilken afdeling de er udstedt til, endosseres således, at de kun kan indsættes på amtets konto i pengeinstitut. Værdibogen afleveres dagligt sammen med de modtagne værdier til regnskabsafdelingen, der foranlediger bogholderimæssig notering og kvitteringsafgivelse. Værdibogen tilbagesendes til den pågældende afdeling forsynet med kassererens underskrift samt underskrift for bogføringen. De nærmere regler vedrørende poståbning m.v. fastsættes af regnskabsafdelingen samt af sygehusene. På institutionerne kan de personalemæssige forhold betyde, at ovennævnte regler ikke kan efterleves. Dispensation for institutionerne kan kun meddeles af regnskabschefen eller dennes stedfortræder Konti i pengeinstitutter Alle amtets bankkonti skal oprettes og ophæves ved den centrale regnskabsafdelings foranstaltning. Alle amtets bankkonti skal oprettes på amtets navn. Regnskabschefen eller dennes stedfortræder bestemmer, hvilke personer, der er berettiget til fuldmagt til konti i pengeinstitut og giver meddelelse herom på særlige underskriftsblad. Såfremt der anvendes maskinelt og/eller faksimileunderskrevne checks, skal den centrale regnskabsafdeling samt sygehusene træffe foranstaltninger til sikring af og kontrol med checkformularerne. Der skal regelmæssigt foretages afstemning af beholdning på konti i pengeinstitutter, jævnfør bilag 1 og 2. Kravet om regelmæssig afstemning gælder også mellemregningskonti for udstedte checks. Som grundlag for oprettelse og ændring af enkeltpersoners konti i pengeinstitutter til overførsel af løn, pension og andre løbende ydelser skal der foreligge skriftlig dokumentation, underskrevet af pågældende eller af en dertil befuldmægtiget. 18

19 Anvendelse af EDB 9 ANVENDELSE AF EDB 9.1 Gyldighedsområde Ved anvendelse af Edb-systemer til opgaver med relation til kasse- og regnskabsvæsenet gælder følgende bestemmelser. 9.2 Styring af amtets edb-anvendelse Anvendelsen af edb-systemer med relation til kasse- og regnskabsvæsenet tilrettelægges i samarbejde mellem den centrale regnskabsafdeling og den afdeling, der skal anvende systemet. 9.3 Interne kontrolforanstaltninger vedr. behandlingen af persondata For behandlingen af persondata gælder de af Amtsrådet fastsatte "Uddybende sikkerhedsregler for Århus Amts edb-registre med persondata". 9.4 Interne kontrolforanstaltninger i øvrigt Økonomiudvalget fastsætter de fornødne interne kontrolforanstaltninger (forretningsgangsbeskrivelser) i forbindelse med databehandlingen i øvrigt. Med hensyn til indberetning af inddata, behandling og opbevaring af uddata samt terminalanvendelse gælder de i "Uddybende sikkerhedsregler for Århus Amts edb-registre med persondata" fastsatte regler. Det påhviler den centrale regnskabsafdeling i samarbejde med de enkelte afdelinger at tilrettelægge en forretningsgang, der sikrer uddata materialets korrekte sammenhæng med på den ene side inddata og på den anden side ind- og udbetaling samt bogføring. Der fastsættes regler for dokumentationskontrol samt for kontrol-og afstemningsprocedurer i øvrigt. Dokumentationskontrollen skal være personmæssigt adskilt fra indberetnings- og sagsbehandlingsfunktionerne i de enkelte systemer. 19

20 Andre bestemmelser 10 ANDRE BESTEMMELSER 10.1 Arkivalier Økonomiudvalget fører tilsyn med, at amtets arkivalier, herunder adkomstpapirer og kontrakter, opbevares på betryggende måde Eksterne regnskaber Såfremt amtet fører regnskab eller udfører andre opgaver af regnskabsmæssig art for eksterne virksomheder/institutioner, skal der foreligge en skriftlig aftale mellem amtet og den eksterne virksomhed herom. Aftalen skal indeholde en fastlæggelse af relationerne mellem virksomheder/institutioner og amtet, herunder en fastlæggelse af amtets og virksomhedens/institutionens gensidige forpligtelser og ansvar. Sådanne virksomheder/institutioner er underkastet nærværende regulativ samt bilag 1 og Fortegnelser Økonomiudvalget kan bestemme, at der for særlige områder skal foretages registrering af lagerbeholdninger, maskiner, inventar og andet driftsmateriel Sikkerhedsstillelse Den centrale regnskabsafdeling og sygehusene skal foretage en registrering af alle deponerede effekter, der indleveres til amtet f.eks. som sikkerhed for restancer, tilbagebetalingskrav og andre tilgodehavender Opbevaring og registrering af midler Økonomiudvalget fastsætter regler for opbevaring og registrering af værdier tilhørende personer indskrevet på sygehuse, institutioner m.v. jævnfør bilag 4 og bilag Notering af transporter Det påhviler regnskabschefen eller dennes stedfortræder at foranledige, at der foretages notering af alle transporter og udlæg i tilgodehavender ved amtet i overensstemmelse med amtets retningslinier vedrørende transporter Forsikringsforhold Økonomiudvalget fastsætter regler for, i hvilket omfang amtets værdier skal forsikres. 20

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING S PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (REGULATIV FOR KASSE OG REGNSKABSVÆSEN) 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Uddybende bilag... 5 1.4 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere