KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE"

Transkript

1 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf og Annett Melgaard Jensen direkte tlf KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i dansk økonomi, og beskæftigelsen forventes at holde sig på det nuværende høje niveau i de kommende år. Der vil dog ske en forskydning i presset på arbejdsmarkedet, idet beskæftigelsen indenfor bygge og anlæg forventes at falde i 8 og 9. Modsat forventes beskæftigelsen fortsat at stige indenfor privat service hvilket vil resultere i, at det primært er indenfor denne sektor, vi vil opleve pres på arbejdsmarkedet i de kommende år. Resumé: 7 tegner igen til at blive et godt år for industrien med vækst på mere end 2 pct. Væksten i industrien drives af en forventet fortsat høj vækst i det private forbrug og maskininvesteringerne, men også en rekordhøj ordrebeholdning tyder på en fremtidig høj vækst. Indikatorerne for arbejdskraftmangel og flaskehalse er stagneret. Vi forventer derfor uændret industribeskæftigelse i 7, hvorefter vi forventer fald i beskæftigelsen i takt med normalisering af væksten i industrien. Væksten i bygge- og anlægssektoren forventes at forblive høj frem til og med 7, dels pga. en formodning om udskudte vedligeholdelses- og reparationsopgaver, og dels pga. forventede høje øvrige bygge- og anlægsinvesteringer ekskl. boliginvesteringer. Fra 8 og frem forventes negativ vækst i sektoren trukket af et fald i boliginvesteringerne. Ligesom væksten har produktiviteten ligget højt de seneste år, og også den udvikling forventes at fortsætte frem til 7. Både antallet af flaskehalse og mangel på arbejdskraft har på det seneste været uændret eller faldende. Det peger i retning af et mindre presset arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægssektoren i fremtiden. Vi forventer derfor at beskæftigelsen topper i løbet af 7 hvorefter den vil falde moderat i takt med afmatningen. I 7 forventes stadig høj vækst for de private serviceerhverv, primært drevet af høj vækst i forbruget af tjenester, mens det samlede private forbrug gearer ned. Produktivitetsvæksten forventes at ligge på et fortsat højt niveau i de kommende år. Beskæftigelsen er vokset kraftigt de seneste år, vi forventer derfor, at beskæftigelsen fortsat vil stige dog kraftigst i 7. Denne udvikling bekræftes af udviklingen i antallet af flaskehalse, der er eksploderet det seneste halve år. P:\GS\FEBRUAR 7\presset-paa-arb-markedet-amj.doc

2 2 KONJUNKTURVURDERING FEBRUAR 7 PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Industri 7 ventes også at blive et godt år for industrien med en vækstrate på godt 2 pct. og uændret beskæftigelse. I 8 og 9 forventer vi en nedgearing af væksten og derfor et fald i beskæftigelsen. Vækst Væksten i 7 ventes at aftage fra det høje niveau i 6, men stadig ligge højt på godt 2 pct. I perioden har den gennemsnitlige vækstrate i industrien været på 1,3 pct. Væksten i 7 drives af en forventet fortsat høj vækst i det private forbrug samt pæne vækstrater for maskininvesteringerne. Væksten i industrieksporten forventes at falde en smule i 7, men bidrager ligeledes til væksten. I forhold til vores seneste prognose er væksten i 6 kraftigt opjusteret til trods for nedjustering af såvel industrieksport som privat forbrug. Mere herom i boks 1. Boks 1. Revision af vækst og industrieksport i 6 Væksten i 6 er opjusteret mere end 1 pct. point i forhold til vores seneste prognose i oktober 6. Datagrundlaget er revideret med nationalregnskabet for 3.kvartal, hvor væksten i industrien i 6 er markant opjusteret. Det kan virke overraskende, da flere af de vigtigste efterspørgselsindikatorer for industrien er nedjusteret samtidig. Specielt er revisionerne af industrieksporten meget kraftige og ikke forventede. Hvor vi i seneste prognose i oktober 6 ventede en vækst i industrieksporten på 12 pct. fra 5 til 6, er dette skøn efter revisionerne nu reduceret til 5½ pct. Nedjusteringen er sket trods indikatorer, der peger mod en mere positiv udvikling i industrieksporten bl.a. eksportordrebeholdningen. Privatforbruget er ligeledes nedjusteret, mens skønnet for væksten i maskininvesteringer er uændret. Ovenstående taget i betragtning har vi haft svært ved at få væksten i industrien til at passe. Det er derfor nærliggende at forvente en opjustering af industrieksporten. Det kan heller ikke afvises, at der vil komme en nedjustering af væksten i industrien i 6. Den positive forventning til udviklingen i industrien i 7 underbygges af en række indikatorer. Den sammensatte konjunkturindikator for industrien har været stigende siden slutningen af 5 og ligger nu på sit højeste niveau siden Ordrebeholdningen har været stigende siden 2. halvår 5 efter flere års stagnation. Stigningen er accelereret i 2. halvår 6, og ordrebeholdningen ligger nu på et meget højt niveau i forhold til de seneste

3 3 år, jf. figur 1. Figuren viser ligeledes, hvordan eksportordrebeholdningen er vokset kraftigt i perioden fra 2. halvår 5, og således bidrager betragteligt til den positive udvikling i den samlede ordrebeholdning. Figur 1. Ordrebeholdning i industrien ekskl. skibsværfter og bådebyggerier, sæsonkorrigeret Indeks = Indeks = M9 6M5 6M1 5M9 5M5 5M1 4M9 4M5 4M1 3M9 3M5 3M1 2M9 2M5 2M1 1M9 1M5 1M1 M9 M5 M1 Ordrebeholdning, hjemmemarked Eksportordrebeholdning Kilde: Danmarks Statistik. I takt med at højkonjunkturen gearer ned, forventer vi, at væksten aftager i årene 8 og 9. Det skyldes en nedgearing i såvel maskininvesteringerne og industrieksport som i det private forbrug. Tabel 1. Nøgletalstabel for industrien 5 6* 7* 8* 9* --- Realvækst i pct. -priser --- Efterspørgselsindikatorer: Privat forbrug af varer 4,2 3,3 2,9 1,8 2,1 Maskininvesteringer 11,1 13,2 7, 5, 4,5 Industrilagre (vækstbidrag), 1,3 -,3 -,3 -,4 Industrieksport 7,4 5,5 5,2 5,2 4,8 Øvrige vareeksport,3 4,8 3,4 2,8 1,9 Industriimport 8,3 1,7 6,5 4,8 4,7 Værditilvækst,3 3,9 2,1 1,9 1,7 --- vækst i pct. --- Produktivitet 2,5 4, 2,1 2,8 2,6 --- niveau ændring Beskæftigelse (1. pers.) 398-3,5-3,5 * prognose Kilde: Adams databank og AErådet.

4 4 Efter en meget høj produktivitetsvækst i 6 forventer vi en lidt lavere produktivitetsvækst i 7 på godt 2 pct. Med en forventet produktivitetsvækst på henholdsvis knap 3 pct. og godt 2½ pct. i 8 og 9 ventes den gennemsnitlige produktivitetsvækst i perioden 6-9 at blive på knap 3 pct., hvilket er højere end det historiske gennemsnit. De seneste reviderede nationalregnskabstal indeholdt en større revision af produktiviteten i industrien. Det betyder, at den gennemsnitlige produktivitetsvækst fra til 5 ligger på 2,6 pct. mod 1, pct. i den gamle opgørelse. Historisk har der været en produktivitetsvækst på 2,9 pct. i perioden fra 199 til. Det betyder for det første, at risikoen for nye negative tilpasninger i industriens beskæftigelse er reduceret, idet en lav produktivitet kan imødegås ved at reducere bemandingen. For det andet passer udviklingen meget bedre med den beskæftigelsesudvikling, der er set i industrien de seneste år, hvor beskæftigelsen er faldet med mere end 56. personer i perioden -5. Beskæftigelse og kapacitet Der er tegn på stigende kapacitetsudnyttelse i industrien. Kapacitetsudnyttelsen har de seneste fire kvartaler ligget på et højere niveau, end der er set de seneste fem år. Samme billede tegnes, når man ser på andelen af industrivirksomheder, der ikke melder om produktionsbegrænsninger. Det tal har ligget lavt de seneste to kvartaler. Indikatoren for arbejdskraftmangel viser en kraftig stigning fra 3. kvartal 5 til 4. kvartal 6. Ved udgangen af 6 er stigningen stoppet, men ligger stadig på et højt niveau, jf. figur 2. Opgørelsen af flaskehalse viser ligeledes en stigning fra slutningen af 5 og ind i 6. Den seneste opgørelse er 4. kvartal 6, hvor stigningen er stoppet, men stadig ligger på et højt niveau, jf. figur 2.

5 5 Figur 2. Udviklingen i antallet af opgjorte flaskehalse og mangel på arbejdskraft i industrien Pct Antal Arbejdskraftmangel flaskehalse (højre akse) Anm.: En flaskehals defineres som En mere end rent midlertidig efterspørgsel fra virksomhederne i en region efter arbejdskraft med bestemte faglige kvalifikationer, der ikke kan tilfredsstilles med ledig arbejdskraft.. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik De to indikatorer arbejdskraftmangel og opgørelsen af flaskehalsene tegner begge et billede, hvor manglen på arbejdskraft formentlig er toppet i 6, men fortsat gør sig gældende ind i 7. Denne udvikling stemmer godt overens med vores forventning til udviklingen i industrien, der vækstmæssigt topper i 6, mens 7 også forventes at blive et godt år for industrien. Beskæftigelsen i industrien faldt kraftigt i perioden fra 1 til medio 5. Herefter er faldet i beskæftigelsen stoppet, og niveauet ved udgangen af 6 ligger på niveau med medio 5. Der er et generelt nedadgående pres på industriens beskæftigelse som følge af strukturelle skift i erhvervssammensætningen fra industri til servicesamfund. Den høje produktivitetsudvikling betyder i første omgang at der skal færre ansatte til en given produktion. Men det er også den høje produktivitetsvækst, der betyder at danske virksomheder er konkurrencedygtige. Det nedadgående strukturelle pres på beskæftigelsen betyder, at i perioder med højkonjunktur vil en konstant beskæftigelse være en positiv beskæftigelsessituation i industrien. 6 og 7 er år med høj vækst og vi forventer derfor stagnerende beskæftigelse. Efter 8, hvor væksten ventes at geare ned, forventer vi et fald på 3.5 personer i både 8 og 9. Beskæftigelsen er vist i figur 3.

6 6 Figur 3. Beskæftigelsesudviklingen i industrien K1 K3 1K1 1K3 2K1 2K3 3K1 3K3 4K1 4K3 5K1 5K3 6K1 6K3 7K1 7K3 8K1 8K3 1. personer 9K1 9K personer 38 Kilde: Adams databank og AErådet Bygge- og anlægssektoren Bygge- og anlægssektoren har de seneste år været præget af høj aktivitet og beskæftigelse. Vi skønner, at den høje aktivitet i bygge- og anlægssektoren vil fortsætte ind i 7. I 8 og 9 forventer vi en afmatning i sektoren med direkte fald i produktionen og fald i beskæftigelsen. I forhold til vores seneste prognose har vi opjusteret vækstskønnet kraftigt. Vækstskønnet for 6 og 7 er blevet opjusteret med hhv. 2½ og knap 3 pct. point. Opjusteringen af væksten skyldes bl.a. en større opjustering af væksten i bygge- og anlægsinvesteringer ekskl. bolig i 6 (knap 1 pct. point) og i 7 (4 pct. point). Desuden er boliginvesteringerne blevet opjusteret med 4¾ pct. point i 7 i forhold til vores seneste prognose. Datagrundlaget for boliginvesteringerne og de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer er generelt blevet revideret meget. Det afspejler, at statistikken på dette område er af tvivlsom karakter. Boliginvesteringerne er revideret kraftigt op fra starten af 4 til slutningen af 5, mens de bygge- og anlægsinvesteringer ekskl. bolig primært er opjusteret i 6. Det er derfor en kombination af højere vækst og revideringer i datagrundlaget, der er årsagen til de nævnte opjusteringer i forhold til vores tidligere prognose. Vækst Væksten indenfor bygge- og anlægssektoren tegner til at forblive høj i 7, hvorefter vi forventer fald i aktiviteten. Tabel 2 viser nøgletallene for bygge- og anlægssektoren i prognosen.

7 7 Tabel 2. Nøgletalstabel for bygge- og anlægssektoren 5 6* 7* 8* 9* Efterspørgselsindikatorer: ---- Realvækst ---- Boliginvesteringer 16,7 8,5 4,5-4, -4, Øvr. bygge- og anlægsinv. -2, 12,8 7, 2, 1,5 Værditilvækst 6,2 7,8 4,5 -,5 -, Vækst i pct. --- Produktivitet,6 1,9 1,9,6,5 - Niveau Ændring Beskæftigelse (1 pers.) , * prognose Kilde: Adams databank og AErådet. I 7 skønner vi positive vækstbidrag fra både boliginvesteringer og øvrige bygge- og anlægsinvesteringer, dog tror vi, at væksten i disse vil være noget lavere end i 6. Vi forventer derfor samlet en vækst på 4½ pct. i 7. Denne vækstrate er dog stadig markant højere end den gennemsnitlige vækst i perioden 199-5, der har været på knap 2 pct. I 8 og 9 forudser vi et fald i boliginvesteringerne og dermed også et negativt bidrag til væksten i bygge- og anlægssektoren. Modsat forventes et lille positivt bidrag fra de øvrige bygge- og anlægsinvesteringer ekskl. boliginvesteringer. Samlet set forventer vi en afmatning i 8 og 9 med en negativ vækst på omkring en halv pct. i begge år. I vores seneste prognose forudså vi en noget hurtigere vending i bygge- og anlægssektorens aktivitet. Men dels er der endnu ingen tegn på faldende aktivitet, og dels er der tilsyneladende kommet godt gang i de bygge- og anlægsinvesteringer ekskl. bolig. Boliginvesteringer Der findes flere forskellige indikatorer for udviklingen i boliginvesteringerne. Figur 4 viser udviklingen i det påbegyndte boligbyggeri og boliginvesteringerne. Det påbegyndte boligbyggeri er en rimelig indikator for boliginvesteringerne med ca. et halvt års forsinkelse. Det er dog vigtigt at pointere, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem de to variable. Det påbegyndte boligbyggeri viser tilgangen til det samlede boligbyggeri under opførelse, og boliginvesteringerne afspejler udviklingen i det samlede boligbyggeri under opførelse. Det betyder, at faldet i påbegyndelserne indikerer en afmatning i boligbyggeri under opførelse og dermed snarere en stagnering end et fald i boliginvesteringerne.

8 8 Figur 4. Udvikling i påbegyndt boligbyggeri og boliginvesteringer Påbegyndt beboelse, 1 m Boliginvesteringer, mia kr ( priser) Påbegyndt boligbyggeri M2, fremrykket 2 kvartaler Justeret påbegyndt boligbyggeri, fremrykket 2 kvartaler Boliginvesteringer, højre akse Anm.: Justeringen i tallene for boligbyggeriet er foretaget, da der historisk har været store revisioner af disse tal. Der er opjusteret med den historiske revision fire kvartaler tilbage. Uden revision ville det påbegyndte boligbyggeri være faldet yderligere. Kilde: Danmarks Statistik og Aerådet. Samlet set giver indikatorerne for boliginvesteringerne ikke noget entydigt billede af den fremtidige udvikling. På den ene side peger vores indikator for boliginvesteringerne, der bygger på det påbegyndte byggeri, nedad allerede i 4. kvartal 6. På den anden side tegner indikatorerne for bygge- og anlægssektoren ikke noget billede af vigende aktivitet. Således ligger den sammensatte konjunkturindikator fortsat på et meget højt niveau, ligesom ordrebeholdningen ligger på et historisk højt niveau, jf. figur 5. Figur 5. Udviklingen i ordrebeholdningen i bygge- og anlægssektoren Nettotal Nettotal Sæsonkorrigeret Trend Kilde: Danmarks Statistik samt egen sæsonkorrektion

9 9 En af forklaringerne på, at de gode tider fortsætter for bygge- og anlægssektoren trods et tilsyneladende vigende påbegyndt boligbyggeri, kan være, at der de senere år har været stor ophobning af opgaver herunder især renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Vi tror, at disse opgaver er blevet udskudt på grund af et meget højt aktivitetsniveau fra nybyggeri, og at de derfor først vil blive udført i 7. Det er derfor ikke nybyggeri der holder hånden under boliginvesteringerne i 7. Vi forventer, at de udskudte aktiviteter vil modvirke et fald i byggeriet i 7, men forudser derefter at boliginvesteringerne vil falde, jf. figur 6. Figur 6. Udviklingen i boliginvesteringerne mia. kr. (-priser) K1 K3 1K1 1K3 2K1 2K3 3K1 3K3 4K1 4K3 5K1 5K3 6K1 6K3 7K1 7K3 8K1 8K3 9K1 9K3 7 mia. kr. (-priser) 5 Kilde: Adams databank og AErådet Udviklingen i boliginvesteringerne flugter fint med vores forventninger til skønnene for udviklingen i boligpriserne. Der har historisk været en meget pæn sammenhæng mellem den reale kontantpris (prisen på enfamilies huse sat ift. prisen på boliginvesteringerne) og boliginvesteringerne. Vi forventer at den reale kontantpris vil stagnere i 7 og derefter falde en smule i 8 og 9, jf. figur 7.

10 1 Figur 7. Udviklingen i den reale kontantpris og boliginvesteringerne Indeks = Indeks =1 Relativ kontantpris Boliginvesteringerne i -priser Anm.: Den lodrette linie angiver skellet mellem faktiske data og vores prognose. Den reale kontantpris er givet ved prisen på enfamilies huse, ift. prisen på boliginvestering. Kilde: Adams databank og AErådet. Hvis det viser sig, at kontantpriserne ikke stagnerer i vores prognoseperiode, men i stedet falder, er der risiko for et større fald i boliginvesteringerne. Produktivitet Produktivitetsvæksten har generelt ikke været høj inden for bygge- og anlægssektoren de seneste år, hvor produktiviteten i gennemsnit kun er steget med godt en halv pct. om året. Vi forventer en produktivitetsvækst et godt stykke over normalen i 7, mens vi i 8 og 9 forventer en produktivitetsvækst lidt under normalen. De nyeste tal peger på, at produktiviteten de seneste år har ligget højt i forhold til normalen. En af årsagerne til den historisk høje produktivitetsvækst kan være den øgede brug af udenlandsk arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren, der ikke er registreret i statistikken, jf. boks 2 i vores oktober 6 prognose, Arbejdsmarkedet: Kapacitetsgrænsen nærmer sig. Det kan have hævet produktiviteten, uden at der reelt har været tale om en produktivitetsstigning, jf. boks 2. En anden årsag kan være de seneste års markante vækst i nybyggeriet. Nybyggeri er generelt meget mekaniseret end renoveringsopgaver hvilket betyder, at perioder med meget kapitalintensivt arbejde vil øge produktiviteten.

11 11 Beskæftigelse og kapacitet Som resultat af det historisk høje aktivitetsniveau har kapaciteten i byggeog anlægssektoren været hårdt presset de seneste år. Figur 8 viser udviklingen i antallet af flaskehalse og arbejdskraftmangel. Figur 8. Udviklingen i antallet af opgjorte flaskehalse og mangel på arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren Pct. Antal Arbejdskraftmangel flaskehalse (højre akse) Anm.: En flaskehals defineres som En mere end rent midlertidig efterspørgsel fra virksomhederne i en region efter arbejdskraft med bestemte faglige kvalifikationer, der ikke kan tilfredsstilles med ledig arbejdskraft.. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik Indikatoren for mangel på arbejdskraft har været stødt stigende siden starten af 4. Gennem 6 har indikatoren dog været faldende hvilket peger mod, at manglen på arbejdskraft er aftaget i bygge- og anlægssektoren. Til trods for den generelle tendens til fald i arbejdskraftmangel ligger indikatoren i dag på samme niveau som for et år siden, hvilket stadig er et historisk højt niveau. Samme indikation får man, når man ser på udviklingen i antallet af flaskehalse fra Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse. Flaskehalsene accelererede kraftigt i perioden 2. kvartal 5 til 3. kvartal 6, hvor de lå på et historisk højt niveau. I 4.kvartal er stigningen stoppet, og flaskehalsene er faldet marginalt. Udviklingen i indikatoren for arbejdskraftmangel og indikatoren for flaskehalse peger begge i retning af et mindre presset arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægssektoren i fremtiden. Vi forventer, at beskæftigelsen i byg-

12 12 ge- og anlægssektoren topper i løbet af 7, hvorefter den vil falde, jf. figur 9. Figur 9. Beskæftigelsesudviklingen i bygge- og anlægssektoren K1 K3 1K1 1K3 2K1 2K3 3K1 3K3 4K1 4K3 5K1 5K3 6K1 6K3 7K1 7K3 8K1 8K3 1. personer 9K1 9K personer Kilde: Adams databank og AErådet Beskæftigelsen forventes på årsgennemsnit at stige med 4.5 personer fra 6 til 7. Det betyder dog ikke, at vi vil se en stigning i beskæftigelsen gennem 7, da stigningen skyldes et højt udgangsniveau fra 6. I 7 skønner vi, at bygge- og anlægsbeskæftigelsen vil toppe med omkring 186. beskæftigede hvorefter beskæftigelsen vil falde med omkring personer på årsgennemsnit i både 8 og 9. Til trods for beskæftigelsesfald i både 8 og 9 vil beskæftigelsen stadig ligge på et historisk meget højt niveau. Private serviceerhverv De private serviceerhverv har de seneste år været præget af høj aktivitet og stigende beskæftigelse. Vi forventer, at væksten vil aftage ind i 7, men stadig ligge over det historiske gennemsnit. Beskæftigelsen vil fortsat stige om end mindre end i 6. I årene 8 og 9 forventer vi en yderligere afdæmpning, men fortsat pæne vækstrater og stigende beskæftigelse. Vækst Væksten i 7 er drevet af høj vækst i forbruget af tjenester, mens det samlede private forbrug gearer ned. Også det offentlige vare- og tjenestekøb bidrager til væksten i 7 med pæne vækstrater. I årene 8-9 forventer vi en nedgearing af væksten, der dog stadig vil ligge over det historiske

13 13 gennemsnit på 2,3 pct. i perioden For perioden 6-9 ventes en årlig gennemsnitlig vækst på 3,3 pct. Den positive forventning til væksten i 7 underbygges af den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhverv, der toppede i sommeren 6, men stadig ligger på et højt niveau. I forhold til seneste prognose er væksten i 6 opjusteret med 1 pct. point. Det sker på baggrund af de reviderede nationalregnskabstal for 3.kvartal. De nyeste tal viser, at 6 tegner til at blive et rekordår for de private serviceerhverv med en vækst på knap 5 pct. Også udviklingen i beskæftigelsen har været rekordstor, her ses en stigning i 6 på 38. personer. En så stor stigning i beskæftigelsen i de private serviceerhverv er ikke set i over 3 år. Tabel 3 viser nøgletallene for de private serviceerhverv. Tabel 3. Nøgletalstabel for servicesektoren 5 6* 7* 8* 9* Efterspørgselsindikatorer: Realvækst i pct Privat forbrug 4,2 3,2 2, 1,7 1,7 Forbrug af tjenester 4,4 3,5 4, 2,5 3, Off. vare- og tjenestekøb 4,6 3,7 3,7 2,9 2,8 Tjenesteeksport 1) 8,7 5,9 5,9 2,1 2, vækst i pct Værditilvækst 1) 4,1 4,9 3,4 2,5 2,4 Produktivitet 1) 2,2 1,8 1,7 1,7 1,8 --- niveau ændring Beskæftigelse (1 pers.) 1) * prognose 1) Ekskl. søtransport Kilde: Danmarks Statistik og AErådet. Produktivitetsvæksten lå højt i 6, og vi forventer et fortsat højt niveau de kommende år. For perioden 6-9 forventer vi gennemsnitligt en produktivitetsvækst på 1,7 pct., hvilket er noget over det historiske gennemsnit i perioden på knap 1 pct. Den høje produktivitetsvækst kommer i en periode, hvor beskæftigelsen stiger kraftigt, og der samtidigt er mangel på arbejdskraft. Der er tegn på, at svagere grupper er kommet i arbejde i bl.a. de private serviceerhverv, men det er altså stadig lykkedes at holde en høj produktivitetsvækst.

14 14 Beskæftigelse og kapacitet I vores seneste prognose undrede vi os over, at situationen på arbejdsmarkedet endnu ikke var slået ud i flaskehalse i de private serviceerhverv. De seneste to kvartaler har givet et noget andet billede. Som figur 1 viser, er flaskehalsene eksploderet i 3. og 4. kvartal og ligger nu højere end sidste periode med pres på arbejdsmarkedet i 1. Udviklingen passer bedre med det billede, der ellers tegnes af de private servicerehverv, med høj vækst og kraftigt stigende beskæftigelse. Figur 1. Udviklingen i antallet af opgjorte flaskehalse i private serviceerhverv kvt kvt 1 3. Kvt Kvt. 1 1.kvt kvt 2 3. Kvt Kvt. 2 1.kvt kvt 3 3. Kvt Kvt. 3 1.kvt kvt 4 3. Kvt Kvt kvt Kvt. 5 3.Kvt.5 4. Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt. 6 Anm.: En flaskehals defineres som En mere end rent midlertidig efterspørgsel fra virksomhederne i en region efter arbejdskraft med bestemte faglige kvalifikationer, der ikke kan tilfredsstilles med ledig arbejdskraft.. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsen i de private serviceerhverv er vokset kraftigt de seneste år. Vi forventer, at beskæftigelsen fortsat vil stige gennem 7 og samlet stige med 21. personer i forhold til 6. Figur 11 viser beskæftigelsesudviklingen for de private serviceerhverv. I årene 8 og 9 forventer vi fortsat stigninger i beskæftigelsen, om end de bliver mindre end i 7.

15 15 Figur 11. Beskæftigelsen i de private serviceerhverv K1 K3 1K1 1K3 2K1 2K3 3K1 3K3 4K1 4K3 5K1 1. personer 5K3 6K1 6K3 7K1 7K3 8K1 8K3 9K1 9K personer Kilde: Adams databank og AErådet Det er udviklingen i den private servicebeskæftigelse, der driver beskæftigelsesudviklingen de kommende år. I 7 stiger den samlede beskæftigelse med omkring 24. personer heraf 21. i de private serviceerhverv. Efter 7 er det alene beskæftigelsesvæksten i de private serviceerhverv, der gør, at den samlede beskæftigelse vokser. I 8 og 9 forventes således et fald i beskæftigelsen i såvel bygge og anlæg som industrien. Det pres, der indtil nu har været på arbejdsmarkedet i bygge- og anlægssektoren, vil således i fremtiden i stigende grad ses i de private serviceerhverv.

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé:

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN ARBEJDSMARKEDET. 18. juni Resumé: 1. juni af Louise Hansen og Martin Madsen (33771) Resumé: INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet, selvom ledigheden fortsat falder. Tendenserne er særligt tydelige på boligmarkedet

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN

INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN 14. oktober 2 Martin Madsen (33771) INDIKATORER PÅ KONJUNKTURSITUATIONEN Konjunkturerne er toppet. Notatet gennemgår 19 konjunkturindikatorer omkring det private forbrug, i bygge- og anlægssektoren samt

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Prognose for arbejdsmarkedets tre hovederhverv april 212 Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Udsigterne for de tre private hovederhverv tegner lidt lysere end i efteråret 211. Samlet set

Læs mere

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Efter recessionen venter der de tre private hovederhverv bygge- og anlægssektoren, industrien og den private servicesektor yderligere tre magre

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Prognose: flere private job forsvinder i år

Prognose: flere private job forsvinder i år Arbejdsmarkedsprognose, april 213 Prognose: 11. flere private job forsvinder i år AE s prognose for det danske arbejdsmarked forventer, at vi vil se 11. job gå tabt i 213 i de tre private hovederhverv;

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

21.000 flere private job frem mod 2015

21.000 flere private job frem mod 2015 Arbejdsmarkedsprognose for de tre private hovederhverv, september 213 21. flere private job frem mod 215 De seneste måneders nøgletal tyder på bedre tider i dansk økonomi. AE s arbejdsmarkedsprognose peger

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag oktober Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag Bygge- og anlægssektoren er fortsat meget hårdt ramt af den økonomiske krise. Rekordmange boliger er til salg og rekordmange erhvervslokaler

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Økonomisk rapport, juni 2011

Økonomisk rapport, juni 2011 Økonomisk rapport, juni 211 Analysen giver en status på den aktuelle situation i dansk økonomi med særligt fokus på byggeog anlægssektoren. af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted, stud.polit. Niels Storm

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere