Årsrapportering ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportering 2011. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen"

Transkript

1 Årsrapportering 2011 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

2 Årsafrapportering SOS 2011 Projektet er godt på vej og særligt i december 2011 faldt flere aftaler med case-virksomhederne på plads. Overordnet er projektet blevet meget positivt modtaget i vagtbranchen, og herunder også Sikkerhedsbranchen, der løbende holdes opdateret på projektet. De store spillere i branchen, G4S og Dansikring, har valgt ikke at være med som case-virksomheder, men særligt Dansikring er interesseret i at følge projektet og dets outcome. For at sikre vidensspredning og validitet i den viden projektet genererer, er der nedsat en referencegruppe med repræsentanter fra den øvrige operationelle servicesektor, forsikring og politi. Muligheder: Der er allerede nu listet en række serviceydelser der potentielt kan realiseres efter projektafslutning. Smagsprøver på den teknologiske udvikling gives i tre casebeskrivelser sidst i denne rapportering. Derudover er der indgået strategisk samarbejde med Karlstad Universitet omkring en ansøgning om to erhvervs-phd er inden for serviceinnovation i low skilled service, fuldt finansieret af EU. Udfordringer: Det har været en udfordring at få knyttet case-virksomheder til projektet. Vagtvirksomhedernes hverdag er travl, og de er presset på tid. Det er et forhold, der har udmøntet sig i en periodeforskydning, da de teknologiske spor er kommet senere i gang end forventet. Samarbejdet GTS Institutter imellem er meget frugtbart. Vi har formået på den korte tid at få indblik i hinandens kompetencer og fagområder. Derudover er der skabt relationer på tværs af andre afdelinger end dem, der er en del af projektet, idet flere ansatte fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har været til et videndelingsarrangement hos AIexandra Instituttet. De få milepæle, der ikke er opfyldt i 2011 vurderes at blive det primo Det er derfor ikke nødvendigt at ændre eller nedsætte antallet af milepæle for det samlede projekt. Milepæle 2011 Delprojekt 1 Behovsafdækning og rekruttering Identifikation og afdækning af behov i Vagtbranchen specifikt, og den operationelle sektor generelt. Sammenfattes i en rapport. I juli 2011 gennemførtes brugerstudier i vagtbranchen. Udgangspunktet var at få valideret og afprøvet den viden DBI allerede havde om branchens praksis og udfordringer. Der blev gennemført elleve dybdeinterviews og et gruppeinterview. Findings fra feltstudier er valideret på kick-off workshop for hele projektteamet. I forhold til den øvrige operationelle sektor er viden fra brugerstudier præsenteret for Fagudvalg Sikring i DBI, der repræsenterer forsikring, politi og store virksomheder. Der er i efteråret 2011 gennemført et videns-studie i serviceinnovation der tydeliggør, at de udfordringer og behov vagtbranchen står overfor, ligeledes gør sig gældende indenfor andre manuelle services. Derudover er der gennemført et kvantitativt studie på baggrund af samtlige rapporter fra Innovationstjek i DBI-regi. Studiet viser, at der er en rød tråd blandt smv erne angående barrierer og muligheder for vækst i Danmark på tværs af brancher. Brugere fra seks virksomheder rekrutteret til case-forløb teknologiske demonstratorer. Desuden identifikation af en række relevante aktører fra den operationelle sektor, som kan validere generaliserbarheden af behovene. Følgende virksomheder er rekrutteret: DVAS HH Vagt Dansk Vagt Furesø Kommunes Servicevagt Novo Nordisk Security som ressourcevirksomhed Kontakt: Anne Vorre Hansen, projektleder Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: Listen over virksomheder opdateres løbende. Derudover er der kontakt til flere Kontrolcentraler. Der er afholdt møde med Rigspolitiet Videnscenter ift. at overføre viden fra projektet til politiet, som er en vigtigt interessent i projektet. Minimum en kundevirksomhed inden for hver af case-typerne (campus/større virksomhed, indkøbscenter, mobil vagt) rekrutteret til case-forløb. Alle case-virksomheder har underskrevet en samarbejdsaftale, hvor de forpligter sig til at give adgang til deres slutkunder. Der er gennemført kundeinterviews med to kunder, der benytter alarm- og patruljevagt. Forsknings- og innovationsspecialist Tejs Scharling 2 Alexandra Instituttet: 3

3 PROCES: SERVICEOPTIMERING I SIKKERHEDSBRANCHEN Forstudie 7 vagtfunktioner 3 vagttyper Casevirksomheder 3 udviklingsspor Idégenerering 5 koncepter Prototyper Forretningsmodeller Delprojekt 2 Teknologiske demonstratorer og case-forløb Seks designforløb (to for hver af de 3 case-typer), med deltagelse af virksomheder, kunder og GTS-institutter. DBI s branchekendskab Statistik Brugerinddragelse Centervagt Fast vagt Alarmvagt Patruljevagt Offentlig vagt Servicevagt Butiksvagt Centervagt Alarm- og patruljevagt Offentlig vagt HH Vagt Der er oprettet tre teknologiske teams der arbejder med henholdsvis patrulje/alarm vagt, centervagt/fast vagt og service vagt. Servicevagten i SOS-regi repræsenterer det offentlige som spiller i vagtbranchen. Ved hver workshop i projektteamet arbejdes der på tværs af teams, så den opnåede viden afprøves i alle spor. Følgende virksomheder er tilknyttet: Dansk Vagt, DVAS, HH Vagt og Furesø Servicevagt. Seks idegenereringsworkshop, primært med deltagelse fra Vagtbranchen, men også involvering af aktører fra den operationelle sektor. Der er afholdt idégenereringsworkshops med alle case-virksomheder. Virksomhederne er blevet præsenteret for fem forskellige use cases og er kommet med feedback til videreudvikling af koncepterne. Derudover er der afholdt workshop med Den Jyske Kontrolcentral. Evaluering af analyse- og designforløb. Der har været en indledende evaluering af analyse- og designforløbene, hvor designforslagene er blevet rettet til inden udviklingsforløbende er blevet sat i gang. Evalueringen er fortløbende og foretages med udgangspunkt i de fem teknologiske udviklingsforløb og de tilknyttede brugerstudier. Udvælgelse og igangsættelse af minimum fem teknologiske udviklingsforløb på basis af analyse- og designforløb. Udviklingen af en række prototyper er igangsat baseret på en fælles platform: Automatisk registrering af rundering Video-ved-alarm i storcenter Koordinering ved alarm indendørs positionering og overblik på tværs af storcentre. Lokationsbaseret registrering af hændelser Koordination via mobile enheder hvor er den nærmeste kollega 4 5

4 USE CASE 1 Igangsætning af relevante brugerstudier i forbindelse med valgte teknologiske udviklingsforløb. Flere teknologi-udviklere har været på feltarbejde i vagtbranchen og har indsamlet viden til brug i deres udviklingsforløb. Der er udarbejdet en plan for brugerstudier hos case-virksomhederne, så den udviklede teknologi løbende afprøves. Centervagten er på rundering i storcentret. Med sig har han en håndholdt enhed, der giver adgang til centrets kameraer og alarmer. A) Butikstyven stopper da alarmen aktiveres, og en butiksmedarbejder konfronterer ham. Tyven forklarer, at han ikke var på vej ud af butikken og at alarmen er en misforståelse. Butiksmedarbejderen tror ikke på tyvens forklaring og venter på, at centervagten skal ankomme. Påbegyndt etablering af modeller for forretningsudvikling, specifikt for Vagtbranchen og generaliseret imod den operationelle sektor. I den anden ende af centret har en butikstyv lagt et par dyre sko ned i tasken. Tyven har ikke opdaget en sporingsenhed i skoen. Da butikstyven forlader butikken udløser sporingsenheden alarmen. Den håndholdte enhed signalerer til vagten, hvor i centret en alarm er aktiveret. Vagten vælger at få vist en videooptagelse fra et sikkerhedskamera af sekunderne før og efter alarmen, og begiver sig mod butikken. Resultatkontrakten arbejder løbende med følgende liste af modeller og redskaber som tilpasses vagt- og sikkerhedsbranchens særlige profil, vilkår og behov for innovation. B) Butikstyven ignorerer alarmen og fortsætter væk igennem centeret. Centervagten ser på den håndholdte enhed, at tyven stikker af, og sætter i løb efter tyven. Han genkender tyven fra billederne fra udgangen af butikken, og pågriber tyven inden han når at forlade centret. 6 Der er afholdt forretningsworkshops med case-virksomhederne. Formålet var at evaluere de teknologiske scenarier og kortlægge konkurrenceparametre (strategikanvas) med udgangspunkt i en SWOT analyse. Vagten konfronterer butikstyven, som nægter (a) at have været ved at forlade butikken eller (b) at have været i pågældende butik. Vagten viser tyven videooptagelserne, hvor man tydeligt ser tyven på vej ud af butikken. Tyven indrømmer herefter forholdet. 7P modellen til operationelle servicevirksomheder, der beskriver virksomhedens forretningssystem PEST for vagtbranchen Porters Five Forces for vagtbranchen SWOT til resumering af mikro (Porters Five Forces) og makromarkedet (PEST) Business Model Canvas Strategy Canvas for vagtbranchen 7

5 USE CASE 2 Delprojekt 3 Udvikling af værktøjer, modeller og koncepter Udvikling af minimum fem modeller og redskaber til serviceinnovation, inklusiv brugerstudier, teknologiudvikling og forretningsovervejelser. Vagten runderer i en af organisationens bygninger og kommer forbi kopirummet hvor han ser at printeren blinker fordi den mangler toner. Med sig har han en smartphone som han benytter til at registrere denne mangel. Ved enten at vælge en foruddefineret mangel fra en liste på telefonen, oprette en ny eller tage et billede af printerens display registreres manglen og den sendes automatisk til vagtlederen og eventuelt ejeren af bygningen. Systemet sørger desuden for at knytte en positionsangivelse til beskeden der sendes. Ud over typen af mangel har vagten mulighed for at tilknytte en række ekstra information, herunder prioritet og fritekst. Ud fra de opsamlede registreringer kan vagtlederen danne sig et overblik over opgaver der skal sendes videre til det almindelige servicepersonel, eksempelvis pedeller og rengøring. Derudover har vagtlederen mulighed for at lægge en opgave tilbage i vagternes SmartGuard applikation, så den næste vagt der skal rundere på den givne lokation. Eksempelvis ser han at der er registreret en dryppende vandhane i et tekøkken, hvorfor han medbringer en tang og et nyt filter Inden vagten skal på rundering tjekker han sin SmartGuard applikation og ser om der er nogle mangler på hans rute som han kan afhjælpe. Eksempelvis ser han at der er registreret en dryppende vandhane i et tekøkken, hvorfor han medbringer en tang og et nyt filter. 8 Projektet arbejder med og udvikler følgende fem modeller og redskaber til serviceinnovation: En iterativ innovationsmodel baseret på teams organiseret omkring de enkelte case-virk somheder (Fokus på case-virksomhedens udviklingspotentiale og forbindelse med teknologiudviklernes designproces) Front end innovation- model cyklisk mellem research idégenerering konceptualisering og evaluering (parallel med den iterative inno vationsmodel Men med et mere generisk og udstrakt syn på tech & trends i vagt- & sikkerhedsbranchen). Dybdegående analyse af case-virksomhedens rammebetingelser; ledelse, medarbejdere og kunder (brugerstudier) Værdikædekortlægning Kortlægning af case-virksomhedens aktørnetværk (arbejdsprocesser, kommunikation, motiva tion, interesser) med henblik på effektivi seringsgevinster, opdagelse af innova tionspotentialer og nye samarbejdsrelationer med tilgrænsende erhverv. Tilpasset og designet til vagtbranchen. Business Model Canvas og Business prototyping. Tilpasset og designet til vagtbranchen. Når vagten kommer til vandhanen og skifter filteret starter han sin SmartGuard applikation der kun viser mangler der er i nærheden af vagten. Ved et enkelt tryk på vandhanemanglen bliver vagten tilbudt muligheden for at melde manglen afhjulpet eller knytte yderligere kommentarer. 9

6 USE CASE 3 Udvikling af minimum fem koncepter og metoder til studier og brugerinddragelse i Vagtbranchen, herunder kortlægning af arbejdsprocesser. Vagten er ny på denne rute, men er ud over dette ikke nødvendigvis uerfaren som vagt. Med sig har vagten en smartphone med software, der kan hjælpe med de daglige rutiner. Vagten er netop ankommet til en ny virksomhed på ruten. På enheden ses et kort over virksomhedens område og bygninger, og vagtens egen position er markeret. På kortet er der nu et ikon i nærheden af vagtens position, der indikerer typen af tilgængelig information. Da vagten træder ind på virksomhedens område, giver smartphonen signal om, at der er information tilgængelig. Afhængigt af informationens vigtighed, og brugerens egne præferencer, kan dette signal være vibration, lyd, eller en kombination af disse. I dette tilfælde er der et typisk lyd-ikon ved indgangen til virksomheden. Når vagten trykker på ikonet, får han afspillet en lydbesked, som vagten der tidligere har haft ruten har indspillet: Her skal man lige vide, 8-knappen på tastaturet ved alarmen er ret ringe, og skal have lidt ekstra tryk for at virke. Det sparer noget tid, den nye vagt ellers ville have brugt på at undre sig over, at alarmen ikke ville slukke. Projektet arbejder med og udvikler følgende koncepter og metoder for brugerinddragelse: Brugerresearch og kortlægning o Interviewguides til ledelse (virksoheden, branchen, værditilbuddet, kunderne) o Interviewguides til medarbejdere i vagt branchen (arbejdsopfattelse, kolleger og videndeling, værdier og redskaber) o Interviewguides til vagtbranchens kunder (serviceydelsen, uopfyldte behov, nye idéer) Designworkshop (DBI-Alexandra): Serviceblueprint - Scenarieudvikling Præsentation og test af freemium webapplikatio- ners i prototypeudvikling (quick n dirty prototyping) Forskningsbaseret innovationskoncept til ope- rationelle services og med særligt perspektiv i forhold til vagt- & sikkerhedsbranchen Nosco Idea Management pilotsamarbejdsform med interessenter i vagt & sikkerhedsbranchen Påbegyndt etablering af evalueringsmodeller og kritiske succesfaktorer for Vagtbranchens og den operationelle sektors anvendelse af ny teknologi. 10 Når vagten bevæger sig indenfor skifter kortet til et mere detaljeret indendørskort, hvor man kan set de individuelle rum, samt checkpoints på ruten. Vagten bevæger sig rundt mellem de nødvendige checkpoints, og kommer hen til et af dem, som er virksomhedens pengeskab. Her signalerer telefonen, at der er vigtig information tilgængelig. Denne kan man se et typisk tekst-ikon ved interessepunktet der svarer til pengeskabet. Ved at trykke på ikonet, kan vagten se en skriftlig besked fra kunden: Hej Vagt. Vi har flyttet pengeskabet til vores hovedkontor inde i byen. Så nu ingen panik. Mvh Kunden.. Vagten trykker Besked modtaget, så kunden efterfølgende ved, at beskeden har nået den rette person. Vagten kan altså nu med ro i sjælen gå videre, og kommer senere på ruten til et rum, hvor flere af vinduerne er åbne. Det er en del af vagtens opgave at lukke disse, men i tidsrummet mellem at kunden forlader virksomhedens område, og vagten ankommer, er virksomhedens sikkerhed udsat. Vagten vælger derfor at lægge en besked i form af et indtalt lydklip til kunden, som kunden vil blive underrettet om via , sms eller anden vej: Hej, det er Vagt fra Vagtfirma. I har glemt at lukke næsten alle vinduerne i jeres kaffestue. Jeg har lukket dem nu, men det er nok en god idé at huske selv at lukke dem af forsikringsmæssige årsager. Kunden vil med mellemrum modtage underretning om beskeden, indtil kunden har bekræftet modtagelsen. Efter indtaling kan vagten vælge, hvem beskeden er tiltænkt her kan vælges næste ankommende (anden) vagt, kunde, eller vagtlederen. Evalueringsmodellerne er tæt forbundne med de kritiske succesfaktorer som fungerer som målepunkter for modellerne. På nuværende tidspunkt har evalueringsmodellerne fokus på relationen mellem de designmæssige valg og forretningsperspektiverne i den enkelte virksomhed. Da case-virksomhederne ser ud til at være på plads og udviklingsforløbene sat i gang vil evalueringsmodellerne efterhånden vinde større indpas i projektet sammen med de kritiske succesfaktorer. 11

7 USE CASE 4 Der fremkommer løbende kritiske succesfaktorer gennem brugerstudierne og den tilvejebragte research. I det følgende opsummeres de kritiske succesfaktorer som projektet er bekendt med for indeværende. Disse kan organiseres som følger: Vagt A sidder i sin bil og er på vej til næste virksomhed på runden, når smartphonen afgiver en lyd, der indikerer at der er aktiveret en tyverialarm, og at vagten af kontrolcentralen har fået opgaven at tjekke op på den. Han stopper bilen og ser på smartphonens skærm, som nu viser et kort, hvorpå både hans egen og alarmens position er markeret. Alarmen er aktiveret i en bygning mindre end en kilometer væk, og han kan se den blev aktiveret for mindre end et minut siden. Han indser at hvis der er tale om et ægte indbrud, og ikke kun en falsk alarm, så er der en mulighed for at han når frem til stedet før indbrudstyven er nået at flygte derfra. Ved at trykke på en knap i hjørnet af skærmen zoomer kortet ud og viser hvilke andre vagter der er ude på rundering indenfor 10 kilometers radius fra ham selv, og han kan se at en kollega, vagt B, i øjeblikket er cirka fire kilometer væk og holder stille. Det giver noget tryghed at vide, at hvis han kommer i en farlig situation så er B ikke længere væk. Medarbejderperspektivet: Udstyret skal kunne tåle hårdhændet behandling Udstyret skal kunne holdes kørende med batteri gennem en arbejdsdag Udstyret skal være pålideligt i drift herunder rækkevidde ift til sende/modtage udstyr. Udstyret skal være bærbart Ikke tungt og klodset Forretningsperspektivet: Teknologien skal imødekomme medarbej- dernes of kundernes krav/behov Teknologien skal have en effekt på forretnin gen med en forholdsvist kortsigtet ROI. Dette kan ske gennem: Driftsoptimering, og effektivitetsforbedringer o Synlig forbedring af værditilbuddet til kunden, eller o Etablering af helt nye serviceydelser der differentierer sig fra konkur renternes 12 Han kører hen til bygningen hvor alarmen er aktiveret. Først kører han en runde rundt bygningen, og finder hurtigt en smadret rude, så der er helt klart tale om et ægte indbrud. Opgaven er nu at gå ind i bygningen, slukke for alarmen og dokumentere skader og manglende genstande, men der er også en risiko for at han møder tyven derinde. Han tager smartphonen med og trykker på en knap på skærmen som påkalder kontrolcentralens og de nærmeste vagters opmærksomhed på at han nu går ind i en potentielt farlig situation, før han går ud af bilen og hen imod bygningen. Vagt B, som lige er inde i en bygning fire kilometer væk og laver rutinetjek, får så et lydsignal fra sin smartphone. Han tager den ud og kan se et kort med sin egen og A s positioner, og at A har påkaldt opmærksomhed. B trykker nu på en knap på skærmen som åbner for en lydforbindelse til A s smartphone. Han spørger hvad der sker og A forklarer situationen. Lydforbindelsen forbliver åben mens A foretager undersøgelsen, så B hele tiden kan høre med i hvad der sker. 13

8 Kundeperspektivet Resultatkontrakten arbejder med forskellige typer af kundesegmentering inden for vagt- og sikkerhedsbranchen. Hver kundegruppe har naturligvis en række særlige behov, forventninger, ønsker og vilkår som aftegnes i deres kundeprofiler. Fx kan kunden have et ønske om vagt- og sikkerhed som kerneydelse til laveste pris eller kunden kan være interesseret i at kombinere vagtydelsen med andre serviceydelser. De særlige succeskriterier som knytter sig hertil vil blive kortlagt ved brug af antropologiske metoder og dialog med et bredt spektrum af kunder i vagt- og sikkerhedsbranchen. Kritisk for alle grupper er synliggørelsen af vagtydelsen som ofte er skjult eller selvfølgelig for kunden. Derudover oplever kunden irritation over fejlalarmer, for kompliceret betjening af anlæg og restriktioner som følge af det valgte sikkerhedsniveau. Udvikling af udkast til kursusindhold for de tre definerede kurser - serviceinnovation for vagter, teknologibaserede servicekomponenter og serviceinnovationsorganisation. Udviklingen af egentlige kursusforløb er endnu ikke i gangsat, da der er behov for at afdække behov før vi kan byde ind med løsninger. Men idet vi betragter alt indhold under delprojekt 3 som potentielt indhold til kursusudvikling, er milepælen delvist opfyldt. Delprojekt 4 Udvikling af ydelser og aktiviteter til videnspredning Temamøde/konference sammen med Vagt- og SikkerhedsIndustrien under DI Service med fokus på serviceinnovation. Der er afholdt flere møder med DI Service og der ligger et oplæg til en temadag til gennemgang hos DI. DI har selv udtrykt ønske om at temadagen bliver i løbet ad foråret 2012, da den skal passes ind i DIs arrangementskalender. Information på webportal for IKT-baseret serviceinnovation på og Der er udarbejdet en artikel om SOS-projektet og artiklen er tilgængelig på begge hjemmesider. Artiklen har derudover været i VSI s nyhedsbrev. Minimum to artikler publiceret i relevante fagmedier læst af målgruppen. Brand og Sikring har publiceret en artikel om SOS-projektet skrevet på baggrund af interview med Anne Vorre Hansen og afdelingsleder Flemming Kvorning. Der er på baggrund af en interessentanalyse udarbejdet en kommunikationsplan for projektet. Kommunikationschef i DBI, Trine Leth, er sparringspartner og vil være behjælpelig med at identificere de rette mediekanaler når projektet har genereret flere historier

9 Case: Centervagt CASE: servicevagt Ny teknologi giver centervagten overblik før han kommer frem Dansk Vagt er et mindre vagtselskab, som udfører vagt- og receptionsopgaver for danske kunder. Dansk Vagt har bl.a. centervagtordningen i en række storcentre. Branchen er præget af stor konkurrence. For at fastholde markedsandele og udvide aktiviteterne er det vigtigt at tilbyde nye og forbedrede services overfor kunderne, effektivisere selve vagtydelsen, og samtidig synliggøre den service der leveres overfor centrene og butikkerne i centrene. I dette projekt, der er en del af SOS-samarbejdet mellem DBI og Alexandra Instituttet er grundideen, at centervagten på runderinger i centret udnytter telefonens mulighed for at streame video fra centrets overvågningskameraer direkte på sin mobiltelefon. I forbindelse med en alarm i en butik signaleres der til vagten. Vagten kan herefter få vist en videooptagelse fra sikkerhedskameraerne i butikken af sekunderne før og efter alarmen. Han kan herefter bevæge sig mod butikken. Hvis der er flere vagter i centret tilkaldes nærmeste vagt, samtidig med at de øvrige vagter også kan se videosekvensen. Dansk Vagt, AI og DBI er i gang med at eksperimentere med foreløbige løsninger i udvalgte butikker i Glostrup Shoppingcenter. Dette arbejde giver dels nogle indsigter i hvilke muligheder og potentialer der er i disse teknologier, og der vil blive produceret prototyper, som kan bruges til at illustrere mulighederne for en bredere optimering og udvidelse af de services vagtselskaberne tilbyder. Udover at få indsigt i de teknologiske muligheder og mulige nye services får de deltagende virksomheder mulighed for at være first movers på området. Læs mere om casevirksomheden Dansk Vagt på Automatiseret hændelsesdokumentation effektiviserer servicevagten Dansk Brand- og sikringsteknisk institut, Alexandra Instituttet og Furesø Kommune samarbejder i SOS om at udvikle ny teknologi til servicevagtfunktionen. Furesø Kommune er en middelstor kommune, hvor facility og sikring tidligere har været udliciteret til private aktører. Efter kommunesammenlægningen har Furesø nu valgt i stedet at insource disse ydelser til deres egen servicevagtfunktion og har dermed på ganske kort tid opnået en ikke ubetragtelig besparelse samtidig med at kunderne oplever en væsentlig højere grad af service. Servicevagten har taget alskens serviceopgaver til sig, fx assistance ved tunge løft i hjemmeplejen, skiftning af måtter, mindre håndværksmæssige reparationer, rensning af tagrender, og naturligvis kerneydelserne alarmudrykning, vagttilsyn, lukkerunderinger, fyraftenstilsyn og tilsyn med kommunens arealer og bygninger m.v. Frank Stub, leder af servicevagten i Furesø Kommune siger Vi vil være kommunens professionelle leverandør af sikringsydelser ingen opgave er for lille eller for stor. Udfordringen for servicevagten er dog at dokumentere og synliggøre alle ydelserne overfor interessenterne og organisationen, herunder også det politiske system. Derfor er det oplagt for Furesø Kommune at være casevirksomhed for DBI og Alexandra Instituttet. Der er nu igangsat et udviklingsarbejde på en prototype på IT-baserede værktøj, der kan dokumentere hele forløbet, efter vagten har afsluttet en servicehændelse. Det er hensigten at Indrapporteringen bliver foretaget i marken af vagten, og afrapporteringen til de relevante interessenter derefter vil ske så automatiseret som muligt. Løsningen skal indeholde automatiseret dokumentation af lokation og automatisk opslag i databaser, der indeholder oplysninger omkring kontaktpersoner m.fl. for de enkelte bygninger. Til det vil de anvendte teknologier være GPS-positionering via smartphones og webteknologi. På denne måde kan kommunen få afklaret om dokumentationen er tilstrækkelig eller om der skal udvikles yderligere via tredjemand, hvilket betyder en væsentlig større effektiviseringsgrad til gavn for alle parter. Læs mere om casevirksomheden Furesø Kommune på

10 CASE: runderende vagt Wifi-positionering afløser brikkerne i vagtbranchen Dansk Vagt og Alarm Service (DVAS) er i samarbejde med DBI og Alexandra Instituttet i gang med de første udkast til fremtidens vagt og sikkerhedsprodukter. Fokusset ligger i øjeblikket på den runderende vagt, der efter Chefkonsulent hos DVAS, Bo Larsens mening, nærmest ikke har set væsentlige fornyelser siden indførelsen af lommelygten. Helt så slemt ser det nu ikke ud, men der er helt sikkert værdi at hente gennem teknologisk innovation af de allerede eksisterende arbejdsgange. Mest i øjenfaldende er de brikker som vagterne i dag læser i hundredevis i løbet af deres runder med en pen. Brikkerne er opsat, for at sikre at vagten når hele turen rundt og fungerer således både som vejledning til vagten og som dokumentation af vagtydelsen for kunden. Det er et gammeldags og tidskrævende system som de fleste vagter gerne så pensioneret inden for en nær fremtid. Eksempel på prototype: I øjeblikket afprøves en første prototype, som skal afløse de traditionelle brikker i samarbejde med DVAS. Idéen går grundlæggende ud på, at vagten udnytter kundevirksomhedens WIFI-spots til at positionere vagtens tur ved hjælp af hans mobiltelefon. Mobiltelefonen registrerer automatisk, når vagten passerer aftalte steder i bygningen på sin rundering med et bip, og vagten kan konstatere at hans rundering er registreret til kunden og i øvrigt koncentrere sig om at udføre sit egentlige arbejde. Vagten kan også vælge at se runderingslisten på sin telefon og via et kort lade sig guide til det næste aftalte sted. Dette er en særlig hjælp til den nye vagt på stedet. De foreløbige resultater ser lovende ud, og inden for en overskuelig fremtid kan man forvente at vagt- og sikkerhedsvirksomhederne tilbyder indendørs WIFI-positionering som en erstatning for de traditionelle brikker. WIFI teknologi er standard i de fleste virksomheder og bruges til at tilgå nettet for virksomhedens ansatte. Ved at måle på signalstyrken mellem flere WIFI-spots kan man få et rimelig præcist udtryk for en mobiltelefons indendørsposition som kan plottes ind på et mobilt kort over grundplanen i virksomheden. I de følgende uger høster Alexandra Instituttet og DBI de første erfaringer med prototypen som dels vil dreje sig om vagternes egne erfaringer og holdninger såvel som de tekniske udfordringer, der uvægerligt vil melde sig på banen undervejs. Næste skridt bliver at designe et system, som sætter DVAS i stand til selv at forestå opmålinger og kortlægning af kundernes ejendom til brug for vagternes arbejde og for at kunne tilbyde dette i en pakke til kunden. Og det er noget Bo Larsen ser frem til: Den ekstra tid som vi bruger på opmålinger og grundplaner er godt givet ud i forhold til den tid vi sparer på rundering endda i det korte løb. Systemet giver samtidig mulighed for at opbygge andre services som vil kunne tilbydes, foruden mulighederne for at driftoptimere DVAS egne arbejdsrutiner. Dette kan fx være ekstrainformationer såsom betjeningsvejledninger af alarmpaneler eller andre systemer som vagterne skal have et godt kendskab til, men som sjældent er tilgængelige, når den kritiske situation opstår eller når vagten ganske enkelt er uerfaren i sit arbejde

11 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen er et forsknings- og udviklingsprojekt, der gennemføres af DBI i samarbejde med Alexandra Instituttet. Projektet er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og afsluttes ved udgangen af Formålet er at hjælpe den danske vagtbranche med at udvikle IKT-baserede serviceydelser for at skabe vækst og nye forretningsområder samtidig med, at vagtbranchens kunder oplever en værdiforøgelse.

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Tejs Scharling, Lab Manager, Pervasive Positioning Alexandra Institute Alexandra Innovationsprojekter Instituttet Laser D iffus S pejl B eam

Læs mere

Årsrapportering 2012. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

Årsrapportering 2012. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen Årsrapportering 2012 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen Årsrapportering SOS 2012 I 2011 blev ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen søsat. Formålet har været at styrke den danske vagtbranche via IKT-løsninger.

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Abonnementer hos Trippe Track A/S

Abonnementer hos Trippe Track A/S Abonnementer hos Trippe Track A/S GPS Tracking / Genfinding Kun Internet adgang Elektronisk kørebog *WEB-ADGANG **WEB-LOG KØREBOG Tilslutning til kontrolcentral Kr. 692,- pr. år Tilkøb af tilslutning til

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

ER DIT HJEM EN TRYG BASE?

ER DIT HJEM EN TRYG BASE? Alarm & Sikring Side 1 Alarm & Sikring ApS ER DIT HJEM EN TRYG BASE? OGSÅ NÅR DU ER UDE AF HUSET...? Alarm & Sikring Side 2 WWW.ALARM-OG-SIKRING.DK TLF: 70 20 50 85 VI SKABER TRYGGE RAMMER FOR DIG OG DIN

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO.

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO. Velkommen til Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO Kenneth Hoe KontrolCentralleder Lars Rasmussen Projektledere / PFSO Jens Andersen Sikkerheds konsulent / PFSO Lars Hansson AXIS Thomas

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling 1. Forslag: Stakeholder Management Styrkelse af relationerne mellem Udvikling Fyn og vores mange interessenter / samarbejdspartnere, så vi sammen med dem kan udvikle og skærpe en professionel tilgang til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere