RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084"

Transkript

1 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center for Erhvervspædagogik, PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Deltagerskoler: IBC og Business College Horsens December 2009 Lars Mols, NCE 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Procesrapport Projektets formål Projektets tilrettelæggelse Medvirkende og deres hovedopgaver Gennemførte aktiviteter på skolerne og i form af møder mv Projektets hovedresultater, herunder udviklede materialer Udviklingsaktivitet 1: En idéliste Udviklingsaktivitet 2: Et aktivitetskatalog Udviklingsaktivitet 3: Aktivitetsafprøvning og evalueringssamtaler IBC Fredericia IBC Kolding IBC Aabenraa Udviklingsaktivitet 4: Anbefalinger Udviklingsaktivitet 5: Konference Bilag

3 1. Procesrapport: 1.1 Projektets formål I udgangspunktet var det projektets formål, at IBCs tre HG-afdelinger i Kolding, Aabenraa og Fredericia skulle knytte tættere bånd og styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv i de tre lokalområder ved at udvikle nye partnerskaber. Partnerskaberne skulle medvirke til at etablere en forpligtende indholdsmæssig udvidelse af de allerede eksisterende lokale netværk i lokalområderne. Det var i den forbindelse et delmål, at partnerskabsaftalerne skulle medvirke til at styrke skolens indsats inden for innovation og iværksætteri. Samarbejdet med virksomhederne skulle resultere i en pædagogisk praksis, som styrker elevernes kompetencer inden for entrepreneurskab og giver dem ny viden om opstart og drift af egen virksomhed. Gerne afprøvet i samarbejde med erhvervslivet. IBC trak i projektet på erfaringer, som Business College Horsens har gjort i et afsluttet FoU-projekt om Partnerskaber med Erhvervslivet. BC Horsens har fx udviklet et aktivitetskatalog med 15 højt prioriterede aktiviteter, som gennemføres i samarbejde med lokale virksomheder. IBC brugte kataloget som inspiration og udviklede sit eget aktivitetskatalog med de 13 højst prioriterede aktiviteter, som gælder på tværs af de tre HG-afdelinger. Projektdeltagerne fra IBC har i projektet beskrevet de 13 aktiviteter i aktivitetskataloget. Skolens LOPkonsulenter har arbejdet intenst på at hverve nye partnerskabsvirksomheder, alle tænkelige nye virksomheder er blevet kontaktet, men som følge af finanskrise og forsigtighed på markedet har det været en udfordring at tiltrække nye virksomheder. MEN; nye er kommet til og eksempler er vedlagt som bilag. Projektet har udover at fokusere på nye partnerskaber været fokuseret på at beskrive, afprøve og evaluere centrale satsninger i først og fremmest det eksisterende skole- /virksomhedssamarbejde. Beskrivelserne findes længere fremme i rapporten. 1.2 Praktisk tilrettelæggelse Der blev indledningsvist udpeget en kontaktperson fra hver af IBCs tre HG-afdelinger, som sammen med en repræsentant for Business College Horsens og den projektansvarlige fra NCE udgjorde projektets styregruppe. Styregruppen fastlagde på et indledende møde projektets aktivitetsplan. Derudover har styregruppen afholdt et statusmøde midtvejs, hvor det, inspireret af Business College Horsens model, blev besluttet at satse på udviklingen af et 13-punkts aktivitetskatalog (med aktivitetsbeskrivelser) med særlig fokus på tre udvalgte og profilerede aktiviteter en aktivitet pr. HGafdeling. De tre aktiviteter blev beskrevet og afprøvet som aktivitetskatalogets øvrige aktiviteter, men derudover også evalueret via en samtale mellem en lærer, en eller flere elever, en virksomhedsrepræsentant samt NCE-konsulenten. Der blev udvalgt 2-3 lærere fra hver af skolens tre HG-afdelinger, som havde det til fælles, at de alle var involveret i skole-/virksomhedssamarbejdet. Nogle af lærerne deltog udelukkende ved at levere skriftlige bidrag til aktivitetskataloget, andre deltog i planlægnings- og evalueringsmøder samt afprøvning af nøgleaktiviteter. Med afsæt i en af styregruppen besluttet skabelon for udfyldte aktivitetsbeskrivelser, blev samtlige 13 aktiviteter i aktivitetskataloget således beskrevet. 3

4 1.3 Medvirkende og deres hovedopgaver Fra NCE medvirkede konsulent Lars Mols, som stod for: Projektledelse Planlægning af møder og evalueringssamtaler Rapportering IBC og Business College Horsens deltog i styregruppen og ved planlægningsmøder. Kun IBC deltog i evalueringssamtaler, hvor der deltog virksomheder og elever. Deltagerne var som følger: IBC Aabenraa: (Poul-Flemming Øgendahl og Hans Lautrup Nørgaard) IBC Kolding: (Mette Winther Hauge, Steffen Hesselberg og Jesper Bisgaard) IBC Fredericia: (Helle Peterson og Lisbeth Mortensen) Hertil kommer, at afdelingernes LOP-konsulenter var involveret i forbindelse med kontakt til virksomhederne. Fra Business College Horsens deltog Ilse Kyndesgaard og Jørn Trust. Poul-Flemming Øgendahl, Mette Winther Hauge og Helle Peterson (alle IBC) samt Ilse Kyndesgaard (Business College Horsens) deltog i styregruppen sammen med Lars Mols fra NCE. Som beskrevet i projektplanen aftalte styregruppen indledningsvist i fase 1 en plan for, hvordan afdelingernes LOP-konsulenter skulle kontakte virksomheder og hvordan samarbejdsaktiviteterne skulle beskrives. På et opfølgende styregruppemøde midtvejs (fase 2), måtte planen revideres en smule som følge af vanskelighederne ved at hverve nye virksomheder. Derfor blev det besluttet at satse mere intensivt på eksisterende samarbejdsvirksomheder og en videreudvikling af samarbejdsaktiviteterne med disse (og beskrivelserne heraf). Det kom der altså et aktivitetskatalog ud af med 13 veldokumenterede og højtprioriterede samarbejdsaktiviteter, hvor mål, indhold, aktiviteter og evaluering beskrives. Målet for det efterfølgende projektarbejde var således at få beskrevet, afprøvet og evalueret (i samarbejde med virksomhederne) de prioriterede indsatser. 4

5 Gennemførte aktiviteter på skolerne og i form af møder mv. I projektet blev der gennemført følgende aktiviteter:. Styregruppemøder: Et opstarts- og midtvejsstatusmøde (fastlæggelse af projektplan og efterfølgende revidering) Erfaringsudvekslingsmøde: Business College Horsens delte ud af sine erfaringer fra projektet Partnerskaber med Erhvervslivet. Fokus på aktivitetskataloget: (samarbejdsaktiviteter mellem skole og virksomheder) LOP-konsulenter kontaktede virksomheder med henblik på partnerskaber Udviklingsarbejde på IBC: Udarbejdelse af aktivitetskatalog og udfærdigelse af aktivitetsbeskrivelser (13 aktiviteter) Afprøvning af udvalgte aktiviteter (en aktivitet pr. afdeling) Kvalitative evalueringssamtaler med elever, lærere og virksomheder - Kolding: Bilka - Aabenraa: Meldgaard og Aabenraa Shopping - Fredericia: Davidsen & Partnere Konference om partnerskaber afholdes på IBC i Kolding den 18. Marts 2010 Anbefalinger: Hvad skal der til for at en skole lykkes med at etablere gode partnerskaber? Udarbejdelse af samlet aktivitetskatalog Udarbejdelse af samlet rapport 5

6 2. Projektets hovedresultater, herunder udviklede materialer I projektet blev der udviklet følgende: 2.1 Udviklingsaktivitet 1: En idéliste over aktiviteter, som styrker samarbejdet mellem skole og virksomheder (listen består af 13 højt prioriterede aktiviteter i samarbejdet mellem IBC og lokale erhvervsvirksomheder) 1. Besøg af en klasse/elevgruppe En klasse eller en gruppe elever besøger en virksomhed. Klassen har typisk arbejdet med et tema, der relaterer til virksomheden. Emnerne kan spænde vidt og de aftales individuelt. Eksempler: Virksomhedens historie, logistik, produktion, markedsføring/salg eller salg på konkrete markeder. Indhold, tidspunkt, mv. aftales for den enkelte lærer. 2. Virksomhedsbesøg på skolen (oplæg om virksomheden) En klasse eller en gruppe elever får besøg af en repræsentant for en konkret virksomhed, der holder et kort oplæg om virksomheden. Herefter får eleverne mulighed for at stille spørgsmål. Eleverne har på forhånd forberedt sig på besøget og de skal typisk bruge deres nye viden i en efterfølgende opgave. Indhold, tidspunkt, mv. aftales for den enkelte lærer. 3. Kombination af besøg på skolen og i virksomheden En kombination af ovenstående aktiviteter, hvor klassen arbejder med et bestemt tema i længere tid. Det andet besøg vil typisk være en opfølgning på de emner, der har været på banen i første omgang. 4. Elever i praktik (5 dage) Alle HG-elever skal i praktik i en uge for at få afklaret hvilke jobmæssige valg de skal tage. Eleverne følger virksomhedens arbejdstider og udfører relevante opgaver, hvor det er muligt. Eleverne søger selv praktikpladser, under kyndig vejledning af deres kontaktlærer. 5. Lærere i praktik (3 dage) IBC lægger stor vægt på at undervisere såvel som øvrige medarbejdere har et nært kendskab til det lokale erhvervsliv. Derfor tilbydes alle ansatte løbende at komme i praktik i en virksomhed i 2-3 dage. Forløbet kan være, at praktikanten følger en fast person i virksomheden (fx en elev) et par dage eller at praktikanten udfører konkrete arbejdsopgaver. 6

7 6. Markedsanalyse, konkurrentanalyse m.v. udført af elever Handelsskoleeleverne udfører konkrete analyser for en virksomhed. Det kan fx dreje sig om uddeling af spørgeskemaer, besøg i konkurrerende virksomheder. Mulighederne er mange, men der er naturligvis en grænse for, hvor professionelt arbejdet kan udføres. Indhold, tidspunkt, mv. aftales med den enkelte lærer. 7. Analyse af virksomhedens hjemmeside Elever besøger og analyserer efter aftale en virksomheds hjemmeside mht. brugervenlighed, informationsniveau, layout mv. Herefter gives en samlet tilbagemelding til virksomheden. 8. Young Enterprise Young Enterprise er en fond, der arbejder for at fremme iværksætteri blandt elever på ungdomsuddannelserne. Young Enterprise-konceptet går ud på, at handelsskoleelever starter egen virksomhed i deres fritid på almindelige markedsvilkår. Støtte og sparring: En eller flere repræsentanter fra en virksomhed følger en gruppe (typisk 2-3 elever), der starter egen virksomhed. I forbindelse med 2-3 møder diskuteres gruppens beslutninger og praktiske problemer. Eleverne har generelt stor nytte af at have en erfaren erhvervsmand/-kvinde at spille op ad. Hjælp til produkter af enkle prototyper: En virksomhed hjælper Young Enterprise virksomheder med rådgivning og evt. udvikling af prototyper på fordelagtige vilkår. 9A. Messe/åbning af butikker: Eleverne lærer om opstart af egen butik, herunder planlægning af butiksopbygning, fremskaffelse af varer, leverandøraftaler, bemandingsplaner, markedsføring eleverne gøres ansvarlige overfor en stor gruppe eksterne samarbejdspartnere. Eleverne lærer at forhandle leverandøraftaler hjem med butikker og virksomheder i lokalområderne. 9B: Markedsdag: Markedsdag på skolen hvor eleverne deltager med butikker 7

8 10. Deltagelse i erhvervsdag Skolens elever får mulighed for at møde en række virksomheder og høre om konkrete job/karrieremuligheder. Deltagende virksomheder står ved hver sin stand. 11. Deltagelse i jobsøgningsdag Eleverne skriver ansøgninger til konkrete virksomheder. Alle ansøgninger læses og en samtale gennemføres mellem virksomhed og elev. 12. Censor ved fagprøver i hovedforløbene Vigtigt at der gøres en stor indsats for at rekruttere de bedst egnede eksterne censorer med de rette forudsætninger. Mange censorer kontakter selv skolen direkte og skolen opfordrer også til dette. 13. HG-Xtra: Mulighed for at adoptere en elev (kun Fredericia) 2.2 Udviklingsaktivitet 2: Et aktivitetskatalog med beskrevne aktiviteter (mål, indhold, aktiviteter, evaluering): 1. Besøg af en klasse/elevgruppe Besøg af klasse/elevgruppe Mål At give eleverne et indblik i arbejdsgangene eller i et specielt område i en virksomhed. Indhold Præsentation af virksomheden Præsentation af produkter Præsentation af det specielle område, f.eks. marketing- eller logistikafdelingen, mht funktion og arbejdsgange Involverede Lærer / Kontaktperson fra virk. Kontaktperson Aktiviteter Evaluering Foredrag og rundvisning Evt. opgaver Sammenligning af teori og praksis Overordnet udbytte af besøget Evt. opgavebesvarelse / fremlæggelse Kontaktperson Lærer og/eller kontaktperson Lærer og Elever 8

9 2. Virksomhedsbesøg på skolen (oplæg om virksomheden) Praksisnær undervisning Mål Aktiviteten skal åbne elevernes interesse for spedition og shipping. Indhold og Padborg Speditørforening fortæller på aktiviteter informationsmøde på skolen om uddannelsen til speditør og hvilke karrieremuligheder, der er efter endt uddannelse. Praktikansvarlig repræsentant for IBC fortæller om skoleophold og fagprøven. Involverede Direktør Hans David, Padborg Speditørforening Charlotte Berg, IBC Kolding Evaluering Aktiviteten følges på et senere tidspunkt op af et besøg for interesserede elever hos speditører i Aabenraa/Padborg området, hvor eleverne får mulighed for at være speditør for en dag. Evalueringsskema udleveres og afleveres til jobkonsulenten Ove Stahl Schmidt, Jobkonsulent 3. Kombination af besøg på skolen og i virksomheden Praksisnær undervisning Mål At lade eleverne få lejlighed til at erfare hvordan skolens teoretiske stof anvendes i praksis. Desuden er den praksisnære undervisning et element i erhvervsvejledningen Indhold og Eleverne finder selv enkeltvis eller i grupper aktiviteter på højst 2 en virksomhed, som de kan tænke sig at få praktikplads i. Eleverne arbejder i praktikvirksomheden 3-5 dage. Sideløbende med praktikopholdet løser eleven en opgave om virksomheden Involverede Lærer / Kontaktperson fra virksomheden Kontaktperson fra virksomheden og personalet i praktikvirksomheden Lærer besøger så vidt muligt eleven i praktikvirksomheden Evaluering Eksamination i besvarelsen af opgaven. Der lægges vægt på at eleven kan beskrive praktikvirksomheden, og at eleven er i stand Lærer, censor og elev 9

10 til at anvende teori på det, som eleven har oplevet i praktikken Beskrivelse af de opgaver/funktioner i detailhandelen, der kunne være relevante for hgelever: Varebestilling - se hvordan det foregår - evt. prøve at være med til at sætte antal på en ordre Ordremodtagelse/Lager håndtering - hvad sker der når varen kommer hjem? Vareopsætning - hvordan sælger varen bedst muligt i forhold til placeringen i forretningen? Kundebetjening - som det nu foregår i de enkelte butikker Kasseafslutning - hvis det gøres i forretningen Åbnerutiner i forretningen Lukkerutiner i forretningen Håndtering af defekte varer - skal de retur til leverandør eller smides ud? Hvordan arbejder forretningen med at minimere kundetyverier? Markedsføring Beskrivelse af de opgaver/funktioner i handelsvirksomheder, der kunne være relevante for hg-elever: Telefonbetjening ind/udland & Omstilling Rutiner vedr. indkøbsfunktion Rutiner vedr. lagerfunktion, herunder udlevering fra lager Rutiner vedr. logistik-funktionen Rutiner vedr. forsendelser Rutiner vedr. transport af varer Rutiner vedr. papirgange i en virksomhed B-2-B markedsføring B-2-b salg, herunder sælgeregenskaber Gennemgang af organisationsopbygning Evt. kædesamarbejde 4. Elever i praktik (5 dage) 1. Mål Målet med praktikprojektet er at gøre eleverne bevidste om, hvilken retning de skal vælge, når de er færdige med deres skolegang, men samtidig også at give dem nogle erfaringer i det at være på arbejdsmarkedet og 10

11 kendskab til de opgavetyper, de skal løse her. 2. Indholdsbeskrivelse Eleverne skal først arbejde med selve virksomheden og virksomhedens elevuddannelse, inden de påbegynder selve praktikugen. I praktikugen skal eleverne opnå et indblik i, hvad det vil sige at være medarbejder det pågældende sted samtidig med, at de skal bevidstgøres om de positive og negative sider ved arbejdet. Det er vigtigt - for at eleverne får så reelt et billede af dagligdagen som muligt - at praktikstedet giver sig tid til at tage sig af eleverne. Efterfølgende skal eleverne til en eksamen, hvor selve praktikstedet er emnet. Her skal eleverne koble teori fra IBC med praksis fra deres praktiksted, og til denne eksamen er kontaktpersonerne fra praktikstedet velkomne. 3. Aktivitetsplan a. Hvornår? b. Hvor ofte? c. Hvor længe Eleverne skal i god tid lave en ansøgning, som skal godkendes af en lærer, inden de sender denne ud til de praktikvirksomheder, som de kunne tænke sig at være i. Ansøgningen skal afleveres sammen med et bilag fra IBC, hvorpå der står nogle grundlæggende ting om projektet. Eleverne er praktiksøgende, indtil de får accept fra en virksomhed, som har brug for en hjælpende hånd. Virksomheden forpligter sig på at tage sig af eleverne. Nogle virksomheder kræver at afholde en samtale med eleverne, inden praktikpladsen godkendes. I selve praktikperioden bliver eleverne typisk tilknyttet en kontaktperson, som de så refererer til. Selve praktikperioden foregår to uger i foråret som ligger omkring uge 21, så det drejer sig primært om disse to uger, hvor virksomhederne skal afsætte lidt tid. 4. Involverede parter I selve praktikperioden får hver elev besøg af en lærer fra IBC, som får en rundvisning på praktikstedet og muligheden for at få en snak med kontaktpersonen på virksomheden. De involverede parter er primært virksomhedens kontaktperson, den enkelte elev og læreren fra IBC 11

12 5. Opfølgning/evaluering Lærerne udleverer under besøget på virksomheden et evalueringsskema til kontaktpersonen. Kontaktpersonen evaluerer sin elev på skemaet og eleverne skal medbringe evalueringen til eksamen, og den bliver en del af deres karakter i projektet. 5. Lærere i praktik (3 dage) 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan a. Hvornår? b. Hvor ofte? c. Hvor længe 4. Involverede parter 5. Opfølgning/evaluering At give lærere, der ikke har været ude i erhvervslivet i en årrække, nogle opdaterede kompetencer i forhold til praksisnær og meningsgivende undervisning. Bedre kendskab og sparring i forhold til elevernes praktikophold på hg2. Læreren i praktik i en selvvalgt virksomhed. Valg af virksomhedstype afhænger meget af hvilke fag, som den pågældende lærer underviser i. Det kan fx være i en indkøbs-, logistik- eller salgsafdeling, som salgsassistent i en Matas, en IT-afdeling i en større virksomhed osv.. a. Læren/underviseren aftaler selv tidspunktet med virksomheden. b. Efter behov, men skal godkendes af nærmeste leder c. 1-3 dags praktik som udgangspunkt (hvis andet ikke aftales) Lærer/underviser i samarbejde med virksomheden (tager selv kontakt) Nærmeste leder skal godkende praktikopholdet og skemalæggeren skal informeres. Bliver afregnet som en kursusdag 7,4 timer, og de planlagte timer fås ikke på andet tidspunkt. Der skal udfyldes et evalueringsskema efter endt praktikperiode til nærmeste leder, hvor udbyttet fremgår samt hvilke funktioner man får kendskab til. Dette skal afleveres senest 3 dage efter endt 12

13 praktikophold. 6. Markedsanalyse, konkurrentanalyse mv. udført af elever Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 7. Analyse af virksomhedens hjemmeside Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 8. Young Enterprise 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan d. Hvornår? e. Hvor ofte? f. Hvor længe Eleverne skal have en forståelse for, hvordan man kan starte en virksomhed for at fremme iværksætteri. Det er desuden vigtigt, at de præsenteres for de muligheder der findes i form af rådgivning og sparring med eksterne kontakter og virksomheder. Eleverne danner selv virksomheder og vælger selv branche/produkt. Undervisningen er baseret på deltagelse i Young Enterprise konceptet (se ) Eleverne præsenteres for relevante emner, hvorefter de selv er ansvarlige for igangsættelse og organisering af virksomheden. Emnerne er bl.a.: idé generering, kontakt til erhvervslivet, igangsætning af produktion, markedsføring og forretningsplaner. Det tilstræbes at der er foredrag og besøg fra forskellige erhvervsfolk undervejs. Forløbet omfatter også at alle deltager i en salgsmesse. Forløbet afvikles fra september til marts. (salgsmesse i januar) Eleverne har typisk 4 skemalagte timer på skolen om ugen (nogle vælger også at fortsætte arbejdet i deres fritid ) 4. Involverede parter Young Enterprise konceptet varetages af Young Enterprise Danmark. Det er desuden oplagt at inddrage 13

14 5. Opfølgning/evaluering forskellige eksterne rådgivere og foredragsholdere. F.eks. besøg fra reklamebranchen, salgstaler, rådgivning fra Nordea vedr. forretningsplaner, samt fremstilling af prototyper. Samtlige virksomheder deltager i en salgsmesse, hvor eksterne dommere vurderer deres arbejde. Der gives undervejs i forløbet input og rådgivning fra erhvervsfolk i forbindelse med små præsentationer. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse for 2 lærere, hvor det samlede arbejde præsenteres og eleverne reflekterer over egen indsats. I faget indgår desuden en skriftlig test i form af deltagelse i en Cambridge case. 9A. Messe/åbning af butikker: 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan g. Hvornår? Målet for projektet er at bevidstgøre eleverne omkring start af egen butik, herunder planlægning af butiksopbygning, fremskaffelse af varer, leverandøraftaler, bemandingsplaner, markedsføring og gøre eleverne ansvarlige overfor en stor gruppe personer, hvor de selv er motorer, men også mærke hvordan en dagligdag i en butik kan forløbe. Eleverne skal opbygge deres egen forretning i et klasselokale, men de skal også lave en café i et andet lokale. Alle 2. års eleverne bliver opdelt i 3-4 butikker og skal derefter rundt og forhandle leverandøraftaler hjem med butikkerne/virksomhederne i nærområdet, men de strækker sig normalt til hele Trekantsområdet. Leverandøraftalerne kan laves forskelligt; Butikkerne kan give eleverne varerne gratis. Butikkerne kan give eleverne gode indkøbspriser på varerne med fuld returret. Der bliver afholdt en åbningsdag i projektperioden, hvor det er tilladt den almindelige dansker at komme og besøge butikkerne og gøre nogle gode handler. På selve åbningsdagen afholder 1. Årseleverne messer og der bliver ligeledes afholdt modeshow 2-3 gange pr. dag. Efter endt åbningsdag skal eleverne returnere de varer, som ikke er blevet solgt til de leverandører, som de har handlet med og regnskabet skal gøres op og derefter skal eleverne op i de grupper som de har arbejdet i til en eksamen med efterfølgende karaktergivning. Projektet bliver afholdt i uge hvert år, men vi starter oplægget fra starten af 4. Semester, da de allerede der skal begynde at lave leverandøraftaler, men det er 14

15 h. Hvor ofte? i. Hvor længe primært i uge 11-12, hvor den største leverandørkontakt forekommer. 4. Involverede parter De involverede parter er virksomheder i hele Trekantområdet, men det er også set at firmaer rundt omkring i landet er blevet kontaktet. 5. Opfølgning/evaluering Evalueringen er primært eksamen for eleverne efter endt åbningsdag Der bliver ikke evalueret omkring samarbejdet med virksomhederne med mindre disse retter henvendelse til IBC. 9B: Markedsdag Markedsdag 1. Mål 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering At give eleverne en introduktion i virksomhedens grundlæggende markedsføringsopgaver. Planlægning Budget Kontakt til virksomhed Udarbejdelse af markedsføringsmateriale Forberedende lektioner Markedsdag på skolen hvor eleverne deltager med butikker Præsentation af oplevelserne fra markedsdagen Præsentation af budget, markedsføringsmateriale mv. sammenholdt med relevant teori Involverede Salg og servicelærer Eleverne Salg og servicelærer Eleverne Besøgende Lærer og Elever 10. Deltagelse i erhvervsdag Deltagelse i erhvervsdag 1. Eleverne får mulighed for at møde Mål forskellige repræsentanter fra erhvervslivet, så de rustes til at træffe beslutning om fremtidig karriere. Involverede 15

16 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering I februar inviteres lokale repræsentanter fra det lokale erhvervsliv til erhvervsdag på skolen, hvor også Uddannelseskaravanen er med. Ved stande fortæller erhvervslivet eleverne om netop deres virksomhed og uddannelsestilbud. Efterfølgende skiver eleverne jobansøgninger, som læses igennem af LOPkonsulenten, som giver feed-back på ansøgningen, inden den afsendes til de pågældende virksomheder. Der foretages ingen evaluering af arrangementet Lokale virksomheder, Uddannelseskaravanen, LOP-konsulent og kontaktlærere LOP-konsulent og kontaktlærere 11. Deltagelse i jobsøgningsdag Jobdating 1. At give eleverne en grundig oplæring i at skrive Mål ansøgning og være til jobsamtale Involverede Lærer 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering Gennem foredrag og praktiske øvelser at forbedre elevers muligheder for at få den ønskede praktikplads. Gennemgang af gærdehøjder i forhold til jobtyper Gennemgang af hjemmeside med ledige job Oplæg til ansøgninger og CV Oplæg til og gennemførelse af samtaletræning Praktiske øvelser. Eleverne skriver ansøgning til ønskejob / ønskevirksomheder. Disse gennemgås og sendes til firmaerne Besøg på udvalgte virksomheder eller besøg af dem på IBC Samtale med kontaktlærer vedr. revidering af elevplan Kontaktlærere/ Faglærere Kontaktperson Kontaktlærer og elev 16

17 12. Censor ved fagprøver i hovedforløbene Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 13. HG-Xtra: Mulighed for at adoptere en elev (kun Fredericia) Adoptionsordning 1. At give eleverne et indblik i arbejdsgangene eller i Mål et specielt område i en virksomhed med henblik på at vælge praktikplads. Involverede Lærer / Kontaktperson fra virk. 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering Eleven adopteres af virksomheden under sit hgforløb og en del af de stillede opgaver på uddannelsen løses med udgangspunkt i den pågældende virksomhed. Diverse praktikophold i virksomheden i løbet af det 2 årige forløb. Hvert praktikophold har et specielt tema f.eks. IT-rutiner. Diverse opgaver og fremlæggelser. Kontaktpersonen fra virksomheden deltager evt gælder også eksaminer. Lærer og virksomhed evaluerer adoptionsordningen undervejs eller senest når eleven er færdig m/forløbet. Kontaktperson Kontaktperson Lærer og/eller kontaktperson Lærer, elev og kontaktperson 2.3 Udviklingsaktivitet 3: Aktivitetsafprøvning og kvalitativ evalueringssamtale med elever, lærere og virksomheder Gennem hele projektperioden er udvalgte aktiviteter fra aktivitetsplanen blevet afprøvet i samarbejde mellem skolen og virksomhederne, hvilket har involveret nøglepersoner blandt skolens elever og lærere samt de involverede virksomheder. Nogle aktiviteter er blevet afprøvet første gang, andre har været afprøvet tidligere, men der er gennemført kvalitative evalueringssamtaler mellem skolen og virksomhederne, som NCE har forestået og det er der kommet følgende ud af: IBC Fredericia: Evalueringssamtale gennemført med: Lærer: Lisbeth Mortensen Elev: Lasse Ivang Hansen Virksomhedsrepræsentant: Nicolas Drost, Davidsen & Partnere 17

18 Der henvises til aktivitetsplanens punkt 13: Adoptionsordning ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Om udbyttet af praktiksamarbejdet: Nicolas Drost: Ansat hos Davidsen Partnere A/S, Fredericia, bl.a. med ansvar for unge under uddannelse. Davidsen og Partnere har haft Lasse i praktik som led i adoptionsordningen på IBC i Fredericia. Nicolas havde på forhånd en åben indgangsvinkel til praktiksamarbejdet. Forventede, at Lasse skulle gå rundt som føl for at følge særlige funktioner i virksomheden. Havde måske forventet, at eleverne kunne bidrage med analyser eller forslag til ændringer i arbejdsgange. Eleven er under praktikopholdet i kontakt med 5-6 medarbejdere i virksomheden. Informationen har været bredt ud til de øvrige medarbejdere via nyhedsbrev på intranettet. Det er ikke nedfældet nogen steder. Det, som tiltaler os, er, at vi kan bidrage med noget medarbejdertid, så der er ikke direkte nogen økonomi i det for os. Også godt med vekselvirkningen (hhv. skole-/virksomhedsophold) med få dage ad gangen hvert sted. Men omvendt; hvis det havde været praktikperioder à fx 10 ugers varighed, kunne vi have givet eleven rigtige opgaver. Det er bedst at finde opgaver, som interesserer den enkelte elev. Det kunne fx være, hvordan man håndterer online salg eller hvordan man arbejder med hjemmesider. Vi er også altid åbne for at komme ud på skolen. Vi kunne fx fortælle om en bestemt problemstilling, som eleverne så efterfølgende kunne komme med løsningsforslag til hos os. For os er det også meget givtigt at deltage i elevernes eksamen, da det giver os et indtryk af, hvad eleverne har fået ud af opholdet. Overordnet er vi meget tilfredse med ordningen. Lasse I. Hansen: Lasse havde på forhånd ikke nogen bestemte forventninger, dog måske på et senere tidspunkt at få en rigtig elevplads hos Davidsen og Partnere A/S. Tog det, som det kom, men for Lasse har det været meget lærerigt. Har fulgt kontor/administration. Fik en stor mulighed for at komme i dybden med nogle ting som han ikke ville have haft mulighed for, hvis han ikke havde været i virksomheden. Godt med meget konkrete opgaver. Lasses egen motivation kunne alligevel have været bedre. Kunne have været sjovt, hvis virksomheden f.eks. var inde over forhåndsformuleringen af opgaven eller selv var med til at formulere den. Men under sit ophold i virksomheden har Lasse fået nogle faglige kompetencer, som han ellers ikke kunne have fået. Hvis han havde problemer med at løse sine opgaver var det rart at have en fast kontaktperson tilknyttet, som han kunne spørge til råds. 18

19 Samlet set rigtig godt tilfreds med ordningen og sit ophold. Lisbeth Mortensen: Adoptionsordningen (se omtale andetsteds) kører på Lasses årgang (HG1 anno 2008) for første gang. Ordningen har på HG1 fungeret rigtig godt og bortset fra nogle få, som skulle have hjælp til det, har eleverne har selv fundet deres praktikpladser. Et par elever lykkedes ikke med at finde praktikplads, så de måtte have en særlig ordning, hvor de blev givet en opgave, som skulle løses uden at være tilknyttet en praktikvirksomhed. Ordningen kører videre på elevernes 2. år, som blev påbegyndt i august Vi har kalkuleret med 1 adoptionsperiode i efterårssemestret og 1 i forårssemestret. Det har dog vist sig vanskeligt at placere disse, idet eleverne er meget belastede med timer på 2. år. Sandsynligvis vil begge perioder omhandle jobansøgning, udarbejdelse af CV, jobinterview og lignende, som er relevant i forbindelse med, at eleverne snart skal ud i den virkelige verden. På trods af udfordringerne med at finde praktikpladser til alle og timelogistikken på HG2 er vi på afdelingen så godt tilfreds med ordningen, at vi håber at kunne videreføre den. Ordningen er et rigtig godt bidrag til eleverne i et vekseluddannelsesforløb med både skole- og praktikophold. Eleverne bliver godt klædt på til at gå i lære i en virksomhed i hovedforløbet. Om samarbejdet med virksomheden og selve adoptionsforløbet på HG 1: Adoptionsperiode 1: 5 dage i virksomheden Adoptionsperiode 2: 1 dag i virksomheden Adoptionsperiode 3: 4 dage i virksomheden For de elever, som ikke er tilknyttet en virksomhed gives en opgave IBC Kolding: Evalueringssamtale gennemført med: Lærer: Jesper Bisgaard Elever: Seyed Haskemi, Torben Prinds og Pernille Hjort Virksomhedsrepræsentant: Henrik Frost Larsen, BILKA Der henvises til aktivitetsplanens punkt 4: Elever i praktik ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Skolens, elevernes og Bilkas forventninger på forhånd i forbindelse med samarbejdet: 19

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere