Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for regnskabsår Budget for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011"

Transkript

1 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej København V tff: Aalborg [i København E Aars Hassesis S midte 6 Kvæsthus9ade 3 Dyrskuevei 9 Postboks 9 DK-9100 Aalborg DK-1251 KøbenbaM K DK-9600 Mrs Prax, Lv. T[f Til Til, MEMBER ELOE,W RLLMN0 OP CVR.nr s-mail: aalborq n-c.dk e-mal[: e-mad: INDEPENSENT TITMS

2 Indhoidsfortegnelse Side Administrators og bestyrsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6-7 Noter 8-11 Budget for

3 1. Administrators og bestyrelsens pétegning Administrators påtegning: Arsrapporten for 2010 indstilles ifl generalforsamlingens godkeridse. Bestyrelsens påtegning: København, den 27. april 2011 NyC Ejendomsadministration ApS Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Andelsboiigforeningen Lyøvej I mfl, Arsrapporten er, i det væsentugste, aflagt overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomhecler samt foreningens vedtægter, Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et relvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansiello stil»ng samt resultatet. Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt værciiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualtorpligtelser, som ikke frenigâr af årsrapporten. Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsårets udløb indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsenitig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansiele stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. kd2d9 Jakob Helm Larsen Henrik B4rsiev Andersen, Anders Dehihoim / i / 7 a Kenneth Jørgensen Jonna Eltong (formand)

4 2. Den uafhængige revisors påtegning Til andeishaverne i Ancleisboligforeningen Lyøvej I m.fl. Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Andelsbohgforeningen Lyøvej I mfl, for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatop-gørelse, balance og noter. Arsregnskabet aflægges, i det væsenthgste, efter årsregnskabs-loven samt foreningens vedtægter. De anførte budgettal er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse at en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad at sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger at revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvecle regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Forbehold Vi tager forbehold for beregning at andelsværdien på den enkelte bolig, idet vedtægternes 4 stk. I og 6 stk. 1 anfører 2 forskellige metoder til beregning al andel i foreningens formue. Foreningen har tidligere opgjort den enkelte andels værdi efter m2, hvorfor vi skal an- betale, at vedtægterne bringes i overensstemmelse hermed.

5 3. Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige virkning af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende bfllede af foreningens aktiver! passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. København, den 27. april 2011 NIELSEN CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionspartner elskab.4 Henrik Hougaard statsautoriseret revisor

6 4. Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for 2010 er, det væsentligste, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksornheder samt foreningens vedtægter. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatapçjarelsen: Bolig afgift: lndtægtsføres det regnskabsår den vedrører uanset betalingstidspunktet øvrige indtægter og udgifter: Øvrige indtægter og udgifter, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, indtægtsføres respektive udgiftsføres i resultatopgørelsen. Balancen: Anlægsaktiver: Ejendommen er optaget til seneste kendte offentlige vurdering. Der atskrives ikke pà ejendommen. Tilgodehavencier: Tilgodehavender er optaget til nominef værdi med fradrag at eventuelle nedskrivninger til imødegåelse at forventet tab. Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtægter og udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er optaget til kursværdi på balancedagen. Tilstandsrapport!vedligeholdelsesplan: Der er udarbejdet tilstandsrapport 2007.

7 5, Resultatopgorelse for perioden 1. januar -31. december Note Budget Regnskab Regnskab. INDTÆGTER: Boligafgift Renteindtægter Andre indtægter Regulering restancer UdI. år Indtægter ialt UDGIFTER: Prioritetsrenter Byfornyelsestilskud Grundskyld Dagrenovation Vandforbrug Forsikringer Elektricitet Antenne Viceværtservice og renholdelse Reparation og vedligeholdelse Administrationshonorar Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møde- og foreningsomkostninger ABF kontingent Reg. vasken, tidl. år ht. GF beslut Vedligeholdelse, i.h.t. vedl. plan Udgifter i alt Driftsresultat Afdrag på prioritetsgæld Årets resultat

8 6. Balance pr. 31. december2010 Aktiver Note kr. Ejendommens værdikonto: Saldo 1. januar Andel Lyøvej 3, st. tilbagekøbt tidligere år Opskrivning til offentlig vurdering Ejendommens værdi (Offentlig vurdering pr. 1/ , kr ) Anlægsaktiver i alt Igangværende udskiftning atfaldstammer og stigestrenge Tilgodehavende boligafgift Tilgodehavende naboejendom Varmeregnskab 2010/11: Afholdte udgifter A conto indbetalinger Tilgodehavender Danske Bank, erhvervskonto Danske Bank, aftalekonto Foreningskasse Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

9 7 Balance pr. 31. december2010 Passiver Note kr. 5 Egenkapital Hensat til færdiggørelse af maling at trapper.pzqp Restgæld Kursværdi Prioritetsgæld: Afdrag lndfrieise 31/ / *) RD, 2025,4,2616% RD, 2041,6,0% Nyt lån: **) RO, 2041,4,0% *) Ovennævnte lån er et fastforrentet kontantlån **) Ovennævnte lån er et fasttorrentet obligationslån Uafregnede handler lnternet: Saldo 1. januar A conto indbetalinger Afholdte udgifter Vasken: Saldo 1. januar Regulering tidligere år, i.h.t. GF beslutning A conto indbetalinger Afholdte udgifter Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Yderligere lånoptagelse 7 Sikkerhedsstillse og panthæftelse 8 Forsikringstorhold 9 Andelskroneberegning

10 8. Noter kr, Note I - Viceværtservice og renholdelse: Viceværtservice Snerydning Rengøringsartikler mv Note 2 - Reparation og vedligeholdelse: Elektriker, dørtelefon, lamper mv VVS, udskift at radiator samt reparationer Gårdanlæg, juletræ, plænegræs mv Låsesmed, nøgler 360 Afspærringsbånd Note 3 - Andre honorarer: Varnieregnskabshonorar Advokathonorar, rest brugsvand Revisor, regnskabsmæssig assistance vedr. administratorskifte i året Advokat, honorar for administrator skift Note 4 - Vedligeholdelse i h. t. vedligeholdelsesplan: Maling at køkkentrappe i,h.t, budget Regulering budget i.h.t. tilbud Brugt i regnskabsåret Hensat til færdiggørelse Murer, bagtrappe i kælder Tømrer, cykelskur og køkkentrappe Varmeanlæg, serviceabonnement og skift at målere Note 5 - Egenkapital: And elska pital: Saldo 1. januar

11 9. Noter kr. Note 5 - Egenkapital: (fortsat) Ejendommens opskrivningsfond: Saldo 1. januar Opskrivning til offentlig vurdering Kursreguleringsfond, prioritetsgæld: Saldo 1. januar Arets kursregulering Almindelig reservefond: Saldo 1. januar Arets afdrag prioritetsgæld Tab- og vndingskonto: Saldo 1. januar Låneomkostninger Kurstab ved nyt obligationslån Andel Lyøvej 3, st. tilbagekøbt tidligere år Arets resultat Egenkapital i alt Note 6 - Yderligere lånoptagelse: Udover ovennævnte panthæftelser er der tinglyst 2 indekserede lån (byfornyelse) på i alt kr Indekseret restgæld pr. 31/ er kr Til lånene ydes der 100% ydelse sst øtte. Note 7 - Sikkerhedsstillelse og panthæftelse: Udover ovennævnte hæftelser er der tinglyst 2 ejerpantebreve på nominelt kr og kr , alt nominelt kr med pant i foreningens ejendom. Pantebrevene opbevares hos administrator - er midlertidigt udlånt til Realkredit Danmark. Iflg. vedtægternes 5 stk. i og stk. 2 hæfter andeishaverne kun med deres indskud! medmindre kreditor har taget forbehold herom.

12 10. Noter kr, Note 8 - Forsikringsforhold: For regnskabsåret er foreningens ejendom forsikret i Købstædernes forsikring. Der henvises til forsikringsoversigten hos administrator. Foreningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringssum pr. forsikringsår er kr pr. sag. Såfremt en eller flere af bestyrelsesmedlemmerne kan gøres direkte ansvarlig dækkes kun indtil kr pr. person. Beløbene indeksreguleres. Note 9 - Beregning af andelsværdi: Opgjort i henhold til 5 stk. 2, litra c i lov om andelsboligforeninger samt vedtægternes 6, 1. Egenkapital ifølge balancen 34, Værdiregulering Reguleret egenkapital Areal iflg. BBR-register af 2/5 2011: Andelskronens værdi , Andelskronens værdi pr. 31. december 2009, opgjort i henhold til litra c, blev på den årlige generalforsamling fastsat til ,63. Bestyrelsen foreslår, at andelskronens værdi pr. 31. december 2010, gældende indtil næste årlige generalforsamling, fastsættes til ,00. Andeiskronens værdi pr. 31. december 2010, opgjort i henhold til litra c, kan maksimalt fastsættes til ,20. Andelenes værdi ved en andelskrone på ,00: Andelsværdi Andelsværdi / Nr. Adresse Areal m iht. litra c iht. litra c Lyøvej i, st.tv Lyøvej 1, st.th Lyøvej 1, 1 tv Lyøvej 1, 1.th Lyøvej 1, 2.tv Lyøvej 1, 2.th Lyøvej 1, 3.tv Lyøvej 1, 3.th Transport til næste side

13 11. Noter kr. Note 9 - Beregning afandeisværdi: (fortsat) Andelsværdi Andeisværdi 31/ / Nr. Adresse Areal m2 ht. litra c iht. itra c Transport fra forrige side Lyøvej 1 4.tv Lyøvej 3, st.tv Lygvej 3, Lyøvej 3, 2.tv Lyøvej 3, 2.th Lyøvej 3, Lyøvej 3, 4.tv Lyøvej 3, 4.th Lyøvej 3, Nordre Fasanvej 42, stiv Nordre Fasanvej 42, st.th, Nordre Fasanvej 42, 1.tv Nordre Fasanvej 42, 1.th. 80 1, Nordre Fasanvej 42, 2.tv Nordre Fasanvej 42, 2.th Nordre Fasanvej 42, 3.tv Nordre Fasanvej 42, 3.th Nordre Fasanvej 42, 4.tv Nordre Fasanvej 42, 4.th Andelenes værdi pr. m2 vurderet i forhold til Offentlig vurdering pr. ni Valuarvurdering pr. m2 ingen vurdering Andeiskronens værdi pr. m Andelenes samlede m

14 12. Budget for 2011 Regnskab Budget INDTÆGTER: Bohgafgift Renteindtægter Andre indtægter 0 0 Regulering restancer tidl. år Indtægter i alt UDGIFTER: Prioritetsrenter Byfcrnyelsestilskud Grundskyld Dagrenovation Vandforbrug Forsikringer Elektricitet Antenne Viceværtservice og renholdelse ,000 Reparation og vedligeholdelse Administrationshonorar, inkl. moms pr. 1/ Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møde- og foreningsomkostninger ABF kontingent Reg. vasken, tidl. år i.h,t. GF beslut Udskiftning af faidstammer og stigestrenge Udgifter i alt Budgetteret dniftsresultat Afdrag på pnioritetsgæld Budgetteret resultat Su dgetf orudsætni nger: Der er ikke indregnet stigning boligafgiften. Hvor udgifterne ikke er kendte, er der regnet med en forventet stignrng på 5%. I ovenstående budget er der ikke taget højde for eventuelle større vedligeholdelsesarbejder ellereventuel efterfinansiering. udover hvad der var kendt ved regnskabsafslutning pr. 31 december 2010.

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere