Håndbog til projektledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til projektledelse"

Transkript

1 Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent Tlf.: Mads Ballegaard Konsulent Tlf.: Produceret af Håndbog til projektledelse

2 Indhold Forord Projektorganisation og rollefordeling....4 Projektets faser Forberedelsesfasen Planlægningsfasen Gennemførelsesfasen Evaluerings- og sfasen Ordbog Mål Det konkrete produkt, som projektet skal levere, og som projektleder og projektejer er ansvarlige for. Når projektets mål er leveret, er arbejdet i projektet færdigt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at projektets formål også er opnået. Projektkontrakt Plan for fremgangsmåde, milepæle, projektorganisation, bemanding og overslag på ressourceforbrug. Projektorganisation Når en opgave løses som et projekt, etableres en projektorganisation. Projektorganisationen er midlertidig, og sammensætningen vil ofte ændre sig undervejs i projektet. Ressourcevurdering En vurdering af hvor mange ressourcer der skal bruges på at gennemføre projektet. Ofte vil det være en vurdering af hvor mange arbejdstimer, der skal bruges i projektet. Risikoanalyse Bidrager til at identificere, prioritere og minimere risici, der kan opstå i forbindelse med projektet. Succeskriterier Beskriver den målbare effekt, som skal opnås med projektet. Succeskriterier er således indikatorer på, hvornår projektets formål er opnået. Et succeskriterium skal være SMART Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk og Tidsfastsat. Tidsplan En oversigt over de aktiviteter, som projektet omfatter. Et redskab der bruges til at styre tiden i et projekt. *Kilde: Attrup og Olsson (2008) samt egen tilvirkning. 15

3 Ordbog Bemandingsaftale Aftale mellem projektleder og driftleder, der angiver, hvilken medarbejder der afgives til projektgruppen, hvor mange arbejdstimer det drejer sig om og hvornår det skal ske. Bemandingsplan Oversigtsplan for hvilke personer der er behov for i projektgruppen, i hvor mange timer og hvornår. Beslutningsgrundlag for projekter Et dokument der bidrager til at vurdere, om et givent projekt skal igangsættes. Driftsleder En leder i driftsorganisationen. Fasemodel Fasemodellen beskriver faserne i et projekt. Modellen skal anvendes som struktur for projektets gennemførelse. Formål Den effekt, som projektet skal have i projektets omverden, eksempelvis i resten af organisationen eller hos brugerne. Formålet er dermed årsagen til, at projektet iværksættes. En effekt opstår ikke nødvendigvis umiddelbart i forbindelse med projektets, men kan godt slå igennem senere. Interessentanalyse En analyse der giver et overblik over personer, som bliver berørt i projektforløbet og/ eller bliver berørt af resultatet. Analysen gør det muligt at igangsætte tiltag til en hensigtsmæssig håndtering af disse interessenter. Kommunikationsplan Et værktøj til at håndtere formidlingen i projektet, så det giver mening for modtageren. Kommunikationsplanen udarbejdes i forlængelse af interessentanalysen og risikoanalysen, og der skal opdateres løbende. Milepæl Et resultat til et fastlagt tidspunkt. At arbejde med milepæle vil sige at fokusere på resultatet frem for på midlerne. Resultatet kan eksempelvis være en rapport, en beslutning, en brugeraccept, en godkendelse. Milepælsplan Et værktøj der deler projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de resultater, som skal nås i forløbet, er formuleret entydigt og kan kommunikeres til andre. Forord Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at projekter gennemføres, så projektets mål nås, så resultatet kan implementeres og med optimal ressourceanvendelse. Formålet er også at give et fælles grundlag og sprog for at gennemføre projekter i Ikast- Brande Kommune. Fokus i håndbogen er på samarbejdet mellem projektleder og styregruppe. Der er således mindre fokus på samarbejdet mellem projektleder og projektgruppe eller referencegruppe. Håndbogen beskriver standarder for rollefordeling, faser, skabeloner og begreber for projekter. Det er obligatorisk at anvende håndbogen, hvis projektet er igangsat i administrationen. Til projektlederen Nogle af standarderne er obligatoriske. Andre standarder har karakter af anbefalinger. Hvis du vælger ikke at følge disse, bør du overveje hvorfor og eventuelt drøfte dette med projektejeren. Håndbogen er holdt i forholdsvis kort form. Den kan hverken erstatte din viden om og erfaring med projektledelse eller din sunde fornuft. Der er udarbejdet standardskabeloner til alle de værktøjer, der nævnes i denne håndbog, for eksempel interessentanalyse, milepælsplan m.fl. Skabelonerne finder du på kommunens intranet eller på ved at søge på projektmodel. Til projektlederen og projektejeren I afsnittet Projektorganisation og rollefordeling angiver håndbogen, hvorledes rollefordelingen i projekter i Ikast-Brande Kommune bør være. Herunder projektlederens og projektejerens roller. Som projektleder og projektejer bør I så snart samarbejdet indledes sammen forholde jer til disse anbefalinger om rollefordelingen. Hvad forstår vi ved et projekt i Ikast-Brande Kommune? Et projekt: skaber noget nyt. Det nye er fastsat i beskrivelsen af projektets mål er afgrænset i tid og økonomi - projektet holder op, når det nye er skabt er omfattende og komplekst er typisk: - Tværfagligt og/eller - Strategisk vigtigt Venlig hilsen Direktionen 14 3

4 Projektorganisation og rollefordeling Når en opgave løses som et projekt, etableres en projektorganisation. En projektorganisation er kendetegnet ved, at den er midlertidig, og at sammensætningen ofte vil ændre sig undervejs i projektet. På de næste sider kan du læse mere om projektorganisation og rollefordeling i et projekt. Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og Evaluering og Mål med sfasen: Overdragelse af projektets resultat til driften Evaluering med henblik på læring i forhold til fremtidige projekter Foreløbig effektvurdering Officiel nedlukning af projektet Obligatorisk: Styregruppen har konstateret, at projektets mål er nået Styregruppen har sikret, at der vil ske evaluering af projektets formål, jf. succeskriterierne i projektkontrakten, og der er udpeget en ansvarlig for dette Projektets resultat er overdraget til driften, og projektorganisationen er opløst Kort præsentation af erfaring med projektet opdateres på kommunens intranet Projektorganisation (Mikkelsen og Riis, 2007) Projektejer Projektejer er ofte den person, der bestiller projektet. For at sikre en entydig ledelsesmæssig forankring, skal der altid være en projektejer i et projekt. Anbefalinger Projektleder gennemfører evaluering med projektgruppen og eventuelt andre parter. Fokuser på: Hvad gik godt, hvad gik mindre godt, hvad kan vi lære af dette, og hvad er de væsentlige erfaringer? Fokuser på samarbejde i projektgruppen, samarbejde med andre parter, projektledelsen, fasernes forløb, projektets leverede resultater og forankring af projektets resultater Udfyld eventuelt evalueringsskabelonen Ved af fase Afsluttende møde i styregruppen hvor projektet officielt nedlukkes Projektejerens rolle: Udpeger styregruppen i samarbejde med driftsorganisationen Formand for styregruppen Udpeger projektlederen Sparringspartner for projektlederen i alle faser af projektet 4 13

5 Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og Styregruppe Styregruppens medlemmer kendetegnes ved, at de har beslutningskompetence til at sikre de nødvendige ressourcer til at gennemføre projekter og/eller skal bruge projektets resultater. Gennemførelsesfasen Mål med gennemførelsesfasen: At projektets mål (dvs. de konkrete produkter som projektet skal levere) er nået At projektets mål er nået indenfor deadline og de ressourcemæssige rammer Obligatorisk: Ved væsentlige ændringer i projektets rammer (dvs. i formål, mål, ressourcebehov, deadlines for projektleverancer) skal Projektkontrakt og eventuelt Beslutningsgrundlag for projekt revideres og godkendes af styregruppen Opdater Bemandingsplan og Bemandingsaftaler i takt med at projektet skrider frem Anbefalinger: Løbende opfølgning på, og eventuel justering af Milepælsplan Opdel eventuelt gennemførelsesfasen i flere faser Revider Tidsplan og Kommunikationsplan efter behov Ved ændringer i projektet udarbejdes ny Interessentanalyse og Risikoanalyse Løbende møder med styregruppe Afprøv leverancerne på projektets målgruppe Ved af fase Styregruppemøde: Træf beslutning om projektet - Igangsætte næste fase? - Er der behov for at gentage gennemførelsesfasen? - Eller skal projektet lukkes ned? Find skabelon til opdeling i flere faser samt andre skabeloner og ordbog på intranettet eller på - søg på projektmodel 12 Af hensyn til en smidig og enkelt beslutningsgang er det vigtigt at have få styregruppemedlemmer men på et så højt ledelsesplan som muligt. I små projekter kan man overveje, om det overhovedet er nødvendigt at danne en styregruppe. Projektlederen deltager på styregruppemøder og er ansvarlig for mødeindkaldelser. Styregruppens rolle (dermed også projektejers): Godkender Beslutningsgrundlag for projekter og Projektkontrakt Træffer overordnede beslutninger om og godkender større ændringer undervejs i projektet Sikrer at de nødvendige ressourcer (økonomisk og/eller arbejdstimer) er til rådighed Godkender faseovergange i projektet Sikrer overdragelsen til drift i samarbejde med projektlederen Baner vej og er ambassadør for projektet i den øvrige organisation og overfor interessenter Sikrer at projektet har værdi for organisationen som helhed og er i tråd med overordnede strategier Udpeger projektgruppen i samarbejde med projektlederen Projektleder Projektejer udpeger projektlederen så hurtigt som muligt helst i begyndelsen af forberedelsesfasen. Projektejer skal ved udpegning af projektlederen tage højde for, at vedkommende har den nødvendige erfaring med projektledelse. Det er også væsentligt, at projektleder besidder de sociale og faglige kompetencer, der er relevante for det pågældende projekt. Projektleder refererer direkte til projektejer. Det er et fælles ansvar, at projektejer og projektleder får afstemt forventningerne til deres samarbejde. Projektlederens rolle: Har ret og pligt til at lede og fordele arbejdet i projektet indenfor de rammer, der er udstukket i Projektkontrakten og Bemandingsaftalen Leder projektet og projektgruppen gennem alle faser Ansvarlig for, at projektets mål opfyldes inden for de rammer, styregruppen har besluttet Sikrer overdragelsen til drift i samarbejde med styregruppen Har løbende kontakt med projektejer og rapporterer til styregruppen om projektets fremdrift Involverer og synliggør samt skaber engagement og ejerskab for projektet overfor projektgruppen og projektets interessenter 5

6 Projektgruppe Projektlederen udpeger i samarbejde med styregruppen og eventuelle driftsledere projektgruppen. For at sikre ejerskab og viden til projektet er det en god ide at udpege projektgruppen så tidlig som muligt. Gruppen sammensættes, så der indgår personer med kvalifikationer, som er nødvendige og væsentlige for at gennmføre projektet. Projektgruppens rolle: Udfører arbejdet i projektet Sikrer projektets fremdrift sammen med projektlederen Referencegrupper Formålet med at nedsætte en eller flere referencegrupper er både at involvere interessenter for at sikre ejerskab samt at få tilført viden og erfaringer, der bidrager til at kvalificere projektet. Projektlederen udpeger i samarbejde med styregruppen referencegruppen. Interessentanalysen bidrager til at identificere, hvem der skal sidde i referencegruppen. Hvornår referencegruppen skal udpeges afhænger af, hvad der giver mening for det enkelte projekt. Referencegruppen har ikke beslutningskompetence, men gruppens input skal bidrage til at træffe kvalificerede beslutninger i projektet. Referencegruppens rolle: Bidrager med viden og erfaringer Kommer med input til projektets resultater Ambassadør for projektet En referencegruppe kan også være en uformel gruppe, der mødes ad hoc med projektlederen for sparring. Projektkontrakt Projektkontrakt Dato og versionsnr.: Projektejer: Projekt: Projektleder: Hvad er projektets baggrund og idé? Henvis til eller kopier fra Beslutningsgrundlag for projekt (med angivelse af beslutningsgrundlagets versionsnummer). Projektets formål og tilknyttede succeskriterier Angiv også hvorledes succeskriterierne skal vurderes. Projektets mål Angiv også hvorledes det skal vurderes om projektets mål er opnået. Tidsplan for målopfyldelse Angiv hvornår målene skal være indfriet. Angiv hvornår succeskriterierne skal vurderes. Fremgangsmåde Evt. uddybende beskrivelse i forhold til Beslutningsgrundlag for projekt. Projektets omkostninger Henvis til eller kopier fra Beslutningsgrundlag for projekt (med angivelse af beslutningsgrundlagets versionsnummer). Projektets organisation Angivelse af medlemmer af styregruppe, projektgruppe og referencegruppe. Anvend evt. skabelon til grafisk overblik over organisation. Se projekthåndbogens ordbog for en forklaring af følgende begreber: Beslutningsgrundlag for projekter, formål, succeskriterier, mål og projektorganisation. Find skabeloner til Projektkontrakt, Interessentanalyse, Milepælsplan, Bemandingsplan, Bemandingsaftale, Kommunikationsplan og Risikoanalyse på intranettet eller på - søg på projektmodel. 11

7 Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og Projektets faser På de næste sider kan du læse mere om faserne i et projekt. Til hver fase er knyttet en række standarder. Planlægningsfase Mål med planlægningsfasen: Kan projektet lade sig gøre? Er der stadig sammenhæng mellem forventet resultat af projektet og omkostninger? Sikre grundlaget så arbejdet kan igangsættes Obligatorisk (Projektleders ansvar i samarbejde med projektgruppen): Bemandingsplan udarbejdes i tæt sammenspil mellem projektleder, styregruppe og de driftsledere, der leverer økonomi og medarbejdere Bemandingsplan og Bemandingsaftale laves som minimum for første del af gennemførelsesfasen Interessentanalyse Projektkontrakt. Skabelonen skal anvendes Når der udarbejdet en projektkontrakt, skal projektet kort præsenteres på kommunens intranet. Se skabelon Anbefalinger: Milepælsplan for hele projektet, herunder forventet stidspunkt for projektet Detaljeret tidsplan for den første del af gennemførelsesfasen Kommunikationsplan (eventuelt integreret med tidsplan) Styregruppen vurderer en eller flere gange i fasen værditilførelse vs. omkostninger, i takt med at projektgruppen beskriver fremgangsmåde og ressourceestimat mere udførligt. Hermed stoppes ikke rentable projekter tidligt: - Beslutningsgrundlag for projekt opdateres - Risikoanalyse Det er ikke sikkert, at dit aktuelle projekt kan gennemføres stringent efter denne fasemodel. Det kan være hensigtsmæssigt at vende tilbage til nogle faser flere gange eller/og sammenblande faser. Obligatorisk: Fasemodellen skal anvendes som struktur for projektets gennemførelse Alternativt skal der anvendes en anden alment anerkendt fasemodel. Dette skal i så fald drøftes med styregruppen. Skabelonerne Beslutningsgrundlag for projekt og Projektkontrakt skal udfyldes under alle omstændigheder Styregruppen skal som minimum mødes ved hver faseovergang Anbefalinger Ved overgangen fra en fase til en anden afholdes et styregruppemøde, hvor der tages stilling til følgende. Strategitjek: - Forventes projektet at kunne leve op til mål og formål? - Skaber formål og mål (stadig) værdi i forhold til strategien? - Står det (stadig) mål med omkostningerne? Milepælsplan for næste fase: - Hvad skal være på plads inden overgang til den næste fase? Hvordan vurderes projektet i forhold til de væsentligste interessenter? Fasemodel: Ved af fase Styregruppemøde: Vurder og godkend Projektkontrakt på baggrund af målene med planlægningsfasen. Træf beslutning: - Igangsætte næste fase? - Er der behov for yderligere planlægning? - Skal projektet lukkes ned? Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og 10 7

8 Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og Beslutningsgrundlag for projekt Beslutningsgrundlag for projekt Forberedelsesfasen Mål med Forberedelsesfasen Grundlag for at træffe beslutning om projektet skal sættes i gang. Det vil sige: Idéen med projektet er tydelig Der er tydelig sammenhæng mellem organisationens/afdelingens strategi og formålet med projektet Vurdering af projektets værdi i forhold til strategi og projektets omkostninger Formålet med at udfylde skabelonen er at sikre et beslutningsgrundlag, så det kan vurderes om projektet bør gennemføres. Det er ikke sikkert, at det fra starten er muligt at udarbejde et klart beslutningsgrundlag. For eksempel kan det være nødvendigt at indhente mere viden. Det betyder, at Beslutningsgrundlag for projekt skal opdateres senere i forberedelsesfasen. I det hele taget kan det være nødvendigt at opdatere Beslutningsgrundlag for projekt flere gange i løbet af projektet. Dato og versionsnr.: Projektejer: Projekt: Projektleder: Hvad er projektets baggrund og idé? Hvilke forandringer skal projektet føre til? (Foreløbig beskrivelse af projektets formål) Obligatorisk: Udarbejdelse af Beslutningsgrundlag for projekt. Skabelonen skal anvendes og skal godkendes af projektejer/styregruppe eller relevant leder/chef/direktør I hvilken grad vil forandringerne sikre opfyldelse af strategiske mål? Beskriv hvilke strategiske mål (både konkrete og indirekte), og i hvilken grad projektet sikrer, at dette nås Hvem er ansvarlig for at de ønskede forandringer lykkes? (i projektfasen såvel som i driftsfasen). Anbefalinger Aftal hvem der er projektejer og hvem der er projektleder Ved af fase Styregruppemøde eller møde med anden beslutningsdygtig gruppe/enkeltperson: Vurder og godkend Beslutningsgrundlag for projekt på baggrund af målene med forberedelsesfasen Træf beslutning om projektet: - Kan det sættes i gang? - Er der behov for yderligere forberedelse? - Eller skal projektet lukkes ned? Udpeg projektejer, hvis det ikke er gjort endnu Kort beskrivelse af projektets mål og fremgangsmåde Er værdien af de forventede forandringer større end omkostningerne? Analysér og angiv et estimat for såvel værdien af forandringerne som projektomkostninger. Såfremt projektets omkostninger er vanskelige at vurdere i forberedelsesfasen, er et estimat på nytteværdien af projektet et udtryk for det maksimalt tilladte omkostningsniveau. Kilde: Løst efter Andersen (2012) samt egen tilvirkning. Find Beslutningsgrundlag-skabelonen samt andre skabeloner og ordbog på intranettet eller på - søg på projektmodel. 8 9

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

FOKUS. Projekthåndbog. Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune

FOKUS. Projekthåndbog. Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune FOKUS Projekthåndbog Hjælp til selvhjælp for projektledere, styregrupper og projektdeltagere i Gladsaxe Kommune Maj 2017 Indhold Introduktion til projektarbejdet side 3 En fælles projektmodel i Gladsaxe

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN Projektkommissorium 20. april 201 Der skal udfyldes projektkommissorium for særligt definerede projekter der gennemføres i PS. Kommissoriet udfyldes løbende i takt med at projektet bevæger sig gennem den

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Kursus i projektarbejde

Kursus i projektarbejde Kursus i projektarbejde Den 20. januar 2015 Kompendium Gentofte Hovedbibliotek Ahlmanns Allé 6 2900 Hellerup Undervisere: Karen Myhre Jensen, kmj@gentofte.dk Amalie Ørum Hansen, ahan@gentofte.dk Overblik

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

At arbejde med projekter 5. semester

At arbejde med projekter 5. semester At arbejde med projekter 5. semester Efteråret 2017 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

INTERESSENTHÅNDTERING

INTERESSENTHÅNDTERING AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Introduktion til interessenthåndtering... 2 2.1 Udarbejdelse

Læs mere

Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge

Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge SKABELON FOR MIDTVEJSEVALUERING Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge 2006 NB. Udfyldes midtvejs i projektforløbet. Spørgsmål, som er blå, skal kun udfyldes, hvis der har været

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats

Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Projektorganisering for Projekt Fælles Indsats Ledernetværk (referencegruppe) BUU/SU Styregruppe: Direktør Børn og Unge (formand) Centerchef Børn og Unge Centerchef Familie og Handicap Centerchef Sundhed

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Metodebeskrivelse for værdighedspolitikken. i Solrød Kommune. Bilag 2

Metodebeskrivelse for værdighedspolitikken. i Solrød Kommune. Bilag 2 Metodebeskrivelse for værdighedspolitikken i Solrød Kommune Bilag 2 1 Indholdsfortegnelse Værdighedsprojektet som organisatorisk forandringsprojekt... 3 Projektorganisering... 3 Styregruppens rolle...

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Hvad har vi lært? Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Tirsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Tirsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

At arbejde med projekter - modul 10

At arbejde med projekter - modul 10 At arbejde med projekter - modul 10 Forår 2013 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På modul

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Indlæg Konference om Social Innovation. Den 20. februar 2014. Chefkonsulent Jacob Dyppel, COK

Indlæg Konference om Social Innovation. Den 20. februar 2014. Chefkonsulent Jacob Dyppel, COK Indlæg Konference om Social Innovation Den 20. februar 2014 Chefkonsulent Jacob Dyppel, COK Hvad forstår vi ved innovation? Innovation er en idé, som implementeres, så den skaber merværdi i forhold til

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

Boligsocialnet. At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk

Boligsocialnet. At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk Boligsocialnet At lede på opgavens betingelser! Konsulent: Jan Kjellerup, jan@kjellerups.dk Roskilde Hvad er faglig ledelse egentlig/hvad vil det sige? Er det muligt at bedrive faglig ledelse i et felt

Læs mere

Projektbeskrivelse version 9

Projektbeskrivelse version 9 Bilag 12 Bilag til soc. udv. møde Projektbeskrivelse version 9 Projekttitel: Opgavestiller: Anledning: Fælleskommunal tandregulering Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj,

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse projektkonference 2012-24. maj Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse Marcel Bigum, Slagelse Kommune Program Oplæg 30min - Workshop 45min - Opsummering 15min Hvem er jeg

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1 Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi 2018-2023 Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 1 13-10-2017 2 Et samlet og fokuseret KU, der arbejder i samme retning Ny

Læs mere

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål:

Planstrategi 2015. Det overordnede mål kan suppleres med følgende delmål: Planstrategi 2015 Baggrund Et byråd skal i løbet af de første to år af byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen efter planlovens 23 a-e. Denne strategi kaldes en planstrategi

Læs mere

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam Projektbeskrivelse Oprettet den 8. oktober 2012 1. Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu. 3. Formål

Læs mere

Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr Politisk deltagelse JA NEJ. X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3

Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr Politisk deltagelse JA NEJ. X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3 Projekt Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr. 253-2016-1883 Politisk deltagelse JA NEJ X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3 X Godkendelsesdato (i styregruppen) 21. januar

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere