Foretræde om sygedagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foretræde om sygedagpenge"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge specielt vedr. langvarige forløb. Her mener vi at kunne finde støtte i de praksisundersøgelser, der foretaget på området og som også medsendes i forbindelse med foretrædet. Vi opfatter problemet som værende politisk/strukturelt og ikke mindst som et økonomisk problem. Alle kommuner oplever jo problemer med at få økonomien til at hænge sammen og er derfor nødsaget til at spare, hvor spares kan. Da vi ser en opgave i, at sætte fokus på området som en del af vort forsvar for velfærden, ser vi frem til en god og konstruktiv debat om problemerne. Personen i den første af de 17 cases vil deltage i foretrædet. Sektioner i Region Sjælland LO Sektionerne og FTF i Region Sjælland, har den 25. september 2007, i fællesskab arrangeret høring om mennesker på langvarige sygedagpenge. Det gjorde vi fordi vi har en fælles oplevelse af, at flere og flere medlemmer kommer i klemme i den kommunale sagsbehandling. Sygedagpenge til langvarigt syge udbetales jo til personer, der som følge af sygdommen i forvejen er i en svær og ofte sårbar situation. Hvilket stiller specielle krav til den kommunale sagsbehandling. Vi medsender, sammen med denne anmodning om foretræde, 17 case eksempler på sygedagpengeforløb, der efter vores opfattelse er gået galt. Når eksemplerne gennemlæses sidder man tilbage med en følelse af, at her er nogle mennesker, der er kørt over. De er ganske enkelt ikke med i sagsbehandlingen og forstår derfor ikke de krav der stilles til dem. De 17 sager, som er meget forskellige både i indhold og form har det til fælles, at de er eksempler manglede anerkendelse og accept af de følelser og oplevelser som de sygemeldte har. Fagbevægelsen, både i LO og i FTF, har en fælles oplevelse af problemet er stigende. Vi er selvfølgelig godt klar over, at de 17 sager på ingen måde afspejler den samlede kommunale sagsbehandling på sygedagpenge området. Heldigvis går mange sager godt og der er mange, der får en god og værdig behandling i det kommunale system. Vi vil derfor på ingen måde indlede en heksejagt på hverken enkelte kommuner eller enkelte sagsbehandlere. På vegne af LO sektioner i Region Sjælland og FTF Region Sjælland. Henrik Kjær Formand for LO Midtsjælland. Side 1 af 34

2 Case 1: 1): Kort resumé af medlemmets fortid og tilværelse, indtil aktuel sygemelding. (Herunder familieforhold, uddannelse, bolig etc. Kun oplysninger som efter din vurdering er socialfagligt relevante. Eller nødvendige for at beskrive sagen. B er 51 år og har de sidste 2 ½ år været ramt afkræft i endetarmen og senere lymfekræft. Hun har været igennem adskillige operationer, senest i december 2006, hvor alle lymfer i venstre lyske og ben blev fjernet. Hun har fået stomi som følge af kræftsygdommen. B har været igennem både stråle- og kemobehandling. B er gift og bor i eget hus. Der er et godt netværk, dog er ægtefælle ikke så forstående for B s aktuelle situation. B har to voksne børn samt barnebarn. B har afsluttet folkeskolens 10. klasse. Herefter havde hun i mange år ufaglært arbejde. Uddannet som hjemmehjælper og senere social- og sundhedshjælper i 1998 og Arbejdet indenfor ældreområdet frem til sygemelding i oktober B har en god arbejdsidentitet. 2): Beskrivelse af det konkrete sygeforløb. (Herunder også samarbejdsparters rolle, beskrivelse af sagsbehandling. Samt hvilke oplysninger der er fremkommet eller netop ikke fremkommet og hvornår). Beskriv kun det du vurderer er relevant for sagen og for andres forståelse. B blev sygemeldt 7. oktober Sygedagpengene blev i slutningen af oktober 2005 forlænget med begrundelsen at, det var overvejende sandsynligt at B skulle revalideres. Lægerne vurderer i maj 2006 at B er helbredt for sin kræftlidelse. Kommunen stopper derfor udbetalingen af sygedagpenge. Få dage før udbetalingen stopper, mærker B atter en knude. B kontakter straks kommunen og beder om at sygedagpengene ikke stoppes. Kommunen sætter sygedagpengene i bero og henviser B til kontanthjælp. B er ikke berettiget til kontanthjælp grundet ægtefælles indtægtsforhold. B får undersøgt knuden, og det viser sig, at knuden skal bortopereres, hvilket sker i slutningen af juli Kommunen indhenter i august 2006 lægelige oplysninger. De forelægges kommunens lægekonsulent. Lægekonsulenten er enig i sagsbehandlers vurdering af, at der er tale om en langvarig sygemelding, men er i tvivl om, hvad sagsbehandler mener, når denne skriver at lidelsen ikke kan antages at være livstruende. Lægekonsulenten mener, at lidelsen er livstruende, men ikke umulig at helbrede. Kommunen beslutter i midten af september 2006, at der ikke er forlængelsesmuligheder i sygedagpengesystemet. B henvises igen til kontanthjælp, som hun ikke er berettiget til grundet ægtefælleforsørgelse. Den faglige organisation er B behjælpelig med en klage over kommunens afgørelse. Der argumenteres for at kommunen bør bede behandlende læge vurdere prognose for sygdommen og dens følgevirkninger i forhold til en arbejdsevne. Efter kommunens genvurdering oversendes sagen til det sociale nævn og senere til beskæftigelsesankenævnet, hvor sagen fortsat afventer en afgørelse. Side 2 af 34

3 3): Hvor står sagen nu i forhold til sagsbehandlingen? De hårde aktuelle facts & jura. 4): Opsummering af medlemmets aktuelle situation? (relevante socialfaglige oplysninger, vurderinger & konklusioner). 5): Evt. supplerende oplysninger. B har nu i et år været henvist til ægtefælleforsørgelse. Hun har været igennem to store kræftoperationer, og er heldigvis i bedring. Der er dog mange følgevirkninger efter det lange sygdomsforløb. B vurderer selv, at hun aldrig mere får en fuld arbejdsevne. Ægteskabet har været i stor krise på grund af den uafklarede økonomiske situation. Der ventes på en afgørelse fra beskæftigelsesankenævnet. B er startet i arbejdsprøvning i maj 2007, hvor arbejdsevnen skal afklares. Arbejdsprøvningen foregår uden indtægt for B. Den faglige organisation mener, at kommunen allerede efter lægekonsulentens udtalelse i 2006, dels burde have forlænget sygedagpengene dels burde de have indhentet lægelig vurdering af prognose samt følgevirkningernes indflydelse på B s arbejdsevne. Den faglige organisation vurderer ud fra sagens akter, at B som minimum burde have været visiteret til fleksjob. Klagesystemet er alt for langsommeligt. Det er yderst kritisabelt. Der er nu gået et år siden B mistede sin egen-indtægt. Frem til det tidspunkt hvor sygedagpengene ophører, har B oplevet sig set og hørt af kommunen. I det efterfølgende klageforløb har B følt sig ladt i stikken af kommunen. Klagesagen trækker i langdrag, dels fordi kommunen var længe om at få den sendt videre i systemet, dels kommunalreformens indvirkning på klagesager. B oplever tiden efter ophøret af sygedagpengeudbetalingerne som psykisk meget belastende. B oplever det utilfredsstillende at skulle arbejdsprøves uden at få en forsørgelsesydelse, samt at jobkonsulenten ikke har ydet et tilfredsstillende kvalificeret arbejde. Side 3 af 34

4 Case 2: 1): Kort resumé af medlemmets fortid og tilværelse, indtil aktuel sygemelding. (Herunder familieforhold, uddannelse, bolig etc. Kun oplysninger som efter din vurdering er socialfagligt relevante. Eller nødvendige for at beskrive sagen. 2): Beskrivelse af det konkrete sygeforløb. (Herunder også samarbejdsparters rolle, beskrivelse af sagsbehandling. Samt hvilke oplysninger der er fremkommet eller netop ikke fremkommet og hvornår). Beskriv kun det du vurderer er relevant for sagen og for andres forståelse. Gift. Bor i lejlighed. Der er 4 hjemmeboende børn under 18 år. Hustru angiveligt ikke i arbejde. Udgået af 9. klasse. Har haft fuldtidsarbejde på forskellige fabrikker fra 1984 til Starter som selvstændig i 2½ år med salg af frugt og grønt mv. Fra 2003 til 2003 ansat ved rengøringsfirmaer. Opsagt pga. langtidssygdom. Sygemeldes fra maj 2003 i forbindelse med færdselsuheld påkørsel. Forsøges forgæves revalideret med erhvervelse af erhvervskørekort. Henvises til revalideringsinstitution som bl.a. iværksætter arbejdsprøvning på benzin tank. Mener sig ude af stand til at arbejde, også på nedsat tid pga. smerter i skulder, lænd og ryg. Kommunen har udbetalt sygedagpenge til , revalideringsydelse til og så igen sygedagpenge fra Kommunen bringer sygedagpenge til ophør medio juni Der findes ikke realistisk at iværksætte revalidering, idet de fysiske barrierer for nuværende er massive. Man henviser til manglende objektive fund ved undersøgelser og fleksjob afslås, idet der ikke er konstateret nogen varig begrænsning af arbejdsevnen. Der meddeles også afslag på påbegyndelse af pensionssag. A undlader at anke kommunens afgørelse 3): Hvor står sagen nu i forhold til sagsbehandlingen? De hårde aktuelle facts & jura. A søger om udbetaling af helbredsmæssige ydelser fra Industriens Pension. I Industriens Pension foretager man selv en vurdering af pågældendes arbejdsevne. I modsætning til praksis i andre pensionsforeninger, er kommunens afgørelse kun vejledende. Efter at have set på sagen igen 10. april 2006 på baggrund af henvendelse fra advokat, vurderer Industriens Pension at A`s arbejdsevne er nedsat med 2/3. På baggrund heraf, genoptager kommunen spørgsmålet om førtidspension til fornyet vurdering, og d. 24. november 2006 tilkendes der førtidspension. 4): Opsummering af medlemmets aktuelle situation? (relevante socialfaglige oplysninger, vurderinger & konklusioner). Får aktuelt udbetalt førtidspension samt invaliditetsydelser fra pensionsforsikring. Side 4 af 34

5 5): Evt. supplerende oplysninger. Vi har en anden sag, hvor Industriens Pension ligeledes har vurderet arbejdsevnen nedsat med over 2/3. I den havde kommunen (anden kommune) også bragt sygedagpenge til ophør, med samme begrundelser som i ovenstående. Det rejser mindst 2 problemstillinger i relation til kommunernes administrationen af sygedagpenge. For det første, at kommuner og pensionsforsikringer ser afgørende forskelligt på arbejdsevne ved sygdomme kendetegnet ved smerter, uden objektive fund. For det andet, at den enkelte sygedagpengemodtager således kan være afhængig af om han har sin arbejdsmarkedspension i et af de selskaber der læner sig op ad kommunens vurdering, eller i et af de selskaber der foretager egen vurdering. Retssikkerhedsmæssigt er ovenstående særdeles betænkeligt. Ydermere kan der være det problem, at afgørelser begge steder kan tænkes at være præget af, om det er den sygemeldte selv der retter henvendelse eller en advokat. Side 5 af 34

6 Case 3: 1): Kort resumé af medlemmets fortid og tilværelse, indtil aktuel sygemelding. (Herunder familieforhold, uddannelse, bolig etc. Kun oplysninger som efter din vurdering er socialfagligt relevante. Eller nødvendige for at beskrive sagen. 2): Beskrivelse af det konkrete sygeforløb. (Herunder også samarbejdsparters rolle, beskrivelse af sagsbehandling. Samt hvilke oplysninger der er fremkommet eller netop ikke fremkommet og hvornår). Beskriv kun det du vurderer er relevant for sagen og for andres forståelse. Tømrer. Ankelbrud, åbent benbrud ved arbejdsulykke. Bor i eget hus. Gift, ægtefælle i fuldtidsarbejde. Har 2 hjemmeboende børn under 18 år. Sygemeldes fra pga. ankelbruddet. Operation og efterfølgende genoptræning hos fysioterapeut. Maj Fysioterapeut standser behandling, da den alligevel ikke hjælper på generne. Juni Kommunen meddeler LA, at de mener han kan raskmeldes selvom der er udtalte skånehensyn i forhold til tømrerfaget og evt. videre behandlingsmuligheder ikke er afklaret. Vi skriver til kommunen som dernæst erklærer sig enig i, at arbejdsevnen er truet og at der er behov for udarbejdelse af ressourceprofil. Vi påpeger tillige retssikkerhedslovens 7a om kontakt til bl.a. fagforening. 12. august Kommunen meddeler sin vurdering af, at LA vil kunne påtage sig passende arbejde som ikke belaster fodleddet f.eks. chaufførarbejde. Revalidering findes ikke nødvendig idet man mener, at han vil kunne påtage sig ufaglært arbejde hvor benet ikke belastes. Anke indgives. Kommunen er på det tidspunkt bekendt med, at LA skal opereres igen i oktober Men indtil da, må han gå ud og søge andet arbejde. 15. september 2005 sender vi kopi af speciallægeerklæring til kommunen hvor der står, at LA ikke er færdigbehandlet. Kommunen fastholder ophør af sygedagpenge. Henviser til, at han ikke er uarbejdsdygtig i ethvert erhverv. 23. januar Statsamtet Roskilde giver os medhold i anken. 3): Hvor står sagen nu i forhold til sagsbehandlingen? De hårde aktuelle facts & jura. Statsamtet gav os d. 23. januar 2006 medhold i anken. Det sociale nævn hjemviser til fornyet behandling og afgørelse. Kommunen vurderer i anke skemaet af 9. oktober 2005, at De kan påtage Dem arbejde med skiftende arbejdsstillinger eller siddende arbejde eksempelvis arbejde som chauffør. Det fremgår af uddybende anke af 21. november 2005 at De kun er i besiddelse af et almindeligt kørekort, B. Det sociale nævn finder, at der ikke i sagen foreligger dokumentation for, at De d. 9. september 2005 var i stand til at kunne påtage Dem arbejde, som er passende, og som De helbredsmæssigt ville være i stand til at kunne klare på grund af lidelsen i venstre fodled, jf. dagpengelovens 5 stk. 1, og jf. Ankestyrelsens vejledning nr Side 6 af 34

7 Det sociale nævn pålægger derfor kommunen at genoptage udbetalingen af Deres sygedagpenge med virkning fra d samt tage stilling til, i hvilken periode De derefter opfylder betingelserne for dagpenge inden for varighedsbegrænsningen. Nævnet anmoder kommunen om i forbindelse med afklaringen af, hvorvidt De helbredsmæssigt er i stand til at kunne påtage Dem arbejde som er passende, at medinddrage Dem og Deres fagforening...nævnet har også lagt til grund, at kommunen har truffet afgørelse i sagen, uden at have afholdt en rundbordssamtale med Dem og Deres fagforening. Efterfølgende opereres LA 2 gange. Ind i mellem operationerne, er han i arbejdsprøvning i industri virksomhed, idet fremtidigt arbejde som tømrer er urealistisk. D. 9. november 2006 må LA og fagforeningen lave en detaljeret beskrivelse (3 sider) af arbejdsprøvningens forløb, efter at denne er afsluttet! Selvom det er kommunen der har skullet stå for opfølgning heraf. 4): Opsummering af medlemmets aktuelle situation? (relevante socialfaglige oplysninger, vurderinger & konklusioner). 5): Evt. supplerende oplysninger. Efter en længerevarende virksomhedspraktik, er LA marts 2007 blev ansat på fuld tid i industri virksomheden på ordinære vilkår. Det foruroligende i sagen var, at kommunen var af den holdning at sygedagpenge skulle ophøre, når det ikke var ethvert erhverv man var udelukket fra. Desuden undersøgte de slet ikke, hvilke krav der overhovedet blev stillet til det job de foreslog og om LA kunne opfylde de krav. Som jeg skrev i anken, vil der da nok altid være et eller andet arbejde man kan bestride hvad enten man er sagsbehandler, kirurg, ingeniør, fysioterapeut, flyttemand, jurist, hjemmehjælper eller lignende, imens behandling pågår. Hvis jeg som sagsbehandler kommer til skade med hovedet, er jeg noget hæmmet i mit job. Men jeg kunne jeg da nok udlevere MetroXpress ved en station eller lange smørrebrød over disken. Men skal mine sygedagpenge ophøre pga. det i øvrigt uanset om jeg fortsat har et ansættelsesforhold! Kirurgen der evt. får et håndledsbrud i forbindelse med en ski ulykke, kunne da sikkert også være opråber af numre ved Banko spil eller støttepædagog for et barn i SFO. Men det er ikke rimeligt, hvis sygemeldte i behandling henvises til, fuldstændig at omstille deres erhvervskarriere blot fordi et eller andet job i teorien kan bestrides. Side 7 af 34

8 Case 4: 1): Kort resumé af medlemmets fortid og tilværelse, indtil aktuel sygemelding. (Herunder familieforhold, uddannelse, bolig etc. Kun oplysninger som efter din vurdering er socialfagligt relevante. Eller nødvendige for at beskrive sagen. Gift. Ægtefælle i arbejde. Hjemmeboende barn under 18 år. Bor i eget hus uden for byen, begrænset offentlig transport. Fuldtidsarbejde fra 1972 til 2000 ( 28 år). Industriarbejde 26 år. Rengøringsarbejde 2 år (seneste). Altid ensidigt, fysisk belastende arbejde. Kortvarig skolebaggrund. Ikke forudsætninger for egentligt uddannelsesforløb. Langsomt tænkende og opfattende. Meget ansvarsbevidst og kvalitetsbevidst med det arbejde hun udfører. 2): Beskrivelse af det konkrete sygeforløb. (Herunder også samarbejdsparters rolle, beskrivelse af sagsbehandling. Samt hvilke oplysninger der er fremkommet eller netop ikke fremkommet og hvornår). Beskriv kun det du vurderer er relevant for sagen og for andres forståelse. Bliver i år 2000 syg pga. skulder og nakkelidelse, bliver opsagt fra rengøringsarbejdet. Sygemeldt 52 uger fra 2000 til Ingen afklarende eller revalideringsmæssige tiltag i det år der udbetales sygedagpenge. Bliver henvist til at gå i a-kassen, som forlanger arbejdsprøvning. Får så af kommunen bevilget 2 ugers praktik og 3 ugers vikararbejde med rengøring på nedsat tid, på kommunens eget rådhus. Kommunen tager ikke stilling til revalidering. Overgår efter de 5 uger til arbejdsløshedsdagpenge. Sygemeldes igen i oktober 2002 men får ingen penge. Kommunen vil ikke udbetale, henviser til at der er tale om en kronisk lidelse. Tager igen ikke stilling til revalidering. Overgår på ny til arbejdsløshedsdagpenge hvor forskellige jobsøgningskurser iværksættes og en virksomhedspraktik med rengøringsarbejde der viser klart skånebehov. Utallige henvendelser til arbejdsgivere på såvel deltids- som fuldtidsjob giver end ikke lejlighed til, at komme til samtale rejser vi derfor ansøgning om revalideringsmæssig støtte fra kommunen. Får ikke nogen aftale tid hos sagsbehandler trods adskillige rykkere hvilket vi til sidst må betragte som et afslag der kan ankes første samtale om den rejste revalideringsansøgning (udarbejdelse af ressourceprofil) modtager vi ressourceprofilen og den kommenterer vi i brev samme dag. Vi rykker flere gange for svar på, hvad der videre skal ske og erfarer i den forbindelse, at kommunen ikke er klar over at det er Side 8 af 34

9 Arbejdsformidlingen ikke a-kassen - der forestår aktivering for forsikrede ledige. 11. april 2005 er vi til møde i kommunen. TIB er repræsenteret fra a- kassen + faglig afdeling og derudover deltager erhvervsvejleder fra Arbejdsformidlingen. På mødet erfarer vi, at kommunen reelt har givet afslag på ansøgning om revalidering uden at give besked til ansøger eller andre. Kommunen vil gerne iværksætte en arbejdsprøvning men tror fejlagtigt, at a-kassen kan udbetale ydelser mens kommunen arbejdsprøver! Mht. sygedagpenge henviser man til manglende grundlag fordi L. har en kronisk lidelse. Vi bestiller tid hos byens borgmester og er til samtale. 22. maj 2005 er L. til samtale hos psykolog efter henvisning fra kommunen. 30. juni 2005 er L. til undersøgelse hos speciallæge i reumatologi efter henvisning fra kommunen. 7. juli 2005 er vi til møde med faglig leder og sagsbehandler. Skriftligt bekræftes aftale om: - afklarende arbejdsprøvning af indtil 3 måneders varighed - udbetaling af sygedagpenge under arbejdsprøvning - henvisning til lægeundersøgelser om behandlingsmuligheder Dagpengeret (arbejdsløshedsdagpenge) ophører med udgangen af august 2005 efter ledighed fra august 2005 overgår L. til sygedagpenge. 1. november 2005 er L. til undersøgelse hos speciallæge i reumatologi efter henvisning fra egen læge og han foretager (i modsætning til den af kommunen anvendte læge) UL skanning! men endelig, er der en speciallæge i Ringsted som finder ud af hvad der er galt og henviser til operation. November Formidlingscentret skriver fejlagtigt, at der alene er tale om optræning af arbejdsevne med henblik på raskmelding i a- kassen. Vi skriver til kommunen herom idet dagpengeret er ophørt. Formidlingscentret iværksætter så afprøvning med et arbejdsindhold, der ganske enkelt ikke eksisterer på det danske arbejdsmarked. 20. december Vi søger om bevilling af et kursusforløb på 12 uger som er strikket sammen til netop kvinder som L. Kan sagtens gennemføres trods henvisning til operation. 8. februar OPERATION og efterfølgende fysiurgisk behandling. 29. marts Vi anbefaler på ny henvisning til omtalte kursus. Side 9 af 34

10 18. maj Vi spørger på ny ind til hvad der skal ske. 20. juni Vi bringer på ny sagen i erindring. 27. juni 2006 afholdes der møde i kommunen og aftales iværksættelse af længerevarende arbejdsprøvning samt bevilling af rengøringskurser. Den 1. september 2006 erfarer fagforeningen, at der alene blev tale om 4 ugers rengøringsarbejde (uge 30 til 33) igen på kommunens egne faciliteter og på nedsat tid hvorefter man henviste hende til at tage et job hos ISS på 12½ time ugentlig som forsørgelsesgrundlag. Alle rengøringskurser blev aflyst. Fuldtidsjob blev aldrig afprøvet. Kommunens tilbud af 4 ugers varighed fandtes tilstrækkeligt efter L s 7 år med ledighed og sygdom. Det er ringere end de 6 uger man selv kan råde over til kursus inden for det 1. års ledighed. L. overgik til 0 i indkomst. Parret er ikke berettiget til kontanthjælp. 3): Hvor står sagen nu i forhold til sagsbehandlingen? De hårde aktuelle facts & jura. 4): Opsummering af medlemmets aktuelle situation? (relevante socialfaglige oplysninger, vurderinger & konklusioner). Der er indgivet klage over kommunens afslag på revalideringsmæssig støtte og den verserer. Vil om nødvendigt blive fulgt op af klage til Folketingets Ombudsmand. To gange har L. fået udbetalt sygedagpenge i næsten 52 uger, uden at der er iværksat nogen relevante aktiviteter der kunne bedre hendes muligheder for job. To gange er der ageret i 11. time, med et utilstrækkeligt tilbud. Der er fra kommunens side aldrig givet svaret på de ansøgninger om kurser, som vi har rejst. ******** L. er helt klart en af de personer der har brug for den støtte, de tilbud som netop en kommunal forvaltning kan iværksætte. Efter operationen har L. det langt bedre, men det står fortsat hen i det uvisse, om hun er i stand til at klare fuldtidsarbejde igen. L. indrykkede en annonce i avisen for at få job. Fik nogle få timers ansættelse om ugen, som var utilstrækkeligt som forsørgelsesgrundlag. Måtte ophøre, da arbejdsgiver krævede at hun selv skulle køre rundt til de private kunder. Har ikke kørekort eller bil. Gennem 2 måneder tog vi hver eneste mandag kontakt til arbejdsgivere, der annoncerede i Jobindex med jobs som L. fagligt og fysisk kunne bestride og som hun med offentlige transportmidler kunne nå frem til. Side 10 af 34

11 Vi oplevede utallige gange, at jobbet var besat selvom ansøgningsfristen ikke var udløbet eller, at der ikke som lovet blev ringet tilbage. Vejen med jobsøgning var igen overstrøet med nederlag. L. var bl.a. til samtale om et job i en industrivirksomhed hvor der i annoncen stod, at mødetiden var kl og det var der ingen problemer i at nå med toget. Men i virkeligheden, ville man gerne kunne råde over medarbejderne fra kl ved overarbejde. L. kunne tidligst nå at være der kl og det var ikke nok. Hun havde ellers fået kittel osv. på og de var på vej hen for at se afdelingen, men fik besked på at tage det af! Man kunne ikke bruge hende, når hun ikke ved overarbejde kun kunne møde et kvarter og ikke 2 kvarter før. 5): Evt. supplerende oplysninger. Vi fandt en jobmulighed på 20 timer fordelt på 2 forskellige byer! Køge og Roskilde. 2 dage arbejder hun i Køge, 2 dage i Roskilde. L. kører på knallert til stationen og tager det tidligst, mulige tog. Det har aldrig skortet på vilje fra L s side, men der skulle være nogen der var villige til at give hende en chance og hjælpe hende på vej. En rengøringskollega har fungeret som mentor og har stille og roligt lært L. op og har fået opbygget hendes selvtillid. Kommunen har intet ydet til arbejdspladsen og har overhovedet ikke fulgt op på L s situation. Bl.a. har man ikke forholdt sig til, at alle rengøringskurserne blev aflyst af kursusstedet. I stedet skriver man i ankesagen, at hun er kompenseret via kurserne! I dag er L. blevet fast ansat i stillingen med 20 timer om ugen. Afslutningsvis vil jeg fortælle, at et mandligt medlem fra samme kommune derimod blev arbejdsprøvet i 1 år med nedsatte sygedagpenge. Der var ingen der meddelte ham, at al støtte skulle ophøre, når blot der var et ledigt job på 12 ½ time om ugen. Side 11 af 34

12 Case 5: 1): Kort resumé af medlemmets fortid og tilværelse, indtil aktuel sygemelding. (Herunder familieforhold, uddannelse, bolig etc. Kun oplysninger som efter din vurdering er socialfagligt relevante. Eller nødvendige for at beskrive sagen. 2): Beskrivelse af det konkrete sygeforløb. (Herunder også samarbejdsparters rolle, beskrivelse af sagsbehandling. Samt hvilke oplysninger der er fremkommet eller netop ikke fremkommet og hvornår). Beskriv kun det du vurderer er relevant for sagen og for andres forståelse. 3): Hvor står sagen nu i forhold til sagsbehandlingen? De hårde aktuelle facts & jura. 4): Opsummering af medlemmets aktuelle situation? (relevante socialfaglige oplysninger, vurderinger & konklusioner). d. 4 dec var hun en glad pædagog der arbejdede på et fritidshjem i kommunen og skulle netop starte som SSP konsulent i same kommune, hendes ønskejob. Hun er bosat i et landsbysamfund på en nedlagt landbrug med mand og to børn. Meget aktiv pige. D. 5 dec blev hun påkørt bagfra og det ændrede lige med et hendes tilværelse. Kommunen opsagde hende fra begge jobs En speciellægeerklæring som forsikring Top Danmark har indhentet viser at der er varigt mén og hun har store smerter koncentrations og hukommelsesbesvær ect. En kort beskrivelse af sagen viser at der ikke har været relevant opfølgning i forløbet der er indhentet status erklæring fra egen læge d afholdes et møde i hendes daværende kommune og hvor der bliver drøftet varighedsbegrænsningen. SL foreslår en erhvervsevne vurdering og skaffer kontakt til biblioteket i kommunen. Dette sættes iværk dog uden deltagelse af kommunens sagsbehandler der nu er en sammenlagt kommune, Der laves en evaluering af Job/ liv Danmark, som viser skånebehov og ingen mulighed for at kunne varetage et job på fuldtid. Samt et forslag til anden afprøvning. Kommune ønsker ikke en anden afprøvning og stopper sygedagpengene på et grundlag hvor de vurderer at hun vilde være i bedring inden for nogle år uden at de indhentet noget lægeligt siden april Der er klaget over afgørelsen til Statsforvaltningen, Kontaktet Jobcenterchefen, medlemmet har skrevet til borgmesteren Sagsbehandlingen har været dybt kritisabel. Den overholder ikke de lovkrav som loven foreskriver. Der er ikke vist vilje til at få udnyttet Susannes resterhvervsevne. Retssikkerheden er skreddet. 5): Evt. supplerende oplysninger. Side 12 af 34

13 Case 6: 1): Kort resumé af medlemmets fortid og tilværelse, indtil aktuel sygemelding. (Herunder familieforhold, uddannelse, bolig etc. Kun oplysninger som efter din vurdering er socialfagligt relevante. Eller nødvendige for at beskrive sagen. Medlem er uddannet maskinarbejder. Har været på arbejdsmarkedet siden han var 17 år. Han har haft mange arbejdsophold, der er ophørt pga. forskellige årsager fx har arbejdet været for fysisk hårdt, arbejdsgiveren gik konkurs osv. Medlem er gift og har to børn, hvoraf den yngste er hjemmeboende ved sygemeldingen i Medlem har været ansat omkring 15 forskellige steder 2): Beskrivelse af det konkrete sygeforløb. (Herunder også samarbejdsparters rolle, beskrivelse af sagsbehandling. Samt hvilke oplysninger der er fremkommet eller netop ikke fremkommet og hvornår). Beskriv kun det du vurderer er relevant for sagen og for andres forståelse. Pågældende har haft mange års hårdt, fysisk arbejde, hvilket medfører slidgigt i begge skuldre. Slidgigten giver begrænsninger i arbejdsevnen, sådan at hård belastning, og tunge løft bør undgås for ikke at belaste arme/skuldre. Medlemmet bliver sygemeldt pr.28/9-04. For omkring 17 år siden, var medlem også sygemeldt for samme lidelse, men et jobskifte dengang gjorde, at medlem kom i arbejde igen. Skulderskaden er sket i perioden Medlem får den forkerte diagnose, så han ikke kan få behandling og hans tilstand er stationær. Medlem kan ikke få revalidering, så bliver raskmeldt og skal stå til rådighed for arbejde, der ikke er skulderbelastende. 3): Hvor står sagen nu i forhold til sagsbehandlingen? De hårde aktuelle facts & jura. 4): Opsummering af medlemmets aktuelle situation? (relevante socialfaglige oplysninger, vurderinger & konklusioner). 5): Evt. supplerende oplysninger. Medlem får først sin rigtige diagnose klarlagt under sin operation i l dag er medlem ikke længere sygemeldt. Hans skulder er blevet opereret. Den har det dog ikke helt godt, men han har i dag almindeligt arbejde. Se overstående. Side 13 af 34

14 Case 7: 1): Kort resumé af medlemmets fortid og tilværelse, indtil aktuel sygemelding. (Herunder familieforhold, uddannelse, bolig etc. Kun oplysninger som efter din vurdering er socialfagligt relevante. Eller nødvendige for at beskrive sagen. 2): Beskrivelse af det konkrete sygeforløb. (Herunder også samarbejdsparters rolle, beskrivelse af sagsbehandling. Samt hvilke oplysninger der er fremkommet eller netop ikke fremkommet og hvornår). Beskriv kun det du vurderer er relevant for sagen og for andres forståelse. Gift 52-årig sygeplejerske, uddannet siden 2000 og har haft arbejde som sådan med sidste ansættelse på 32 timer ugentlig ved kommunal hjemmepleje. Tidligere arbejdet som hjemmehjælper/sygehjælper og SOSA assistent. Medlemmet blev på grund af sygdom opsagt pr. 1.december 2005 med 5 måneders opsigelse. Medlemmet blev syg februar 2004, mistanke om muskelgigt, hvilket medlemmet blev medicineret for. Efter ½ års sygemelding påbegyndte medlemmet atter arbejde. Lidelsen blussede atter op sommeren 2005, hvor medlemmet havde mange problemer i hverdagen med vejrtrækningen, smerter og atter sygemeldt juli Sygemeldt 1 måned og efter afholdelse af ferie startede medlemmet langsomt op igen den 1. september 2005 på delvis raskmelding. Måtte atter sygemelde sig 2. september 2005 på grund af smerter. Medlemmet har været sygemeldt siden. Kommunen vurderede i september 2005, at der var behov for en afklaring af arbejdsevnen, hvorfor der blev iværksat virksomhedspraktik i plejecenter fra 1. oktober til 31. december I opstartsfasen med 7,5 timer ugentlig med øgning i perioden. Denne praktik magtede medlemmet ikke, og der blev herefter iværksat en virksomhedslignende praktik på sygeplejekontor med administrative opgaver, hvor medlemmet i en 3 måneders periode magtede timer ugentlig. Denne ordning blev kaldt arbejdsfastholdelse, og det fremgår af journal, at etablering af egentlig virksomhedspraktik med henblik på afklaring i forhold til fleksjob blev drøftet, men dette blev aldrig iværksat. Kommunen pegede på en bredere afklaring, og medlemmet blev fra 23. januar til 21. juli 2006 tilknyttet kommunens revahus. Herfra iværksattes en ny arbejdsprøvning, hvor medlemmet arbejdede timer ugentlig fra 1. marts til 4. april 06. Undervejs i forløbet fik medlemmet stillet diagnosen fibromyalgi, og ledegigt. Under afklaringsforløbet fandtes det nødvendigt med en psykologisk vurdering af medlemmet. Afklaringsforløbet i reva huset blev afsluttet med, at medlemmet fandtes urevaliderbar. Kommunen forespurgte telefonisk medlemmet i september 2006, om hun ønskede at søge førtidspension, hvilket medlemmet afviste. Trods dette meddelte kommunen skriftligt forlængelse af sygedagpenge udover varighedsbegrænsningen under henvisning til sag om pension. Medlemmet var således i god tro, at kommunen havde rejst sag. Kommunen meddelte medlemmet den 4. oktober 2006, at man ikke Side 14 af 34

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011.

D O M. Sagen angår en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse af 23. september 2011. D O M Afsagt den 30. september 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Ole Dybdahl og Martin Broms (kst.)). 3. afd. nr. B-659-13: 3F som mandatar for A (advokat Mads Krøger Pramming)

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Det Social-lægelige samarbejde Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Hvad er Socialmedicin?? Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, som har til formål at

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere