Årsrapportering ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportering 2011. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen"

Transkript

1 Årsrapportering 2011 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

2 Årsafrapportering SOS 2011 Projektet er godt på vej og særligt i december 2011 faldt flere aftaler med case-virksomhederne på plads. Overordnet er projektet blevet meget positivt modtaget i vagtbranchen, og herunder også Sikkerhedsbranchen, der løbende holdes opdateret på projektet. De store spillere i branchen, G4S og Dansikring, har valgt ikke at være med som case-virksomheder, men særligt Dansikring er interesseret i at følge projektet og dets outcome. For at sikre vidensspredning og validitet i den viden projektet genererer, er der nedsat en referencegruppe med repræsentanter fra den øvrige operationelle servicesektor, forsikring og politi. Muligheder: Der er allerede nu listet en række serviceydelser der potentielt kan realiseres efter projektafslutning. Smagsprøver på den teknologiske udvikling gives i tre casebeskrivelser sidst i denne rapportering. Derudover er der indgået strategisk samarbejde med Karlstad Universitet omkring en ansøgning om to erhvervs-phd er inden for serviceinnovation i low skilled service, fuldt finansieret af EU. Udfordringer: Det har været en udfordring at få knyttet case-virksomheder til projektet. Vagtvirksomhedernes hverdag er travl, og de er presset på tid. Det er et forhold, der har udmøntet sig i en periodeforskydning, da de teknologiske spor er kommet senere i gang end forventet. Samarbejdet GTS Institutter imellem er meget frugtbart. Vi har formået på den korte tid at få indblik i hinandens kompetencer og fagområder. Derudover er der skabt relationer på tværs af andre afdelinger end dem, der er en del af projektet, idet flere ansatte fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har været til et videndelingsarrangement hos AIexandra Instituttet. De få milepæle, der ikke er opfyldt i 2011 vurderes at blive det primo Det er derfor ikke nødvendigt at ændre eller nedsætte antallet af milepæle for det samlede projekt. Milepæle 2011 Delprojekt 1 Behovsafdækning og rekruttering Identifikation og afdækning af behov i Vagtbranchen specifikt, og den operationelle sektor generelt. Sammenfattes i en rapport. I juli 2011 gennemførtes brugerstudier i vagtbranchen. Udgangspunktet var at få valideret og afprøvet den viden DBI allerede havde om branchens praksis og udfordringer. Der blev gennemført elleve dybdeinterviews og et gruppeinterview. Findings fra feltstudier er valideret på kick-off workshop for hele projektteamet. I forhold til den øvrige operationelle sektor er viden fra brugerstudier præsenteret for Fagudvalg Sikring i DBI, der repræsenterer forsikring, politi og store virksomheder. Der er i efteråret 2011 gennemført et videns-studie i serviceinnovation der tydeliggør, at de udfordringer og behov vagtbranchen står overfor, ligeledes gør sig gældende indenfor andre manuelle services. Derudover er der gennemført et kvantitativt studie på baggrund af samtlige rapporter fra Innovationstjek i DBI-regi. Studiet viser, at der er en rød tråd blandt smv erne angående barrierer og muligheder for vækst i Danmark på tværs af brancher. Brugere fra seks virksomheder rekrutteret til case-forløb teknologiske demonstratorer. Desuden identifikation af en række relevante aktører fra den operationelle sektor, som kan validere generaliserbarheden af behovene. Følgende virksomheder er rekrutteret: DVAS HH Vagt Dansk Vagt Furesø Kommunes Servicevagt Novo Nordisk Security som ressourcevirksomhed Kontakt: Anne Vorre Hansen, projektleder Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: Listen over virksomheder opdateres løbende. Derudover er der kontakt til flere Kontrolcentraler. Der er afholdt møde med Rigspolitiet Videnscenter ift. at overføre viden fra projektet til politiet, som er en vigtigt interessent i projektet. Minimum en kundevirksomhed inden for hver af case-typerne (campus/større virksomhed, indkøbscenter, mobil vagt) rekrutteret til case-forløb. Alle case-virksomheder har underskrevet en samarbejdsaftale, hvor de forpligter sig til at give adgang til deres slutkunder. Der er gennemført kundeinterviews med to kunder, der benytter alarm- og patruljevagt. Forsknings- og innovationsspecialist Tejs Scharling 2 Alexandra Instituttet: 3

3 PROCES: SERVICEOPTIMERING I SIKKERHEDSBRANCHEN Forstudie 7 vagtfunktioner 3 vagttyper Casevirksomheder 3 udviklingsspor Idégenerering 5 koncepter Prototyper Forretningsmodeller Delprojekt 2 Teknologiske demonstratorer og case-forløb Seks designforløb (to for hver af de 3 case-typer), med deltagelse af virksomheder, kunder og GTS-institutter. DBI s branchekendskab Statistik Brugerinddragelse Centervagt Fast vagt Alarmvagt Patruljevagt Offentlig vagt Servicevagt Butiksvagt Centervagt Alarm- og patruljevagt Offentlig vagt HH Vagt Der er oprettet tre teknologiske teams der arbejder med henholdsvis patrulje/alarm vagt, centervagt/fast vagt og service vagt. Servicevagten i SOS-regi repræsenterer det offentlige som spiller i vagtbranchen. Ved hver workshop i projektteamet arbejdes der på tværs af teams, så den opnåede viden afprøves i alle spor. Følgende virksomheder er tilknyttet: Dansk Vagt, DVAS, HH Vagt og Furesø Servicevagt. Seks idegenereringsworkshop, primært med deltagelse fra Vagtbranchen, men også involvering af aktører fra den operationelle sektor. Der er afholdt idégenereringsworkshops med alle case-virksomheder. Virksomhederne er blevet præsenteret for fem forskellige use cases og er kommet med feedback til videreudvikling af koncepterne. Derudover er der afholdt workshop med Den Jyske Kontrolcentral. Evaluering af analyse- og designforløb. Der har været en indledende evaluering af analyse- og designforløbene, hvor designforslagene er blevet rettet til inden udviklingsforløbende er blevet sat i gang. Evalueringen er fortløbende og foretages med udgangspunkt i de fem teknologiske udviklingsforløb og de tilknyttede brugerstudier. Udvælgelse og igangsættelse af minimum fem teknologiske udviklingsforløb på basis af analyse- og designforløb. Udviklingen af en række prototyper er igangsat baseret på en fælles platform: Automatisk registrering af rundering Video-ved-alarm i storcenter Koordinering ved alarm indendørs positionering og overblik på tværs af storcentre. Lokationsbaseret registrering af hændelser Koordination via mobile enheder hvor er den nærmeste kollega 4 5

4 USE CASE 1 Igangsætning af relevante brugerstudier i forbindelse med valgte teknologiske udviklingsforløb. Flere teknologi-udviklere har været på feltarbejde i vagtbranchen og har indsamlet viden til brug i deres udviklingsforløb. Der er udarbejdet en plan for brugerstudier hos case-virksomhederne, så den udviklede teknologi løbende afprøves. Centervagten er på rundering i storcentret. Med sig har han en håndholdt enhed, der giver adgang til centrets kameraer og alarmer. A) Butikstyven stopper da alarmen aktiveres, og en butiksmedarbejder konfronterer ham. Tyven forklarer, at han ikke var på vej ud af butikken og at alarmen er en misforståelse. Butiksmedarbejderen tror ikke på tyvens forklaring og venter på, at centervagten skal ankomme. Påbegyndt etablering af modeller for forretningsudvikling, specifikt for Vagtbranchen og generaliseret imod den operationelle sektor. I den anden ende af centret har en butikstyv lagt et par dyre sko ned i tasken. Tyven har ikke opdaget en sporingsenhed i skoen. Da butikstyven forlader butikken udløser sporingsenheden alarmen. Den håndholdte enhed signalerer til vagten, hvor i centret en alarm er aktiveret. Vagten vælger at få vist en videooptagelse fra et sikkerhedskamera af sekunderne før og efter alarmen, og begiver sig mod butikken. Resultatkontrakten arbejder løbende med følgende liste af modeller og redskaber som tilpasses vagt- og sikkerhedsbranchens særlige profil, vilkår og behov for innovation. B) Butikstyven ignorerer alarmen og fortsætter væk igennem centeret. Centervagten ser på den håndholdte enhed, at tyven stikker af, og sætter i løb efter tyven. Han genkender tyven fra billederne fra udgangen af butikken, og pågriber tyven inden han når at forlade centret. 6 Der er afholdt forretningsworkshops med case-virksomhederne. Formålet var at evaluere de teknologiske scenarier og kortlægge konkurrenceparametre (strategikanvas) med udgangspunkt i en SWOT analyse. Vagten konfronterer butikstyven, som nægter (a) at have været ved at forlade butikken eller (b) at have været i pågældende butik. Vagten viser tyven videooptagelserne, hvor man tydeligt ser tyven på vej ud af butikken. Tyven indrømmer herefter forholdet. 7P modellen til operationelle servicevirksomheder, der beskriver virksomhedens forretningssystem PEST for vagtbranchen Porters Five Forces for vagtbranchen SWOT til resumering af mikro (Porters Five Forces) og makromarkedet (PEST) Business Model Canvas Strategy Canvas for vagtbranchen 7

5 USE CASE 2 Delprojekt 3 Udvikling af værktøjer, modeller og koncepter Udvikling af minimum fem modeller og redskaber til serviceinnovation, inklusiv brugerstudier, teknologiudvikling og forretningsovervejelser. Vagten runderer i en af organisationens bygninger og kommer forbi kopirummet hvor han ser at printeren blinker fordi den mangler toner. Med sig har han en smartphone som han benytter til at registrere denne mangel. Ved enten at vælge en foruddefineret mangel fra en liste på telefonen, oprette en ny eller tage et billede af printerens display registreres manglen og den sendes automatisk til vagtlederen og eventuelt ejeren af bygningen. Systemet sørger desuden for at knytte en positionsangivelse til beskeden der sendes. Ud over typen af mangel har vagten mulighed for at tilknytte en række ekstra information, herunder prioritet og fritekst. Ud fra de opsamlede registreringer kan vagtlederen danne sig et overblik over opgaver der skal sendes videre til det almindelige servicepersonel, eksempelvis pedeller og rengøring. Derudover har vagtlederen mulighed for at lægge en opgave tilbage i vagternes SmartGuard applikation, så den næste vagt der skal rundere på den givne lokation. Eksempelvis ser han at der er registreret en dryppende vandhane i et tekøkken, hvorfor han medbringer en tang og et nyt filter Inden vagten skal på rundering tjekker han sin SmartGuard applikation og ser om der er nogle mangler på hans rute som han kan afhjælpe. Eksempelvis ser han at der er registreret en dryppende vandhane i et tekøkken, hvorfor han medbringer en tang og et nyt filter. 8 Projektet arbejder med og udvikler følgende fem modeller og redskaber til serviceinnovation: En iterativ innovationsmodel baseret på teams organiseret omkring de enkelte case-virk somheder (Fokus på case-virksomhedens udviklingspotentiale og forbindelse med teknologiudviklernes designproces) Front end innovation- model cyklisk mellem research idégenerering konceptualisering og evaluering (parallel med den iterative inno vationsmodel Men med et mere generisk og udstrakt syn på tech & trends i vagt- & sikkerhedsbranchen). Dybdegående analyse af case-virksomhedens rammebetingelser; ledelse, medarbejdere og kunder (brugerstudier) Værdikædekortlægning Kortlægning af case-virksomhedens aktørnetværk (arbejdsprocesser, kommunikation, motiva tion, interesser) med henblik på effektivi seringsgevinster, opdagelse af innova tionspotentialer og nye samarbejdsrelationer med tilgrænsende erhverv. Tilpasset og designet til vagtbranchen. Business Model Canvas og Business prototyping. Tilpasset og designet til vagtbranchen. Når vagten kommer til vandhanen og skifter filteret starter han sin SmartGuard applikation der kun viser mangler der er i nærheden af vagten. Ved et enkelt tryk på vandhanemanglen bliver vagten tilbudt muligheden for at melde manglen afhjulpet eller knytte yderligere kommentarer. 9

6 USE CASE 3 Udvikling af minimum fem koncepter og metoder til studier og brugerinddragelse i Vagtbranchen, herunder kortlægning af arbejdsprocesser. Vagten er ny på denne rute, men er ud over dette ikke nødvendigvis uerfaren som vagt. Med sig har vagten en smartphone med software, der kan hjælpe med de daglige rutiner. Vagten er netop ankommet til en ny virksomhed på ruten. På enheden ses et kort over virksomhedens område og bygninger, og vagtens egen position er markeret. På kortet er der nu et ikon i nærheden af vagtens position, der indikerer typen af tilgængelig information. Da vagten træder ind på virksomhedens område, giver smartphonen signal om, at der er information tilgængelig. Afhængigt af informationens vigtighed, og brugerens egne præferencer, kan dette signal være vibration, lyd, eller en kombination af disse. I dette tilfælde er der et typisk lyd-ikon ved indgangen til virksomheden. Når vagten trykker på ikonet, får han afspillet en lydbesked, som vagten der tidligere har haft ruten har indspillet: Her skal man lige vide, 8-knappen på tastaturet ved alarmen er ret ringe, og skal have lidt ekstra tryk for at virke. Det sparer noget tid, den nye vagt ellers ville have brugt på at undre sig over, at alarmen ikke ville slukke. Projektet arbejder med og udvikler følgende koncepter og metoder for brugerinddragelse: Brugerresearch og kortlægning o Interviewguides til ledelse (virksoheden, branchen, værditilbuddet, kunderne) o Interviewguides til medarbejdere i vagt branchen (arbejdsopfattelse, kolleger og videndeling, værdier og redskaber) o Interviewguides til vagtbranchens kunder (serviceydelsen, uopfyldte behov, nye idéer) Designworkshop (DBI-Alexandra): Serviceblueprint - Scenarieudvikling Præsentation og test af freemium webapplikatio- ners i prototypeudvikling (quick n dirty prototyping) Forskningsbaseret innovationskoncept til ope- rationelle services og med særligt perspektiv i forhold til vagt- & sikkerhedsbranchen Nosco Idea Management pilotsamarbejdsform med interessenter i vagt & sikkerhedsbranchen Påbegyndt etablering af evalueringsmodeller og kritiske succesfaktorer for Vagtbranchens og den operationelle sektors anvendelse af ny teknologi. 10 Når vagten bevæger sig indenfor skifter kortet til et mere detaljeret indendørskort, hvor man kan set de individuelle rum, samt checkpoints på ruten. Vagten bevæger sig rundt mellem de nødvendige checkpoints, og kommer hen til et af dem, som er virksomhedens pengeskab. Her signalerer telefonen, at der er vigtig information tilgængelig. Denne kan man se et typisk tekst-ikon ved interessepunktet der svarer til pengeskabet. Ved at trykke på ikonet, kan vagten se en skriftlig besked fra kunden: Hej Vagt. Vi har flyttet pengeskabet til vores hovedkontor inde i byen. Så nu ingen panik. Mvh Kunden.. Vagten trykker Besked modtaget, så kunden efterfølgende ved, at beskeden har nået den rette person. Vagten kan altså nu med ro i sjælen gå videre, og kommer senere på ruten til et rum, hvor flere af vinduerne er åbne. Det er en del af vagtens opgave at lukke disse, men i tidsrummet mellem at kunden forlader virksomhedens område, og vagten ankommer, er virksomhedens sikkerhed udsat. Vagten vælger derfor at lægge en besked i form af et indtalt lydklip til kunden, som kunden vil blive underrettet om via , sms eller anden vej: Hej, det er Vagt fra Vagtfirma. I har glemt at lukke næsten alle vinduerne i jeres kaffestue. Jeg har lukket dem nu, men det er nok en god idé at huske selv at lukke dem af forsikringsmæssige årsager. Kunden vil med mellemrum modtage underretning om beskeden, indtil kunden har bekræftet modtagelsen. Efter indtaling kan vagten vælge, hvem beskeden er tiltænkt her kan vælges næste ankommende (anden) vagt, kunde, eller vagtlederen. Evalueringsmodellerne er tæt forbundne med de kritiske succesfaktorer som fungerer som målepunkter for modellerne. På nuværende tidspunkt har evalueringsmodellerne fokus på relationen mellem de designmæssige valg og forretningsperspektiverne i den enkelte virksomhed. Da case-virksomhederne ser ud til at være på plads og udviklingsforløbene sat i gang vil evalueringsmodellerne efterhånden vinde større indpas i projektet sammen med de kritiske succesfaktorer. 11

7 USE CASE 4 Der fremkommer løbende kritiske succesfaktorer gennem brugerstudierne og den tilvejebragte research. I det følgende opsummeres de kritiske succesfaktorer som projektet er bekendt med for indeværende. Disse kan organiseres som følger: Vagt A sidder i sin bil og er på vej til næste virksomhed på runden, når smartphonen afgiver en lyd, der indikerer at der er aktiveret en tyverialarm, og at vagten af kontrolcentralen har fået opgaven at tjekke op på den. Han stopper bilen og ser på smartphonens skærm, som nu viser et kort, hvorpå både hans egen og alarmens position er markeret. Alarmen er aktiveret i en bygning mindre end en kilometer væk, og han kan se den blev aktiveret for mindre end et minut siden. Han indser at hvis der er tale om et ægte indbrud, og ikke kun en falsk alarm, så er der en mulighed for at han når frem til stedet før indbrudstyven er nået at flygte derfra. Ved at trykke på en knap i hjørnet af skærmen zoomer kortet ud og viser hvilke andre vagter der er ude på rundering indenfor 10 kilometers radius fra ham selv, og han kan se at en kollega, vagt B, i øjeblikket er cirka fire kilometer væk og holder stille. Det giver noget tryghed at vide, at hvis han kommer i en farlig situation så er B ikke længere væk. Medarbejderperspektivet: Udstyret skal kunne tåle hårdhændet behandling Udstyret skal kunne holdes kørende med batteri gennem en arbejdsdag Udstyret skal være pålideligt i drift herunder rækkevidde ift til sende/modtage udstyr. Udstyret skal være bærbart Ikke tungt og klodset Forretningsperspektivet: Teknologien skal imødekomme medarbej- dernes of kundernes krav/behov Teknologien skal have en effekt på forretnin gen med en forholdsvist kortsigtet ROI. Dette kan ske gennem: Driftsoptimering, og effektivitetsforbedringer o Synlig forbedring af værditilbuddet til kunden, eller o Etablering af helt nye serviceydelser der differentierer sig fra konkur renternes 12 Han kører hen til bygningen hvor alarmen er aktiveret. Først kører han en runde rundt bygningen, og finder hurtigt en smadret rude, så der er helt klart tale om et ægte indbrud. Opgaven er nu at gå ind i bygningen, slukke for alarmen og dokumentere skader og manglende genstande, men der er også en risiko for at han møder tyven derinde. Han tager smartphonen med og trykker på en knap på skærmen som påkalder kontrolcentralens og de nærmeste vagters opmærksomhed på at han nu går ind i en potentielt farlig situation, før han går ud af bilen og hen imod bygningen. Vagt B, som lige er inde i en bygning fire kilometer væk og laver rutinetjek, får så et lydsignal fra sin smartphone. Han tager den ud og kan se et kort med sin egen og A s positioner, og at A har påkaldt opmærksomhed. B trykker nu på en knap på skærmen som åbner for en lydforbindelse til A s smartphone. Han spørger hvad der sker og A forklarer situationen. Lydforbindelsen forbliver åben mens A foretager undersøgelsen, så B hele tiden kan høre med i hvad der sker. 13

8 Kundeperspektivet Resultatkontrakten arbejder med forskellige typer af kundesegmentering inden for vagt- og sikkerhedsbranchen. Hver kundegruppe har naturligvis en række særlige behov, forventninger, ønsker og vilkår som aftegnes i deres kundeprofiler. Fx kan kunden have et ønske om vagt- og sikkerhed som kerneydelse til laveste pris eller kunden kan være interesseret i at kombinere vagtydelsen med andre serviceydelser. De særlige succeskriterier som knytter sig hertil vil blive kortlagt ved brug af antropologiske metoder og dialog med et bredt spektrum af kunder i vagt- og sikkerhedsbranchen. Kritisk for alle grupper er synliggørelsen af vagtydelsen som ofte er skjult eller selvfølgelig for kunden. Derudover oplever kunden irritation over fejlalarmer, for kompliceret betjening af anlæg og restriktioner som følge af det valgte sikkerhedsniveau. Udvikling af udkast til kursusindhold for de tre definerede kurser - serviceinnovation for vagter, teknologibaserede servicekomponenter og serviceinnovationsorganisation. Udviklingen af egentlige kursusforløb er endnu ikke i gangsat, da der er behov for at afdække behov før vi kan byde ind med løsninger. Men idet vi betragter alt indhold under delprojekt 3 som potentielt indhold til kursusudvikling, er milepælen delvist opfyldt. Delprojekt 4 Udvikling af ydelser og aktiviteter til videnspredning Temamøde/konference sammen med Vagt- og SikkerhedsIndustrien under DI Service med fokus på serviceinnovation. Der er afholdt flere møder med DI Service og der ligger et oplæg til en temadag til gennemgang hos DI. DI har selv udtrykt ønske om at temadagen bliver i løbet ad foråret 2012, da den skal passes ind i DIs arrangementskalender. Information på webportal for IKT-baseret serviceinnovation på og Der er udarbejdet en artikel om SOS-projektet og artiklen er tilgængelig på begge hjemmesider. Artiklen har derudover været i VSI s nyhedsbrev. Minimum to artikler publiceret i relevante fagmedier læst af målgruppen. Brand og Sikring har publiceret en artikel om SOS-projektet skrevet på baggrund af interview med Anne Vorre Hansen og afdelingsleder Flemming Kvorning. Der er på baggrund af en interessentanalyse udarbejdet en kommunikationsplan for projektet. Kommunikationschef i DBI, Trine Leth, er sparringspartner og vil være behjælpelig med at identificere de rette mediekanaler når projektet har genereret flere historier

9 Case: Centervagt CASE: servicevagt Ny teknologi giver centervagten overblik før han kommer frem Dansk Vagt er et mindre vagtselskab, som udfører vagt- og receptionsopgaver for danske kunder. Dansk Vagt har bl.a. centervagtordningen i en række storcentre. Branchen er præget af stor konkurrence. For at fastholde markedsandele og udvide aktiviteterne er det vigtigt at tilbyde nye og forbedrede services overfor kunderne, effektivisere selve vagtydelsen, og samtidig synliggøre den service der leveres overfor centrene og butikkerne i centrene. I dette projekt, der er en del af SOS-samarbejdet mellem DBI og Alexandra Instituttet er grundideen, at centervagten på runderinger i centret udnytter telefonens mulighed for at streame video fra centrets overvågningskameraer direkte på sin mobiltelefon. I forbindelse med en alarm i en butik signaleres der til vagten. Vagten kan herefter få vist en videooptagelse fra sikkerhedskameraerne i butikken af sekunderne før og efter alarmen. Han kan herefter bevæge sig mod butikken. Hvis der er flere vagter i centret tilkaldes nærmeste vagt, samtidig med at de øvrige vagter også kan se videosekvensen. Dansk Vagt, AI og DBI er i gang med at eksperimentere med foreløbige løsninger i udvalgte butikker i Glostrup Shoppingcenter. Dette arbejde giver dels nogle indsigter i hvilke muligheder og potentialer der er i disse teknologier, og der vil blive produceret prototyper, som kan bruges til at illustrere mulighederne for en bredere optimering og udvidelse af de services vagtselskaberne tilbyder. Udover at få indsigt i de teknologiske muligheder og mulige nye services får de deltagende virksomheder mulighed for at være first movers på området. Læs mere om casevirksomheden Dansk Vagt på Automatiseret hændelsesdokumentation effektiviserer servicevagten Dansk Brand- og sikringsteknisk institut, Alexandra Instituttet og Furesø Kommune samarbejder i SOS om at udvikle ny teknologi til servicevagtfunktionen. Furesø Kommune er en middelstor kommune, hvor facility og sikring tidligere har været udliciteret til private aktører. Efter kommunesammenlægningen har Furesø nu valgt i stedet at insource disse ydelser til deres egen servicevagtfunktion og har dermed på ganske kort tid opnået en ikke ubetragtelig besparelse samtidig med at kunderne oplever en væsentlig højere grad af service. Servicevagten har taget alskens serviceopgaver til sig, fx assistance ved tunge løft i hjemmeplejen, skiftning af måtter, mindre håndværksmæssige reparationer, rensning af tagrender, og naturligvis kerneydelserne alarmudrykning, vagttilsyn, lukkerunderinger, fyraftenstilsyn og tilsyn med kommunens arealer og bygninger m.v. Frank Stub, leder af servicevagten i Furesø Kommune siger Vi vil være kommunens professionelle leverandør af sikringsydelser ingen opgave er for lille eller for stor. Udfordringen for servicevagten er dog at dokumentere og synliggøre alle ydelserne overfor interessenterne og organisationen, herunder også det politiske system. Derfor er det oplagt for Furesø Kommune at være casevirksomhed for DBI og Alexandra Instituttet. Der er nu igangsat et udviklingsarbejde på en prototype på IT-baserede værktøj, der kan dokumentere hele forløbet, efter vagten har afsluttet en servicehændelse. Det er hensigten at Indrapporteringen bliver foretaget i marken af vagten, og afrapporteringen til de relevante interessenter derefter vil ske så automatiseret som muligt. Løsningen skal indeholde automatiseret dokumentation af lokation og automatisk opslag i databaser, der indeholder oplysninger omkring kontaktpersoner m.fl. for de enkelte bygninger. Til det vil de anvendte teknologier være GPS-positionering via smartphones og webteknologi. På denne måde kan kommunen få afklaret om dokumentationen er tilstrækkelig eller om der skal udvikles yderligere via tredjemand, hvilket betyder en væsentlig større effektiviseringsgrad til gavn for alle parter. Læs mere om casevirksomheden Furesø Kommune på

10 CASE: runderende vagt Wifi-positionering afløser brikkerne i vagtbranchen Dansk Vagt og Alarm Service (DVAS) er i samarbejde med DBI og Alexandra Instituttet i gang med de første udkast til fremtidens vagt og sikkerhedsprodukter. Fokusset ligger i øjeblikket på den runderende vagt, der efter Chefkonsulent hos DVAS, Bo Larsens mening, nærmest ikke har set væsentlige fornyelser siden indførelsen af lommelygten. Helt så slemt ser det nu ikke ud, men der er helt sikkert værdi at hente gennem teknologisk innovation af de allerede eksisterende arbejdsgange. Mest i øjenfaldende er de brikker som vagterne i dag læser i hundredevis i løbet af deres runder med en pen. Brikkerne er opsat, for at sikre at vagten når hele turen rundt og fungerer således både som vejledning til vagten og som dokumentation af vagtydelsen for kunden. Det er et gammeldags og tidskrævende system som de fleste vagter gerne så pensioneret inden for en nær fremtid. Eksempel på prototype: I øjeblikket afprøves en første prototype, som skal afløse de traditionelle brikker i samarbejde med DVAS. Idéen går grundlæggende ud på, at vagten udnytter kundevirksomhedens WIFI-spots til at positionere vagtens tur ved hjælp af hans mobiltelefon. Mobiltelefonen registrerer automatisk, når vagten passerer aftalte steder i bygningen på sin rundering med et bip, og vagten kan konstatere at hans rundering er registreret til kunden og i øvrigt koncentrere sig om at udføre sit egentlige arbejde. Vagten kan også vælge at se runderingslisten på sin telefon og via et kort lade sig guide til det næste aftalte sted. Dette er en særlig hjælp til den nye vagt på stedet. De foreløbige resultater ser lovende ud, og inden for en overskuelig fremtid kan man forvente at vagt- og sikkerhedsvirksomhederne tilbyder indendørs WIFI-positionering som en erstatning for de traditionelle brikker. WIFI teknologi er standard i de fleste virksomheder og bruges til at tilgå nettet for virksomhedens ansatte. Ved at måle på signalstyrken mellem flere WIFI-spots kan man få et rimelig præcist udtryk for en mobiltelefons indendørsposition som kan plottes ind på et mobilt kort over grundplanen i virksomheden. I de følgende uger høster Alexandra Instituttet og DBI de første erfaringer med prototypen som dels vil dreje sig om vagternes egne erfaringer og holdninger såvel som de tekniske udfordringer, der uvægerligt vil melde sig på banen undervejs. Næste skridt bliver at designe et system, som sætter DVAS i stand til selv at forestå opmålinger og kortlægning af kundernes ejendom til brug for vagternes arbejde og for at kunne tilbyde dette i en pakke til kunden. Og det er noget Bo Larsen ser frem til: Den ekstra tid som vi bruger på opmålinger og grundplaner er godt givet ud i forhold til den tid vi sparer på rundering endda i det korte løb. Systemet giver samtidig mulighed for at opbygge andre services som vil kunne tilbydes, foruden mulighederne for at driftoptimere DVAS egne arbejdsrutiner. Dette kan fx være ekstrainformationer såsom betjeningsvejledninger af alarmpaneler eller andre systemer som vagterne skal have et godt kendskab til, men som sjældent er tilgængelige, når den kritiske situation opstår eller når vagten ganske enkelt er uerfaren i sit arbejde

11 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen er et forsknings- og udviklingsprojekt, der gennemføres af DBI i samarbejde med Alexandra Instituttet. Projektet er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og afsluttes ved udgangen af Formålet er at hjælpe den danske vagtbranche med at udvikle IKT-baserede serviceydelser for at skabe vækst og nye forretningsområder samtidig med, at vagtbranchens kunder oplever en værdiforøgelse.

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion

Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Positionering effektiviserer kvalitetskontrol og inspektion Tejs Scharling, Lab Manager, Pervasive Positioning Alexandra Institute Alexandra Innovationsprojekter Instituttet Laser D iffus S pejl B eam

Læs mere

Årsrapportering 2012. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen

Årsrapportering 2012. ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen Årsrapportering 2012 ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen Årsrapportering SOS 2012 I 2011 blev ServiceOptimering i Sikkerhedsbranchen søsat. Formålet har været at styrke den danske vagtbranche via IKT-løsninger.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald

Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald Strategisk samarbejde for genanvendelse af elektronikaffald 24. April 2014 Jette Bjerre Hansen Dagens program 13.00 Velkomst v/anne Nielsen, Miljøstyrelsen 13.10 Det strategiske samarbejde for genanvendelse

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

3 /SPORING / Produkter

3 /SPORING / Produkter 3 /SPORING / Produkter - Udført i et robust og enkelt design. Alt er indeholdt i én pakke. Du kan bruge enheden til lejlighedsvis overvågning ved at tilslutte enheden til køretøjets 12V stik eller til

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vi våger over dit levebrød

Vi våger over dit levebrød Falck Alarm Forsikringsgodkendt Vi våger over dit levebrød En alarmløsning med en professionel organisation bag Når du vælger en alarmløsning fra Falck, følger der mere end 100 års erfaring med at forebygge,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Slip innovationen løs!

Slip innovationen løs! Slip innovationen løs! Workshop snapshots Indledning 8ideas er et webbaseret værktøj, som motiverer og accelererer idéudvikling og innovation i organisationer, ved at inddrage medarbejdere, netværk og

Læs mere

Præsentation. Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder. Tlf. 2464 6879. PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004

Præsentation. Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder. Tlf. 2464 6879. PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004 Præsentation Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder Tlf. 2464 6879 PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004 G4S leverer integrerede løsninger - med vagt og sikring Løsninger Video

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Abonnementer hos Trippe Track A/S

Abonnementer hos Trippe Track A/S Abonnementer hos Trippe Track A/S GPS Tracking / Genfinding Kun Internet adgang Elektronisk kørebog *WEB-ADGANG **WEB-LOG KØREBOG Tilslutning til kontrolcentral Kr. 692,- pr. år Tilkøb af tilslutning til

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Praktiske erfaringer fra projektet

Praktiske erfaringer fra projektet Praktiske erfaringer fra projektet En præsentation af 3 identi icerede behov for selvhjælpskoncepter vedr. business case, IPR og idea management Møde d. 26. oktober 2011 1 Om projektet Baggrunden for projektet

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Avanceret brandalarmeringsudstyr. Udvikling af en reproducerbar og bygningsskånsom metode til brandtest i høje bygninger i fuld skala

Avanceret brandalarmeringsudstyr. Udvikling af en reproducerbar og bygningsskånsom metode til brandtest i høje bygninger i fuld skala FAKTA LAP SIKKERHED PRODUKTER ANTAL MEDARBEJDERE PROJEKT FINANSIERING VIDENINSTITUTION Avanceret brandalarmeringsudstyr 6 Udvikling af en reproducerbar og bygningsskånsom metode til brandtest i høje bygninger

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014 Test i Danmark 2014 Undersøgelse på TestExpo 2014 Indledning I forbindelse med TestExpo-konferencen (www.testexpo.dk) den 30/1 2014 i Bella Center i København blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

Kom godt i gang med vågetjenesten

Kom godt i gang med vågetjenesten GODE RÅD Kontaktperson kombination af interesse og evner; en eller to? Telefon hvordan kan man kontakte vågetjenesten? Vågeopgaven - hvordan gør vi hos os? Samarbejde hvem samarbejder vi med og hvordan?

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere