Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende DLG Tele). Disse abonnementsbetingelser gælder for alle bredbåndsabonnenterne hos DLG Tele. Følgende abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og til hørende tjenester hos DLG Tele. Et abonnement på bredbånd omfatter: Adgang til internettet via DLG Teles internettjenester via xdsl. Mulighed for at benytte internettjenesten med de til enhver tid gældende funktioner og faciliteter. Etablering af en eller flere forbindelser til bredbåndstjenesten, som udbydes af DLG Tele. Mulighed for at benytte tillægstjenester, funktioner og faciliteter, som til enhver tid udbydes i forbindelse med bredbåndstjenesten. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internetadgang via xdsl på installationsadressen, herunder at installationsadressen ligger inden for xdsl-tjenestens geografiske dækningsområde. DLG Tele giver snarest muligt meddelelse til kunden, hvis levering ikke er mulig. DLG Tele kan fremsende markedsføring via elektronisk post, såfremt kunden har tilmeldt sig dette. Elektronisk post omfatter SMS, MMS og m.v. 2. Parterne Personen, der foranstalter oprettelsen af bredbåndsabonnementet og eventuelle ekstraydelser, identificeres herefter som kunden. Aftalen om bredbåndsabonnement indgås mellem kunden og DLG Tele. Aftalen forudsætter, at kunden er myndig og har fast bopæl i Danmark. De af kunden til DLG Tele afgivne oplysninger om blandt andet identitet, bopæl, bank oplysninger m.v., skal kunden på DLG Teles anmodning dokumentere rigtigheden af, ligesom DLG Tele kan kræve billedlegitimation. Er kunden en juridisk person/ virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give DLG Tele oplysning om virksomhedens navn, adresse, Telefonnummer og selskabsform. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. DLG Tele samarbejder med blandt andet DLG A.m.b.a., FAF Service A/S, SAF Service A/S og Mini-Baf A/S. 3. Indgåelse og oprettelse Kunden kan ved Telefonisk, elektronisk, personlig eller skriftlig henvendelse til DLG Tele anmode om oprettelse af et bredbåndsabonnement. Endvidere er det også muligt, at oprette abonnementet ved personlig henvendelse i en DLG/Land & Fritids forretning. Kunden har pligt til, ved aftaleindgåelsen, at oplyse korrekt navn, adresse og telefonnummer, som herefter ligger til grund for aftaleforholdene. Ved ændringer af disse forhold skal kunden straks give DLG Tele meddelelse herom. DLG Tele forbeholder sig ret til, til enhver tid, at afvise en kunde, der er registreret som dårlig betaler i et kreditvurderingsinstitut, eller andre for DLG Teles relevante registre. Levering af bredbånd forudsætter, at kunden har en fungerende telefonlinje til det almindelige Telefonnet tilknyttet leveringsadressen. I visse tilfælde har DLG Tele ikke mulighed for at levere alle båndbredder til kunden. Abonnementet leveres efter best effort, hvilket betyder at hastigheden kan variere alt efter hvilken båndbredde, det er teknisk muligt at levere på Kundens adresse. Det vil sige, at DLG Tele ikke kan garantere den ønskede hastighed på linjen. I disse tilfælde leverer DLG Tele den bedst opnåelige hastighed, som er tættest på det oprindeligt bestilte. Kunden må forvente, at forbindelsen uanset dens benævnte hastighed normalt vil yde ca % lavere hastighed, fordi noget af kapaciteten bruges til styring, noget af kapaciteten går tabt på grund af ledningsforholdene samt andre forhold kan spille ind, herunder Kundens eget udstyr. Ved levering den 1. marts 2013 eller senere gælder dog, at den angivne hastighed er nettohastigheden, idet den del af hastigheden, som anvendes til datastyring (protokol overhead) ikke er medregnet i den angivne hastighed. Her vil andre forhold som fx kundens udstyr stadig have indvirkning på den oplevede hastighed. 3.1 DLG Fordel Erhverv DLG Fordel gælder kun for erhverv og kan kun tegnes af momsregistrerede personer over 18 år med aktivt CVR-nummer. For at få DLG Fordel skal kunden have ét eller flere abonnementer/produkter fra mindst 2 af de 3 hovedområder (Tele, Brændstof og Alarm) på samme DLG kundenummer.

2 DLG Fordel udløser en rabat som stiger alt efter om kunden har tilmeldt 2 eller 3 hovedområder, samt hvor lang binding der er på telefoniabonnementerne. Rabatten på telefoniprodukter gælder kun på selve abonnementsprisen. Rabatsatsen på DLG Telefoni fastsættes af DLG Tele, og bliver trukket fra abonnementsprisen på det valgte abonnement. Opsiger kunden én eller flere abonnementer/produkter fra et af hovedområderne (Tele, Brændstof eller Alarm), således at kunden kun har abonnementer fra ét af hovedområderne frafalder DLG Fordel rabatten. Dette kan medføre højere prispunkt for kunden. Ved oprettelse af DLG Fordel er der som standard en bindingsperiode på 12 måneder på telefoniabonnementet. Kunden kan vælge en længere bindingsperiode på enten 24 eller 36 måneder for at opnå en højere fordelsrabat. Abonnementet kan ikke opsiges i den valgte bindingsperiode. Konverteres kundens eksisterende telefoniabonnement til DLG Fordel pålægges der en ny bindingsperiode på minimum 12 mdr. 4. Fortrolighed 4.1 Når kunden bestiller et bredbåndsabonnement, får kunden fremsendt brugernavn og adgangskode til brug ved internetadgang. Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for tredjemands misbrug af disse oplysninger. 4.2 Kunden hæfter for alt forbrug på abonnementet. I tilfælde af tredjemands misbrug af kundens abonnement, påhviler det kunden at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal kunden straks underrette DLG Tele. 4.3 Materiale til og fra kundens elektroniske postkasse er personligt og fortroligt. DLG Tele er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kundens abonnement. DLG Tele videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser. 5. Afhjælpning og Support 5.1 Alle bredbåndsabonnenter har ret til support. DLG Tele er ikke ansvarlig for, at kunden opnår den ønskede forbindelse til internettet, som følge af installations eller opsætningshjælp fra DLG Tele. DLG Tele er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med installationseller opsætningshjælp. 5.2 Kunden frigøres ikke for betaling, hvis det ikke lykkes DLG Tele at afhjælpe kundens eventuelle problemer. Der kan opkræves gebyr for support, når fejlen skyldes udstyr eller installationer, der ikke er DLG Teles eller dennes netoperatørs ejendom. 6. Fortrydelsesret ved fjernsalg (www.dlgtele.dk, messer, dyrskue, HeleHuset arrangementer, hjemmebesøg og telefonsalg) 6.1 Fortryder kunden sit køb senest 14 (fjorten) dage efter modtagelse, giver DLG Tele returret. Fortrydelsesretten gælder kun såfremt hardware udstyret returneres inden 14 dage fra kundens tilkendegivelse af ønske om fortrydelse. Såfremt varen er taget i brug, hæfter kunden for forbruget samt eventuel værdiforringelse af varen. DLG Tele forbeholder sig retten til at foretage en individuel vurdering af det enkelte forhold. Varer som opfylder ovenstående kriterier for fortrydelse kan returneres til DLG Tele på den nedenfor i pkt. 6.5 nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, såfremt dette sker inden 14 dage efter kundens tilkendegivelse af ønske om fortrydelse. Kunden kan også fortryde køb ved at nægte at modtage varen. Fortrydelesfristen regnes fra den dag, Kunden modtager varen. Ved benyttelse af fortrydelsesretten efter modtagelsen, skal varen altid inden fristens udløb sendes retur i original emballage. 6.2 Varer, der returneres, skal ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi. 6.3 Kunden bærer risikoen i forbindelse med varens returnering. 6.4 Det beløb, som kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv oprettelsesomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. 6.5 Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten kan ske på nedenstående telefonnummer eller Telefon Returnering af udstyr til Bredbånd kan ske på nedenstående adresse: Tele-Salg Distributionscenter Datavej 10B 5220 Odense SØ Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler indgået på DLGs forretningssteder eller hos forhandlere af DLGs tjenester. Fortrydelsesretten gælder kun for privatkunder. 7. Priser og betaling

3 7.1 DLG Tele opkræver de til enhver tid gældende priser for abonnement og forbrug for den valgte abonnementstype. Herudover kan DLG Tele opkræve betaling for særlige tillægsydelser og services, engangsydelser, samt administrationsgebyr på girokort m.v. bestilt af kunden. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og gebyrer kan indhentes ved henvendelse til DLG Tele eller ved opslag på 7.2 Abonnementsafgifter kan opkræves forud eller bagud, mens forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves månedsvis bagud. Periodens længde af hænger af den valgte abonnementstype, ydelse eller service og vil fremgå af gældende prislister. Ved for sinket betaling er DLG Tele berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens til en hver tid gældende bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb indtil det tidspunkt, hvor der sker betaling. 7.3 DLG Tele opkræver ikke noget for fremsendelse af faktura til privatkunder. For erhvervskunder er faktureringsomkostningerne 18 kr. ekskl. moms. Ved tilmelding til DLG E-faktura er faktureringsomkostninger for erhvervskunder 0 kr. Læs eller tilmeld E-faktura på 7.4 DLG Tele er berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve, ved afbestilling o.l. I tilfælde af manglende betaling er DLG Tele berettiget til at afbryde kundens forbindelse, ydelser og services. Afbrydes abonnementet pga. manglende betaling refunderes den tabte abonnementsperiode ikke, og DLG Tele er berettiget til at opkræve et gebyr for at genetablere kundens abonnement. Rykkergebyret for privatkunder er 100 kr. og for erhvervskunder 125 kr. Der pålægges ikke moms på rykkere. DLG Teles gebyrer fremgår af 7.5 Kunden hæfter for betalingen af de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse, eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. 8. Levering 8.1 I samarbejde med DLG Teles netoperatør undersøges muligheden for etablering af bredbåndsforbindelsen. Er det muligt, meddeles leveringstidspunktet til kunden i form af en skriftlig ordrebekræftelse. 8.2 Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at der findes en accesforbindelse frem til installationsadressen, som kunden har adgang til, som kan benyttes til brug for xdsl-forbindelsen, og som DLG Tele har indgået aftale med den pågældende udbyder af accesforbindelsen om at fællesudnytte. Accesforbindelsen kan f.eks. bestå i en fastnetforbindelse (PSTN/ ISDN) eller en bærelinje til xdsl (DLG Basislinje). Installationsadressen for xdsl-forbindelsen er adressen for den forudsatte accesforbindelse. Hvis kunden ved oprettelse eller flytning ikke har adgang til en accesforbindelse som forudsat, og der derfor skal etableres en bærelinje til xdsl, udpeger kunden en installationsadresse, hvor DLG Tele etablerer den faste installation (stik mv.). 9. Generelt vedrørende netværket 9.1 DLG Tele og dennes netoperatør gør aktivt brug af metoder til bekæmpelse af spam og andet misbrug af internettet. Der foretages spamfiltrering på anvendte mailservere, hvor der filtreres i forhold til relays.ordb.org og sbl-xbl.spamhaus.org der blandt andet indeholder kendte spamværter. Kunder der misbruger -systemet til afsendelse eller relay hosting af mail, spam o.l., kan opkræves for de omkostninger dette måtte påføre DLG Tele. 9.2 DLG Tele er berettiget til at træffe de nødvendige forholdsregler i forbindelse med sikring af driften af DLG Teles netoperatørs netværk. Dette kan omfatte - men er ikke begrænset til - spærring af trafik fra netværk, der skønnes at kompromittere sikkerheden i DLG Teles netoperatørs netværk. Det påhviler kunden selv at kontrollere, at alt materiale som placeres på anvendte servere overholder gældende dansk og international lovgivning om ophavsret og derved ikke krænker tredjemands rettigheder. 9.3 DLG Tele påtager sig ikke, og har ikke mulighed for, at kontrollere kundens benyttelse af de ressourcer, der stilles til kundens rådighed. Kunden påtager sig følge lig ethvert ansvar for alle informationer, som kunden gør tilgængelige ved anvendelsen af net og servere, der stilles til rådighed af DLG Tele og dennes net operatør. 9.4 Kunden kan ved downloading af materiale fra internettet eller ved åbning af filer der modtages som , løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Dette er forhold som DLG Tele ikke har nogen indflydelse på og derfor ikke kan drages til ansvar for. 10. Sikkerhed for bredbåndstjenesten 10.1 Bredbåndsabonnementet kan mod betaling leveres med en sikkerhedspakke bestå ende af en software firewall og et antivirus program. Kunden må ikke lave kopier af programmet. Kunden kan ikke videregive licensen DLG Tele påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af bredbånds-sikkerhedspakken og backup, herunder skade på kundens PC, tab af software og data på kundens PC eller eksponering heraf over for uvedkommende. DLG Tele kan dog ikke garantere en fuldstændig sikkerhed med antivirusprogrammer og firewall. 11. Etablering af fysisk tilslutning til internettet 11.1 Kunden kan vælge mellem en Gør Det Selv-løsning eller etablering ved hjælp af en tekniker. Skal bredbåndsforbindelsen etableres ved tekniker besøg, er kunden forpligtet til at give den af DLG Tele anviste netoperatør adgang til installationsadressen, således det er muligt at foretage installation af nødvendigt bredbånds-stik. Netoperatøren bestemmer den nærmere placering af nettermineringspunktet. Hvis der tidligere er etableret et nettermineringspunkt på adressen, benyttes dette. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at trække nye kabler langs husmur o. l.

4 11.2 Installationen vil ske på arbejdsdage i tidsrummet mellem kl og Abonnenten skal være på bopælen ved installationen. Er det ikke muligt for abonnenten at være på bopælen i det oplyste tidsrum, skal dette meddeles til DLG Tele minimum 4 dage før besøget. Såfremt det ikke sker rettidigt, eller abonnenten ikke er på adressen når teknikeren møder op, faktureres dette med et gebyr Kunden må ikke foretage indgreb i netoperatørens udstyr og installationer.11.4 DLG Tele er alene forpligtet til at yde support på ydelser leveret af DLG Tele, herunder installation af bredbånd, og Internet Explorer. Se for specifikke ydelser der gives support på. 12. Særligt om Gør Det Selv Installation 12.1 Ved oprettelse eller flytning kan kunden og DLG Tele indgå aftale om Gør Det Selv Installation (herefter GDS), hvis dette er teknisk muligt. Ved GDS fremsender DLG Tele mod betaling en Gør Det Selv-pakke til kunden med tilslutningsudstyr (NT-udstyr). Kunden sørger herefter selv for den fysiske tilslutning af NT-udstyret på installationsadressen på et nærmere aftalt tidspunkt Kunden er ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af NT-udstyret foretages korrekt, så tjenesten herefter virker. DLG Tele er uden ansvar for, om en eventuel eksisterende intern teleinstallation på installationsadressen (eksisterende ekstra telefonstik) virker efter kundens GDS-installation af NT-udstyret. Hvis kunden anmoder DLG Tele om at foretage installationen eller rette fejl ved den af kunden foretagne installation, opkræver DLG Tele sædvanlig betaling herfor Der ydes ikke afslag i abonnementsafgiften for en periode, hvor tjenesten er afbrudt på grund af kundens mangelfulde installation af NTudstyret. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at fejlen skyldes kundens mangelfulde installation af NTudstyret, er kunden forpligtet til at dække DLG Teles udgifter til fejlsøgning. 13. Særligt vedrørende -adresse 13.1 Kunden har ret til en elektronisk postkasse med én eller flere adresser Kunden vælger en adgangskode til den elektroniske postkasse (mail-password) ved oprettelsen heraf Kunden er ansvarlig for, at eventuelle -adresser ikke krænker tredjemands rettigheder Kunden må ikke overskride den angivne lagerkapacitet og eventuelle grænser for overført trafikmængde m.v. for s Såfremt kunden ikke logger på en oprettet elektronisk postkasse via mailklient eller webmail i en uafbrudt periode på 180 dage, nedlægges den elektroniske postkasse, og alt data slettes permanent (herunder alt indhold og samtlige filer i den elektroniske postkasses Mapper og Adressebog). Kundens tilhørende -adresser ophører samtidig. DLG Tele kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. DLG Tele kan endvidere ikke herefter reservere kundens -adresser DLG Tele er uden ansvar for data og -adresser, der slettes/ophører. Kunden kan ved henvendelse til DLG Tele få oprettet ny elektronisk postkasse med én eller flere nye adresser Eventuelle -adresser tilhører DLG Tele og stilles kun til kundens rådighed, indtil den elektroniske postkasse nedlægges, eller abonnementsaftalen ophører. 14. Særligt vedrørende Fast ip-adresse 14.1 Der er mulighed for mod betaling af en yderligere abonnementsafgift at tilkøbe en eller flere faste ip-adresser. Eventuelle faste ip-adresser stilles kun til kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører Hvis kunden får stillet 8 eller flere faste ip-adresser til rådighed, indberettes Kundens navn, adresse og telefonnummer til et offentligt tilgængeligt register over tildelte ip-adresser hos RIPE (det internationale organ, der administrerer tildeling af ip-adresser) DLG Tele har ret til at ændre kundens faste ip-adresser, når det er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af Abonnementet. DLG Tele informerer kunden om ændringer med et passende varsel. Kunden afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i kundens udstyr m.v. 15. Særligt vedrørende bredbåndsudstyr 15.1 Samtidig med oprettelse af bredbånds-abonnement fremsender DLG Tele bredbånds-udstyr (splitter, ADSL-router/modem etc.). DLG Tele har, medmindre andet er aftalt skriftligt, ejendomsretten til alt leveret udstyr, og kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte, m.v.) udstyret eller foretage indgreb i dette. Tilsidesættelse medfører øjeblikkelig nedlukning af kundens bredbånds-forbindelse, samt evt. erstatningskrav Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på DLG Teles udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden eller nogen som kunden har ansvar for forvolder. Kunden skal godtgøre DLG Teles tab i forbindelse med så danne skader Ved tyveri, force majeure o.l. er det kunden eller dennes forsikring, der skal dække DLG Teles tab.

5 15.4 DLG Tele forbeholder sig ret til at opkræve erstatning for defekt udstyr, hvor defekten er opstået ved ikke-normalt brug af udstyret. 16. Tilslutning af kundens udstyr og Telenet til eget brug 16.1 Kunden skal sikre, at forbindelsen til access-nettet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i access-nettet eller på internettet. Indtræder sådanne forstyrrelser skal kunden straks træffe de fornødne foranstaltninger herfor. Dette kan være at regulere ankommende trafik mængder eller abonnere på yderligere forbindelser til access-nettet Udstyr der tilsluttes access-nettet, skal overholde de til enhver tid gældende krav til udstyr på det dan - ske Telemarked. Kunden skal sikre, at udstyr der tilsluttes, er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige Telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. 17. Driftssikkerhed 17.1 Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i transmissionshastigheden via bredbåndsforbindelsen. Udsving kan bl.a. forekomme som følge af ændringer i kobberkvalitet og som følge af påvirkningen mellem down- og upload ved høj belastning af forbindelsen. Endvidere går en del af båndbredden til ATM overhead. DLG Tele er endvidere ikke ansvarlig for afbrydelse eller driftsforstyrrelser som følge af fejl DLG Tele forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af driftsog sikkerhedsmæssige forhold. 18. Opgradering og nedgradering 18.1 Kunden har mulighed for at op- og nedgradere sin bredbånds-forbindelse inden for det produktsortiment DLG Tele udbyder, såfremt det teknisk er muligt. Op- eller nedgradering vil ske hurtigst muligt En nedgradering opfattes som et skift til en båndbredde der koster mindre end den kunden havde i forvejen Kunden pålægges ikke en ny bindingsperiode, såfremt der foretages op- eller nedgradering af båndbredden efter uopsigelsesperioden. En nedgradering af båndbredden kan ikke ske i bindingsperioden. DLG Tele forbeholder sig retten til at på lægge et gebyr for at nedgradere, opgradering er gratis. 19. Fejlretning 19.1 DLG Tele forpligter sig til hurtigst muligt at afhjælpe fejl i DLG Teles netoperatørs anlæg og installationer Fejlretning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag til fredag kl til kl ) Såfremt kunden er skyld i unødig fejlretning for DLG Tele, forbeholder DLG Tele sig retten til at fakturere kunden for denne unødige fejlretning.19.4 I tilfælde af forgæves teknikerbesøg i forbindelse med fejlretning, forbeholder DLG Tele sig ret til at viderefakturere kunden for opstående omkostninger ved dette DLG Tele er ikke ansvarlig for afbrydelser eller driftsforstyrrelser som følge af fejl Kunden er Forpligtet til at give DLG Teles netoperatør adgang til installations adressen, såfremt dette er nødvendigt for fejlretning. 20. Flytning 20.1 Kunden kan bestille flytning af bredbånds-abonnementet indenfor Danmarks grænser mod betaling af et flyttegebyr. Såfremt det ikke er muligt at etablere en bredbånds-forbindelse på kundens nye installations - adresse, ophører abonnementsaftalen, såfremt flytning ligger efter endt bindingsperiode Ved manglende meddelelse om adresseændring kan DLG Tele opkræve et gebyr for manuelt at finde den nye adresse. DLG Tele vil sende fakturaer til den gamle adresse indtil meddelelsen om adresseændring er modtaget. Kunden er, også efter adresseændring, forpligtet til at sikre betaling af dennes fakturaer på normal vis Der er under flytningen af bredbånds-forbindelsen en risiko for en offline periode. For meget betalt abonnement refunderes ikke pga. offline. Såfremt flytning af bredbånds-forbindelsen ikke kan lade sig gøre, refunderes for meget indbetalt abonnementsafgift ikke. 21. Overdragelse af abonnementsaftalen Kunden kan kun overdrage abonnementsaftalen til tredjemand, såfremt dette accepteres af DLG Tele. Overdragelse finder sted ved brug af en særlig overdragelsesblanket. DLG Tele forbeholder sig ret til at fakturere et overdragelsesgebyr til den, der overtager abonnementet. 22. Opsigelse 22.1 Abonnementsaftalen har en bindingsperiode på 5 måneder fra etablering af forbindelsen + 30 dages opsigelse.for erhvervskunder/virksomheder, har kunden en bindingsperiode på minimum 12 måneder fra etablering af forbindelsen.

6 22.2 Lukning af forbindelsen i bindingsperioden kan derfor kun ske ved betaling for den resterende del af bindingsperioden. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med evt. tilhørende ydelser og services med et varsel på minimum 30 dage til bindingsperiodens udløb, medmindre der er specifikke abonnementsbetingelser inkl. opsigelsesvarsler til det pågældende produkt Kundens abonnement fornyes automatisk indtil det opsiges i overensstemmelse med ovennævnte opsigelsesregler. DLG Tele kan til enhver tid opsige abonnementet med 1 måneds varsel regnet fra tidspunktet for kundens modtagelse af opsigelsen Forudbetalt abonnement refunderes ikke, selvom abonnementet opsiges inden bindingsperiodens udløb. Kunden hæfter således for eventuelle tilgodehavender DLG Tele måtte have samt for eventuelle betalinger, såfremt en ny bindingsperiode er påbegyndt Opsigelse fra kundens side skal ske enten Telefonisk, elektronisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse til DLG Tele. Kunden vil modtage skriftlig bekræftelse på opsigelsen Kundens data fra eventuelle elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af kundens adgang til xdsl-tjenesten eller adgang til internettjenesten, medmindre forbindelsen/adgangen genåbnes. DLG Tele kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. DLG Tele kan endvidere ikke herefter reservere kundens -adresser. 23. Ændring af abonnementsbetingelser og priser 23.1 DLG Tele kan til enhver tid ændre priser, abonnementsbetingelser og produktudbud med 44 dages varsel. Dette kan ske ved annoncering på eller ved udsendelse af eller brev eller ved udsendelse af en opkrævning. Kunden kan uanset uopsigelighedsperioden opsige abonnementet med et varsel på 30 dage i forbindelse med væsentlige ændringer af abonnementsvilkår, priser m.v Såfremt ændringerne er begunstigende for kunden, herunder reducering af priser, lancering af nye produkter m.v. kan ændringerne meddeles og gennemføres uden varsel. Det er ved en samlet vurdering udelukkende et krav, at den samlede prisændring reducerer kundens omkostninger, selvom regulering af delområder isoleret betragtet kan repræsentere prisforhøjelser Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om DLG Teles gældende priser, abonnementsbetingelser m.v. 24. Ansvarsbegrænsning 24.1 DLG Tele er ikke forpligtet til at betale erstatning, hvis manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes force majeure. Ved force majeure forstå s forhold uden for DLG Teles kontrol herunder eksempelvis naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerlige uroligheder, krig eller militære operationer, nationale og lokale nød situationer, handlinger eller undladelser fra regeringsside, brand, lynnedslag, eksplosioner og strejke eller lockout DLG Tele giver ingen kompensation ved mangelfuld ydelse eller kvalitet. DLG Tele har intet ansvar for dækning, kvalitet og sikkerhed når der surfes på internettet, og giver ingen kompensation ved mangelfuld ydelse eller forsinkelse. DLG Tele kan aldrig holdes ansvarlig for drifts- og avancetab, indtægtstab, tidstab og lignende direkte eller indirekte tab 25. Erstatningsansvar 25.1 DLG Tele er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kunden erhvervede produkter, ydelser og services, eller tab som følge af andre forhold hos DLG Tele eller hos tredje part. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos DLG Tele eller tredje part DLG Tele er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder, immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på internettet DLG Tele er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter teknikerassistance eller anden form for support fra tredjemand DLG Tele påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og DLG Tele, erhverver kunden ikke noget krav imod DLG Tele. Det påhviler den enkelte kunde at have sikkerheds kopi af alt materiale på kundens hjemmeside. DLG Tele er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser DLG Tele er ikke ansvarlig for, at kundens besøg på en given hjemmeside bevirker, at der med eller uden kundens kendskab bliver downloadet en fil, der efterfølgende får computeren til at ringe op til højt takserede Telefonnumre i udlandet. 26. Kundens misligholdelse (DLG Teles lukkeret) 26.1 Misligholder kunden sit abonnement er DLG Tele berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af de følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse: A. Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger, f.eks. i forbindelse med adresseændringer. B. Alle former for afsendelse og distribution af spam fra eller via kunden. Spredning af virus. Phishing mv.

7 C. Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk eller udførelse af Denial of Service-angreb. Dette omfatter - men er ikke begrænset til portscans, mailbombing, brug af programmer som Back Orifice, Netbus o.l. Overtrædelse af disse regler kan, hvis det skønnes nødvendigt, ligeledes medføre politianmeldelse. D. Tilknytte en hjemmeside til abonnementet, der indeholder racistiske budskaber, pornografi eller budskaber, som skønnes at have til hensigt at nedgøre minoritetsgrupper m.m. E. Hjemmesider og , der krænker tredjemands rettigheder. Indlæg i nyhedsgrupper, der tilsidesætter hensynet til de øvrige brugere af internettet, herunder indlæg, som må anses for værende irrelevante i forhold til gruppens formål. F. Optræden i strid med god skik på internettet. Videresalg, udleje, udlån, overdragelse m.m. af abonnementet til tredjemand. Herunder netværksdeling med andre husstande, med mindre andet er skriftligt aftalt med DLG Tele. G. Hvis kunden udøver chikane mod DLG Tele eller DLG Teles medarbejdere I tilfælde af afbrydelse - som følge af kundens misligholdelse - vil DLG Tele underrette kunden om årsagen til afbrydelsen. DLG Tele kan efter et konkret skøn tillade eventuel genåbning. Afbrydelse som følge af misligholdelse berettiger ikke kunden til afslag i abonnementsbetalingen. Kundens data fra eventuelle elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af kundens adgang til xdsl-tjenesten eller adgang til internettjenesten, medmindre forbindelsen/adgangen genåbnes. DLG Tele kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. DLG Tele kan endvidere ikke herefter reservere kundens -adresser. 27. Tvister I tilfælde af tvist mellem kunden og DLG Tele, kan kunden klage skriftligt til DLG Tele. Klager skal indsendes uden ugrundet ophold og senest 11 måneder efter opkrævningens datering. Krav om reduktion af vederlaget skal dog gøres gældende senest 2 måneder efter fakturadato. DLG Tele vil herefter hurtigst muligt - og senest 3 måneder efter klagens indgivelse - behandle klagen og træffe en afgørelse. DLG Teles endelige afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, 1358 København K. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Tvister afgøres efter dansk ret. Retssager mellem DLG Tele og kunden, hvor denne ikke er forbruger, skal anlægges ved en Københavnsk byret. 28. Teknologisikring/IT Support Teknologisikring er et IT support abonnement som udføres af TNM it ApS. Abonnementet kan benyttes alle hverdage i tidsrummet , og supporten gælder hotline telefonsupport incl. Fjernbetjent problemløsning af hardware på én PC er. Opkrævning sker igennem DLG, mens TNM it ApS alene er ansvarlig for supporten, hvorfor DLG ikke kan drages til ansvar for evt. mangler i forbindelse hermed. For yderligere informationer, klik ind på: 29. Ikrafttræden Disse vilkår træder i kraft den juni 2014

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Mobilic Bredbånd - Abonnementsbetingelser Version 11 - august 2015

Mobilic Bredbånd - Abonnementsbetingelser Version 11 - august 2015 Mobilic Bredbånd - Abonnementsbetingelser Version 11 - august 2015 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om bredbåndsabonnement udbudt af Mobilic (Postboks 201, 8310 Tranbjerg

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017

1. Abonnementsaftalen. Juli 2017 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonstik) Juli 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC

Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via xdsl eller fiber hos TDC Juni 2015 1. Abonnementsaftalen xdsl eller Fiber (herefter

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Telenor Business Internet. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Telenor Business Internet. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Telenor Business Internet. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Produkt Binding Abonnement pr. md. Oprettelse

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016

1. Abonnementsaftalen. Juni 2016 Abonnementsvilkår for YouSee Bredbånd: Bredbånd, Fiber (YouSee Bredbånd via fiber) Bredbånd, Coax (YouSee Bredbånd via kabel-tv-net) Bredbånd, DSL (YouSee Bredbånd via telefonnet) Juni 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

1. Aftalens omfang. 2. Parterne. Parterne i denne aftale er kunden og W20 ApS. Privat person

1. Aftalens omfang. 2. Parterne. Parterne i denne aftale er kunden og W20 ApS. Privat person 1. Aftalens omfang Følgende salgsbetingelser er gældende for alle ydelser i forbindelse med webhosting. Salgsbetingelser skal være accepteret af kunden og kunden har ansvaret for at salgsbetingelserne

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere