Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service. Opgaverne er blandt andet: Planlægning (kommuneplan og lokalplaner m.v.) Miljø, natur, skov og det åbne land Overfladevand og grundvand (vandløb og søer) Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder både myndighed og bestillerfunktion Byggesagsbehandling Kort, geodata o. lign. Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, køb/salg/leje, forsikring og risikostyring) Intern service (rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler) Center for Teknik & Miljø har to tilknyttede institutioner, Greve Brandvæsen og Park & Vej. Greve Brandvæsen Greve Brandvæsens opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Greve Brandvæsen er organisatorisk placeret i Teknik & Miljø hovedsageligt pga. opgaverne i relation til forebyggelse og afhjælpning af skader på ejendom og miljø. Park & Vej Park & Vej vedligeholder offentlige veje og grønne områder og udfører anlægsopgaver. Park & Vej er kontraktstyret og driver indtægtsdækket virksomhed ved at udføre opgaver for Greve Kommune og andre. Park & Vej er organisatorisk placeret i Teknik & Miljø, fordi den største bestiller i kommunen er netop Teknik & Miljø, og da det er Teknik & Miljø, der er ansvarlig for vej- og landskabsområdet. Centrets økonomiske ramme og ressourcer Teknik & Miljøs nettodriftsbevilling for 2010 er ca. 295 millioner kr. heraf 13 millioner kr. for Greve Brandvæsen og 2 millioner for Park & Vej. Greve Brandvæsens årlige omsætning er ca. 13,5 millioner kr., hvor Park & Vejs årlige omsætning er ca. 50 millioner. Anlægsbudgettet for 2010 er på ca. 140 mio. kr. I centret er der ca. 113 medarbejdere fordelt ca. således: 1 centerchef 6 sektionsledere 10 i Staben 41 i Byg & Vedligehold 22 i Intern Service 10 i Natur & Miljø 16 i Plan & Byg 6 i Vej & Landskab BUDGETOPLÆG

2 Derudover har Park & Vej 62 ansatte, mens Greve Brandvæsen har 4 faste medarbejdere og 50 frivillige. 2 - og tilhørende indsatsområder Økonomi- og Planudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Økonomi- og Planudvalgets område er det derfor ikke anlæg og vedligehold af bygninger/ejendomme der er opgaven, men derimod de tilknyttede serviceområder: Kantinedrift, administration af rengøringen af alle Greve Kommunes ejendomme, kopi og print, forsikring inkl. arbejdsskader og risikostyring, ejendomsdrift på Rådhuset samt Olsbækken og kommunens bilpark. Styringsmuligheder Drift af biler Som udgangspunkt er bildriften et styrbart udgiftsområde, idet der dog er visse bindinger i forhold til drifts- og budgetstyringen. Administrationen af området er besværet af, at andre af kommunens biler, hjemmeplejens biler m.v., budgetmæssigt er placeret i andre på Børne- og Ungeudvalget og på Social- og Sundhedsudvalget, og at budgetstyringen derved ikke understøtter en fleksibel, central driftsstyring områderne imellem. Se bilag om driftsbudgettet på budgetområderne 3.03 og Det vil derfor være hensigtsmæssigt at sammenlægge alle kommunens biler under et politisk udvalg Økonomi og Planudvalget. Hvis budgettet følger opgaveløsningen omkring central håndtering af kommunens biler, vil det give bedre muligheder for samlede og optimerede løsninger på drift af bilerne på det administrative område. Der er ingen økonomiske effekter. Drift af rengøring For rengøringsområdet er der som udgangspunkt tale om et styrbart udgiftsområde, idet der dog er visse kontraktlige bindinger i forhold til at reducere udgifterne. Udgifterne er indenfor servicerammen. For rengøringsområdet er kommunen bundet af kontrakt med forskellige rengøringsfirmaer indtil 2011, men med mulighed for at forlænge aftalerne i op til 2 år. I 2010 tages der stilling til, om gældende kontrakter skal forlænges eller opgaven sendes i udbud. Risikostyring For forsikringsområdet er handlemuligheden på længere sigt at fortsætte arbejdet med at forebygge skader mm. På denne måde mindskes udgifterne til hhv. forsikring og skadesdækning på de områder, hvor kommunen er selvforsikret. Dette kræver imidlertid fortsatte investeringer i materiel og i forebyggelse. Almindelig aftaleret, gældende lovgivning for bygninger og arbejdspladser At sikre at den service, der ligger i opgaverne, lever op til forventningerne og kan måle sig med andre tilsvarende services på kvalitet og pris, uanset om det er privat eller offentlig virksomhed der sammenlignes med. Udfordringen bliver bl.a. at tydeliggøre, hvilken service der ydes og den kvalitet, der kan forventes. At kunne yde den service, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere, indenfor de givne budgetrammer. BUDGETOPLÆG

3 Byggesager Der behandles årligt ca. 700 til 800 ansøgninger og anmeldelser samt henvendelser om byggeri. I en stor del af ansøgningerne søges der om dispensation fra regler i byggeloven eller planloven. I forbindelse med byggesagsbehandlingen samarbejdes med andre sektioner vedrørende f.eks. vej- og miljøforhold. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtiget til at kontrollere, om oplysningerne i Byggeog Boligregisteret er korrekt. Dette gøres i forbindelse med, at der er byggesager på ejendommen samt i forbindelse med, at ejere selv oplyser ændringer. Det er vigtigt, at registeret er korrekt, da det blandt andet er grundlaget for ejendomsbeskatningen. Bestemmelserne inden for byggesagsområdet er i stigende grad gjort individuel. Det betyder, at faste regler om f. eks. krav til afstand til skel er afløst af regler, hvor der skal ske en individuel vurdering af det konkrete projekt. Udfordringen inden for området er, at sagsbehandle sagerne hurtigst muligt inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Sagsbehandlingstiderne vil i 2010 blive offentliggjort på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. Byggesagsområdet er delvist brugerfinansieret, idet der kan opkræves gebyrer for byggetilladelser og anmeldelser af udhuse m.v. Der kan ikke opkræves gebyrer for behandling af klager over naboer m.v. samt generelle forespørgsler og landzonesager. Indtægten fra byggesagsbehandlingen er i størrelsesordenen 1,5 til 3,5 mio. kr. pr. år afhængig af størrelsen af de byggerier, der gives tilladelse til. Der må ikke opkræves gebyrer, som overstiger den reelle udgift til byggesagsbehandlingen. Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter opgaven primært vedligeholdelsen af samtlige kommunale ejendomme. Vedligeholdelsesomkostninger afholdes fra én fælles konto kaldet den store pulje. Styringsmuligheder Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift er primært den rationelle stordriftslinje. Almindelig aftaleret, gældende lovgivning for bygninger og arbejdspladser. At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. En stor og betydende udfordring er at begrænse energiudgifterne i de kommunale bygninger. Forskellige modeller prøves af her, og for den del af ejendomsporteføljen der omfatter Greve Kommunes 12 skoler, er der indgået aftale med en privat operatør om at begrænse BUDGETOPLÆG

4 energiforbruget i større skala (EPC-samarbejde). Over tid er det tanken at inddrage resten af den relevante ejendomsportefølje i dette arbejde. På vedligeholdelsesområdet er der også en udfordring, i at bevare bygningernes funktionalitet og værdi ved systematisk vedligeholdelse. De fleste ejendomme har enten vedligeholdelsesmæssigt eller funktionelt efterslæb, og en større og større andel af midlerne anvendes til afhjælpning af akutte hændelser. Det årlige bygningssyn afdækker behov for omkring 30 mio. kr. (2010), mens der anvendes ca. 10 mio. kr. til dette område. Der er således et stort gab mellem behov og ressourcer. Vand og Natur (herunder spildevand) Forebyggelse af oversvømmelser er forsat et af de store fokusområder, der betyder særligt tidskrævende sagsbehandling i forhold til spildevandsområdet men også i forhold til vandløbsadministrationen. Der arbejdes med at få alle anlæg til at leve op til dagens standard. Pumpestationer og mange anlæg på renseanlægget er etableret i 60 erne og et stort efterslæb skal derfor indhentes. Der stiles mod en standard, så akutreparationer bliver undtagelsen, og oversvømmelser kun vil kunne ske i ganske ekstraordinære vejrsituationer. Der er således mange tiltag i gang f.eks. etablering af nye bassiner og renovering af ledningsanlæg. Teknik & Miljø står for myndighedsbehandlingen i henhold til den gældende lovgivning for alle ændringer i anlæg og udledninger. Der er systematisk blevet renoveret hovedledninger for spildevand siden Efter 2006 mangler der renovering af hovedledninger i Greve Landsby, Kildebrønde og Tune. Disse områder forventes at være renoveret i Byggeaktiviteten i Greve øges i de næste år. Der skal etableres nye spildevandsanlæg i en række områder i overensstemmelse med lokalplaner. Som vandløbsmyndighed er der store udfordringer i de kommende år i forhold til de nationale vandplaner og de deraf følgende lokale handleplaner, der skal sikre en økologisk god tilstand i vandløb, vådområder og havmiljøet. Kommunen har allerede nu gang i flere store vandløbsreguleringsprojekter (Nedre Olsbæk, Greve Landsby, Karlstrup Mose), der er igangsat bl.a. for at mindske oversvømmelsesrisiko, men også for at forbedre natur og miljø, således at fastsatte miljømål kan opnås. Udover myndighedsbehandling fungerer Teknik & Miljø som bygherrer i forhold projekter om vandløbsregulering/ restaureringer samt naturgenopretning. Jord og grundvand En af sektionens store opgaver er myndighedsbehandling i forbindelse med drikkevand. Der føres tilsyn med vandværker, drikkevandskvalitet og arbejdes med sløjfning af boringer og indvindingstilladelser m.v. Størrelsen på opgaven hænger dog sammen med, om der er problemer med vandet. Overordnet planlægning af vandressourcerne bliver en vigtig udfordring i dette og de kommende år. Der skal udarbejdes ny vandforsyningsplan og indsatsplan, og dette skal indgå i vandmiljøhandleplanerne. Yderligere håndteres der også jordforureningssager. Virksomheder og affald Et meget vigtigt arbejde består i at føre effektivt tilsyn med, at virksomhederne og landbrugene i kommunen overholder Miljølovgivningen. I 2009 gennemførtes 56 virksomhedstilsyn. Der skal udarbejdes en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplan er blevet vedtaget af Greve Byråd 24. juni Formålet med planen er at give en status for affaldsområdet i kommunen og beskrive mål og planer for den kommende periode. BUDGETOPLÆG

5 MiljøCenter Greve er pr. 1. januar 2010 blevet åbnet for erhvervsvirksomhederne i kommunen. Dette sker i forbindelse med den nyligt vedtagne affaldsbekendtgørelse. Teknik & Miljø har i marts 2010 udført en affaldskampagne, hvor der blev ført tilsyn med affaldshåndteringen på virksomheder i brancher, hvor der normalt ikke føres tilsyn (f.eks. dagligvarebutikker og indkøbscentre). Generelt er der store udfordringer på natur- og miljøområdet, fordi det er et lovgivningsmæssigt stort område, som i disse år har stor bevågenhed. Det vil sige, at der løbende kommer mange nye love og især bekendtgørelser, som medfører ændrede procedurer samt en øget administration på området i kommunerne. Vand- og Naturplaner for Danmark er blevet offentliggjort pr. 15. januar 2010 i første udkast. Det betyder, at kommunen i 2010 skal arbejde med primært vandplanen for Køge Bugt oplandet og deltage aktivt i høringsprocesserne i forhold til staten (Miljøcenter Roskilde). I 2011 skal kommunen så selv udarbejde handleplaner for vandplanen. Vand- og Naturplanerne står højt på statens fokusliste, og de vil således også blive meget væsentlige i kommunernes natur- og miljøadministration. I forbindelse med vedtagelsen af vand- og naturplanerne i 2010 arbejdes der med en revision af den gældende spildevandsplan samt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. De kommende planer vil implementere nye tiltag således, at Greve kommune kan opfylde kravene i vand- og naturplanerne. Som følge af Tune Vand-sagen er der et øget fokus på drikkevandsområdet, øget kontrol med vandværkerne, og der vil være en løbende forbedring af procedurerne på området. Desuden skal næsten alle vandindvindingstilladelser fornyes i løbet af de kommende år. Driftskontrakt med Park & Vej Kontrakten er delt op i 2 dele: Grøn, der dækker over vedligeholdelse og renholdelse af kommunens grønne områder, rabatarealer, skraldespande, buslæskure og legepladser. Opgaven vedrørende vintertjeneste ligger ligeledes her. Sort, der dækker over vejafmærkning og skiltning, udbedring af skader, renovering af fortove samt udlægning af slidlag på veje og cykelstier. Lov om offentlige veje pålægger kommunen at vedligeholde vejene, så de er i en stand, der passer til trafikkens karakter. Loven bemyndiger kommunen til at bestemme, hvilke arbejder der skal udføres på vejene, ligesom den fastlægger, at det er kommunen, der afholder udgifterne hertil. Lov om private fællesveje regulerer, hvad der er private fællesveje og fastlægger, at det er Kommunen, der er forvaltningsmyndighed for private veje og stier. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse regulerer pligterne for både offentlige og private fællesveje i forbindelse med snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Kontrakten med Park & Vej er ikke længere tidssvarende pga. større ændringer i mængder. Derudover er priserne fra udbuddet blot fremskrevet siden udbuddet i 2002, og en række af disse priser passer ikke længere med de nutidige priser på ydelserne, hvorfor der er overvejelser om at udbyde både det grønne og det sorte område igen. Byrådet har på den baggrund i længere tid drøftet mulighederne for driftsform og eventuelt samarbejde med BUDGETOPLÆG

6 andre, samt udbud af dele af opgaverne eller dem alle. Der er endnu ikke taget beslutning i sagen. Strandvejen er et særligt område, som ikke med nuværende budget kan beholde sit udseende, hvad angår beplantninger m.m. Der skal tænkes i nye baner, bl.a. ved bedre kig mod vandet fra Strandvejen og nye typer af beplantning langs vejen. Veje og broers tilstand er i en årrække blevet forsømt, men hovedparten af midlerne til denne opgave ligger som anlægsmidler. Dog indeholder kontrakten almindelig reparation af huller i vejen samt udskiftning af kantsten og brønde m.m. Endvidere er der midler til afvanding. Der er flere midler på anlægsområdet til broer og asfalt, hvorfor efterslæbet til en vis grad kan indhentes. Dette gælder dog ikke for kantsten og skilte, hvor der er væsentlige udgifter. Ligeledes er der en væsentlig udfordring i vedligeholdelse af afvandingssystemet, idet midlerne også skal dække de store afvandingsledninger, som ligger i de tidligere amtsveje. Denne drift er ikke medtaget i budgettet, hvorfor der med tiden vil opstå problemer med vedligeholdelsen af afvandingen. Der er for tiden store tiltag på moseområderne og Langagergård med henblik på at skabe bedre adgangsmuligheder til områderne og forbedre naturkvaliteten. Vintervedligeholdelsen er ved at blive grundigt analyseret. Det undersøges, hvilke muligheder der er for at spare på området, f.eks. ved ikke længere at rydde sne på boligveje. Bekæmpelsen af bjørneklo er en opgave, som hele tiden udvikles i takt med bedre viden om metoder til fjernelse, samt ny lovgivning. Kommunale veje Ud over det, der er omfattet af kontrakten med Park & Vej, dækker området især udgifter til drift af belysning på både offentlige veje og private fællesveje samt signalanlæg. Det er hovedsageligt DONG Energy, som varetager driften af belysningen, men derudover er der en række mindre anlæg, f.eks. tunnellerne, som Greve Kommune stadig selv sørger for. DONG har gennem en årrække udskiftet en del af Greve Kommunes belysning i forbindelse med kabellægning af luftledningerne og Greve Kommune betaler en del af dette. Denne udgift indgår ligeledes under kommunale veje. Derudover er der jævnligt mindre projekter, f.eks. opstilling af ekstra armaturer og drift af disse, samt drift af nye signalanlæg. Budgetforudsætninger Budgettet er i høj grad afhængigt af el-afgifter og nye regler på området. F.eks. har en ændring i skattereglerne sidste år betydet en væsentlig merudgift for Greve Kommunes budget. Lov om offentlige veje Både signalanlæg og belysning gennemgår ret store forandringer i disse år. En lang række gamle armaturer bliver udskiftet til lavenergi pærer og LED lys, og der indføres mere overvågning af udstyret via internettet. Dette øger chancen for at finde og rette fejl meget markant, men der ligger også nogle investeringer i opgaven. Derudover er særligt tunnellerne en væsentlig udfordring, idet mange af disse har gammel belysning. Driften af disse søges overtaget af DONG, så der er samme leverandør på hovedparten af belysningen. Kollektiv trafik Dækker den udgift, som kommunen betaler til Movia, som varetager busdriften. Regionerne dækker udgifter til fællesomkostninger, køreplaner mv., mens kommunen skal betale nettodriftsudgifterne for de busser, som kører i kommunen. I de tilfælde, hvor bussen også kører i andre kommuner, bliver nettodriftsudgiften fordelt mellem disse kommuner efter, hvor langt de BUDGETOPLÆG

7 kører i de pågældende kommuner og det indbyrdes pendlingsforhold. Derudover skal budgettet dække udgifter til handicapkørsel, herunder flextrafik samt busterminaler mv. Budgetforudsætninger Kollektiv trafik er budgetlagt med det beløb, som ifølge Movia skønnes at blive Greve Kommunes udgift til opgaven, jf. Movias budget Lov om Trafikselskaber I samarbejde med Movia tænkes der hele tiden i nye baner mht. ændring af eksisterende ruter for at opnå flere passagerer eller reducere budgetterne. Endvidere er flextrafik indført i Greve Kommune og ordningen søges udbredt i hele kommunen. Erhvervsaffaldsafgift Forsyningsvirksomheden er pr. 22. juni 2009 omdannet til et kommunalt ejet aktieselskab under navnet Greve Forsyning. Opgaverne, der hører under Greve Forsyning, er derfor ikke længere en del af Greve Kommunes budget. Eneste tilbageværende opgave under budgetområde 2.02 er bortskaffelse af erhvervsaffald. Denne opgave er forbrugerfinansieret og indgår ikke i servicerammen. Opgaven finansieres af takster uafhængigt af det skattefinansierede område. Der budgetteres ud fra hvile-i-sig-selvprincippet, hvilket betyder, at der over tid (år) skal være balance mellem udgifter og indtægter. Styringsmuligheder I og med at området drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, er der begrænsede styringsmuligheder. Handlemulighederne er således en afvejning af det ønskede serviceniveau for indsamling af erhvervsaffald overfor fastsættelsen af taksten på området. Børne- og Ungeudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Børne- og Ungeudvalgets område omfatter opgaverne både anlæg og drift. Skoler og daginstitutionerne fylder ca. ¾ af hele Greve Kommunes ejendomsportefølje, og skolerne alene ½. På skoleområdet er der ligeledes ansat driftspersonale (Teknisk Service). Klubområdet hører også p.t. til her, men er under overflytning til Kultur- og Fritidsudvalgets område. Området omfatter både gennemførelse af projekter efter anlægsbevillinger, samt den daglige drift af bygningerne. Bygningerne er i en noget varierende stand, men bærer en del præg af efterslæb på vedligeholdelsesområdet. Med udsigt til knappe ressourcer i fremtiden, er en del af udfordringen at drive ejendomsområdet med færre ressourcer. Herudover er der en meget stor udfordring i at få energipotentialet i ejendommene afdækket. Kommunale Ejendomme vil få en nøglerolle i fremtidens CO2 reduktion. Hovedområdet for Kommunale Ejendomme er således udviklingen af ejendomsporteføljen, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/beliggenhed. Styringsmuligheder Ejendomsdrift BUDGETOPLÆG

8 Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Almindelig aftaleret, gældende lovgivning for bygninger og arbejdspladser. Udfordring At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. Kultur- og Fritidsudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgaverne primært på anlægsområdet, samt områderne: Drift af Mosede Fort, Grøn Pleje, bestående af Kontrakt med Park & Vej, Puljen til Stadions og Boldfælleder. Hovedområdet for Greve Kommune Ejendomme er udviklingen af ejendomsporteføljen samlet på tværs af fagområder, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/beliggenhed. Styringsmuligheder Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Almindelig aftaleret. At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inklusiv de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift. Det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø. At yde den service på de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere indenfor de givne budgetrammer. Social- og Sundhedsudvalget Kommunale ejendomme Ejendomme til kommunale formål, budgetlægges enten fælles under Teknik & Miljøudvalgets budgetområde, eller direkte under det relevante fagudvalgs område. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der meget lidt ejendomsdrift; det drejer sig om dels driften af servicearealet i Freyas Kvarter (Aktivitetshuset), og dels om omkostningen til Birkelyparken, hvor der anvendes lokaler p.t. (men som fraflyttes i løbet af 2010.) BUDGETOPLÆG

9 Herudover er der opgaverne på anlægsområdet, hvor der er stor aktivitet ved opførelse af nyt plejecenter, samt mindre om- og tilbygninger. Hovedområdet for Kommunale Ejendomme er udvikling af ejendomsporteføljen, således at bygningerne anvendes optimalt, både i areal og funktion/ komfort/ beliggenhed. Styringsmuligheder Ejendomsdrift Mulighederne for at styre udgifterne forbundet med ejendomsdrift kan både være den rationelle stordriftslinje, og/eller det kan være opbygning af incitamentsbaserede optimeringer (f.eks. via huslejebetalinger og taxameterbevillinger). Almindelig aftaleret, gældende lovgivning for bygninger og arbejdspladser. At holde den kapital, der er investeret i kommunale bygninger inkl. de tilhørende grønne områder intakt. At sørge for lovlig drift (det vil sige, at overholde krav til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, miljø, brandsikkerheds- og arbejdsmiljø) At yde den service via de fysiske rammer, som Byrådet fastlægger over for borgere og brugere. Med udsigt til knappe ressourcer i fremtiden, er en del af udfordringen desuden, at drive ejendomsområdet med færre ressourcer. Herudover er der en meget stor udfordring i at få energipotentialet i ejendommene afdækket. Kommunale ejendomme vil få en nøglerolle i fremtidens CO2 reduktion. 3 - Leverancer Udvalgte målepunkter: Natur og Miljø Tema: Bedre kvalitet af badestrande - strandrensning Mål Kommunens strande fortsat har en høj kvalitet som rekreative områder Tema Højere brugertilfredshed blandt borgerhenvendelserne Mål: Resultaterne skal vise at der forsat er tilfredshed blandt borgerne. Ingen tilbagegang og gerne forbedringer. (faglig kvalitet) Intern Service Tema: Bedre kvalitet af rengøringen Mål: Kommunens rengøringsrapporter skal ligge på niveau eller højere i 2011 (faglig kvalitet) Byg og vedligehold Tema: Bedre kvalitet af skolernes bygninger. Mål: Antallet af vandskader reduceres med 25 % Vej og landskab Tema: Renhold Mål: At kommunen fremstår æstetisk pæn, og sikkerheden opretholdes for trafikanter og brugere af kommunens arealer Resultatkrav 1: BUDGETOPLÆG

10 Byområder skal til stadighed fremstå renholdte, og hyppigheden af renholdelse skal tilpasses behovet. Resultatkrav 2: Veje i landområder skal renholdes 2 gange pr. uge og stier 1 gang pr. måned. Tema: Vintervedligeholdelse Mål: Kommunens veje og stier holdes farbare og trafiksikre under normale vintersituationer. Resultatkrav 1: At primære gennemfarts- og trafikveje er glatførebekæmpet inden for 0 timer og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 2: At kommunale indfalds- og omfartsveje er glatførebekæmpet og ryddet for sne inden for 4 timer. Resultatkrav 3: Fordelingsveje i industri- og boligområder skal i tidsrummet være glatførebekæmpet og sneryddet inden for 4 timer. BUDGETOPLÆG

11 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Teknik & Miljø Beløb i kr priser Budgetområde Emne/opgaveområde/sted Olsbækken Adm. bygninger - vedligeholdelse af Rådhuset og serviceaftaler Receptioner/gaver Kantine Servicesektion En pose penge Kopi og print - kontrakt Lokalplaner Byggesagsgebyr Database - lokaleoptimering Hegnsyn Forsikring - risikostyring Rengøring Energimærkning ØPU TOTAL Den store vedligeholdses pulje Toiletbygninger Pensionistboliger Forpagtninger Fritidsområder Naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Driftkontrakt med Park og Vej Kommunale veje Kollektiv trafik Ældreboliger Rådhus energi Kort og lokalplaner mv BUDGETOPLÆG

12 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET Erhvervsaffaldsafgift Park og vej TMU TOTAL Lejrskoler Skoler SFO og svømmehal DIGET Vuggestuer Børnehaver Intregrerede institutioner Familieplejens Biler Klubber BUU TOTAL Mosede Fort Kontrak med Park og Vej Pulje KFU TOTAL Freyas kvarter Birkelyparken Hjemmeplejensbiler SSU TOTAL Beredskabet Samlet budget for Center for Teknik og Miljø BUDGETOPLÆG

Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik og Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik og Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Teknik- og Miljøudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 Mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalgets område dækker anlæg og drift af kommunale ejendomme, vedligeholdelse af veje,

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Ekstraordinær referat Torsdag den 20. september 2007 kl. 16:30 i mødelokalet på 4. sal Medlemmer: Henrik Gliese Pedersen (B) Brian Hemmingsen (A) Preben Husted (A) Lars Kilhof

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven Indhold Vandløbsregulativet og vandløbsloven... 1 Arbejdsmiljøloven... 1 Serviceloven... 2 Beredskabsloven... 2 Byggeloven og Bygningsrelementet BR10... 2 Lov om offentlige veje... 3 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 4-11- 1. Teknisk Udvalgs budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Trafik

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø

Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø Sektorredegørelse Center for Teknik & Miljø 1 - Beskrivelse af området Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Tommy Mostrup, direktør i Hjørring Vandselskab A/S. Værdien af den strategiske aftale med kommunen.

Tommy Mostrup, direktør i Hjørring Vandselskab A/S. Værdien af den strategiske aftale med kommunen. Tommy Mostrup, direktør i Hjørring Vandselskab A/S. Værdien af den strategiske aftale med kommunen. A/S Vand i et politisk landskab. Hvem bestemmer i det politiske landskab? Selskabsloven er klar: Medlemmerne

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006 TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.12 Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder

Læs mere

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version )

Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version ) Årsplan 2016 for Miljø- og Planudvalget (version 27012016) Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed -45.000-45.000-45.000-45.000 MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevilling: 2018-2021 NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne 2022-27 Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug

Læs mere