SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?"

Transkript

1 SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

2

3 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut 2005

4 Titel Husholdningers elforbrug - hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Serietitel SBi 2005:12 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Forfatter Kirsten Gram-Hanssen Sprog Dansk Sidetal 28 Litteraturhenvisninger Side 28 Emneord Husholdninger, elforbrug, energiadfærd, energisparere, socio-økonomiske oplysninger ISBN Pris Tekstbehandling Omslagsfoto Tryk Udgiver Kr. 75,00 inkl. 25 pct. moms Ella Pedersen Jørgen True BookPartner Media A/S Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: SBi 2005:12: Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? (2005)

5 Indhold Forord...4 Viden før handling...5 Om at formidle til husholdninger...6 Stort eller lille forbrug?...6 Hvem kan særligt spare hvor?...6 De ældre...6 Enlige...7 Børnefamilier...7 Holdninger og energiadfærd...8 De bevidste energisparere...8 De der ikke gør noget ved det...9 De der ikke mener, at de kan eller skal spare...9 Variationer i husholdningers elforbrug...10 Antallet af personer...11 Husstandsindkomsten...13 Boligens størrelse...14 Beboernes alder...15 Betydningen af køn, uddannelse og nationalitet...17 Vand og varmeforbrugets variationer...18 Elforbrugets fordeling på slutanvendelser...19 Elforbrug til køling og frost...21 Elforbrug til vask og tørring samt opvask...21 Elforbrug til TV, video og computere...23 Elforbrug til standby...23 Elforbrug til belysning...24 Bilag: Data og baggrundsnotater...26 Odense-data...26 Århus-data...26 Baggrundsmateriale og øvrige resultater...27 Litteratur

6 Forord I denne rapport sammenfattes resultaterne af projektet Husholdningers elforbrug - Sammenligning og reference, finansieret af Netvirksomhedernes forskning - og udviklingsaktiviteter vedr. effektiv energianvendelse. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem SBi og Energy Piano. Projektleder har været seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBi, der også har skrevet nærværende rapport. Casper Kofod, Energy Piano, har gennemført analyserne af elforbrugets sammensætning for 100 husholdninger i Odense, mens Kirstine Nærvig Petersen, studentermedhjælp ved SBi, har gennemført de statistiske analyser af baggrundsvariables betydning for energiforbrug i husholdninger. Det er håbet, at denne rapport kan give viden og inspiration til de mange konsulenter og rådgivere i forsyningsselskaber, kommuner og organisationer, som arbejder med at påvirke private husholdninger til at spare energi. En vellykket energispareindsats bør være funderet i en konkret viden om, hvilke typer af husholdninger, der har hvilke størrelser af elforbrug, hvad husholdningerne bruger el til, samt hvilke typer af argumenter forskellige typer af forbrugere kan være modtagelige overfor. I denne rapport fremlægges forskningsbaserede resultater omhandlende alle disse spørgsmål. Der har i forbindelse med projektets gennemførelse været nedsat en følgegruppe bestående af: Kirsten Christensen, NESA Gunvor Vidensen, NRGi Jens A. Møller, Odense Energi Lone Jørgensen, Energi Randers Peter Karbo, Elsparefonden Troels Fjordbak Larsen, IT-energy Jens Erik Pedersen, Energirådgiveren. Der rettes hermed en stor tak til alle i følgegruppen, til de familier der er blevet interviewet samt til Odense elforsyning, som har været behjælpelig med udsendelse af spørgeskemaer mv. Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for Boliger og Byfornyelse August 2005 Thorkild Ærø Forskningschef 4

7 Viden før handling En tredjedel af Danmarks elforbrug anvendes i husholdningerne. Som led i Danmarks energipolitiske målsætning bruges der årligt mange penge på kampagner og oplysning rettet mod husholdningerne, for at begrænse dette elforbrug. Nationalt og internationalt arbejdes der tillige gennem standardiseringer og normer på at udvikle mere effektive apparater. Et nødvendigt udgangspunkt for en effektiv indsats, er en detaljeret og valid viden om husholdningernes elforbrug. Energistatistikker fra Dansk Energi (Dansk Energi 2003), og fra Energistyrelsen (Energistyrelsen 2003), kan fortælle om de gennemsnitlige forbrug og udviklingen over årene, men de viser ikke, hvordan forbruget varierer mellem forskellige typer af husstande. Tidligere forskningsprojekter har ved hjælp af spørgeskemaer, kombineret med forbrugsdata, vist hvordan det samlede husstandsforbrug varierer med husstandstyper, men spørgeskemametoden betyder, at der typisk maksimalt indrages omkring tusind husstande (Holm Pedersen og Broegaard 1997, Gram-Hanssen 2003). I dette projekt har vi adgang til datamateriale med registerbaserede oplysninger for mere end husstande, der således kan bidrage til en væsentlig mere valid og detaljeret beskrivelse af, hvordan husholdningers elforbrug varierer. Det er ikke blot vigtigt at vide, hvordan husholdningers samlede elforbrug varierer, men også at forstå, hvordan el bruges til forskellige slutanvendelser i forskellige typer af husholdninger. Analysemodeller over husstandes elforbrug, som fx ELMODEL-BOLIG (Elmodelbolig 2005), giver indput til sådanne forståelser. Disse analyser baserer sig imidlertid udelukkende på beregninger ud fra, hvad folk oplyser, at de har af apparater, og hvordan de bruger dem (omnibus undersøgelser), samt fabrikanters, energicentres m.fl. måling af årlige elforbrug for diverse typer af apparater. I dette projekt har vi adgang til et datamateriale, der rummer meget mere detaljerede forbrugsmålinger over døgnet på de væsentligste apparater og lyskilder i 100 husstande, kombineret med oplysninger om husstandens medlemmer og deres bolig. Analyserne af disse to datasæt leverer således et væsentligt bidrag til en yderligere forståelse af husholdningers elforbrug. Hertil kommer at der i projektet er gennemført uddybende interview med 10 udvalgte husholdninger. I denne rapport sammenfattes og præsenteres projektets resultater kortfattet med et anvendelsesorienteret sigte. Rapporten henvender sig til konsulenter og rådgivere i forsyningsselskaber, kommuner og organisationer, som arbejder med at påvirke private husholdningers energiadfærd. I rapportens første del er fokus på formidling af elbesparelser til forskellige typer af husstande. Dernæst følger to mere faktuelle kapitler omhandlende henholdsvis variationer i husholdningers samlede elforbrug, og variationer i slutanvendelser for elforbrug i forskellige typer af husholdninger. Analyser og metoder, der ligger bag resultater præsenteret i denne rapport, er beskrevet mere indgående i rapportens bilag, samt i projektets to delrapporter (Nærvig Petersen og Gram-Hanssen 2005, Kofod 2005) 5

8 Om at formidle til husholdninger Forud for enhver form for formidlingsindsats skal man vide noget om de typer af husstande, man vil formidle til. Når formidlingen har til formål at begrænse husholdningers elforbrug, er der særligt tre forhold, man skal være opmærksom på. For det første må man kunne sætte en husholdnings aktuelle forbrug i forhold til noget: Har husstanden et højt eller et lavt elforbrug i forhold til andre sammenlignelige husstande? For det andet må man have en ide om, hvad husstanden faktisk bruger elektriciteten på, og for det tredje må man have en ide om, hvor familien er holdningsmæssigt i forhold til at ændre deres adfærd. Stort eller lille forbrug? Udgangspunktet for enhver spareindsats, hvad enten det er familien selv, eller det er en ude fra kommende konsulent, der tager initiativet, er at undersøge familiens elforbrug i forhold til andre lignende husstande. Spørgsmålet om familien bruger væsentligt mere eller mindre end det almindelige, kan give et fingerpeg om, hvor nemt det vil være at nedbringe elforbruget. Der kan opstilles tommelfingerregler for beregning af et almindeligt elforbrug for henholdsvis lejligheder og parcelhuse (baggrunden for disse ligninger uddybes i det følgende kapitel Variationer i husholdningers elforbrug ). Elforbrug i parcelhuse pr. år = 530kWh + kvadratmeter bolig 12kWh + antal personer 690kWh. Elforbrug i lejligheder pr. år = 340 kwh + kvadratmeter bolig 11kWh + antal personer 350kWh Bruger en familie væsentligt mindre end det almindelige (40-50 % mindre), er der formodentlig ikke store besparelsestiltag at gennemføre og opmærksomheden bør primært fokusere på at opretholde det lave forbrug. At en familie har et elforbrug, der ifølge ovenstående ligninger er almindeligt, eller lidt mindre end det almindelige, er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke er god mulighed for yderligere at reducere forbruget. Har man et elforbrug der er højere, eller væsentligt højere end det almindelige forbrug, så vil der formodentlig være nogle meget oplagte og let gennemførlige muligheder for at reducere forbruget. Hvem kan særligt spare hvor? 6 De ældre Boliger med ældre beboere over 60 år har ofte et lavere samlet elforbrug, idet der oftest kun bor en eller to personer i boligen. Regnes elforbruget pr. person, bruger de ældre imidlertid mindst lige så meget strøm som yngre. Da andelen af husstande med ældre beboere er stigende, er det derfor i høj grad relevant også at fokusere på ældres elforbrug. Analyserne viser, at ældre ofte bruger mere strøm end andre på køle- og fryseapparater, og særligt gælder der, at de bruger en større andel af deres samlede elforbrug på køl og frost. Der kan være to nærliggende forklaringer på dette. Dels er det sandsynligt, at mange ældre mennesker også har æl-

9 dre hvidevare, som har et højere elforbrug, og dels er det sandsynligt, at deres køle- og frostapparater er indkøbt på et tidspunkt, hvor de havde hjemmeboende børn, og at størrelsen af apparaterne derfor ikke nødvendigvis er tilpasset en mindre husstand. Et andet område, hvor de ældre bruger en større andel af deres samlede elforbrug end andre, er belysning. Her er forklaringen formodentlig blot, at husstande med færre beboere typisk vil bruge en større andel på belysning, samt at ældre har brug for kraftigere/mere belysning. De ældre er ikke mindre interesseret i A-pærer end andre beboere, men helt generelt er der i mange husstande stadig et stort sparepotentiale i at skifte til A-pærer. De ældres elforbrug på tv m.m., samt på computere, er af samme størrelse som andre husstande. Det faktiske forbrug på standby er måske lidt lavere, men den forbrugsandel der går til standby er på niveau med andre typer husstande. Alt peger således på, at de ældres forbrug af informations-, kommunikations- og underholdningsapparater er sammenlignelige med de øvrige aldersgrupper, og dermed også de spareråd der skal gives. De ældres forbrug på opvask, vask og tørring er imidlertid væsentligt lavere end andre typer af beboere. En spareindsats rettet mod ældre beboere bør derfor primært fokusere på andre typer af slutanvendelser end vask og tørring. Enlige Enlige har på mange områder et elforbrug som de ældre beboeres, idet det generelt gælder, at det samlede elforbrug for husstande med en beboer er lavere end gennemsnittet, samt at forbrugsfordelingen er lidt anderledes end den gennemsnitlige. Det gennemsnitlige forbrug på køl og frost for enlige er således helt oppe på 35 % af deres samlede elforbrug. For enlige er køleskabets og fryserens energiklasse dermed meget afgørende for det samlede elforbrug. Belysning udgør ligeledes en større procentdel blandt enlige, idet de gennemsnitligt bruger 18 % af deres samlede elforbrug på lys. Så også dette er et vigtigt indsatsområde. Elforbruget på tv m.m., samt computer, er som i øvrige husholdninger på omkring 9 %, hvorimod der er en tendens til, at en lidt større andel af elforbruget går til standbyforbrug blandt de enlige. Restforbrug, herunder madlavning, er ikke en stor post blandt enlige, lige som opvask, vask og tørring er af mindre betydning. Børnefamilier Børnefamilier har ofte et højere elforbrug end andre husstande, idet der typisk bor 3-5 personer i disse husstande. Elforbruget pr. person er dog lavere end elforbruget for husstande med en person. Småbørn under 6 år betyder typisk et lidt mindre el forbrug pr. person end voksne beboere, hvorimod teenagere giver anledning til % højere elforbrug end en voksen. Ser vi på, hvordan elforbruget fordeler sig i børnefamilier, er det elforbruget til opvask, vask og tørring som er større i den livsfase, hvor de voksne er år, end i de øvrige aldersgrupper. De årrige bruger således over 20 % af deres elforbrug på opvask, vask og tørring. Restforbruget, som inkluderer madlavning, er også betydeligt højere blandt de årige og særligt for de årige. Da andre undersøgelser (DEFU 2000) peger på, at elforbruget til madlavning hverken er særlig afhængig af beboernes alder eller antallet af børn, tyder det på, at det større restforbrug væsentligst skyldes diverse småapparater, som der ikke har været særskilt måler på, herunder opladere, samt evt. andre apparater på teenageværelserne. 7

10 Holdninger og energiadfærd Samlet set kan baggrundsvariable maximalt forklare op til 40 % af variationen i husholdningers elforbrug. Det betyder, at selv om man sammenligner husstande, der i forhold til antal personer, alder og boligtype er helt identiske, kan den ene hustand godt bruge to til tre gange så meget el som den anden. For at forstå det, må man se på, hvordan forskellige holdninger har betydning for energiadfærden og dermed for elforbruget. De fleste mennesker mener i princippet, men af forskellige årsager, at det er rigtigt at spare på energien. Det er imidlertid ikke alle familier, der er lige gode til, eller interesserede i, at omsætte princippet til praksis. Der er således ingen sammenhæng mellem holdningen til energibesparelser og det aktuelle energiforbrug. Hvis man frem for at spørge til holdningen til at spare, i stedet spørger, om familien selv mener, at de er påpasselige med at spare på energi, så er der imidlertid en klar sammenhæng til deres aktuelle elforbrug. Man kan skelne mellem tre typer af husstande i forhold til sammenhængen mellem holdningen til at spare og den aktuelle energiadfærd: De bevidste energisparere: Dem der mener det, og i et vist omfang gør det. De der ikke får gjort noget ved det, selv om de i princippet syntes at de burde. De der ikke mener, at de kan - eller skal - gøre noget. 8 De bevidste energisparere Disse husstande er kendetegnet ved at de giver udtryk for et ønske om at spare på energien, og at det i en vis udstrækning også er noget, der har betydning for deres daglige adfærd og kan aflæses på størrelsen af deres elforbrug. Der er imidlertid forskellige begrundelser for denne spareinteresse. Baggrunden for energispareinteressen kan være en dybt indgroet spareadfærd, som man har fået gennem en opvækst, hvor det har været nødvendigt at spare. Det vil typisk være ældre mennesker, eller nogle der er vokset op i et andet land, hvor det har været nødvendigt at begrænse selv de mest almindelige forbrug. Baggrunden for energispareinteressen kan imidlertid også være en generel økonomisk rationalitet om, at man ikke skal bruge mere end nødvendigt, hvad enten man har penge nok eller ej. Det er den fornuftige, økonomiske forbruger, der mener, at det er dumt at bruge penge på noget, som man ikke har glæde af, som fx lys i rum man ikke opholder sig i eller standbyforbrug. Endelig kan energispareinteressen være begrundet i en miljømæssig og ressourcebevidst holdning, som man bevidst forsøger at omsætte til en energibesparende adfærd. Miljøinteressen kan bunde i såvel en politisk, religiøs eller teknisk tilgang til naturen, men i alle tilfælde gælder, at der kan være en tilfredsstillelse i at vide, at man gør noget man syntes er rigtigt. I alle tre tilfælde af spareinteresse gælder, at det er vigtigt, at beboerne har viden om, hvordan de kan spare på energien, så de faktisk er i stand til at omsætte interessen for at spare til en relevant adfærd. Endelig gælder der, at interessen for at spare, særligt for den økonomisk eller miljømæssigt bevist begrundede spareadfærd, også bliver afvejet med modstridende interesser så som æstetik, komfort eller tid, hvorimod den indgroede spareadfærd mere er en rutinepræget adfærd, der gennemføres uden at blive overvejet og dermed afvejet med andre interesser. Man kan mene, at en energispareindsats ikke er så vigtig over for denne gruppe, da deres energiforbrug i forvejen er forholdsvist lavt. Man kan imidlertid også mene, at det netop er en gruppe af forbrugere, som er interesserede og nemme at nå med en kommunikationsindsats, og at der også i deres forholdsvist lave forbrug er et yderligere sparepotentiale, og ikke mindst et potentiale i at fastholde det lave forbrug.

11 De der ikke gør noget ved det Disse familier er kendetegnet ved, at de, når man spørger dem direkte, egentlig mener, at man burde spare på energien. Det kan enten være begrundet ud fra økonomiske eller miljømæssige overvejelser, eller en kombination. I praksis og i den daglige hverdag, er det imidlertid ikke noget familierne overvejer eller faktisk gør noget ved, eller i hvert flad ikke ret meget, og deres energiforbrug vil derfor typisk også være i den høje ende. Denne gruppe af forbrugere er altså ikke decideret uinteresserede eller modstandere af energibesparelser, det er bare ikke særligt højt prioriteret. Hvis man spørger familierne, hvorfor de ikke i højere grad praktiserer energibesparelser, vil de typisk begrunde det med, at mageligheden vinder over fornuften, eller med, at de ikke vil have besværet eller bruge den ekstra tid de oplever, at det vil kræve af dem. Her er det interessant at bemærke, at de familier der faktisk sparer på energien hverken oplever, at det er besværligt eller tidskrævende. Dette er en gruppe af forbrugere, som det er meget relevant at prøve at få til at ændre adfærd, fordi deres forbrug er større end det behøver at være, og fordi de ikke er helt afvisende over for energibesparelser. Deres eget svar på, hvad der kunne få dem til at ændre adfærd er, at hvis strømmen var dyrere, så kunne de sagtens spare. Problemet er imidlertid, at strømmen formodentlig skulle blive væsentligt meget dyrere, før det ville have nogen effekt. En anden mulighed er, at overbevise dem om, at den ekstra indsats der kræves i form af magelighedstab eller tidsforbrug er så lille, eller ikke-eksisterende, at det behøver at være et problem. Herudover er A-mærkede produkter selvfølgelig et oplagt virkemiddel for denne type forbrugere. De der ikke mener, at de kan eller skal spare Endelig er der også en mindre gruppe af forbrugere som har høje forbrug, men som ikke mener, at det er noget de kan eller skal gøre noget ved. Det drejer sig om husstande, for hvem elregningens størrelse er uden betydning for det samlede budget, også selv om de har et stort forbrug. Samtidig mener de ikke, at der er nogen grund til at bekymre sig om miljøproblemer og ressourseforbrug. Der kan imidlertid også være andre mere specielle typer af forbrugere i denne kategori. I måleprogrammet indgik fx en familie med handicappede beboere, der havde en række tekniske hjælpemidler, bl.a. løftekran og elektrisk kørestol, med meget store elforbrug, både i standby og i funktion. Familien var interesseret i at sænke deres meget store og dyre elforbrug, men de så ikke selv umiddelbart nogle muligheder for at gøre det. De to typer af familier i denne gruppe er væsentligt forskellige fra hinanden, men har det til fælles, at de har et stort elforbrug, som ikke umiddelbart lader sig påvirke. I det ene tilfælde, fordi der simpelthen ikke er nogen interesse for at spare, hverken miljømæssigt eller økonomisk, og heller ikke er noget tegn på, at denne interesse kan vækkes. På trods af at denne type af forbrugere har et stort forbrug, er det formodentlig ikke ulejligheden værd at forsøge at påvirke dette forbrug. I det andet tilfælde er der formodentlig et stort sparepotentiale, men det kræver at kommunen, som stiller de energiforbrugende hjælpemidler til rådighed, også bidrager med energibesparende løsningsmuligheder, krav om udvikling af mindre energiforbrugende apparater, anvender tænd-sluk-ure til opladning af kørestole etc. 9

12 Variationer i husholdningers elforbrug Der er store variationer i husholdningers elforbrug. I analyser bør der skelnes mellem elforbrug i parcelhuse og i lejligheder. Husholdninger i parcelhuse har gennemsnitligt et forbrug der er ca. det dobbelte af husholdninger i lejligheder. Det kan dels tilskrives, at der i parcelhuse er nogle elforbrug, som husstande i lejligheder ikke har på deres individuelle elregning, såsom cirkulationspumper og udendørsbelysning. Men forskellene må i mindst lige så høj grad forklares med, at beboersammensætningen er meget forskellig i parcelhuse og i lejligheder. Der bor oftest færre personer, og der er typisk en lavere husstandsindkomst i lejligheder, hvilket, som vi viser i det følgende, er to af de faktorer, der har stor betydning for en husstands samlede elforbrug. Som tommelfingerregler til beregning af et normalt elforbrug i en given husstand, kan der opstilles følgende to ligninger: Elforbrug i parcelhuse pr. år= 530kWh + kvadratmeter bolig 12kWh + antal personer 690kWh. Elforbrug i lejligheder pr år = 340 kwh + kvadratmeter bolig 11kWh + antal personer 350kWh Elforbruget er således i høj grad afhængigt af antallet af personer, der bor i husstanden. Det kan i visse sammenhænge være ønskeligt med gennemsnitstal for en boligs elforbrug, uafhængigt af antal personer der bor i boligen, fx ved beregning af forventet elforbrug i nybyggeri. I givet fald vil nedenstående ligninger være mere præcise end at indsætte gennemsnitlige tal for antal personer: Elforbrug i parcelhuse pr. år = 1780kWh + kvadratmeter bolig 17kWh Elforbrug i lejligheder pr. år = 560kWh + kvadratmeter bolig 16kWh Ligningerne er opstillet på baggrund af analyser af ca parcelhuse og over lejligheder. I disse analyser kan der imidlertid indrages væsentligt flere variable end antal personer og kvadratmeter bolig. I tabel 1 og 2 opstilles de væsentligste baggrundsvariables betydning for en husholdnings samlede elforbrug for henholdsvis parcelhuse og lejligheder. Med disse variable kan % af den samlede variation i husstandes elforbrug forklares. Sammenlignes konstanten, samt de enkelte variables betydning, med ligningerne oven for ses det, at såvel konstanten som variablenes betydning ændres, når der indrages flere variable i analysen. Dette er en naturlig følge af, at de enkelte variable er indbyrdes afhængige. I de følgende afsnit diskuteres de enkelte variables betydning hver for sig. 10

13 Tabel 1. Parcelhuse: Væsentligste baggrundsvariables forklaringskraft over for elforbrug, opgjort som effekt i kwh og ændring i R² (%), hvis de enkelte variable tages hver for sig, samt hvis de indgår i en samlet model. R² er et tal for, hvor stor en del af variationen i elforbruget de enkelte variable forklarer. Forklarende variabel Parcelhuse Effekt hvis eneste variabel (kwh/år) R², hvis eneste variabel (%) Samlet effekt (kwh/år) Ændring i R² i samlet model (%) Konstanten 628 Pr. person i husstanden Pr kr. i bruttoindkomst Pr. 10 m² boligareal Pr. ældste persons alder 15 1 Pr. 0-6 årige barn -158 Pr årige barn 179 0,5 Tabel 2. Lejligheder: Væsentligste baggrundsvariables forklaringskraft over for elforbrug, opgjort som effekt i kwh og ændring i R² (%), hvis de enkelte variable tages hver for sig, samt hvis de indgår i en samlet model. R² er et tal for hvor stor en del af variationen i elforbruget, de enkelte variable forklarer. Forklarende variabel Lejligheder Effekt hvis eneste variabel (kwh/år) R², hvis eneste variabel (%) Samlet effekt (kwh/år) Ændring i R² i samlet model (%) Konstanten 116 Pr. person i husstanden Pr kr. i bruttoindkomst Pr. 10 m² boligareal Pr. ældste persons alder 3 1 Pr. 0-6 årige barn -76 Pr årige barn 117 0,3 Antallet af personer Den mest afgørende faktor for en husstands elforbrug er antallet af personer i husstanden. I figur 1 og 2 ses, hvordan såvel det gennemsnitlige elforbrug, som spredningen i elforbruget, er afhængigt af antallet af personer i husstanden. Området mellem den mørkegrønne og den røde linje indikerer, hvor 90 % af husholdningernes elforbrug befinder sig. Figur 1 og 2 viser elforbrugets afhængighed af antallet af personer i husstanden, uden at der er taget hensyn til de andre variables betydning. I en samlet model for elforbrugets afhængighed af baggrundsvariable, som vist i tabel 1 og 2, vil effekten af hver person være mindre end i ovenstående to figurer, idet boligareal og husstandsindkomst 'overtager' noget af forklaringen, da såvel boligstørrelse og husstandsindkomst er indbyrdes afhængige af antallet af personer i husstanden. 11

14 Elforbrug (kwh) Antal personer i husstanden De 5 % laveste forbrug Median De 95 % laveste forbrug De 25 % laveste forbrug De 75 % laveste forbrug Figur 1. Parcelhuses elforbrug. Gennemsnit og spredning som funktion af antal personer i husstanden. Området mellem den mørkegrønne og den røde indikerer, hvor 90 % af husholdningernes elforbrug befinder sig Elforbrug (kwh) Antal personer i husstanden De 5 % laveste forbrug Median De 95 % laveste forbrug De 25 % laveste forbrug De 75 % laveste forbrug Figur 2. Lejligheders elforbrug. Gennemsnit og spredning som funktion af antal personer i husstanden. Området mellem den mørkegrønne og den røde indikerer, hvor 90 % af husholdningernes elforbrug befinder sig. I figur 1 og 2 ses det, at elforbruget stiger forholdsvist jævnt med antallet af personer, hvilket ikke er mærkeligt, da en del elforbrug som fx mængden af vasketøj og brug af computer er knyttet til enkeltpersoner. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det er mere energibesparende at bo flere personer sammen, idet en del af husstandens elforbrug, fx elforbruget til køl og frost, ikke er afhængigt af antallet af personer. I figur 3 ses det, med parcelhuse som eksempel, hvordan elforbruget pr. person falder, jo flere personer der bor i husstanden. Den nuværende tendens til at stadigt flere husstande består af 1-2 personer er således med til at hæve det samlede danske elforbrug i husholdninger. 12

15 Elforbrug (kwh) Antal personer i husstanden Husstandens elforbrug (kwh) Elforbrug pr. person (kwh) Figur 3. Elforbruget stiger med antallet af personer i husstanden, men det ses for første person, at der er et basisforbrug før effekten af antal person træder ind. Større husstande er således mere energibesparende end mindre. Husstandsindkomsten Den faktor, der næst efter antallet af personer har størst betydning for elforbrug i parcelhuses, er indkomsten, hvorimod det for lejligheder er boligens areal. Elforbruget stiger i gennemsnit med 90 kwh for hver kr. højere husstandsindkomst i parcelhuse og tilsvarende med 20 kwh i lejligheder for hver kr. højere husstandsindkomst, forudsat at der er taget hensyn til antallet af personer i husstanden Elforbrug (kwh) Bruttoindkomst De 5 % laveste forbrug Median De 95 % laveste forbrug De 25 % laveste forbrug De 75 % laveste forbrug Figur 4. Parcelhuses elforbrug. Gennemsnit og spredning som funktion af husstandens bruttoindkomst. Området mellem den mørkegrønne og den røde indikerer, hvor 90 % af husholdningernes elforbrug befinder sig. 13

16 Elforbrug (kwh) Bruttoindkomst De 5 % laveste forbrug De 25 % laveste forbrug Median De 75 % laveste forbrug De 95 % laveste forbrug Figur 5. Lejligheders elforbrug. Gennemsnit og spredning som funktion af husstandens bruttoindkomst. Området mellem den mørkegrønne og den røde indikerer, hvor 90 % af husholdningernes elforbrug befinder sig. Figur 4 og 5 viser elforbrugets afhængighed af husstandsindkomsten, uden at der er taget hensyn til de andre variables betydning. Indkomstens betydning i den samlede model er dog noget mindre, idet husstandsstørrelse, boligareal og beboernes alder overtager noget af forklaringen. Fx har husstande med enlige en væsentlig lavere indkomst end husstande med to voksne, lige som indkomsten typisk er højere i den sidste halvdel af arbejdslivet i forhold til unge og ældre. Såvel når indkomsten tages alene, som i den samlede model, ses det, at husstandenes elforbrug i lejligheder er mindre afhængig af husstandsindkomsten end i parcelhuse. Dette kan delvist forklares ved, at der er større variation i parcelhusenes husstandsindkomst, end der er i lejlighedernes. Boligens størrelse Boligens størrelse er den tredje af de væsentligste variable, og for lejlighederne er den næst vigtigste efter antallet af personer. Tages den alene, kan den forklare henholdsvis 13 % af elforbrugets variation i parcelhuse og 20 % i lejligheder (se tabel 1 og 2). I figur 6 og 7 ses, hvordan elforbruget afhænger af boligarealet for henholdsvis parcelhuse og lejligheder, hvis der ikke tages højde for de øvrige baggrundsvariable. I en samlet model vil antallet af beboere og husstandsindkomsten dog overtage noget af forklaringen, idet større boliger typisk beboes af flere personer og af husstande med større indkomster. 14

17 Elforbrug (kwh) Boligareal De 5 % laveste forbrug Median De 95 % laveste forbrug De 25 % laveste forbrug De 75 % laveste forbrug Figur 6. Parcelhuses elforbrug. Gennemsnit og spredning som funktion af boligens areal. Området mellem den mørkegrønne og den røde indikerer, hvor 90 % af husholdningernes elforbrug befinder sig. Elforbrug (kwh) Boligareal De 5 % laveste forbrug De 25 % laveste forbrug Median De 75 % laveste forbrug De 95 % laveste forbrug Figur 7. Lejligheders elforbrug. Gennemsnit og spredning som funktion af boligens areal. Området mellem den mørkegrønne og den røde indikerer, hvor 90 % af husholdningernes elforbrug befinder sig. Beboernes alder Alderen af den ældste person i husholdningen kan bruges som indikator på, hvor i livscyklussen husstanden befinder sig. I figur 8 ses, at elforbruget regnet pr. person, er jævnt stigende fra beboerne er i starten af 20 erne til midt i 50 erne, hvorefter det igen falder, om end ikke helt så meget mod slutningen af 80 erne. Figuren rummer alle boligtyper, og variationerne dækker dermed også over, at de yngre og de ældste i højere grad bor i lejlighed, hvorimod de midaldrende i højere grad bor i parcelhus. Desuden bor der typisk flere personer i husstanden i aldersgruppen år, hvorved elforbruget pr. person typisk bliver lavere i denne periode. 15

18 Gns. elforbrug pr. person (kwh/pers.) Ældste person i husstandens alder Figur 8. Gennemsnitligt årligt elforbrug pr. person (kwh) over for alderen af den ældste person i husstanden for alle boligtyper. En anden tilgang til at beskrive alderens betydning for størrelsen af elforbruget er at se på børn i forskellige aldersgrupper. Det ses af tabel 1 og 2, at småbørn (0 6 år) bruger mindre el end voksne, hvorimod teenagere gennemsnitligt bruger kwh mere strøm end voksne, hvilket svarer til % mere strøm, hvis man sammenligner med, hvad hver ekstra person i en husstand betyder for elforbruget. Betydningen af teenagere for husstandens samlede elforbrug er vist i figur 9 med parcelhuse som eksempel Årligt elforbrug (kwh) Antal personer i husstanden Parcelhuse, ingen teenagere Parcelhuse, to teenagere Figur 9. Elforbrug pr. husstand som funktion af antal personer og antal teenagere for parcelhuse. 16

19 Betydningen af køn, uddannelse og nationalitet Variablene køn, uddannelse eller nationalitet, har ingen væsentlig betydning for den samlede størrelse af elforbruget. Der er dog nogle tendenser, der kan være interessante, selv om de ikke rummer egentlig forklaringskraft over for de samlede store variationer i elforbruget. For beboernes uddannelse gælder det, at indkomsten stiger med højere uddannelse, hvorfor de højest uddannede også har de højeste elforbrug. Hvis vi tager højde for indkomstens betydning for elforbruget, og alene ser på uddannelsens betydning, er der imidlertid en lille, men signifikant effekt, idet de højest uddannede i parcelhusene fx vil bruge knap 200 kwh pr. år mindre end en husstand uden formel uddannelse. Spørgsmålet om beboernes nationalitet, delt op efter dansk, vestlig, ikkevestlig, giver heller ikke et væsentligt bidrag til forståelsen af det samlede elforbrug. Det skal nævnes, at andelen af ikke-danske nationaliteter blandt de husstande er forholdsvis lav, idet nogle af de meget indvandrertunge kvarterer ikke indgår i materialet. Materialet peger dog på en tendens til, at ikke-danske og ikke-vestlige husstande bruger mindre strøm end andre husstande, når øvrige variables betydning er indraget i analysen. Det skal bemærkes, at det er statsborgerskab og ikke etnicitet der indgår i undersøgelsen. 17

20 Vand og varmeforbrugets variationer For husstanden selv, såvel som for alle der arbejder med rådgivning om husholdningers ressourceforbrug, kan det være relevant ikke blot at fokusere på elforbrug, men også at indrage vandforbrug og varmeforbrug. Sammenlignes vand- og varmeforbrugets afhængighed af baggrundsvariablene ses, at vandforbruget er mere afhængigt af antallet af personer i husstanden end elforbruget er, hvorimod varmeforbruget i langt højere grad er afhængigt af boligens areal. For vandforbrug kan man, ved alene at fokusere på antallet af personer i husstanden, forklare 33 % af variationen i vandforbrug i parcelhuse og 22 % i lejligheder. Der kan på baggrund af oplysninger fra parcelhuse og 1113 lejligheder opstilles følgende tommelfingerregler for et normalt vandforbrug: Vandforbrug i parcelhuse pr. år = 52 liter + antal personer * 26 liter Vandforbrug i lejligheder pr. år = 33 liter + antal personer * 21 liter For varmeforbruget gælder, at vi har adgang til varmeforbruget for parcelhuse, men kun 940 lejligheder, hvilket er ret lavt i forhold til at opstille helt generelle ligninger. For parcelhusene kan 28 % af variationen forklares ud fra boligens areal, og for lejlighederne 43 %. Der kan opstilles følgende tommelfingerregler for beregning af varmeforbrug: Varmeforbrug i parcelhuse pr. år = 4816 kwh + boligareal (m² ) * 104 kwh/m² Varmeforbrug i lejligheder pr. år = kwh + boligareal (m² ) * 119 kwh/m² 18

21 Elforbrugets fordeling på slutanvendelser Husholdninger bruger el til vidt forskellige ting, og i forståelsen af husholdningers elforbrug, er det relevant ikke blot at se på det samlede elforbrug, men også at se, hvordan det fordeler sig på forskellige slutanvendelser. I figur 10 ses elforbruget opdelt på otte forskellige slutanvendelser for et gennemsnit af 100 husstande. Det ses her, at i gennemsnit bruges ca. en fjerdedel af hjemmets el til køle- og frysebehov. En anden fjerdedel er her opgjort som restforbrug, hvilket inkluderer elforbrug til madlavning på ca. 10 % af det samlede forbrug (DEFU 2000). De største forbrugsområder herefter er belysning, vask-tørring samt standby forbrug, som hver især udgør ca. 10 % af husholdningens samlede forbrug. 25% 28% Køl/frys 9% 11% 4% Opvask Vask/tørretumbler Tv+Video+Hifi EDB Belysning Standby Rest (komfur m.m.) 13% 4% 6% Figur 10. Procentvis fordeling af husholdningers elforbrug på otte slutanvendelser. Baseret på målinger i 100 husstande. Disse gennemsnitstal for hvad el bruges til, dækker imidlertid over store variationer, såvel i det faktiske forbrug som i forbrugsfordelingerne. Af figur 11 fremgår de 100 husholdningers faktiske elforbrug på de enkelte typer af slutforbrug. Det ses her, at såvel det samlede husstandsforbrug som fordelingen på de enkelte slutforbrug varierer meget, og vi ved, at det bl.a. varierer med boligtypen, og med hvor mange personer der bor i husstanden. I figur 12 og 13 er som eksempel vist gennemsnitlig fordeling på slutanvendelser for husstande med henholdsvis 1 og 4 personer. Det er her vigtigt at skelne mellem det faktiske forbrug, og den andel af husstandens samlede forbrug, der går til det enkelte slutforbrug. Husstande med få personer har et lavere samlet elforbrug end husstande med flere personer, men dele af husstandens forbrug, fx til belysning og køling, er ikke væsentligt lavere, selv om man bor alene i boligen, hvorfor de enlige bruger en større andel af deres samlede elforbrug på disse slutforbrug. I det følgende gennemgås hvert slutforbrug for sig, for forskellige typer af husholdninger, hvor karakteristika og sammenhænge opridses. 19

22 kwh Køl/frys TV+video Stadby Opvask EDB Rest (komfur m.m.) Vask/tørre Belysning Figur husstandes elforbrug fordelt på 8 slutanvendelser. Husstandene er ordnet efter størrelsen af deres samlede forbrug, således at husstand nr.1 har det højeste, og husstand nr. 100 det laveste samlede elforbrug. 17% 13% Køleskab Køle/fryser 6% Skabsfryser Kummefryser 12% 2% Opvaskemaskine Vaskemaskine Tørretumbler 14% Tv+Video+Hifi EDB Udstyr Belysning 18% 3% 6% 6% 1% 2% Standby Rest (Inkl. komfur) Figur 12. Procentvis fordeling af elforbrug på slutanvendelser i husstande med 1 beboer. 31% 7% 5% 3% 5% Køleskab Køle/fryser Skabsfryser Kummefryser Opvaskemaskine 6% Vaskemaskine Tørretumbler Tv+Video+Hifi 8% EDB Udstyr Belysning 8% 13% 3% 6% 5% Standby Rest (Inkl. komfur) Figur 13. Procentvis fordeling af elforbrug på slutanvendelser i husstande med 4 beboere. 20

SBi 2005:09 Husholdningers energi- og vandforbrug. Afhængighed af socio-økonomiske baggrundsvariable

SBi 2005:09 Husholdningers energi- og vandforbrug. Afhængighed af socio-økonomiske baggrundsvariable SBi 2005:09 Husholdningers energi- og vandforbrug Afhængighed af socio-økonomiske baggrundsvariable Husholdningers energi- og vandforbrug Afhængighed af socio-økonomiske baggrundsvariable Kirstine Nærvig

Læs mere

Elforbrugets sammensætning

Elforbrugets sammensætning R20 Energy piano Elforbrugets sammensætning Slutforbrugsanalyse på basis af målinger i 100 boliger i Odense Delrapport i ELFOR F&U projekt Husholdningernes elforbrug sammenligning og referencer Casper

Læs mere

By og Byg Resultater 029 Boligers energiforbrug sociale og tekniske forklaringer på forskelle

By og Byg Resultater 029 Boligers energiforbrug sociale og tekniske forklaringer på forskelle By og Byg Resultater 029 Boligers energiforbrug sociale og tekniske forklaringer på forskelle Boligers energiforbrug sociale og tekniske forklaringer på forskelle Kirsten Gram-Hanssen By og Byg Resultater

Læs mere

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere fra dit lokale bibliotek SEAS-NVE Strømmen samarbejder med mange af bibliotekerne på Sjælland samt

Læs mere

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således: Kend dit elforbrug Lærer vejledning Baggrund: I Klimahandlinger på dit værelse skal eleverne lære at måle apparaters elforbrug og finde ud af hvor stort et elforbrug de har på deres værelse. Formål: Målet

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen. Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy.

ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen. Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy. ELMODEL-bolig Seneste opgørelser for udbredelse og anvendelse af elapparater i boligen Troels Fjordbak Larsen IT Energy tfl@it-energy.dk ELMODEL-bolig Kort om IT Energy Introduktion hvad er ELMODEL-bolig?

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger 1. udgave, 2008 90 80 70 60 50 40 30 20 Dagslys i rum og bygninger Dagslys i rum og bygninger Kjeld Johnsen Jens Christoffersen SBi-anvisning 219 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb SparOmeter-forløb Opbygning af SparOmeter-forløb Introduktion til målinger Målinger apparatforbrug Målinger apparatforbrug Sparekampagne Elevundersøgelserne veksler mellem arbejde på skolen og målinger

Læs mere

Trends i boligforbrugets udvikling

Trends i boligforbrugets udvikling Trends i boligforbrugets udvikling EU projekt REMODECE 2006-2008 Temadag hos Dansk Energi 24. sep. 2008 Casper Kofod, Energy piano ck@energypiano.dk REMODECE Team ISR-University of Coimbra, Portugal ENERTECH,

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S 1 Titel Serietitel Lokalenergi 2006:2 Udgave 1 Udgivelsesår

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Kvalitet og mangfoldighed

Kvalitet og mangfoldighed Kvalitet og mangfoldighed Boligdag 2009 SBi, 27. april 2009 Claus Bech-Danielsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Voksende energiforbrug Varmeforbrug i danske boliger PJ 250 200

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner strøm 19 % mindre strøm vand 35% mindre vand Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner På opdrag af Dansk Energi, er professionelle vaskemaskiner fra fem forskellige leverandører

Læs mere

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010 ELMODEL-bolig Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2010 Marts 2011 Indhold Resume vigtigste nyheder 2010...3 Belysning...3 Underholdning...4 Madlavning...6 Køl/frys...6 Varme...8 Vask...9 Resume vigtigste

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Energigennemgang af Conditori La Glace

Energigennemgang af Conditori La Glace 0 Energigennemgang af Conditori La Glace Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

ELMODEL-bolig. Nye husholdningsapparaters elforbrug 1970-2006. ELMODEL-bolig Datagrundlag 2006

ELMODEL-bolig. Nye husholdningsapparaters elforbrug 1970-2006. ELMODEL-bolig Datagrundlag 2006 ELMODEL-bolig Nye husholdningsapparaters elforbrug 1970-2006 ELMODEL-bolig Datagrundlag 2006 Resumé Rapporten er udarbejdet af IT Energy: Ali Rahbar Hans Skyum Larsen Troels Fjordbak Larsen IT Energy IT

Læs mere

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner Til daginstitutioner: Råd til det sjove Energibesparelser i daginstitutioner Børneinstitutionen Stenen i Hvidovre Kommune havde i marts 2004 sparet 43 % på elregningen og ca. 16 % på varmeregningen i forhold

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER. Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting

LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER. Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting LEJERNES HOLDNINGER TIL ENERGIRENOVERINGER Henrik Stener Pedersen, Rambøll Management Consulting Indhold Kort om undersøgelsen De fire hypoteser Opsamling Formål Projektets overordnede formål er at skabe

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen SBi-anvisning 238 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Centrale forskningsspørgsmål omkring udviklingen af bæredygtigt boligliv

Centrale forskningsspørgsmål omkring udviklingen af bæredygtigt boligliv Centrale forskningsspørgsmål omkring udviklingen af bæredygtigt boligliv Oplæg fra Center for Boligforsknings arbejdsgruppe Kirsten Gram-Hanssen, Statens Byggeforskningsinstitut Baggrunden En bevilling

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

DON T JUST STANDBY Sluk på stikkontakten når du ikke bruger dine elektroniske apparater.

DON T JUST STANDBY Sluk på stikkontakten når du ikke bruger dine elektroniske apparater. VUC ROSKILDE DON T JUST STANDBY Sluk på stikkontakten når du ikke bruger dine elektroniske apparater. Rmedie14, Kommunikation/IT Eksamensprojekt. Ditte B Hansen 11-05-2015 Indholdsfortegnelse Indledning:...

Læs mere

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk Se her DU kan også blive energiambassadør: Meld dig på et gratis kursus: du lærer om at spare på varme, el og vand og om indeklima. Du lærer også at fortælle andre om at spare. Vi besøger bl.a. AffaldsCentret

Læs mere

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd tekstilbutikker i Vanløse Kommuner kan i samarbejde med den lokale detailhandel få formidlet

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H.

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H. 1 2 Start jagten på strømtyvene på dit værelse Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden Nu sætter jagten på strømtyvene ind hjemme hos dig. Bevæbnet med et SparOmeter skal du nu opspore

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Energieffektiv belysning og god lyskvalitet. Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder. v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden

Energieffektiv belysning og god lyskvalitet. Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder. v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Energieffektiv belysning og god lyskvalitet Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Elforbruget i husholdningssektoren Fordeling på slutanvendelser (ekskl.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012

ELMODEL-bolig. Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012 ELMODEL-bolig Nyheder i spørgeskemaundersøgelse 2012 Juni 2013 Indhold Resume vigtigste nyheder 2012...3 Belysning...3 Underholdning...3 Madlavning...6 Køl/frys...6 Varme...8 Vask...9 Resume vigtigste

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 215 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner:

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner: N OTAT Metode, FLIS sammenligningskommuner Dette notat præsenterer metoden bag udregning af sammenligningskommuner i FLIS. Derudover præsenteres de første tre modeller der anvendes til at finde sammenligningskommuner

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hyldeengen 13 2791 Dragør 155-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Beregning af dagslys i bygninger

Beregning af dagslys i bygninger By og Byg Anvisning 203 Beregning af dagslys i bygninger Jens Christoffersen Kjeld Johnsen Erwin Petersen 1. udgave, 2002 Titel Beregning af dagslys i bygninger Serietitel By og Byg Anvisning 203 Udgave

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder ELSPAREPORTAL Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder Idéen med kortlægning af strømforbruget er at indkredse de store elforbrug i afdelingen og finde de områder hvor der kunne være

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 Variable 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 2 a x = 5 b x = 1 c x = 1 d y = 1 e z = 0 f Ingen løsning. 3

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen En analyse af de økonomiske konsekvenser af initiativer igangsat i hjemmeplejen i Egedal Kommune i løbet af 2015 Rehabiliterende

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:35 13:35-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta

Læs mere