ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober Budget Vedtaget budget. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1"

Transkript

1 Budget Vedtaget budget Side 1

2 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets budget, som vedtaget på byrådets møde den 24. juni I det korrigerede budget indgår dog budgetomplaceringer og øvrige tekniske budgetændringer pr. 30. juni I det korrigerede budget er ikke medtaget overførsel af overskud/underskud fra tidligere år Kolonnen med regnskab 2007 er endeligt regnskab 2007 fremskrevet til 2009-priser. Kolonnen med det korrigerede budget for 2008 er inkl. sparerunder og renopretning m.v. - men indeholder ikke overskud/underskud fra tidligere år. Kolonnen med nøgletal er det valgte nøgletal fremskrevet til 2009 med KL s gennemsnitlige fremskrivning på 4,7% efter KL s udmelding 1. juli 2008 Samtlige beløb er opført i 2009-prisniveau med KL s pris- og lønskøn som det fremgår af tillæg til budgetvejledning af 1. juli Disse fremskrevne beløb har herefter dannet grundlag for udarbejdelsen af budgetrammer til de enkelte fagudvalg. I regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2009 indgår også ændringer som følge af ny eller ændret lovgivning, og på udvalgte driftsområder er der korrigeret efter det såkaldte aktstykke. Ydermere er der på udvalgte områder korrigeret for forventede budgetafvigelser i Disse afvigelser kan eksempelvis være videreførsel af rammebesparelser fra sparerunder. Endelig kan der til udvalgte områder være indlagt demografiske ændringer eller ændringer, som tilpasser udvalgets/områdets driftsbudget til udvalgte nøgletal Under budgetarbejdet konstateredes det, at kommunen ikke kunne overholde lånebekendtgørelsens kassekreditregler, og det har derfor været en forudsætning, at Velfærdsministeriet kunne give dispensation fra denne. I skrivelse af 2. oktober 2008 har Velfærdsministeriet meddelt dispensation fra kassekreditreglerne, samt dispensation til yderligere låneoptagelse i såvel 2008 som Disse yderligere lånedispensationer er indregnet i det vedtagne budget som yderligere låneoptagelse og ydelser på lån. Budgettet blev vedtaget af byrådet tirsdag den 7. oktober Side 2

3 Budgetforlig med lup på socialområdet S, R, DF, K og V har indgået aftale om Odsherred Kommunes budget for 2009, hvor kulegravning af social- og sundhedsområdet bliver en hovedopgave. SF står uden for. Den 2. oktober 2008 indgik fem af de seks politiske partier i Odsherred Byråd en aftale om næste års budget med fuld respekt for de aftaler, som i forvejen er indgået med Velfærdsministeriet for at genoprette kommunens negative kassebeholdning over en fireårig periode. Budgettet rummer et stærkt begrænset anlægsbudget på bare 20 millioner kroner, som er fuldt ud lånefinansieret samt yderligere et lån på 20 mio. kr. til driften og særtilskud på 10 mio. kr. i hvert af de næste fire år. Skatten holdes i ro, og der er indregnet driftsbesparelser på 10 mio. kr. inden for Børn- og Skoleudvalgets område, 5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, 3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 5 mio. kr. på Arbejdsmarked og Beskæftigelsesudvalgets område. Bedre styring på socialområdet Aftaleparterne er enige om, at kommunens mest udgiftskrævende område, nemlig social- og sundhedsområdet, nu skal gennemanalyseres for at finde forklaringer og handlemuligheder på de hidtidige budgetoverskridelser her. Odsherred Kommune bruger mellem kroner mere pr. 65-årig borger end sammenlignelige kommuner. Gruppeformændene finder ikke, at tilpasningen skal ske ved en forringet service over for borgerne, men ved en bedre udnyttelse af ressourcerne og en bedre styring. Konstitueret kommunaldirektør Jørn Dikman får derfor til opgave at vurdere organiseringen inden for social- og sundhedsområdet, og hver måned skal der være budgetopfølgning, som borgmesteren fremlægger for gruppeformændene. - Jeg er glad for og tilfreds med, at vi har indgået denne budgetaftale uden en skattestigning, men havde gerne set SF deltage, siger borgmester Finn Madsen. Alice Sarp, gruppeformand for S, oplyser, at selvom SF ikke ønsker at deltage i aftalen, er partiet fortsat med i konstitueringsgrundlaget. Budgetaftalen skal alene ses som en økonomisk aftale der er fortsat plads til uenigheden og den politiske diskussion i udvalgene, så længe alle overholder den økonomiske ramme. Side 3

4 Budgetforlig med lup på socialområdet Budgetramme skal overholdes Budgettet skal overholdes og tillægsbevillinger vil ikke finde sted, uden der anvises finansiering andre steder. Overførsel af underskud på op til 2 % af bevillingerne bliver suspenderet på udvalgsniveau de næste to år, men institutionerne kan fortsat ansøge om overførsel af underskud fra det ene regnskabsår til det næste, såfremt et underskud opvejes af et overskud andre steder, så den samlede budgetramme for hvert udvalg overholdes. Overskud kan fortsat overføres fra år til år. På anlægsbudgettet er der kun afsat penge til de helt fornødne anlæg og områder, der allerede er omfattet af aftaler: Indførelse af nyt elektronisk sagsbehandlingssystem, tilslutningsafgift til Statens Arkiver, slidlag på vejene og nyt udelys, nyt tag på plejecentret Præstevænget, parkeringsplads ved Asnæs Centret, naturpleje, reparation af broen over Annebjerg Stræde, vedligehold af kommunale ejendomme, tilbygning til Tengslemark Børnehave, renovering af Vallekilde-Hørve Skole, serviceareal i Siriusparken, tilskud til nyt klubhus i Fårevejle og tilskud til nyt fælles museumsmagasin. Den fortsatte indretning og istandsættelse af Sundhedscenter Odsherred udsættes til 2010 og strækkes fra en treårig til en femårig periode. - Det er klart, at det ikke bliver nogen fest, og at der ikke bliver plads til nogen udsving overhovedet, og vi må holde igen på alle områder. Men når det så er sagt, så ligger der også en udfordring i af finde nye og kreative veje, så vi får mere for pengene og den samme service for færre penge, siger Alice Sarp, der er gruppeformand for Socialdemokraterne. Hun peger på, at borgere og politikere har meget at være glade for og stolte over i Odsherred, blandt andet en kommunal dagpleje i verdensklasse med veluddannede dagplejere, et sundhedscenter og meget mere. Odsherred Byråd havde 2. behandling og vedtagelse af budget 2009 tirsdag den 7. oktober kl i rådssalen i Fårevejle. Side 4

5 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Økonomiudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Tilpasning af rammen til nøgletal Se muligheder i sparekataloget og udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 1. Fra 2009 årlig reduktion på 3 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. fra redningsberedskabet og 1 mio. kr. fra lønpuljer m.v. Fra 2010 yderligere årlig reduktion på 1 mio. kr. fra byrådsudgifter og overordnet ledelse (direktion, chefer m.v.) Side 5

6 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Miljø- og Teknikudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Se muligheder i sparekataloget og udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Ejendomsvedligehold tilbageført fra udvalg Serviceområder i alt Forsyningsvirksomheder Basis Renovation - leasing af renovationsspande Forsyningsvirksomheder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 2. I basisbudgettet er beløb til ejendomsvedligehold 2008 fordelt på udvalg. Beløbene tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget til ny fordeling for 2009 til vedligehold af bygninger Side 6

7 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Børn- og Skoleudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Tilpasning af rammen til nøgletal Se muligheder i sparekataloget og udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Ejendomsvedligehold tilbageført til udvalg Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 3. Tilpasning især på områderne skolestruktur, børnepasning og ungdomsskolen. 4. I basisbudgettet er beløb til ejendomsvedligehold 2008 fordelt på udvalg. Beløbene tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget til ny fordeling for 2009 til vedligehold af bygninger Side 7

8 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Social- og Sundhedsudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Tilpasning af rammen til nøgletal Udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer Andel i demografisk løft DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Ejendomsvedligehold tilbageført til udvalg Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 5. Genopretning indarbejdet med 8,277mio. kr. for budgetfejl 2008 og 18,485 mio. kr. til opholdsbetalinger - inkl. fremskrivning til 2009-prisniveau. 6. Årlig reduktion fra 2009 på 5 mio. kr. fra madproduktionen. Fra 2010 og efterfølgende år yderligere reduktioner fra øvrige områder, herunder også sundhedsområdet. 7. I basisbudgettet er beløb til ejendomsvedligehold 2008 fordelt på udvalg. Beløbene tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget til ny fordeling for 2009 til vedligehold af bygninger Side 8

9 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Kulturudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Se muligheder i sparekataloget og udarbejd egne udvalgsmuligheder over besparelser Demografiske ændringer DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Ejendomsvedligehold tilbageført til udvalg Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 8. I basisbudgettet er beløb til ejendomsvedligehold 2008 fordelt på udvalg. Beløbene tilbageføres til Miljø- og Teknikudvalget til ny fordeling for 2009 til vedligehold af bygninger Side 9

10 Nøgletal Nøgletal Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Land ECO Drift - Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer DUT iflg. aktstykket Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Demografiske ændringer Ydelsesændringer Tilpasning af rammen til nøgletal Yderligere tilpasning af rammen DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 9. Primært sygedagpengeområdet Side 10

11 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Økonomiudvalget Salg af ejendomme m.v Byggemodning inkl. jøb af jord Øvrige anlæg Udskiftning af dokumenthåndteringssystem Tilslutningsafgift - Statens Arkiver Helårsturismeprojekt I alt anlæg forudsætninger for budgetoplægget 10. Salg af ejendomme til forsyningsvirksomhederne samt ejendomme i Vig 12. Program til dokumenthånteringssystem, som kan håndtere den lovpligtige aflevering af data til Statens Arkiver Side 11

12 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget Regnskab 2007/Budget Slidlag - asfalt - Kontraktbunden Veje - udelys - Kontraktbunden 700 Plejehjem - Præstevænget - Kontraktbunden Parkeringsplads ved Asnæs-Centret Naturpleje Brovedligeholdelse Ejendomsvedligeholdelse Trafiksikkerhedsprojekter Stier og tilgængelighed Cykelstier Genskabelse af sø om Næsholmborgruin I alt anlæg Side 12

13 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Børn- og Skoleudvalget Regnskab 2007/Budget Tengslemark børnehave - tilbygning Vallekilde-Hørve Skole - Renovering Rørvig Rødderne hegn om legeplads/køkken 406 Nordgårdsskolen/SFO - fjernvarme 160 FORTO - tilbygning 740 Børnehaven Dragen - belysning 83 Egebjerg skole - Renovering af gulve 91 Nordgårdsskolen/SFO - Ren. billedkunstlokale 750 Odden skole - Legeplads 690 Grundtvigsskolen - Renovering 3. Etape Vallekilde-Hørve Skole - Ombygning af aula Rørvig Rødderne Opførelse af liggehal 250 Rørvig Rødderne Forbedring af legeplads 130 I alt anlæg Side 13

14 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget Regnskab 2007/Budget Siriusparken serviceareal - kontraktbunden Sundhedscenter Odsherred ABA-anlæg i plejeboliger m.v Bakkegården - nyt kaldeanlæg 450 Socialpsykiatri - Værested Asnæs 800 I alt anlæg Side 14

15 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Kulturudvalget Regnskab 2007/Budget Fælleskommunale museumsmagasiner Fritidsformål - anlægsønsker fra foreninger Renovering af Odsherred Hallen/svømmehal Kulturhistorisk museum - udstillingsfaciliteter Odsherred Kunstmuseum - tilbyg. Hvide hus Odsherred Kunstmuseum - Malergården fase Odsherred teatercenter - Udv. af teatersal I alt anlæg Side 15

16 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2007/Budget I alt anlæg Side 16

17 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Drift Serviceområder i alt Overførselsområder i alt Forsyningsvirksomheder Drift i alt Anlæg Serviceområder Forsyningsvirksomheder Anlæg i alt Renter og afdrag på lån m.v. Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Ydelser på nye lån Finansforskydninger og reguleringer Renter og afdrag på lån m.v I alt til finansiering forudsætninger for budgetoplægget 12. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 13. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 14. Total forsyningsvirksomhedernes drift 15. Nettobeløb til serviceområdernes anlæg (ej forsyningsvirksomheder). 16. Forsyningsvirksomhedernes samlede anlægsramme 17. Ydelser på årlig låneoptagelse - forventet låneoptagelse primo året. 18. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98% Side 17

18 Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Låneoptagelse Låneramme inkl. lånedispensationer Låneoptagelse i alt Finansiering - skatter Personskat - 26,6 % Personskat - 1,0% forhøjelse = 40 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 12,3 o/oo Selskabsskat Dækningsafgift - erhvervsejendomme Dækningsafgift 10 0/00 = 8,635 mio. kr Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter Tilskud og udligning Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Grundbidrag Regionen - Udviklingsbidrag Statstilskud - ældreområdet Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud fra kvalitetsfonden Momsudligning I alt tilskud og udligning I alt til finansiering I ALT SPILLERUM KASSEBEVÆGELSE Side 18

19 - forudsætninger for budgetoplægget 19. Der budgetteres med løbende årlig låneoptagelse på 10 mio. kr. til finansiering af udgifter omfattet af lånebekendtgørelsen, herunder lån til ejendomsskatter m.v. Efter selskabsdannelsen forventes låneoptagelsen til resterende forsyningsvirksomheder at være minimal. Der er 29/ udmeldt låneadgang med 3,8 mio. kr. til skoleanlæg, 1,9 mio kr. til tilpasninger adm. struktur og 1,2 mio. kr. til museumsmagasiner. Velfærdsministeriet har den 2. oktober trukket tidligere meddelelse lånedispensationer tilbage til 2009, og meddelt lånedispensation på 20 mio. kr. til anlæg Ministeriet har samtidig meddelt dispensation til kortvarigt lån på 20 mio. kr., som skal afvikles over 10 år. 20. Personskatteprocenten fastsættes til 26,6% for hele perioden med udgangspunkt i et selvbudgetteret grundlag på 4,125 mia. kr. I budget 2008 indgår et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på 4,065 mia. kr. Stigningen fra 2008 til 2009 anslås til 1,5% Den lave vækst skyldes forhøjelsen af personfradraget og beskæftigelsesfradraget samt genindførelsen af SP-bidraget fra Skatteforhøjelse med 1% giver et bruttoprovenu på 41,250 mio. kr. Herfra går skønsmæssigt 1,250 mio. kr. til skatteloftsnedslag og netto anslås derfor 40,000 mio. kr. 22. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på 6,014 mia. kr. 23. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 12,3 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på 0,790 mia. kr. 24. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2006 som udmeldt af Velfærdsministeriet. 25. Der opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme 26. Indførelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme fra 2009 forudsætter fornyede vurderinger af de dækningsafgiftspligtige ejendomme. I ejendomsregistreret er de dækningsafgiftspligtige værdier p.t. registreret med en forskelsværdi på 863,468 mio. kr. 27. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 28. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2009 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2009 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 29. Bidrag til regionen opgjort til kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 117 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Der er den 7. juli 2008 indsendt ansøgning om særtilskud til Velfærdsministeriet, og forventes som minimum 10 mio. kr. svarende til tilskuddet i Ministeriet har på møde den 28. august 2008 udmeldt at kommunens særtilskud for 2009 til vil udgøre 12 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. forskudsvis udbetales i Derudover indgår tilskud som ugunstigt stillet kommune med 37,860 mio. kr. 32. I årene er indgået og vil indgå et særligt tilskud til styrket kvalitet i hjemmeplejen. 33. Fra 2009 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden, som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. 34. Momsudligningen finansieres fra 2007 af tilskuds- og udligningsordningen. Momsudligning i 2007 vedrører tilbagebetaling af moms fra byggemodningsprojekter 35. Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 36. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk Side 19

20 - Resultatopgørelse Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning I alt Driftsudgifter (eks. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget I alt driftsudgifter Renter m.v. Diverse renteindtægter og -udgifter Renter af nuværende lån I alt renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED forudsætninger for budgetoplægget 37. Der fastsættes en målsætning for resultatet af den ordinære driftsvirksomhed på minimum 60 mio. kr. årligt. Side 20

21 - Resultatopgørelse Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget excl. jordforsyning Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget I alt anlægsudgifter Jordforsyning Salg af jord m.v Byggemodning inkl. jøb af jord I alt jordforsyning RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. Resultat i alt (A+B) Side 21

22 - Resultatopgørelse Regnskab Korrigeret Forslag Overslag Overslag Overslag Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ydelser på nye lån Øvrige finansforskydninger I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER forudsætninger for budgetoplægget 38. Ændring af likvide aktiver, hvor negativt fortegn = kassestyrkelse og positivt fortegn = kassetræk Side 22

23 Kassebeholdning ultimo året Side 23

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere