Håndbog til projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til projektledelse"

Transkript

1 Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent Tlf.: Mads Ballegaard Konsulent Tlf.: Produceret af Håndbog til projektledelse

2 Indhold Forord Projektorganisation og rollefordeling....4 Projektets faser Forberedelsesfasen Planlægningsfasen Gennemførelsesfasen Evaluerings- og sfasen Ordbog Mål Det konkrete produkt, som projektet skal levere, og som projektleder og projektejer er ansvarlige for. Når projektets mål er leveret, er arbejdet i projektet færdigt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at projektets formål også er opnået. Projektkontrakt Plan for fremgangsmåde, milepæle, projektorganisation, bemanding og overslag på ressourceforbrug. Projektorganisation Når en opgave løses som et projekt, etableres en projektorganisation. Projektorganisationen er midlertidig, og sammensætningen vil ofte ændre sig undervejs i projektet. Ressourcevurdering En vurdering af hvor mange ressourcer der skal bruges på at gennemføre projektet. Ofte vil det være en vurdering af hvor mange arbejdstimer, der skal bruges i projektet. Risikoanalyse Bidrager til at identificere, prioritere og minimere risici, der kan opstå i forbindelse med projektet. Succeskriterier Beskriver den målbare effekt, som skal opnås med projektet. Succeskriterier er således indikatorer på, hvornår projektets formål er opnået. Et succeskriterium skal være SMART Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk og Tidsfastsat. Tidsplan En oversigt over de aktiviteter, som projektet omfatter. Et redskab der bruges til at styre tiden i et projekt. *Kilde: Attrup og Olsson (2008) samt egen tilvirkning. 15

3 Ordbog Bemandingsaftale Aftale mellem projektleder og driftleder, der angiver, hvilken medarbejder der afgives til projektgruppen, hvor mange arbejdstimer det drejer sig om og hvornår det skal ske. Bemandingsplan Oversigtsplan for hvilke personer der er behov for i projektgruppen, i hvor mange timer og hvornår. Beslutningsgrundlag for projekter Et dokument der bidrager til at vurdere, om et givent projekt skal igangsættes. Driftsleder En leder i driftsorganisationen. Fasemodel Fasemodellen beskriver faserne i et projekt. Modellen skal anvendes som struktur for projektets gennemførelse. Formål Den effekt, som projektet skal have i projektets omverden, eksempelvis i resten af organisationen eller hos brugerne. Formålet er dermed årsagen til, at projektet iværksættes. En effekt opstår ikke nødvendigvis umiddelbart i forbindelse med projektets, men kan godt slå igennem senere. Interessentanalyse En analyse der giver et overblik over personer, som bliver berørt i projektforløbet og/ eller bliver berørt af resultatet. Analysen gør det muligt at igangsætte tiltag til en hensigtsmæssig håndtering af disse interessenter. Kommunikationsplan Et værktøj til at håndtere formidlingen i projektet, så det giver mening for modtageren. Kommunikationsplanen udarbejdes i forlængelse af interessentanalysen og risikoanalysen, og der skal opdateres løbende. Milepæl Et resultat til et fastlagt tidspunkt. At arbejde med milepæle vil sige at fokusere på resultatet frem for på midlerne. Resultatet kan eksempelvis være en rapport, en beslutning, en brugeraccept, en godkendelse. Milepælsplan Et værktøj der deler projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de resultater, som skal nås i forløbet, er formuleret entydigt og kan kommunikeres til andre. Forord Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at projekter gennemføres, så projektets mål nås, så resultatet kan implementeres og med optimal ressourceanvendelse. Formålet er også at give et fælles grundlag og sprog for at gennemføre projekter i Ikast- Brande Kommune. Fokus i håndbogen er på samarbejdet mellem projektleder og styregruppe. Der er således mindre fokus på samarbejdet mellem projektleder og projektgruppe eller referencegruppe. Håndbogen beskriver standarder for rollefordeling, faser, skabeloner og begreber for projekter. Det er obligatorisk at anvende håndbogen, hvis projektet er igangsat i administrationen. Til projektlederen Nogle af standarderne er obligatoriske. Andre standarder har karakter af anbefalinger. Hvis du vælger ikke at følge disse, bør du overveje hvorfor og eventuelt drøfte dette med projektejeren. Håndbogen er holdt i forholdsvis kort form. Den kan hverken erstatte din viden om og erfaring med projektledelse eller din sunde fornuft. Der er udarbejdet standardskabeloner til alle de værktøjer, der nævnes i denne håndbog, for eksempel interessentanalyse, milepælsplan m.fl. Skabelonerne finder du på kommunens intranet eller på ved at søge på projektmodel. Til projektlederen og projektejeren I afsnittet Projektorganisation og rollefordeling angiver håndbogen, hvorledes rollefordelingen i projekter i Ikast-Brande Kommune bør være. Herunder projektlederens og projektejerens roller. Som projektleder og projektejer bør I så snart samarbejdet indledes sammen forholde jer til disse anbefalinger om rollefordelingen. Hvad forstår vi ved et projekt i Ikast-Brande Kommune? Et projekt: skaber noget nyt. Det nye er fastsat i beskrivelsen af projektets mål er afgrænset i tid og økonomi - projektet holder op, når det nye er skabt er omfattende og komplekst er typisk: - Tværfagligt og/eller - Strategisk vigtigt Venlig hilsen Direktionen 14 3

4 Projektorganisation og rollefordeling Når en opgave løses som et projekt, etableres en projektorganisation. En projektorganisation er kendetegnet ved, at den er midlertidig, og at sammensætningen ofte vil ændre sig undervejs i projektet. På de næste sider kan du læse mere om projektorganisation og rollefordeling i et projekt. Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og Evaluering og Mål med sfasen: Overdragelse af projektets resultat til driften Evaluering med henblik på læring i forhold til fremtidige projekter Foreløbig effektvurdering Officiel nedlukning af projektet Obligatorisk: Styregruppen har konstateret, at projektets mål er nået Styregruppen har sikret, at der vil ske evaluering af projektets formål, jf. succeskriterierne i projektkontrakten, og der er udpeget en ansvarlig for dette Projektets resultat er overdraget til driften, og projektorganisationen er opløst Kort præsentation af erfaring med projektet opdateres på kommunens intranet Projektorganisation (Mikkelsen og Riis, 2007) Projektejer Projektejer er ofte den person, der bestiller projektet. For at sikre en entydig ledelsesmæssig forankring, skal der altid være en projektejer i et projekt. Anbefalinger Projektleder gennemfører evaluering med projektgruppen og eventuelt andre parter. Fokuser på: Hvad gik godt, hvad gik mindre godt, hvad kan vi lære af dette, og hvad er de væsentlige erfaringer? Fokuser på samarbejde i projektgruppen, samarbejde med andre parter, projektledelsen, fasernes forløb, projektets leverede resultater og forankring af projektets resultater Udfyld eventuelt evalueringsskabelonen Ved af fase Afsluttende møde i styregruppen hvor projektet officielt nedlukkes Projektejerens rolle: Udpeger styregruppen i samarbejde med driftsorganisationen Formand for styregruppen Udpeger projektlederen Sparringspartner for projektlederen i alle faser af projektet 4 13

5 Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og Styregruppe Styregruppens medlemmer kendetegnes ved, at de har beslutningskompetence til at sikre de nødvendige ressourcer til at gennemføre projekter og/eller skal bruge projektets resultater. Gennemførelsesfasen Mål med gennemførelsesfasen: At projektets mål (dvs. de konkrete produkter som projektet skal levere) er nået At projektets mål er nået indenfor deadline og de ressourcemæssige rammer Obligatorisk: Ved væsentlige ændringer i projektets rammer (dvs. i formål, mål, ressourcebehov, deadlines for projektleverancer) skal Projektkontrakt og eventuelt Beslutningsgrundlag for projekt revideres og godkendes af styregruppen Opdater Bemandingsplan og Bemandingsaftaler i takt med at projektet skrider frem Anbefalinger: Løbende opfølgning på, og eventuel justering af Milepælsplan Opdel eventuelt gennemførelsesfasen i flere faser Revider Tidsplan og Kommunikationsplan efter behov Ved ændringer i projektet udarbejdes ny Interessentanalyse og Risikoanalyse Løbende møder med styregruppe Afprøv leverancerne på projektets målgruppe Ved af fase Styregruppemøde: Træf beslutning om projektet - Igangsætte næste fase? - Er der behov for at gentage gennemførelsesfasen? - Eller skal projektet lukkes ned? Find skabelon til opdeling i flere faser samt andre skabeloner og ordbog på intranettet eller på - søg på projektmodel 12 Af hensyn til en smidig og enkelt beslutningsgang er det vigtigt at have få styregruppemedlemmer men på et så højt ledelsesplan som muligt. I små projekter kan man overveje, om det overhovedet er nødvendigt at danne en styregruppe. Projektlederen deltager på styregruppemøder og er ansvarlig for mødeindkaldelser. Styregruppens rolle (dermed også projektejers): Godkender Beslutningsgrundlag for projekter og Projektkontrakt Træffer overordnede beslutninger om og godkender større ændringer undervejs i projektet Sikrer at de nødvendige ressourcer (økonomisk og/eller arbejdstimer) er til rådighed Godkender faseovergange i projektet Sikrer overdragelsen til drift i samarbejde med projektlederen Baner vej og er ambassadør for projektet i den øvrige organisation og overfor interessenter Sikrer at projektet har værdi for organisationen som helhed og er i tråd med overordnede strategier Udpeger projektgruppen i samarbejde med projektlederen Projektleder Projektejer udpeger projektlederen så hurtigt som muligt helst i begyndelsen af forberedelsesfasen. Projektejer skal ved udpegning af projektlederen tage højde for, at vedkommende har den nødvendige erfaring med projektledelse. Det er også væsentligt, at projektleder besidder de sociale og faglige kompetencer, der er relevante for det pågældende projekt. Projektleder refererer direkte til projektejer. Det er et fælles ansvar, at projektejer og projektleder får afstemt forventningerne til deres samarbejde. Projektlederens rolle: Har ret og pligt til at lede og fordele arbejdet i projektet indenfor de rammer, der er udstukket i Projektkontrakten og Bemandingsaftalen Leder projektet og projektgruppen gennem alle faser Ansvarlig for, at projektets mål opfyldes inden for de rammer, styregruppen har besluttet Sikrer overdragelsen til drift i samarbejde med styregruppen Har løbende kontakt med projektejer og rapporterer til styregruppen om projektets fremdrift Involverer og synliggør samt skaber engagement og ejerskab for projektet overfor projektgruppen og projektets interessenter 5

6 Projektgruppe Projektlederen udpeger i samarbejde med styregruppen og eventuelle driftsledere projektgruppen. For at sikre ejerskab og viden til projektet er det en god ide at udpege projektgruppen så tidlig som muligt. Gruppen sammensættes, så der indgår personer med kvalifikationer, som er nødvendige og væsentlige for at gennmføre projektet. Projektgruppens rolle: Udfører arbejdet i projektet Sikrer projektets fremdrift sammen med projektlederen Referencegrupper Formålet med at nedsætte en eller flere referencegrupper er både at involvere interessenter for at sikre ejerskab samt at få tilført viden og erfaringer, der bidrager til at kvalificere projektet. Projektlederen udpeger i samarbejde med styregruppen referencegruppen. Interessentanalysen bidrager til at identificere, hvem der skal sidde i referencegruppen. Hvornår referencegruppen skal udpeges afhænger af, hvad der giver mening for det enkelte projekt. Referencegruppen har ikke beslutningskompetence, men gruppens input skal bidrage til at træffe kvalificerede beslutninger i projektet. Referencegruppens rolle: Bidrager med viden og erfaringer Kommer med input til projektets resultater Ambassadør for projektet En referencegruppe kan også være en uformel gruppe, der mødes ad hoc med projektlederen for sparring. Projektkontrakt Projektkontrakt Dato og versionsnr.: Projektejer: Projekt: Projektleder: Hvad er projektets baggrund og idé? Henvis til eller kopier fra Beslutningsgrundlag for projekt (med angivelse af beslutningsgrundlagets versionsnummer). Projektets formål og tilknyttede succeskriterier Angiv også hvorledes succeskriterierne skal vurderes. Projektets mål Angiv også hvorledes det skal vurderes om projektets mål er opnået. Tidsplan for målopfyldelse Angiv hvornår målene skal være indfriet. Angiv hvornår succeskriterierne skal vurderes. Fremgangsmåde Evt. uddybende beskrivelse i forhold til Beslutningsgrundlag for projekt. Projektets omkostninger Henvis til eller kopier fra Beslutningsgrundlag for projekt (med angivelse af beslutningsgrundlagets versionsnummer). Projektets organisation Angivelse af medlemmer af styregruppe, projektgruppe og referencegruppe. Anvend evt. skabelon til grafisk overblik over organisation. Se projekthåndbogens ordbog for en forklaring af følgende begreber: Beslutningsgrundlag for projekter, formål, succeskriterier, mål og projektorganisation. Find skabeloner til Projektkontrakt, Interessentanalyse, Milepælsplan, Bemandingsplan, Bemandingsaftale, Kommunikationsplan og Risikoanalyse på intranettet eller på - søg på projektmodel. 11

7 Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og Projektets faser På de næste sider kan du læse mere om faserne i et projekt. Til hver fase er knyttet en række standarder. Planlægningsfase Mål med planlægningsfasen: Kan projektet lade sig gøre? Er der stadig sammenhæng mellem forventet resultat af projektet og omkostninger? Sikre grundlaget så arbejdet kan igangsættes Obligatorisk (Projektleders ansvar i samarbejde med projektgruppen): Bemandingsplan udarbejdes i tæt sammenspil mellem projektleder, styregruppe og de driftsledere, der leverer økonomi og medarbejdere Bemandingsplan og Bemandingsaftale laves som minimum for første del af gennemførelsesfasen Interessentanalyse Projektkontrakt. Skabelonen skal anvendes Når der udarbejdet en projektkontrakt, skal projektet kort præsenteres på kommunens intranet. Se skabelon Anbefalinger: Milepælsplan for hele projektet, herunder forventet stidspunkt for projektet Detaljeret tidsplan for den første del af gennemførelsesfasen Kommunikationsplan (eventuelt integreret med tidsplan) Styregruppen vurderer en eller flere gange i fasen værditilførelse vs. omkostninger, i takt med at projektgruppen beskriver fremgangsmåde og ressourceestimat mere udførligt. Hermed stoppes ikke rentable projekter tidligt: - Beslutningsgrundlag for projekt opdateres - Risikoanalyse Det er ikke sikkert, at dit aktuelle projekt kan gennemføres stringent efter denne fasemodel. Det kan være hensigtsmæssigt at vende tilbage til nogle faser flere gange eller/og sammenblande faser. Obligatorisk: Fasemodellen skal anvendes som struktur for projektets gennemførelse Alternativt skal der anvendes en anden alment anerkendt fasemodel. Dette skal i så fald drøftes med styregruppen. Skabelonerne Beslutningsgrundlag for projekt og Projektkontrakt skal udfyldes under alle omstændigheder Styregruppen skal som minimum mødes ved hver faseovergang Anbefalinger Ved overgangen fra en fase til en anden afholdes et styregruppemøde, hvor der tages stilling til følgende. Strategitjek: - Forventes projektet at kunne leve op til mål og formål? - Skaber formål og mål (stadig) værdi i forhold til strategien? - Står det (stadig) mål med omkostningerne? Milepælsplan for næste fase: - Hvad skal være på plads inden overgang til den næste fase? Hvordan vurderes projektet i forhold til de væsentligste interessenter? Fasemodel: Ved af fase Styregruppemøde: Vurder og godkend Projektkontrakt på baggrund af målene med planlægningsfasen. Træf beslutning: - Igangsætte næste fase? - Er der behov for yderligere planlægning? - Skal projektet lukkes ned? Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og 10 7

8 Forberedelse Planlægning Gennemførelse Evaluering og Beslutningsgrundlag for projekt Beslutningsgrundlag for projekt Forberedelsesfasen Mål med Forberedelsesfasen Grundlag for at træffe beslutning om projektet skal sættes i gang. Det vil sige: Idéen med projektet er tydelig Der er tydelig sammenhæng mellem organisationens/afdelingens strategi og formålet med projektet Vurdering af projektets værdi i forhold til strategi og projektets omkostninger Formålet med at udfylde skabelonen er at sikre et beslutningsgrundlag, så det kan vurderes om projektet bør gennemføres. Det er ikke sikkert, at det fra starten er muligt at udarbejde et klart beslutningsgrundlag. For eksempel kan det være nødvendigt at indhente mere viden. Det betyder, at Beslutningsgrundlag for projekt skal opdateres senere i forberedelsesfasen. I det hele taget kan det være nødvendigt at opdatere Beslutningsgrundlag for projekt flere gange i løbet af projektet. Dato og versionsnr.: Projektejer: Projekt: Projektleder: Hvad er projektets baggrund og idé? Hvilke forandringer skal projektet føre til? (Foreløbig beskrivelse af projektets formål) Obligatorisk: Udarbejdelse af Beslutningsgrundlag for projekt. Skabelonen skal anvendes og skal godkendes af projektejer/styregruppe eller relevant leder/chef/direktør I hvilken grad vil forandringerne sikre opfyldelse af strategiske mål? Beskriv hvilke strategiske mål (både konkrete og indirekte), og i hvilken grad projektet sikrer, at dette nås Hvem er ansvarlig for at de ønskede forandringer lykkes? (i projektfasen såvel som i driftsfasen). Anbefalinger Aftal hvem der er projektejer og hvem der er projektleder Ved af fase Styregruppemøde eller møde med anden beslutningsdygtig gruppe/enkeltperson: Vurder og godkend Beslutningsgrundlag for projekt på baggrund af målene med forberedelsesfasen Træf beslutning om projektet: - Kan det sættes i gang? - Er der behov for yderligere forberedelse? - Eller skal projektet lukkes ned? Udpeg projektejer, hvis det ikke er gjort endnu Kort beskrivelse af projektets mål og fremgangsmåde Er værdien af de forventede forandringer større end omkostningerne? Analysér og angiv et estimat for såvel værdien af forandringerne som projektomkostninger. Såfremt projektets omkostninger er vanskelige at vurdere i forberedelsesfasen, er et estimat på nytteværdien af projektet et udtryk for det maksimalt tilladte omkostningsniveau. Kilde: Løst efter Andersen (2012) samt egen tilvirkning. Find Beslutningsgrundlag-skabelonen samt andre skabeloner og ordbog på intranettet eller på - søg på projektmodel. 8 9

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse projektkonference 2012-24. maj Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse Marcel Bigum, Slagelse Kommune Program Oplæg 30min - Workshop 45min - Opsummering 15min Hvem er jeg

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Bibliotekerne som læringsrum 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Dagens program Kl.8.45-9.00: Kl.9.00-10.00: Kl.10.00-11.15: Kl.11.15-12.00: Kl.12.00-13.00: Kl.13.00-13:45: Kl.13.45-14:30:

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008

PROJEKTSTYRING. FFD 3. juni 2008 PROJEKTSTYRING FFD 3. juni 2008 Janus Friis, KLEO DAGENS PROGRAM Klokken Emne 10.00 Indkredsning 10.20 Øvelse 1 10.30 Målsætning 11.00 Øvelse 2 11.30 Opsamling og motivation 12.00 Frokost 12.45 Projektlederens

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Fra ide til ansøgning Kulturdialog

Fra ide til ansøgning Kulturdialog Fra ide til ansøgning Kulturdialog v. Seniorkonsulent Anne Marie Damgård IBC ProjectManagement amd@ibc.dk www.projektledelse.net 1 Om mig IBC ProjectManagement 2006 ff Underviser på Grundlæggende, Akademi,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Projektstyring. Dag 4

Projektstyring. Dag 4 Akademifaget Projektstyring Dag 4 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Planlægning Hvis du fejler i at planlægge? - planlægger

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Projektledelse i det offentlige

Projektledelse i det offentlige Projektledelse i det offentlige Kristian B. Lauritsen, mindbiz Program Kort præsentation Indledende om landskabet og hvorfor og hvordan Mennesker og processer Lidt mere om projektfaglige emner: 1. Projekt

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 2014 Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere