Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:"

Transkript

1 Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3: /Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april 2002 IT- Brancheforeningens udkast til standardforbehold til K18 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse af IT-Brancheforeningens udkast til standardforbehold til K18 med anmodning om at få en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1 <../../../regler/lbk-nr-687.htm>, subsidiær t en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. <../../../regler/lbk-nr-687.htm> 2. IT-Brancheforeningen er en forening bestående af en virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software. Medlemskredsen består af over 100 forskellige virksomheder, herunder Navision A/S, Intel, IBM Danmark, Microsoft Danmark ApS og Mærsk Data A/S mv. 3. Forbeholdet gælder i forhold til de nuværende K18 kontrakter, som er en standardkontrakt, der anvendes ved det offentliges køb af IT-udstyr/systemer. Forbeholdet indeholder således konkrete ændringer til K18. Ifølge anmelder er forbeholdet udarbejdet som følge af IT-produkternes øgede kompleksitet, som den eksisterende K18 på nogle punkter ikke tager hensyn til. 4. Der var umiddelbart tre bestemmelser i forbeholdet, der kunne give problemer. Der drejede sig om købers manglende mulighed for at hæve aftalen, hvis leverandøren misligholder sin vedligeholdelsespligt, ansvarsfraskrivelsen og en bestemmelse om ophavsret til specieldesignet programmel, som særlig tilgodeser sælgers interesser. 5. Anmelder har ved høringen, jf. konkurrencelovens 15 a, fremsat konkrete forslag til ændringer af forbeholdet. Det er styrelsens vurdering, at forbeholdet - efter at disse ændringer er gennemført - ikke indeholder bestemmelser, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles IT- Brancheforeningen en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens Der er herved lagt til grund, at IT-Brancheforeningen fastslår, at frivilligheden ved forbeholdene vil komme til at fremgå af foreningens hjemmeside og af forbeholdene i øvrigt, samt at ansvarsbegrænsningen for indirekte tab vurderes efter dansk rets almindelige regler.

2 7. Konkurrencestyr elsen skal endvidere understrege, at der ikke ved den konkurrenceretlige accept er taget stilling til, om forbeholdene i øvrigt er udformet på den mest hensigtsmæssige måde, jf. at der p.t. foregår forhandlinger herom mellem IT-Brancheforeningen og Videnskabsministeriet. Afgørelse 8. Det meddeles, at det meddeles IT-Brancheforeningen. 9. at Konkurrencerådet i henhold til konkurrencelovens 9 kan meddele en erklæring om, at standardforbeholdet ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk Der er herved lagt til grund, at standardforbeholdet gennemføres med de ændringer, der er indsendt til Konkurrencestyrelsen den 5. april Sagsfremstilling 11. Konkurrencestyrelsen har den 24. april 2001 modtaget anmeldelse af IT-Brancheforeningens udkast til standardforbehold til K18 med anmodning om at få en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Parterne 12. IT-Brancheforeningen er en forening bestående af en række virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og forhandling af kontor- og dataudstyr, systemer samt software. Medlemskredsen består af over 100 forskellige virksomheder, herunder Navision A/S, Intel, IBM Danmark, Microsoft Danmark ApS og Mærsk Data A/S mv. 13. Foreningen har til formål at hævde branchens anseelse og varetage branchens interesser, især over for de offentlige myndigheder mv 1. Medlemmernes opgaver 14. De opgaver, som foreningens medlemmer tilbyder kunderne og herunder det offentlige, består af en bred vifte af IT- produkter/projekter kombineret med forskellige former for konsulentbistand. Produktgruppen er således særdeles bred, idet der kan være tale om levering af såvel simple som komplekse IT- produkter. Ofte vil køber efterspørge IT, der indeholder en kombination af produkterne. Efter levering vil leverandørens opgave variere efter den service, der er tilknyttet produktet/projektet. Ved simple produkter vil køber ofte selv installere produktet og varetage den videre justering, mens levering af komplekse produkter vil medføre en vis forpligtelse fra leverandørens side til løbende at vejlede og vedligeholde de enkelte enheder i IT- produktet. Leverandøren skal ofte levere produkter/ydelser, der skal kunne fungere sammen med allerede installerede IT-systemer. 15. Opgaverne vil ofte være kundespecifikke. Leveringen vil typisk foregå via en hovedleverandør, som samarbejder med flere underleverandører om at levere det efterspurgte. Beskrivelse af K18 og forbeholdet til K18 Aftalen - K18 1. Forbeholdet er anmeldt på baggrund af de nuværende ca. 12 år gamle K18-kontrakter. K18 er en af statens standardkontrakter 2, som anvendes af det offentlige i forbindelse med indkøb af standardiseret edb-udstyr til offentlige myndigheder og institutioner. K18 er en skabelon, der har til formål at lette

3 kontraktudformningen. Kontrakten er frivillig, hvorfor såvel de offentlige myndigheder som leverandøren kan vælge at foretage individuelle tilretninger efter forhandlinger Kontrakten regulerer overordnet købers og sælgers rettigheder og forpligtelser, herunder indeholder kontrakten bestemmelser om sælgers leveringsforpligtelser, betalingsbetingelser, krav til driftseffektiviteten og svartider, afprøvninger, garantier, pris 4 - og rabatvilkår, misligholdelsesbeføjelser, erstatningspligt samt kundens ret til programmel mv. 18. Grundet den teknologiske udvikling og den øgede kompleksitet af IT-produkterne forekommer efterhånden forhold, som K18 ikke tager hensyn til. Produkternes karakteristika er ændret fra typisk at være standardprodukter udelukkende med leveringsopgave til at være komplicerede produkter, der kræver løbende tilpasning Anmelder har oplyst, at K18 har vist sig mindre hensigtsmæssig i længere forløb og ved større projekter. Kontrakten tager heller ikke højde for leverancer, der skal supplere og tilpasse allerede eksisterende IT-produkter. 20. Som eksempel på manglende fleksibilitet/uhensigtmæssighed har anmelder anført, at i takt med at mange leverancer skal fungere i et tæt samspil med IT-produkter, der allerede forefindes hos køber, vil det betyde uoverskuelige konsekvenser for sælger, hvis den ubegrænsede erstatningspligt i K 18 s pkt. 16 opretholdes uden indskrænkninger. 21. Derfor finder anmelder/sælger et øget behov for justering af K18 kontrakten. 22. Forbeholdet omfatter således en række konkrete ændringer (ca. 25) i købers og sælgers rettigheder og forpligtelser sammenlignet med den oprindelig K18. Forbeholdet indeholder bl.a. ændringer i leveringsbetingelserne og leveringstid, leverandørens kontrolforpligtelse, vedligeholdelses- og erstatningsforpligtelse og forhold omkring prisregulering og afprøvning samt forhold vedrørende kundens ret til programmel mv. 23. På nuværende tidspunkt arbejder Statens IT-råd ligeledes på at revidere K18 og K33, som ifølge anmelder skulle være afsluttet ultimo år Tidshorisonten for denne revision er imidlertid forlænget. Brancheforeningen har valgt ikke at vente med anmeldelsen til, der foreligger en ny færdig K18 kontrakt. 24. Styrelsen har i forbindelse med vurderingen af forbeholdet foretaget en høring af Dansk Dataforening, IT- og Forskningsministeriet og Kommunernes Landsforening. Svarene fra denne høring vil indgå i den følgende vurdering. 25. Udkastet til afgørelse har været forelagt IT-Brancheforeningen. Bemærkninger fra høringen fremgår af det følgende. Vurdering 26. Medlemmerne i IT-Brancheforeningen driver økonomisk aktivitet, der er erhvervsvirksomhed omfattet af konkurrencelovens 2. Vedtagelsen omfatter ikke løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 3. Der er endvidere ikke tale om en vedtagelse inden for samme koncern eller virksomhed, jf. lovens 5, men en vedtagelse, der kan vurderes efter konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk Der gælder ingen undtagelser eller fritagelser i medfør af EU- eller nationale regler, jf. lovens 4 og 10. Vedtagelsen er heller ikke omfattet af bagatelreglen i konkurrencelovens 7 6. Det relevante marked

4 28. Markedet er det danske marked for salg og distributionen af IT-udstyr med tilhørende konsulentbistand til den offentlig sektor i Danmark. 29. Det relevante produktmarked omfatter således alle former for IT-relateret udstyr 7. K18 regulerer hovedsageligt køb af standardiserede IT-produkter og ydelser. Aftagergruppen er som udgangspunkt offentlige myndigheder og institutioner, som efterspørger administrative IT-enheder fx kontorsystemer. Aftagerne kan dog også omfatte offentligt ejede virksomheder som DSB, Post Danmark og DONG, som efterspørger industrisystemer. 30. IT-Brancheforeningen repræsenterer mange af landets store IT-virksomheder, herunder store internationale virksomheder, der har valgt at levere til det offentlig forbrug i Danmark. Den tilknyttede servicering i forbindelse med levering af IT-produkter gør det vigtigt med lokal repræsentation, og det kan være årsag til, at de udenlandske virksomheder har filialer i Danmark. Det at konsulentbistand er nært tilknyttet IT-systemet indikerer, at det geografiske marked kan afgrænses til Danmark. Der er imidlertid ikke nogen hindringer for andre udenlandske virksomheder at afgive bud til de offentlige købere, hvorfor markedsafgrænsningen kunne være bredere end Danmark. Selvom det geografiske marked afgrænses bredere, vil det ikke have betydning for vurderingen. 31. Konkurrencestyrelsen lægger til grund, at det relevante marked omfatter markedet for IT-udstyr med tilhørende konsulentbistand til den offentlig sektor i Danmark, samt at IT-Brancheforeningen s medlemmer samlet indtager en stærk stilling på dette marked. Det er dog hermed ikke udelukket, at markedet kan være større evt. for en del af ydelserne. Men der er ikke anledning til at taget stilling til dette. Konkurrencestyrelsens bemærkninger - KL Der er tale om en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomhed, der er indbyrdes konkurrenter, jf. konkurrencelovens 6, stk Konkurrenceankenævnet har i VOV-kendelsen 8 udtrykt sig generelt om brancheforeningers forbehold. Ankenævnet har således bl.a. anført, at brancheforeningers forbehold vedrørende salgs- og leveringsbetingelser normalt ikke vil være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2. Hvis de ikke indeholder bestemmelser om fælles priser, rabatter eller lign. Hvis de ikke forringer købers stilling væsentligt i forhold til, hvad der ellers er gældende Hvis anvendelsen af forbeholdet er frivilligt 34. Der vil dog altid skulle foretages en konkret vurdering af de enkelte forbehold. 35. Det er oplyst, at det er frivilligt for medlemmerne at anvende forbeholdet. Dette fremgår imidlertid ikke af ordlyden i forbeholdet. IT-Brancheforeningen har dog i forbindelse med høringen fastslået, at frivilligheden vil komme til at fremgå af foreningens hjemmeside, hvorfra forbeholdet vil kunne downloades. Den gældende kontrakt K18 er ligeledes frivillig. Det er almindeligt forekommende, at den fraviges i praksis, hvis der foreligger særlige krav specifikation/kundeforhold. 36. Til K18 hører en række bilag, fx om installation og omsætning af udstyr samt andre retningslinier. Forbeholdet kommer ikke nærmere ind på disse. De enkelte bestemmelser i forbeholdet

5 37. De bestemmelser, som Konkurrencestyrelsen finder relevante at inddrage i vurderingen, er følgende: Ændringer ved markedsføring af nyt udstyr, jf. pkt Den nuværende K18 medfører, at leverandøren ved markedsføring af nyt udstyr er forpligtet til at underrettet kunden. Indledes markedsføringen inden overtagelsesdagen, kan køber forlange det nye udstyr leveret 9 i stedet. Med det nye forbehold udgår leverandørens ubetingede underretningspligt og udskiftningspligt og erstattes med, at Hver part har ret til at fremsætte ændringsanmodninger. Ændringsanmodninger fremsat af leverandøren skal godkendes af kunden mv. 39. Det fremgår af hør ingssvarene fra Dansk Dataforening og Kommunernes Landsforening, at ændringen umiddelbart virker fornuftig. Dog er selve formuleringen lidt uheldig, idet det kan tolkes som at kunden skal, dvs. har pligt til at godkende leverandørens ændringsanmodning. 40. Styrelsen finder ikke, at ændringerne kan antages at have betydning for konkurrencen. Pligten til installation og kontrol af lokaler, jf. pkt Leverandøren har ifølge pkt. 3 i K18 pligt til installere udstyr og kontrollere, at lokalerne opfylder de krav, som udstyret stiller. Denne forpligtelse udgår ifølge forbeholdet. Anmelder har ikke anført argumenter for denne ændring. 42. Det fremgår af høringssvarene, at den påtænkte ændring virker fornuftig, dog bør det fremgå af kontrakten, hvilke betingelser der kræves for at udstyret kan fungere hensigtsmæssigt. 43. Det er styrelsens vurdering, at afskaffelsen af kontrolforpligtelsen kan forringe købers situation, såfremt udstyret ikke fungerer hensigtsmæssigt efter overtagelsesdagen. Forringelsen er dog samlet set ikke af en sådan karakter, at den begrænser konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. Vedligeholdelsepligten, jf. pkt Det fremgår af pkt. 4 i den eksisterende K18, at leverandøren er forpligtet til at vedligeholde de enheder i systemet, der er angivet (i bilag 9). Vedligeholdelsespligterne er uopsigelige fra leverandørens side i 7 år regnet fra overtagelsesdagen. Opsigelse fra leverandørens side skal ske med 6 måneders varsel til den første i en måned. Kunden kan med et varsel på 6 måneder til den første i en måned opsige vedligeholdelsesordningen, dog tidligst til udløb ved udløbet af garantiperioden. Ifølge pkt. 13, stk. 4 løber garantiperioden i et år efter overtagelsesdagen. 45. Om retsvirkningerne ved leverandørens misligholdelse af ordningen fremgår det af stk. 11, at såfremt leverandøren ikke vedligeholder systemet, således at det opfylder de krav, der kan stilles til det, gælder, jfr. pkt , bestemmelserne i pkt. 14.3, 14.4, og 16 i nærværende kontrakt. Såfremt leverandøren væsentligt misligholder sine vedligeholdelsesforpligtelser, kan kunden endvidere uden varsel hæve vedligeholdelsesordningen helt eller delvis og kræve erstatning for de derved forvoldte tab i overensstemmelse med pkt. 16. Bestemmelserne i pkt. 13 omhandler garantier, 14 omhandler mangler ved det leverede og 16 omhandler leverandørens erstatningspligt. 46. Ifølge forbeholdets pkt. 4, stk. 1, forkortes uopsigeligheden af vedligeholdelsespligten til 4 år. Endvidere præciseres det i stk. 2 at; retsvirkningerne forbundet med leverandørens misligholdelse af vedligeholdelsespligten indtræder ved misligholdelse efter garantiperiodens udløb. Endelig udgår henvisningen til pkt. 14, stk. 4, (jf. forbeholdets pkt. 4, stk. 3), således at der ikke kan ske ophævelse i anledning af misligholdelse af vedligeholdelsespligten efter garantiperiodens udløb 10.

6 47. Som bemærkninger til denne ændring, har Kommunernes Landsforening anført, at begrænsningen af vedligeholdelsespligten på hardware er rimelig, idet udstyr ældre end fire år kun har computerarkæologisk interesse. Dansk Dataforening har samme holdning, dog bør det, i forbindelse med ønsket om at henvisningen til pkt. 14, stk. 4 skal slettes, præciseres at kontrakten som helhed fortsat kan ophæves, såfremt leverandørens væsentlig misligholder sine forpligtelser, og kunden derfor ikke kan anvende systemet. Endvidere anfører Dansk Dataforening, at såfremt man vælger at begrænse kundens ret til at ophæve hele kontrakten efter garantiperiodens udløb, bør kunden dog som minimum have ret til at få udleveret kildekoden med henblik på fortsat at kunne få vedligeholdt systemet i den resterende periode af vedligeholdelsesperioden Styrelsen finder, at nedsættelsen af vedligeholdelsespligtens uopsigelighed fra 7 til 4 år ikke kan anses at være en konkurrencebegrænsning, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk Forbeholdet præciserer, at retsvirkningerne ved leverandørens misligholdelse af vedligeholdelsespligten først indtræder efter garantiperiodens udløb. Dette betyder, at køber efter forbeholdet ikke kan påberåbe sig bestemmelserne i pkt. 14, stk. 3 (leverandøren skal betale bod hvis driftseffektiviteten ligger under den garanterede driftseffektivitet), pkt. 14, stk. 4 (kundens ret til ophævelse ved mangler), pkt. 14, stk. 5 ( kundens beføjelser i øvrigt) og pkt. 16 ( leverandørens erstatningspligt) før et år efter overtagelsesdagen. Ved misligholdelse af vedligeholdelsespligten i garantiperioden har køber alene ret til at kræve afhjælpning af mangler (jf. pkt. 14, stk. 2.). Forbeholdet styrker således leverandørens stilling i forhold til køber, og det er principielt betænkelig, at køber ikke har mulighed for at hæve hele kontrakten i en periode på et år, jf. bemærkningerne fra Dansk Dataforening. Perioden for forringelsen af købers stilling er dog kun et år, og der er ret til at kræve afhjælpning af mangler. Samlet fører det til, at konkurrencebegrænsningen ikke kan anses for at være mærkbar, og forbeholdet er derfor ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk Med hensyn til forbeholdets pkt. 4, stk. 3, vedrørende ophævelsen af henvisningen til pkt. 14, stk. 4, har IT-Brancheforeningen i sit høringssvar meddelt, at man vil præcisere bestemmelsen, således at forbeholdet alene er gældende i perioden efter udløb af garantiperioden, og at forbeholdet alene "afskærer købere fra at hæve kontrakten for så vidt angår selve udstyret efter udløb af garantiperioden. 51. K18 s punkt 4, stk. 11 (forbeholdets punkt 4, stk.3) ændres derved til følgende: Om retsvirkningerne, såfremt leverandøren i garantiperioden ikke vedligeholder systemet, således at det opfylder de krav, der kan stilles til det, gælder, jf. pkt , bestemmelserne i 14.3, 14.4.,14.5 og 15 i nærværende kontrakt. Såfremt leverandøren, efter garantiperiodens udløb, væsentligt misligholder sin vedligeholdelsesforpligtelser, kan kunden uden varsel hæve vedligeholdelsesordningen helt eller delvis og kræver erstatning for de derved forvoldte tab i overensstemmelse med punkt Efter denne præcisering er gennemført, således at det er klarlagt, at begrænsningen alene omfatter adgangen til at hæve kontrakten, for så vidt angår det udstyr der er leveret, kan forbeholdet ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1., idet køber har mulighed for at få systemet vedligeholdt hos andre end systemleverandøren. Forbehold for prisstigninger jf. pkt. 8, stk Den nuværende K18 fastslår i pkt. 8, stk. 2, nr. 2, at evt. prisnedsættelser, herunder forøgelse af rabatterne i de statslige indkøbsordninger indtil overtagelsesdagen af leverandøren skal videregives til køber.

7 54. Forbeholdets forslag indebærer, at overtagelsesdagen ændres til leveringsdagen 12. Det betyder, at leverandøren ikke længere vil være forpligtet til at videregive disse rabatter. Anmelder har begrundet ændringen med, at K18 har den uheldige konsekvens, at leverandøren skal dække den omtalte prisnedsættelse/rabatændringer. Derudover skal leverandøren betale alle forsikringer frem til den endelig overtagelse af systemet. 55. Dansk Dataforening finder ikke, at det er rimeligt, at kunden skal betale for ydelsen, forinden den endelige overtagelse er sket. Kommunernes Landsforening anbefaler, at der opereres med begge skæringsdatoer, alt afhængig af produk tets karakter, og IT- og Forskningsministeriet finder, at leverandøren som den professionelle part bør bære risikoen for prisreguleringen. 56. Som udgangspunkt er aftaler om prisregulering mellem konkurrerende virksomheder betænkelige, idet de kan have til formål at begrænse konkurrencen 13. Det må også medgives IT- og Forskningsministeriet, at leverandøren har de bedste forudsætninger for at vurdere den fremtidig prisudvikling. Men forbeholdet indeholder ikke nogen tilsigtet koordinering af konkurrenternes indbyrdes priser mv. Priserne vil kunne forhandles frit mellem leverandøren og køber. Køber vil, fx i forbindelse med udbud af kontrakter med lang leveringstid, kunne tage højde for udsigten til evt. prisændringer. 57. Den kollektive prisordning har derfor ikke et konkurrencebegrænsende formål, der kan anses for omfattende for konkurrencelovens 6,stk. 1. Ansvarsfraskrivelse, jf. pkt Det er anført i pkt. 16 i den nuværende K 18, at leverandøren er erstatningspligtig over for kunden efter dansk rets almindelige regler, jfr. dog pkt. 18. Erstatning kan kun kræves for forhold, der udløser betaling af bod, i den udstrækning kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Leverandøren påtager sig produktansvaret efter dansk rets almindelige regler. (Pkt. 18 vedrører force majeure) 59. Det er anført i forbeholdet, at kunden ikke kan kræve erstatning for indirekte tab, driftstab, tabt avance, øgede driftsomkostninger, tab af data eller følgeskader. Leverandørens samlede erstatningspligt inklusiv betaling af bod kan maksimalt udgøre xxx procent af kontraktsummen, jf. pkt. 8.2., for produktskader dog max. 1 mio. kr. pr. skadestilfælde pr. år. 60. Som begrundelse for denne ansvarsbegrænsning, har anmelder anført, at det vil få uoverskuelige konsekvenser for sælger, hvis sælger hæfter ubegrænset over for køber. Dette skal ses i sammenhæng med, at mange leverancer skal fungere i et tæt samspil med IT-produkter, der allerede i forvejen er installeret ved køber. 61. Det fremgår af høringssvarene, at Dansk Dataforening anser denne kategorisering af indirekte tab for meget vidtgående, og at den bør være mere afbalanceret, fx bør tab af data ikke automatisk kategoriseres som et indirekte tab. Endvidere har Dansk Dataforening anført, at beløbet for produktansvarsforsikring er alt for lavt og under det beløb, virksomhederne sædvanligvis har i deres IT- forsikringer. Ligeledes anbefaler Kommunernes Landsforening, at den eksisterende formulering bibeholdes. 62. Det fremgår af høringssvaret fra IT-Brancheforeningen, at denne bestemmelse ændres. For det første er ansvarsbegrænsningen indskrænket, således at kunden kun er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader. For det andet er loftet for produktansvar ændret til at udgøre max. X mio. kr. Således har den nye pkt. 16 følgende formulering; " kunden ikke kan kræve erstatning for indirekte tab og

8 følgeskader. Leverandørens samlede erstatningspligt inklusiv betaling af bod kan maksimalt udgøre X % af kontraktsummen, jf. pkt. 8.2, for produktskader dog max. X mio. kr. pr. skadestilfælde pr. år". 63. Baggrunden for at ansvarsbegrænsningen stadig indeholder indirekte tab, er et krav fra forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne betinger således deres dækning af, at leverandøren fraskriver sig ethvert indirekte tab. Dertil kommer, at leverandøren ikke kan overvælte evt. ansvar på fx amerikanske underleverandører af hardware og software. 64. Umiddelbart er det ud fra denne formulering vanskeligt at vurdere rækkevidden af indirekte tab. Men i forlængelse af høringssvaret er det naturligt at lægge til grund, at begrænsningen ikke går videre end dansk rets almindelige regler. 65. Samlet er det styrelsens vurdering, at bestemmelsen efter IT-Brancheforeningens ændringer ikke længere indeholder forhold, der er konkurrencebegrænsend e, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. Retten til specieldesignet programmel, jf. pkt Kundens ret til programmel fremgår af pkt. 21, stk. 1 i K18, hvor det er anført, at kunden erhverver brugsretten af standardprogrammel i overensstemmelse med rettighedshaverens standardbestemmelser (vedhæftet kontrakten). Herunder er kunden uberettiget til at kopiere leverandørens standardprogrammel mv., og kunden kan kun overdrage sin ret til tredjemand efter bestemmelser i bilag 12. Af pkt. 21, stk. 4 fremgår det at ; kunden har ejendomsretten, ophavsret og enhver anden rettighed til alt sådant programmel, der er udviklet eller tilpasset særligt til kunden For så vidt angår specielt tilpassede programmer, gælder dette dog kun selve tilpasningen og ikke det oprindelige program. Leverandøren har dog ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udvikling eller tilpasning af systemet. 67. Forbeholdet i pkt. 21 stk. 1, præciserer, at kundens brugsret er tidsubegrænset og ikke-eksklusiv. Stk. 4 ændres således, at kunden erhverver hverken ejendomsret, ophavsret eller anden rettighed til alt sådan programmel, der er udviklet eller tilpasset særligt til kunden, samt til den dertil hørende programdokumentation (herunder kildetekster) med mindre andet er særskilt aftalt. 68. IT-Brancheforeningen har anført, at baggrunden for ændringen i kundens ejendomsret skal ses i sammenhæng med leverandørens ejendomsret i henhold til ophavsretsloven. Endvidere mener anmelder, at et skift i ejendomsretten er til gavn for samfundet som helhed. Dels har ophavsmanden mulighed for gøre det specielt udviklede programmel til sin standardløsning, således at flere kunder vil få adgang til IT-produktet. Dels vil denne standardisering af et specieldesignet programmel medføre, at udviklingen inden for IT-software øges, og i sidste ende vil priserne falde til gavn for den enkelte kunde. 69. I forbindelse med høringen fremgår det af Dansk Dataforenings svarskrivelse, at ændringen for så vidt angår stk. 1 umiddelbart virker overflødig, idet det er en meget almindelig licensbegrænsning, der normalt vil fremgå af leverandørens licensbetingelser. Derimod finder Dansk Dataforening at ændringen i stk. 4 forekommer urimelig og i uoverensstemmelse med gældende praksis. Kunden har selv betalt for at få udviklet et specielt programmel og bør derfor også få alle de tilknyttede rettigheder hertil, idet leverandøren forsat har retten til den generelle viden. 70. Som udgangspunkt medfører ophavsrettens almindelige bestemmelser, at ophavsmanden har eneretten til at råde over det udfærdigede IT-system, jf. ophavsretslovens 2 14 og Ophavsmanden kan dog overdrage sine rettigheder helt eller delvist. Dette har fx været normen i K18

9 for specielt tilpassede programmer. Ophavsmanden vil normalt være leverandøren. Det kan dog ikke udelukkes, at køber har en andel af ophavsretten i forbindelse med de individuelle tilrettede programmer. 71. IT-Brancheforeningen har i deres høringssvar anført, at forbeholdets formulering erstattes med; Kunden erhverver rettigheder til det specielt udviklede eller tilpassede programmel i henhold til dansk rets almindelige bestemmelser, herunder Ophavsretsloven. I den forbindelse har brancheforeningen oplyst, at det i praksis er yderst sjældent, at køber anmoder om ophavsretten til et specieldesignet programmel. Endvidere skal bestemmelse ses i forhold til den oprindelige kontrakt K18, som stort set er udfærdiget af køber ensidigt og ifølge brancheforeningen strider mod gældende ret. 72. Den ændrede formulering af forbeholdet kan ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Konklusion på Efter at IT-Brancheforeningen efterfølgende har ændret og præciseret forbeholdets bestemmelser, kan disse ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk Jf. vedtægternes 2 2 K18 benyttes primært i forbindelse med allerede installerede produkter. Der eksisterer et tilsvarende regelsæt - K33 - som fokuserer mere på selve udviklingen af produkterne. 3 Dog begrænset af udbudsreglernes forhandlingsforbud. 4 Ifølge pkt. 8 i K18 er priserne faste bortset fra vedligeholdelsesafgifter og evt. løbende licensafgifter. 5 K18 kontrakten blev udfærdiget på et tidspunkt, hvor der kun eksisterede forholdsvis simple IT-systemer mv. og er siden ikke blevet opdateret. 6 Allerede fordi mange af medlemmerne omsætning overstiger 1 mia. kr. Alene Mærsk Data, der er en del af AP Møller Gruppen havde en årsomsætning på knap 1 mia. kr. i år Oracle Danmark ApS havde i regnskabsåret en årsomsætning på ca. ½ mia. kr. 7 De produkter der er omfattet kan være alt fra simple tekstbehandlingssystemer, RAM, computerskærme til komplekse softwaresystemer, der kræver løbende opdatering af leverandørens specialviden 8 Kendelse af 18. marts 1999: Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner ctr. Konkurrencerådet. 9 Jf. K 18 s pkt. 2.3; såfremt leverandøren indleder markedsføring i Danmark af nyt udstyr og/eller programmel af tilsvarende art som det købte, påhviler det leverandøren straks at underrette kunden. Indledes markedsføringen inden overtagelsesdagen, kan kunden forlange det nye udstyr og/eller programmel leveret i stedet. Et sådant forlangende skal fremsættes af kunden i rimelig tid efter, at leverandøren har meddelt, at sådan markedsføring vil finde sted. 10 Jf. ordlyden i anmeldelsen 11 Vedligeholdelsesperioden strækker sig med ændringen over fire år, hvorimod garantiperioden regnes et år fra overtagelsesdagen. Derfor vil vedligeholdelsesperioden ofte strække sig over længere tid end garantiperioden. 12 Ved overtagelsesdagen forstås, jf. K18, pkt. 1, den dag, hvor kunden overgiver skriftlig godkendelse af overtagelsesprøven for systemet til leverandøren. Selve leveringsdagen er skæringsdatoen for den fysiske levering. 13 Jf. principperne i Kendelse af 18. marts 1999: Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner ctr. Konkurrencerådet. 14 Heri ligger både retten til at fremstille eksemplarer og retten spredning af eksemplarer. 15 Bekendtgørelse nr. 706 af 29. september 1998 lov om ophavsret. EDB-programmer er omfattet af eneretten, og hvis brugeren (det offentlige) ønsker at anvende eksemplarer af programmet eller sprede programmet kræves tilladelse fra rettighedshaveren, som i dette tilfælde er leverandøren.

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere