Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:"

Transkript

1 Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3: /Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april 2002 IT- Brancheforeningens udkast til standardforbehold til K18 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse af IT-Brancheforeningens udkast til standardforbehold til K18 med anmodning om at få en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1 <../../../regler/lbk-nr-687.htm>, subsidiær t en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. <../../../regler/lbk-nr-687.htm> 2. IT-Brancheforeningen er en forening bestående af en virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software. Medlemskredsen består af over 100 forskellige virksomheder, herunder Navision A/S, Intel, IBM Danmark, Microsoft Danmark ApS og Mærsk Data A/S mv. 3. Forbeholdet gælder i forhold til de nuværende K18 kontrakter, som er en standardkontrakt, der anvendes ved det offentliges køb af IT-udstyr/systemer. Forbeholdet indeholder således konkrete ændringer til K18. Ifølge anmelder er forbeholdet udarbejdet som følge af IT-produkternes øgede kompleksitet, som den eksisterende K18 på nogle punkter ikke tager hensyn til. 4. Der var umiddelbart tre bestemmelser i forbeholdet, der kunne give problemer. Der drejede sig om købers manglende mulighed for at hæve aftalen, hvis leverandøren misligholder sin vedligeholdelsespligt, ansvarsfraskrivelsen og en bestemmelse om ophavsret til specieldesignet programmel, som særlig tilgodeser sælgers interesser. 5. Anmelder har ved høringen, jf. konkurrencelovens 15 a, fremsat konkrete forslag til ændringer af forbeholdet. Det er styrelsens vurdering, at forbeholdet - efter at disse ændringer er gennemført - ikke indeholder bestemmelser, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles IT- Brancheforeningen en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens Der er herved lagt til grund, at IT-Brancheforeningen fastslår, at frivilligheden ved forbeholdene vil komme til at fremgå af foreningens hjemmeside og af forbeholdene i øvrigt, samt at ansvarsbegrænsningen for indirekte tab vurderes efter dansk rets almindelige regler.

2 7. Konkurrencestyr elsen skal endvidere understrege, at der ikke ved den konkurrenceretlige accept er taget stilling til, om forbeholdene i øvrigt er udformet på den mest hensigtsmæssige måde, jf. at der p.t. foregår forhandlinger herom mellem IT-Brancheforeningen og Videnskabsministeriet. Afgørelse 8. Det meddeles, at det meddeles IT-Brancheforeningen. 9. at Konkurrencerådet i henhold til konkurrencelovens 9 kan meddele en erklæring om, at standardforbeholdet ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk Der er herved lagt til grund, at standardforbeholdet gennemføres med de ændringer, der er indsendt til Konkurrencestyrelsen den 5. april Sagsfremstilling 11. Konkurrencestyrelsen har den 24. april 2001 modtaget anmeldelse af IT-Brancheforeningens udkast til standardforbehold til K18 med anmodning om at få en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Parterne 12. IT-Brancheforeningen er en forening bestående af en række virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software. Medlemskredsen består af over 100 forskellige virksomheder, herunder Navision A/S, Intel, IBM Danmark, Microsoft Danmark ApS og Mærsk Data A/S mv. 13. Foreningen har til formål at hævde branchens anseelse og varetage branchens interesser, især over for de offentlige myndigheder mv 1. Medlemmernes opgaver 14. De opgaver, som foreningens medlemmer tilbyder kunderne og herunder det offentlige, består af en bred vifte af IT- produkter/projekter kombineret med forskellige former for konsulentbistand. Produktgruppen er således særdeles bred, idet der kan være tale om levering af såvel simple som komplekse IT- produkter. Ofte vil køber efterspørge IT, der indeholder en kombination af produkterne. Efter levering vil leverandørens opgave variere efter den service, der er tilknyttet produktet/projektet. Ved simple produkter vil køber ofte selv installere produktet og varetage den videre justering, mens levering af komplekse produkter vil medføre en vis forpligtelse fra leverandørens side til løbende at vejlede og vedligeholde de enkelte enheder i IT- produktet. Leverandøren skal ofte levere produkter/ydelser, der skal kunne fungere sammen med allerede installerede IT-systemer. 15. Opgaverne vil ofte være kundespecifikke. Leveringen vil typisk foregå via en hovedleverandør, som samarbejder med flere underleverandører om at levere det efterspurgte. Beskrivelse af K18 og forbeholdet til K18 Aftalen - K18 1. Forbeholdet er anmeldt på baggrund af de nuværende ca. 12 år gamle K18-kontrakter. K18 er en af statens standardkontrakter 2, som anvendes af det offentlige i forbindelse med indkøb af standardiseret edb-udstyr til offentlige myndigheder og institutioner. K18 er en skabelon, der har til formål at lette

3 kontraktudformningen. Kontrakten er frivillig, hvorfor såvel de offentlige myndigheder som leverandøren kan vælge at foretage individuelle tilretninger efter forhandlinger Kontrakten regulerer overordnet købers og sælgers rettigheder og forpligtelser, herunder indeholder kontrakten bestemmelser om sælgers leveringsforpligtelser, betalingsbetingelser, krav til driftseffektiviteten og svartider, afprøvninger, garantier, pris 4 - og rabatvilkår, misligholdelsesbeføjelser, erstatningspligt samt kundens ret til programmel mv. 18. Grundet den teknologiske udvikling og den øgede kompleksitet af IT-produkterne forekommer efterhånden forhold, som K18 ikke tager hensyn til. Produkternes karakteristika er ændret fra typisk at være standardprodukter udelukkende med leveringsopgave til at være komplicerede produkter, der kræver løbende tilpasning Anmelder har oplyst, at K18 har vist sig mindre hensigtsmæssig i længere forløb og ved større projekter. Kontrakten tager heller ikke højde for leverancer, der skal supplere og tilpasse allerede eksisterende IT-produkter. 20. Som eksempel på manglende fleksibilitet/uhensigtmæssighed har anmelder anført, at i takt med at mange leverancer skal fungere i et tæt samspil med IT-produkter, der allerede forefindes hos køber, vil det betyde uoverskuelige konsekvenser for sælger, hvis den ubegrænsede erstatningspligt i K 18 s pkt. 16 opretholdes uden indskrænkninger. 21. Derfor finder anmelder/sælger et øget behov for justering af K18 kontrakten. 22. Forbeholdet omfatter således en række konkrete ændringer (ca. 25) i købers og sælgers rettigheder og forpligtelser sammenlignet med den oprindelig K18. Forbeholdet indeholder bl.a. ændringer i leveringsbetingelserne og leveringstid, leverandørens kontrolforpligtelse, vedligeholdelses- og erstatningsforpligtelse og forhold omkring prisregulering og afprøvning samt forhold vedrørende kundens ret til programmel mv. 23. På nuværende tidspunkt arbejder Statens IT-råd ligeledes på at revidere K18 og K33, som ifølge anmelder skulle være afsluttet ultimo år Tidshorisonten for denne revision er imidlertid forlænget. Brancheforeningen har valgt ikke at vente med anmeldelsen til, der foreligger en ny færdig K18 kontrakt. 24. Styrelsen har i forbindelse med vurderingen af forbeholdet foretaget en høring af Dansk Dataforening, IT- og Forskningsministeriet og Kommunernes Landsforening. Svarene fra denne høring vil indgå i den følgende vurdering. 25. Udkastet til afgørelse har været forelagt IT-Brancheforeningen. Bemærkninger fra høringen fremgår af det følgende. Vurdering 26. Medlemmerne i IT-Brancheforeningen driver økonomisk aktivitet, der er erhvervsvirksomhed omfattet af konkurrencelovens 2. Vedtagelsen omfatter ikke løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 3. Der er endvidere ikke tale om en vedtagelse inden for samme koncern eller virksomhed, jf. lovens 5, men en vedtagelse, der kan vurderes efter konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk Der gælder ingen undtagelser eller fritagelser i medfør af EU- eller nationale regler, jf. lovens 4 og 10. Vedtagelsen er heller ikke omfattet af bagatelreglen i konkurrencelovens 7 6. Det relevante marked

4 28. Markedet er det danske marked for salg og distributionen af IT-udstyr med tilhørende konsulentbistand til den offentlig sektor i Danmark. 29. Det relevante produktmarked omfatter således alle former for IT-relateret udstyr 7. K18 regulerer hovedsageligt køb af standardiserede IT-produkter og ydelser. Aftagergruppen er som udgangspunkt offentlige myndigheder og institutioner, som efterspørger administrative IT-enheder fx kontorsystemer. Aftagerne kan dog også omfatte offentligt ejede virksomheder som DSB, Post Danmark og DONG, som efterspørger industrisystemer. 30. IT-Brancheforeningen repræsenterer mange af landets store IT-virksomheder, herunder store internationale virksomheder, der har valgt at levere til det offentlig forbrug i Danmark. Den tilknyttede servicering i forbindelse med levering af IT-produkter gør det vigtigt med lokal repræsentation, og det kan være årsag til, at de udenlandske virksomheder har filialer i Danmark. Det at konsulentbistand er nært tilknyttet IT-systemet indikerer, at det geografiske marked kan afgrænses til Danmark. Der er imidlertid ikke nogen hindringer for andre udenlandske virksomheder at afgive bud til de offentlige købere, hvorfor markedsafgrænsningen kunne være bredere end Danmark. Selvom det geografiske marked afgrænses bredere, vil det ikke have betydning for vurderingen. 31. Konkurrencestyrelsen lægger til grund, at det relevante marked omfatter markedet for IT-udstyr med tilhørende konsulentbistand til den offentlig sektor i Danmark, samt at IT-Brancheforeningen s medlemmer samlet indtager en stærk stilling på dette marked. Det er dog hermed ikke udelukket, at markedet kan være større evt. for en del af ydelserne. Men der er ikke anledning til at taget stilling til dette. Konkurrencestyrelsens bemærkninger - KL Der er tale om en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomhed, der er indbyrdes konkurrenter, jf. konkurrencelovens 6, stk Konkurrenceankenævnet har i VOV-kendelsen 8 udtrykt sig generelt om brancheforeningers forbehold. Ankenævnet har således bl.a. anført, at brancheforeningers forbehold vedrørende salgs- og leveringsbetingelser normalt ikke vil være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2. Hvis de ikke indeholder bestemmelser om fælles priser, rabatter eller lign. Hvis de ikke forringer købers stilling væsentligt i forhold til, hvad der ellers er gældende Hvis anvendelsen af forbeholdet er frivilligt 34. Der vil dog altid skulle foretages en konkret vurdering af de enkelte forbehold. 35. Det er oplyst, at det er frivilligt for medlemmerne at anvende forbeholdet. Dette fremgår imidlertid ikke af ordlyden i forbeholdet. IT-Brancheforeningen har dog i forbindelse med høringen fastslået, at frivilligheden vil komme til at fremgå af foreningens hjemmeside, hvorfra forbeholdet vil kunne downloades. Den gældende kontrakt K18 er ligeledes frivillig. Det er almindeligt forekommende, at den fraviges i praksis, hvis der foreligger særlige krav specifikation/kundeforhold. 36. Til K18 hører en række bilag, fx om installation og omsætning af udstyr samt andre retningslinier. Forbeholdet kommer ikke nærmere ind på disse. De enkelte bestemmelser i forbeholdet

5 37. De bestemmelser, som Konkurrencestyrelsen finder relevante at inddrage i vurderingen, er følgende: Ændringer ved markedsføring af nyt udstyr, jf. pkt Den nuværende K18 medfører, at leverandøren ved markedsføring af nyt udstyr er forpligtet til at underrettet kunden. Indledes markedsføringen inden overtagelsesdagen, kan køber forlange det nye udstyr leveret 9 i stedet. Med det nye forbehold udgår leverandørens ubetingede underretningspligt og udskiftningspligt og erstattes med, at Hver part har ret til at fremsætte ændringsanmodninger. Ændringsanmodninger fremsat af leverandøren skal godkendes af kunden mv. 39. Det fremgår af hør ingssvarene fra Dansk Dataforening og Kommunernes Landsforening, at ændringen umiddelbart virker fornuftig. Dog er selve formuleringen lidt uheldig, idet det kan tolkes som at kunden skal, dvs. har pligt til at godkende leverandørens ændringsanmodning. 40. Styrelsen finder ikke, at ændringerne kan antages at have betydning for konkurrencen. Pligten til installation og kontrol af lokaler, jf. pkt Leverandøren har ifølge pkt. 3 i K18 pligt til installere udstyr og kontrollere, at lokalerne opfylder de krav, som udstyret stiller. Denne forpligtelse udgår ifølge forbeholdet. Anmelder har ikke anført argumenter for denne ændring. 42. Det fremgår af høringssvarene, at den påtænkte ændring virker fornuftig, dog bør det fremgå af kontrakten, hvilke betingelser der kræves for at udstyret kan fungere hensigtsmæssigt. 43. Det er styrelsens vurdering, at afskaffelsen af kontrolforpligtelsen kan forringe købers situation, såfremt udstyret ikke fungerer hensigtsmæssigt efter overtagelsesdagen. Forringelsen er dog samlet set ikke af en sådan karakter, at den begrænser konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. Vedligeholdelsepligten, jf. pkt Det fremgår af pkt. 4 i den eksisterende K18, at leverandøren er forpligtet til at vedligeholde de enheder i systemet, der er angivet (i bilag 9). Vedligeholdelsespligterne er uopsigelige fra leverandørens side i 7 år regnet fra overtagelsesdagen. Opsigelse fra leverandørens side skal ske med 6 måneders varsel til den første i en måned. Kunden kan med et varsel på 6 måneder til den første i en måned opsige vedligeholdelsesordningen, dog tidligst til udløb ved udløbet af garantiperioden. Ifølge pkt. 13, stk. 4 løber garantiperioden i et år efter overtagelsesdagen. 45. Om retsvirkningerne ved leverandørens misligholdelse af ordningen fremgår det af stk. 11, at såfremt leverandøren ikke vedligeholder systemet, således at det opfylder de krav, der kan stilles til det, gælder, jfr. pkt , bestemmelserne i pkt. 14.3, 14.4, og 16 i nærværende kontrakt. Såfremt leverandøren væsentligt misligholder sine vedligeholdelsesforpligtelser, kan kunden endvidere uden varsel hæve vedligeholdelsesordningen helt eller delvis og kræve erstatning for de derved forvoldte tab i overensstemmelse med pkt. 16. Bestemmelserne i pkt. 13 omhandler garantier, 14 omhandler mangler ved det leverede og 16 omhandler leverandørens erstatningspligt. 46. Ifølge forbeholdets pkt. 4, stk. 1, forkortes uopsigeligheden af vedligeholdelsespligten til 4 år. Endvidere præciseres det i stk. 2 at; retsvirkningerne forbundet med leverandørens misligholdelse af vedligeholdelsespligten indtræder ved misligholdelse efter garantiperiodens udløb. Endelig udgår henvisningen til pkt. 14, stk. 4, (jf. forbeholdets pkt. 4, stk. 3), således at der ikke kan ske ophævelse i anledning af misligholdelse af vedligeholdelsespligten efter garantiperiodens udløb 10.

6 47. Som bemærkninger til denne ændring, har Kommunernes Landsforening anført, at begrænsningen af vedligeholdelsespligten på hardware er rimelig, idet udstyr ældre end fire år kun har computerarkæologisk interesse. Dansk Dataforening har samme holdning, dog bør det, i forbindelse med ønsket om at henvisningen til pkt. 14, stk. 4 skal slettes, præciseres at kontrakten som helhed fortsat kan ophæves, såfremt leverandørens væsentlig misligholder sine forpligtelser, og kunden derfor ikke kan anvende systemet. Endvidere anfører Dansk Dataforening, at såfremt man vælger at begrænse kundens ret til at ophæve hele kontrakten efter garantiperiodens udløb, bør kunden dog som minimum have ret til at få udleveret kildekoden med henblik på fortsat at kunne få vedligeholdt systemet i den resterende periode af vedligeholdelsesperioden Styrelsen finder, at nedsættelsen af vedligeholdelsespligtens uopsigelighed fra 7 til 4 år ikke kan anses at være en konkurrencebegrænsning, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk Forbeholdet præciserer, at retsvirkningerne ved leverandørens misligholdelse af vedligeholdelsespligten først indtræder efter garantiperiodens udløb. Dette betyder, at køber efter forbeholdet ikke kan påberåbe sig bestemmelserne i pkt. 14, stk. 3 (leverandøren skal betale bod hvis driftseffektiviteten ligger under den garanterede driftseffektivitet), pkt. 14, stk. 4 (kundens ret til ophævelse ved mangler), pkt. 14, stk. 5 ( kundens beføjelser i øvrigt) og pkt. 16 ( leverandørens erstatningspligt) før et år efter overtagelsesdagen. Ved misligholdelse af vedligeholdelsespligten i garantiperioden har køber alene ret til at kræve afhjælpning af mangler (jf. pkt. 14, stk. 2.). Forbeholdet styrker således leverandørens stilling i forhold til køber, og det er principielt betænkelig, at køber ikke har mulighed for at hæve hele kontrakten i en periode på et år, jf. bemærkningerne fra Dansk Dataforening. Perioden for forringelsen af købers stilling er dog kun et år, og der er ret til at kræve afhjælpning af mangler. Samlet fører det til, at konkurrencebegrænsningen ikke kan anses for at være mærkbar, og forbeholdet er derfor ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk Med hensyn til forbeholdets pkt. 4, stk. 3, vedrørende ophævelsen af henvisningen til pkt. 14, stk. 4, har IT-Brancheforeningen i sit høringssvar meddelt, at man vil præcisere bestemmelsen, således at forbeholdet alene er gældende i perioden efter udløb af garantiperioden, og at forbeholdet alene "afskærer købere fra at hæve kontrakten for så vidt angår selve udstyret efter udløb af garantiperioden. 51. K18 s punkt 4, stk. 11 (forbeholdets punkt 4, stk.3) ændres derved til følgende: Om retsvirkningerne, såfremt leverandøren i garantiperioden ikke vedligeholder systemet, således at det opfylder de krav, der kan stilles til det, gælder, jf. pkt , bestemmelserne i 14.3, 14.4.,14.5 og 15 i nærværende kontrakt. Såfremt leverandøren, efter garantiperiodens udløb, væsentligt misligholder sin vedligeholdelsesforpligtelser, kan kunden uden varsel hæve vedligeholdelsesordningen helt eller delvis og kræver erstatning for de derved forvoldte tab i overensstemmelse med punkt Efter denne præcisering er gennemført, således at det er klarlagt, at begrænsningen alene omfatter adgangen til at hæve kontrakten, for så vidt angår det udstyr der er leveret, kan forbeholdet ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1., idet køber har mulighed for at få systemet vedligeholdt hos andre end systemleverandøren. Forbehold for prisstigninger jf. pkt. 8, stk Den nuværende K18 fastslår i pkt. 8, stk. 2, nr. 2, at evt. prisnedsættelser, herunder forøgelse af rabatterne i de statslige indkøbsordninger indtil overtagelsesdagen af leverandøren skal videregives til køber.

7 54. Forbeholdets forslag indebærer, at overtagelsesdagen ændres til leveringsdagen 12. Det betyder, at leverandøren ikke længere vil være forpligtet til at videregive disse rabatter. Anmelder har begrundet ændringen med, at K18 har den uheldige konsekvens, at leverandøren skal dække den omtalte prisnedsættelse/rabatændringer. Derudover skal leverandøren betale alle forsikringer frem til den endelig overtagelse af systemet. 55. Dansk Dataforening finder ikke, at det er rimeligt, at kunden skal betale for ydelsen, forinden den endelige overtagelse er sket. Kommunernes Landsforening anbefaler, at der opereres med begge skæringsdatoer, alt afhængig af produk tets karakter, og IT- og Forskningsministeriet finder, at leverandøren som den professionelle part bør bære risikoen for prisreguleringen. 56. Som udgangspunkt er aftaler om prisregulering mellem konkurrerende virksomheder betænkelige, idet de kan have til formål at begrænse konkurrencen 13. Det må også medgives IT- og Forskningsministeriet, at leverandøren har de bedste forudsætninger for at vurdere den fremtidig prisudvikling. Men forbeholdet indeholder ikke nogen tilsigtet koordinering af konkurrenternes indbyrdes priser mv. Priserne vil kunne forhandles frit mellem leverandøren og køber. Køber vil, fx i forbindelse med udbud af kontrakter med lang leveringstid, kunne tage højde for udsigten til evt. prisændringer. 57. Den kollektive prisordning har derfor ikke et konkurrencebegrænsende formål, der kan anses for omfattende for konkurrencelovens 6,stk. 1. Ansvarsfraskrivelse, jf. pkt Det er anført i pkt. 16 i den nuværende K 18, at leverandøren er erstatningspligtig over for kunden efter dansk rets almindelige regler, jfr. dog pkt. 18. Erstatning kan kun kræves for forhold, der udløser betaling af bod, i den udstrækning kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Leverandøren påtager sig produktansvaret efter dansk rets almindelige regler. (Pkt. 18 vedrører force majeure) 59. Det er anført i forbeholdet, at kunden ikke kan kræve erstatning for indirekte tab, driftstab, tabt avance, øgede driftsomkostninger, tab af data eller følgeskader. Leverandørens samlede erstatningspligt inklusiv betaling af bod kan maksimalt udgøre xxx procent af kontraktsummen, jf. pkt. 8.2., for produktskader dog max. 1 mio. kr. pr. skadestilfælde pr. år. 60. Som begrundelse for denne ansvarsbegrænsning, har anmelder anført, at det vil få uoverskuelige konsekvenser for sælger, hvis sælger hæfter ubegrænset over for køber. Dette skal ses i sammenhæng med, at mange leverancer skal fungere i et tæt samspil med IT-produkter, der allerede i forvejen er installeret ved køber. 61. Det fremgår af høringssvarene, at Dansk Dataforening anser denne kategorisering af indirekte tab for meget vidtgående, og at den bør være mere afbalanceret, fx bør tab af data ikke automatisk kategoriseres som et indirekte tab. Endvidere har Dansk Dataforening anført, at beløbet for produktansvarsforsikring er alt for lavt og under det beløb, virksomhederne sædvanligvis har i deres IT- forsikringer. Ligeledes anbefaler Kommunernes Landsforening, at den eksisterende formulering bibeholdes. 62. Det fremgår af høringssvaret fra IT-Brancheforeningen, at denne bestemmelse ændres. For det første er ansvarsbegrænsningen indskrænket, således at kunden kun er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader. For det andet er loftet for produktansvar ændret til at udgøre max. X mio. kr. Således har den nye pkt. 16 følgende formulering; " kunden ikke kan kræve erstatning for indirekte tab og

8 følgeskader. Leverandørens samlede erstatningspligt inklusiv betaling af bod kan maksimalt udgøre X % af kontraktsummen, jf. pkt. 8.2, for produktskader dog max. X mio. kr. pr. skadestilfælde pr. år". 63. Baggrunden for at ansvarsbegrænsningen stadig indeholder indirekte tab, er et krav fra forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne betinger således deres dækning af, at leverandøren fraskriver sig ethvert indirekte tab. Dertil kommer, at leverandøren ikke kan overvælte evt. ansvar på fx amerikanske underleverandører af hardware og software. 64. Umiddelbart er det ud fra denne formulering vanskeligt at vurdere rækkevidden af indirekte tab. Men i forlængelse af høringssvaret er det naturligt at lægge til grund, at begrænsningen ikke går videre end dansk rets almindelige regler. 65. Samlet er det styrelsens vurdering, at bestemmelsen efter IT-Brancheforeningens ændringer ikke længere indeholder forhold, der er konkurrencebegrænsend e, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. Retten til specieldesignet programmel, jf. pkt Kundens ret til programmel fremgår af pkt. 21, stk. 1 i K18, hvor det er anført, at kunden erhverver brugsretten af standardprogrammel i overensstemmelse med rettighedshaverens standardbestemmelser (vedhæftet kontrakten). Herunder er kunden uberettiget til at kopiere leverandørens standardprogrammel mv., og kunden kan kun overdrage sin ret til tredjemand efter bestemmelser i bilag 12. Af pkt. 21, stk. 4 fremgår det at ; kunden har ejendomsretten, ophavsret og enhver anden rettighed til alt sådant programmel, der er udviklet eller tilpasset særligt til kunden For så vidt angår specielt tilpassede programmer, gælder dette dog kun selve tilpasningen og ikke det oprindelige program. Leverandøren har dog ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udvikling eller tilpasning af systemet. 67. Forbeholdet i pkt. 21 stk. 1, præciserer, at kundens brugsret er tidsubegrænset og ikke-eksklusiv. Stk. 4 ændres således, at kunden erhverver hverken ejendomsret, ophavsret eller anden rettighed til alt sådan programmel, der er udviklet eller tilpasset særligt til kunden, samt til den dertil hørende programdokumentation (herunder kildetekster) med mindre andet er særskilt aftalt. 68. IT-Brancheforeningen har anført, at baggrunden for ændringen i kundens ejendomsret skal ses i sammenhæng med leverandørens ejendomsret i henhold til ophavsretsloven. Endvidere mener anmelder, at et skift i ejendomsretten er til gavn for samfundet som helhed. Dels har ophavsmanden mulighed for gøre det specielt udviklede programmel til sin standardløsning, således at flere kunder vil få adgang til IT-produktet. Dels vil denne standardisering af et specieldesignet programmel medføre, at udviklingen inden for IT-software øges, og i sidste ende vil priserne falde til gavn for den enkelte kunde. 69. I forbindelse med høringen fremgår det af Dansk Dataforenings svarskrivelse, at ændringen for så vidt angår stk. 1 umiddelbart virker overflødig, idet det er en meget almindelig licensbegrænsning, der normalt vil fremgå af leverandørens licensbetingelser. Derimod finder Dansk Dataforening at ændringen i stk. 4 forekommer urimelig og i uoverensstemmelse med gældende praksis. Kunden har selv betalt for at få udviklet et specielt programmel og bør derfor også få alle de tilknyttede rettigheder hertil, idet leverandøren forsat har retten til den generelle viden. 70. Som udgangspunkt medfører ophavsrettens almindelige bestemmelser, at ophavsmanden har eneretten til at råde over det udfærdigede IT-system, jf. ophavsretslovens 2 14 og Ophavsmanden kan dog overdrage sine rettigheder helt eller delvist. Dette har fx været normen i K18

9 for specielt tilpassede programmer. Ophavsmanden vil normalt være leverandøren. Det kan dog ikke udelukkes, at køber har en andel af ophavsretten i forbindelse med de individuelle tilrettede programmer. 71. IT-Brancheforeningen har i deres høringssvar anført, at forbeholdets formulering erstattes med; Kunden erhverver rettigheder til det specielt udviklede eller tilpassede programmel i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser, herunder Ophavsretsloven. I den forbindelse har brancheforeningen oplyst, at det i praksis er yderst sjældent, at køber anmoder om ophavsretten til et specieldesignet programmel. Endvidere skal bestemmelse ses i forhold til den oprindelige kontrakt K18, som stort set er udfærdiget af køber ensidigt og ifølge brancheforeningen strider mod gældende ret. 72. Den ændrede formulering af forbeholdet kan ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Konklusion på Efter at IT-Brancheforeningen efterfølgende har ændret og præciseret forbeholdets bestemmelser, kan disse ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk Jf. vedtægternes 2 2 K18 benyttes primært i forbindelse med allerede installerede produkter. Der eksisterer et tilsvarende regelsæt - K33 - som fokuserer mere på selve udviklingen af produkterne. 3 Dog begrænset af udbudsreglernes forhandlingsforbud. 4 Ifølge pkt. 8 i K18 er priserne faste bortset fra vedligeholdelsesafgifter og evt. løbende licensafgifter. 5 K18 kontrakten blev udfærdiget på et tidspunkt, hvor der kun eksisterede forholdsvis simple IT-systemer mv. og er siden ikke blevet opdateret. 6 Allerede fordi mange af medlemmerne omsætning overstiger 1 mia. kr. Alene Mærsk Data, der er en del af AP Møller Gruppen havde en årsomsætning på knap 1 mia. kr. i år Oracle Danmark ApS havde i regnskabsåret en årsomsætning på ca. ½ mia. kr. 7 De produkter der er omfattet kan være alt fra simple tekstbehandlingssystemer, RAM, computerskærme til komplekse softwaresystemer, der kræver løbende opdatering af leverandørens specialviden 8 Kendelse af 18. marts 1999: Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner ctr. Konkurrencerådet. 9 Jf. K 18 s pkt. 2.3; såfremt leverandøren indleder markedsføring i Danmark af nyt udstyr og/eller programmel af tilsvarende art som det købte, påhviler det leverandøren straks at underrette kunden. Indledes markedsføringen inden overtagelsesdagen, kan kunden forlange det nye udstyr og/eller programmel leveret i stedet. Et sådant forlangende skal fremsættes af kunden i rimelig tid efter, at leverandøren har meddelt, at sådan markedsføring vil finde sted. 10 Jf. ordlyden i anmeldelsen 11 Vedligeholdelsesperioden strækker sig med ændringen over fire år, hvorimod garantiperioden regnes et år fra overtagelsesdagen. Derfor vil vedligeholdelsesperioden ofte strække sig over længere tid end garantiperioden. 12 Ved overtagelsesdagen forstås, jf. K18, pkt. 1, den dag, hvor kunden overgiver skriftlig godkendelse af overtagelsesprøven for systemet til leverandøren. Selve leveringsdagen er skæringsdatoen for den fysiske levering. 13 Jf. principperne i Kendelse af 18. marts 1999: Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner ctr. Konkurrencerådet. 14 Heri ligger både retten til at fremstille eksemplarer og retten spredning af eksemplarer. 15 Bekendtgørelse nr. 706 af 29. september 1998 lov om ophavsret. EDB-programmer er omfattet af eneretten, og hvis brugeren (det offentlige) ønsker at anvende eksemplarer af programmet eller sprede programmet kræves tilladelse fra rettighedshaveren, som i dette tilfælde er leverandøren.

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner Jnr.: 2:8032-29/cga Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere