Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme"

Transkript

1 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2: /che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt en aftale indgået mellem forsikringsselskaberne Topdanmark Forsikring, Tryg-Baltica Forsikring, Østifternes Forsikring, Alm. Brand af 1792, Codan Forsikring og Allianz samt Elinstallatørernes Landsforening ELFO (ELFO) om eleftersyn på landbrugsejendomme. 2. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk Aftalen giver landmænd, der får foretaget et eleftersyn på deres landbrugsejendom af en elinstallatør, der er medlem af ELFO, en fast aftalt rabat på brandforsikringspræmien. Der er endvidere mellem parterne aftalt faste priser for elinstallatørernes udførelse af disse eleftersyn. Så længe aftalen er i kraft, er ELFO afskåret fra at indgå lignende aftaler med andre forsikringsselskaber. Andre forsikringsselskaber kan dog indtræde i ordningen. 4. Den anmeldte aftales bestemmelse om eksklusivitet indebærer, at andre forsikringsselskaber, der ikke er med i ordningen, afskæres fra at indgå et organiseret samarbejde med ELFO i konkurrence med den eksisterende ordning. Hvis andre forsikringsselskaber ønsker at indgå et organiseret samarbejde om eleftersyn på landbrugsejendomme, kan dette kun ske ved indtrædelse i den eksisterende ordning. Dette forudsætter en accept af de faste priser og rabatter. Aftalen indebærer endvidere, at elinstallatører, der ikke er medlemmer af ELFO, afskæres fra i konkurrence med medlemmer af ELFO at udføre de omhandlede eleftersyn på landbrugsejendomme. Endelig er aftalens bestemmelser om faste priser på eleftersynene og rabatter på brandforsikringspræmien omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr Parterne har efterfølgende den 20. juni 2000 revideret den anmeldte aftale, således at aftalens bestemmelse om eksklusivitet udgår. Det er muligt for ELFO at indgå i et organiseret samarbejde med andre forsikringsselskaber, der ikke deltager eller ikke ønsker at deltage i den eksisterende ordning, ligesom det er muligt for elinstallatører, der ikke er medlemmer af ELFO, at udføre de omhandlede eftersyn, idet rabatten ikke forudsætter, at eleftersynet udføres af et ELFO-medlem. Endelig indebærer den reviderede aftale, at priserne på eleftersyn fastsættes individuelt af den enkelte elinstallatør efter medgået tid, men at elinstallatører og forsikringsselskaber kan oplyse en ikke bindende pris, der maksimalt kan opkræves. 6. De faste rabatter på brandforsikringspræmien er bibeholdt i den reviderede aftale. Aftaler mellem konkurrenter om faste rabatter er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, hvorfor der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9. Betingelserne for en fritagelse efter lovens 8, stk. 1, er ikke til stede. Faste rabatter aftalt mellem konkurrerende virksomheder begrænser individuelle tilpasninger af rabatten for den enkelte forsikringstager, ligesom det ikke kan anses for nødvendigt for at opnå de fordele, som er forbundet med ordningen. Afgørelse 7. Aftaleparterne meddeles,

2 2 af 9 at der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, idet den reviderede aftales bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. at betingelserne for en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke er til stede, påbud i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, om at ophæve den reviderede aftales bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien, således at det er muligt for den enkelte landmand i forbindelse med foretagelse af et eleftersyn at opnå rabat på brandforsikringspræmien efter det enkelte forsikringsselskabs regler. Ophævelse skal ske senest den 22. september 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Aftalen vil herefter ikke længere være konkurrencebegrænsende. Sagsfremstilling 8. Allianz har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme. Aftalen er indgået mellem Topdanmark Forsikring, Tryg-Baltica Forsikring, Østifternes Forsikring, Alm. Brand af 1792, Codan Forsikring og Allianz samt ELFO. Aftalen trådte i kraft den 1. juni Aftalen er anmeldt efter overgangsreglerne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk. 1. Parterne Topdanmark, Tryg-Baltica, Alm. Brand, Østifterne, Codan & Allianz 10. Med undtagelse af Østifterne og Allianz er parterne aktive på det danske marked for både skadesforsikringer og livs- og pensionsforsikringer. 11. Samtlige selskabers markedsandele på markedet for skadesforsikringer og livs- og pensionsforsikringer i 1998 kan illustreres således: Skadesforsikring Livs- og pensionsforsikring Topdanmark 1 13,8% 4% Tryg-Baltica 2 21,1% 6,8% Alm. Brand 3 8,7% 1,1% Østifterne 4 2,3% - Codan 5 12,8% 5,2% Allianz 6 0,9% - I alt 59,6% 17,1%

3 3 af 9 Styrelsen har bedt anmelder oplyse de enkelte forsikringsselskabers andele på markedet for landbrugsforsikringer, men har ikke modtaget nogen angivelser heraf. ELFO 12. ELFO er en arbejdsgiver- og brancheforening for ca elinstallationsvirksomheder. Knap 80% af elinstallationsvirksomhederne er medlemmer af ELFO. 7 ELFO forhandler overenskomster for de medarbejdergrupper, som beskæftiges i branchens virksomheder og yder rådgivning og konsulentbistand til foreningens medlemmer. 13. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde den samlede omsætning på elinstallationsmarkedet i 1997 ca. 13,5 mia. kr. Den samlede omsætning fordeler sig ifølge ELFO 8 med 54% på regningsarbejde, 30% på tilbudsarbejde og 16% på licitation. Aftalen om eleftersyn på landbrugsejendomme Formålet 14. Hensigten med aftalen er ifølge dens indhold at nedsætte risikoen for brandskader og at belønne de landmænd, som gør en indsats for at forebygge skader. Forsikringsordningens indhold 15. Ordningen indebærer, at landmænd, der både har en bygnings- og løsøreforsikring i et af de deltagende forsikringsselskaber, kan bestille et eleftersyn hos en elinstallatør, der er medlem af ELFO. Eftersynet består af en gennemgang af elinstallationer, belysningsarmaturer, termiske apparater, tilledninger, motorer, kileremme, slukningsudstyr mv. Gennemgangen udføres ud fra et fælles kontrolskema. 16. Hvis ejendommen lever op til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen og de af forsikringsselskaberne stillede krav, gives der en rabat på brandforsikringspræmien. Rabatten er på 13%, hvis kabler, der er udsatte for gnaverangreb, er stålarmerede. Hvis dette ikke er tilfældet, udgør rabatten 8%. Rabatten garanteres i 5 år. Efter de 5 år skal der foretages et fornyet eleftersyn, hvis rabatten skal bibeholdes. Ca. 3 måneder før udløb, vil forsikringsselskaberne opfordre landmændene til at få foretaget et nyt eftersyn. 17. For de enkelte landmænd er tegning af forsikring ikke betinget af, at der foretages et eleftersyn af et medlem af ELFO. Det er alene rabatten, der er betinget heraf. Eksklusivitet 18. ELFO har forpligtet sig til ikke at indgå tilsvarende aftaler med andre forsikringsselskaber. Andre forsikringsselskaber kan dog efter nærmere forhandling inddrages i ordningen, forudsat at de fælles kontrolskemaer anvendes, og at der ikke konkurreres på rabatordningen selskaberne imellem. Aftalte priser for eleftersyn 19. Af den fremsendte aftale fremgår det, at priserne pr. 1. januar 1996 er fastsat til 800 kr. ekskl. moms for ejendomme uden besætning. For ejendomme med besætning er prisen fastsat til kr. ekskl. moms. Helt store ejendomme er ikke omfattet af prisfastsættelsen Priserne er fastsat på baggrund af Byggeomkostningsindeks for elinstallationer efter Danmarks

4 4 af 9 Statistik. Der foretages en årlig regulering pr. 1. januar på baggrund af det sidst offentliggjorte byggeomkostningsindeks. Priserne pr. 1. januar 2000 udgør 900 kr. ekskl. moms for en ejendom uden besætning og kr. ekskl. moms for en ejendom med besætning. Ophør og opsigelse 21. Aftalen indeholder ingen bestemmelser om ophør eller opsigelse af aftalen. Det relevante marked Produktmarkedet 22. Aftalen mellem forsikringsselskaberne og ELFO berører markedet for løsøre- og bygningsforsikringer. Det er en forudsætning for at opnå rabat på brandforsikringspræmien, at der er tegnet en løsøre- og bygningsforsikring. Sammen med arbejdsskadeforsikringer, erhvervsansvarsforsikringer, sø- og transportforsikringer og luftfartsforsikringer udgør løsøre- og bygningsforsikringer markedet for erhvervsforsikringer. Erhvervsforsikringer er en del af markedet for skadesforsikringer. 23. Aftalen må endvidere antages at påvirke markedet for eleftersyn på landbrugsejendomme. De landmænd, som ønsker at opnå den tilbudte rabat på brandforsikringspræmien i de deltagende forsikringsselskaber, er nødt til at rekvirere et eleftersyn hos et medlem af ELFO. De elinstallatører, som ikke er medlemmer af ELFO, har således ikke mulighed for at udføre disse eftersyn, hvis formålet med eftersynet er at opnå rabat på forsikringen. Der udføres ca eftersyn om året. 24. Det er styrelsens opfattelse, at produktmarkedet er markedet for løsøre- og bygningsforsikringer samt markedet for eleftersyn på landbrugsejendomme. Det geografiske marked 25. Aftalen omfatter alene forsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed i Danmark, ligesom medlemmerne af ELFO er danske elinstallationsvirksomheder. Det geografiske marked er efter styrelsens opfattelse Danmark. Parternes stilling på det relevante marked 26. De deltagende forsikringsselskaber har tilsammen på det samlede marked for skadesforsikringer en markedsandel på ca. 60%, jf. pkt Styrelsen har ikke kendskab til selskabernes samlede markedsandel på markedet for løsøre- og bygningsforsikringer, men andelen må efter styrelsens opfattelse antages at ligge på nogenlunde samme niveau. De samlede bruttopræmieindtægter på markedet for løsøre- og bygningsforsikringer udgjorde i 1998 i alt mio. kr. 11, svarende til ca. 15% af det samlede marked for skadesforsikringer. 27. Knap 80% af de danske elinstallationsvirksomheder er organiseret i ELFO, jf. pkt. 12. Den samlede omsætning på elinstallationsmarkedet udgjorde i 1997 ca. 13,5 mia. kr., jf. pkt. 13. Der foreligger ikke præcise oplysninger om, hvor stor en andel af den samlede omsætning, medlemmerne af ELFO tegner sig for. Det må efter styrelsens opfattelse antages, at medlemmerne tegner sig for en væsentlig andel af den samlede omsætning og ikke under 80%. Der er ifølge ELFO en årlig omsætning på eleftersynene på ca. 4 mio. kr. Anmelders bemærkninger 28. Anmelder har ikke knyttet særlige bemærkninger til aftalen, som er anmeldt sammen med 12 øvrige aftaler indgået mellem Allianz og forskellige aftaleparter. Det er anmelders opfattelse, at

5 5 af 9 ingen af de anmeldte aftaler, herunder aftalen indgået med ELFO, indeholder konkurrencebegrænsende vilkår. Vurdering 29. Der er ved indgåelsen af aftalen tale om udøvelse af en økonomisk aktivitet omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk. 1. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU- eller nationale regler, jf. lovens 4 og 10 12, og parterne er ikke del af samme koncern, jf. 5. Aftalen er heller ikke omfattet af bagatelreglen i 7, stk. 1, allerede fordi parternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr., jf. pkt. 11 og 13. Konkurrencelovens Følgende forhold i aftalen indeholder efter styrelsens opfattelse konkurrencebegrænsninger: Eksklusivitet Udelukkelse af installatører, der ikke er ELFO-medlemmer Fastsatte rabatter Fastsatte priser for eleftersyn Eksklusivitet 31. Aftalens bestemmelse om eksklusivitet afskærer ELFO fra at indgå lignende aftaler om eleftersyn på landbrugsejendomme med andre forsikringsselskaber end dem, der er med i ordningen, så længe aftalen er i kraft. Det er dog muligt for andre forsikringsselskaber efter forhandling at få tilladelse til at indtræde i samarbejdet, forudsat at de anvender de fælles kontrolskemaer og ikke konkurrerer på rabatordningen På trods af denne eksklusivitet, må det dog forudsættes, at det er muligt for ELFO selvom aftalen ikke indeholder vilkår om opsigelse at opsige aftalen med et rimeligt varsel, hvis de ønsker at komme ud af samarbejdet eventuelt med henblik på at indgå en aftale med et eller flere andre forsikringsselskaber, som kan tilbyde en tilsvarende ordning, men på andre og mere fordelagtige vilkår. 33. Andre forsikringsselskaber vil godt kunne tilbyde konkurrerende forsikringer til landmænd, ligesom de vil kunne etablere aftaler med lokale elinstallatører uanset om de er medlemmer af ELFO eller ej. Det må dog antages, at andre forsikringsselskaber har begrænsede muligheder for at etablere et organiseret samarbejde med en flerhed af elinstallatører over hele landet i konkurrence med den aftalte ordning, så længe samarbejdet mellem ELFO og de deltagende forsikringsselskaber består, eftersom ELFO organiserer 80% af landets elinstallatører. Selve markedsføringen af et samarbejde om eleftersyn på landbrugsejendomme må formodes at have en væsentlig betydning for udbredelsen af kendskabet til samarbejdet og ordningen som helhed. Det vil være vanskeligere for andre forsikringsselskaber at markedsføre enkeltstående samarbejder med lokale installatører rundt omkring i landet fremfor et organiseret samarbejde som det eksisterende mellem ELFO og de deltagende forsikringsselskaber. Andre forsikringsselskaber begrænses dermed i deres adgang til gennem et organiseret samarbejde med elinstallatører om udførelse af eleftersyn at tilbyde løsøre- og bygningsforsikringer til landmænd. Alternativet er at tilslutte sig ordningen med ELFO og derved acceptere de faste rabatter og priser. 34. Bestemmelsen om eksklusivitet understøtter dermed rabat- og prisbestemmelsens cementering af forholdene, jf. pkt. 40 og 41. Hvis ikke de andre forsikringsselskaber kan acceptere vilkårene, herunder rabatterne på forsikringspræmien og priserne for eftersyn, er der ingen mulighed for at etablere et organiseret samarbejde med ELFO, så længe aftalen er i kraft. Udelukkelse af installatører, der ikke er ELFO-medlemmer

6 6 af Det står ikke direkte i aftalen, at den kun omfatter elinstallatører, der er medlemmer af ELFO. Anmelder har dog bekræftet, at de elinstallatører, der er omfattet af aftalen, alene er medlemmer af ELFO. 14 Dermed har aftalen til følge, at den afskærer elinstallationsvirksomheder, der ikke er medlemmer af ELFO (ca. 20% jf. pkt. 12), fra at udføre de omhandlede eleftersyn på landbrugsejendomme, der er forsikrede i et af de deltagende forsikringsselskaber. På baggrund af de deltagende forsikringsselskabers markedsandele må den overvejende del af landbrugsejendommene i Danmark antages at være forsikrede i et af disse selskaber. 36. Præmien på de omhandlede forsikringer sammenholdt med den rabat, der ydes, har endvidere en betydning for, om den enkelte landmand har et incitament til at vælge en elinstallatør, der ikke er medlem af ELFO. Det kan dog være vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig brandforsikringspræmie, da præmien afhænger af lokale risikoforhold, herunder om bygningerne har stråtag, er sammenbyggede eller fritliggende i forhold til driftsbygninger mv. Stikprøver foretaget af anmelder viser et årligt præmieniveau på ca kr. 37. Den rabat, der ydes på brandforsikringspræmien, udgør 13%, hvis kablerne er stålarmerede, og ellers 8%, jf. pkt. 16. Rabatten garanteres i 5 år, hvorefter der skal foretages et fornyet eleftersyn. Eftersynet koster maksimalt kr. ekskl. moms, jf. pkt. 20. Dette betyder, at den rabat, der opnås ved at få foretaget et eleftersyn, mere end rigeligt finansierer udgiften til eftersynet også i de tilfælde hvor der alene ydes en rabat på 8%. 38. Incitamentet for den enkelte landmand til at få foretaget et eftersyn af en elinstallatør, der ikke er medlem af ELFO, er dermed meget begrænset, da dette vil betyde, at der ikke kan opnås rabat på forsikringen. Fastsatte rabatter 39. De deltagende forsikringsselskaber har forpligtet sig til at yde faste rabatter på forsikringspræmien, hvis den enkelte landmand har fået foretaget et eleftersyn af en ELFO-installatør. 40. Forsikringspræmierne fastsættes individuelt. De faste rabatter begrænser selskabernes muligheder for gennem individuelt fastsatte rabatter at tilpasse deres vilkår efter den enkelte landmands behov for skadesbegrænsende foranstaltninger. Fastsættelse af sådanne ensartede rabatter er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr Fastsatte priser for eleftersyn 41. Aftalens bestemmelser om faste priser for udførelse af eleftersyn indebærer efter styrelsens opfattelse, at prisen som et konkurrenceparameter elinstallatørerne imellem sættes ud af kraft for de eleftersyn, der foretages på de landbrugsejendomme, der er forsikrede i de deltagende forsikringsselskaber. Der sker herved en cementering af priserne og prisstrukturen på eleftersyn på disse landbrugsejendomme. En sådan uniformering af priserne er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr Sammenfatning 42. Sammenfattende er det således styrelsens opfattelse, at aftalen indeholder konkurrencebegrænsninger i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, hvorfor der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Konkurrencelovens Spørgsmålet er herefter, om betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk. 1, er til stede.

7 7 af 9 8, stk. 1, nr. 1 styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen 44. Det må antages at være en fordel, at antallet af brandskader begrænses mest muligt, hvilket aftalen bidrager til. Jo flere landmænd, der får foretaget eleftersyn på deres landbrugsejendomme, des færre brandskader må der formodes at opstå. Dette kan begrunde et samarbejde om forebyggende foranstaltninger, fx om eleftersyn. Et sådant samarbejde behøver ikke at være konkurrencebegrænsende. Aftalens konkurrencebegrænsende bestemmelser, herunder bestemmelserne om faste priser og rabatter, medfører ikke åbenbare effektivitetsgevinster eller medvirker til at fremme udviklingen. De faste priser modvirker en udvikling, hvor der fastsættes priser, der svarer til den enkelte virksomheds omkostninger, ligesom de faste rabatter modvirker, at der sker individuelle tilpasninger af rabatten. Betingelse nr. 1 kan derfor ikke anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 sikring af forbrugerne 45. En begrænsning af brandskader vil som udgangspunkt også være til gavn for forbrugerne. Dette er dog efter styrelsens opfattelse ikke tilstrækkeligt til at opfylde betingelse nr Selvom der for forbrugeren er en vis sikkerhed i, at priserne for et eftersyn ligger fast, har styrelsen vanskeligt ved at se, at dette i sidste ende kommer forbrugerne til gode. De faste priser udelukker konkurrence på priserne virksomhederne imellem. Forbrugeren risikerer dermed at komme til at betale mere for et eleftersyn, end han ville have gjort, hvis der var en virksom konkurrence virksomhederne imellem. 47. Også det forhold at andre forsikringsselskaber begrænses i adgangen til markedet og ikke kan etablere et samarbejde med ELFO på andre betingelser end dem, der er anført i aftalen, begrænser forbrugernes muligheder og dermed konkurrencen. Betingelse nr. 2 kan derfor ikke anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 Ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 48. Det kan efter styrelsens opfattelse ikke være en nødvendig begrænsning, at der aftales faste priser for udførelse af eleftersyn. Samarbejdet, der giver de enkelte landmænd mulighed for at opnå rabat på løsøre- og bygningsforsikringen mod udførelse af et eleftersyn af et medlem af ELFO, synes ikke at forudsætte fastsættelse af faste priser. Det er heller ikke nødvendigt med faste rabatter, ligesom der heller ikke er nødvendigt at udelukke eller begrænse andres muligheder for at deltage i samarbejdet hverken forsikringsselskaber eller elinstallatører. Betingelse nr. 3 kan derfor ikke anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4 ikke udelukkelse af konkurrencen 49. Allerede fordi aftalen fastlåser prisfastsættelsen på eleftersyn på landbrugsejendomme, der er forsikrede i de deltagende selskaber, og dermed udelukker enhver priskonkurrence på eleftersyn på den overvejende del af det relevante marked, kan betingelse nr. 4 ikke anses for opfyldt. Det bemærkes, at der endvidere ikke kan forventes et væsentligt konkurrencetryk fra de forsikringsselskaber, der står uden for samarbejdet, idet disse selskaber vil have vanskeligt ved at etablere et organiseret samarbejde med en flerhed af elinstallatører om udførelse af eleftersyn på landbrugsejendomme, jf. pkt. 32. Bemærkninger Parternes bemærkninger 50. Parterne har den 20. juni 2000 revideret den anmeldte aftale, således at bestemmelsen om eksklusivitet er udgået, ligesom det fremgår, at det er muligt for elinstallatører, der ikke er

8 8 af 9 medlemmer af ELFO at rekvirere et kontrolskema til udførelse af eleftersynene. Opnåelse af rabat forudsætter således ikke, at eleftersynet udføres af en elinstallatør, der er medlem af ELFO. 51. Af den reviderede aftale fremgår det endvidere, at priserne på eleftersynene fastsættes individuelt af den enkelte elinstallatør efter medgået tid, men at det er muligt for elinstallatører og forsikringsselskaber at oplyse en ikke bindende maksimalpris for et eleftersyn. 52. De oprindelige bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien er bibeholdt i den reviderede aftale. Af hensyn til eftersynene er det vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed. Det letter sammenligneligheden og dermed konkurrencen, at forsikringsselskaberne tillægger eftersynene samme vægt i præmiefastsættelsen. Der konkurreres selskaberne imellem på de præmier, som rabatterne beregnes af, og ikke på selve rabatsatserne. Herved bliver de forskellige procentuelle reduktioner beløbsmæssigt forskellige fra selskab til selskab. Hvis der ikke er faste rabatsatser, vil kunderne kunne få oplyst forskellige rabatsatser, hvilket kan føre til forvirring blandt kunderne og svække ordningens troværdighed. Styrelsens bemærkninger 53. Styrelsen er enig i, at der kan være fordele ved at kunne oplyse en maksimal pris for et eleftersyn. Dette forudsætter dog, at priskonkurrencen på eleftersynene ikke begrænses. 54. En aftale mellem konkurrerende forsikringsselskaber og elinstallatører om faste rabatter er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 - uanset om rabatterne er bindende eller vejledende. Faste rabatter aftalt mellem konkurrerende virksomheder begrænser individuelle tilpasninger af rabatten for den enkelte forsikringstager, ligesom det ikke kan anses for nødvendigt for at opnå de fordele, som er forbundet med ordningen. 55. Et samarbejde mellem de samme parter om eleftersyn på landbrugsejendomme kan efter styrelsens opfattelse gennemføres uden aftaler om faste rabatter. Konklusion 56. Der kan ikke gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, idet den reviderede aftales bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr Betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, kan ikke anses for opfyldt, hvorfor der gives påbud i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, om at ophæve den reviderede aftales bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien, således at det er muligt for den enkelte landmand i forbindelse med foretagelse af et eleftersyn at opnå rabat på brandforsikringspræmien efter det enkelte forsikringsselskabs regler. Ophævelse skal ske senest den 22. september 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Aftalen vil herefter ikke længere være konkurrencebegrænsende. 1 Bruttopræmieindtægter (brt.ind.)på skade/liv udgjorde 3.889/1.987 mio. kr., jf. Forsikringsoplysningens Statistik fra 1999, s. 22. Med overtagelsen af Danica Forsikring og Danske Forsikring Skade pr. 31. december 1999 skønnes Topdanmarks præmieindtægter på skadesforsikringer ved udgangen af 1999 at udgøre ca mio. kr., svarende til en markedsandel på ca. 18,5%, jf. Topdanmarks meddelelse af til Københavns Fondsbørs. Dermed vil den samlede markedsandel på skadesforsikringer være ca. 64,3%. 2 Brt.ind. på skade/liv udgjorde 6.245/3.376 mio. kr. 3 Brt.ind. på skade/liv udgjorde 4.557/570 mio. kr. 4 Brt.ind. på skade udgjorde 700 mio. kr.

9 9 af 9 5 Brt.ind. på skade/liv udgjorde3.674/2.603 mio. kr. 6 Brt.ind. på skade udgjorde 252 mio. kr. Allianz, der er ejet af udenlandske koncerner, har på verdensplan en årlig omsætning på mere end 400 mia. kr., jf. Allianz s hjemmeside. 7 Kilde: Konkurrencerådets afgørelse af 28. april 1999 om ELFO s nye tilbudsregler. 8 Kilde: Jf. note 7. 9 Det beror på en individuel vurdering fra elinstallatørens side, om en ejendom må betragtes som en stor ejendom. Hvis fx beboelsesbygningen har et bebygget areal på over 200 m2, og der er flere driftsbygninger med kraftinstallationer, og hvor en eller flere af driftsbygningerne har et usektioneret areal på over 1000 m2, vil der være tale om en stor ejendom. 10 Efter Topdanmarks overtagelse af Danica Forsikring og Danske Forsikring Skade skønnes de deltagende selskabers markedsandel at være steget med ca. 5% til ca. 64,3%, jf. note Kilde: Forsikringsoplysningens statistik fra 1999, s Kommissionens gruppefritagelse på forsikringsområdet (nr. 3932/92 af ) fritager visse typer af samarbejde mellem forsikringsselskaber, herunder samarbejde om fælles dækning af bestemte former for risici (forsikringspools). Der er i det konkrete tilfælde ikke tale om et sådant fællesskab. 13 Oprindeligt var aftalen alene indgået med ét enkelt forsikringsselskab. Samarbejdet er herefter udbygget med flere forsikringsselskaber. 14 Konkurrencestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en autoriseret elinstallatør, som ikke er medlem af ELFO. Installatøren har oplyst, at han har en del landbrugskunder, som ønsker at få foretaget et eleftersyn på deres landbrugsejendom. Installatøren afskæres imidlertid fra at foretage disse eleftersyn, fordi han ikke er medlem af ELFO og dermed ikke omfattet af ordningen. 15 Jf. Konkurrenceloven med kommentarer af Kirsten Levinsen, 1998, s Konkurrencerådet meddelte ved afgørelse af 24. marts 1999 Advokatrådet og Realkreditrådet påbud om at ophæve aftale om faste priser og vejledende regler om prisberegning for de salærer, som advokater har ret til at modtage, når et realkreditinstitut benytter visse advokatydelser.

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri J.nr. 2:8032-179/cf Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Foreningen for Danmarks Lak- og

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning 1 af 12 18-06-2012 11:24 Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere