Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme"

Transkript

1 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2: /che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt en aftale indgået mellem forsikringsselskaberne Topdanmark Forsikring, Tryg-Baltica Forsikring, Østifternes Forsikring, Alm. Brand af 1792, Codan Forsikring og Allianz samt Elinstallatørernes Landsforening ELFO (ELFO) om eleftersyn på landbrugsejendomme. 2. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk Aftalen giver landmænd, der får foretaget et eleftersyn på deres landbrugsejendom af en elinstallatør, der er medlem af ELFO, en fast aftalt rabat på brandforsikringspræmien. Der er endvidere mellem parterne aftalt faste priser for elinstallatørernes udførelse af disse eleftersyn. Så længe aftalen er i kraft, er ELFO afskåret fra at indgå lignende aftaler med andre forsikringsselskaber. Andre forsikringsselskaber kan dog indtræde i ordningen. 4. Den anmeldte aftales bestemmelse om eksklusivitet indebærer, at andre forsikringsselskaber, der ikke er med i ordningen, afskæres fra at indgå et organiseret samarbejde med ELFO i konkurrence med den eksisterende ordning. Hvis andre forsikringsselskaber ønsker at indgå et organiseret samarbejde om eleftersyn på landbrugsejendomme, kan dette kun ske ved indtrædelse i den eksisterende ordning. Dette forudsætter en accept af de faste priser og rabatter. Aftalen indebærer endvidere, at elinstallatører, der ikke er medlemmer af ELFO, afskæres fra i konkurrence med medlemmer af ELFO at udføre de omhandlede eleftersyn på landbrugsejendomme. Endelig er aftalens bestemmelser om faste priser på eleftersynene og rabatter på brandforsikringspræmien omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr Parterne har efterfølgende den 20. juni 2000 revideret den anmeldte aftale, således at aftalens bestemmelse om eksklusivitet udgår. Det er muligt for ELFO at indgå i et organiseret samarbejde med andre forsikringsselskaber, der ikke deltager eller ikke ønsker at deltage i den eksisterende ordning, ligesom det er muligt for elinstallatører, der ikke er medlemmer af ELFO, at udføre de omhandlede eftersyn, idet rabatten ikke forudsætter, at eleftersynet udføres af et ELFO-medlem. Endelig indebærer den reviderede aftale, at priserne på eleftersyn fastsættes individuelt af den enkelte elinstallatør efter medgået tid, men at elinstallatører og forsikringsselskaber kan oplyse en ikke bindende pris, der maksimalt kan opkræves. 6. De faste rabatter på brandforsikringspræmien er bibeholdt i den reviderede aftale. Aftaler mellem konkurrenter om faste rabatter er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, hvorfor der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9. Betingelserne for en fritagelse efter lovens 8, stk. 1, er ikke til stede. Faste rabatter aftalt mellem konkurrerende virksomheder begrænser individuelle tilpasninger af rabatten for den enkelte forsikringstager, ligesom det ikke kan anses for nødvendigt for at opnå de fordele, som er forbundet med ordningen. Afgørelse 7. Aftaleparterne meddeles,

2 2 af 9 at der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, idet den reviderede aftales bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. at betingelserne for en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke er til stede, påbud i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, om at ophæve den reviderede aftales bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien, således at det er muligt for den enkelte landmand i forbindelse med foretagelse af et eleftersyn at opnå rabat på brandforsikringspræmien efter det enkelte forsikringsselskabs regler. Ophævelse skal ske senest den 22. september 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Aftalen vil herefter ikke længere være konkurrencebegrænsende. Sagsfremstilling 8. Allianz har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme. Aftalen er indgået mellem Topdanmark Forsikring, Tryg-Baltica Forsikring, Østifternes Forsikring, Alm. Brand af 1792, Codan Forsikring og Allianz samt ELFO. Aftalen trådte i kraft den 1. juni Aftalen er anmeldt efter overgangsreglerne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter lovens 8, stk. 1. Parterne Topdanmark, Tryg-Baltica, Alm. Brand, Østifterne, Codan & Allianz 10. Med undtagelse af Østifterne og Allianz er parterne aktive på det danske marked for både skadesforsikringer og livs- og pensionsforsikringer. 11. Samtlige selskabers markedsandele på markedet for skadesforsikringer og livs- og pensionsforsikringer i 1998 kan illustreres således: Skadesforsikring Livs- og pensionsforsikring Topdanmark 1 13,8% 4% Tryg-Baltica 2 21,1% 6,8% Alm. Brand 3 8,7% 1,1% Østifterne 4 2,3% - Codan 5 12,8% 5,2% Allianz 6 0,9% - I alt 59,6% 17,1%

3 3 af 9 Styrelsen har bedt anmelder oplyse de enkelte forsikringsselskabers andele på markedet for landbrugsforsikringer, men har ikke modtaget nogen angivelser heraf. ELFO 12. ELFO er en arbejdsgiver- og brancheforening for ca elinstallationsvirksomheder. Knap 80% af elinstallationsvirksomhederne er medlemmer af ELFO. 7 ELFO forhandler overenskomster for de medarbejdergrupper, som beskæftiges i branchens virksomheder og yder rådgivning og konsulentbistand til foreningens medlemmer. 13. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde den samlede omsætning på elinstallationsmarkedet i 1997 ca. 13,5 mia. kr. Den samlede omsætning fordeler sig ifølge ELFO 8 med 54% på regningsarbejde, 30% på tilbudsarbejde og 16% på licitation. Aftalen om eleftersyn på landbrugsejendomme Formålet 14. Hensigten med aftalen er ifølge dens indhold at nedsætte risikoen for brandskader og at belønne de landmænd, som gør en indsats for at forebygge skader. Forsikringsordningens indhold 15. Ordningen indebærer, at landmænd, der både har en bygnings- og løsøreforsikring i et af de deltagende forsikringsselskaber, kan bestille et eleftersyn hos en elinstallatør, der er medlem af ELFO. Eftersynet består af en gennemgang af elinstallationer, belysningsarmaturer, termiske apparater, tilledninger, motorer, kileremme, slukningsudstyr mv. Gennemgangen udføres ud fra et fælles kontrolskema. 16. Hvis ejendommen lever op til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen og de af forsikringsselskaberne stillede krav, gives der en rabat på brandforsikringspræmien. Rabatten er på 13%, hvis kabler, der er udsatte for gnaverangreb, er stålarmerede. Hvis dette ikke er tilfældet, udgør rabatten 8%. Rabatten garanteres i 5 år. Efter de 5 år skal der foretages et fornyet eleftersyn, hvis rabatten skal bibeholdes. Ca. 3 måneder før udløb, vil forsikringsselskaberne opfordre landmændene til at få foretaget et nyt eftersyn. 17. For de enkelte landmænd er tegning af forsikring ikke betinget af, at der foretages et eleftersyn af et medlem af ELFO. Det er alene rabatten, der er betinget heraf. Eksklusivitet 18. ELFO har forpligtet sig til ikke at indgå tilsvarende aftaler med andre forsikringsselskaber. Andre forsikringsselskaber kan dog efter nærmere forhandling inddrages i ordningen, forudsat at de fælles kontrolskemaer anvendes, og at der ikke konkurreres på rabatordningen selskaberne imellem. Aftalte priser for eleftersyn 19. Af den fremsendte aftale fremgår det, at priserne pr. 1. januar 1996 er fastsat til 800 kr. ekskl. moms for ejendomme uden besætning. For ejendomme med besætning er prisen fastsat til kr. ekskl. moms. Helt store ejendomme er ikke omfattet af prisfastsættelsen Priserne er fastsat på baggrund af Byggeomkostningsindeks for elinstallationer efter Danmarks

4 4 af 9 Statistik. Der foretages en årlig regulering pr. 1. januar på baggrund af det sidst offentliggjorte byggeomkostningsindeks. Priserne pr. 1. januar 2000 udgør 900 kr. ekskl. moms for en ejendom uden besætning og kr. ekskl. moms for en ejendom med besætning. Ophør og opsigelse 21. Aftalen indeholder ingen bestemmelser om ophør eller opsigelse af aftalen. Det relevante marked Produktmarkedet 22. Aftalen mellem forsikringsselskaberne og ELFO berører markedet for løsøre- og bygningsforsikringer. Det er en forudsætning for at opnå rabat på brandforsikringspræmien, at der er tegnet en løsøre- og bygningsforsikring. Sammen med arbejdsskadeforsikringer, erhvervsansvarsforsikringer, sø- og transportforsikringer og luftfartsforsikringer udgør løsøre- og bygningsforsikringer markedet for erhvervsforsikringer. Erhvervsforsikringer er en del af markedet for skadesforsikringer. 23. Aftalen må endvidere antages at påvirke markedet for eleftersyn på landbrugsejendomme. De landmænd, som ønsker at opnå den tilbudte rabat på brandforsikringspræmien i de deltagende forsikringsselskaber, er nødt til at rekvirere et eleftersyn hos et medlem af ELFO. De elinstallatører, som ikke er medlemmer af ELFO, har således ikke mulighed for at udføre disse eftersyn, hvis formålet med eftersynet er at opnå rabat på forsikringen. Der udføres ca eftersyn om året. 24. Det er styrelsens opfattelse, at produktmarkedet er markedet for løsøre- og bygningsforsikringer samt markedet for eleftersyn på landbrugsejendomme. Det geografiske marked 25. Aftalen omfatter alene forsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed i Danmark, ligesom medlemmerne af ELFO er danske elinstallationsvirksomheder. Det geografiske marked er efter styrelsens opfattelse Danmark. Parternes stilling på det relevante marked 26. De deltagende forsikringsselskaber har tilsammen på det samlede marked for skadesforsikringer en markedsandel på ca. 60%, jf. pkt Styrelsen har ikke kendskab til selskabernes samlede markedsandel på markedet for løsøre- og bygningsforsikringer, men andelen må efter styrelsens opfattelse antages at ligge på nogenlunde samme niveau. De samlede bruttopræmieindtægter på markedet for løsøre- og bygningsforsikringer udgjorde i 1998 i alt mio. kr. 11, svarende til ca. 15% af det samlede marked for skadesforsikringer. 27. Knap 80% af de danske elinstallationsvirksomheder er organiseret i ELFO, jf. pkt. 12. Den samlede omsætning på elinstallationsmarkedet udgjorde i 1997 ca. 13,5 mia. kr., jf. pkt. 13. Der foreligger ikke præcise oplysninger om, hvor stor en andel af den samlede omsætning, medlemmerne af ELFO tegner sig for. Det må efter styrelsens opfattelse antages, at medlemmerne tegner sig for en væsentlig andel af den samlede omsætning og ikke under 80%. Der er ifølge ELFO en årlig omsætning på eleftersynene på ca. 4 mio. kr. Anmelders bemærkninger 28. Anmelder har ikke knyttet særlige bemærkninger til aftalen, som er anmeldt sammen med 12 øvrige aftaler indgået mellem Allianz og forskellige aftaleparter. Det er anmelders opfattelse, at

5 5 af 9 ingen af de anmeldte aftaler, herunder aftalen indgået med ELFO, indeholder konkurrencebegrænsende vilkår. Vurdering 29. Der er ved indgåelsen af aftalen tale om udøvelse af en økonomisk aktivitet omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk. 1. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU- eller nationale regler, jf. lovens 4 og 10 12, og parterne er ikke del af samme koncern, jf. 5. Aftalen er heller ikke omfattet af bagatelreglen i 7, stk. 1, allerede fordi parternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr., jf. pkt. 11 og 13. Konkurrencelovens Følgende forhold i aftalen indeholder efter styrelsens opfattelse konkurrencebegrænsninger: Eksklusivitet Udelukkelse af installatører, der ikke er ELFO-medlemmer Fastsatte rabatter Fastsatte priser for eleftersyn Eksklusivitet 31. Aftalens bestemmelse om eksklusivitet afskærer ELFO fra at indgå lignende aftaler om eleftersyn på landbrugsejendomme med andre forsikringsselskaber end dem, der er med i ordningen, så længe aftalen er i kraft. Det er dog muligt for andre forsikringsselskaber efter forhandling at få tilladelse til at indtræde i samarbejdet, forudsat at de anvender de fælles kontrolskemaer og ikke konkurrerer på rabatordningen På trods af denne eksklusivitet, må det dog forudsættes, at det er muligt for ELFO selvom aftalen ikke indeholder vilkår om opsigelse at opsige aftalen med et rimeligt varsel, hvis de ønsker at komme ud af samarbejdet eventuelt med henblik på at indgå en aftale med et eller flere andre forsikringsselskaber, som kan tilbyde en tilsvarende ordning, men på andre og mere fordelagtige vilkår. 33. Andre forsikringsselskaber vil godt kunne tilbyde konkurrerende forsikringer til landmænd, ligesom de vil kunne etablere aftaler med lokale elinstallatører uanset om de er medlemmer af ELFO eller ej. Det må dog antages, at andre forsikringsselskaber har begrænsede muligheder for at etablere et organiseret samarbejde med en flerhed af elinstallatører over hele landet i konkurrence med den aftalte ordning, så længe samarbejdet mellem ELFO og de deltagende forsikringsselskaber består, eftersom ELFO organiserer 80% af landets elinstallatører. Selve markedsføringen af et samarbejde om eleftersyn på landbrugsejendomme må formodes at have en væsentlig betydning for udbredelsen af kendskabet til samarbejdet og ordningen som helhed. Det vil være vanskeligere for andre forsikringsselskaber at markedsføre enkeltstående samarbejder med lokale installatører rundt omkring i landet fremfor et organiseret samarbejde som det eksisterende mellem ELFO og de deltagende forsikringsselskaber. Andre forsikringsselskaber begrænses dermed i deres adgang til gennem et organiseret samarbejde med elinstallatører om udførelse af eleftersyn at tilbyde løsøre- og bygningsforsikringer til landmænd. Alternativet er at tilslutte sig ordningen med ELFO og derved acceptere de faste rabatter og priser. 34. Bestemmelsen om eksklusivitet understøtter dermed rabat- og prisbestemmelsens cementering af forholdene, jf. pkt. 40 og 41. Hvis ikke de andre forsikringsselskaber kan acceptere vilkårene, herunder rabatterne på forsikringspræmien og priserne for eftersyn, er der ingen mulighed for at etablere et organiseret samarbejde med ELFO, så længe aftalen er i kraft. Udelukkelse af installatører, der ikke er ELFO-medlemmer

6 6 af Det står ikke direkte i aftalen, at den kun omfatter elinstallatører, der er medlemmer af ELFO. Anmelder har dog bekræftet, at de elinstallatører, der er omfattet af aftalen, alene er medlemmer af ELFO. 14 Dermed har aftalen til følge, at den afskærer elinstallationsvirksomheder, der ikke er medlemmer af ELFO (ca. 20% jf. pkt. 12), fra at udføre de omhandlede eleftersyn på landbrugsejendomme, der er forsikrede i et af de deltagende forsikringsselskaber. På baggrund af de deltagende forsikringsselskabers markedsandele må den overvejende del af landbrugsejendommene i Danmark antages at være forsikrede i et af disse selskaber. 36. Præmien på de omhandlede forsikringer sammenholdt med den rabat, der ydes, har endvidere en betydning for, om den enkelte landmand har et incitament til at vælge en elinstallatør, der ikke er medlem af ELFO. Det kan dog være vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig brandforsikringspræmie, da præmien afhænger af lokale risikoforhold, herunder om bygningerne har stråtag, er sammenbyggede eller fritliggende i forhold til driftsbygninger mv. Stikprøver foretaget af anmelder viser et årligt præmieniveau på ca kr. 37. Den rabat, der ydes på brandforsikringspræmien, udgør 13%, hvis kablerne er stålarmerede, og ellers 8%, jf. pkt. 16. Rabatten garanteres i 5 år, hvorefter der skal foretages et fornyet eleftersyn. Eftersynet koster maksimalt kr. ekskl. moms, jf. pkt. 20. Dette betyder, at den rabat, der opnås ved at få foretaget et eleftersyn, mere end rigeligt finansierer udgiften til eftersynet også i de tilfælde hvor der alene ydes en rabat på 8%. 38. Incitamentet for den enkelte landmand til at få foretaget et eftersyn af en elinstallatør, der ikke er medlem af ELFO, er dermed meget begrænset, da dette vil betyde, at der ikke kan opnås rabat på forsikringen. Fastsatte rabatter 39. De deltagende forsikringsselskaber har forpligtet sig til at yde faste rabatter på forsikringspræmien, hvis den enkelte landmand har fået foretaget et eleftersyn af en ELFO-installatør. 40. Forsikringspræmierne fastsættes individuelt. De faste rabatter begrænser selskabernes muligheder for gennem individuelt fastsatte rabatter at tilpasse deres vilkår efter den enkelte landmands behov for skadesbegrænsende foranstaltninger. Fastsættelse af sådanne ensartede rabatter er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr Fastsatte priser for eleftersyn 41. Aftalens bestemmelser om faste priser for udførelse af eleftersyn indebærer efter styrelsens opfattelse, at prisen som et konkurrenceparameter elinstallatørerne imellem sættes ud af kraft for de eleftersyn, der foretages på de landbrugsejendomme, der er forsikrede i de deltagende forsikringsselskaber. Der sker herved en cementering af priserne og prisstrukturen på eleftersyn på disse landbrugsejendomme. En sådan uniformering af priserne er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr Sammenfatning 42. Sammenfattende er det således styrelsens opfattelse, at aftalen indeholder konkurrencebegrænsninger i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, hvorfor der ikke kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Konkurrencelovens Spørgsmålet er herefter, om betingelserne for en individuel fritagelse efter 8, stk. 1, er til stede.

7 7 af 9 8, stk. 1, nr. 1 styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen 44. Det må antages at være en fordel, at antallet af brandskader begrænses mest muligt, hvilket aftalen bidrager til. Jo flere landmænd, der får foretaget eleftersyn på deres landbrugsejendomme, des færre brandskader må der formodes at opstå. Dette kan begrunde et samarbejde om forebyggende foranstaltninger, fx om eleftersyn. Et sådant samarbejde behøver ikke at være konkurrencebegrænsende. Aftalens konkurrencebegrænsende bestemmelser, herunder bestemmelserne om faste priser og rabatter, medfører ikke åbenbare effektivitetsgevinster eller medvirker til at fremme udviklingen. De faste priser modvirker en udvikling, hvor der fastsættes priser, der svarer til den enkelte virksomheds omkostninger, ligesom de faste rabatter modvirker, at der sker individuelle tilpasninger af rabatten. Betingelse nr. 1 kan derfor ikke anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 sikring af forbrugerne 45. En begrænsning af brandskader vil som udgangspunkt også være til gavn for forbrugerne. Dette er dog efter styrelsens opfattelse ikke tilstrækkeligt til at opfylde betingelse nr Selvom der for forbrugeren er en vis sikkerhed i, at priserne for et eftersyn ligger fast, har styrelsen vanskeligt ved at se, at dette i sidste ende kommer forbrugerne til gode. De faste priser udelukker konkurrence på priserne virksomhederne imellem. Forbrugeren risikerer dermed at komme til at betale mere for et eleftersyn, end han ville have gjort, hvis der var en virksom konkurrence virksomhederne imellem. 47. Også det forhold at andre forsikringsselskaber begrænses i adgangen til markedet og ikke kan etablere et samarbejde med ELFO på andre betingelser end dem, der er anført i aftalen, begrænser forbrugernes muligheder og dermed konkurrencen. Betingelse nr. 2 kan derfor ikke anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 Ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 48. Det kan efter styrelsens opfattelse ikke være en nødvendig begrænsning, at der aftales faste priser for udførelse af eleftersyn. Samarbejdet, der giver de enkelte landmænd mulighed for at opnå rabat på løsøre- og bygningsforsikringen mod udførelse af et eleftersyn af et medlem af ELFO, synes ikke at forudsætte fastsættelse af faste priser. Det er heller ikke nødvendigt med faste rabatter, ligesom der heller ikke er nødvendigt at udelukke eller begrænse andres muligheder for at deltage i samarbejdet hverken forsikringsselskaber eller elinstallatører. Betingelse nr. 3 kan derfor ikke anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4 ikke udelukkelse af konkurrencen 49. Allerede fordi aftalen fastlåser prisfastsættelsen på eleftersyn på landbrugsejendomme, der er forsikrede i de deltagende selskaber, og dermed udelukker enhver priskonkurrence på eleftersyn på den overvejende del af det relevante marked, kan betingelse nr. 4 ikke anses for opfyldt. Det bemærkes, at der endvidere ikke kan forventes et væsentligt konkurrencetryk fra de forsikringsselskaber, der står uden for samarbejdet, idet disse selskaber vil have vanskeligt ved at etablere et organiseret samarbejde med en flerhed af elinstallatører om udførelse af eleftersyn på landbrugsejendomme, jf. pkt. 32. Bemærkninger Parternes bemærkninger 50. Parterne har den 20. juni 2000 revideret den anmeldte aftale, således at bestemmelsen om eksklusivitet er udgået, ligesom det fremgår, at det er muligt for elinstallatører, der ikke er

8 8 af 9 medlemmer af ELFO at rekvirere et kontrolskema til udførelse af eleftersynene. Opnåelse af rabat forudsætter således ikke, at eleftersynet udføres af en elinstallatør, der er medlem af ELFO. 51. Af den reviderede aftale fremgår det endvidere, at priserne på eleftersynene fastsættes individuelt af den enkelte elinstallatør efter medgået tid, men at det er muligt for elinstallatører og forsikringsselskaber at oplyse en ikke bindende maksimalpris for et eleftersyn. 52. De oprindelige bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien er bibeholdt i den reviderede aftale. Af hensyn til eftersynene er det vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed. Det letter sammenligneligheden og dermed konkurrencen, at forsikringsselskaberne tillægger eftersynene samme vægt i præmiefastsættelsen. Der konkurreres selskaberne imellem på de præmier, som rabatterne beregnes af, og ikke på selve rabatsatserne. Herved bliver de forskellige procentuelle reduktioner beløbsmæssigt forskellige fra selskab til selskab. Hvis der ikke er faste rabatsatser, vil kunderne kunne få oplyst forskellige rabatsatser, hvilket kan føre til forvirring blandt kunderne og svække ordningens troværdighed. Styrelsens bemærkninger 53. Styrelsen er enig i, at der kan være fordele ved at kunne oplyse en maksimal pris for et eleftersyn. Dette forudsætter dog, at priskonkurrencen på eleftersynene ikke begrænses. 54. En aftale mellem konkurrerende forsikringsselskaber og elinstallatører om faste rabatter er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 - uanset om rabatterne er bindende eller vejledende. Faste rabatter aftalt mellem konkurrerende virksomheder begrænser individuelle tilpasninger af rabatten for den enkelte forsikringstager, ligesom det ikke kan anses for nødvendigt for at opnå de fordele, som er forbundet med ordningen. 55. Et samarbejde mellem de samme parter om eleftersyn på landbrugsejendomme kan efter styrelsens opfattelse gennemføres uden aftaler om faste rabatter. Konklusion 56. Der kan ikke gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, idet den reviderede aftales bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr Betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, kan ikke anses for opfyldt, hvorfor der gives påbud i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, om at ophæve den reviderede aftales bestemmelser om faste rabatter på brandforsikringspræmien, således at det er muligt for den enkelte landmand i forbindelse med foretagelse af et eleftersyn at opnå rabat på brandforsikringspræmien efter det enkelte forsikringsselskabs regler. Ophævelse skal ske senest den 22. september 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Aftalen vil herefter ikke længere være konkurrencebegrænsende. 1 Bruttopræmieindtægter (brt.ind.)på skade/liv udgjorde 3.889/1.987 mio. kr., jf. Forsikringsoplysningens Statistik fra 1999, s. 22. Med overtagelsen af Danica Forsikring og Danske Forsikring Skade pr. 31. december 1999 skønnes Topdanmarks præmieindtægter på skadesforsikringer ved udgangen af 1999 at udgøre ca mio. kr., svarende til en markedsandel på ca. 18,5%, jf. Topdanmarks meddelelse af til Københavns Fondsbørs. Dermed vil den samlede markedsandel på skadesforsikringer være ca. 64,3%. 2 Brt.ind. på skade/liv udgjorde 6.245/3.376 mio. kr. 3 Brt.ind. på skade/liv udgjorde 4.557/570 mio. kr. 4 Brt.ind. på skade udgjorde 700 mio. kr.

9 9 af 9 5 Brt.ind. på skade/liv udgjorde3.674/2.603 mio. kr. 6 Brt.ind. på skade udgjorde 252 mio. kr. Allianz, der er ejet af udenlandske koncerner, har på verdensplan en årlig omsætning på mere end 400 mia. kr., jf. Allianz s hjemmeside. 7 Kilde: Konkurrencerådets afgørelse af 28. april 1999 om ELFO s nye tilbudsregler. 8 Kilde: Jf. note 7. 9 Det beror på en individuel vurdering fra elinstallatørens side, om en ejendom må betragtes som en stor ejendom. Hvis fx beboelsesbygningen har et bebygget areal på over 200 m2, og der er flere driftsbygninger med kraftinstallationer, og hvor en eller flere af driftsbygningerne har et usektioneret areal på over 1000 m2, vil der være tale om en stor ejendom. 10 Efter Topdanmarks overtagelse af Danica Forsikring og Danske Forsikring Skade skønnes de deltagende selskabers markedsandel at være steget med ca. 5% til ca. 64,3%, jf. note Kilde: Forsikringsoplysningens statistik fra 1999, s Kommissionens gruppefritagelse på forsikringsområdet (nr. 3932/92 af ) fritager visse typer af samarbejde mellem forsikringsselskaber, herunder samarbejde om fælles dækning af bestemte former for risici (forsikringspools). Der er i det konkrete tilfælde ikke tale om et sådant fællesskab. 13 Oprindeligt var aftalen alene indgået med ét enkelt forsikringsselskab. Samarbejdet er herefter udbygget med flere forsikringsselskaber. 14 Konkurrencestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en autoriseret elinstallatør, som ikke er medlem af ELFO. Installatøren har oplyst, at han har en del landbrugskunder, som ønsker at få foretaget et eleftersyn på deres landbrugsejendom. Installatøren afskæres imidlertid fra at foretage disse eleftersyn, fordi han ikke er medlem af ELFO og dermed ikke omfattet af ordningen. 15 Jf. Konkurrenceloven med kommentarer af Kirsten Levinsen, 1998, s Konkurrencerådet meddelte ved afgørelse af 24. marts 1999 Advokatrådet og Realkreditrådet påbud om at ophæve aftale om faste priser og vejledende regler om prisberegning for de salærer, som advokater har ret til at modtage, når et realkreditinstitut benytter visse advokatydelser.

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

De samlede præmieindtægter er på over 80 mia. kr. om året, jf. tabel 1 og 2.

De samlede præmieindtægter er på over 80 mia. kr. om året, jf. tabel 1 og 2. PJECE God konkurrenceskik på forsikringsområdet Forsikringer er vigtige Forsikringer har stor betydning - for erhvervslivet, for forbrugerne og for samfundet. Forsikringer skaber sikkerhed og tryghed i

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning 1 af 12 18-06-2012 11:24 Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere