Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner"

Transkript

1 Projektinitieringsdokument (PID) Fuldt Digitale Lokalplaner Initiativ 8.2 Digitalt overblik på planområdet under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi juni 2012 Udkast Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Stamdata Den forretningsmæssige begrundelse og formål med projektet Den nuværende situation Formål med projektets løsning Situationen efter indførelse af løsningen Situationen hvis ikke projektet gennemføres Forretningens mål og succeskriterier med pilotprojektet Projektets økonomiske hovedtal Projektets leverancer Projektets leverancer Kriterier for overdragelse fra projekt til forretning Projektets fremgangsmåde Processer for udvikling og levering af produkterne Faseopdeling af projektet Hovedtidsplan fordelt på faser Projektets risici Projektets risikostyring Projektets vigtigste risici Kvalitetsstyring Tolerancer Rapporteringskrav Projektets afgrænsninger og afhængigheder Afgrænsning Projektets afhængigheder Organisering Systemejer Projektorganisation Styregruppe Projektleder Øvrige roller og bemanding Allokering fordelt på roller <valgfri> Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 2

3 12. Interessent- og aktørhåndtering Kommunikation og hovedbudskaber Hovedbudskaber Kommunikationsaktiviteter Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige it-projekter Bilag Revisions historik Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 3

4 1. Stamdata Projektnavn Projektnummer Projektleder Styregruppeformand Sponsor samt organisatorisk enhed Projektejer samt organisatorisk enhed Ministerium og institution Opgaveområder Fuldt Digitale Lokalplaner <Valgfri> Henrik Larsen, Naturstyrelsen Projektstyregruppeformand: Pia Færch, KL <Anvendes kun hvis projektejer er forskellig fra sponsor> Thomas Kjellberg Christensen, IT- og Datachef, Naturstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Form: Lokalplan og PlansystemDK Storm: 5.3 Forretningsstyring 2. Den forretningsmæssige begrundelse og formål med projektet Projektet hører under Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (FODS) Til brug for strategiens initiativ 8.2, Digitalt overblik over Planområdet, igangsættes et pilotprojekt om Fuldt Digitale Lokalplaner i 3-5 kommuner. Afhængig af pilotprojektets resultater skaleres løsningen til hele landet i et evt. opfølgende projekt. Projektet hører tillige ind under Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Med fuldt digitale lokalplaner menes, at planernes juridiske plandokumenter udveksles og stilles til rådighed i et standardiseret digitalt format, der gør det muligt online at hente specifikke planinformationer og -bestemmelser for de enkelte arealer og grunde. 2.1 Den nuværende situation Ifølge Planloven skal kommunerne indberette lokalplaner, kommuneplaner, zonekortmv. til PlansystemDK. Der indberettes dels egenskabsdata efter fælles datamodeller (PlanDK2 og PlanDK3), dels planernes geografiske afgrænsning i digital form og endelig det juridiske plandokument. Plandokumentet indberettes i pdf-format. Pdf-formatet er godkendt som udvekslingsformat mellem offentlige myndigheder, og har den fordel, at det er kendt og udbredt blandt såvel borgere, virksomheder og myndigheder. Samtidig er det et relativt sikkert format i forbindelse med at bevare planernes historik i PlansystemDK. Det nuværende formats ulempe er, at store planer ofte fylder meget i pdf-format, samt at det er et format med relativt ringe mulighed for genbrug af det digitale indhold, f.eks. er der ikke mulighed for automatisk at hente bestemte planbestemmer i form af udpegede tekststrenge. Det er i dag muligt online at trække oplysninger fra PlansystemDK vedrørende, hvilke planer, der gælder for et bestemt område og derigennem finde link til de rette juridiske dokumenter (pdf). Men de specifikke planbestemmelser skal i dag slås manuelt op i pdf-dokumenterne. Mange kommuner genererer i dag planer via deres hjemmesider, og ønsker til hver en tid at kunne præsentere de aktuelt gældende planer og planbestemmelser for borgerne med flere. Oversættelse af disse hjemmesiders HTML-format til pdf-format er ressourcekrævende og ofte forbundet med manuelle processer. Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 4

5 2.2 Formål med projektets løsning Formål Pilotprojektet skal bidrage til realisering af målene under initiativet FODS 8.2 om, at borgere og virksomheder skal have et nemmere og samlet overblik over de forskellige planer, der regulerer anvendelsen af et område eller en grund. Samtidig skal myndighedernes administration af de fysiske planer gøres mere sammenhængende, gennemskuelig og effektiv. Formålet med pilotprojektet er at undersøge om online adgang til specifikke lokalplanoplysninger og -bestemmelser vil kunne effektivisere anvendelsen af lokalplanerne, og sikre at planerne kan indgå i digitale løsninger så som Min Digitale Byggesag og andre selvbetjeningsløsninger. om en fuld digitalisering af lokalplanerne kan forøge kvaliteten af planerne om pilotprojektets løsning kan skaleres til hele landet samt genanvendes i forbindelse med standardisering og digitalisering af andre plantyper, fx kommuneplaner, spildevandsplaner, varmeplaner, m.fl.. Som forudsætning for disse mål skal pilotprojektet undersøge hvordan fuldt digitale planer mest effektivt kan opbygges og udveksles udarbejde forslag til en fællesoffentlig landsdækkende datamodel for fuldt digitale planer (med udgangspunkt i den eksisterende datamodel i PlansystemDK). undersøge mulighederne for online at kunne aflæse specifikke elementer i planer til genbrug i andre sammenhænge (fx digitale selvbetjeningsløsninger). Afhængig af resultaterne af ovenstående undersøgelser, er det formålet at undersøge mulighederne for at opgradere PlansystemDK til at kunne håndtere de fuldt digitale planer og herunder at stille dem til rådighed, herunder udarbejde business case for en landsdækkende løsning. Endvidere er det formålet at skaffe kommunerne adgang til en digital lokalplanvejledning, således at de bestemmelser, kommunerne indarbejder i lokalplanerne (og som jf. ovenstående skal kunne trækkes online), kan baseres på formuleringer udarbejdet af planjurister (evt. i samarbejde med kommunúnikationsfolk). Erfaringerne fra pilotprojektet skal bidrage til en vurdering af, hvordan sektorplaner på teknik- og miljøområdet generelt kan digitaliseres, sådan som det er intentionen i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. I første omgang fokuseres projektet på digitale lokalplaner, og hvorledes disse kan lægges i PlansystemDK, jf. Planlovens 54 b, således at data kan stilles til rådighed for andre offentlige systemer. Baggrund KL, kommunerne og Naturstyrelsen har i 2011 gennemført en del af forarbejdet for et sådant pilotprojekt, idet et lignende pilotprojekt i 2011 blev prækvalificeret til at modtage støtte fra ABT-fonden. Projektet blev dog ikke igangsat, fordi fonden blev omlagt og målrettet de store velfærdsområder. Parterne støtter dog stadig op om projektet, og der kan konstateres en stigende interesse fra såvel statslige myndigheder som fra kommunernes side for at udvikle digitale kommune- og lokalplaner. Projektet indgår derfor stadig i de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 5

6 I forhold til det oprindelige projekt er dette pilotprojekt fokuseret på opbygningen og udvekslingen af fuldt digitale lokalplaner. Målgruppe Målgruppen er alle udviklere og brugere af lokalplaner, herunder såvel borgere, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. De primære aktører i målgruppen er planlæggere og byggesagsbehandlere i kommunerne og statslige myndigheder. Blandt virksomheder kan projektet især have værdi for ejendomsmæglere, advokater og landinspektører, som alle benytter lokalplaner i deres forretning. I relation til borgere, vil de typisk stifte bekendtskab med lokalplaner i forbindelse med flytninger til ejerboliger eller større renoveringsarbejder på deres hus. Fuldt digitale planer vil kunne give borgerne en hurtigere og mere målrettet information om planbestemmelser. 2.3 Situationen efter indførelse af løsningen Der er flere gode grunde til at igangsætte pilotprojektet om fuldt digitale lokalplaner. Pilotprojektet giver mulighed for at afprøve mulighederne for at effektivisere og kvalificere indholdet og anvendelsen af lokalplaner på flere måder: Digitale lokalplaner vil skabe lettere adgang til plandata i fremtidige selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder. Digitale lokalplaner kan fx få stor betydning for en yderlig effektivisering af digitale ansøgninger i forbindelse med byggesager 1. Efter generel udbredelse af pilotprojektet i en landsdækkende løsning kan data fra de digitale lokalplaner (fx specifikke planbestemmelser) hentes direkte til brug for de digitale byggesager. Fuldt digitale lokalplaner vil gøre det simplere og lettere at udarbejde analyser på tværs af kommuner eller landsdækkende analyser fx ift. detailhandel, byudvikling og andet. En standardiseret autoritativ datamodel for digitale planer vil sammen med digitale vejledninger kunne bidrage til en effektivisering af anvendelsen af lokalplaner. I afbureaukratiseringsprojektet på miljøministeriets område fra 2010 peges der på, at lokalplanprocessen, som hovedsagligt er lokalt tilrettelagt, er meget ressourcekrævende, og at der er rationaliseringsgevinster at hente. Igennem de sidste 10 år, er der i gennemsnit blevet udarbejdet og vedtaget ca. 900 lokalplaner per år. I alt findes godt gældende lokalplaner. Lokalplanerne anvendes i sagsbehandlingen hos såvel kommunerne som i staten. Flere systemer er udviklet til at trække plandata fra PlansystemDK. En løsning med fuldt digitale planer skønnes at indeholde mulige effektiviseringsgevinster i forbindelse med at manuelle opslag om specifikke bestemmelser erstattes af automatiske 2. Standardiseringen og digitaliseringen vil endvidere kunne bidrage til en kvalificering af lokalplanerne. Aalborg Universitet har i 2010 påvist, dels at op til 7 bestemmelser i hver lokalplan er problematiske, idet de er enten ulovhjemlede, upræcise, overflødige eller på anden måde svære at forstå. Dette er et klart retssikkerhedsmæssigt problem i forhold til borgere og erhvervsvirksomheder, idet lokalplaner er direkte bindende ved at pålægge restriktioner over for borgere og erhverv i deres anvendelse og opførsel af bebyggelse i lokalplanlagte områder. Kun få kommuner (ca. 5) har i dag gennemført forsøg med en fuldt digital lokalplan. Udviklingen inden for planområdet viser dog, at digitaliseringen vinder hurtigt frem. Der er derfor en stor kvalitetsmæssig og ressourcemæssig pointe i, at der bliver lavet en autoritativ datamodel for en fuld digital lokalplan, i stedet for at alle 98 kommuner selv skal definere egne løsninger. Endelig forventes adgangen til fuldt digitale planer, at have en bred samfundsmæssig værdi, idet der kan forventes gevinster for ejendomsmæglere, advokater, landsinspektører og andre virksomheder, der anvender lokalplanerne. 1 Projektet Min Digitale Byggesag : 2 En udrulning af pilotprojektets resultater til en landsdækkende løsning vil i første omgang berøre alle nye lokalplaner. En omlægning af de eksisterende lokalplaner til fuldt digitale planer vil være i et større projekt i sig selv. Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 6

7 2.4 Situationen hvis ikke projektet gennemføres Konsekvenserne af ikke at gennemføre pilotprojektet vil være, at de potentielle muligheder og effektiviseringsgevinster ved fuldt digitale planer ikke bliver afprøvet. Det drejer sig væsentligst om, hvordan en online adgang til specifikke planbestemmelser kan effektivisere plansagsbehandlingen og forskellige selvbetjeningsløsninger. Endvidere vil mulighederne for at finde et alternativ til at indberette de samlede planer i pdf- format til PlansystemDK ikke blive undersøgt. Der er i dag fx en række manuelle, ressourcekrævende processer for kommunerne i forbindelse med at skulle oversætte deres planer fra deres hjemmeside til pdf- formatet, som skal indberettes til PlansystemDK. Endelig vil der i forbindelse med omfangsrige planer fortsat være besvær med udveksling af de meget store pdf-filer. Dette gælder både, når de skal indlæses i Plansystemet, og ikke mindst når borgere og andre skal hente plandokumenterne i systemet. 3. Forretningens mål og succeskriterier med pilotprojektet Projektets mål Beskrivelse Succeskriterium Forslag til standardiseret autoritativ datamodel for fuldt digitale lokalplaner. Pilotprojektet leverer en første version af datamodellen. Denne skal i et evt. landsdækkende projekt kvalitetssikres. Afklaring af format for udveksling af digitale lokalplaner. Registrering af digitale lokalplaner i PlansystemDK. Pilotprojektet leverer en prototype Der udarbejdes forslag til (pilotversion af) en standardiseret autoritativ datamodel for fuldt digitale lokalplaner til benyttelse i sagsbehandlingen i kommuner og til håndtering af lokalplaner i PlansystemDK. Datamodellen skal i pilotprojektet samtænkes med den eksisterende datamodel for lokalplaner i PlansystemDK (Plandk2) og oplæg til nødvendige revisioner og opdateringer af PlanDK2 skal beskrives (til brug for en eventuel udrulning i et opfølgende landsdækkende projekt). Det testes, hvilket format, der mest effektivt sikrer udvekslingen af de digitale lokalplaner mellem myndigheder og systemer, herunder hvordan en opmærkning af planerne jf. datamodellen håndteres. En prototype af et registreringsmodul udvikles og afprøves. Der vil være tale om en Udkast til datamodel foreligger oktober I forbindelse med test og udvikling af testmoduler til registrering og udtræk af de fuldt digitale planer tilrettes pilotversionen af datamodellen og foreligger i endeligt udkast ved udgangen af Format for udveksling afklaret senest d. 31. december Prototype af registreringsmodul er udviklet og afprøvet med udgangen af januar Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 7

8 på et registreringsmodul, WEB-baseret modul, hvor planbestemmelser mv. kan inddateres eller kopieres ind i diverse felter i overens med datamodellen. Modulet kan gemme den digitale plan det aftalte udvekslingsformat (formentlig XML) med opmærkninger iht datamodellen og gemme den på en server i PlansystemDK. Adgang til digitale lokalplaner i PlansystemDK. Pilotprojektet leverer en prototype på et modul der kan udtrække den fulde digitale og/eller de opmærkede specifikke planbestemmelser. En prototype af et udtræksmodul udvikles og afprøves. Modulet indeholder en snitflade, hvorigennem der sikres adgang til de specifikke oplysninger og bestemmelser i planerne (gennem opmærkningen iht datamodellen). En protype af en snitflade, der stiller de fuldt digitale lokalplaner til rådighed efter den aftalte datamodel er udviklet og aftestet ved udgangen af januar Digital vejledning til udarbejdelse af lovmedholdige lokalplaner. Der udvikles en digital vejledning indeholdende forslag til læsevenlige og lovmedholdelige fraser/formuleringer i lokalplanlægningen. Det skal via PlansystemDK være muligt for kommunerne under lokalplanudarbejdelsen digitalt at få overblik over sådanne forslag til formuleringer samt online at kunne trække på dem. I pilotprojektet forbedres den digitale adgang til NST s eksisterende vejledninger om lokalplaner, og vejledningerne suppleres med eksempler på gode lovmedholdelige formuleringer. Endvidere skal der i forbindelse med arbejdet med datamodellen beskrives en plan og et behov for løbende at opdatere vejledningerne med lovmedholdelige frasetekster. Adgangen til eksistrerende lokalplanvejledning er forbedret på NST s og PlansystemDK s hjemmeside i Endvidere er der i 2012 lavet en plan for hvordan vejledningen indeholdende eksempler på lokalplaner, løbende kan forbedres. Lokalplanbestemmelserne bliver mere lovmedholdelige og læsevenlige end påvist af Ålborg Universitet. (Dette måles løbende af forskere på universiteterne. Der igangsættes ikke målinger i projektet). 4. Projektets økonomiske hovedtal [Overfør hovedtal fra business casens regneark.] Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 8

9 Økonomiske hovedtal År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Projektudgifter Bruttogevinster 0 0 Nettogevinster Projektets leverancer 5.1. Projektets leverancer [List de overordnede leverancer, der konkret kommer ud af projektet i nedenstående skema. Leverancerne kan være organisatoriske, tekniske, processuelle m.v.] Vurdering af hidtidige digitale tilgange til lokalplaner Beskrivelse Vurdering og evaluering af de eksisterende systemer for digitale lokalplaner. I denne fase undersøges følgende systemer: COWI (Lyngby-Taarbæk Kommune), NIRAS (Silkeborg Kommune), Esbjerg Kommune, LIFA (Sønderborg Kommune), Rambøll (Frederikshavn kommune) og Grontmij (Ringsted og Albertslund koomune). Det undersøges dels hvordan de fungerer i de administrative processer i kommunerne dels mulighederne for at genanvende hele eller dele af de tekniske løsninger. Helt afgørende for håndtering af de digitale planer er valget af udvekslingsformat. XMLformatets muligheder i forhold til pdf-formatet skal vurderes, herunder mulighederne for opmærkning af specifikke bestemmelser. Det skal sikres, at kommunerne i pilotprojektet har mulighed for at læse og håndtere XMLformatet. (IT- systemer til brug for at integrere XML-formatet i kommunernes sagsbehandling er ikke inkluderet i projektet). Begge evalueringer drøftes dels i projektgruppen, dels i en bredere gruppe af kommuner (en referencegruppe). Datamodel for digitale lokalplaner På baggrund af ovennævnte vurdering udarbejdes en fællesoffentlig datamodel for digitale lokalplaner. Det er vigtigt i denne fase også at vurdere en fremtidig datamodel op imod den nuværende datamodel i PlansystemDK. Test i udvalgte kommuner. Der træffes i denne fase endelig beslutning om udvekslingsformatet for de fuldt digitale lokalplaner. På baggrund af resultaterne af ovenstående vurderinger afprøves datamodel og Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 9

10 udvekslingsformat i 3-5 udvalgte kommuner. Afprøvningen sker på baggrund af dels en prototype af et registreringsmodul, dels en testsnitflade, som skal kunne stille eksempler på fuldt digitale planer til rådighed, og endelig simple værktøjer, der gør testkommunerne i stand til at trække planoplysninger i overensstemmelse med den udviklede datamodel. Pilotprojektets løsning vil blive implementeret i PlansystemDK s testmiljø. Der er i denne fase ikke tale om et fuldt udviklet system, men udelukkende testmoduler som gør det muligt at vurdere mulighederne i de fuldt digitale planer. Afrapportering og indstilling om en eventuel landsdækkende løsning Udarbejdelse af digital vejledning for digitale lokalplaner Testen blandt de udvalgte kommuner skal danne baggrund for en vurdering af mulighederne for en landsdækkende løsning. Endvidere skal beskrives hvilke krav eksterne systemer (fx kommunernes sagsbehandlingssystemer) skal leve op til for at kunne trække de fuldt digitale lokalplaner fra PlansystemDK. Afrapporteringen skal endvidere indeholde en redegørelse for mulighederne for at projektets løsning kan genanvendes i forhold til, hvordan kommuneplaner og sektorplaner på teknik- og miljøområdet generelt kan digitaliseres Der udarbejdes en digital vejledning med lovmedholdelige og læsevenlige fraser. I pilotprojektet forbedres den digitale adgang til NST s nuværende lokalplanvejledninger og der udarbejdes en opgraderingsplan, herunder en beskrivelse af behovet for lovmedholdelige frase-tekster. Samtidig skal der sikres en nem og let forståelig adgang til gode eksempler på planer fra PlansystemDK målrettet den type plan, som kommunen skal udarbejde Kriterier for overdragelse fra projekt til forretning [Opstil konkrete kriterier som projektet skal overholde før leverancerne kan overtages af forretningen og gevinstrealiseringen påbegyndes. Anfør ansvarlige modtagere samt ansvarlig for overdragelsesprocessen. Der kan være tale om kvalitative eller kvantitative krav (fx at en række tests er bestået eller at krav til teknisk idriftsættelse er indfriet.)] Overtagelseskriterium Beskrivelse Overdrages til Ansvar for overdragelse Pilotprojektet er Afrapportering med tilhørende Styregruppen Projektleder gennemført med test i 3-5 Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 10

11 kommuner De udviklede moduler er implementeret og testede i PlansystemDK- test. De udviklede moduler, der kan installeres hos kommuner eller andre eksterne, er testede. Datamodel er defineret og foreligger i en pilotprojektversion. indstilling og business case Moduler i form af kildekoder PlansystemDK, NST Projektleder Moduler i form af kildekoder KL og NST Projektleder Beskreven datamodel PlansystemDK, NST Projektleder 6. Projektets fremgangsmåde 6.1. Processer for udvikling og levering af produkterne [Beskriv hvordan projektet vil blive gennemført, og hvordan produkterne vil blive produceret. Fx egenudvikling eller udbud, i moduler i et iterativt forløb eller samlet løsning på én gang. Beskriv overordnet strategi for f.eks.: Den grundlæggende datamodel for digitale lokalplaner udvikles af planlæggere i kommuner og stat i en projektgruppe. Der tilknyttes en konsulent. Moduler og snitflader til ind- og udlæsning af planer og specifikke planbestemmelser udarbejdes af konsulent. 3-5 kommuner og NST vil teste systemet muligheder for at indberette og efterfølgende udtrække digitale planer og specifikke planbestemmelser. Implementeringen sker i PlansystemDK s testsystem. Afrapportering og evt. indstilling om implementering af en landsdækkende løsning udarbejdes af projektdeltagere fra kommuner og stat. Digital vejledning vedrørende lokalplaner udarbejdes af NST i samarbejde udvalgte kommuner Faseopdeling af projektet [Beskriv de projektfaser, herunder også ledelsesfaser, der anvendes i projektet. Bemærk at den overordnede fasemodel er obligatorisk. Begrund den konkrete opdeling i hovedfaser og ledelsesfaser i projektet. Beskriv hvilke ledelses- og specialistprodukter, der leveres i de enkelte faser. Indsæt en illustration af den valgte faseopdeling af projektet (herunder ledelsesfaser).] År Kvartal Vurdering af hidtidige digitale tilgange til lokalplaner Datamodel for digitale lokalplaner samt valg af udvekslingsformat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 11

12 Udvikling af testmoduler til registrering af planer i XML samt udtræk af og præsentation af planer. Test (pilotprojekt) i udvalgte kommuner Afrapportering og indstilling om landsdækkende løsning. Udarbejdelse af digital vejledning for digitale lokalplaner 6.3. Hovedtidsplan fordelt på faser [Udfyld tabellen. Milepæle i projektinitieringsdokumentet er overordnede milepæle til brug for styregruppens overordnede styring af projektet. NB! Der kan være flere milepæle for hver fase] Projektets faser Fasens start og slut Milepæle Dato Anskaffelse [indsæt datoer] [Indsæt milepæl] [Indsæt dato på milepælene] Vurdering af hidtidige digitale tilgange til lokalplaner 15. maj 2012 til 30.juni 2012 Datamodel 15. maj 2012 til 31. december Testmoduler 1. juli 2012 til 31. december 2012 Test 1. oktober 2012 til 31. december 2012 Afrapportering og indstilling 1. januar 2012 til 31. marts 2012 Rapportering muligheder eksisterende løsninger om i Udkast til brud for udvikling Revideret model på baggrund af test mm. Første version at testmoduler Revicerede testmoduler Tilbagemeldinger om testforløb og erfaringer Udkast afrapportering høring Vejledning 15. maj 2012 Første udkast til opdatering af hjemmeside til i 30. juni august december september december november december februar oktober Projektets risici 7.1. Projektets risikostyring Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 12

13 [Beskriv den risikostyring der vil blive anvendt i projektet herunder hvordan og hvor ofte der følges op på risici.] 7.2. Projektets vigtigste risici [Udfyld tabellen ud fra den samlede risikoanalyse. Herefter overføres risici til business casen]. Risiko id Indhold Risikoværdi (S*K) Status Projektet vil forventeligt møde lokal modstand, fra nogle sider, på grund af frygten for tab af råderum og planfaglighed. Dette skal ses på baggrund af, at kommunerne i knap 50 år har udarbejdet lokalplaner inden for en juridisk procesramme. Det har betydet, at kommunerne har haft stor lokal frihed til at tilrettelægge og udfylde rammerne for lokalplanlægningen. Det betyder samtidig, at der i kommunerne er udviklet et stort lokalt ejerskab til lokalplanarbejdet. Risikoen søges minimeret gennem den robuste organisering, hvor planlæggere fra både kommunerne og Naturstyrelsen deltager. Det er som nævnt vigtigt, at planlæggere står bag vurderinger af, om projektet kan udrulles på landsplan. Projektet indeholder en teknisk kompleksitet, som er svært på forhånd at overskue fuldt ud. Der er på nogle områder tale om afprøvning af nye teknologiske muligheder, hvilket i andre IT-projekter har givet uforudsete udgifter. Denne risiko søges minimeret dels gennem at projektet i første omgang gennemføres som et pilotprojekt i udvalgte kommuner, dels gennem den angivne faseopdeling, hvor resultaterne evalueres løbende. Der en risiko for, at kommunerne (i begyndelsen) finder det uoverskueligt og besværligt at benytte et nyt værktøj i udarbejdelsen af digitale planer (fx i XMLformatet). En risiko der formentlig vil aftage efterhånden som værdien og synligheden af de nye muligheder med fuldt digitale planer slår igennem. Risikoen søges minimeret gennem involvering af kommuner i projektet samt information til alle Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 13

14 kommuner. 8. Kvalitetsstyring [Udfyld skemaet med de overordnede kvalitetsstyringsaktiviteter fra kvalitetsplanens afsnit 3] Produkt Kvalitetsaktivitet Formål med kvalitetsaktivitet Vurdering af hidtidige digitale tilgange til lokalplaner samt udvikling af testmoduler Datamodel Inddragelse af konsulenter og personer fra kommuner og stat som har planfaglig og teknisk ekspertise Inddragelse af personer med planfaglig ekspertise Sikre at kvaliteten af de udviklede moduler er i orden. Sikre genanvendelse af offentligt ejede moduler og delmoduler. Sikre at modulernes funktion er forståelig for planfaglige personer. Sikre at datamodellen lever op til planlægernes behov. Test Inddragelse af 3-5 testkommuner Sikre at modulerne testes på rigtige data i virkeligheden Vejledning Inddragelse af planfaglige eksperter. Sikre at vejledningen lever op til planlægernes behov. 9. Tolerancer I dette projekt er følgende tolerancer tildelt. [Udfyld nedenstående skema med kvantitative eller kvalitative tolerancer. Såfremt der ikke opereres med tolerancer anføres det i tabellen. NB! Ingen tolerancer betyder, at alle afvigelser skal behandles af styregruppen.] Tolerance Projektudgifter Interne ressourcer Tid Kvalitet Afvigelser godkendes af: Råderum for projektleder 5%, svarende til i alt kr. 5%, svarende til i alt kr.. 5%, svarende til i alt 130 timer. Da der er er tale om et pilotprojekt kan der tillades visse manuelle delprocesser. Der skal redegøres for muligheder og udfordringer i forbindelse med at automatisere disse processer i en evt. landsdækkende løsning. Styregruppe 9.1. Rapporteringskrav Følgende rapporteringskrav er gældende for dette projekt: Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 14

15 [Udfyld nedenstående skema med de rapporteringskrav, projektet skal opfylde. Fx. krav til afrapportering til Statens it-projektråd og rapportering internt til forretningens ledelse]. Rapport Modtager Formål Frekvens Status samt endelige FODS/Sektorstyregru afrapportering ppen Løbende status Løbende status og indstilling om tiltag Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi, v. KL Projektstyregruppen Sikre orientering og opbakning i sektorstyregruppen Sikre ophæng i bagland samt overensstemmelse med kommunernes strategi Sikre styregruppens retninger Hvert møde i Sektorstyregruppen (formentlig kun møde hvert kvartal) Hvert kvartal Styregruppemøde ca. hver 2. måned (efter behov) 10. Projektets afgrænsninger og afhængigheder Afgrænsning [Indsæt i tabellen en beskrivelse af projektets afgrænsning, dvs. hvad projektet IKKE indeholder, men som omverdenen kunne opfatte som en naturlig del af projektet.] Afgrænsning Beskrivelse af afgrænsning Begrundelse for afgrænsning Sagsbehandlingssystemer i kommunerne og staten er ikke omfattet af projektet. Projektet indeholder ikke udvikling af værktøjer og IT-systemer til brug for udarbejdelsen af lokalplaner eller til udtræk af planbestemmelser fra PlansystemDK. De enkelte kommuners og de enkelte statsinstitutioners sagsbehandlersystemer er meget forskellige. Det må anses for et større, selvstændigt projekt at standardisere sådanne systemer Projektets afhængigheder [Opsummer kort projektets væsentligste interne og eksterne afhængigheder (fx til andre it-systemer, processer, projekter mv.). Anfør her hvis projektet er en del af et program] Afhængighed FODS fællesoffentlig governance. De planansvarlige myndigheder Kort beskrivelse af afhængighed En handlekraftig governance er nødvendig for at sikre aftaler og standarder. Myndighedernes villighed til at følge Projektejer/ systemejer Thomas Kjellberg Christensen, NST Håndtering af afhængighed Projektet skal sikre løbende forståelse i sektorstyregruppen for nødvendigheden af de foreslåede løsninger. Thomas Kjellberg Via sektorstyregruppen Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 15

16 PlansystemDK den fastlagte datamodel og til at implementere systemer, der gør brug af de fuldt digitale planer. Pilotprojektet implementeres PlansystemDK s testmiljø. i Christensen, NST skal aftaler og standarder meldes ud til de implicerede myndigheders ledelser og organisationer. Thomas Kjellberg Christensen, NST NST s ansvarlige for PlansystemDK er deltagere i projektet. 11. Organisering Systemejer Systemejer Miljøministeriet Enhed Naturstyrelsen Projektorganisation [Beskriv kort organiseringen af projektet (fx ved et organisationsdiagram) som minimum for den kommende fase.] Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 16

17 Organisering 8.2 Digitalt overblik over planer Sektorstyregruppe FODS KMS, Formand KL, NST, MST, DR Projektstyregruppe Projektstyregruppeformand: Pia Færch, KL Projektejer: Thomas Kjellberg Christensen (NST) Sanne Kjær (NST, TP), Berit Mathiesen (KL), [Christina Føns (KL)], Tina Wallin Jensen Aalborg Kommune, Projektleder: Henrik Larsen (NST, ITD), FODS 8-koordinator Margit Düring (NST, ITD) Projektleder Henrik Larsen (NST, ITD) Referencegruppe NN (NST) Henrik Jensen, Silkeborg Ole Bech Andersen, Esbjerg Lars Buksti, Vejle Anne Smidt Andersen, Århus Kristian Holm Jakobsen, Sønderborg Mads Kronbo Hermansen, Rudersdal Peter Bagge (rep. KTC), Esbjerg Vibeke Meyling, Byplanlab Eva-Louisa Wenzel, Lyngby_Taarbæk. Projektgruppe NN (NST) Berit Mathiesen (KL) Kommuner: Benny Kaas, Horsens Mette Engel, Høje-Taastrup Alla Friberg, Høje-Taastrup Anders Christiansen, Gladsaxe Peter Seerup, Aalborg Lene Mortensen, Frederikshavn Styregruppe [Beskriv sammensætningen af styregruppen, herunder styregruppeformand/projektejer, seniorbruger(e) og seniorleverandør(er). For hver rolle skal angives navn og titel på den pågældende. Hvis der tilføjes yderligere roller, skal de så vidt muligt vælges ud fra rollebeskrivelsen. Angiv med * hvem der er ansvarlig for realisering af gevinster. Såfremt de tre standardroller i tabellen ikke udfyldes i styregruppen gives en begrundelse herfor.] Rolle Navn Titel Styregruppeformand/ projektejer Pia Færch Vicekontorchef Projektejer Thomas Kjellberg Christensen, NST Kontorchef Seniorbruger Tina Wallin Jensen Aalborg Kommune Seniorbruger Sanne Kjær, NST Kontorchef Tværgående Planlægning Koordinator Margit Dühring, NST Specialkonsulent Projektleder Henrik Larsen, NST Chefkonsulent Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 17

18 Yderligere roller tilføjes Seniorbruger Berit Mathiesen, KL Konsulent Projektleder [Angiv projektlederens navn og beskriv kort vedkommendes erfaring og kompetence i relation til projektet.] Rolle Navn Relevant erfaring og evt. certificering Projektleder Henrik Larsen Deltagelse og projektleder i en række andre IT- projekter med relation til planområdet, herunder PlansystemDK, DAI m.fl Øvrige roller og bemanding [List de øvrige projektroller, som tænkes anvendt i projektet. Rollerne skal så vidt muligt vælges ud rollebeskrivelsen.] Rolle Projektcontroller Kontraktspecialist Navn Jesper Colborg Jensen, NST (økonomiafdeling) Lars Hald, NST (MUR) Udførende: Henrik Larsen (Projektleder), NST NN, NST Berit Mathiesen, KL Benny Kaas, Horsens Mette Engel, Høje Tåstrup Ulla Friberg, Høje Tåstrup Anders Christiansen, Gladsaxe Peter Seerup, Aalborg Referencegruppe: NN, NST - Planmedarbejder Henrik Jensen, Silkeborg Ole Bech Andersen, Esbjerg Lars Buksti, Vejle Anne Smidt Andersen, Århus Kristian Holm Jakobsen, Sønderborg Mads Kronbo Hermansen, Rudersdal Peter Bagge (rep. KTC), Esbjerg Vibeke Meyling, Byplanlab Eva-Louisa Wenzel, Lyngby_Taarbæk Allokering fordelt på roller <valgfri> Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 18

19 Rolle Allokeringsbehov i projektperioden Fra dato til dato Forretningsenhed Navn 12. Interessent- og aktørhåndtering [Nævn de 3-5 vigtigste interessenter, og begrund hvorfor de er vigtige for projektet. Aktiviteter til håndtering af interessenter og aktører bør indgå i projektets samlede tids- og aktivitetsplan samt i kommunikationsplanen. Henvis i øvrigt til evt. vedlagte interessentanalyse.] Vigtigste interessenter Rolle i projekter Obligatorisk samarbejdspart Håndteres ved Staten Projektejer Ja Indgår i styre- og projekgruppe KL Partner Ja Indgår i styre- og projekgruppe Kommunerne Partner Ja Indgår i styre- og projekgruppe og referencegruppe DR Partner Ja Informeres på det med DR aftalte niveau Øvrige Reference Nej Referencegruppe 13. Kommunikation og hovedbudskaber 13.1 Hovedbudskaber [Beskriv de vigtigste budskaber der skal kommunikeres.] Hovebudskaberne er, at fuldt digitale planer: - skaber mulighed for direkte adgang til specifikke planbestemmelser - forbedrer oversigten over planbestemmelser på tværs af kommuner - giver mulighed for at indarbejde planbestemmelser i diverse selvbetjeningsløsninger - forbedrer kvaliteten af planerne 13.2 Kommunikationsaktiviteter [Beskriv kort de vigtigste kommunikationsaktiviteter forbundet med projektet og/eller henvis til kommunikationsplan, hvis en sådan er udarbejdet.] Kommunikationen sker via KL og MIM s gængse kanaler til kommuner og styrelser / enheder. Afsluttende omtale af projektresultater i Danske Kommuner, Teknik og Miljø, Byplannyt, andre planfagblade og på Miljøministeriets hjemmeside Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 19

20 14. Projektets anvendelse af de 5 overordnede principper for de statslige itprojekter [Beskriv i tabellen, hvordan projektet operationaliserer de 5 principper for gennemførsel af it-projekter i staten.] Princip 1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning. 2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst mulige omfang. 3. Kun projekter med klart beskrevne projektudgifter, gevinster og effekter bør gennemføres. 4. Projekterne skal opdeles i mindre og selvstændigt værdiskabende dele, som besluttes og gennemføres uafhængigt af hinanden 5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau Udmøntning i dette projekt Projektet baseres på kendte teknologier og formater. Der er dog tale om ny tænkning i måden disse anvendes og sammensætte på, blandt andet ved at bestemte elementer (fx specifikke planbestemmelser) af juridisk gældende dokumenter kan trækkes online fra et fælles system (PlansystemDK). PlansystemDK danner basis for systemet, og det vurderes om moduler i udvalgte kommuners systemer kan genanvendes helt eller delvist. [Afventer business case] Etableringen af de digitale vejledninger i lokalplanlægning, som er et delmål i projektet, vil kunne benyttes og gøre gavn uanset udfaldet af pilotprojektet, og dermed uanset om de fuldt digitale planer implementeres på landsplan. Projektet gennemføres med de af statens IT-projektråds anbefalede skabeloner og vejledninger både med hensyn til metoder og ressourcer. 15. Bilag [indsæt evt. flere] Projektinitieringsdokument Den fællesstatslige it-projektmodel 20

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID)

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID) AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø (PID) [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Stamdata... 3 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

Digital forvaltning ret og vrang

Digital forvaltning ret og vrang Digital forvaltning ret og vrang Line Hvingel, Landinspektør, ph.d. Projektleder i team By- og trafikplanlægning 1 2 NOVEMBER 2015 Digital forvaltning ret og vrang Hvorfor 'ret og vrang'? Miljøportalen

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

[PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL]

[PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL] Business Case for [PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL] [Evt. projektets motto] Projektejer: Navn Titel Enhed Projektleder: Navn Titel Enhed Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

PLANER OG PROCESSER. Planer og processer En status v/berit Mathiesen, Chefkonsulent, KL

PLANER OG PROCESSER. Planer og processer En status v/berit Mathiesen, Chefkonsulent, KL PLANER OG PROCESSER Natur og Miljø 2016 - Delmøde J2 Planer og processer En status v/berit Mathiesen, Chefkonsulent, KL Fælles lokalplanstruktur på tværs af kommuner erfaringer fra 7 kommune samarbejdet

Læs mere

INTERESSENTHÅNDTERING

INTERESSENTHÅNDTERING AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til interessenthåndtering... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

ÆNDRINGSANMODNING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til ændringsanmodninger... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2

Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Retningslinjer ved indberetning til PlansystemDK - Korrekt registrering af planer omfattet af PlanDK2 Dette dokument er lavet på baggrund af række tvivlspørgsmål i forhold til korrekt registrering af planer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE)

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Digitalisering Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Karin Dahlgren Projektkoordinator kdl@mst.dk Thomas Ravn Projektleder thrav@mst.dk Miljøstyrelsen maj 2013 Overblik over præsentationen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Arkitektur i projekter

Arkitektur i projekter lederdag i staten, Eigtveds Pakhus, den 3. oktober 2013 Hvad betyder det, at vi kan indarbejde it-arkitektur i vores projekter tidligt, og hvordan kan vi gøre det?, enterprise arkitekt, Dagsorden Præsentation

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel December 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 6 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 8 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd)

VITAS. 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd) VITAS 15. september 2015 Jobcenterchefmøde (AMK Syd) 3. november 2015 Lovgrundlaget At gennemføre kontanthjælps- og beskæftigelsesreformens krav om at der oprettes en landsdækkende digital løsning til

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER Anne Marie Carstens, chefkonsulent og Morten Steffensen, specialkonsulent, Kontor for teknik og miljø Agenda Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi v/ Anne Marie

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Fastlæggelse af rammer og principper for økonomisk styringsmodel Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Projektinitieringsdokument 1 Dokumentkontrol 3 1.1 Revisionshistorik 3

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere