Standardbetingelser for Telia TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardbetingelser for Telia TV"

Transkript

1 Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd. Disse betingelser gælder således i tillæg til betingelserne for Telia Bredbånd. 1.2 Tillægsaftalen indgås mellem Kunden og Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR , Holmbladsgade 139, 2300 København S. Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således Kunden, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres iht. aftalen. Det gælder også, hvis Kunden overlader brugen af tillægstjenesten til en eventuel bruger. 1.3 Tilslutningen til tillægstjenesten er personlig for Kunden og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom Kunden ikke må give andre adgang til at benytte tillægstjenesten. Tv-konto og/ eller tv-boks må ikke bruges udenfor Kundens husstand. 1.4 Overdragelse af aftalen kan først finde sted efter Telias forudgående accept. Telia er berettiget til at opkræve betaling herfor, samt stille betingelser for en sådan overdragelse. 1.5 Kunden anses for at være almindelig slutbruger, jf. definitionen i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, og det er en forudsætning for aftalen, at Kunden ikke på kommercielt grundlag stiller Telia TV til rådighed for andre. Gør Kunden det, eller har Telia en berettiget mistanke herom, kan Telia uden varsel og ansvar afbryde forbindelsen og ophæve aftalen. 1.6 Telia er berettiget til frit at overdrage abonnementsforholdet i sin helhed med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredje-mand, herunder til andre selskaber i TeliaSonera, ligesom Telia er berettiget til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser efter aftalen ved brug af ydelser fra underleverandører eller samarbejdspartnere efter Telias valg. 1.7 Kunden opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Telia leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende betingelser. Tv-boks og andet udstyr leveret af Telia er Telias ejendom. 1.8 I tilfælde af tyveri skal Kunden uden ophold anmelde dette til politiet samt straks informere Telia herom. Kopi af politianmeldelsen skal sendes til Telia med henblik på afbrydelse af Kundens konto. 1.9 Det er en forudsætning, at eventuelt udleveret udstyr til kunden, alene benyttes på kundens adresse. 2 DEFINITIONER 2.1 Kunden betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand. 2.2 Abonnementsaftale betyder den mellem Kunden og Telia indgåede aftale om Telia TV. Aftalen består af Telias ordrebekræftelse og de til enhver tid gældende betingelser og prisliste. 2.3 Tillægsbetingelser eller betingelser, betyder Tillægsbetingelser for Telia TV via Telia Bredbånd. De til enhver tid gældende betingelser findes på hjemmesiden: telia.dk. 2.4 Telia TV er defineret som adgang til at se tv via Telia Bredbånd. 2.5 Tv-boks er defineret som en settopboks. 2.6 Programpakker er defineret som de pakker, programmerne, som distribueres via Telia TV, er pakket i. 3 ABONNEMENTET 3.1 Abonnementsaftale om Telia TV indgås ved henvendelse til Telia eller en af selskabet godkendt forhandler. Aftaleindgåelse forudsætter, at Kunden er myndig. 3.2 Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med Kunden og efter omstændighederne mod forevisning af gyldig billedlegitimation og underskrives af Kunden. En kunde, der har ubetalt gæld hos Telia, kan ikke oprette abonnement, før gælden er betalt. 3.3 Aftalen anses først for endelig indgået, når Telia har godkendt aftalen, installeret Telia Bredbånd og det kan konstateres, at kvaliteten af forbindelsen er tilstrækkelig til levering af Telia TV samt Telia har modtaget eventuel sikkerhedsstillelse. 3.4 De oplysninger, Kunden afgiver, vil bl.a. blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. 3.5 Kunden har pligt til straks at oplyse Telia ændringer i de oplysninger, som Kunden har givet ved aftalens indgåelse, herunder ændring af navn, adresse, betalingsforhold o.lign. Hvis Kunden ikke har meddelt adresseændring, er Telia berettiget til at opkræve et beløb for håndtering af returpost.

2 3.6 Telia forbeholder sig ret til at foretage kreditundersøgelse af Kunden herunder at indhente oplysninger hos kreditoplysningsbureau. Telia har i den forbindelse ret til at sætte et kreditmaksimum på abonnementet efter eget valg, herunder uden varsel og ansvar at ændre det tildelte kreditmaksimum på baggrund af en efterfølgende kreditvurdering. Telia kan i øvrigt til enhver tid på baggrund af en kreditvurdering indskrænke eller afvise Kundens brug af visse services. 3.7 Telia kan under hele aftaleforholdet kræve, at Kunden stiller sikkerhed for sine forpligtelser, når dette er begrundet i Kundens forhold. Depositum forrentes ikke, og Kunden er forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. I stedet for sikkerhedsstillelse kan Telia indskrænke eller afvise Kundens brug af visse services. 3.8 En abonnementsaftale om Telia TV giver Kunden adgang til modtagelse af TV, som Telia distribuerer. Kunden kan vælge mellem Telia TV s gældende programpakker. Abonnementsafgifter og andre omkostninger betales i henhold til den gældende prisliste. 3.9 Kunden har mulighed for at abonnere på programpakker. Bestilling af programpakker sker via fjernbetjening, selvbetjening på hjemmesiden eller ved henvendelse til Telia De til enhver tid gældende priser kan ses på Telias hjemmeside: telia.dk eller fås ved henvendelse til Telia. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier. Væsentlige ændringer kan dog først træde i kraft efter meddelelse til Kunden, jf. pkt ændringer, der til gunst for Kunden, varsles ikke Kunden er kun berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven (fjernsalg). Fortrydelse skal ske ved, at Kunden afsender en meddelelse herom til Telia senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis Kunden har taget tjenesten i brug. 4 INSTALLATION OG LEVERING 4.1 Telia har ret til at udskyde leveringsdatoen, hvis det er nødvendigt af tekniske årsager på grund af Kundens forhold eller forsinkelse hos andre teleoperatører. 4.2 Aftale om abonnement på Telia TV forudsætter abonnement på Telia Bredbånd og det af Telia leverede udstyr. 5 TILSLUTNINGEN 5.1 Det påhviler Kunden for egen regning og risiko at etablere de nødvendige installationer, herunder bredbånds tilslutning og tilslutning af tv-boks. 5.2 Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at Kunden er tilsluttet Telia Bredbånd. Kundens abonnement på Telia Bredbånd er ikke inkluderet i prisen for Telia TV og faktureres særskilt. 5.3 Det er en betingelse for at kunne oprette Telia TV via Telia Bredbånd, at: Der er installeret Telia Bredbånd på Kundens adresse, eller at Kunden samtidig bestiller Telia Bredbånd. Telia Bredbåndsforbindelsen har en tilstrækkelig kvalitet til levering af Telia TV. Kundens tv har scart- eller HDMI-indgang. 5.4 Kunden er ansvarlig for, at udstyr til brug for Telia TV, bortset fra udstyr leveret af Telia, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer. 5.5 Kunden er ikke berettiget til på nogen måde at disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Telias eller Telias underleverandørers udstyr eller installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden skal til enhver tid opretholde mærkningen af, at udstyret eller installationerne tilhører Telia eller Telias underleverandører. 6 BRUG AF TILSLUTNINGEN 6.1 Kunden modtager to PIN-koder til brug for bestilling via fjernbetjening og selvbetjening på hjemmesiden. 6.2 Kunden er ansvarlig for at ændre PIN-koderne, Telia har udleveret til fjernbetjeningen, første gang Kunden anvender koderne. Kunden er ansvarlig for at ændre PIN-koden til en personlig kode. 6.3 Kunden bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af de tildelte/valgte PIN-koder. Kunden er selv ansvarlig for, atpin-koderne opbevares på betryggende vis, således at koderne ikke er tilgængelig for uvedkommende. 6.4 Telia udøver ingen kontrol med indholdet af de programmer, som distribueres via Telia TV og påtager sig intet ansvar herfor. Telia påtager sig ikke at kontrollere, hvilke informationer der stilles til Kundens rådighed ved adgang til Telia TV. Telia kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af den information, Kunden modtager via Telia TV, og er ikke forpligtet til at betale

3 erstatning for tab opstået ved forsinkelse, nedbrud, udeblevne eller forkert information eller lignende. 6.5 Kunden bærer selv ansvaret for de varer og tjenesteydelser, som Kunden måtte vælge at udnytte blandt tilbuddene på Telia TV. 6.6 Kundens brug af Telia TV må ikke påføre skade, tab eller gener for driften, for Telia, Telias underleverandør eller tredjemand, og Kunden skal holde Telia skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, opstået ved Kundens brug af Telia TV. Kunden skal følge Telias anvisninger på installation og brug af Telia TV. Telia er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen. 6.7 Hvis Telia skønner, at Kunden anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre Telia TV-brugere, er Telia berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning. 6.8 Kunden må kun anvende den tv-boks og den software, der modtages fra Telia. 6.9 Kunden må ikke på egen foranledning ændre eller opgradere software. Kunden accepterer, at Telia har retten til løbende at sikre den nødvendige opgradering af den software, der er nødvendig for modtagelse af Telia TV Telia tager forbehold for, at der i forbindelse med leverance af Telia TV kan opstå væsentlig nedsat hastighed på Telia Bredbåndsforbindelsen, hvis både Telia TV og Telia Bredbåndsforbindelsen er i brug på samme tid Tv-kanaler som tilbyder HD-programmer vil kun være tilgængelige for de kunder, som har tilstrækkelig bredbåndshastighed til at modtage et HD-signal Telia tager forbehold for, at der i forbindelse med brug af HD-tv kan være yderligere nedsat hastighed på bredbåndsforbindelsen. Samtidig kan brugen af HD-tv på en eller flere tilsluttede tv-bokse i husstanden betyde, at tv- signalet bliver kraftigt forringet eller helt afbrudt. personlig login-kode. Kunden er selv ansvarlig for at login-koden opbevares på betryggende vis, således at den ikke er tilgængelig for uvedkommende. 7.3 Alle henvendelser til Telia Kundeservice sker på telefonnummer eller via linket Kunden kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Telia på eller via linket kundeservice Telia vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold efter modtagelse af fejlmelding. 7.5 Såfremt Kunden begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i Kundens eget udstyr eller til Kundens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales et vederlag til Telia i henhold til gældende takster til dækning af fejlfinding og eventuel fejlafhjælpning. 7.6 Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Telia fejlmeldingen til denne operatør. 7.7 Telia påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at Kunden har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af Telia, eller at Kunden har foretaget indgreb i tilslutningen. 7.8 Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes de offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr m.v. Samtidig skal Kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes til de offentlige telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. 7.9 Ved fejlsøgning og fejlafhjælpning skal Kunden sikre, at Telia snarest får adgang til udstyr og installationer på installationsadressen. I nødvendigt omfang skal Kunden ligeledes medvirke ved fejlsøgning og -afhjælpning i eget udstyr og installationer på installationsadressen. 7 KUNDESERVICE OG FEJLAFHJÆLPNING 7.1 Via fjernbetjening og via selvbetjening på telia.dk/ selvbetjening stiller Telia en personlig hjemmeside til rådighed for Kunden, således at Kunden derigennem kan bestille programpakker disponere over abonnementsaftalen og hente relevant information. 7.2 Kundens adgang til selvbetjening via fjernbetjening og hjemmesiden forudsætter brug af kundenummer og 8 AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN 8.1 Telia har ret til omgående at afbryde Kundens Telia TV, såfremt a) Kunden opsiger abonnementsaftalen om Telia Bredbånd, som er en forudsætning for abonnementsaftalen om Telia TV. b) Kunden ikke betaler forfalden faktura eller andet efter at have modtaget rykkerbrev med angivelse af

4 endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling. c) Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser. d) En efterfølgende kreditvurdering viser, at der kan være berettiget tvivl om Kundens vilje eller evne til et betale. e) Kunden væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. f) Kunden undlader at opfylde Telias krav om betryggende sikkerhed. g) Kunden tilslutter udstyr, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser i samme. h) Kunden vanrøgter og/eller misbruger en tv-konto eller en tv-boks. i) Forbindelsen i øvrigt anvendes på en måde, der krænker Telias eller tredjemands ret. 8.2 I de under (f) og (g) anførte tilfælde vil ophævelse normalt kun ske efter, at Kunden er givet et varsel til at afhjælpe situationen og dette har været uden resultat. 8.3 Hvis Kunden inden 1 uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelse bringer det forhold, der giver anledning til ophævelsen, i orden, reetablerer Telia snarest Telia TV mod betaling. 8.4 Telia er berettiget til at opkræve beløb for genåbningen af Telia TV, jf. den til enhver tid gældende prisliste. 8.5 Afbrydelsen er ikke en ophævelse af abonnementsaftalen og medfører ikke nedslag i betalingen af abonnementet eller andre faste udgifter i perioden, hvor Kunden har misligholdt abonnementsaftalen. Kunden er således uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. 8.6 I tilfælde af Kundens misligholdelse kan Telia kræve erstatning for et hvert tab, der påføres selskabet, herunder erstatning for mistet programleverings-afgift mv. 9 ÆNDRING AF PRISER OG BETINGELSER 9.1 Telia kan ændre priser og disse betingelser med et varsel på 1 måned. Kunden har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Kunden skal give meddelelse om opsigelsen til Telia. 9.2 Ved større ændringer vil Kunden blive underrettet ved en skriftlig meddelelse. Mindre ændringer af betingelserne, priser m.m. kan meddeles med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de landsdækkende dagblade eller ved elektroniske medier/elektronisk meddelelse direkte til Kunden. 9.3 Såfremt der sker stigninger i offentlige afgifter, er Telia berettiget til med omgående virkning at forhøje såvel programleveringsafgift og/eller abonnement. 10 OPSIGELSE 10.1 Aftalen om Telia TV er uopsigelig i 6 måneder. Kunden kan efter 5 måneder regnet fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen med et varsel på 30 dage uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 30 dage. Opsigelse skal være skriftlig og meddeles Telia. Opsiges aftalen i bindingsperioden, kan Telia kapitalisere og fakturere Kunden for abonnement i den resterende bindingsperiode Særligt for Telia TV gælder, at Telia TV automatisk opsiges, hvis Kunden opsiger Telia Bredbåndsabonnementet. Kunden faktureres i tilfælde af opsigelsen af Telia Bredbåndsabonnementet ikke for den resterende bindingsperiode på Telia TV, som ligger ud over bindingsperioden for Telia Bredbåndsabonnementet Kunden er forpligtet til at give meddelelse til Telia, hvis Kunden flytter fra installationsadressen. Telia er berettiget til at opkræve et beløb for flytning af Telia TV til Kundens nye installationsadresse Hvis Kunden tilkøber tillægstjenester, herunder programpakker i bindingsperioden, kan Kunden opsige disse programpakker, dog med et varsel på minimum 30 dage. Alle ekstra kanalpakker og kanaler kan opsiges med 30 dages varsel. Startpakken er undtaget af dette 10.5 Eventuelle tilkøbte programpakker kan opsiges særskilt med 30 dages varsel, men opsiges ellers automatisk i forbindelse med opsigelse af abonnementsaftalen Hvis Kundens forbindelser til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse, kan Telia opsige abonnementsaftalen med 30 dages varsel. Ophører abonnementet pga. opsigelse eller misligholdelse, opgør Telia mellemværendet og foretager refusion eller opkræver

5 differencebeløb. Bemærk, at Kunden i alle tilfælde hæfter for abonnement og anden fast betaling i bindingsperioden Hvis Telia beslutter at ophøre med at udbyde produktet, kan aftalen opsiges med 2 måneders varsel. Hvis Telias ret til at udbyde produktet inddrages, kan Telia opsige aftalen til samtidigt ophør Ophører denne aftale, skal kunden tilbagelevere udlånt udstyr i god og funktionsdygtig stand. I modsat fald er Telia berettiget til at kræve udstyret erstattet af kunden. 11 BETALINGER / FAKTURERING 11.1 Telia er berettiget til oprettelsesafgift, ændringsafgift og abonnementsafgift. De til enhver tid gældende priser fremgår af telia.dk Ved aftalens indgåelse kan Telia opkræve oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud og øvrige afgifter og beløb opkræves normalt bagud. Opkrævningsperioden er månedsvis, dog opkræves kortafgift for Smart Card halvårligt forud. Opkrævningen kan ved overskridelse af det af Telia fastsatte kreditmaksimum fraviges Særligt for programpakker m.v. gælder det, at Kunden faktureres for minimum 30 dages abonnementsafgift Hvis en tv-boks beskadiges, bortkommer eller på anden måde går tabt i abonnementsperioden, kan Telia opkræve Kunden erstatning for tv-boksen Beløb i Telias favør på under 300 kr. kan overføres til næste periodes fakturering Fakturering sker fortrinsvis via BS og betaler Kunden via BS har Telia ret til at give regningsoplysningerne på BS oversigten og ikke fremsende særskilt faktura. Ønsker Kunden en faktura tilsendt fra Telia, er Telia berettiget til at opkræve et særskilt bekøb herfor Telia har ret til at fremsende elektronisk faktura, hvis Kunden har accepteret dette. Telia har her ret til at opkræve et beløb for fremsendelse af kopi af fakturaen Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Sker betaling ikke via BS er Telia berettiget til at opkræve et beløb jf. prislisten ved betalingen. Sker betaling på anden måde end ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort, skal kunde- og fakturanummer angives Kunden skal foretage alle indbetalinger rettidigt, også selvom Kunden ikke har modtaget giroindbetalingskort Hvis Kunden kun delvis betaler en faktura, der indeholder flere krav, uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, nedskrives betalingen på det ældste krav Telia kan endvidere opkræve betaling for andre af Telias ydelser på samme faktura eller overdrage fakturering til et andet Telia selskab Ved forsinket betaling har Telia krav på betaling herfor samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven Telia er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau. Kunden hæfter for enhver betaling for ydelser leveret i henhold til aftalen. Det gælder også, hvis fakturaen efter aftale sendes til en anden betalingsadresse. Betales fakturaen ikke i dette tilfælde, vil Telia e.o. sende rykker til både Kunden og den aftalte betalingsadresse. 12 TELIAS ANSVAR 12.1 Telia er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således, at: Telia er kun ansvarlig for Kundens direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos Kunden Erstatningskravet kan maksimalt udgøre, hvad der måtte være betalt i forbindelse med dette abonnement, uanset tabets årsag eller karakter Telia er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser, nedbrud af tv-boks eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Telia eller Telias medarbejderes henholdsvis netoperatørens eller dennes medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser Telia er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan henføres til force majeure Telia er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenettet, eller tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager, medmindre Telia forsømmer at begrænse ulemperne.

6 12.6 Telias forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Telias kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som Telia ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet - force majeure. 13 TEKNISKE FORHOLD 13.1 Telia kan til enhver tid ændre Telia TV skærmdesignet og sammensætningen af de enkelte programmer og programpakker samt i de enkelte programmers rækkefølge Telia har ret til i kortere perioder at udsende de af Kundens omfattede programmer ukodet, således at disse tillige vil kunne modtages af ikke-abonnenter, uden det giver Kunden ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende herunder til at kræve abonnementsafgiften reduceret eller tilbagebetalt Telia kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i sine produkter af hensyn til driften, pga. ensidigt ændrede leveringsvilkår fra Telias underleverandører eller som følge af krav fra myndighederne. Information herom til Kunden vil blive givet med længst muligt varsel. 14 KLAGEADGANG 14.1 Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse og den krævede betaling, kan Kunden klage til Kundeservice på eller eller via linket Skriftlige henvendelser og klager sendes til Telia Danmark, Holmbladsgade 139, 2300 København S, Att.: Juridisk Service Telia tilstræber at behandle klager hurtigst muligt og træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der dog gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse Kunden kan klage over Telias afgørelse til: Forbrugerklagenævnet, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, Enhver tvist som måtte opstå som følge af abonnementsaftalen skal afgøres efter dansk ret. Disse betingelser er gældende fra den 1. maj Telia Danmark. Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR.: Disse betingelser er gældende fra den 1. maj Telia Danmark. Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR.: Telia bestræber sig på at afhjælpe fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt, ligesom Telia hurtigst muligt vil videregive fejlmelding til anden leverandør, såfremt en fejl eller forstyrrelse kan henføres hertil Driftsinformation kan søges på telia.dk Tekniske grænseflader, specifikationer og kvalitetsmål oplyses ved henvendelse til Telia.

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Glenten bredbånd-aftalevilkår

Glenten bredbånd-aftalevilkår Glenten bredbånd-aftalevilkår Version juni 2014 Introduktion/indledning På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Glenten. Nogle af punkterne er særligt

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Vilkår for kreditkortbetalt Telia TV

Vilkår for kreditkortbetalt Telia TV Vilkår for kreditkortbetalt Telia TV Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (December 2016)

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker

Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Abonnementsbetingelser - Call me Talepakker Taletid fra Call me - Betingelser version 4.0. Gældende fra den 15 november 2012 Gode råd til dig fra os Spær din mobil hurtigst muligt, hvis den bliver stjålet,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur.

1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur. Glenten TV-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten TV er tilknyttet medlemmet

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere