Center for Borgerservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Borgerservice"

Transkript

1 Budgetnotat

2 Budgetnotat

3 Budgetnotat Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager: visitation af ældre til pleje og omsorg, genoptræning, hjælpemidler og Specialundervisning, offentlige ydelser og integration og hjerneskade koordinering. Biblioteker, og kulturelle arrangementer tilknyttet bibliotekerne; Ansvaret for Egedal kommunes hjemmeside. Endvidere er borgernes indgang til Egedal kommune, via Borgertorvet og Callcenter. Politiske udvalg Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget. 2. Strategi og resultatmål Strategiske mål for budgetperioden ( ) CBS har fokus på den synergi der er i opgaveløsningen, samt effektivisering i organisationen og på tværs af organisationen i Egedal kommune. Sikre en langsigtet integration af nye borgere i Egedal kommune. Særlige fokusområder Opbygge borger service opgaver på Bibliotekerne, her i pas og kørekort på Smørum Bibliotek. Sikre at Egedal kommune har midlertidige boliger nok, til at kunne rumme nye borgere /flygtninge. I samarbejde med CSO, implementere Det gode hverdagsliv. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt

4 Budgetnotat Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Erhvervs- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj (i 2015-priser) Tabel 3 viser s ramme fordelt på rammer. Tabel 3 Driftsbudget for fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Bibliotekerne og Borgertorvet Den Tværfaglige Myndighed Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj (i 2015-priser) Budgettet for 2016 udgør 281 mio. kr. og er dermed 62,4 mio. kr. større end budget Forskellen vedrører primært budget der ønskes overført fra Center for Sundhed og Omsorg til Den Tværfaglige Myndighed 47,1 mio. kr. Det er besluttet, at det fremtidige budgetansvar på fritvalgsområdet vedrørende udgifter til personlig pleje og praktisk bistand samles i Den Tværfaglige myndighed således, at det er både budget til de private leverandører og den kommunale leverandør, som ligger her. På området ses herudover en væsentlig stigning i udgifterne til personlig pleje og praktisk bistand, hvilket skyldes den demografiske udvikling. Netto ses et fald i Bibliotekerne og Borgertorvet, hvilket dels skyldes indarbejdelse af indtægtsbudget for bl.a. gebyrer og herudover ses en stigning på Borgertorvet på 0,5 mio. kr. der vedrører aktivitetsstigning til kropsbårne hjælpemidler. Budgettet for Ledelse og Sekretariat og Borgerkontakt udgør 129,6 mio. kr. og er dermed 7 mio. kr. større end budget Forskellen vedrører primært stigning i budgettet til førtidspension, hvor lovgivning om faldende refusionsandel til nye førtidspensionister blev vedtaget i juli 2014, samt øget budget til hjælpemiddeldepotet. 2

5 Budgetnotat Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antallet af ældre borgere 2. Timepriser på Fritvalgsområdet 3. Antallet af borgere tilkendt Førtidspension 4. Integration boligplacering og introduktionstilbud 5. Frederikssund/Egedal hjælpemiddeldepot 60 selskab Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Center for Borgerservice på Pleje og omsorgsdelen. Prognosen for antallet af ældre er baseret på en befolkningsprognose udarbejdet af Center for Administrativ Service. fungerer som bestiller på både den kommunale og for de private leverandører. Opgaverne er i udbud for De private leverandører og resultatet heraf vil få fuld gennemslagskraft i Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr Fordelingen af ældre i henhold til aktiviteter er opgjort på baggrund af den procentvise fordeling for Ved denne form for budgettering er der en risiko for, at antallet kan stige, såfremt der sker en uventet tilflytning til kommunen eller såfremt, at omfanget og varigheden af hjælp er større end budgettet. Som ovenfor nævnt implementeres udbud på Fritvalgsområdet, hvorfor der pr. ultimo 2015 og frem vil være to nye timeprisstrukturer fra to private leverandører. Fra 2016 vil der også skulle ske afregning pr. visiteret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsform, som kan medføre: Et større ressourcetræk på administrative medarbejdere end forventet. Behov for opgradering af IT-systemet CSC for at simplificere afregningsformen. Øget kontrol af tre leverandører. Det er vurderet at antallet af borgere som tilkendes Førtidspension, for 2016 vil være 25. Vurderingen er på baggrund af erfaringer fra 2014 og Det er kun et skøn, og er afhængigt af vurdering fra Jobcenteret. Kvoterne er steget over de sidste par år. Egedal kommune forventer i 2015 at skulle modtage 115 % flere flygtninge end oprindelig budgetteret for Egedal skulle ved budgettets vedtagelse modtage 51 i I januar blev den nye kvote udmeldt på 134 flygtninge. Antallet af flygtninge er steget massivt siden Den udmeldte kvote for området skal holdes under observation, da kvoten kan stige i løbet af året. Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab med Frederikssund og 2015 har vist sig at akkumulere en væsentlig større aktivitet, som til dels er styret af Region Hovedstadens ændring af udskrivning på sygehusene, samt af den demografiske udvikling. I 2015 gennemføres en økonomisk analyse, som skal være med til at gøre aktiviteten og indsatsen mere synlig. 6. Hjælpemiddelområdet Såfremt borgerne bliver mere plejekrævende, vil der ydermere være behov for flere APV-hjælpemidler til hjemmeplejeleverandørerne. Borgere, som får bevilliget et rehabiliteringsforløb, kan også få behov for et personligt hjælpemiddel efter endt forløb, hvis borgeren efter endt forløb helt eller delvist er selvhjulpen, ved brug af et personligt hjælpemiddel. 3

6 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1. Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Figur 2. Forventet niveau for indtægter Indtægter Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -16,1 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. Dog forventes endelig statstilskud at blive modtaget i december. 4

7 Budgetnotat Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Førtidspension 2. Hjælpemiddeldepotet 3. Integration boligplacering Prognosen som er baseret på erfaring for 2014 og 2015 viser, at der kan være en risiko for, at disse to år afspejler den nye lovgivning som trådte i kraft pr. 1. januar Formålet har været at sætte andre tiltag i værk før pensionstilkendelse. Risikoen er nu, at de borgere som har været i sådanne tiltag, og stadig ikke har fået det væsentlig bedre nu tilkendes pension. Der er budgetteret med 25 tilkendelser, men der kan være risiko for et niveau på omkring 35 til 40 i 2016 Budgettet er genereret på baggrund af budget 2014 og Erfaring har vist at aktivitetsstigning i den grad er højere, end vi har kunnet forudsige. Dette skyldes bl.a. Region Hovedstadens ændringer omkring udskrivninger fra sygehusene, herunder hvad man forventer kommunerne tager sig af. Revisionsfirmaet PWC er købt til en analyse af området. Analysen forventes færdig medio Egedal Kommune, baserer prognosen på udmelding fra Udlændingestyrelsen. Denne prognose har, grundet det pres der generelt er på området, ændret sig løbende i særdelshed inden for det sidste år. For at kunne modtage flere end 150 flygtninge om året, vil Egedal Kommune ud over de investeringer der er foretaget i kommunale bygninger og pavilloner, ud at etablere flere pladser. En plads i gennemsnit koster netto kr kr. om året. Det forventes at den strategi der er udarbejdet i 2015, vil kunne rumme en årlig modtagelse på 150 flygtninge. 12 personer x ydelse. Ydelsen er pt. usikker, men udviklingen følges nøje. At budgettet via opfølgningen følges nøje og det bliver vurderet om der kan ske finansiering fra andre områder. 2,783 mio.kr. Udviklingen i aktiviteterne kan ses som forebyggende i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed undgå pleje og praktisk hjælp. Antal flygtninge over 150 x kr. Det kan blive nødvendigt, med mindre serviceniveauet skal forringes, at tilføre yderligere budget til området. I forbindelse med den kommende regeringsaftale for 2016, vil integrationsområdet muligvis blive justeret. Evt. midler kan bidrage til imødegåelse af merforbrug. Ledelse og Sekretariat Ledelse og Sekretariat 5

8 Budgetnotat Forekomst af diabetes 5. Udvidelse af servicen på biblioteksområdet 6. Digitalisering af materialer til udlån Risikoen for sammensætningen af borgere med diabetes, kan give øget omkostninger på tilkendelser af ben- og armproteser I forbindelse med genåbningen af Stenløse Bibliotek, kan der vise sig merudgifter til personale, aktiviteter og materialer, som ikke er budgetlagt. Det kan betyde en samlet serviceforringelse for hele biblioteksvæsnet i Egedal Kommune Bibliotekerne tilbyder borgerne at låne e-bøger, e- lydbøger, musik og film gennem fælles biblioteksportaler for alle folkebiblioteker i Danmark. Det er svært at styre økonomisk idet bibliotekerne betaler for borgerens aktuelle forbrug. Det kan ikke styres på samme måde som ved indkøb af fysiske materialer, hvor borgeren må vente kortere eller længere tid på et materiale. Centeret er p.t. i en mellemtid hvor efterspørgslen på digitale materiale stiger uden at efterspørgslen falder tilsvarende på de fysiske materialer, det giver et øget pres på bibliotekets materialekonti. Omkostningerne kan stige med ca kr. pr. år kr. Beløb varierer men det opleves at proteser bliver mere avanceret og dermed øges omkostningerne Sundhedscenteret varetager projekter omkring oplysning, samt information til borgerene. Endvidere er der er tæt samarbejde omkring visitering af proteser, således at borgeren får den bedst mulige hverdag, sammenholdt med udgiften. Effektiviseringer, øget vagtbelastning, færre indkøb og aktiviteter pr. bibliotek. Biblioteket arbejder løbende på at sikre at der ikke bliver indkøbt materialer og andre serviceydelser som ikke længere er nødvendige. Borgertorvet Bibliotekerne Bibliotekerne 6

9 Ledelse og Sekretariat Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt afdelingsledere betjenes i forhold til personalemæssige forhold så som indberetninger, ny ansættelser, og andre personalemæssige forhold. Diverse ad hoc opgaver af forskellig karakter for den enkelte afdelingsleder. Administration, økonomi, betaling af regninger og Administrationssager, det vil sige, borgere som får administreret deres økonomi. Udarbejdelse af mål- og budgetopfølgning, og ledelsestilsyn for ledelsen. Diverse økonomiske analyser, heri analyser på ældreområdets aktivitetsniveau. Varetagelse af administrative opgaver omkring boligvisitation i forhold til ældre og almene boliger ud fra Egedal kommunes kvote. Sikre ad hoc administrative opgaver omkring afdelingslederne. Varetagelse af administration af personalesystem for afdelingslederne. Koordinering og administration af flygtninge boliger, heri planlægning og strategisk udvikling i forhold til midlertidige og permanente boliger til flygtninge. Juridisk understøttelse, samt udarbejdelse af politiske dagsordenspunkter, understøttelse af vanskelige borgersager m.m. Opkrævning for Egedal kommune via debitorsystem. Opkrævningen administrerer og afstemmer kommunens tilgodehavender på en række områder, heri at rykke og at videresende til skat. Projektledelse, i Centeret samt til tværfaglige opgaver på tværs af hele Egedal kommune. Medfinansieringsopgaver, som er opgaver der varetages af Udbetaling Danmark, såsom førtidspension, barsels dagpenge m.m. Hjælpemiddeldepot 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder: Analyseværktøj på Kontanthjælp Evaluering af ny organisationsstruktur Implementering af konsekvenser i forhold til Parat til fremtiden Strategi i forhold til placering af flygtninge, midlertidigt og permanent Finansielle mål: - Ikke-finansielle - mål: 7

10 Ledelse og Sekretariat 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser budgettet for Ledelse og Sekretariat s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser områdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Ledelse og Sekretariat Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr.ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Ledelse og Sekretariat Korrigeret Budget 2) Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Sekretariat og Ledelse Begravelseshjælp Førtidspension Boligydelse og boligsikring Øvrige driftsudgifter Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Budgettet for 2016 udgør 129,6 mio.kr. og er dermed 6,6 mio. kr. større end budget Forskellen vedrører primært stigning i budgettet til førtidspension, hvor lovgivning om faldende refusionsandel til nye førtidspensionister blev vedtaget i juli 2014 og stigning i budgettet til hjælpemiddeldepotet. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet (mængde) af borgere tilkendt Førtidspension 2. Frederiksund/Egedal hjælpemiddeldepot 60 selskab Forudsætninger Antallet af borgere der tilkendes Førtidspension, er for 2016 vurderet til at være 25. Denne på baggrund af erfaringer fra 2014 og Det er dog kun et skøn, og er afhængig af vurdering m.m. fra Jobcenteret. Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab med Frederikssund og 2015 har vist sig at akkumulere en væsentlig større aktivitet, som til dels er styret af Region Hovedstadens ændring af udskrivning fra sygehuse, samt af den demografiske udvikling. I 2015 gennemføres en økonomisk analyse, som skal være med til at gøre aktiviteten og indsatsen mere synlig. 8

11 Ledelse og Sekretariat 3. Integration boligplacering Kvoterne er steget over de sidste par år. Egedal kommune har i 2015 skulle modtage 115 % flere flygtninge end oprindelig budgetteret. Egedal skulle ved budgettets vedtagelse modtage 51 personer i 2015, hvor deri januar blev udmeldt nye kvote på 134 flygtninge. Dette giver udfordringer omkring placering samt antal i forhold til det oprindelige budget. 3.3 Periodiseret budget Figur 1. Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter i kr Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn: Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 8,6 mio. kr., er foretaget så der i april er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er der taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter: Driftsudgiftsbudgettet udgør 129,2 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. Indtægter: Indtægtsbudgettet udgør -8,2 mio.kr og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Førtidspension Prognosen som er baseret på erfaring for 2014 og Her kan der være en risiko på at disse to år afspejler den nye lovgivning som trådte i kraft pr. 1. januar Formålet har været at sætte andre tiltag i værk før pensionstilkendelse. Risikoen er nu at de borger som har været i sådanne tiltag og stadig ikke har fået det væsentlig bedre nu tilkendes pension. Der er budgetteret med 25 tilkendelser, vi forventer ud fra de fire 12 personer x ydelse. Ydelsen er pt. usikker, men udviklingen følges nøje. At budgettet via opfølgningen følges nøje og det bliver vurderet om der kan ske finansiering fra andre områder Ledelse og sekretariat 9

12 Ledelse og Sekretariat 2. Hjælpemiddeldepotet 3. Integration boligplacering første måneder af 2015, at vi må forvente et niveau på omkring 35 til 40 i 2016 Hjælpemiddeldepotet Budgettet er genereret på baggrund af budget 2014 og Erfaring har vist at stigning i den grad er højere aktivitetsmæssigt, end vi har kunnet forudsige. Dette skyldes i særdeleshed Region Hovedstadens ændringer omkring udskrivninger fra sygehusene, herunder hvad man forventer kommunerne tager sig af. Egedal kommune, baserer prognosen på udmelding fra Udlændingestyrelsen. Denne prognose har grundet det pres der generelt er på området ændret sig løbende, i særdelshed inden for det sidste år. For at kunne modtage flere end 150 flygtninge om året, skal Egedal kommune ud over de investeringer der er foretaget i kommunale bygninger og pavilloner, ud at etablere flere pladser. En plads i gennemsnit koster netto kr ,- om året (bolig), vi forventer at den strategi der er udarbejdet i 2015, vil kunne rumme en årlig modtagelse på 150 flygtninge. Historisk har der været underskud: 0,313 mio. kr. i 2013 og 2014: 0,795 mio. kr. i I 2015 forventes et merforbrug på 2,783 mio.kr. Antal flygtninge over 150 x Udviklingen i aktiviteterne kan ses som forebyggende i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed undgå pleje og praktisk hjælp. Det kan derfor blive nødvendigt med mindre serviceniveauet skal forringes at tilføre yderligere budget til området. I forbindelse med den kommende regeringsaftale for 2016, vil integrationsområdet muligvis blive justeret. Evt. midler kan bidrage til imødegåelse af merforbrug. Ledelse og sekretariat CBS 10

13 Ledelse og Sekretariat 4. Driftsbudget for Ledelse og Sekretariat 4.1 Begravelseshjælp Aktivitetsbudget for Begravelseshjælp 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Begravelseshjælp Tabel 3: Aktivitetsbudget for Begravelseshjælp Mængde Enhedspris Budget kr kr. Begravelseshjælp Begravelseshjælp 223 2, Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Begravelseshjælp Enhedsprisen er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i Det er formuegrænsen, der afgør, hvor høj en ydelse der udbetales. Området reguleres efter Sundhedslovens Periodiseret budget for Begravelseshjælp Figur 2. Forventet udgiftsniveau for begravelseshjælp 2016 Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.2 Førtidspension Aktivitetsbudget for Førtidspension for 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Førtidspension Tabel 4: Aktivitetsbudget for Førtidspension Førtidspension Mængde Enhedspris Budget kr kr. Foranstaltninger til førtidspension med forskellig medfinanseringsandel

14 Ledelse og Sekretariat Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 4 Aktivitetsbudget for Førtidspension - tilkendt før 1. januar 1999 Førtidspension tilkendt mellem 1/ / Der er kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for Der forventes uændret antal personer fra 2014 til 2016, iflg. udtræk fra KMD`s budgetstøtteliste. Højeste/mellemste (skattepligtig) 95 borgere á kr. = mio.kr. Højeste/mellemste (skattefrit) 95 borgere á kr. =1.641 mio. kr. Invaliditetsydelse (skattefrit) 5 borgere á kr. = 0,110 mio. kr. Almindelig/forhøjet(skattepligtigt) 18 borgere á kr. = mio. kr. Almindelig/forhøjet (skattefrit) 18 borgere á kr. = mio.kr. Betaling fra kommuner 17 borgere á kr. = mio. kr. Betaling fra kommuner 10 borgere á kr. = mio. kr. Netto budget = mio.kr. Der er kommunal medfinansiering på 65 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 11 sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. Højeste/mellemste (skattepligtig)149 borgere á kr. = mio.kr. Højeste/mellemste (skattefrit) 149 borgere á kr.=2.898 mio. kr. Invaliditetsydelse (skattefrit) 17 borgere á kr. =0,403 mio. kr. Almindelig/forhøjet(skattepligtigt) 16 borgere á kr.=1.200 mio. kr. Almindelig/forhøjet (skattefrit) 16 borgere á kr. = mio.kr. Betaling fra kommuner 8 borgere á kr. = mio. kr. Betaling fra kommuner 4 borgere á kr. = mio. kr. Netto budget = mio.kr. Førtidspension tilkendt mellem 1/ / Førtidspension tilkendt fra 1/ Der er kommunal medfinansiering på 35 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de to første måneder i Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 25 sager pga. overgang til folkepension Førtidspension 35% 470 borgere á kr. = mio. kr. Førtidspension 5 1 borger á kr. = 0.074mio. kr. Betaling til kommuner 54 borgere á kr. = mio. kr. Betaling fra kommuner 24 borgere á kr. = mio. kr. Netto budget mio.kr. For personer der er tilkendt førtidspension efter 1/ ydes der differentieret statsrefusion afhængig af hvor længe pensionisten har været på offentlig forsørgelse. Mindste statsrefusion udgør 20 %. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af tilkendte pensioner efter 1/ her tillægges forventet tilgang af nye tilkendelser i 2016 = 25 helårspersoner. Førtidspension 20% Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Netto budget 37 borgere á kr. = 4.371mio. kr. 5 borgere á kr. = mio. kr. 2 borgere á kr. = mio. kr mio.kr. 12

15 Ledelse og Sekretariat Periodiseret budget for Førtidspension Figur 3. Forventet udgiftsniveau for førtidspension Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Førtidspension Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.3 Boligydelse og boligsikring Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Boligydelse og boligsikring Tabel 5: Aktivitetsbudget for Boligydelse og Boligsikring Mængde Enhedspris Budget kr kr. Boligydelse og Boligsikring Boligydelse og boligsikring Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 1. Boligydelser til pensionister Der er kommunal medfinansiering på 25 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de tre første måneder af 2015, dog med en aktivitetsudvidelse af 26 helårsplejeboliger i marts Tilskud til lejere 663 borgere á kr. =6.426 mio.kr. Lån til ejere af én familiehuse 3 borgere á kr. = mio. kr. Tilskud til andelshavere 67 borgere á kr. = 0,193 mio. kr. Lån til andelshavere 69 borgere á kr. = mio. kr. Tilskud, lejebetaling i ældreboliger 327 borgere á kr. = mio.kr. Betaling til kommuner 49 borgere á kr. = mio. kr. Betaling fra kommune 105 borgere á kr. = -1.4 mio. kr. Netto budget mio. kr. 2. Boligsikring Der er kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de 3 måneder af 2015 med tillæg for aktivitetsstigning som følge af nye boliger i Veksø og Egedal by. Almindelig boligsikring 825 borgere á kr. =8.347 mio.kr. Tilskud til lejere - førtidspension 110 borgere á kr. = mio. kr. Lån til andelshavere - førtidspension 1 borgere á kr. = 0,010 mio. kr. Netto budget mio.kr. 13

16 Ledelse og Sekretariat Periodiseret budget for Boligydelse og boligsikring Figur 4. Forventet udgiftsniveau for boligydelse og boligsikring Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Boligydelse og boligsikring Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. Boligydelsen stiger fra marts 2016 idet antal plejeboliger stiger hvilket har konsekvenser for udgifter til boligydelse. 4.4 Øvrige driftsudgifter Aktivitetsbudget for Øvrige driftsudgifter Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Øvrige driftsudgifter Tabel 6: Aktivitetsbudget for Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter Mængde Enhedspris Budget kr kr. Beboelse Driftssikring af boligbyggeri 45 Hjælpemiddeldepot Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 6 1. Øvrige driftsudgifter Budgettet til beboelse, udgør og er videreført fra budget 2015 Budgettet til driftssikring af boliger udgør og er videreført fra budget 2015 Budgettet til Hjælpemiddeldepotet udgør og er videreført fra budget Netto budget mio.kr mio. kr mio. kr mio. kr. 14

17 Ledelse og Sekretariat Periodiseret budget for Øvrige driftsudgifter Figur 5. Forventet udgiftsniveau for øvrige driftsudgifter Beboelse Driftssikring boliger Hjælpemiddeldepot Driftsudgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. Undtaget er licensudgifter under beboelse. 15

18 Ledelse og Sekretariat 16

19 Bibliotekerne og Borgertorvet Bibliotekerne og Borgertorvet 1. Bibliotekernes primære opgaver Primære aktiviteter Bibliotekerne Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt biblioteksfilialen i Ganløse. Udover formidling og udlån af litteratur, musik og film, tilbyder Egedal Bibliotekerne børn og voksne, et varieret udbud af kulturelle arrange menter som foredrag, musik og teater for børn. Biblioteket samarbejder med skoler, daginstitutioner, Sundhedstjenesten, PPR med flere for at understøtte læsning og læring hos børn og voks ne og tilbyder IT-undervisning for både begyndere og øvede. Derudover samarbejder biblioteket med Borgertorvet om at løse Borgerserviceopgaver som f.eks. brevafstemning, udstedelse af NemID m.m. Bibliotekerne har også ansvar for drift og udvikling af kommunens og bibliotekets hjemmesider. Borgertorvet Kommunens fysiske indgang via Servicecirkel og Callcenter, hvor borgeren kan straksafklares i forskellige spørgsmål vedrørende den offentlige service og kan få løst en række serviceopgaver som f.eks.: o Udstedelse af pas / kørekørt o Hjælp til digital Forskudsregistrering o Tildeling af kropsbårne hjælpemidler o Folkeregistering og sygesikring o Indskudslån 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder Identificering og implementering af fællesopgaver i forbindelse med sammenlægningen af Bibliotekerne og Borgertorvet. Udviklingen af de to hjemmesider (kommunens og bibliotekernes) med fokus på brugervenlighed og gennemsigtighed. Bibliotekernes fokus vil ligge på Biblioteket i Stenløse Kulturhus, med henblik på at udvikle et spændende bibliotekstilbud i samråd med brugerne og det øvrige Kulturhus. Borgertorvet har fokus på oprettelse af nyt Callcenter, fælles kommunalt telefonisamarbejde, kompetenceudvikling af medarbejderne til yderligere straksafklaring samt den gode borger kommunikation Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 17

20 Bibliotekerne og Borgertorvet Tabel 1 Driftsbudget for Bibliotekerne & Borgertorvet fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Bibliotekerne og Rådhustorvet Korrigeret Budget 2) Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser Bibliotekernes og Borgertorvets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Bibliotekerne og Rådhustorvet nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Bibliotekernes og Borgertorvets budget fordelt på områder. Tabel 2 Driftsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Bibliotekerne og Rådhustorvet Bibliotekerne Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Bibliotekerne og Rådhustorvet nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Der er ikke beskrevet primære udgifts- og indtægtsdrivere. 18

21 Bibliotekerne og Borgertorvet 3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 16,6 mio. kr. - er foretaget så der i april er taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter Driftsudgiftsbudgettet udgør 15,3 mio. kr. og den største andel er periodiseret med 1/12-dele. Der er konkrete aktiviteter bl.a. abonnementer, der er periodiseret hvor udgiften historisk falder. Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -0,8 mio. kr. og er periodiseret konkret pr. aktivitet, i de måneder hvor indtægterne historisk opkræves. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Biblioteker Borgertorvet Kropsbårne hjælpemidler Biblioteker Driftsudgiftsbudgettet udgør 15,3 mio. kr. En andel er periodiseret med 1/12-dele. Der er konkrete aktiviteter bl.a. abonnementer, der er periodiseret hvor udgiften historisk falder. Kropsbårne hjælpemidler Budgettet udgør 9,4 mio. kr. og er periodiseret med 1/12-dele. 19

22 Bibliotekerne og Borgertorvet 3.4 Risici Bibliotekernes og Borgertorvets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Forekomst af diabetes 2. Udvidelse af servicen på biblioteksområdet 3. Digitalisering af materialer til udlån Risikoen for sammensætningen af borgere med diabetes, kan give øget omkostninger på tilkendelser af ben og arm proteser I forbindelse med genåbningen af Stenløse Bibliotek, vil der vise sig merudgifter til personale, aktiviteter og materialer, som ikke er budgetlagt. Det kan betyde en samlet serviceforringelse for hele biblioteksvæsnet i Egedal Kommune Bibliotekerne tilbyder borgerne at låne e-bøger, e- lydbøger, musik og film gennem fælles biblioteksportaler for alle folkebiblioteker i DK. Udfordringen er, at det er svært økonomisk styrbart idet bibliotekerne betaler for borgerens aktuelle forbrug, og det kan ikke styres på samme måde som ved indkøb af fysiske materialer, hvor borgeren må vente kortere eller længere tid på et materiale. Centeret er p.t. i en mellemtid hvor efterspørgslen på digitale materiale stiger uden at efterspørgslen falder tilsvarende på de fysiske materialer, det giver et øget pres på bibliotekets materialekonti kr. pr. år kr. Beløb varierer men det opleves at proteser bliver mere avanceret og dermed øges omkostningerne Sundhedscenteret varetager projekter omkring oplysning, samt information til borgerene. Endvidere er der tæt samarbejde omkring visitering af proteser, således at borgeren får den bedst mulige hverdag, sammenholdt med udgiften. Effektiviseringer, øget vagtbelastning, færre indkøb og aktiviteter pr. bibliotek. Biblioteket arbejder løbende på at sikre, at der ikke bliver indkøbt materialer og andre serviceydelser, som ikke længere er nødvendige. Borgertorvet Bibliotekerne Bibliotekerne 20

23 Bibliotekerne og Borgertorvet 4. Driftsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet 4.1 Bibliotekerne og Borgertorvet Aktivitetsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet i 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Bibliotekerne og Borgertorvet Tabel 3: Aktivitetsbudget for Bibliotekerne og Borgertorvet Mængde Enhedspris Budget kr kr. Bibliotekerne og Rådhustorvet Kropsbårne hjælpemidler Borgertorvet Bibliotekerne Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Kropsbårne hjælpemidler 626 Ortopædiske hjælpemidler til en gennemsnitspris á kr. 15 dropfodsstimulatorer á kr. pr. stk. 15 Parykker á kr. pr. stk. 177 stomihjælpemidler til en gennemsnitspris á kr. 713 diabeteshjælpemidler til en gennemsnitspris á 2,780 kr. Enhedsprisen på parykker, stomi- og diabeteshjælpemidler er foretaget ud fra et gennemsnit af faktisk forbrug for fordelt på antal personer. Uændret antal personer for 2014 til For proteser fastholdes enhedsprisen for budget 2015, da der i 2014 kun har været genbevillingen - ingen nye proteser. For ortopædiske hjælpemider fastholdes ligeledes enhedsprisen for budget 2015, da der er sket en stigning i ortopædisk fodtøj. Endvidere er der kommet en øget tilgang af bevilling af dropfodstimulator - og her skønnes det, at der i 2016 vil blive givet 15 bevillinger. 2. Biblioteker På baggrund af forbrug i Borgertorvet På baggrund af forbrug i

24 Bibliotekerne og Borgertorvet Periodiseret budget for Kropsbårne hjælpemidler, Biblioteker og Borgertorvet. Figur 2 Forventet udgiftsniveau for Kropsbårne hjælpemidler, Biblioteker og Borgertorvet. Budgettet for Bibliotekerne er periodiseret i forhold til forbrugsmønsteret i Budgettet for Borgertorvet vedrører løn og er periodiseret så der i april er taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Budgettet for Kropsbårne hjælpemidler er periodiseret med 1/12-dele. 22

25 Den Tværfaglige Myndighed Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige boliger Plejeorlov til pasning af dødende i eget hjem Sygeplejeindsatser og videredelegeret sygeplejeindsatser Kørsel til egen læge og speciallæge Personlige hjælpemidler APV-hjælpemidler Handicapbiler Boligændringer Individuel Handicapkørsel APV-hjælpemidler Genoptræning til både børn og voksne Vedligeholdende træning til både børn og voksne BPA Borgerstyret Personlig Assistance Enkeltydelser Integrationsområdet Særlig støtte til boligudgifter Personlige tillæg til førtidspensionister Specialundervisning for voksne 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder Hjælpemiddelområdet Fritvalgsområdet incl. videredelegeret sygeplejeindsatser Inte grationsområdet Finansielle mål: Ikke-finansielle mål : Implementering af ny timeprisstruktur i forbindelse med udbud på Fritvalgsområdet, hvor der bliver tre leverandørers forskellige timepriser. (Moderniseringsaftalen) Øget opfølgning og kontrol af bevillingerne på Fritvalgsområdet med fokus på omfanget af hjælp og varigheden af hjælpen. I forbindelse med åbning af nyt plejecenter, Egeparken, forventes dette at medføre en nedgang i antallet af borgere med behov for døgnaflastning eller massiv pleje i eget hjem. Antallet af borgere, som fik bevilliget et hjælpemiddel, steg med 9 % i 2014, og udgifterne til I/S Hjælpemiddeldepotet er steget og forventes fortsat at stige, hvorfor der er øget fokus på området. Antallet af flygtninge er steget. Udgiftsbudgettet er steget både i form af personaleressourcer og udgifter til kontante ydelser i forbindelse med boligplaceringen både midlertidigt og permanent. Grundet manglende midlertidige og permanente boliger, skal der ske en afdækning af det fremtidige behov fra 2016 og frem. Implementering af nye arbejdsgange i forhold til Fritvalgsområdet, som en del af udbuddet på området Implementering af Projekt Bedre Afgørelser i hele Den Tværfaglige Myndighed. 23

26 Den Tværfaglige Myndighed Effektivisering af arbejdsgange mellem myndighed og udfører, som skal medføre, at der frigives tid til at varetage den lovpligtige sagsbehandlingsproces. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Den Tværfaglige Myndigheds budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Den Tværfaglig Myndighed fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Ledelse og Sekretariat Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Ledelse og Sekretariat Personlig pleje og praktisk hjælp Hjælpemidler Tilskud til borgerstyret personlig assistance, BPA Tilbud til udlændinge Diverse aktviteter Administration, Den Tværfaglige Myndighed Ledelse og Sekretariat nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Budgettet for 2016 udgør 120,3 mio.kr., og er dermed 56,8 mio. kr. større end budget Forskelle vedrører primært budget der ønskes overført fra Center for Sundhed og Omsorg til Den Tværfaglige Myndighed. Det er besluttet, at det fremtidige budgetansvar på fritvalgsområde vedrørende udgifter til personlig pleje og praktisk hjælp samles i Den Tværfaglige Myndighed, således at det er både budget til de private leverandører samt den kommunale leverandør der ligger her. På området ses herudover en væsentlig stigning i udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp, hvilket skyldes den demografiske udvikling, se også nedenstående om primære udgiftsdrivere for ældre borgere. 24

27 Den Tværfaglige Myndighed 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Fritvalgsområdet Fritvalgsområdet udgør over 50 % af udgiftsbudgettet for Den Tværfaglige Myndighed. Udgifterne på området er meget afhængig af: Antallet af ældre Effekten af Rehabiliteringsforløb Borgerens plejebehov Åbning af nyt plejecenter I 2015 er der sket udbud af personlig pleje, praktisk hjælp og tøjvask, som en del af implementering af Moderniseringsaftalen. Effekten af udbuddene er, færre leverandører, lavere timepriser og bedre kvalitet i leveringen. Udbuddet bliver implementeret i september 2015, hvorfor området i forhold til kontrol af leverandører og ny timeprisstruktur har stort fokus i Hjælpemidler Hjælpemiddelområdet udgør 8 % af udgiftsbudgettet, når udgifterne til I/S Hjælpemiddeldepotet medregnes. Antallet af borgere steg i løbet af 2014 med 9 % fra primo 2014 til ultimo Dette har bl.a. medført varsling om tillægsbevillinger i forhold til bl.a. Handicapbiler, APV-hjælpemidler m.m. Udgifter på området er afhængige af: Antallet af ældre Effekten af Rehabiliteringsforløb 3. Integrationsområdet Borgerens plejebehov Integrationsområdet udgør ikke en stor procentdel af udgiftsbudgettet, men i 2015 er der givet en tillægsbevilling på 1.0 mio. kr. til lønudgifter. Årsagen hertil er, at der er sket en voldsom stigning i antallet af flygtninge, hvilke medfører generelle udfordringer i forhold til boligplacering af flygtningene. Udgifterne på området er afhængige af: Antallet af flygtninge 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter i kr Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 24,7 mio. kr., er foretaget så i april er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter Driftsudgiftsbudgettet udgør 102,7 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -7,01 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. 25

28 Den Tværfaglige Myndighed 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1.Antallet af ældre borgere 2. Timepriser på Fritvalgsområdet 3. Hjælpemiddelområdet 4.Integrationsområdet Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr Fordelingen af ældre i henhold til aktiviteter er opgjort på baggrund af den procentvise fordeling for Ved denne form for budgettering er der en risiko for, at antallet kan stige, såfremt der sker en uventet tilflytning til kommunen eller såfremt omfanget og varigheden af hjælp er større end budgettet. I 2015 implementeres udbuddet på Fritvalgsområdet, hvorfor der pr. ultimo 2015 og frem vil være to nye timeprisstrukturer fra to private leverandører. Fra 2016 vil der også skulle ske afregning pr. visiteret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsmetode, som kan medføre: Et større ressourcetræk på administrative medarbejdere end forventet Behov for opgradering af IT-systemet CSC- Vitae for at simplificere afregningsformen. Øget kontrol af tre leverandører. Såfremt borgerne bliver mere plejekrævende, vil der ydermere være behov for flere APV-hjælpemidler til hjemmeplejeleverandørerne. Borgere, som får bevilliget et rehabiliteringsforløb, kan også få behov for et personligt hjælpemiddel efter endt forløb, hvis borgeren, helt eller delvist er selvhjulpen, ved brug af et personligt hjælpemiddel. Antallet af flygtninge er steget massivt siden Den udmeldte kvote for området skal holdes under observation, da kvoten kan stige i løbet af året. 26

29 Den Tværfaglige Myndighed 4. Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed pr. område 4.1 Personlig pleje og praktisk hjælp Aktivitetsbudget for Personlig pleje og praktisk hjælp 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for personlig pleje og praktisk hjælp Tabel 3: Aktivitetsbudget for Personlig pleje og praktisk hjælp Mængde Enhedspris Budget kr kr. Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig pleje og praktisk hjælp Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Kommunal leverandør Personlig pleje, dag: timer á 364 kr. = Personlig pleje, aften: timer á 428 kr. = Personlig pleje, nat: timer á 595 kr. = Personlig pleje, Lørdag: timer á 436 kr. = Personlig pleje, Søndag: timer á 576 kr. = mio.kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. 2. Private leverandører Personlig pleje Dag: timer á 379 kr. = Personlig pleje aften: timer á 451 kr. = mio. kr mio. kr. Personlig pleje nat: 630 timer á 580 kr. = mio. kr. 3. Praktisk hjælp - Private leverandører 4. Praktisk hjælp kommunal leverandør Personlig pleje, Lørdag: timer á 447 kr. = Personlig pleje, Søndag: timer á 570 kr. = Hospitalskoordinatorer mm.: Praktisk hjælp, Rengøring, timer á 306 kr. = Praktisk hjælp, Indkøbsordning, á 254 kr. = Praktisk hjælp, Madservice, 864 personer á 50 kr. = Praktisk hjælp, Madservice egenbetaling, á 50 kr. = Praktisk hjælp, Rengøring, timer á 282 kr. = mio. kr mio. kr. 1,740 mio. kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr. 27

30 Den Tværfaglige Myndighed Periodiseret budget for Personlig pleje og praktisk hjælp. Figur 2 Forventet udgiftsniveau for Personlig pleje og praktisk hjælp Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personlig pleje, Kommunal leverandør Personlig pleje, Privat leverandør Praktisk hjælp, Private leverandører Praktisk hjælp, Kommunale leverandører Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.2 Hjælpemidler (DTM) Aktivitetsbudget for Hjælpemidler Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for hjælpemidler Tabel 4: Aktivitetsbudget for Hjælpemidler (DTM) Hjælpemidler (DTM) Mængde Enhedspris Budget kr kr. Hjælpemidler (DTM) Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 4 1. Hjælpemidler (DTM) Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af et konkret skøn ud fra aktuelle bilsager, hvor der vil ske genbevilling i Herudover er der foretaget et skøn om at der vil komme 4 nye bilsager i 2016, som ikke tidligere har været kendt. Angående reparation af særlig indretning er beregningen foretaget på baggrund af faktisk forbrug i Der budgetteres med uændret antal personer for 2013 til Afdragspligtig del af billån 8 biler á kr. Afdragsfri lån, 8 biler á kr. Særlig indretning 18 biler á kr. Reparation af særlig indretning 8 á kr. Tilskud til kørekort 1 á kr kr Tilbagebetaling af billån - afdragspligtig del 86 á -11,540 kr. Optiske synshjælpemidler, 30 á kr. Terapeutbevilligede teleslynger og badetøj 10 á kr. Terapeutbevilligede hjælpemidler(ikke genbrug) 264 a kr. El- og formstøbte kørestole inkl. Reparationer 12 á kr kr Individuel handicap kørsel 93 á kr. Boligindretning 11 á kr. 28

31 Den Tværfaglige Myndighed Periodiseret budget for Hjælpemidler (DTM). Figur 3 Forventet udgiftsniveau for Hjælpemidler Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.3 Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Aktivitetsbudget for tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Tabel 5 Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Mængde Enhedspris Budget kr kr. Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 1. BPA borgere á kr. pr. år = mio. kr. 2. BPA personer á kr. pr. år.= mio. kr. Antal personer er beregnet ved overdragelse af opgaven fra Center for Social Service i september Hertil kommer stigning i aktiviteten i årets sidste 4 mdr. Derfor anvendes P/L fremskrivning for forbrug 2014 til fastlæggelse af forventet forbrug for Der er ikke tidligere budgetlagt for regionens tilskud på én sag. For hver af de 4 mdr. ses en gennemsnitlig månedlig pris pr. cpr.nr. på ca kr. 3. Merudgifter af de 20 sager er nyoprettet pr. oktober 2014, og der er derfor ikke overdraget budget fra Center for Social Service. Hver af sagerne forventes at koste hhv ,00 kr. og ,00 kr. i 2015 iflg. disponeringsberegningen i afdelingens budgetstyringsmodel/værktøj. I alt forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. til aktivitetsstigningen. Der forventes afledte udgifter til BPA-ordninger 96 jf. SEL 100 til 16 personer á kr. pr. år. (nettoudgiften er kr. idet der gives 50 % statsrefusion) = mio.kr 29

32 Den Tværfaglige Myndighed Periodiseret budget for Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Figur 4 Forventet udgiftsniveau for Tilskud til borgerstyret personlig assistance BPA Udgiftsbudgettet er periodiseret med 1/12-dele. 4.4 Tilbud til udlændinge Aktivitetsbudget for tilbud til udlændinge 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for tilbud til udlændinge Tabel 6: Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Mængde Enhedspris Budget kr kr. Tilbud til udlændinge Her beskrives forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 6 1. Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse, anskaffelser til 134 flygtninge á kr. = mio.kr. Introduktionsydelse ydelser til 134 flygtninge á kr. = mio. kr. Statsrefusion 50 % svarende til kr. pr. person. = mio.kr. 30

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Center for Borgerservice Center for Borgerservice 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus,

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Center for Borgerservice 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen

Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat -21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 2011 Egedal Kommune

Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 2011 Egedal Kommune Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 211 Egedal Kommune Demografi Egedal Kommune havde per 1. januar 211 et samlet folketal på 41.613 personer.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Center for Sundhed og Omsorgs kerneopgaver: Kerneopgaven for Center for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015 Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere