Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse"

Transkript

1 Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at der er brug for en veluddannet arbejdsstyrke og et velfungerende uddannelsessystem, hvis vi skal styrke dansk økonomi, konkurrenceevne og jobskabelse. Dette skal understøttes af et velfungerende og effektivt SU-system, som samtidig sikrer, at unge har mulighed for at en uddannelse uanset opvækst, social baggrund og forældrenes økonomiske situation. Aftalen omfatter ti initiativer til reform og målretning af SU-systemet: 1. SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til studerende, der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen 2. Øgede krav i SU systemet til de studerende om fremdrift på videregående uddannelser 3. Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK) 4. Højst fem ungdomsuddannelser med SU 5. Ændret SU til hjemmeboende 6. Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere 8. Udbetaling af bonus til studerende, der bliver færdige på under normeret studietid 9. Øget støtte til befordringsgodtgørelse 10. Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N. B. Bedre rammer for en aktiv studiegennemførelse I forlængelse af aftalen i SU-forligskredsen er partierne bag universitetsloven - regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti - endvidere enige om, at der skal stilles klarere krav både til de studerende og til universiteterne for at sikre en hurtigere studiegennemførelse. En hurtigere studiegennemførelse fordrer for det første en aktiv studiekultur samt gode rammer og færrest mulige barrierer for de studerendes uddannelsesforløb. For det andet skal universiteterne sikre tilrettelæggelsen af uddannelserne sådan, at de studerendes muligheder for at gennemføre på normeret tid understøttes. Aftalen omfatter fire initiativer: 11. Fremme af en aktiv studiekultur gennem obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår samt afskaffelse af muligheden for at melde fra til de enkelte prøver 1

2 12. Etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på anden institution eller studieskift, øget brug af vinterstart samt bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser 13. Krav til universiteter om at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem mod Mulighed for at indføre en studiestartsprøve på de videregående uddannelser, som den studerende har to forsøg til at bestå Der er enighed om, at en række af de nye initiativer skal gælde for alle videregående uddannelser. Det er derfor hensigten at justere reguleringen for de øvrige videregående uddannelser tilsvarende for så vidt angår initiativerne om obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår (11), merit ved studieophold på anden institution eller studieskift (12a), øget brug af vinterstart (12c) og studiestartsprøve (14). Initiativet om større fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelser gælder desuden for de kunstneriske uddannelser. Aftalen ændrer i øvrigt ikke ved eksisterende forligskredse vedrørende de videregående uddannelser. Alle initiativer gennemføres inden for institutionernes nuværende økonomiske ramme. De administrative omkostninger ved reformen på ca. 15 mio. kr. i 2014 og ca. 20 mio. kr. i de efterfølgende år finansieres indenfor reformen. Forbedring af de offentlige finanser i 2020 Mia. kr. (2013-pl) SU begrænses til normeret tid ved studiestart mere end 2 år efter adgangsgivende Eksamen Øgede krav til studerende om fremdrift på studierne på de videregående uddannelser Nye rammer på de videregående uddannelser, der støtter en aktiv studiegennemførelse Øgede krav til universiteter om forbedringer i studietiden Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser Højst fem ungdomsuddannelser med SU Fribeløb, bonus og kilometerpenge Ændret SU til hjemmeboende Afdæmpet regulering af SU i perioden I alt 1,0 0,1 0,2-0,1 0,3 0,7 2,2 2

3 1. SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til studerende der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen De væsentligste årsager til, at danske unge afslutter deres uddannelse i en relativt høj alder sammenlignet med unge i andre lande er, at mange holder flere års pause mellem den adgangsgivende eksamen og den videregående uddannelse, og at de bruger ekstra studietid udover det, uddannelserne er normeret til. Partierne er enige om, at studerende, der starter på deres videregående uddannelser inden for 2 år efter deres adgangsgivende eksamen, kan modtage SU op til 12 måneder ud over normeret studietid. Studerende, der påbegynder deres videregående uddannelse mere end 2 år efter deres adgangsgivende eksamen, vil kun kunne modtage SU svarende til normeret studietid. Ved studieskift gives der dog også for denne gruppe mulighed for op til i alt 12 måneders ekstra SU. De studerende, der fremover alene kan få SU i normeret tid, vil samtidig få udvidet adgang til SU-lån ud over den kortere SU-periode. De nuværende regler for dispensation samt tillægsklip fastholdes for alle studerende. Der gives mulighed for dispensation til ansøgere, som af væsentlige grunde ikke har haft mulighed for at påbegynde deres videregående uddannelse senest 2 år efter adgangsgivende eksamen, herunder: 1. Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår 2. Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer 3. Adoption eller barsel 4. Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap 5. Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende 6. Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark Endelig kan der være helt særlige optagelsesforhold på enkelte uddannelser, som kan give anledning til dispensation for personer, der uforskyldt bliver ramt. Det kan være krav om en mindstealder for optagelse (politiuddannelsen) eller små uddannelser, der alene har optag hvert 2. eller 3. år. For de enkelte videregående uddannelser, hvor der ikke er et formelt optagelseskrav om en adgangsgivende eksamen, anvendes samme regel, hvis ansøgerne har gennemført en adgangsgivende eksamen. Hvis ikke, vil reglen i stedet være, at den studerende skal starte på en videregående uddannelse inden for seks år efter afslutning af folkeskolen. Reglerne træder i kraft for de studerende, der starter første gang på en videregående uddannelse efter 1. juli Som en overgangsoverordning vil studerende med en adgangsgivende eksamen fra 2011 kunne søge optagelse i 2014 efter de eksisterende regler. Partierne er enige om, at den nuværende 1,08-regel fastholdes. 3

4 2. Øgede krav i SU-systemet til de studerende om fremdrift på videregående uddannelser SU gives til studerende, der er studieaktive, og hvor der er fremdrift i studierne. Med de nuværende regler får studerende, der er forsinkede eller inaktive, først stoppet udbetalingen af SU efter 12 måneder. Opfølgningen og vurderingen og kontrollen af studieaktiviteten er i dag manuel. Partierne er enige om, at studerende fremover kun kan være 6 måneder forsinket, før SU-udbetalingen stoppes. Samtidig skal vurderingen af studieaktivitet fremadrettet ske automatisk. Den nuværende studieaktivitetskontrol på uddannelsesstederne afløses af en ordning, hvor udbetalingen af SU sker på baggrund af optjente ECTS-points. Udbetalingen af SU stopper således automatisk, hvis der ikke er registreret et tilstrækkeligt antal opnåede ECTS-points. På visse uddannelser er der studieforløb med fag, der strækker sig over mere end et semester, hvilket medfører, at ECTS-optjeningen ikke falder jævnt over studieforløbet. Dette gælder også i forhold til kandidatstuderende på fleksible ph.d.-forløb. Partierne er enige om, at der skal tages højde for dette ved den konkrete udformning af den nye ordning. Reglerne træder i kraft med virkning for studerende, der starter på en videregående uddannelse efter 1. juli

5 3. Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK) Mange unge vælger at supplere deres gymnasiale uddannelse med gymnasiale suppleringskurser, og siden 2006 er både aktiviteter og udgifter steget markant. Partierne konstaterer, at mange ikke vælger muligheden for kort intensiv supplering med turbokurser på 3-6 uger. Dermed kommer flere senere i gang med deres videregående uddannelse, og der udbetales SU til unødigt lange forløb. Partierne er derfor enige om, at det fremadrettet kun skal være muligt at modtage SU til GSK på de korte forløb. Samtidig afskaffes muligheden for SU til deltagelse i hf- og gymnasieenkeltfag for kursister, der i forvejen har en gymnasial uddannelse. Kursisterne oppebærer stadig ret til SU til den supplering, de har behov for med henblik på at opnå adgang til den ønskede videregående uddannelse, hvis suppleringen afholdes som turbokurser. Samtidig oppebæres ret til SU til turbokursets fulde varighed. Reglerne træder i kraft for GSK-forløb igangsat efter 1. juli

6 4. Højst 5 ungdomsuddannelser med SU Der er i dag ingen begrænsninger på, hvor mange ungdomsuddannelser de unge kan påbegynde med SU. Der er dermed ikke et klart incitament til fremdrift og gennemførelse. Partierne er enige om at indføre et loft, så unge højst kan få SU til 5 ungdomsuddannelser. Loftet gælder også optagelse af et eventuelt SU-lån. Det tilskynder unge til at foretage et mere velovervejet studievalg samtidig med, at loftet fortsat giver mulighed for at foretage nødvendige omvalg. Partierne er endvidere enige om, at unge, der har påbegyndt 5 ungdomsuddannelser med SU og herefter omfattes af uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet, skal kunne få dispensation til fortsat at modtage SU. Partierne er desuden enige i målsætningen om at styrke elevernes uddannelsesparathed og om, at flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse efter grundskolen, bl.a. via en målrettet vejlednings- og fastholdelsesindsats og et øget fokus på uddannelsesvalg i folkeskolens udskoling. Reglerne om et loft på SU til højst 5 ungdomsuddannelser skal gælde fra 1. januar I opgørelsen af antallet af påbegyndte ungdomsuddannelser indgår alle påbegyndte ungdomsuddannelser pr. 1. januar Den nye ordning berører ikke SU en på igangværende ungdomsuddannelser påbegyndt før 1. januar

7 5. Ændret SU til hjemmeboende I dag er der forskellige regler og støttebeløb for studerende, som bor hjemme, f.eks. afhængig af, om man er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og afhængig af alder og forældres indkomst. Samtidig er ydelsen for årige på en ungdomsuddannelse, der bor hjemme, højere end den børne- og ungeydelse, som forældrene modtager, indtil deres barn fylder 18 år. Endelig afspejler de nuværende regler for unge, hvis forældre er fraskilte, ikke de reelle indkomstforhold, som gælder for husstanden f.eks. i forbindelse med nye ægtefæller mv. Partierne er enige om, at reglerne for SU til hjemmeboende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser harmoniseres svarende til børne- og ungeydelsen, så de studerende fremover får et SU-grundstipendium på 893 kr. svarende til satsen for børne- og ungeydelsen til årige og et forældreindkomstafhængigt tillæg på op til kr. (2013-niveau). Reglerne for hjemmeboende bliver dermed ens, uanset om de studerende går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Partierne er desuden enige om, at forældreindtægten, som SU-stipendiet er afhængigt af, også skal omfatte indtægten fra en ny ægtefælle eller registreret partner hos den forælder, hvor den unge bor. Indkomstaftrapningen udvides til at omfatte samlevere, i det omfang der kan udvikles en afgrænsning, som kan håndteres administrativt og understøttes systemmæssigt. Indkomstgrænsen for, hvornår der kan opnås det maksimale SU-tillæg, forhøjes fra ca kr. til kr. (2011-niveau). Samtidig ændres aftrapningen af forældretillægget fra tidligere kr. til kr. (2011-niveau), således at SU-tillægget aftrappes i indkomstintervallet ca kr. (2011- niveau). Betingelserne for, hvornår man betragtes som henholdsvis hjemmeboende eller udeboende, ændres ikke. De ændrede regler træder i kraft for hjemmeboende, som starter på en ny uddannelse fra 1. juli Af hensyn til udviklingen af den systemmæssige understøttelse af den ændrede SU til hjemmeboende er partierne enige om, at der fra 1. juli 2014 til 1.juli 2015 etableres en overgangsordning, hvor de nuværende satser for grundstipendiet for hjemmeboende på ungdomsuddannelserne sænkes fra kr. pr. måned til 893 kr. pr. måned (2013-niveau) og satsen for hjemmeboende på de videregående uddannelser sænkes fra kr. pr. måned til kr. pr. måned (2013-niveau). Harmoniseringen af reglerne for SU til hjemmeboende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, ændringerne i opgørelsen af forældreindtægten samt ændret aftrapning træder i kraft 1. juli

8 6. Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021 I dag sættes SU-beløbet hvert år automatisk op med en takt, som typisk vil være højere end, hvad der gælder for f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension og folkepension. Partierne er enige om, at SU en i perioden reguleres med satsreguleringsprocenten minus den afdæmpede regulering i medfør af skattereformen fra juni 2012 fremrykket 2 år. Ordningen træder i kraft fra 1. januar

9 7. Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere Studerende på videregående uddannelser kan i dag modtage SU sideløbende med, at de har en indkomst på op til kr. pr. måned (2013-niveau). Overstiges denne grænse for fribeløb, vil den studerende efterfølgende få et tilbagebetalingskrav. Partierne er enige om at forhøje satsen for det laveste fribeløb med kr. pr. måned for studerende på de videregående uddannelser i 2014 og kr. pr. måned fra 2015 og frem. Dermed får de studerende frihed til at tjene ekstra penge, men inden for en ramme, hvor omfanget af erhvervsarbejde ikke forventes at øges så meget, at det i sig selv medfører forlængelse af studietiden. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med reformens øvrige initiativer, der fremmer en aktiv studiekultur og træder i kraft 1. januar

10 8. Udbetaling af bonus til studerende, der bliver færdige på under normeret studietid Partierne ønsker at give alle studerende en tilskyndelse til at yde en særlig indsats på uddannelsen. Partierne er derfor enige om at indføre en kontant bonus til hurtige studerende på de videregående uddannelser. Bonussen udbetales som stipendium på kr. - svarende til halvdelen af SU-stipendiet til udeboende på videregående uddannelser (5.753 kr. i 2013) - for hver måned den studerende færdiggør studiet hurtigere end normeret tid. Ordningen træder i kraft 1. januar

11 9. Øget støtte til befordringsgodtgørelse Studerende kan i dag søge om befordringsgodtgørelse efter en kilometersats, hvis der ikke er offentlig transport på hele eller dele (mindst 24 kilometer) af strækningen mellem bopæl og uddannelsessted, eller hvis rejsetiden bliver væsentligt forlænget med offentlig transport. Godtgørelsen udbetales månedsvis og kun ved strækninger over 24 kilometer dog udbetales der også godtgørelse til de første 24 kilometer, men der er en egenbetaling på 587 kr. pr. måned. Kilometerpenge er skattepligtig indkomst. Partierne er enige om at justere ordningen på tre måder, så der bliver bedre adgang for flere: Egenbetalingen på 587 kr. fjernes Der udbetales kun godtgørelse til den rejsedel, som overstiger 24 kilometer dagligt Kilometersatsen øges fra 13,59 kr. til 17,22 kr. Når der ikke udbetales godtgørelse til de første 24 kilometer, kan der fortsat siges at være egenbetaling. Denne svarer til ca. 413 kr. og er således mindre end de nuværende 587 kr. Den nye ordning giver lettere adgang for dem med kortere afstand til uddannelsen, da den gældende egenbetaling kræver mindst 43 kilometer daglig transport. Ordningen træder i kraft 1. januar Dette ændrer ikke ved eksisterende forligskredse på transportområdet. 11

12 10. Opfølgning på EU-Domstolens dom i sag C-46/12 L.N. EU-Domstolen har afsagt dom i sag C-46/12, L.N. Konsekvensen af dommen er, at EU- og EØS-borgere, der indrejser til Danmark med det hovedformål at studere, i modsætning til den hidtidige praksis og den danske opfattelse, har ret til SU, hvis de samtidig har status som arbejdstagere. Partierne lægger til grund, at den gældende praksis i Danmark er, at den studerende som udgangspunkt skal have beskæftigelse i mindst timer ugentligt for at opnå status som arbejdstager. Der er dog altid tale om en konkret vurdering. Danmark har under skiftende regeringer forfulgt en aktiv politik i relation til sager vedrørende studiestøtte ved EU-Domstolen. Danmark har således gennem de senere år støttet bl.a. Tyskland i en række sager om studiestøtte ved EU- Domstolen for at sikre muligheden for at kunne opretholde et krav om tilknytning til betalerlandet som betingelse for studiestøtte i tilfælde, hvor den studerende ønsker at medtage SU til studier i et andet EU-land end betalerlandet. Danmark vil fortsætte en sådan aktiv linje fremadrettet. Opfølgning Partierne konstaterer, at dommen medfører merudgifter til SU, og tager til efterretning, at regeringen vil indarbejde det nuværende skøn på 200 mio. kr. efter skat og tilbageløb på de kommende finanslove. Partierne er enige om at følge udviklingen, og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil fremlægge en årlig status for udviklingen i antallet af EU- og EØS-borgere, der modtager SU i kraft af status som arbejdstagere og udgifterne hertil, og ministeren vil på den baggrund mødes med forligskredsen. Såfremt udviklingen afviger væsentligt fra det forudsatte, forpligter partierne sig til i forligskredsen at sikre finansiering inden for SU-området og iværksætte relevante værnsinitiativer. I den forbindelse vil Danmark arbejde aktivt i enhver relevant europæisk sammenhæng for at fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske SU-system. I sidste ende forpligter partierne sig om nødvendigt til at omlægge SU-systemet. Partierne tager til efterretning, at kravet til de videregående uddannelsers relevans for det danske arbejdsmarked er skærpet med det nye akkrediteringssystem. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil endvidere følge udviklingen i de videregående uddannelsesinstitutioners udbud og optagemønster med henblik på politisk opfølgning, hvis der viser sig at opstå en utilsigtet adfærd hos institutionerne som konsekvens af dommen. Forligskredsen vil blive orienteret som led i den årlige status. Administration og kontrol Partierne er enige om, at der som led i opfølgning på dommen indføres en skærpet administrativ praksis, der har til formål at undgå misbrug. Der etableres en 12

13 administration, der hver måned med input fra e-indkomstregisteret automatisk kontrollerer, at EU- og EØS-borgere, der modtager SU med henvisning til status som arbejdstagere, fortsat har status som arbejdstagere i Danmark. Det betyder, at indkomsten skal have et sådant omfang, at den studerende som udgangspunkt skal have beskæftigelse i mindst timer ugentligt, jf. ovenfor. For de personer, hvis indkomst ikke fremgår af e-indkomstregisteret, tilrettelægges et særskilt kontrolforløb. 13

14 11. Aktiv studiekultur gennem obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til fuldt studieår (60 ECTS-point) Universiteterne får fremover pligt til at sikre, at samtlige studerende hvert studieår bliver tilmeldt uddannelsens fag og prøver svarende til 60 ECTS-point. I forbindelse med tilmelding til fagene bliver den enkelte studerende automatisk tilmeldt de prøver, som knytter sig til de enkelte fag. For kandidatstuderende på fleksible ph.d.-forløb kan ph.d.-aktiviteten indgå i aktivitetskravet. Som noget nyt afskaffes de studerendes mulighed for at foretage afmelding fra de enkelte prøver, medmindre der foreligger usædvanlige forhold, f.eks. dokumenteret sygdom, barsel eller lignende. Dispensation gives efter ansøgning fra den studerende. For at styrke mulighederne for at indhente forsinkelser eller tage yderligere ECTS ønsker partierne en væsentlig forøgelse af universiteternes udbud af sommerkurser på alle institutionernes hovedområder frem mod Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil følge udviklingen i universiteternes sommerkurser og årligt udarbejde en oversigt over de udbudte kurser. I forlængelse heraf forpligter Ministeriet sig til at følge op i forhold til de enkelte universiteter, hvis der måtte være behov herfor. Partierne lægger desuden vægt på, at der som en integreret del af den faglige vejledning på alle niveauer indgår information og vejledning om karrieremuligheder, så de studerende ikke bliver forsinket på grund af tvivl om jobmuligheder mv. Initiativet træder i kraft 1. juli

15 12. Bedre rammer for gennemførelse af uddannelserne 12a. Ny meritpraksis for at undgå dobbeltuddannelse Næsten hver femte, der fuldfører en videregående uddannelse, har skiftet uddannelse i løbet af studietiden. Studerende har i dag ikke pligt til at søge merit for allerede beståede fag, hvor dette er muligt, når de søger om studieskift, eller når et uddannelsesforløb genoptages. En studerende, der skifter studie eller genoptager et uddannelsesforløb, kan dermed komme til at gennemføre fag, som allerede er bestået. Partierne finder, at dobbeltuddannelse bør undgås. Det koster både tid og penge for den studerende og for samfundet. Partierne er derfor enige om, at alle, der søger optagelse på en videregående uddannelse som følge af studieskift eller genoptagelse af tidligere uddannelsesforløb mv., fremover skal oplyse, hvilke fag de tidligere har bestået på samme niveau. Universiteterne forpligtes til at vurdere, om fagene kan erstatte et eller flere fag på den nye uddannelse. Partierne er enige om at indføre automatisk merit for alle forhåndsgodkendte studieophold, herunder projektorienterede forløb, i Danmark eller i udlandet. Hvis der er behov for at ændre i den forhåndsgodkendelse, som den studerende har fået af hjemuniversitetet, eksempelvis hvis værtsinstitutionen alligevel ikke udbyder det eller de forhåndsgodkendte fag, skal den studerende sammen med hjemuniversitetet forpligtes til at finde et eller flere alternative fag svarende til omfanget på de forhåndsgodkendte fag, der ligeledes kan meriteres ind i den samlede uddannelse. Dette forudsat, at den studerende består fagene. Universiteterne skal løbende offentliggøre statistik for meritafgørelser på deres hjemmesider. Initiativet træder i kraft 1. juli

16 12. Bedre rammer for gennemførelse af uddannelserne 12b. Supplering efter optagelse på kandidatuddannelse Der har efter partiernes opfattelse udviklet sig en uheldig praksis på universiteterne, hvor suppleringsaktiviteterne for at opfylde adgangskrav til kandidatuddannelserne har fået et utilsigtet og for stort omfang. Supplering mellem bacheloruddannelser, herunder professionsbacheloruddannelser, og kandidatuddannelser afskaffes, sådan at det i højere grad end i dag bliver muligt at blive optaget på en kandidatuddannelse uden krav om faglig supplering, hvis den pågældende ansøger har en beslægtet bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Universiteterne kan undtagelsesvist stille krav om supplering i enkelte vigtige fag. Forudsætningen er, at suppleringen finder sted sideløbende med, at den studerende har påbegyndt sit kandidatforløb. Universiteterne fastsætter som hidtil selv adgangskravene til deres kandidatuddannelser og vil dermed fortsat være garant for fagligheden i forbindelse med optagelse. Universiteterne skal hver for sig og i fællesskab i deres opbygning af bacheloruddannelserne blive bedre til at give de studerende flere valgmuligheder, sådan at uddannelsen giver direkte adgang til flere kandidatuddannelser, også på andre universiteter. Partierne lægger vægt på, at en afskaffelse af supplering ikke må begrænse optaget på kandidatuddannelserne. For at sikre den størst mulige gennemsigtighed skal Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser følge op på optaget på kandidatuddannelserne, samt sikre offentliggørelse af oplysninger om antal ansøgere, optagne og afviste på kandidatuddannelserne. Universiteterne skal udvikle flere kandidatuddannelser, der er mere målrettede professionsbachelorer, sådan at professionsbachelorer kan optages direkte og uden supplering. I udviklingsarbejdet er det afgørende, at universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne indgår i et tæt samarbejde for at skabe større faglig sammenhæng mellem uddannelserne, herunder også i forhold til en eventuel tilpasning af professionsbacheloruddannelserne. Initiativet har virkning for studerende, der optages på en kandidatuddannelse fra studieåret eller senere. 16

17 12. Bedre rammer for gennemførelse af uddannelserne 12c. Mulighed for vinteroptag og øget brug af vinterstudiestart på de videregående uddannelser Vinteroptag og -studiestart giver den studerende mulighed for at begynde på en uddannelse et halvt år tidligere, end hvis der kun er optag og studiestart om sommeren. De videregående uddannelsesinstitutioner skal derfor have en generel mulighed for vinteroptag, og institutionerne opfordres til øget brug af vinterstudiestart på de uddannelser, hvor det er relevant og passer ind i uddannelsernes opbygning. Partierne forventer en væsentlig forøgelse af det samlede antal studerende med vinterstart i de kommende år. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil årligt følge udviklingen. 17

18 12. Bedre rammer for gennemførelse af uddannelserne 12d. Større fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelse (bachelorhegn) Partierne vil sikre, at der er den størst mulige fleksibilitet mellem overgangen fra bachelor- til kandidatuddannelse. Det skal medvirke til, at de studerende kan gennemføre deres uddannelse på kortere tid. I dag venter nogle bachelorstuderende et halvt eller et helt år på at starte på en kandidatuddannelse, selvom de kun mangler få ECTS-point i at have afsluttet bacheloruddannelsen. Partierne er enige om, at en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse er selvstændige uddannelser, men at det for bachelorstuderende skal være muligt at tage fag på op til 30 ECTS-point på den tilsvarende kandidatuddannelse, uden at der er særlige omstændigheder. Initiativet træder i kraft 1. juli

19 13. Krav til universiteter om nedbringelse af den gennemsnitlige studietid Studietiden på universitetsuddannelserne var i 2011 i gennemsnit på 6,1 år. Det er mere end 1 år længere end den normale normerede tid. Der er samtidig store forskelle i studietid på sammenlignelige uddannelser på forskellige universiteter. Partierne er derfor enige om at gennemføre en ændring af den del af universiteternes uddannelsesbevilling, der gives som færdiggørelsesbonus. Formålet er at give universiteterne en økonomisk tilskyndelse til at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem mod 2020 som et led i processen hen imod, at en universitetsuddannelse i udgangspunktet gennemføres på normeret tid. Det er aftalt, at en andel af universiteternes færdiggørelsesbonus på 930 mio. kr. i 2020 gøres betinget af studietidsforbedringer. Hvis universiteterne samlet når målet, vil de få udbetalt hele den andel af færdiggørelsesbonussen, der gøres betinget studietidsreduktionen. Hvis universiteterne omvendt ikke opnår studietidsforbedringen på 4,3 måneder, vil det udløse mindre bevilling. Universiteterne får dermed en økonomisk tilskyndelse til at prioritere gode uddannelsesforhold og bedre studietilrettelæggelse. Hvert universitet får et måltal afhængig af deres niveau i 2011, hvor studietiderne varierede fra 6,6 år til 5 år. Ordningen indfases gradvist fra 2015, så hvert universitet får tid til at gennemføre relevante studietidsreducerende tiltag. Forslaget skal ses i sammenhæng med de nye instrumenter, som universiteterne får. Den øvrige andel af den hidtidige færdiggørelsesbonus udbetales efter samme principper som hidtil. 19

20 14. Studiestartsprøve Nogle studerende melder sig ind på studier uden reelt at påbegynde dem. De videregående uddannelsesinstitutioner skal have de nødvendige instrumenter til at fremme en aktiv studiekultur og imødegå eventuelt SU-snyd. Partierne er derfor enige om at give de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at indføre en studiestartsprøve ved uddannelsens begyndelse, hvor den studerende har to prøveforsøg til at bestå. Studiestartsprøven afholdes på uddannelser, hvor det er relevant, med det formål at afklare, om de studerende, der er indskrevet, reelt har påbegyndt uddannelsen. Ministeren for Forskning Innovation og Videregående Uddannelser fastsætter de nærmere regler for, hvornår prøven skal være bestået, idet partierne er enige om, at prøven skal være bestået tidligt på 1. semester. Hvis prøven ikke bestås, udskrives den studerende af uddannelsen. Studiestartsprøven optræder ikke på eksamensbeviset. Institutionen kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 20

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer: 24. april 2013 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Att.: Marianne Gjevert Petersen Bredgade 43 1260 København K 15. maj 2013 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Frihed og ansvar for studiefremdrift

Frihed og ansvar for studiefremdrift Frihed og ansvar for studiefremdrift - Regeringens udspil til justering af fremdriftsreformen Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførsel fra april 2013, herunder særligt initiativerne i reformen

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Modtager(e): Fakulteterne Notat Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Med lovforslag om justering af studiefremdriftsreformen får AU mere fleksible rammer til at nå målet om studietidsreduktion. Den

Læs mere

10. I 17, stk. 1, ændres», med et tillæg på 12 klip (støttetiden)«til:»(støttetiden), jf. dog stk. 2«.

10. I 17, stk. 1, ændres», med et tillæg på 12 klip (støttetiden)«til:»(støttetiden), jf. dog stk. 2«. Lovforslag nr. L 225 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 5. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2013 Vedr.: Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende SU-systemet Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende På ungdomsuddannelserne bruges 3,7 mia.kr. årligt, hvoraf 1,5 mia. kr. udbetales til hjemmeboende studerende. Hvis man i øget grad indkomstgraduerede

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Forskning, 2013-14 EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Kære SU-forligskreds Til orientering er vedhæftet kort status for udviklingen i antallet af SU-modtagere

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Udformning af studietidsmodellen

Udformning af studietidsmodellen Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag

Læs mere

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER

BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER BLIV SÅ FÆRDIG! DET POLITISKE PRES FOR KORTERE STUDIETIDER OG DETS PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER Symposium om universitetspolitik og universitetspædagogik g DUNK 2011 Palle Rasmussen Aalborg Universitet UNIVERSITETSPOLITIK

Læs mere

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013.

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013. Til rektorer ved universiteterne Bekendtgørelser for den del af SU-reformen, der vedrører rammerne for studiegennemførelse på universitetsområdet Vedlagt fremsendes Bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december

Læs mere

Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013

Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 Studentersamfundets holdning til SU Reformen anno 2013 Præambel Regeringen vedtog den 18. april 2013 SU-reformen kaldet Bedre gennem uddannelserne. I dette dokument vil vi forholde os til reformen i sin

Læs mere

su, der skaber vækst og beskæftigelse

su, der skaber vækst og beskæftigelse su, der skaber vækst og beskæftigelse bedre brug af SU-midlerne RegeRIngen november 2010 Indhold SU, der skaber vækst og beskæftigelse 2 Regeringens SU-udspil skal få flere til at gennemføre en uddannelse

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 18. juni 2013. over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 18. juni 2013. over 2012/1 BTL 225 og 226 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 18. juni 2013

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet God gennemførsel Danske Studerendes Fællesråds bud på tiltag, der kan bidrage til hurtigere og bedre gennemførsel og et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem. Danske Studerendes Fællesråd

Læs mere

ANGÅENDE ØGEDE KRAV TIL STUDERENDE OM FREMDRIFT PÅ STU- DIERNE

ANGÅENDE ØGEDE KRAV TIL STUDERENDE OM FREMDRIFT PÅ STU- DIERNE Styrelsen for Universitet og Internationalisering Att. Pernille Olesen Mønnike og Elizabeth Lüchau Bredgade 43 1260 København K j.nr. 13/008408v Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af universitetsloven,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K 6. juni 2013 Pr. e-mail: ui@ui.dk C.c.: Udvalget for Forskning, Innovation

Læs mere

Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov om studiefremdrift for de studerende på de videregående uddannelser.

Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov om studiefremdrift for de studerende på de videregående uddannelser. Styrelsen for videregående uddannelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jura@vus.dk. 11. november 2013 Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 L 226 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 L 226 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2012-13 L 226 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Udvalget for Forskning, Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Danske Universiteter Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) 1.NOVEMBER 2013 Styrelsen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt Notat Modtagere: SU-forligskreds Kopi: UFU, EUU Status for udviklingen i antallet af EU-borgere med SU Opsummering Antallet af vandrende arbejdstagere,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Forslag. til. 1. I 3, stk. 6, indsættes efter»om godkendelsen«:», herunder om i hvilke perioder der kan gives uddannelsesstøtte, og«.

Forslag. til. 1. I 3, stk. 6, indsættes efter»om godkendelsen«:», herunder om i hvilke perioder der kan gives uddannelsesstøtte, og«. Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 156 Offentligt Udkast, 24. april 2013 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt Notat Status på udviklingen i SU-modtagere fra EU/EØS-landene Hovedkonklusioner: Antallet af vandrende arbejdstagere, der modtager SU er steget siden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2012/1 LSF 225 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

2012/1 LSF 225 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 2012/1 LSF 225 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Fremsat den 28. maj 2013 af ministeren for forskning,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 L 225 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 L 225 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2012-13 L 225 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager: Udvalget for Forskning, Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 24. november 2017 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser Danmark har brug for fagligt stærke uddannelser, der fremmer ånd, viden og kritisk sans, og giver den enkelte det bedst mulige fundament

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) Udkast 11. november 2015 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 2, 2 b, stk. 2, 2 c, stk. 2, 3, stk. 7, 4, 5, stk. 2, 8, stk. 5, 10 a, stk. 3, 10 b, stk. 6,

Læs mere

Klare rammer, bedre balance

Klare rammer, bedre balance Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Optagelsen 2009 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende SU-kontoret Fiolstræde 22 Postboks 2112

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Videregående uddannelser 6

Videregående uddannelser 6 En høj kvalitet i uddannelsessystemet og et højt uddannelsesniveau bidrager til at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer og produktivitet. En veluddannet arbejdsstyrke er således en forudsætning for fremadrettet

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere