Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende DLG Tele). Disse abonnementsbetingelser gælder for alle bredbåndsabonnenterne hos DLG Tele. Følgende abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og til hørende tjenester hos DLG Tele. Et abonnement på bredbånd omfatter: Adgang til internettet via DLG Teles internettjenester via xdsl. Mulighed for at benytte internettjenesten med de til enhver tid gældende funktioner og faciliteter. Etablering af en eller flere forbindelser til bredbåndstjenesten, som udbydes af DLG Tele. Mulighed for at benytte tillægstjenester, funktioner og faciliteter, som til enhver tid udbydes i forbindelse med bredbåndstjenesten. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internetadgang via xdsl på installationsadressen, herunder at installationsadressen ligger inden for xdsl-tjenestens geografiske dækningsområde. DLG Tele giver snarest muligt meddelelse til kunden, hvis levering ikke er mulig. DLG Tele kan fremsende markedsføring via elektronisk post, såfremt kunden har tilmeldt sig dette. Elektronisk post omfatter SMS, MMS og m.v. 2. Parterne Personen, der foranstalter oprettelsen af bredbåndsabonnementet og eventuelle ekstraydelser, identificeres herefter som kunden. Aftalen om bredbåndsabonnement indgås mellem kunden og DLG Tele. Aftalen forudsætter, at kunden er myndig og har fast bopæl i Danmark. De af kunden til DLG Tele afgivne oplysninger om blandt andet identitet, bopæl, bank oplysninger m.v., skal kunden på DLG Teles anmodning dokumentere rigtigheden af, ligesom DLG Tele kan kræve billedlegitimation. Er kunden en juridisk person/ virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give DLG Tele oplysning om virksomhedens navn, adresse, Telefonnummer og selskabsform. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. DLG Tele samarbejder med blandt andet DLG A.m.b.a., FAF Service A/S, SAF Service A/S og Mini-Baf A/S. 3. Indgåelse og oprettelse Kunden kan ved Telefonisk, elektronisk, personlig eller skriftlig henvendelse til DLG Tele anmode om oprettelse af et bredbåndsabonnement. Endvidere er det også muligt, at oprette abonnementet ved personlig henvendelse i en DLG/Land & Fritids forretning. Kunden har pligt til, ved aftaleindgåelsen, at oplyse korrekt navn, adresse og telefonnummer, som herefter ligger til grund for aftaleforholdene. Ved ændringer af disse forhold skal kunden straks give DLG Tele meddelelse herom. DLG Tele forbeholder sig ret til, til enhver tid, at afvise en kunde, der er registreret som dårlig betaler i et kreditvurderingsinstitut, eller andre for DLG Teles relevante registre. Levering af bredbånd forudsætter, at kunden har en fungerende telefonlinje til det almindelige Telefonnet tilknyttet leveringsadressen. I visse tilfælde har DLG Tele ikke mulighed for at levere alle båndbredder til kunden. Abonnementet leveres efter best effort, hvilket betyder at hastigheden kan variere alt efter hvilken båndbredde, det er teknisk muligt at levere på Kundens adresse. Det vil sige, at DLG Tele ikke kan garantere den ønskede hastighed på linjen. I disse tilfælde leverer DLG Tele den bedst opnåelige hastighed, som er tættest på det oprindeligt bestilte. Kunden må forvente, at forbindelsen uanset dens benævnte hastighed normalt vil yde ca % lavere hastighed, fordi noget af kapaciteten bruges til styring, noget af kapaciteten går tabt på grund af ledningsforholdene samt andre forhold kan spille ind, herunder Kundens eget udstyr. Ved levering den 1. marts 2013 eller senere gælder dog, at den angivne hastighed er nettohastigheden, idet den del af hastigheden, som anvendes til datastyring (protokol overhead) ikke er medregnet i den angivne hastighed. Her vil andre forhold som fx kundens udstyr stadig have indvirkning på den oplevede hastighed. 3.1 DLG Fordel Erhverv DLG Fordel gælder kun for erhverv og kan kun tegnes af momsregistrerede personer over 18 år med aktivt CVR-nummer. For at få DLG Fordel skal kunden have ét eller flere abonnementer/produkter fra mindst 2 af de 3 hovedområder (Tele, Brændstof og Alarm) på samme DLG kundenummer.

2 DLG Fordel udløser en rabat som stiger alt efter om kunden har tilmeldt 2 eller 3 hovedområder, samt hvor lang binding der er på telefoniabonnementerne. Rabatten på telefoniprodukter gælder kun på selve abonnementsprisen. Rabatsatsen på DLG Telefoni fastsættes af DLG Tele, og bliver trukket fra abonnementsprisen på det valgte abonnement. Opsiger kunden én eller flere abonnementer/produkter fra et af hovedområderne (Tele, Brændstof eller Alarm), således at kunden kun har abonnementer fra ét af hovedområderne frafalder DLG Fordel rabatten. Dette kan medføre højere prispunkt for kunden. Ved oprettelse af DLG Fordel er der som standard en bindingsperiode på 12 måneder på telefoniabonnementet. Kunden kan vælge en længere bindingsperiode på enten 24 eller 36 måneder for at opnå en højere fordelsrabat. Abonnementet kan ikke opsiges i den valgte bindingsperiode. Konverteres kundens eksisterende telefoniabonnement til DLG Fordel pålægges der en ny bindingsperiode på minimum 12 mdr. 4. Fortrolighed 4.1 Når kunden bestiller et bredbåndsabonnement, får kunden fremsendt brugernavn og adgangskode til brug ved internetadgang. Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for tredjemands misbrug af disse oplysninger. 4.2 Kunden hæfter for alt forbrug på abonnementet. I tilfælde af tredjemands misbrug af kundens abonnement, påhviler det kunden at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal kunden straks underrette DLG Tele. 4.3 Materiale til og fra kundens elektroniske postkasse er personligt og fortroligt. DLG Tele er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kundens abonnement. DLG Tele videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser. 5. Afhjælpning og Support 5.1 Alle bredbåndsabonnenter har ret til support. DLG Tele er ikke ansvarlig for, at kunden opnår den ønskede forbindelse til internettet, som følge af installations eller opsætningshjælp fra DLG Tele. DLG Tele er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med installationseller opsætningshjælp. 5.2 Kunden frigøres ikke for betaling, hvis det ikke lykkes DLG Tele at afhjælpe kundens eventuelle problemer. Der kan opkræves gebyr for support, når fejlen skyldes udstyr eller installationer, der ikke er DLG Teles eller dennes netoperatørs ejendom. 6. Fortrydelsesret ved fjernsalg (www.dlgtele.dk, messer, dyrskue, HeleHuset arrangementer, hjemmebesøg og telefonsalg) 6.1 Fortryder kunden sit køb senest 14 (fjorten) dage efter modtagelse, giver DLG Tele returret. Fortrydelsesretten gælder kun såfremt hardware udstyret returneres inden 14 dage fra kundens tilkendegivelse af ønske om fortrydelse. Såfremt varen er taget i brug, hæfter kunden for forbruget samt eventuel værdiforringelse af varen. DLG Tele forbeholder sig retten til at foretage en individuel vurdering af det enkelte forhold. Varer som opfylder ovenstående kriterier for fortrydelse kan returneres til DLG Tele på den nedenfor i pkt. 6.5 nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, såfremt dette sker inden 14 dage efter kundens tilkendegivelse af ønske om fortrydelse. Kunden kan også fortryde køb ved at nægte at modtage varen. Fortrydelesfristen regnes fra den dag, Kunden modtager varen. Ved benyttelse af fortrydelsesretten efter modtagelsen, skal varen altid inden fristens udløb sendes retur i original emballage. 6.2 Varer, der returneres, skal ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi. 6.3 Kunden bærer risikoen i forbindelse med varens returnering. 6.4 Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv oprettelsesomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. 6.5 Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten kan ske på nedenstående telefonnummer eller Telefon Returnering af udstyr til Bredbånd kan ske på nedenstående adresse: Tele-Salg Distributionscenter Datavej 10B 5220 Odense SØ Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler indgået på DLGs forretningssteder eller hos forhandlere af DLGs tjenester. Fortrydelsesretten gælder kun for privatkunder. 7. Priser og betaling

3 7.1 DLG Tele opkræver de til enhver tid gældende priser for abonnement og forbrug for den valgte abonnementstype. Herudover kan DLG Tele opkræve betaling for særlige tillægsydelser og services, engangsydelser, samt administrationsgebyr på girokort m.v. bestilt af kunden. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og gebyrer kan indhentes ved henvendelse til DLG Tele eller ved opslag på 7.2 Abonnementsafgifter kan opkræves forud eller bagud, mens forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves månedsvis bagud. Periodens længde af hænger af den valgte abonnementstype, ydelse eller service og vil fremgå af gældende prislister. Ved for sinket betaling er DLG Tele berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens til en hver tid gældende bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb indtil det tidspunkt, hvor der sker betaling. 7.3 DLG Tele opkræver ikke noget for fremsendelse af faktura til privatkunder. For erhvervskunder er faktureringsomkostningerne 18 kr. ekskl. moms. Ved tilmelding til DLG E-faktura er faktureringsomkostninger for erhvervskunder 0 kr. Læs eller tilmeld E-faktura på 7.4 DLG Tele er berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve, ved afbestilling o.l. I tilfælde af manglende betaling er DLG Tele berettiget til at afbryde kundens forbindelse, ydelser og services. Afbrydes abonnementet pga. manglende betaling refunderes den tabte abonnementsperiode ikke, og DLG Tele er berettiget til at opkræve et gebyr for at genetablere kundens abonnement. Rykkergebyret for privatkunder er 100 kr. og for erhvervskunder 125 kr. Der pålægges ikke moms på rykkere. DLG Teles gebyrer fremgår af 7.5 Kunden hæfter for betalingen af de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. 8. Levering 8.1 I samarbejde med DLG Teles netoperatør undersøges muligheden for etablering af bredbåndsforbindelsen. Er det muligt, meddeles leveringstidspunktet til kunden i form af en skriftlig ordrebekræftelse. 8.2 Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at der findes en accesforbindelse frem til installationsadressen, som kunden har adgang til, som kan benyttes til brug for xdsl-forbindelsen, og som DLG Tele har indgået aftale med den pågældende udbyder af accesforbindelsen om at fællesudnytte. Accesforbindelsen kan f.eks. bestå i en fastnetforbindelse (PSTN/ ISDN) eller en bærelinje til xdsl (DLG Basislinje). Installationsadressen for xdsl-forbindelsen er adressen for den forudsatte accesforbindelse. Hvis kunden ved oprettelse eller flytning ikke har adgang til en accesforbindelse som forudsat, og der derfor skal etableres en bærelinje til xdsl, udpeger kunden en installationsadresse, hvor DLG Tele etablerer den faste installation (stik mv.). 9. Generelt vedrørende netværket 9.1 DLG Tele og dennes netoperatør gør aktivt brug af metoder til bekæmpelse af spam og andet misbrug af internettet. Der foretages spamfiltrering på anvendte mailservere, hvor der filtreres i forhold til relays.ordb.org og sbl-xbl.spamhaus.org der blandt andet indeholder kendte spamværter. Kunder der misbruger -systemet til afsendelse eller relay hosting af mail, spam o.l., kan opkræves for de omkostninger dette måtte påføre DLG Tele. 9.2 DLG Tele er berettiget til at træffe de nødvendige forholdsregler i forbindelse med sikring af driften af DLG Teles netoperatørs netværk. Dette kan omfatte - men er ikke begrænset til - spærring af trafik fra netværk, der skønnes at kompromittere sikkerheden i DLG Teles netoperatørs netværk. Det påhviler kunden selv at kontrollere, at alt materiale som placeres på anvendte servere overholder gældende dansk og international lovgivning om ophavsret og derved ikke krænker tredjemands rettigheder. 9.3 DLG Tele påtager sig ikke, og har ikke mulighed for, at kontrollere kundens benyttelse af de ressourcer, der stilles til kundens rådighed. Kunden påtager sig følge lig ethvert ansvar for alle informationer, som kunden gør tilgængelige ved anvendelsen af net og servere, der stilles til rådighed af DLG Tele og dennes net operatør. 9.4 Kunden kan ved downloading af materiale fra internettet eller ved åbning af filer der modtages som , løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Dette er forhold som DLG Tele ikke har nogen indflydelse på og derfor ikke kan drages til ansvar for. 10. Sikkerhed for bredbåndstjenesten 10.1 Bredbåndsabonnementet kan mod betaling leveres med en sikkerhedspakke bestå ende af en software firewall og et antivirus program. Kunden må ikke lave kopier af programmet. Kunden kan ikke videregive licensen DLG Tele påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af bredbånds-sikkerhedspakken og backup, herunder skade på kundens PC, tab af software og data på kundens PC eller eksponering heraf over for uvedkommende. DLG Tele kan dog ikke garantere en fuldstændig sikkerhed med antivirusprogrammer og firewall. 11. Etablering af fysisk tilslutning til internettet 11.1 Kunden kan vælge mellem en Gør Det Selv-løsning eller etablering ved hjælp af en tekniker. Skal bredbåndsforbindelsen etableres ved tekniker besøg, er kunden forpligtet til at give den af DLG Tele anviste netoperatør adgang til installationsadressen, således det er muligt at foretage installation af nødvendigt bredbånds-stik. Netoperatøren bestemmer den nærmere placering af nettermineringspunktet. Hvis der tidligere er etableret et nettermineringspunkt på adressen, benyttes dette. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at trække nye kabler langs husmur o. l.

4 11.2 Installationen vil ske på arbejdsdage i tidsrummet mellem kl og Abonnenten skal være på bopælen ved installationen. Er det ikke muligt for abonnenten at være på bopælen i det oplyste tidsrum, skal dette meddeles til DLG Tele minimum 4 dage før besøget. Såfremt det ikke sker rettidigt, eller abonnenten ikke er på adressen når teknikeren møder op, faktureres dette med et gebyr Kunden må ikke foretage indgreb i netoperatørens udstyr og installationer.11.4 DLG Tele er alene forpligtet til at yde support på ydelser leveret af DLG Tele, herunder installation af bredbånd, og Internet Explorer. Se for specifikke ydelser der gives support på. 12. Særligt om Gør Det Selv Installation 12.1 Ved oprettelse eller flytning kan kunden og DLG Tele indgå aftale om Gør Det Selv Installation (herefter GDS), hvis dette er teknisk muligt. Ved GDS fremsender DLG Tele mod betaling en Gør Det Selv-pakke til kunden med tilslutningsudstyr (NT-udstyr). Kunden sørger herefter selv for den fysiske tilslutning af NT-udstyret på installationsadressen på et nærmere aftalt tidspunkt Kunden er ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af NT-udstyret foretages korrekt, så tjenesten herefter virker. DLG Tele er uden ansvar for, om en eventuel eksisterende intern teleinstallation på installationsadressen (eksisterende ekstra telefonstik) virker efter kundens GDS-installation af NT-udstyret. Hvis kunden anmoder DLG Tele om at foretage installationen eller rette fejl ved den af kunden foretagne installation, opkræver DLG Tele sædvanlig betaling herfor Der ydes ikke afslag i abonnementsafgiften for en periode, hvor tjenesten er afbrudt på grund af kundens mangelfulde installation af NTudstyret. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at fejlen skyldes kundens mangelfulde installation af NTudstyret, er kunden forpligtet til at dække DLG Teles udgifter til fejlsøgning. 13. Særligt vedrørende -adresse 13.1 Kunden har ret til en elektronisk postkasse med én eller flere adresser Kunden vælger en adgangskode til den elektroniske postkasse (mail-password) ved oprettelsen heraf Kunden er ansvarlig for, at eventuelle -adresser ikke krænker tredjemands rettigheder Kunden må ikke overskride den angivne lagerkapacitet og eventuelle grænser for overført trafikmængde m.v. for s Såfremt kunden ikke logger på en oprettet elektronisk postkasse via mailklient eller webmail i en uafbrudt periode på 180 dage, nedlægges den elektroniske postkasse, og alt data slettes permanent (herunder alt indhold og samtlige filer i den elektroniske postkasses Mapper og Adressebog). Kundens tilhørende -adresser ophører samtidig. DLG Tele kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. DLG Tele kan endvidere ikke herefter reservere kundens -adresser DLG Tele er uden ansvar for data og -adresser, der slettes/ophører. Kunden kan ved henvendelse til DLG Tele få oprettet ny elektronisk postkasse med én eller flere nye adresser Eventuelle -adresser tilhører DLG Tele og stilles kun til kundens rådighed, indtil den elektroniske postkasse nedlægges, eller abonnementsaftalen ophører. 14. Særligt vedrørende Fast ip-adresse 14.1 Der er mulighed for mod betaling af en yderligere abonnementsafgift at tilkøbe en eller flere faste ip-adresser. Eventuelle faste ip-adresser stilles kun til kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører Hvis kunden får stillet 8 eller flere faste ip-adresser til rådighed, indberettes Kundens navn, adresse og telefonnummer til et offentligt tilgængeligt register over tildelte ip-adresser hos RIPE (det internationale organ, der administrerer tildeling af ip-adresser) DLG Tele har ret til at ændre kundens faste ip-adresser, når det er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af Abonnementet. DLG Tele informerer kunden om ændringer med et passende varsel. Kunden afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i kundens udstyr m.v. 15. Særligt vedrørende bredbåndsudstyr 15.1 Samtidig med oprettelse af bredbånds-abonnement fremsender DLG Tele bredbånds-udstyr (splitter, ADSL-router/modem etc.). DLG Tele har, medmindre andet er aftalt skriftligt, ejendomsretten til alt leveret udstyr, og kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte, m.v.) udstyret eller foretage indgreb i dette. Tilsidesættelse medfører øjeblikkelig nedlukning af kundens bredbånds-forbindelse, samt evt. erstatningskrav Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på DLG Teles udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden eller nogen som kunden har ansvar for forvolder. Kunden skal godtgøre DLG Teles tab i forbindelse med så danne skader Ved tyveri, force majeure o.l. er det kunden eller dennes forsikring, der skal dække DLG Teles tab.

5 15.4 DLG Tele forbeholder sig ret til at opkræve erstatning for defekt udstyr, hvor defekten er opstået ved ikke-normalt brug af udstyret. 16. Tilslutning af kundens udstyr og Telenet til eget brug 16.1 Kunden skal sikre, at forbindelsen til access-nettet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i access-nettet eller på internettet. Indtræder sådanne forstyrrelser skal kunden straks træffe de fornødne foranstaltninger herfor. Dette kan være at regulere ankommende trafik mængder eller abonnere på yderligere forbindelser til access-nettet Udstyr der tilsluttes access-nettet, skal overholde de til enhver tid gældende krav til udstyr på det dan - ske Telemarked. Kunden skal sikre, at udstyr der tilsluttes, er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige Telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. 17. Driftssikkerhed 17.1 Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i transmissionshastigheden via bredbåndsforbindelsen. Udsving kan bl.a. forekomme som følge af ændringer i kobberkvalitet og som følge af påvirkningen mellem down- og upload ved høj belastning af forbindelsen. Endvidere går en del af båndbredden til ATM overhead. DLG Tele er endvidere ikke ansvarlig for afbrydelse eller driftsforstyrrelser som følge af fejl DLG Tele forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af driftsog sikkerhedsmæssige forhold. 18. Opgradering og nedgradering 18.1 Kunden har mulighed for at op- og nedgradere sin bredbånds-forbindelse inden for det produktsortiment DLG Tele udbyder, såfremt det teknisk er muligt. Op- eller nedgradering vil ske hurtigst muligt En nedgradering opfattes som et skift til en båndbredde der koster mindre end den kunden havde i forvejen Kunden pålægges ikke en ny bindingsperiode, såfremt der foretages op- eller nedgradering af båndbredden efter uopsigelsesperioden. En nedgradering af båndbredden kan ikke ske i bindingsperioden. DLG Tele forbeholder sig retten til at på lægge et gebyr for at nedgradere, opgradering er gratis. 19. Fejlretning 19.1 DLG Tele forpligter sig til hurtigst muligt at afhjælpe fejl i DLG Teles netoperatørs anlæg og installationer Fejlretning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag til fredag kl til kl ) Såfremt kunden er skyld i unødig fejlretning for DLG Tele, forbeholder DLG Tele sig retten til at fakturere kunden for denne unødige fejlretning.19.4 I tilfælde af forgæves teknikerbesøg i forbindelse med fejlretning, forbeholder DLG Tele sig ret til at viderefakturere kunden for opstående omkostninger ved dette DLG Tele er ikke ansvarlig for afbrydelser eller driftsforstyrrelser som følge af fejl Kunden er Forpligtet til at give DLG Teles netoperatør adgang til installations adressen, såfremt dette er nødvendigt for fejlretning. 20. Flytning 20.1 Kunden kan bestille flytning af bredbånds-abonnementet indenfor Danmarks grænser mod betaling af et flyttegebyr. Såfremt det ikke er muligt at etablere en bredbånds-forbindelse på kundens nye installations - adresse, ophører abonnementsaftalen, såfremt flytning ligger efter endt bindingsperiode Ved manglende meddelelse om adresseændring kan DLG Tele opkræve et gebyr for manuelt at finde den nye adresse. DLG Tele vil sende fakturaer til den gamle adresse indtil meddelelsen om adresseændring er modtaget. Kunden er, også efter adresseændring, forpligtet til at sikre betaling af dennes fakturaer på normal vis Der er under flytningen af bredbånds-forbindelsen en risiko for en offline periode. For meget betalt abonnement refunderes ikke pga. offline. Såfremt flytning af bredbånds-forbindelsen ikke kan lade sig gøre, refunderes for meget indbetalt abonnementsafgift ikke. 21. Overdragelse af abonnementsaftalen Kunden kan kun overdrage abonnementsaftalen til tredjemand, såfremt dette accepteres af DLG Tele. Overdragelse finder sted ved brug af en særlig overdragelsesblanket. DLG Tele forbeholder sig ret til at fakturere et overdragelsesgebyr til den, der overtager abonnementet. 22. Opsigelse 22.1 Abonnementsaftalen har en bindingsperiode på 5 måneder fra etablering af forbindelsen + 30 dages opsigelse.for erhvervskunder/virksomheder, har kunden en bindingsperiode på minimum 12 måneder fra etablering af forbindelsen.

6 22.2 Lukning af forbindelsen i bindingsperioden kan derfor kun ske ved betaling for den resterende del af bindingsperioden. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med evt. tilhørende ydelser og services med et varsel på minimum 30 dage til bindingsperiodens udløb, medmindre der er specifikke abonnementsbetingelser inkl. opsigelsesvarsler til det pågældende produkt Kundens abonnement fornyes automatisk indtil det opsiges i overensstemmelse med ovennævnte opsigelsesregler. DLG Tele kan til enhver tid opsige abonnementet med 1 måneds varsel regnet fra tidspunktet for kundens modtagelse af opsigelsen Forudbetalt abonnement refunderes ikke, selvom abonnementet opsiges inden bindingsperiodens udløb. Kunden hæfter således for eventuelle tilgodehavender DLG Tele måtte have samt for eventuelle betalinger, såfremt en ny bindingsperiode er påbegyndt Opsigelse fra kundens side skal ske enten Telefonisk, elektronisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse til DLG Tele. Kunden vil modtage skriftlig bekræftelse på opsigelsen Kundens data fra eventuelle elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af kundens adgang til xdsl-tjenesten eller adgang til internettjenesten, medmindre forbindelsen/adgangen genåbnes. DLG Tele kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. DLG Tele kan endvidere ikke herefter reservere kundens -adresser. 23. Ændring af abonnementsbetingelser og priser 23.1 DLG Tele kan til enhver tid ændre priser, abonnementsbetingelser og produktudbud med 44 dages varsel. Dette kan ske ved annoncering på eller ved udsendelse af eller brev eller ved udsendelse af en opkrævning. Kunden kan uanset uopsigelighedsperioden opsige abonnementet med et varsel på 30 dage i forbindelse med væsentlige ændringer af abonnementsvilkår, priser m.v Såfremt ændringerne er begunstigende for kunden, herunder reducering af priser, lancering af nye produkter m.v. kan ændringerne meddeles og gennemføres uden varsel. Det er ved en samlet vurdering udelukkende et krav, at den samlede prisændring reducerer kundens omkostninger, selvom regulering af delområder isoleret betragtet kan repræsentere prisforhøjelser Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om DLG Teles gældende priser, abonnementsbetingelser m.v. 24. Ansvarsbegrænsning 24.1 DLG Tele er ikke forpligtet til at betale erstatning, hvis manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes force majeure. Ved force majeure forstå s forhold uden for DLG Teles kontrol herunder eksempelvis naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerlige uroligheder, krig eller militære operationer, nationale og lokale nød situationer, handlinger eller undladelser fra regeringsside, brand, lynnedslag, eksplosioner og strejke eller lockout DLG Tele giver ingen kompensation ved mangelfuld ydelse eller kvalitet. DLG Tele har intet ansvar for dækning, kvalitet og sikkerhed når der surfes på internettet, og giver ingen kompensation ved mangelfuld ydelse eller forsinkelse. DLG Tele kan aldrig holdes ansvarlig for drifts- og avancetab, indtægtstab, tidstab og lignende direkte eller indirekte tab 25. Erstatningsansvar 25.1 DLG Tele er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kunden erhvervede produkter, ydelser og services, eller tab som følge af andre forhold hos DLG Tele eller hos tredje part. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos DLG Tele eller tredje part DLG Tele er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder, immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på internettet DLG Tele er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter teknikerassistance eller anden form for support fra tredjemand DLG Tele påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og DLG Tele, erhverver kunden ikke noget krav imod DLG Tele. Det påhviler den enkelte kunde at have sikkerheds kopi af alt materiale på kundens hjemmeside. DLG Tele er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser DLG Tele er ikke ansvarlig for, at kundens besøg på en given hjemmeside bevirker, at der med eller uden kundens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede Telefonnumre i udlandet. 26. Kundens misligholdelse (DLG Teles lukkeret) 26.1 Misligholder kunden sit abonnement er DLG Tele berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af de følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse: A. Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger, f.eks. i forbindelse med adresseændringer. B. Alle former for afsendelse og distribution af spam fra eller via kunden. Spredning af virus. Phishing mv.

7 C. Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk eller udførelse af Denial of Service-angreb. Dette omfatter - men er ikke begrænset til portscans, mailbombing, brug af programmer som Back Orifice, Netbus o.l. Overtrædelse af disse regler kan, hvis det skønnes nødvendigt, ligeledes medføre politianmeldelse. D. Tilknytte en hjemmeside til abonnementet, der indeholder racistiske budskaber, pornografi eller budskaber, som skønnes at have til hensigt at nedgøre minoritetsgrupper m.m. E. Hjemmesider og , der krænker tredjemands rettigheder. Indlæg i nyhedsgrupper, der tilsidesætter hensynet til de øvrige brugere af internettet, herunder indlæg, som må anses for værende irrelevante i forhold til gruppens formål. F. Optræden i strid med god skik på internettet. Videresalg, udleje, udlån, overdragelse m.m. af abonnementet til tredjemand. Herunder netværksdeling med andre husstande, med mindre andet er skriftligt aftalt med DLG Tele. G. Hvis kunden udøver chikane mod DLG Tele eller DLG Teles medarbejdere I tilfælde af afbrydelse - som følge af kundens misligholdelse - vil DLG Tele underrette kunden om årsagen til afbrydelsen. DLG Tele kan efter et konkret skøn tillade eventuel genåbning. Afbrydelse som følge af misligholdelse berettiger ikke kunden til afslag i abonnementsbetalingen. Kundens data fra eventuelle elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af kundens adgang til xdsl-tjenesten eller adgang til internettjenesten, medmindre forbindelsen/adgangen genåbnes. DLG Tele kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. DLG Tele kan endvidere ikke herefter reservere kundens -adresser. 27. Tvister I tilfælde af tvist mellem kunden og DLG Tele, kan kunden klage skriftligt til DLG Tele. Klager skal indsendes uden ugrundet ophold og senest 11 måneder efter opkrævningens datering. Krav om reduktion af vederlaget skal dog gøres gældende senest 2 måneder efter fakturadato. DLG Tele vil herefter hurtigst muligt - og senest 3 måneder efter klagens indgivelse - behandle klagen og træffe en afgørelse. DLG Teles endelige afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, 1358 København K. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Tvister afgøres efter dansk ret. Retssager mellem DLG Tele og kunden, hvor denne ikke er forbruger, skal anlægges ved en Københavnsk byret. 28. Teknologisikring/IT Support Teknologisikring er et IT support abonnement som udføres af TNM it ApS. Abonnementet kan benyttes alle hverdage i tidsrummet , og supporten gælder hotline telefonsupport incl. Fjernbetjent problemløsning af hardware på én PC er. Opkrævning sker igennem DLG, mens TNM it ApS alene er ansvarlig for supporten, hvorfor DLG ikke kan drages til ansvar for evt. mangler i forbindelse hermed. For yderligere informationer, klik ind på: 29. Ikrafttræden Disse vilkår træder i kraft den juni 2014

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere