Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune."

Transkript

1 Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde eller aftenskoleundervisning) være etableret som en forening med vedtægt for at kunne få tilskud eller anvist lokaler efter loven. Kravet om foreningsdannelse kan fraviges ved ansøgning om tilskud fra Udviklingspulje til fritidsformål. Der er to typer af folkeoplysende foreninger: 1. foreninger, der tilbyder folkeoplysende aftenskoleundervisning m.v. (folkeoplysningslovens kapitel 4). 2. foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningslovens kapitel 5). Det er Kultur og Fritid, der afgør, om en forening inden for de to typer opfylder betingelserne for at opnå tilskud eller få anvist offentlige lokaler efter Folkeoplysningsloven. Der stilles forskellige krav til foreninger inden for de to områder. 1. Foreninger, der tilbyder folkeoplysende aftenskoleundervisning skal have et formuleret formål, som fremgår af vedtægten tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller de medlemsorganisationer, der står bag foreningen give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen have en virksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle være hjemmehørende i kommunen have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. 2. Foreninger, der tilbyder frivilligt foreningsarbejde, skal have et formuleret formål, som fremgår af vedtægten tilbyde virksomhed efter folkeoplysningsloven have en bestyrelse og være demokratisk opbygget bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål være hjemmehørende i kommunen have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

2 Fælles for begge typer foreninger gælder at vedtægterne skal indeholde oplysninger om foreningens formål valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor foreningens hjemsted betingelser for medlemskab tegningsret for foreningen procedure for vedtægtsændringer anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Sådan bliver foreningen godkendt Foreningen, der ønsker at få sine vedtægter godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og dermed kunne modtage tilskud i forhold hertil, skal indsender sine vedtægter til Kultur og Fritid, der gennemgår disse og afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål med foreningen. Når formalia er på plads, gives skriftlig besked til foreningen. Foreningen skal herefter kun indsende vedtægter, hvis disse senere ændres. Kultur og Fritid vurderer, om der er tale om en folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning eller en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. På næste møde i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget orienteres om nye folkeoplysende foreninger. Kun i tvivlstilfælde, eller hvis foreningen klager over Kultur og Fritids afgørelse, forelægges vedtægtsgodkendelse udvalget til egentlig behandling. Obs! Kultur og Fritid tilbyder vejledning i forbindelse med foreningsstiftelse. Habilitetsregler vedr. bestyrelsesmedlemmer. Følgende personer kan ikke være medlem af en folkeoplysende forenings bestyrelse: Medlemmer i bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller som kontrollerer udlejer af lokaler til foreningen. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. Fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge er ikke omfattet af ovenstående. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreninger. Habilitetsreglerne kan fraviges, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når det skønnes at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening. Kommerciel virksomhed En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Bestemmelserne forhindrer ikke, at foreningerne kan afholde arrangementer af kommerciel karakter med det formål at skaffe indtægter til foreningens aktiviteter. Dok.nr.: Side 2

3 Beretning Der stilles ikke krav om at foreningerne skal indsende årsberetning jf. Folkeoplysningslovens 5 stk. 8. Odsherred Kommune kan dog hvert år beslutte om, at et antal foreninger skal indsende beretning. (f.eks. foreninger i et bestem lokalområder, særlige typer af foreninger eller lignende.) Odsherred Kommune kan også invitere en eller flere foreninger til at give en mundtlig orientering på et udvalgsmøde, eller i forbindelse med de møder Odsherred Kommune holder med foreningerne. Børneattester I forbindelse med at en forening søger om tilskud og/eller lokaler skal den afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres arbejde i foreningen skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det gælder uanset om der er tale om lønnet eller ulønnet personale. Aftenskoler og foreninger skal aflevere denne attest i forbindelse med tilskudsansøgning. Søges der udelukkende lokaler, skal attesten afleveres, inden der kan anvises lokaler. Attesten findes på Odsherred Kommunes hjemmeside. Doping Tilskud og/eller anvisning af lokaler til idrætsforeninger og andre foreninger, hvor der foregår fysisk aktivitet for udøveren, og som ikke indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner kan bortfalde eller nedsættes. Andet Overholder en folkeoplysende forening eller en modtager af tilskud fra Udviklingspulje til fritidsformål ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven periode. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhed, der henhører under anden lovgivning. Dok.nr.: Side 3

4 Tilskud til aftenskoleundervisning Der søges senest den 15. november om tilskud for det kommende kalenderår. Ansøgningsskemaer mv. hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside. Der indrykkes annonce om ansøgningsfrist m.v. i de lokale ugeaviser samt på kommunens hjemmeside senest 14 dage før fristens udløb. Tilsagn og tilskud for det kommende år vil tilgå ansøgerne primo december. Hvilken undervisning kan der søges tilskud til? De foreninger, der tilbyder folkeoplysende aftenskoleundervisning, har frit emnevalg, frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformer indenfor det tildelte tilskudstilsagn. I bekendtgørelsen til folkeoplysningsloven er der dog oplyst en række emner ( 5, stk. 2), der ikke kan udbydes med tilskud efter folkeoplysningsloven. Det er den enkelte forening, der ved sin planlægning af undervisningstilbud har pligt til at sørge for, at man ikke - med tilskud - udbyder undervisning, studiekredse eller foredrag inden for de nævnte områder. I tvivlstilfælde er det Kultur og Fritid, der afgør, hvorvidt en gennemført undervisning falder inden for lovens tilskudsområde. Generelle regler 1. Tilskud til undervisning skal som hovedregel anvendes på kurser afholdt inden for Odsherred Kommunes grænser, idet der dog ses bort fra enkelte ekskursioner eller lignende i forbindelse med et undervisningsforløb. 2. Center for Kultur og Fritid kan, når særlige forhold skønnes at gøre sig gældende, godkende, at undervisningen helt eller delvist afvikles uden for kommunen. Dette kræver udvalgets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 3. Aftenskolerne har frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformer. Se dog afsnit om fleksible tilrettelæggelsesformer. 4. Aflønning af leder og lærere skal ske i henhold til det centralt fastsatte løncirkulære. Se dog afsnit om fleksible tilrettelæggelsesformer. 5. Det er Kultur og Fritids afgørelse, om den gennemførte virksomhed er i overensstemmelse med lovens krav og Odsherred Kommunes retningslinjer. Specifikt vedr. fleksible tilrettelæggelsesformer Aftenskolerne kan anvende op til 36 % af deres kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer (40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%-puljen til debatskabende aktiviteter). Undervisning, tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, skal opfylde de almindelige formålsbestemmelser i folkeoplysningslovens 1 og 7 og skal have til formål at styrke et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder. Tilrettelæggelsesformen kan bl.a. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, it-baseret fjernundervisning m.v. Dette er ingen udtømmende liste, idet der er lagt op til, at Dok.nr.: Side 4

5 foreningerne kan afprøve alternative tilrettelæggelsesformer. Dog står der i lovbemærkningerne, at formen klart skal adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning. Undervisning inden for fleksible tilrettelæggelsesformer skal foregå på hold, der skal være deltagerbetaling, og det skal være muligt for alle at tilmelde sig. Inden for disse rammer er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning. Det kommunale tilskud kan anvendes til følgende udgiftstyper: Løn til personer. Lederhonorar dog højst 20% af den samlede udgift til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmateriale af ikke-blivende værdi Annoncering Lokaleudgifter Eventuelle andre udgifter skal afholdes af aftenskolen selv. De tilskudsberettigede udgifter pr. undervisningstime kan højst udgøre et beløb svarende til 2 gange det beløb, der ifølge Undervisningsministeriets lønbekendgørelse er satsen for lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Dog kan den gennemsnitlige lønudgift pr. time maksimalt udgøre satsen for lærer- og lederløn m.v. for almindelig aftenskoleundervisning. Kommunens tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer inden for: almen undervisning, kan ikke overstige 1/3 af foreningens samlede tilskudsberettigede udgifter hertil. handicapundervisning, kan ikke overstige 8/9 af foreningens samlede tilskudsberettigede udgifter hertil. instrumentalundervisning, kan ikke overstige 4/7 af foreningens samlede tilskudsberettigede udgifter hertil. Fordeling af tilskud: Byrådet fastsætter en samlet budgetramme til folkeoplysende voksenundervisning. Der foretages ikke vægtning af tilskuddet efter emner eller aktiviteter. Kommunens samlede tilskud til: almen undervisning og foredrag kan ikke overstige 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter hertil. handicapundervisning kan ikke overstige 8/9 af aftenskolernes lønudgift hertil instrumentalundervisning kan ikke overstige 4/7 af aftenskolernes samlede lønudgifter hertil. Løntilskuddet til foredrag kan højest beregnes i forhold til 6 x lærerlønsatsen, og der anvendes samme afregningsbrøk som ved almen undervisning. De særlige løntilskud til handicap- og instrumentalundervisning gælder kun for små hold med en maksimal holdstørrelse på 7 deltagere. Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke-handicappede sammen) kan deltagerantallet på et hold max. være 10 deltagere, hvoraf højest halvdelen er handicappede. Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt. En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sig som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne. Dok.nr.: Side 5

6 Kultur og Fritid kan fravige kravet om erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til den konkrete undervisning. Kultur og Fritid kan bede aftenskolen om at fremsende erklæringerne som dokumentation for det forhøjede tilskud. Aftenskolerne skal på forlangende kunne oplyse navn, adresse og fødselsdato på de deltagere, der indgår i tilskudsberegningen. Sådan kontrol vil i almindeligvis ske ved stikprøver. Kultur og Fritid fordeler den afsatte beløbsramme til undervisning forholdsmæssigt til de ansøgende foreninger i henhold til kapitel 4 i Folkeoplysningsloven samt de tilhørende i Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Tilskud fordeles på grundlag af de enkelte aftenskolers "maksimale løntilskud" 1 det seneste år. Ved det seneste år forstås det år ( ), som er under afvikling på ansøgningstidspunktet. Ved ansøgningstidspunktet opgøres lønudgifterne for afholdt undervisning og tillægges de forventede lønudgifter for resten af tilskudsåret. Som udgangspunkt anvendes det "maksimale løntilskud" ved fordelingen af tilskud for det kommende år. Kultur og Fritid kan i særlige tilfælde foretage en regulering heraf, f.eks. for en aftenskole i kraftig vækst eller ved opdeling eller sammenlægning af aftenskoler. Regulering kan ske på Kultur og Fritids initiativ eller ved begrundet ansøgning fra en aftenskole i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilskud for den kommende sæson. Ved nye aftenskoler foretager Kultur og Fritid en konkret vurdering ud fra fremsendt ansøgning med relevante oplysninger. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om indeværende års lønudgifter fordelt på de forskellige tilrettelæggelsesformer. Hvis lønudbetalingen ikke sker via Odsherred Kommunes lønsystem skal der på ansøgningen være påtegning fra aftenskolens revisor om, at de anførte lønoplysninger er korrekte. 10 % - puljen til debatskabende aktiviteter. Af den samlede tildelte budgetramme skal hver aftenskole afsætte 10 % til en særlig pulje, der skal anvendes til debatskabende aktiviteter. For Odsherred Kommune gælder følgende for de debatskabende aktiviteter: skal opfylde betingelserne i lovens formål kan afregnes på andre udgiftstyper end løn deltagerbetaling er ingen betingelse skal annonceres offentligt og være åbne for alle evt. overskud (ved entreindtægt m.v.)bruges indenfor folkeoplysningslovens område. emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme skal rette sig mod brede målgrupper emnerne skal være væsentlige, debatskabende, have interesse for fællesskabet skal indeholde en struktureret debat, der inddrager deltagerne aktivt, debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet formålet må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom 1 Ved "maksimalt løntilskud" forstås det tilskud en given lønudgift kan udløse. Det "maksimale løntilskud" beregnes ved brug af de vedtagne tilskudsbrøker for de enkelte tilrettelæggelsesformer. Eksempel: ved en samlet lønudgift til lærer-/lederløn for almen undervisning (tilskudsbrøk 1/3) på kr ,00 det seneste år vil det "maksimale løntilskud" være kr ,00. Dok.nr.: Side 6

7 kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. alle udgifter skal som udgangspunkt kunne dokumenteres, dog vil administrationsudgifter, der ikke udgør over 10 % af aktivitetens samlede udgift kunne godkendes udokumenteret. annonceudgifter til den enkelte debatskabende aktivitet skal stå i rimeligt forhold til aktivitetens art og samlede udgift. lederlønninger i forbindelse med den enkelte debatskabende aktivitet må ikke overstige 15% af aktivitetens samlede udgift hvis en debatskabende aktivitet afholdes uden eller med minimale udgifter til oplægsholder(e)/debatskaber(e) skal de udokumenterede udgifter, lederaflønning og annonceudgifter stå i rimeligt forhold til udgifterne ved tilsvarende aktiviteter. Puljen kan ikke anvendes til: befordring af deltagere forplejning og overnatning materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi entréudgifter for deltagerne Regnskab og evaluering: Efter hvert gennemført arrangement, eller senest ved tilskudsperiodens afslutning aflægges der regnskab for de gennemførte debatskabende aktiviteter. Hvis aktiviteten gennemføres i samarbejde med andre initiativtagere, aflægger hver deltager særskilt regnskab for sin andel af udgifter m.v. Sammen med regnskabet indsendes en kort redegørelse for aktiviteten med oplysning om, hvilken aktivitet det drejer sig om, hvordan den har været med til at fremme lovens debatskabende intentioner og endelig det skønnede antal deltagere. Hvis aktiviteterne gennemføres i samarbejde med foreninger og organisationer, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven, er det den godkendte forening, der er ansvarlig for regnskabsaflæggelse og redegørelse for aktiviteten. Eventuelle uforbrugte 10 % - puljemidler skal tilbagebetales ved tilskudsperiodens afslutning. Mellemkommunale betalinger. Deltagerlister over deltagere fra andre kommuner skal som udgangspunkt fremsendes til Center for Kultur og Fritid ved holdenes afslutning. Fagcentret kan dog melde en frist ud for en samlet fremsendelse af lister over deltagere fra andre kommuner. Listerne skal indeholde oplysninger om deltagernes navn, adresse, personnummer, hjemkommune, holdets startdato, samlet timetal og om hvilken holdtype (almen-/instrumental- /handicapunder-visning) det drejer sig om. Lister til brug for indberetningen kan rekvireres hos fagcentret. Dok.nr.: Side 7

8 Udbetaling af tilskud. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen varetage lønadministrationen for foreninger, der ikke er tilsluttet en landsorganisation. Odsherred Kommune tilbyder vederlagsfrit at varetage administrationen i forbindelse med aflønning af ledere og lærere for de foreninger, der ønsker det. Undervisningstilskuddet (bevilling minus 10 % til debatskabende aktiviteter) til foreninger, hvor Odsherred Kommune forestår lønudbetalingen, indsættes på foreningens egen konto hos kommunen og anvendes til lønudbetaling. Lønudbetalingen foretages på baggrund af indberetninger fra de enkelte foreninger efter nærmere aftale med løn- og personalekontoret. Kultur og Fritid fremsender hver måned regning til aftenskolerne på deltagerandelen af lederog lærerlønnen, beregnet på baggrund af sidste måneds udbetalinger. Hvis betalingsfristen ikke overholdes kan lønudbetalingen til foreningens leder og lærere stoppes. Undervisningstilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales ratevis forud. Udbetalingstidspunkt og antal rater aftales mellem den enkelte forening og Kultur og Fritid. Lokaletilskud. Hvis der ikke kan anvises egnet offentligt lokale til folkeoplysende aftenskoleundervisning, kan der udbetales lokaletilskud til støtte for leje af lokaler eller driftsudgifterne ved egne lokaler. Kultur og Fritid afgør om et kommunalt lokale er egnet eller ej. Der er forlods godkendt 100 % lokaleleje til voksenundervisning i Lumsås Forsamlingshus, idet der ikke kan anvises offentlige lokaler i Lumsås. Ansøgning om tilskudstilsagn til lokaletilskud fremsendes sammen med ansøgning om tilskud til undervisning mv. Lokaletilskud til almindelige lokaler ydes med 75 % af driftsudgifterne, dog ikke til driftsudgifter ud over det max. beløb, der henvises til i Folkeoplysningsbekendtgørelsens 13. Lokaletilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, ydes med en fast sats pr. time, der fastsættes årligt af Kultur og Fritid i forbindelse med behandling af de indkomne ansøgninger. Det samlede tilskud til lokaler kan ikke overstige den afsatte økonomiske ramme hertil. Kultur og Fritid kan kræve, at lokalet skal godkendes til undervisningsbrug af Center for Plan, Byg og Erhverv, før tilskud kan bevilges. Regnskab og revision. I henhold til folkeoplysningslovens 29 skal tilskudsmodtageren aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til Kultur og Fritid snarest muligt efter, at det er godkendt på foreningens generalforsamling. Regnskabet revideres af revisor, valgt på aftenskolens generalforsamling. Regnskab for større tilskud (over kr ) skal revideres ved registeret eller statsautoriseret revisor. Dok.nr.: Side 8

9 Dog kan aftenskoler, som modtager mere end kr i tilskud, og hvor Odsherred Kommune varetager lønudbetalingen, foretage revision efter reglerne for mindre tilskud. Revision af regnskab skal ske i henhold til Folkeoplysningslovens og Folkeoplysningsbekendtgørelsen af 12. december Det reviderede regnskab skal forsynes med påtegning, hvoraf det fremgår at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Tilskud til undervisning mv. skal tilbagebetales, hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de af byrådet fastsatte regler. Tilbagebetaling skal endvidere ske, hvis tilskuddet ikke er forbrugt ved tilskudsperiodens afslutning. Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Alle godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens Kapitel 5 og som har aktive medlemmer under 25 år kan søge om aktivitets- og lokaletilskud. Ansøgningsfrist er den 15. februar i tilskudsåret. Ansøgningsskemaer m.v. hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet. Aktivitetstilskud. Aktivitetstilskud ydes til foreninger, der i det forudgående år har afviklet aktiviteter for børn og unge under 25 år. Den afsatte budgetramme til aktivitetstilskuddet fordeles på baggrund af antal medlemmer i foreningerne under 25 år. Medlemstallet opgøres pr. 31. december eller på den dato, som er fastlagt i den fælles portal for medlemsregistrering. Foreningerne opfordres til at vedlægge kopi af medlemslister med angivelse af de tilskudsberettigede medlemmers data. Der stilles ikke krav herom, men udelukkende at ansøgningen dokumenteres. I ansøgningsskemaet skal endvidere for gruppen 0-24 år oplyses den samlede bogførte kontingentindbetaling i året før. Foreningen kan endvidere blive bedt om forskellige statistiske oplysninger (f.eks. samlet medlemstal, aldersmæssig fordeling o.s.v.) For at fremme integration af handicappede børn og unge og flygtninge/indvandere under 25 år i foreningslivet ydes dobbelt aktivitetstilskud til disse grupper. Hvis en forening har flere aktivitetsafdelinger, hvortil der betales selvstændigt kontingent, ydes tilskud for hver aktivitet, medlemmet deltager i. Ved aktivitet forstås f.eks. forskellige idrætsgrene. Indendørs- og udendørs aktivitet inden for samme idrætsgren (f.eks. fodbold, tennis m.fl.) regnes ikke som selvstændige aktiviteter, det samme gælder for forskellige former inden for samme aktivitet (f.eks. rytmisk gymnastik og springgymnastik). Hold forår og efterår inden for samme aktivitet er heller ikke at regne som selvstændige aktiviteter. Aktivitetstilskuddet kan ikke overskride foreningens gennemsnitlige årlige kontingent for medlemmer under 25 år. Dok.nr.: Side 9

10 Lokaletilskud. Budgetrammen til lokaletilskud er en selvstændig tilskudsramme, som ikke kan overskrides. Der ydes tilskud til foreningernes udgifter det forudgående år til egne eller lejede lokaler. I tilskudsberegningen indgår de udgifter til lokaler m.v. der er anført i oversigten i Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Tilskuddets størrelse. Der ydes tilskud på minimum 65 % til tilskudsberettigede lokaleudgifter til foreninger med aktive medlemmer under 25 år. Såfremt budgetrammen giver mulighed for det, vil tilskudsprocenten kunne være højere. Undtaget fra herfra er: Rideforeninger, jagtforeninger, motorkøretøjsforeninger samt hundeførerforeninger. Motionscentre, der ikke er en del af en flerstrenget forening. Til disse foreninger ydes lokaletilskud med lovens minimum på 65 % reduceret for medlemmer over 25 år. Handicapidrætsforeninger vil kunne opnå 100 % lokaletilskud, selv om foreningen i en periode ikke har medlemmer under 25 år. Foreninger der (ny)etablerer sig i egne eller lejede lokaler, hvortil man agter at søge tilskud, SKAL altid søge leje-/driftsudgifterne godkendt af Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Der kan ikke forventes tilskud til større vedligeholdelsesarbejder med mindre dette er aftalt med Kultur og Fritid inden arbejderne igangsættes. Kultur og Fritid kan anmode foreninger med egne lokaler, om at udarbejde en 3-5 årig vedligeholdelsesplan til brug for budgetlægningen. Odsherred Kommune kan på baggrund af begrundet ansøgning fra den enkelte forening beslutte at eventuelle leje- eller fremleje indtægter ikke skal fradrages inden beregningen af lokaletilskud. Byrådet kan jf. Folkeoplysningslovens 25, stk. 2 og Folkeoplysningsbekendtgørelsens 17 undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunen kan anvise et egnet lokale (egnet lokale er defineret i Folkeoplysningsbekendtgørelsens 17, stk. 3). Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger: fra nye foreninger om nye lokaler om udvidelse af timetal om ombygning af og udvidelse m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav. Byrådet kan jf. Folkeoplysningslovens 25, stk. 5 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til: egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Byrådet. Dok.nr.: Side 10

11 væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Byrådet nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet Som nævnt ovenfor kan Byrådet nægte tilskud i forskellige tilfælde og foreninger kan derfor ikke forvente ekstra lokaletilskud til ny- og tilbygninger eller gennemgribende forandringer, medmindre det påtænkte projekt på forhånd er godkendt. Udbetaling af tilskuddet. Aktivitetstilskud og lokaletilskuddet udbetales inden udgangen af april måned, såfremt foreningen har indsendt underskrevet regnskab. Der kan efter aftale med Kultur og Fritid udbetales á conto tilskud til foreninger med store lokaleudgifter. Á conto udbetalinger modregnes ved den endelige opgørelse. Regnskab og revision. I henhold til folkeoplysningslovens 29 skal tilskudsmodtageren aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Revision af regnskab skal ske efter reglerne i Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Revideret regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til Kultur og Fritid snarest muligt efter, at det er godkendt på foreningens generalforsamling. Regnskabet revideres af revisor, valgt på foreningens generalforsamling. Regnskab for større tilskud (over kr ) skal revideres ved registeret eller statsautoriseret revisor, medmindre udbetalingen er sket på baggrund af dokumenterede udgifter. Ved dokumenterede udgifter forstås f.eks. udbetaling af lokaletilskud, som sker på baggrund af dokumentation for afholdte drifts- eller lejeudgifter. Det reviderede regnskab skal forsynes med påtegning, hvoraf det fremgår at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal tilbagebetales, hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de af byrådet fastsatte regler. Dok.nr.: Side 11

12 Udviklingspulje til fritidsformål Puljens formål er at støtte nye initiativer, udviklings- og samarbejdsprojekter samt enkeltarrangementer mv. på fritidsområdet. Puljen er åben for ansøgninger fra såvel organiserede som uorganiserede aktører (aktører, som ikke er organiseret i foreningsregi med vedtægter), der er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Enkeltpersoner kan ikke søge. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget kan udpege særlige indsatsområder gældende for ét eller flere år. Særligt indsatsområde i Indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af unge i foreningslivet, Inklusion af sårbare børn og unge, Støtte til socialt udsatte børn og unge, Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, Tværgående partnerskaber. Puljen kan ikke anvendes til finansiering af aktiviteter, der normalt betragtes som hjemmehørende i andet regi end folkeoplysning, ligesom udvidelse af hidtidige aktiviteter i foreningerne vil blive henvist til tilskud fra de generelle tilskudsordninger (aktivitets- og lokaletilskud). Ansøgning Ansøgninger indsendes og behandles løbende - benyt Ansøgningsskema for Odsherred Kommunes udviklingspulje, som findes på kommunes hjemmeside. Ansøgninger om tilskud på op til kr behandles og afgøres af Kultur og Fritid. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget afgør ved ansøgninger over kr Klager over administrative afgørelser kan inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse indbringes for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Klagen sendes til Kultur og Fritid. Evaluering og regnskab Tilskuddet udbetales efter aftale med Kultur og Fritid. Tilskudsmodtageren skal aflægge evaluering og regnskab for det bevilgede tilskud senest 2 måneder efter projektets/arrangementets afslutning benyt Evalueringsskema vedr. Udviklingspuljen til fritidsformål, som hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside. Eventuelt uforbrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Dok.nr.: Side 12

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Nogle vigtige ting om fleksible tilrettelæggelsesformer Der er tale om en KAN bestemmelse! I behøver ikke lave fleksible tilrettelæggelsesformer, hvis I ikke vil. Der

Læs mere