AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV"

Transkript

1 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose for dansk økonomi forudser en kraftig vending på arbejdsmarkedet. Ved udgangen af 2010 vil vi stå med knapt fuldtidsledige imod lidt over fuldtidsledige i dag. Det er alle de private hovederhverv, der bliver ramt af lavkonjunkturen. Resumé: Beskæftigelsesfremgangen i bygge- og anlægsbranchen, der har været opnået siden 2004, mere end halveres ligesom industrien mister arbejdspladser dog i mindre omfang end ved sidste lavkonjunktur. Tabet af arbejdspladser udgør denne gang godt 4 pct. af de ansatte i industrien mod 9 pct. af de ansatte ved den sidste lavkonjunktur. Serviceerhvervene står også for skud fra 2. kvartal 2008 til 4. kvartal 2010 forudses et beskæftigelsesfald på næsten personer i serviceerhvervene, hvilket svarer til 2½ pct. af den nuværende beskæftigelse. Vendingen skyldes lav vækst i starten af 2008 og dårlige udsigter for flere af nøglefaktorerne for dansk økonomi. Den dårlige udvikling er ikke udledt af finanskrisen, men den skubber helt bestemt til den negative udvikling. Ændring i beskæftigelsen i de tre private hovederhverv (1000 personer) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30, Industri Bygge og anlæg Service

2 2 Overordnet status samt udsigter for de tre hovederhverv AE forventer i sin seneste prognose for dansk økonomi en konjunkturvending som følge af stigende renter, energi- og fødevareprisernes himmelflugt, faldende huspriser og lavere vækst i udlandet. Den senere tids finanskrise er med til at gøre ondt værre og skubber yderligere i nedadgående retning til huspriserne og væksten i udlandet. Disse udsigter indebærer en kraftig vending på arbejdsmarkedet med stigende ledighed og faldene beskæftigelse til følge. Mod slutningen af 2010 forventes knapt fuldtidsledige imod lidt over fuldtidsledige i dag altså mere end en fordobling. Beskæftigelsen forventes i samme tidsrum at falde med godt personer. At faldet i beskæftigelsen er større end stigningen i ledigheden skyldes, at arbejdsstyrken falder flere ældre trækker sig tilbage og flere af de svage grupper, som de senere år har haft held til at komme ud på arbejdsmarkedet, forlader det igen. Konjunkturvendingen afspejles tydeligt i udsigterne for de tre private hovederhverv industri, bygge og anlæg samt service. Alle tre hovederhverv vil opleve lavere vækst og faldende beskæftigelse som følge af konjunkturvendingen. Hårdest vil det gå ud over bygge- og anlægsbranchen, hvor faldende boliginvesteringer og boligpriser vil sætte sine spor i en drastisk faldende byggeaktivitet. Industrien rammes ikke lige så hårdt, som den blev ved den seneste lavkonjunktur. Serviceerhvervene vil også opleve faldende beskæftigelse efter en lang årrække med markant fremgang. Produktiviteten har de sidste par år været lav i de tre hovederhverv. Den lave produktivitet skyldes formentlig, at virksomhederne af frygt for at stå at mangle arbejdskraft, har tøvet med at afskedige deres ansatte, selv om konjunkturvendingen har været i gang siden slutningen af Det har haft den konsekvens, at produktiviteten direkte er faldet i flere brancher. En anden forklaring på den sløje produktivitet er, at flere fra de svage grupper er kommet i beskæftigelse, der har været en kraftig stigning i antallet af beskæftigede fra udlandet, ligesom flere ældre har fravalgt efterløn mm. Disse grupper har som udgangspunkt ikke den samme produktivitet som deres allerede ansatte kollegaer. Hvis man fx har været langtidsledig skal man til at begynde med oplæres, ligesom ældre ikke kan løbe lige så hurtigt som deres yngre kollegaer osv. Da konjunkturerne nu vender og vækstudsigterne tegner meget dårlige, begynder virksomhederne at afskedige medarbejdere,

3 3 og produktiviteten ventes derfor at begynde at stige igen i de tre private hovederhverv. Industrien Indikatorerne for industrien peger på en nedgearing i branchen. Ordrebeholdningen, som er en indikator for den fremtidige produktion i industrien, er negativ og er tillige nedadgående det viser figur 1. Figur 1. Ordrebeholdningen i industrien c ṫ P c ṫ P Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Endvidere synes manglen på arbejdskraft stort set at være væk efter et rekordhøjt niveau sidste år. På den baggrund forventes en nedgearing i sektoren, hvor væksten de kommende år ventes at ligge under det normale niveau. Beskæftigelsen falder, men faldet bliver mindre markant end ved den sidste lavkonjunktur fra Produktivitetsvæksten bliver meget lille i 2008, men vender i 2009 og i 2010 tilbage til sit normale niveau på omkring 2½ pct. Nøgletallene for industrien er opsummeret i tabel 1.

4 4 Tabel 1. Nøgletalstabel for industrien * 2009* 2010* --- Realvækst i pct. (kædede mgd.)--- Efterspørgselsindikatorer: Privat forbrug af varer 1.5 0, Maskininvesteringer Industrilagre (vækstbidrag) Industrieksport Øvrige vareeksport Industriimport Værditilvækst vækst i pct. --- Mandeproduktivitet Time produktivitet niveau ændring Beskæftigelse (1.000 pers.) * prognose Vækst Væksten i industrien endte i 2007 på 3,9 pct. efter en historisk høj vækst i 2006 på 5,3 pct. Vækstraten forventes at aftage i 2008 til 0,9 pct., og ryger dermed under det historiske gennemsnit på 1,4 pct. om året fra Væksten i 2008 drives primært af industrieksporten og investeringerne. I 2009 forudses endnu lavere vækst i industrien på 0,3 pct., hvorefter væksten forventes at vokse lidt igen i 2010 til 0,8 pct., hvilket dog stadigvæk er under den normale vækst i industrien. Finanskrisen gør det sværere at låne penge, hvorfor maskininvesteringerne ikke stiger nær så meget som tidligere. Endvidere resulterer finanskrisen og de faldende boligpriser i lavere vækst i forbruget, ligesom uroen på aktiemarkederne skaber utryghed blandt forbrugerne, således at de bruger en mindre andel af deres indkomst på forbrug.

5 5 Beskæftigelse og produktivitet Som det fremgår af figur 2, rammes industrien ikke lige så hårdt som ved den sidste lavkonjunktur. Faldet i beskæftigelsen i industrien er fra 2008 og til 2010 mindre dramatisk end ved sidste lavkonjunktur, hvor industrien var særligt hårdt ramt med godt tabte arbejdspladser alene for (set over perioden 2001 til 2005 gik godt arbejdspladser tabt). Denne gang taler vi om ca tabte arbejdspladser i industrien for Det hører dog med til historien, at ved indgangen til den sidste lavkonjunktur oplevede industrien næsten nulvækst, ligesom væksten under lavkonjunkturen var stærkt negativ. Væksten har ved indgangen til denne konjunkturvending været positiv og ventes tillige gennem hele prognoseperioden at forblive positiv. Set i det lys er det naturligt, at industrien slipper billigere denne gang. Industrien reddes af, at væksten i industrieksporten og privatforbruget ventes at blive højere end den var for Figur 2. Beskæftigelsesudviklingen i industrien (1000 pers.) Produktivitetsvæksten i industrien når i ,3 pct. målt i hoveder og 2,6 pct. i timer. At timeproduktiviteten stiger mere end mandeproduktiviteten skyldes, at den gennemsnitlige arbejdstid falder igennem prognoseperioden det trækker mandeproduktiviteten ned i forhold til timeproduktiviteten. Hvis den gennemsnitlige arbejdstid havde været konstant, ville de to produktivitetsmål følges helt ad.

6 6 Bygge- og anlægssektoren Efter en række år med massiv vækst i bygge- og anlægssektoren, med 2006 som rekordår, lader det til, at afmatningen nu for alvor bider sig fast. Vi forventer, at væksten vil være negativ allerede i 2008 og forblive i minus prognoseperioden ud. Da beskæftigelsen i bygge og anlæg lå meget højt i 1. kvartal 2008, forventes beskæftigelsen på årsbasis at stige lidt fra 2007 til 2008 til trods for, at beskæftigelsen faldt fra 1. til 2. kvartal I 2009 og 2010 forventer vi en afmatning i sektoren med fald i produktion og beskæftigelse. Nøgletallene for bygge- og anlægsbranchen kan ses i tabel 2. Tabel 2. Nøgletalstabel for bygge- og anlægssektoren * 2009* 2010* --- Realvækst i pct. (kædede mgd.)--- Efterspørgselsindikatorer: Boliginvesteringer Øvr. bygge- og anlægsinv Værditilvækst Vækst i pct. --- Mandeproduktivitet Timeproduktivitet Niveau Ændring Beskæftigelse (1000 pers.) * prognose. Vækst Væksten i bygge- og anlægsbranchen er i høj grad drevet af boliginvesteringerne, men også af de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer. Indikatorerne peger på et fald i boliginvesteringerne i 2008 en tendens, som fortsætter ind i 2009 og 2010 (jf. figur 5). Det skyldes bl.a. faldende huspriser, høje renter og et højt udgangsniveau. Faldet i boliginvesteringerne trækker i retning af negativ vækst i bygge- og anlægsbranchen, hvilket forstærkes af, at de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer også falder igennem prognoseperioden. Allerede i 2007 bidrog de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer negativt til væksten i bygge og anlæg.

7 7 Udsigterne for bygge og anlæg er derfor negativ vækst i hele prognoseperioden, hvor 2009 bliver det værste år det er også i det år, boliginvesteringerne falder mest. Dette vækstbillede bakkes som nævnt op af en række indikatorer. Virksomhedernes vurdering af den samlede ordrebeholdning i sektoren kan give et billede af den fremtidige udvikling i produktionen. Vurderingen af ordrebeholdningen i bygge- og anlægssektoren har været faldende de seneste par år, jf. figur 3, og har været negativ siden starten af Figur 3. Samlet ordrebeholdning i bygge- og anlægssektoren Pct. 0 0 Pct Anm.: Data er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomhederne bliver bedt om en kvalitativ vurdering af de faktiske forhold. Kilde: Danmarks Statistik samt egen sæsonkorrektion. Den vigtigste indikation for nedgangen i bygge og anlæg er dog boliginvesteringerne, som er drivkraften for væksten i branchen. Boliginvesteringer Det påbegyndte boligbyggeri kan ses som en indikator for, hvordan boliginvesteringerne vil udvikle sig frem i tiden. De seneste to år har der været en nedadgående tendens i det påbegyndte boligbyggeri, hvilket peger i retning af, at boliginvesteringerne vil begynde at vende. Det påbegyndte boligbyg-

8 8 geri viser tilgangen til det samlede boligbyggeri under opførelse, mens boliginvesteringerne viser udviklingen i det samlede boligbyggeri under opførelse. Pga. forsinkede indberetninger er der en del usikkerhed forbundet med statistikken, og det påbegyndte boligbyggeri er derfor kun en grov indikator for tilgangen til boliginvesteringerne. Figur 4. Ikke justeret og justeret boligbyggeri, samt boliginvesteringer Påbegyndt beboelse, 1000 m Boliginvesteringer, mia kr (kædede værdier) Påbegyndt boligbyggeri, fremrykket 2 kvartaler Justeret påbegyndt boligbyggeri, fremrykket 2 kvartaler Boliginvesteringer, højre akse En af årsagerne til, at boliginvesteringerne stadig befinder sig på et højt niveau til trods for, at det påbegyndte boligbyggeri er begyndt at falde, kan være de seneste års ophobning af renovering og vedligeholdelsesopgaver samt færdiggørelse af igangsat byggeri. Hvis disse opgaver er blevet udskudt til fordel for nybyggeriet, kan det være forklaringen på, at vi endnu ikke har set en mærkbar vending i boliginvesteringerne. Samlet set peger alle indikatorerne i retning af faldende boliginvesteringer i de kommende år. Vi regner med, at effekten fra de udskudte opgaver dør hen, og boliginvesteringerne dermed begynder at falde i 2008 og fortsætter faldet i 2009 og 2010, jf. figur 5. Den aktuelle finanskrise vil givetvis resultere i, at det bliver sværere at låne penge, fordi bankerne bliver mere forsigtige i deres långivning, hvilket forstærker faldet i boliginvesteringerne.

9 9 Figur 5. Udviklingen i boliginvesteringerne Mio kr Mio kr Boliginvesteringer Kilde: ADAMs databank og AE Vi forventer, at den reale boligpris vil være faldende prognoseperioden ud, hvilket vil drive boliginvesteringerne med sig ned. Historisk har der været en pæn høj samvariation mellem boliginvesteringerne og den reale kontantpris (prisen på énfamilieshuse sat ift. prisen på boliginvesteringer), jf. figur 6. Figur 6. Udviklingen i den reale kontantpris og boliginvesteringerne Anm.: Den relative kontantpris er konstrueret ved at sætte prisudviklingen på enfamilieshuse i forhold til prisudviklingen målt ved deflatoren for boliginvesteringerne. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik (ADAM).

10 10 Beskæftigelse og produktivitet Beskæftigelsesfremgangen for bygge- og anlægsbranchen siden 2004 bliver mere end halveret frem mod Fra 1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2008 er beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen steget med personer, men fra 2. kvartal 2008 frem til og med 4. kvartal 2010 står branchen til et samlet tab på arbejdspladser. Til sammenligning gik kun godt 5000 arbejdspladser tabt fra 2001 til Bygge- og anlægsbranchen kommer dermed ved denne konjunkturvending virkelig til at mærke faldet i bolig- og bygningsinvesteringerne. Forskellen på dengang og nu er bl.a., at boligpriserne ikke faldt for , men tværtimod steg, hvorfor boliginvesteringerne den gang ikke faldt så meget, som de gør for Beskæftigelsesudviklingen ses i figur 7. Figur 7. Beskæftigelsesudviklingen i bygge og anlæg (1000 pers.) Beskæftigelsesindikatoren bekræfter, at beskæftigelsen kommer til at falde markant. Indikatoren har været negativ siden maj 2008 og er tillige faldende. Service Efter en årrække med meget høj aktivitet i de private serviceerhverv, er der nu tegn på opbremsning og en gradvis nedgearing af væksten i de kommende år. Dels er den sammensatte konjunkturindikator faldet gennem længere tid, ligesom beskæftigelsesindikatoren har været faldende og endda været negativ for juli og august.

11 11 Vi forventer fortsat positiv vækst prognoseperioden ud, men væsentlig lavere end de foregående års. Nøgletallene for servicesektoren er opsummeret i tabel 3. Tabel 3. Nøgletalstabel for servicesektoren * 2009* 2010* --- Realvækst i pct. (kædede mgd.)--- Efterspørgselsindikatorer: Privat forbrug Forbrug af tjenester (eksl. turisme) Off. vare- og tjenestekøb Tjenesteeksport 1) Værditilvækst 1) vækst i pct Mandeproduktivitet 1) Timeproduktivitet 1) niveau ændring Beskæftigelse (1000 pers.) * prognose 1) Ekskl. søtransport Vækst Vi forventer en vækst i serviceerhvervene på 1,0 pct. i Væksten i servicefagene i 2008 er i høj grad drevet af væksten i forbruget af tjenester samt af det offentlige vare- og tjenestekøb. Væksten i forbruget af tjenester forventes at blive næsten halveret fra 2007 til 2008 og forventes at falde yderligere ind i 2009 og Derimod forventer vi en pæn stigning i det offentlige køb af private tjenester i prognoseperioden. Det øgede offentlige vare- og tjenestekøb dækker bl.a. over et øget køb af tjenesteydelser som vikartimer og lignende. Efter en kraftig nedgearing af tjenesteeksporten i 2007 ses en lille vækstfremgang i Der er dog stadig tale om en kraftig nedgang i væksten i forhold til 2005 og Beskæftigelse og produktivitet Som det fremgår af figur 8, har serviceerhvervene haft det godt siden Serviceerhvervene kom igennem den sidste lavkonjunktur med nogenlunde uændret beskæftigelse, men denne gang står serviceerhvervene til en tilbagegang - fra 2. kvartal 2008 til 4. kvartal 2010 forudses et beskæftigelses-

12 12 fald på næsten personer i serviceerhvervene, hvilket svarer til 2½ pct. af den nuværende beskæftigelse. Det kan måske overraske, at serviceerhvervene modsat sidste lavkonjunktur står for skud denne gang, men det hører med til historien, at i modsætning til sidste lavkonjunktur ligger væksten i serviceerhvervene ekstremt lavt i forhold til, hvad der er normalt i sektoren. Det har den konsekvens, at produktiviteten også ligger ekstremt lavt, og hvis prognosen holder for 2008, vil serviceerhvervene have en produktivitet, der har ligget langt under det normale niveau på godt 1 pct. siden Det er ikke holdbart, at produktivitetsvæksten ligger så lavt igennem længere tid, og hvis ikke produktionen stiger nævneværdigt, hvilket den ikke gør i vores prognose, må beskæftigelsen tage tilpasningen, så produktivitetsvæksten bliver mere normal igen. Figur 8. Beskæftigelsesudviklingen i serviceerhvervene (1000 pers.) Produktivitetsvæksten stiger da også, som det fremgår af tabel 3, og ser man på gennemsnittet for , er produktivitetsvæksten tilbage på normalen igen i 2009.

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Prognose for arbejdsmarkedets tre hovederhverv april 212 Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Udsigterne for de tre private hovederhverv tegner lidt lysere end i efteråret 211. Samlet set

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Prognose: flere private job forsvinder i år

Prognose: flere private job forsvinder i år Arbejdsmarkedsprognose, april 213 Prognose: 11. flere private job forsvinder i år AE s prognose for det danske arbejdsmarked forventer, at vi vil se 11. job gå tabt i 213 i de tre private hovederhverv;

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

21.000 flere private job frem mod 2015

21.000 flere private job frem mod 2015 Arbejdsmarkedsprognose for de tre private hovederhverv, september 213 21. flere private job frem mod 215 De seneste måneders nøgletal tyder på bedre tider i dansk økonomi. AE s arbejdsmarkedsprognose peger

Læs mere

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Efter recessionen venter der de tre private hovederhverv bygge- og anlægssektoren, industrien og den private servicesektor yderligere tre magre

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé:

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé: 1. juni af Louise Hansen og Martin Madsen (33771) Resumé: INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet, selvom ledigheden fortsat falder. Tendenserne er særligt tydelige på boligmarkedet

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN 14. oktober 2 Martin Madsen (33771) INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet. Notatet gennemgår 19 konjunkturindikatorer omkring det private forbrug, i bygge- og anlægssektoren samt

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Økonomisk rapport, juni 2011

Økonomisk rapport, juni 2011 Økonomisk rapport, juni 211 Analysen giver en status på den aktuelle situation i dansk økonomi med særligt fokus på byggeog anlægssektoren. af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted, stud.polit. Niels Storm

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere