Økonomikonferencen v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby"

Transkript

1 Økonomikonferencen 2013 v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

2 Disposition 1. Internationale tendenser og finansiel regulering 2. Reguleringen af den finansielle sektor og dets betydning for landbruget 3. Landbrugets indtjening og gæld 4. Ny normal økonomiske konsekvenser for landbruget 5. Politiske løsninger

3 1. Internationale tendenser og finansiel regulering i Danmark

4 Finanskrisens udvikling Lehman Brothers krakkede efteråret 2008 Interbankmarkedet frøs Kreditinstitutter krakkede Andre fik store udfordringer Statslige hjælpepakker Ejendomspriser faldt Økonomisk tilbageslag Strammere regler for bankernes kapital og likviditet (Basel III)

5 EU s regulering Kapitaldækningsreglerne i EU skærpes (CRD IV) Konsekvenser: - Finansieringsinstitutterne skal have mere kapital - Likviditetsberedskabet skal styrkes For kunderne: - Bidrag og marginaler hæves - Dansk realkredit under pres

6 Nye kapitalkrav for realkreditinstitutter Kilde: Realkreditrådet

7 Bankpakkerne Bankpakken 2008: Ubegrænset midlertidig statsgarantiordning til 30. september Oprettelse af Finansiel Stabilitet A/S med hjemmel til at overtage og afvikle nødlidende pengeinstitutter Kreditpakken 2009: Statslige kapitalindskud i sunde kreditinstitutter Individuel statslig garantiordning Bankpakke III 2010: Permanent ordning for Finansiel Stabilitet A/S overtagelse af nødlidende banker Medgiftsordningen (juni 2011) Bankpakke IV: Konsolideringspakken 2011 Udvidelse af medgiftsordningen model I og II Mulighed for forlængelse af statslig garanti i forbindelse med fusioner Ny model for finansiering af Indskydergarantifonden Danske SIFI er Bankpakke V: Udviklingspakken FIH-ejendomsportefølje overtages af FS Landbrugets Finansieringsbank oprettes Vækstkapital og eksportkredit stilles til rådighed

8 Bankernes sundhedstilstand efteråret pct. af den finansielle sektor er sund 22 banker har fortsat statslig kapital 9 banker solvensproblemer uden statslig kapital En del af disse i fusionsovervejelser

9 Rangvid-udvalget 1. Det er udvalgets vurdering, at Danmark ikke kunne have undgået at blive ramt af den internationale finansielle krise. 2. Det er udvalgets vurdering, at omfanget af den finansielle krise i Danmark kunne have været mindre. 3. En række nationale omstændigheder gjorde, at dansk økonomi og de danske kreditinstitutter havde bragt sig i en sårbar position forud for krisen. Politisk niveau Tilsynet med de finansielle institutter De finansielle institutter

10 Rangvid-udvalget 1. Udvalget er kommet med 18 anbefalinger til yderligere tiltag, der skal styrke den finansielle stabilitet 2. Landbrugserhvervet er omtalt flere steder i rapporten. Herunder beskrives følgende forhold: Prisudviklingen på landbrugsejendomme Overordnet set er landbruget tynget af høj gæld og lav indtjening Penge- og realkreditinstitutterne mere end fordoblede deres udlån til landbrug fra 2000 frem til midten af 2010 Frem til 2008 blev en stigende del af landbrugets gæld optaget i schweizerfranc De samlede nedskrivninger i pengeinstitutterne har i perioden været 174 mia. kr. Nedskrivningerne vedrører særligt ejendomsrelaterede engagementer og landbrug

11 Nedskrivninger på landbrug* for realkredit- og pengeinstitutterne, mio. kr Nedskrivninger på landbrug, Realkredit, ultimo året, mio. kr. Nedskrivninger på landbrug, pengeinstitutterne, ultimo året, mio. kr *Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Kilde: Finanstilsynet

12 Tab på landbrug for realkreditog pengeinstitutterne, mio. kr Tab på landbrug, Realkredit, Tab, mio. kr. Tab på landbrug, Pengeinstitutterne, Tab, mio. kr *Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Kilde: Finanstilsynet

13 2. Reguleringen af den finansielle sektor og betydningen for landbruget

14 Udvalgte anbefalinger i rapport Fasthold skærpet lovgivning og tilsyn Kreditgivning på basis af indtjening og likviditet fremfor værdi af belånte aktiver Tilsynsdiamant for realkredit Skærp tilsyn med interne risikovægte til opgørelse af kapitalkrav

15 Finanstilsynets rolle Finanstilsynet pålagt at skærpe tilsynet Udstedt en tilsynsdiamant bl.a. med grænser for store engagementer Fastlagt retningsgivende priser for landbrugsjord og Skærpet reglerne for værdiansættelse af driftsbygninger Finanstilsynet erkender uheldig indflydelse på markedet for landbrugsejendomme Pengeinstitutter bruger dog også Finanstilsynet som syndebuk for afslag på lån

16 Tiltag på vej Lovgivning om krav til systemisk vigtige finansieringsinstitutter i efteråret (SIFI er) Øger institutternes omkostninger, som de vil overvælte på låntagerne Ratingbureauerne presser realkreditinstitutterne pga høj gældsætning i Danmark og refinansieringsrisiko på F1-lån

17 F1 lån begrænses gradvis Refinansieringsrisiko på F1-lån Ratingbureauer truer med nedgradering Forlanger løbetid forlænget til 3 eller 5 år Institutter øger prisen på bidrag og kursskæring Introducerer lån med 6 mdr. rentetilpasning (Cita)

18 3. Landbrugets indtjening og gæld

19 Indkomsten steget markant gennem de seneste år Sektorindkomst, driftsresultat for heltidsbedrifter, mia. kr.

20 Stor forskel i indkomsten mellem hoveddriftsgrenene Driftsresultat for heltidsbedrifter,1.000 kr.

21 Afstanden mellem bedste og dårligste tredjedel er øget markant Driftsresultat for heltidsbedrifter, kr.

22 Landbrugets gæld ultimo, mia. kr Gæld i alt Realkreditgæld Kilde: Realkreditinstitutterne, Regnskabsdatabasen og Danmarks Statistik.

23 Variabelt forrentede låns andel af landbrugets låntagning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel af nyudlån Andel af restgæld Kilde: Realkreditinstitutterne

24 Afdragsfrie låns andel af landbrugets bruttoudlån og restgæld, pct. 90% 80% 70% 60% 50% 40% Bruttoudlån (pct.) 30% 20% Restgæld (pct.) Kilde: Realkreditinstitutterne

25 Restgæld på afdragsfrie lån med udløb af afdragsfri periode de kommende år år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7år 8 år 9 år 10 år Kilde: Realkreditinstitutterne

26 Antal teknisk insolvente heltidsbrug Kvægbrug Svinebrug Plantebrug Kilde: Regnskabsdatabasen samt egne beregninger

27 Likviditetsbehov (2.900 / 26,1 %) Likviditetsoverskud (8.200 / 73,9 %) Økonomisk effektivitet og holdbarhed I forhold til likviditetsoverskud/-behov og gæld, er der fire kategorier: Gæld Høj gæld Likviditetsbehov Antal: Andel: 15,4 % Høj gæld Likviditetsoverskud Antal: Andel: 24,8 % 70 % Lav gæld Likviditetsbehov Antal: Andel: 10,7 % Lav gæld Likviditetsoverskud Antal: Andel: 49 %

28 Insolvente kvægbrug ultimo 2012 med neg. likviditet, pct. Antal køer Neg. likviditet og insolvent, pct Over

29 4. Ny normal økonomiske konsekvenser

30 Landbruget ramt af kreditklemme Landmænd kan ikke skifte bank. Meget få banker tager nye landbrugskunder ind Jordpriserne er pressede Svært at finansiere ejerskifter Der mangler finansiering til ny-investeringer Prisen på penge er blevet højere

31 Realkreditinstitutternes bruttoog nettoudlån til landbruget, mia. kr Bruttoudlån Nettoudlån Kilde: Realkreditinstitutterne og Realkreditrådet

32 Antal tinglyste salg af landbrugsejendomme Under 10 hektar Over 10 hektar Kilde: Danmarks Statistik

33 Udviklingen i den gennemsnitlige ejendomspris, kr. pr. ha Gns. pris pr. ha, kr K1 1994K1 1996K1 1998K1 2000K1 2002K1 2004K1 2006K1 2008K1 2010K1 2012K1 Kilde: Beregninger på data fra Danmarks Statistik

34 Egenkapital i landbrugssektoren ultimo mia. kr Egenkapital, ultimo Kilde: Regnskabstatistikken

35 Landbrugsbedrifter fordelt efter brugeralder, pct. Alder Gns Gns Op til 34 år år Over 64 år Kilde: Danmarks Statistik

36 Jordbrugets faste bruttoinvesteringer i driftsbygninger, mia. kr. 4,00 3,50 3,00 Kvægstalde Svinestalde Andre driftsbygninger 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

37 Landbrugsbedrifternes brutto og nettoinvesteringer, mia. kr. 20 Bruttoinvesteringer Nettoinvesteringer Kilde: Danmarks Statistik

38 Rentemarginal på nye realkreditlån til landbrug, pct. p.a. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Kilde: Realkreditinstitutterne

39 Nye realkreditlån i 2012 fordelt efter bidragssats, pct. 90% 80% 76,2% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 8,0% 13,8% 1,9% 0% <0,5 pct. 0,5 pct.-1,0 pct. 1,1 pct. -1,5 pct. 1,6 pct. - 2,0 pct. Kilde: Realkreditinstitutterne

40 Pengeinstitutternes rentemarginal på udlån til erhverv, pct. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: Danmarks Statistik

41 Politiske løsninger

42 Politiske løsninger Vækstfondens aktiviteter Landbrugets finansieringsbank Landbrugsinitiativ fra Henrik Sass Ny YJ-ordning, tak! Bo- og gaveafgift, ejendomsavancebeskatning Kobles med styrket rådgivningsindsats

43 Derudover i pipelinen. Erhvervsobligationer SIFI-regulering ved at blive forhandlet Udfasning af F1-lån

44 Vækstfonden 12 mia. kr. over 3 år til investering Vækstlån: Lånebehov over 2 mio. kr. Ydes direkte af Vækstfonden Står bag ved andre lån Skal finansiere vækst eller ejerskifte Små kautioner: Lån på op til 2 mio. kr. Når sikkerhederne ikke rækker Ansvarlige lån: Når egenkapitalen er for lille til at få yderligere finansiering Ønskes: statsgaranti mhp. renten ned

45 Branchefordeling af ansøgte kautionsbeløb under den nye vækstkautionsordning 6% 18% 34% Bygge og anlæg Detail- og engroshandel Forretningsservice og anden service Fremstilling 23% Landbrug 19% Kilde: Vækstfonden

46 Landbrugets finansieringsbank Er startet op i oktober 2012 Umiddelbar finansieringsramme 2 mia. kr. Tre indsatsområder: - Rekonstruktion - Nyetableringer - Investeringer

47 47 Status på kundeprocessen Modtaget 87 ansøgninger fra FS: 16 afslag 9 uafklaret 7 har fundet nyt pengeinstitut 28 bevilget/udbetalt + forventet 7 inden sommerferien 27 i proces Pengeinstitutterne er pt. ikke interesserede i rekonstruktionsløsninger med LFB I dialog med 3 landmænd/pengeinstitutter om konkrete investeringer Stigende interesse blandt pengeinstitutter omkring generationsskifte og investeringer Projekt nye produkter iværksat. Færdig medio december

48 Landbrugets finansieringsbank Fremme etableringer og investeringer Nuværende finansieringsramme ca. 1½ mia. kr. Nye produkter - Lån længere løbetid - Garantier

49 Erhvervs- og vækstministerens udmelding Førsteprioritet at få skabt vækst i landbrugs- og fødevareerhvervet Vækstudspil til efteråret - Udmønte Vækstteam Fødevares anbefalinger - Løse landbrugets gælds- og finansieringsproblemer

50 Ny etableringsordning Kaution for lån over normal realkreditgrænse (60 pct.) Låntager betaler garantipræmie Unge pakke - Forhøjet enkeltbetalingsstøtte - Tilskud til rådgivningspakke - Evt. investerings- eller rentestøtte under landdistriktprogrammet

51 Landbrug & Fødevarers udmelding Vækst i fødevareerhvervet kræver bedre rammevilkår Flere råvarer via: - moderne målrettet miljøregulering - regulering af husdyrbrug på udledning - bedre adgang til finansiering af ejerskifter og investeringer (LFB og AP-Pension) - DC og NNF initiativ

52 Spørgsmål?

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere