ri]:j, STEN,IPELM. RKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ri]:j, STEN,IPELM. RKE"

Transkript

1 5a4o/7 e iiati:. tilt. rof i o Esb j e::g 'ir1r11::u.trc1e. Jegcr & Rarnbu,scir Esbj erg. ri]:j, STEN,IPELM. RKE il ::clrin:c XUN GYLOIGT AFSiEilPLIIi6 AF OOlItlERKOliOi is ',4 O (ASS KONTiCLAPPAR/rT F 3:i.l01..t-t -1 ( ^1 a''il -'. : i'l.,.,.;_ i.r;_ii: i::j:-t:-,'.'.j j ii.,j; \ie]jtetrleij, for n":'1 L'i. I 30i'iAi]1g7? 00852: il jer:l e jlighedsforeningen Frod.esgaee 42/lorvegade 72. I r. Torvegad-e 72.1, Foreningens naun er I'E jer:l e jl1gi:edsforeningen tr'rod,esgade $ z. Forer.ingens hjemsted. er Esbjerg ltom-'nune. $ ;. Foreningens forn5l er at ad.nrnistrere fellesan1iggenderne for ejerlejlighederne i ejend,ominen matr. nr. 1o17 d. Esb j erg bygrunde, Frod esgad e 42/forvegad.e 72. $ +. Foreningens medleruner er sa,utlige ejere af ejerlejlighed"erne i ejend.ommen. I'fed.lemskabet indtreder ved overiagelsesdagen af en lejlighed og opharer pr. overtagelsesdagen i tilfelde ef, at en ny ejer overtager l-ejligheden. Den til enhver tid verend-e ejer af en ejerlejlighed hefter for all-e forpligtelser overfor foreningen, sel-vom forpligtelserne er opsttet i en tidligere ejers tid-.

2 $ i' Foreningens svelste nyndigiied er geilelalf'orsa-nlingen. Io:re.rritii,,ens generalforsanil-i-trge:: a.firo'l des i- Esb j erg icomnu.rte. Den ordinaere geperalf orsa:nl-'ing a.fhol d.es lnoen udgangen af rvert 8rs oktober m&ned-. Ind.jral-d else ii1 ned.lerrutrerne til ge:teralf orsarnliilger sker ved brev fra bestyrelsen elle: ad,;ainisirator. Varslet t1l- d-en oldinere genera]forsaml-ing s';al- vele nind.st 3 og i-tojst 4 uge:r, o,3 r;arslet til- en eksiraorciner: gener:alfolsamling ni-nd.sl; 1- r-rge og hojsi I' u.ger. Iriaital Cel sen skal- angive d-asso1'd-eil icl gene:al forsan- I ingen, os f orsl ag, d.e:: agtes f rensat na generalf orsa-inl i n- B tr, s.t':al f s'l te ned :-ndkal-d.el-sen. Det l,eviderede regns!:ab for d.ei for:'lsbne.:: sa-'nt forslag iil budgei for rlet komnende Ar s}:a'l folge med indkalciel-- sen tr-l Cen ord.inere generalforsamlilig. I'nrsl:q fra nedlenmerne n3. for ai komne til behandling 4 v! U:gC pa oen o16i nere generalf orsamling vere rnd.givet skrrftligt til besiyrelsen i sa god. trd-, at de kan opiages pa d.agsordenen for generalf or saml-i ngen. $ 6. Dagsorclenen for d-en ordlnere generalforsanling skal omfatte: a. Besiyrelsens beretning. b. Arsregnskab og status med pategning af revisor. c. Bestlrlslsens forslag til budget for neste Ar' d.. Valg af med.l-emner tit besiyrelsen, der fungerer. indtil neste generalforsanling, hvor valg er pa dagsordenen. e. valg af revisor, der fungeler ind.t11 neste generalforsamling, hvor valg er p5 d-agsord-enen' f. Eventuelt.

3 $ z. (]eneralforsamlingen treffer beslutni-nger vei. sinpel sten::refl-e::ned efter fordelingstar, sar-edes a.t hver enhecl i f oicelingstallet giver een stemne, livis f oreningen e jer e jerle jlighed_er, f. eks. funktionerboliger, tilkormrer d.e stemmer, der fald-er pe d.en pageld end.e le jlighed, bestyrelsen. Geireral-forsa:nlingen velger ved- siinpel sten:.nefl-erhed. en drrrgeni, d_er afgor, on generalforsar:lingen er lovlig, lerler generalforsanlingen og afgar al-le sporgsrnal vedrsrend.e sagernes benand.lingsnad-e, stemr:eafgivningen og dennes resuita'c er. $e. Beslutning ora endring ai vediegierne erler on vesentlige forand.ringer af fel-les bestanddele og tilbeiror eller on salg af vesentlige d-ele af disse treffes p3. generarforsamlingen og er kun gyldig, s5frent den tiltred_es af Z/5 af de afgivne stemmer efter fordelingstal. Bestemnelserne i $ Zo lcan dog kun end.res, safrernt al-ie rned1emmer giver samtykke. 6o Ekstraord.iner generalforsamfing afholdes, ntr bestyrel-sen finder anled.ning dertil, e1ler n&r det til behandling af ei angivet emne begeres af mind.st en fjerd_edel af foreningens medlemmer efter ford.el-ingstal, el1er nar en tidligere generalforsarnling har besluttet d_et. $ l-o. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning on forhand.lingerne p6. generalforsamlj.ngen, og beretningen underskrives af dirigenten og ud.send.es til rned l-enmerne.

4 $ rr. tsestyrelsen bestar af J rnedlenuter. Valgbare er foreningens ned.l-e:l'-ner. Koruler antall-et af besi;rrelsesned.lemmer ned und.er j, suppl-erer besiyrelsen sig selv indtil neste generalforsamling. Bestlrlsl sen velger selv sin formand. Ved f ometningsord.en kan bestyrelsen treff e bestemmel se on ud"forelseii af sit hverv.. Over: det p& bestyreisesmsd.erne passered.e fores en protokol, d er u.nd erskrives af sa:ntlige i;1j-sted evarence ntedletlrner af bestyrgl ssn. Besl;r::elsen har krav pa at fa d.akket slne positive udgifter, og generalforsamlingen lian tillegge bestyrelsen et ved erlag $ rz. Det pahviler besiyrelsen at led.e foreni.ngen i overensstemnelse ned narverende ved.tegt og generalforsa:nlingens beslutninger. Bestyrersen kan antage en e jendomskynd.ig administrator til at varetage den daglige drift og fore et forsvarligt regnskab und-er best;rrelsens og revisj.onens kontrol: $r: Bestyrelsen ind.kald.es, hvis et af bestyrelsesned.lemmerne f orlanger d,et. Bestyrelsen er besl-utningsd.ygtig, hvis 2 med,l-emmer er til sted"e. StAr siemmerne lige r r f ormand-ens stemrne afgoren- d.e. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

5 $ rq. lioren'ingen skal-, bortset fra en eventuel- grund.f ond og en ri nel j-g c.riftskanj.tal-, i1t1ie oparbe jde nogerl. f ornue, neil i oltononisk henseende alene hos rnedlem.merne opkrave de nodvend"ige bidrag til at bestride foreningens udgifter. Det kair dcg pa en generalforsanling ved.tages, ai d"er slca'l slce henleggelser til bestente fornar, f.elcs. fornyel-se:: og hovedistandsettelser, og d.et kan pa en generalfor:sa;rl-1ng ved.tages, at foreningeir ootager't&n..torenrngens kontante nidler skal vere anbragi i bank, sparekasse e'ller pa postgirokonto, dog slcal det vare ad.n_inrs'irator tiiladt at have en kassebeholdn-ing af en sadan stsrrelse, son er nadvend-ig for den claglige d.rift. $ rr. f'o:eni:rgens regnskab lsber fra I. juj-i til 3o, juni. $ re. Bestyrelsen udarbejd.er hvert &r et bud.get, der viser forenj.ngens forventede udgifter. udgifteme i henhold. til d.et af generalforsa:nlingen god.kendte budget fordeles p5 med.lerrnerne i forhold til_ ford elingstal. udover betaling af fellesudgifter for den lobende maned. betaler ned.lemmerne et d.eposltum fastsat af generalforsamh-ngen og ud.regnet pa grund.lag af f ord_elingstall_et. Depotets stsrrelse kan end.res ved generalforsa.nrt jngsbesluining. $u. Til sikkerhed for de i punkt l-6 nerrnte bid.rag og ia-rrrigt for ethvert krav, som forenj.ngen n&tte fa pa et medlern, herunder udgifter ved. et medl-ems mis]ighold-else, vi1 nerverend.e ved.tagter vere at tinglyse som pantstiftend.e p3. hver enkelt lejlighed for et belsb af lo.ooor- kr.1 skriver ti tusind.e kroner. Panteietten respekterer d.e panteheftel-ser, d.er hviler p6. den samled.e ejendorn ved. nerverend.e ved.tegts tinglysning, og, efter at panteheftelserne er opdelt pa d.e enkel-te ejerlejfig; heder, de panteheftel-ser, der kommer til at hvj-le pa den enkel-te ejerlejlighed efter opd.elingen. Panteretten respekterer for fremtid-en lan af alrnindelig og sarlig realkredlt.

6 $ -re. f'orsvarlig udvend.ig ved_1:-geho1d.e1se foranstaltes af foreningen for dens regn-i-ng, medens den indvendige vedligeholdelse pahviler de enkelte med.lemmer, hvorved. benerkes at indvencig vedligehold.el-se i]:!:e alene onfatter taletsering, hvidtning og rnaling, nen ogsa ved.ligehold.else og for.- nyelse af gu.lve, dore og alt le jlighed_ens u_dstyr, heru-ii.de:: el -led.ninger, el -konta-1ci er, rad.iatorer med_ ventil er, \,anolednlnger, vandhaner og sanrteisinstall_atj.oner, kort sagi alt, hvao d.er er lnstallere'u j-nden for l_ejligheoens v gge, hvorimod. forenlngen ssrger f or vedligehold.else og f ornyer se af lejlighedens forsyni-ngsled.nrnger og fellesinsialtatroner ud.en for de enkelte lejj-ighed.er ind til d.isses indivrduelle forgreninger i de enkelte lejligheder. $ rg. Hvis en le jlighed groft forsolunes, eller forsomnelsen vil yere ti1 gene for de o-vrige medlemmer, kan bestyrelsen kreve fornoden ved-ligeholdelse og istandsettel-se foretaget ind.en for en fastsat frist. nfterkonmes bestyret sens krav ikke, kan bestl'relsen setie l-ejlighed.en i stand. for rnedlernmets regning pa foreningens vegne og om fornsdent sztge fyldestgo-relse 1 forenlngens panteret i henhold. til- nervarend e ved.tagt. $ 2o. Med.lernmet og de personer, der ophold.er sig t hans lejlighed., rna noje efterkonme d.e af bestyrelsen fastsatte ordensregler. 3r intet ved.taget, geld.er d_e i standardlejekontrakterne fastsatte regler som husorden. I'ledlemmerne m6. ikke lad-e foretage eend-ringer, reparationer ell-er maling af ejend.ommens yd.re el-ler af ydersid.erne af vj.nd.uernes treverk eller l-ad.e opsette skilte, reklame ro.v. ud.en bestyrelsens samtykke. Med.lemmerne na ikke udleje lejlighederne ud"en bestyrelsens samtykke. Denne bestenrmelse gald.er dog ikke den oprind.elige ejer og en panthaver, d.er overtager l-ejligheden som

7 Ufyliiqs'Lg j or',; panthaver. Ingen e jerl e jligheci - cori;sei i'r:a e jerle jlighed nr. 1 - m3. benyttes i j.i erhverv, hr,rcli:ei., hel-'c ell er delvrsi. rngen e j el- 1e jlrghe,j. n3. anvenoes i;i1 ell er irlr]rettes sonl restau.raiionsvi r..:- somired e'l ler f ad.evaref or::etning. Disse besternnelser itan nanset $ g t<un endres med alle necilenilels sa:aiykke. $ zr. S&freni ei meilein gar sig sil;;i-dig :- et sadant forhold, sorn i henholo iil lejelove:r beletii.qer- r:.fl] sjeren til at heve 1e jer;rale-i, herunder irvis ei; r:ieul e:, rl:l-e bc.i;aler de af bestl;- rel-sen fa,stsatte bidrag inden B cage efrer fo::falflsf,j6, kan best-1rrs1sen orn fornzdent ucsette :ec,r errnet af Ie jligheden med iogeoens bistand. $ ze. lrlerverende vedtagter beg=res tinglyst pa e jendonr-nen matr. nr. lo17 d. Esbjerg bygrunde, Frodesgade 47/Toyvegade lz og resoektere de ejend-o:nmen og d.e til- sin tld d.erfra udstykked e e j erle j lighed er pahvilend.e serviiutt e::. End.videre respekteres de pantehaftelser, der hviler pi den sarnlede ejendorn ved nerverende vedtegiers tinglysning, og, efter at panteheftelserne er opd.elt p& de enkel_te ejerlejlighed.er, d.e panteheftel-ser, der koru:rer t1i at hvile pa den enkel-te e jerle jlighed. efter opd elingen. Panteretten respekterer for frerntid.en l-&n.af almindelig og seerlig realkredit. Esbj rg, den I dec. l.975 Soio ejer af matr. nr. 101? d Esbjerg Bygrunde og som s'i;ifter af ejerlejlighedsforeningen og som ejer af santlige ejerlejligheder nre incl. f-- (KaroJ_a J orge

8 Inrjitrl. iiogbcgci Fcr ialien I Fsi;!er; i*n 1\ Btci:lititii rc76 LYST ed. -'4"t?*? -4Tf-,* I t.1l;.r t,y'' Jt: t ft-i I l./ f;"/-",*-/u /.- _.--]\ E /_W Anmel-d ere: Ad-vokatf irmalt Jager & Rambusch Esbjerg 5o4o/7A ra/ oa IoranstSende ved_tegter af a/v-16 begeres ex tuto tinglyst pantstiftende pa hver enkelt ejerlejlighed for et belsb af lo.ooo kr., al-t i overenssterrnelse ned d.et i ved.- tegternes $ 17 anfsrte. I 4 Esbjerg, d.en 2$'. /5ri;s Ig77. '/:'/ / t. / / /u/ {//u, tqi^-'" ilti'nir{s I-adff,r i, ilagbos n lrr rsttea / 1"" '! E3bla$ diln 3f.I'll,i i:f 1t IrEt 8{ U* zeez Ae-a, ffiz tv il 1,.L, \ l'iain"l Xc,rCrs:l 4((1..

9 Afgift kr " L 400,00 f 3 moy, iooo frettfn, ESzuERG EKSTRAKTUDSKRIFT Anmelder:,?, Aclvoitatf irmael rnue.se!-l Bsdk,sr & r',crgensgi.,j: i Ttt. Zg jg S/i SE Jmger Escrjarg ;:.:"i.i',itii,:;;l: ' ;".rererat ar 25. maj 2006 i Ejerroreningen Frodes- Tirrreg tir vedtregter: ejendommen matr' Nr' D Esbjerg bygrunde, tingryst fsrste gang L975 Det i foranstiende vedtaegters $ 17, stk. 1 pantstiftende berob lllle hver enkert lejrighed, fffifi,hil:[f: fi #; ;d; d, ;.",i?: ffxtiffi',li fl*ou., ai ve,e n l o. o oi, d0,, i#dh3r-1,l?;ijh;j:f,* idet de pantstiftende vedtagter herefter ikke respekrerer Installation ogleller-anvendelse ouu,l:tlskinq opvaskemaskine eller tsrretumbler i de enkelte ejerleilieheder, 51"t1* rr*ritrg ti'aderse frl f.r'#rr.. En evenruett meaaett :!i:j:ltffj:ru;:3tr"h1*;rfi*t'.x.,'#.h;:*hv.d.j.;;kift;ffi '.*nvejer pgr " rorbudt arhorde r*av., med mindre *.'e-**, #,J;:n::fi"" Tilladelse kan i eivet aro si"tti"d.tio.oa. "irca.. f;i illo.tr.-u.#rd;;;.: ejerskifte, l'f''j:'1ff;l*i*,f$;t o"t'tj$r,., dar -i,a dirlli. skal der opn6s oy1ilua.r,., Det er overradt til bestyrersen at fastlen?l..fr:: om trappevaslq herunder eventuelt at bestemme' at trappevarr. "t." a".r r;i"%ffi;#.:'jilt;pkreves og betares via disse. I forbinderse med eierskifte er sarger pri*ig at foranredige k ,00 indbetart til ejerforeningen, der henstflr tit,ru.irijffi*ffir,.";t o.otu.tt. tilgodehavende salger i forbindelse med ^"A"gg.i; ufi,.nr.r.grrst au._gnjeiis lfgening vedrsrende tcr. ;#to"!fl'-s:mmer,'e';j;'a;;"1#o.n.,-oor*ui...ii"grrinieropgor hos Dirigent,$Ft:T u-l+z Bestyrel$6smedlem Daniel Raun Askenazv /2 /t lz wilnlltu: /4/.1/fr,7// /1 Bestyrelsesmedlem I(erf Hansen l/h,t /ltmt'-

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere