Center for Borgerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Borgerservice"

Transkript

1 Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor man blandt andet kan få løst en række serviceopgaver som udstedelse af: Pas og kørekort Ændring af forskudsregistrering Andre skattemæssige forespørgsler, herunder inddrivelse af kommunale udlæg. Derudover er det ofte her, at borgere med mere komplekse forløb får rådgivning og vejledning i forhold til deres fremtidige kontakt med Egedal Kommune bl.a. indenfor integration. Endvidere varetager Borgerkontakt udbetalinger og sagsbehandling af borgerrettede lovbestemte ydelser som: Sygedagpenge Kontanthjælp Tildeling af personlige tillæg til pensionister Indskudslån i almene boliger Tildeling af kropsbårne hjælpemidler. Borgerkontakt har opgaven i forhold til kontrol af evt. misbrug af offentlige ydelser til medio En gang årligt har Byrådet tidligere godkendt regulering af rådighedsbeløb til pensionister og kontanthjælpemodtagere der fremskrives i forhold til KL s pris- og lønskøn. Denne praksis ændres således, at der fremover ikke fremlægges en politisk sag. Byrådets godkendelse vil ske i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse - og vil herefter kunne aflæses i takstbilaget. Den Tværfaglige Myndighed træffer afgørelser om tilbud af ydelser efter hovedsagelig Serviceloven og Sundhedsloven til borgere i alle aldre. Tildeling af ydelser sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering ud fra ansøgerens fysiske- og/eller psykiske funktionsniveau. Den Tværfaglige Myndighed har kompetence til at træffe afgørelse om tilbud af følgende ydelser: Personlig pleje og praktisk hjælp Sygeplejeydelser Ældre- og handicapboliger samt plejeboliger Økonomisk hjælp til pasning af døende i eget hjem Brugerstyret Personlig Assistance Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælp til livsstilsændringer Hjælpemidler såsom rollatorer, kørestole, handicapbiler, boligændringer Syns- og høretekniske hjælpemidler Kompenserende specialundervisning for voksne Flextrafik Indberetninger af magtanvendelser overfor voksne Ansøgninger om magtanvendelser overfor voksne.

2 Egedal Bibliotekerne har ansvar for drift og udvikling af kommunens to biblioteker i Ølstykke og Smørum samt biblioteksfilialen i Ganløse og bibliotekspunktet på Stenløse Rådhus. Udover formidling og udlån af litteratur, musik og film tilbyder Egedal Bibliotekerne børn og voksne, et varieret udbud af kulturelle arrangementer som foredrag, musik og teater for børn. Biblioteket samarbejder med skoler, daginstitutioner, Sundhedstjenesten, PPR med flere for at understøtte læsning og læring hos børn og voksne og tilbyder IT-undervisning for både begyndere og øvede. foretager udvikling og implementering af borgerrettede digitale løsninger i hele organisationen og sikrer en let tilgængelig og læsevenlig hjemmeside, med NEM-adgang til selvbetjening. Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. Korrigeret 2) Social og Sundhedsudvalget Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Overførselsudgifter Indt. fra den centrale refusionsordning Kultur og Erhvervsudvalget Løn: Serviceudgifter Øvrig drift: Serviceudgifter Centerets bevilling i alt Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) Centerets bevilling er i alt på 217,3 mio. kr. Heraf er 47,7 mio. kr. til løn, og 169,6 mio. kr. er til øvrig drift. Som en konsekvens af de effektiviseringer der skal indhentes på grund af opførelse af nyt Rådhus, er der lagt reduktioner ind i budgettet med følgende beløb: kr., 2016 og følgende år kr. Indtægtsbudgettet vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 0,5 mio. kr. er flyttet fra til Center for Administrativ Service fra Energibudgetterne er i 2014 og frem samlet i Center for Ejendomme og Intern Service, for at styrke indsatsen på energiområdet. I den forbindelse er der flyttet energibudgetter for kr. fra i 2014 og frem. I 2015 vil Egedal bibliotekerne få ombygget Ølstykke bibliotek, så det på lige fod med Smørum bibliotek, har lange åbningstider, dog uden personalebetjening i ydertiderne og om søndagen. Dette går under betegnelsen åbne biblioteker. Den Tværfaglige Myndighed har ultimo 2014 overtaget opgaven omkring Borgerstyret Personlig Assistance 96 (BPA). mæssigt er der fra Center for Social Service overført beløb til opgaveløsningen og aktiviteten. Tilskud til BPA gives til personer med nedsat

3 funktionsevne, og ydes efter 96 i Serviceloven. I 2015 forventes det, at Egedal Kommune har 16 borgere, som vil få bevilget tilskud efter Servicelovens 96. Fra ultimo 2014 flytter den koordinerende del af opgaven omkring digitalisering, med særlig fokus på Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi fra til Center for Administrativ Service. Opgaven samles i en større enhed, omkring IT forretning, digitalisering, effektivisering m.m. Effektiviseringer vil foretage effektiviseringer for i alt kr. I 2015 fordelt med kr. der udmøntes som følge af opsigelse af KMD-kontrakter, og dermed billigere ITsystemer. tet hertil ligger i Center for Administrativ Services ramme. Endvidere forventes en effektivisering på kr. vedr. egenbetaling af tøjvask. Effektiviseringen udmøntes i Den Tværfaglige Myndigheds budgetramme. tets forudsætninger Digitalisering Pr. 1. december 2012 trådte ny lovgivning i kraft. Det betyder, at man som borger skal anvende selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside eller Borger.dk. Det kan være, når man skal ansøge om plads i dagtilbud, skole, SFO, have nyt sundhedskort og melde flytning. Der vil i forhold til Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi komme en række øvrige områder, hvor borgeren betjener sig selv. Dette er indarbejdet i den såkaldte e2015 aftale. Her skal en række løsninger og processer være implementeret primo Denne udvikling vil på sigt betyde, at alle borgere skal anvende NEM ID ved digital kontakt med kommunen. Den nye lov indikerer et radikalt skifte for borgerbetjeningen, hvor den digitale kanal bliver det naturlige førstevalg ved enhver henvendelse til det offentlige. I s Borgerkontakt er en række medarbejdere uddannet til en mere generalistisk tilgang i mødet med borgeren. Det handler om, kun at have fokus på at ekspedere borgerne, med udgangspunkt i at støtte/hjælpe borgeren i at betjene sig selv, ud fra det niveau borgeren er på. Når borgeren henvender sig såvel personligt som telefonisk med sin udfordring, vil de således blive mødt af en medarbejder, som så vidt muligt guider borgerne videre digitalt. Selvfølgelig ekspederes borgerne i det omfang, der ikke forefindes en digital løsning. Telefonomstillingen vil ændre sig, fra at være en klassisk omstilling til at blive et egentlig call-center, hvor man videst muligt straks afklarer borgerne, i stedet for at stille borgerne videre til baglandet. I denne proces indgår at lytte til borgeren, og eventuelt støtte dem via telefonen i forhold til selvbetjening. Processen fortsætter i For at sikre, at vi som kommune kan leve op til Den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi, samt sikre at vi understøtter de borgere som allerede bor i Egedal, har vi i dag følgende tiltag: Borgerrettet undervisning på mange niveauer, også tilpasset den enkelte, både i Borgerservice og på Bibliotekerne. Frivilligt IT korps med undervisning på tre destinationer hver uge. Sikre at hjemmesiden er let tilgængelig. Hjælp til selvhjælp, hvor vi møder borgerne aktivt i forhold til at understøtte dem i at betjene sig selv, på områder som er digitale. Altså sætte sig ved en skærm med borgeren, for at oprette f.eks. NEM ID. Medbetjening digitalt på bibliotekerne, hvilket vil sige man som borger inden for bibliotekernes åbningstid, kan blive vejledt i brug af enten offentlige hjemmesider, eller hjælp til en selvbetjeningsløsning, endvidere kan bibliotekerne oprette NEM ID. Omstillingen foretager i øjeblikket telefonisk vejledning i, hvor og hvordan man kan finde udvalgte selvbetjeningsløsninger samt betjening heraf. Fra 2015 vil der være tale om et reelt call-center.

4 De allerede igangsatte initiativer understøttes af nye, som tager udgangspunkt i at få fat på de grupper af samfundet, som ikke kan, og måske aldrig vil kunne betjene sig selv digitalt. Hvordan får vi fat i de helt unge, og hvordan kan vi hjælpe de ældre og øvrige borgere, hvor det digitale medie ikke er en del af deres hverdag? Vi har allerede undervisning, men her kommer borgeren til os. Vi kan visitere de ældre, som i forvejen er berettiget til at få læst post op, til at kunne få dette gjort digitalt. Der arbejdes på at uddanne frivillige til at kunne understøtte i undervisning m.m., ligesom der arbejdes på at møde borgeren lokalt. Fritvalgsreglerne Den Tværfaglige Myndighed har kompetencen til at bevilge hjælp til borgere i form af personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til Serviceloven. Borgere der er bevilliget hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, kan frit vælge hvilken leverandør, som skal udføre hjælpen. Leverandøren skal være godkendt af Egedal Kommune og skal have indgået en kontrakt med kommunen. Det er også Den Tværfaglige Myndighed, som fører kontrol med den kommunale og de private leverandører, for at sikre at kommunen kun betaler for den hjælp, som borgeren har fået bevilliget hjælp til og for at sikre, at hjælpen bliver udført ud fra de politisk godkendte kvalitetskrav. Egedal Kommune har følgende godkendte leverandører, som må udføre hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp: Tabel 1.1 Leverandører som udfører pleje og praktisk hjælp. Praktisk hjælp Personlig pleje Indkøb 83 Madservice Multi Indkøb Egedal Indkøbsordning Den Private Kok Egedal Kommunes Madservice Normas Trasbo Egedal Hjemmeservice Egedal Kommunes Hjemmepleje Tryghedsplejen Omsorgsplejen P. Obels Hjemmepleje I 2013 opsagde 4 private leverandører deres kontrakter med Egedal Kommune, hvilket betød at nogle borgere uventet skulle vælge ny leverandører på baggrund af dette. Den Tværfaglige Myndighed modtager 1-2 ansøgninger pr. md. fra firmaer, som ønsker at blive godkendt som leverandør i Egedal Kommune. Private leverandører af personlig pleje er præget af stor udskiftning i Egedal Kommune, hvilket medfører øget administration af området.

5 Effektiviseringspotentiale ved udbud af personlig pleje og praktisk hjælp I april 2013 vedtog Folketinget en ny lov om udbud og frit valg af leverandører i forhold til området for personlig pleje og praktisk hjælp. Formålet med loven er at fremme kommunernes beslutninger om udbud af hele eller dele af hjælpen. Loven blev indgået som en del af Moderniseringsaftalen for 2013, som bl.a. ligger til grund for aftalerne om kommunernes økonomi for 2013 og frem. Det forventede effektiviseringspotentiale på området er beregnet til 132 mio. kr. på landsplan. Som led i Moderniseringsaftalen har Egedal Kommune i 2013 lavet udbud på en del af den praktiske hjælp efter 83 i Serviceloven. Byrådet traf i februar 2013 beslutning om at lave udbud på indkøbsordning af dagligvarer, som er en del af den praktiske hjælp, som borgere kan blive visiteret til. Dette udbud betød en effektiviseringsgevinst på kr. i 2013 og kr. i 2014 og frem. Egedal Kommune har endvidere fortsat mulighed for at effektivisere på fritvalgsprisen ved at lave udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, herunder rengøring og tøjvask. Der vil her være mulighed for at reducere den nuværende pris til de private leverandører. Egedal Kommune skal have minimum to leverandører indenfor personlig pleje og praktisk hjælp for at sikre, at borgerne har et frit valg af leverandør. Ved at lave udbud på personlig pleje og praktisk hjælp kan kommunen med fordel effektivisere ved at reducere antallet af leverandører fra de nuværende syv til én kommunal og to private leverandører. Dette vil endvidere give de private leverandører et bedre indtægtsgrundlag og sikre en mere stabil drift. Det forventes endvidere, at dette vil medføre en bedre kvalitet i den hjælp borgerne modtager, hvis der ikke sker hyppig udskiftning af leverandør. Tabel 1.2 Borgernes fordeling i % i forhold til valg af leverandør for 2013: Personlig Antal borgere i Fordeling i % Antal visiterede Fordeling i % pleje løbet af 2013 timer i løbet af 2013 Kommunal % % leverandør Privat % % leverandør I alt % % Praktisk hjælp Antal borgere i løbet af 2013 Fordeling i % Antal visiterede timer i løbet af 2013 Fordeling i % Kommunal % % leverandør Privat % % leverandør I alt % % Koordineret sagsbehandling Den Tværfaglige Myndighed har igennem de senere år haft en udfordring med at sikre, at borgeren er i centrum for sagsbehandling for de borgere hvor flere myndighedsafdelinger sagsbehandler deres forskellige ansøgninger. Dette stiller store krav til medarbejderne for at sikre et samarbejde på tværs af faglighed og centre for at tilgodese, at borgerne bliver kompenseret for deres handicap eller anden funktionsnedsættelse, og at der ikke sker over/under kompensation. For at sikre, at der opnås samarbejde i fælles sager, så der sker helhed i sagsbehandlingen, og at sagerne behandles indenfor sagsbehandlingsfristerne, kræver det mange medarbejderressourcer. Den Tværfaglige Myndighed har derfor fokus på at udarbejde arbejdsgange på tværs af centre ved brug af LEAN som analyse redskab. I 2014 er der påbegyndt en samarbejdsproces med Center for Social Service, for at sikre en mere

6 koordineret sagsbehandling, hvor der er fokus på inddragelse af borgeren, og hvor der sættes fælles mål for indsatsen. Hjælpemiddeldepotet I 2012 indgik Egedal Kommune og Frederikssund Kommune et fællesskab i form af oprettelse af et fælles hjælpemiddeldepot, som et 60 selskab. Samarbejdet mellem Egedal Kommune, Frederikssund Kommune og Hjælpemiddeldepotet I/S er fortsat under udvikling. På nuværende tidspunkt anvender selskabet en finansieringsmodel, hvor andelen af Egedal Kommunes udgifter bliver opgjort på baggrund af den procentvise fordeling af forbruget af alle hjælpemidler. Dette medfører, at såfremt en af kommunerne ønsker et højere serviceniveau i forhold til enkelte hjælpemidler, så finansierer begge kommuner dette serviceniveau. Ligeledes har Egedal Kommune igennem de senere år hjemtaget mange opgaver indenfor det specialiserede sociale område for både børn og voksne, hvilket også har medført indkøb af socialpædagogiske træningsredskaber. Det vil med fordel kunne blive en del af hjælpemiddeldepotet, men som den nuværende finansieringsmodel ikke kan tage højde for. Det er derfor nødvendigt at analysere hvilke finansieringsmodeller, der med fordel kan anvendes. Pensionsområdet Antallet af folkepensionister (personer over 65 år) forventes at stige fra personer i 2014 til personer i 2015 i alt en stigning med 268 personer fra 2014 til 2015, jf. kommunens befolkningsprognose. Udviklingen fortsætter i 2016, hvor der forventes personer over 65 år. Denne udvikling påvirker Den Tværfaglige Myndigheds område pga. øget efterspørgsel på ydelser efter Serviceloven. Integrationsområdet På integrationsområdet er antallet af flygtninge stigende fra 2014 til Tabel 1.3. Antal flygtninge i perioden fra Beskrivelse/år Antal flygtninge (kvote) Ankomne flygtninge Egedal Kommune er i 2015 tildelt en kvote på 51 flygtninge. Ved budgetvedtagelsen var det endelige antal ikke kendt, hvorfor der er budgetteret med det først udmeldte antal, som var 45 flygtninge. tet og tabel 2.2 er derfor ikke tilrettet det forøgede antal flygtninge i Tabel 2.2 viser, at der i 2015 forventes en udgift på i alt 1,3 mio. kr. i introduktionsydelse til 45 flygtninge. Der vil i 2015 ske løbende opfølgning på denne udgift, og der kan forventes justeringer i 2015.

7 tet fordelt på rammer Centerets bevilling henhører under to udvalg. Social og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget. tet er fordelt på 5 rammer, Myndighed og Bestiller, Sekretariat, Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne i Egedal. Tabel 2 Center for borgerservice budget fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. Korrigeret 2) Social og Sundhedsudvalget Sekretariat Borgerkontakt Den tværfaglige myndighed Kultur og Erhvervsudvalget Sekretariat (biblioteker) Bibliotekerne i Egedal Centerets bevilling i alt Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) Effektiviseringer vil outsource det nuværende KMD-kontaktcenter, som understøtter Kviksvar på hjemmesiden. I stedet vil nogle af de faciliteter der er på Borger.dk understøtte fremtidige behov, samt at kommunen via det nye call-center vil løse opgaven i kontakten med borgeren. Social- og Sundhedsudvalget Ud af den samlede bevilling på 200,5 mio. kr. er udgifterne fordelt med 121,6 mio. kr. til Borgerkontakt og 51,8 mio. kr. til Den Tværfaglige Myndighed. Sekretariat udgør 27,0 mio. kr. I tabel 3 kan ses i oversigt med fordeling af udgifterne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område. Kultur- og Fritidsudvalget Den samlede bevilling udgør 16,8 mio. kr. I tabel 3 kan ligeledes ses en oversigt med fordeling af udgifterne indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. forudsætninger- og perspektiver Centrets budgetrammer i tabel 2 er baseret på aktiviteter. Det vil sige, at de beregnes som mængde gange pris pr. enhed, hvor det er muligt og giver mening. og enhedspris er fremskrevet til 2015 priser.

8 Tabel 2.1 Begravelseshjælp m.m. Antal Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Begravelseshjælp Ikke aktivitetsbaseret budget - kørsel 53 I alt (bruttoudgifter) I alt (indtægter) 0 Netto bevilling Tabellen vedrører funktion Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i Det er formuegrænsen, der afgør hvor høj en ydelse, der udbetales. Området reguleres efter Sundhedslovens 257, og kommunen kan ikke selv regulere, hvorvidt der skal udbetales ydelse eller ej. Tabel 2.2 Introduktionsydelse Helårs- Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Anskaffelser m.m Løbende introduktionsydelse I alt (bruttoudgifter) Statstilskud (50 %) -665 I alt (indtægter) -665 Netto bevilling 660 Tabellen vedrører funktion Kilde: Økonomisystemet Egedal Kommune er i 2015 tildelt en kvote på 51 flygtninge. Ved budgetvedtagelsen var det endelige antal ikke kendt, hvorfor der er budgetteret med det først udmeldte antal, som var 45 flygtninge. tet og tabel 2.2 er derfor ikke tilrettet det forøgede antal flygtninge i 2015, men der vil ske løbende opfølgning på denne udgift, og der kan forventes justeringer i Introduktionsydelsen dækker over etableringsomkostninger i eget hjem og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er tale om et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis.

9 Tabel 2.3 Sociale formål Helårs- Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Samværsret mv. med børn Midlertidig hushjælp Hjælp til udgifter til sygebehandling Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelig stillede Enkeludgifter og flytning Efterlevelseshjælp Hjælp til udsatte lejere I alt (bruttoudgifter) Statstilskud I alt (indtægter) Netto bevilling Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer lige bortset fra tilskud til tandpleje og udsatte lejere, som er beregnet ud fra et skønnet forbrug. Disse tilskud trådte i kraft pr. 1. januar Der forventes uændret antal personer fra 2013 til Området dækker over særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser, samt hjælp i særlige tilfælde efter Lov om Aktiv Socialpolitik. Der er tale om enkeltydelser med et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. Midlertidig hushjælp er budget som følge af ny lovgivning pr Der kan ydes tilskud iht. 81b i SEL i seks måneder, da det forudsættes at borgeren/kommunen har løst borgerens boligsituation indenfor denne periode. Tabel 2.4 Særlig støtte jf. 34 m.m. Helårs- Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Særlig støtte I alt (bruttoudgifter) Tilbagebetalingspligtig hjælp Særlig støtte, terminsydelser Statstilskud -333 Statstilskud vedr. ikke aktivitetsbaseret budget -134 I alt (indtægter) -529 Netto bevilling 713 Tabellen vedrører funktion Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer. Der budgetteres med uændret antal personer fra 2013 til Området dækker over udgifter til personer på kontanthjælp med høje boligudgifter. Der er tale om individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis.

10 Tabel 2.5 Den Tværfaglige Myndighed Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Den Tværfaglige Myndighed Hjælpemidler Afdragspligtig del af billån Afdragsfrit lån Særlig indretning Rep. af særlig indretning Tilskud til kørekort Tilbagebetaling af billån - afdragspligtig del Andre hjælpemidler (Terapeutbevilligede): heraf teleslynger/badetøj mm heraf hjælpemidler, der skal genbruges heraf El- og formstøbte kørestole inkl. reparationer Hjælp til boligindretning Ikke aktivitetsbaseret budget 824 Netto bevilling Kilde: Økonomisystemet Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af et konkret skøn ud fra aktuelle bilsager, hvor der vil ske genbevilling i Herudover er der foretaget et skøn på en tilgang af 4 nye bilsager i 2015, som ikke tidligere har været kendt. Beregning på særlig indretning er foretaget på baggrund af faktisk forbrug i Der budgetteres med yderligere 4 nye sager i hvert overslagsår. Enhedspris på øvrige hjælpemidler i ovenstående tabel er dels baseret på forbrugsmønsteret pr. 30. juni 2014 og dels et skøn over forventning til Tabel 2.6 Kropsbårne hjælpemidler (Borgerkontakt) Borgerkontakt Hjælpemidler Antal Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Arm, ben, og øjenproteser Ortopædiske hjælpemidler Parykker Stomihjælpemidler Diabeteshjælpemidler Netto bevilling Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer. Der er budgetteret med uændret antal personer fra 2013 til 2015.

11 Tabel 2.7 Helbredstillæg til pension Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Briller Fysioterapi, kiropraktor og psykologi Tandbehandling Tandproteser Medicin Fodbehandling Høreapparater Supplement til brøkpension Andet personligt tillæg I alt (bruttoudgifter) Statstilskud ( 50 %) I alt (indtægter) Netto bevilling Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer lige bortset fra tilskud til høreapparater - fordelt ud fra et skønnet forbrug, idet loven først trådte i kraft 1. juli Der forventes uændret antal personer fra 2013 til Der kan ydes helbredstillæg til pensionister med en likvid formue under kr. (2014-tal) og en personlig tillægsprocent på over 0. Tabel 2.8 Boligydelse Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (25%) Tilskud til lejere Lån til ejere af én familieshuse Tilskud til andelshavere Lån til andelshavere Tilskud til lejebetaling i ældreboliger I alt bruttoudgifter Mellemkommunal refusion Betaling til kommer Betaling fra kommuner Netto mellemkommunal refusion -876 Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 25 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fem første måneder af 2014, hvorfor der skønnes et uændret antal personer fra 2014 til 2015.

12 Tabel 2.9 Boligsikring Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (50%) Almindelig boligsikring Tilskud til lejere - førtidspension Lån til andelshavere - førtidspension Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fem første måneder af 2014, hvorfor der skønnes et uændret antal personer fra 2014 til Tabel 2.10 Førtidspension - tilkendt før 1. januar 1999 Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (50%) Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtigt) Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) Invaliditetsydelse (skattefrit) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtigt) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefrit) Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for der forventes uændret antal personer fra 2013 til 2015, iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste.

13 Tabel 2.11 Førtidspension - tilkendt mellem 1/ / Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (65%) Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtigt) Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) Invaliditetsydelse (skattefrit) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtigt) Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefrit) Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Netto bevilling Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 65 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på otte sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. Tabel 2.12 Førtidspension - tilkendt efter 1/ Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (65%) NY førtidspension Kommunal medfinansiering (50%) NY førtidspension Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Netto bevilling Tabellen vedr. funktion Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på henholdsvis 65 % og 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fire første måneder i Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 17 sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste.

14 tet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser netto bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for borgerservice budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. Korrigeret 2) Social og Sundhedsudvalget Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorlig syge og døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. januar Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelser til pensionister kommunal medfinasiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Kultur og Erhvervsudvalget Folkebiblioteker Servicejob Centerets bevilling i alt Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser)

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere