Nordisk försäkringstidskrift 4/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk försäkringstidskrift 4/2011"

Transkript

1 Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens Danmark fik ny regering efter folketingsvalg den 15. september Allerede i forbindelse med udgivelse af Socialdemokratiets (S) og Socialistisk Folkepartis (SF) helhedsplan "Fair løsning" den 16. maj 2011, stod det klart S og SF ville tillægge kortsigtede politisk økonomiske hensyn større betydning end de langsigtede konsekvenser ved at skabe uro om vilkårene for pensionsopsparingen Samtidigt lagde partierne også i høj grad op til at OPP samarbejder mellem det offentlig og pensionssektoren skal medvirke til finansiering af store og større anlægsarbejder. Det er ikke første gang pensionssektoren er trukket ind på scenen, som den store pengetank, der kan finansiere projekter af en størrelse der kan stimulere væksten. Tilsvarende er branchens formue også ved tidligere lejlighed været udset til at være en ikke uvæsentlig kilde til provenu i forbindelse med statens husholdningsbudget. Allerede i forbindelse med skattereformen fra 2009 kaldet "Forårspakken 2.0" begyndte den tidligere regering at budgettere med det provenu, der kan opnås ved at bremse adgangen til frit at spare op til pension i et skattebegunstiget miljø. Midlet var at lægge et loft over fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner. Forslaget byggede på en opfordring fra Skattekommissionen 1, der i sin rapport fra foråret 2009 foreslog at indføre et sådant fradragsloft på kr. I Skattekommissionens rapport var begrundelserne bl.a., at ratepensioner i modsætning til pensioner med livsvarige udbetalinger - kan bruges til uønsket skatteplanlægning, og at "at der bør være et maksimum over den enkeltes anvendelse af ordninger, der er skattebegunstigede, [ ]" 2. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Karen Leth Jensen Chefkonsulent Dir Kommissionen nedsattes i 2008 af Regeringen (Ventre og Konsertive) med det formål, at fremlægge et forslag til en skattereform, der markant skulle nedbringe skatten på arbejde. Rapporten kan findes på Finansministeriet hjemmeside på følgende link: vere%20skat%20paa%20arbejde/lavere_skat_paa_arbejde.ashx 2 Skattekommissionens Rapport side 74 Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Skattekommissionen forslag blev i det politiske forlig mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti til et fradragsloft på kr. Fra at være et loft, der alene var tiltænkt de meget store og rent skattemotiverede indbetalinger, fik loftet nu en højde, der kunne påvirke planlægningen af alderdomsforsørgelsen - også for lønmodtagere med ret almindelige indkomster. Med den nye regerings regeringsgrundlag "Et Danmark, der står sammen" pinpointes igen de store pensionsindbetalinger som et sted, hvor regeringen vil hente provenu. Herudover bliver også de skattefritagede sundhedsforsikringer præsenteret som et frynsegode, der skal væk, primært af ideologiske årsager, men med et formodet provenu som behagelig bieffekt. Med regeringsgrundlaget på plads var banen kridtet op til Finanslov Den danske pensionsbranche bestræber sig på at være en ansvarlig og konstruktiv medspiller i forhold til de samfundsøkonomiske udfordringer, som Danmark i lighed med andre Europæiske lande står overfor. Branchen har gennem længere tid erklæret sig parat til at medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser bl.a. via OPP samarbejder. Det er også bredt anerkendt, hvor vigtige de private pensioner - ikke mindst pensioner, der er aftalt på arbejdsmarkedet - er som et voksende supplement til de skattebetalte pensioner. Pensionssektoren bidrager til, at den enkelte borger tager ansvar for sin forsørgelse i alderdommen. Det aflaster de offentlige finanser, og det sikrer en høj privat opsparing, hvilket er ekstremt vigtigt set i lyset af den demografiske udvikling. Derfor er det ærgerligt, når politikere ikke har forståelse for, hvilke faktorer der spiller ind i forhold til at sikre, at pensionssektoren fortsat "kan levere varen". Det er ufornuftigt at introducere skatteinitiativer, der begrænser adgangen til pensionsordninger efter eget valg for lønmodtagere med helt almindelige indkomster. Det er ligeledes ufornuftigt at skabe tvivl om, hvorvidt det kan betale sig at spare op til pension, fordi den samlede beskatning af de indbetalte midler til stadighed ændres. Og derfor er det kortsigtet, at dække et statsunderskud med øget skat på pensioner. Betydning af de enkelte elementer I oplægget til Finanslov 2012 "Ansvar og Handling" fra 3. november 2012 fremgår en række konkrete initiativer af betydning for branchen. Nedenfor beskrives en række af disse. Det skal understreges, at langt fra alle initiativer endnu kendes i detaljer. Der er fremsat lovforslag på visse af initiativerne 3, men ingen af de fremsatte lovforslag er ved redaktionens afslutning endeligt vedtaget i Folketinget. Der tegner sig dog på flere områder klare linjer for, hvordan verden ser ud i Følgende emner vil blive belyst nærmere: Halvering af loftet på indbetalinger til ratepensioner Forringede muligheder for selvstændiges ophørspension Afskaffelse af fradragsret på formueforvaltningsomkostninger i grundlaget for pensionsafkastskatten 3 Forslagene, der behandles i denne artikel, findes i L28, L30 og L31 Side 2

3 Stop for skattefri sundhedsforsikringer betalt af arbejdsgivere Afgift på arbejdsskadeerstatninger Pensionsloft I valgkampen sommeren 2011 blev det klart, at en ny regering overvejede at udbrede fradragsloftet på ratepensonsindbetalinger fra Forårspakken 2.0 til også at omfattet indbetalinger til livrenter. Dette havde været en alvorlig udfordring for det danske pensionssystem og ville meget kontant have bremset op for privat opsparing til alderdomsforsørgelse. Set i det perspektiv var det i høj grad en forbedring, at pensionsloftet i lovkataloget "blot" blev barberet ned til kr. for ratepensionsindbetalinger, og at livrenter stadig er uberørte. Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at fradragsloftet - fra den første tanke blev introduceret af Skattekommissionen, jf. ovenfor, og til i dag - er sænket til en femtedel af den højde, der for blot 3 år siden ansås for tilstrækkelig til at hindre både skattetænkning og overudnyttelse af skattebegunstigede ordninger. Med et loft på berøres omkring danskeres pensionsopsparing. Disse kunder skal i det omfang de selv kan vælge 4 - overveje om indbetaling, der overstiger loftet, skal omlægges til livrenter eller om indbetalingerne skal ophøre og evt. opspares uden for pensionsmiljøet. Skatteprovenuet i dette forslag stammer fra fremrykning af skat på den andel af midlerne, der ikke længere indbetales på ratepensioner eller vælges overført til livrenter. Det nye loft skal gælde pensionsindbetalinger allerede fra 2012, hvilket giver pensionsselskaberne en anseelig kommunikationsudfordring - under et meget stort tidspres. Skatteministeren har den 12. december 2011 fremsendt ændringsforslag til Folketinget 5, der medfører, at pensionsloftet vil blive nedsat yderligere til kr. Fradragsloftet kommer nu til at berøre personer. Ophørspension Selvstændiges anvendelse af ophørspension begrænses markant, selvom Regeringen i lovforslagets bemærkninger anerkender selvstændiges særlige behov på pensionsområdet. Regeringen ændrer nemlig betingelserne for, hvilke virksomheder, der kan indgå i en indbetaling på en ophørspensions. I dag kan reglen bruges, hvis den virksomhed, der afståes, ikke primært er en passiv pengeanbringelse (en pengetank). 4 Hvis pensionskundens har en obligatorisk ordning med en fastsatte bidragsprocent, vil indbetalingen, der ikke kan rummes i en ratepension, blive overført til livrente. 5 Bilag 14 til L28 Side 3

4 Ændringen hænger sammen med en tilsvarende ændring i reglerne om skattemæssig succesion ved generationsskifter i selvstændige virksomheder. Selvom der ikke umiddelbart er en indre sammenhæng mellem de to regelsæt, lægges pengetanksbetragtningen fra successionsreglerne til grund for reglerne om ophørspension. Successionsreglerne finder anvendelse på virksomheder i drift. Virksomheder der reelt er pengetanke kan ikke overdrages til en ny ejer med succession. En pengetank defineres i dag som en virksomhed, hvis væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom. Vurderingen af, hvornår der foreligger en pengetank, er objektiv. Der kan ikke ske succession, hvis mindst 75 pct. af selskabets indtægt eller aktiver vedrører pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom. Pengetanksreglen strammes op, således at grænsen nu skal gå ved 25 pct. pengeanbringelser eller udlejning af fast ejendom. På tilsvarende måde skærpes kravene til de virksomheder, der ved afståelse kan indgå i en ophørspension. Dette kan give betydelige problemer for selvstædigt erhvervsdrivende, der har indrettet sig efter de gamle regler og dermed ikke undervejs har sparet op til pension af virksomhedens løbende overskud. Skatteministeren har den 13. december 2011fremsat et ændringsforslag til L30 til Folketinget 6, der imødekommer branchens ønske om en overgangsregel. Formueforvaltningsomkostninger i pensioner Regeringen foreslår, at det ikke længere skal være muligt at fradrage formueforvaltningsomkostninger i grundlaget for pensionsafkastskat (PALskat). Dette forslag skaber en lang række problemer. For det første bryder det med det almindelige princip at en udgift er fradragsberettiget, hvis den er nødvendig for at genere en skattepligtig indtægt. For det andet forvrider forslaget pensionsselskabernes investeringspolitik og gør det mindre attraktivt at stille pensionskapital til rådighed som risikovillig kapital, OPP-investeringer mv. For det tredje vil det pålægge pensionsselskaberne en uforholdsmæssig tung og dyr administrativ byrde For det fjerde vil det tilskynde selskaberne til omgåelse gennem outsourcing af investeringsomkostninger og afregning af nettoafkast Endelig vil det favorisere pension i banker, hvor omkostninger fragår i rentemarginalen. foreslog i sit høringssvar til lovforslaget, at Regeringen frem for at gennemføre forslaget om formueforvaltningsomkostningerne i stedet midlertidigt hævede den generelle pensionsafkastskattesats med 0,3 pct., hvilket ville give det samme provenu som regeringen havde beregnet at bortfald af fradragsretten ville give. Der skal ikke herske tvivl om, at branchen mener, at pensionsafkast allerede i dag beskattes fuldt tilstrækkeligt efter de gældende regler. Men når Regeringen 6 Bilag 23 til L30 Side 4

5 var determineret for at provenuet skal hentes hos pensionskunderne, så er det s opfattelse, at det gøres smartere og uden de problemstillinger som forslaget ville medføre, jf. ovenfor. Samtidigt vil en tillægssats på pensionsafkastskatten være mere transparent og ærlig overfor skatteydere. Forslaget er et eksempel på manglende helhedstænkning, når man på den ene side fremhæver OPP samarbejders gavlige effekter for samfundet og på den anden side gør netop denne type investeringer mindre attraktive, grundet denne type investeringers typisk højere omkostninger. Høje omkostninger er ikke ensbetydende med dårlige investeringer. Rentabiliteten af en placering skal vurderes på afkast efter omkostninger. Med forslaget øger ministeriet omkostningerne og griber dermed forstyrrende ind i selskabernes rentabilitetsvurderinger. Skatteministeren har den 12. december 2011 sendt et ændringsforslag til Folketinget 7. Forslaget medfører, at der i en foreløbig periode på 2 år indføres en forhøjet pensionsafkastskattesats (på 0,3 pct) frem for det oprindelige forslag. Det fremgår af ændringsforslaget, at Regeringen i denne periode sammen med branchen vil arbejde på at finde en løsning på, hvordan fradraget for formueforvaltningsomkostninger kan fjernes på mere direkte vis. Sundhedsforsikringer Sundhedsforsikringer har siden 2002 kunnet gives som et skattefrit gode af arbejdsgivere til medarbejdere. Det har dog været en betingelse for skattefriheden, at sundhedsforsikringen blev tilbudt alle medarbejdere på en arbejdsplads og ikke kunne forbeholdes nøglemedarbejdere. Det var desuden et krav, at alene behandlinger, der var lægeligt indicerede, var omfattet af forsikringen. Skattefriheden af disse forsikringer afskaffes med virkning fra 1. januar har ad flere omgange påpeget de klare samfundsøkonomiske fordele, der er ved forsikringsordningerne. Ud over at aflaste det offentlige sundhedssystem på visse områder, kan det også påvises, at sundhedsforsikringerne nedbringer sygefraværet på arbejdspladserne 8. Ikke desto mindre er Regeringen ikke til sinds at ændre holdning i dette spørgsmål. Regeringen anerkender forsikringernes gavnlige effekter, men mener, at skattesubsidieringen ikke er en betingelse for at opnå fordelene. Regeringen regner således med, at mange vil beholde deres forsikringer også uden skattefordelen. Det er formentlig rigtigt. Mange vil ønske at beholde deres forsikring. Det er et godt produkt. Men det bliver i den forbindelse interessant at følge, hvordan såvel arbejdsgivere som lønmodtagere reagere på de nye forhold. Med bortfald af skattefriheden er arbejdsgiverne ikke længere forpligtede til at tilbyde forsikringen til alle medarbejdere og visse grupper af lønmodtagere vil måske fravælge ordningerne af økonomiske årsager. Vi mener således at forslaget har en social slagside. 7 Bilag 14 til L28 8 CAST rapport "Effekten af private sundhedsforsikringer på forbruget af offentligt finansierede sygehusydelser", Maj 2011, Syddansk Universitet samt Analyserapport 2010:6 fra "Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede?" Side 5

6 Afgift på arbejdsskadeerstatninger Regeringen bebuder i oplægget til finanslov, at der i foråret 2012 vil blive fremsat forslag, der skal øge de enkelte virksomheders og branchers incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker. Arbejdsskadeafgiften skal efter de endnu sparsomme oplysninger bestå i, at forsikringsselskaberne pålægges en afgift på 13,5 pct. på udbetalte erstatninger ved arbejdsskade. Lovforslaget, der udmønter denne del af Finansloven, er, som det fremgår, endnu ikke udarbejdet, men det må forventes, at der skal arbejdes en del med modellen, hvis den skal have den ønskede og helt igennem agtværdige effekt på arbejdsmiljøet. Vurderet ud fra de få detaljer, der endnu foreligger, forekommer det i hvert fald mindre hensigtsmæssigt, at afgiften fragår erstatningssummen til den medarbejder, der har været udsat for en arbejdsskade, men som ikke umiddelbart er ansvarlig for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Hvad vil fremtiden bringe Finansieringen af det danske velfærdssamfund er under pres. Der er som sagerne står ingen oplagte steder at hente flere penge hjem til statskassen. Dette er uden tvivl årsagen til at de seneste regeringer har trodset alle advarsler og kastet blikket på samfundets voksende pensionsformuer - og vel at mærke ikke har holdt sig til at kigge. Man kan frygte, at det ikke er sidste gang, der skal hentes penge i pensionerne. Men det er en farlig tendens. Det kan rokke ved tiltroen til det pensionssystem, vi ellers brøster os af hører til blandt verdens bedste. Det er vigtigt, at den enkelte pensionsopsparer kender betingelserne for sin opsparing. Betingelserne skal ligge fast og ikke ændres ud fra kortsigtede konjunkturpolitiske hensyn fx for at lukke et hul i statskassen. Pensionssystemet skal indrettes ud fra langsigtede strukturpolitiske hensyn, fx hvor stor en del af alderdomsforsørgelsen man ønsker, borgerne selv skal tage vare på, og hvor meget staten skal klare over skatterne. Hyppige ændringer skaber usikkerhed og skader opbakningen. Og Danmark har brug for opsparingen, bl.a. fordi private pensioner aflaster den stadigt mere pressede offentlige sektor. Herudover giver høj opsparing mulighed for at finansiere investeringer i erhvervslivet uden gældsætning til udlandet. Side 6

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 201-217 Debat og kommentarer Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Jan V. Hansen Forsikring & Pension, mail: jvh@forsikringogpension.dk

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet Beskatning af personalegoder/naturalieydelser

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere