RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084"

Transkript

1 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center for Erhvervspædagogik, PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL Deltagerskoler: IBC og Business College Horsens December 2009 Lars Mols, NCE 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Procesrapport Projektets formål Projektets tilrettelæggelse Medvirkende og deres hovedopgaver Gennemførte aktiviteter på skolerne og i form af møder mv Projektets hovedresultater, herunder udviklede materialer Udviklingsaktivitet 1: En idéliste Udviklingsaktivitet 2: Et aktivitetskatalog Udviklingsaktivitet 3: Aktivitetsafprøvning og evalueringssamtaler IBC Fredericia IBC Kolding IBC Aabenraa Udviklingsaktivitet 4: Anbefalinger Udviklingsaktivitet 5: Konference Bilag

3 1. Procesrapport: 1.1 Projektets formål I udgangspunktet var det projektets formål, at IBCs tre HG-afdelinger i Kolding, Aabenraa og Fredericia skulle knytte tættere bånd og styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv i de tre lokalområder ved at udvikle nye partnerskaber. Partnerskaberne skulle medvirke til at etablere en forpligtende indholdsmæssig udvidelse af de allerede eksisterende lokale netværk i lokalområderne. Det var i den forbindelse et delmål, at partnerskabsaftalerne skulle medvirke til at styrke skolens indsats inden for innovation og iværksætteri. Samarbejdet med virksomhederne skulle resultere i en pædagogisk praksis, som styrker elevernes kompetencer inden for entrepreneurskab og giver dem ny viden om opstart og drift af egen virksomhed. Gerne afprøvet i samarbejde med erhvervslivet. IBC trak i projektet på erfaringer, som Business College Horsens har gjort i et afsluttet FoU-projekt om Partnerskaber med Erhvervslivet. BC Horsens har fx udviklet et aktivitetskatalog med 15 højt prioriterede aktiviteter, som gennemføres i samarbejde med lokale virksomheder. IBC brugte kataloget som inspiration og udviklede sit eget aktivitetskatalog med de 13 højst prioriterede aktiviteter, som gælder på tværs af de tre HG-afdelinger. Projektdeltagerne fra IBC har i projektet beskrevet de 13 aktiviteter i aktivitetskataloget. Skolens LOPkonsulenter har arbejdet intenst på at hverve nye partnerskabsvirksomheder, alle tænkelige nye virksomheder er blevet kontaktet, men som følge af finanskrise og forsigtighed på markedet har det været en udfordring at tiltrække nye virksomheder. MEN; nye er kommet til og eksempler er vedlagt som bilag. Projektet har udover at fokusere på nye partnerskaber været fokuseret på at beskrive, afprøve og evaluere centrale satsninger i først og fremmest det eksisterende skole- /virksomhedssamarbejde. Beskrivelserne findes længere fremme i rapporten. 1.2 Praktisk tilrettelæggelse Der blev indledningsvist udpeget en kontaktperson fra hver af IBCs tre HG-afdelinger, som sammen med en repræsentant for Business College Horsens og den projektansvarlige fra NCE udgjorde projektets styregruppe. Styregruppen fastlagde på et indledende møde projektets aktivitetsplan. Derudover har styregruppen afholdt et statusmøde midtvejs, hvor det, inspireret af Business College Horsens model, blev besluttet at satse på udviklingen af et 13-punkts aktivitetskatalog (med aktivitetsbeskrivelser) med særlig fokus på tre udvalgte og profilerede aktiviteter en aktivitet pr. HGafdeling. De tre aktiviteter blev beskrevet og afprøvet som aktivitetskatalogets øvrige aktiviteter, men derudover også evalueret via en samtale mellem en lærer, en eller flere elever, en virksomhedsrepræsentant samt NCE-konsulenten. Der blev udvalgt 2-3 lærere fra hver af skolens tre HG-afdelinger, som havde det til fælles, at de alle var involveret i skole-/virksomhedssamarbejdet. Nogle af lærerne deltog udelukkende ved at levere skriftlige bidrag til aktivitetskataloget, andre deltog i planlægnings- og evalueringsmøder samt afprøvning af nøgleaktiviteter. Med afsæt i en af styregruppen besluttet skabelon for udfyldte aktivitetsbeskrivelser, blev samtlige 13 aktiviteter i aktivitetskataloget således beskrevet. 3

4 1.3 Medvirkende og deres hovedopgaver Fra NCE medvirkede konsulent Lars Mols, som stod for: Projektledelse Planlægning af møder og evalueringssamtaler Rapportering IBC og Business College Horsens deltog i styregruppen og ved planlægningsmøder. Kun IBC deltog i evalueringssamtaler, hvor der deltog virksomheder og elever. Deltagerne var som følger: IBC Aabenraa: (Poul-Flemming Øgendahl og Hans Lautrup Nørgaard) IBC Kolding: (Mette Winther Hauge, Steffen Hesselberg og Jesper Bisgaard) IBC Fredericia: (Helle Peterson og Lisbeth Mortensen) Hertil kommer, at afdelingernes LOP-konsulenter var involveret i forbindelse med kontakt til virksomhederne. Fra Business College Horsens deltog Ilse Kyndesgaard og Jørn Trust. Poul-Flemming Øgendahl, Mette Winther Hauge og Helle Peterson (alle IBC) samt Ilse Kyndesgaard (Business College Horsens) deltog i styregruppen sammen med Lars Mols fra NCE. Som beskrevet i projektplanen aftalte styregruppen indledningsvist i fase 1 en plan for, hvordan afdelingernes LOP-konsulenter skulle kontakte virksomheder og hvordan samarbejdsaktiviteterne skulle beskrives. På et opfølgende styregruppemøde midtvejs (fase 2), måtte planen revideres en smule som følge af vanskelighederne ved at hverve nye virksomheder. Derfor blev det besluttet at satse mere intensivt på eksisterende samarbejdsvirksomheder og en videreudvikling af samarbejdsaktiviteterne med disse (og beskrivelserne heraf). Det kom der altså et aktivitetskatalog ud af med 13 veldokumenterede og højtprioriterede samarbejdsaktiviteter, hvor mål, indhold, aktiviteter og evaluering beskrives. Målet for det efterfølgende projektarbejde var således at få beskrevet, afprøvet og evalueret (i samarbejde med virksomhederne) de prioriterede indsatser. 4

5 Gennemførte aktiviteter på skolerne og i form af møder mv. I projektet blev der gennemført følgende aktiviteter:. Styregruppemøder: Et opstarts- og midtvejsstatusmøde (fastlæggelse af projektplan og efterfølgende revidering) Erfaringsudvekslingsmøde: Business College Horsens delte ud af sine erfaringer fra projektet Partnerskaber med Erhvervslivet. Fokus på aktivitetskataloget: (samarbejdsaktiviteter mellem skole og virksomheder) LOP-konsulenter kontaktede virksomheder med henblik på partnerskaber Udviklingsarbejde på IBC: Udarbejdelse af aktivitetskatalog og udfærdigelse af aktivitetsbeskrivelser (13 aktiviteter) Afprøvning af udvalgte aktiviteter (en aktivitet pr. afdeling) Kvalitative evalueringssamtaler med elever, lærere og virksomheder - Kolding: Bilka - Aabenraa: Meldgaard og Aabenraa Shopping - Fredericia: Davidsen & Partnere Konference om partnerskaber afholdes på IBC i Kolding den 18. Marts 2010 Anbefalinger: Hvad skal der til for at en skole lykkes med at etablere gode partnerskaber? Udarbejdelse af samlet aktivitetskatalog Udarbejdelse af samlet rapport 5

6 2. Projektets hovedresultater, herunder udviklede materialer I projektet blev der udviklet følgende: 2.1 Udviklingsaktivitet 1: En idéliste over aktiviteter, som styrker samarbejdet mellem skole og virksomheder (listen består af 13 højt prioriterede aktiviteter i samarbejdet mellem IBC og lokale erhvervsvirksomheder) 1. Besøg af en klasse/elevgruppe En klasse eller en gruppe elever besøger en virksomhed. Klassen har typisk arbejdet med et tema, der relaterer til virksomheden. Emnerne kan spænde vidt og de aftales individuelt. Eksempler: Virksomhedens historie, logistik, produktion, markedsføring/salg eller salg på konkrete markeder. Indhold, tidspunkt, mv. aftales for den enkelte lærer. 2. Virksomhedsbesøg på skolen (oplæg om virksomheden) En klasse eller en gruppe elever får besøg af en repræsentant for en konkret virksomhed, der holder et kort oplæg om virksomheden. Herefter får eleverne mulighed for at stille spørgsmål. Eleverne har på forhånd forberedt sig på besøget og de skal typisk bruge deres nye viden i en efterfølgende opgave. Indhold, tidspunkt, mv. aftales for den enkelte lærer. 3. Kombination af besøg på skolen og i virksomheden En kombination af ovenstående aktiviteter, hvor klassen arbejder med et bestemt tema i længere tid. Det andet besøg vil typisk være en opfølgning på de emner, der har været på banen i første omgang. 4. Elever i praktik (5 dage) Alle HG-elever skal i praktik i en uge for at få afklaret hvilke jobmæssige valg de skal tage. Eleverne følger virksomhedens arbejdstider og udfører relevante opgaver, hvor det er muligt. Eleverne søger selv praktikpladser, under kyndig vejledning af deres kontaktlærer. 5. Lærere i praktik (3 dage) IBC lægger stor vægt på at undervisere såvel som øvrige medarbejdere har et nært kendskab til det lokale erhvervsliv. Derfor tilbydes alle ansatte løbende at komme i praktik i en virksomhed i 2-3 dage. Forløbet kan være, at praktikanten følger en fast person i virksomheden (fx en elev) et par dage eller at praktikanten udfører konkrete arbejdsopgaver. 6

7 6. Markedsanalyse, konkurrentanalyse m.v. udført af elever Handelsskoleeleverne udfører konkrete analyser for en virksomhed. Det kan fx dreje sig om uddeling af spørgeskemaer, besøg i konkurrerende virksomheder. Mulighederne er mange, men der er naturligvis en grænse for, hvor professionelt arbejdet kan udføres. Indhold, tidspunkt, mv. aftales med den enkelte lærer. 7. Analyse af virksomhedens hjemmeside Elever besøger og analyserer efter aftale en virksomheds hjemmeside mht. brugervenlighed, informationsniveau, layout mv. Herefter gives en samlet tilbagemelding til virksomheden. 8. Young Enterprise Young Enterprise er en fond, der arbejder for at fremme iværksætteri blandt elever på ungdomsuddannelserne. Young Enterprise-konceptet går ud på, at handelsskoleelever starter egen virksomhed i deres fritid på almindelige markedsvilkår. Støtte og sparring: En eller flere repræsentanter fra en virksomhed følger en gruppe (typisk 2-3 elever), der starter egen virksomhed. I forbindelse med 2-3 møder diskuteres gruppens beslutninger og praktiske problemer. Eleverne har generelt stor nytte af at have en erfaren erhvervsmand/-kvinde at spille op ad. Hjælp til produkter af enkle prototyper: En virksomhed hjælper Young Enterprise virksomheder med rådgivning og evt. udvikling af prototyper på fordelagtige vilkår. 9A. Messe/åbning af butikker: Eleverne lærer om opstart af egen butik, herunder planlægning af butiksopbygning, fremskaffelse af varer, leverandøraftaler, bemandingsplaner, markedsføring eleverne gøres ansvarlige overfor en stor gruppe eksterne samarbejdspartnere. Eleverne lærer at forhandle leverandøraftaler hjem med butikker og virksomheder i lokalområderne. 9B: Markedsdag: Markedsdag på skolen hvor eleverne deltager med butikker 7

8 10. Deltagelse i erhvervsdag Skolens elever får mulighed for at møde en række virksomheder og høre om konkrete job/karrieremuligheder. Deltagende virksomheder står ved hver sin stand. 11. Deltagelse i jobsøgningsdag Eleverne skriver ansøgninger til konkrete virksomheder. Alle ansøgninger læses og en samtale gennemføres mellem virksomhed og elev. 12. Censor ved fagprøver i hovedforløbene Vigtigt at der gøres en stor indsats for at rekruttere de bedst egnede eksterne censorer med de rette forudsætninger. Mange censorer kontakter selv skolen direkte og skolen opfordrer også til dette. 13. HG-Xtra: Mulighed for at adoptere en elev (kun Fredericia) 2.2 Udviklingsaktivitet 2: Et aktivitetskatalog med beskrevne aktiviteter (mål, indhold, aktiviteter, evaluering): 1. Besøg af en klasse/elevgruppe Besøg af klasse/elevgruppe Mål At give eleverne et indblik i arbejdsgangene eller i et specielt område i en virksomhed. Indhold Præsentation af virksomheden Præsentation af produkter Præsentation af det specielle område, f.eks. marketing- eller logistikafdelingen, mht funktion og arbejdsgange Involverede Lærer / Kontaktperson fra virk. Kontaktperson Aktiviteter Evaluering Foredrag og rundvisning Evt. opgaver Sammenligning af teori og praksis Overordnet udbytte af besøget Evt. opgavebesvarelse / fremlæggelse Kontaktperson Lærer og/eller kontaktperson Lærer og Elever 8

9 2. Virksomhedsbesøg på skolen (oplæg om virksomheden) Praksisnær undervisning Mål Aktiviteten skal åbne elevernes interesse for spedition og shipping. Indhold og Padborg Speditørforening fortæller på aktiviteter informationsmøde på skolen om uddannelsen til speditør og hvilke karrieremuligheder, der er efter endt uddannelse. Praktikansvarlig repræsentant for IBC fortæller om skoleophold og fagprøven. Involverede Direktør Hans David, Padborg Speditørforening Charlotte Berg, IBC Kolding Evaluering Aktiviteten følges på et senere tidspunkt op af et besøg for interesserede elever hos speditører i Aabenraa/Padborg området, hvor eleverne får mulighed for at være speditør for en dag. Evalueringsskema udleveres og afleveres til jobkonsulenten Ove Stahl Schmidt, Jobkonsulent 3. Kombination af besøg på skolen og i virksomheden Praksisnær undervisning Mål At lade eleverne få lejlighed til at erfare hvordan skolens teoretiske stof anvendes i praksis. Desuden er den praksisnære undervisning et element i erhvervsvejledningen Indhold og Eleverne finder selv enkeltvis eller i grupper aktiviteter på højst 2 en virksomhed, som de kan tænke sig at få praktikplads i. Eleverne arbejder i praktikvirksomheden 3-5 dage. Sideløbende med praktikopholdet løser eleven en opgave om virksomheden Involverede Lærer / Kontaktperson fra virksomheden Kontaktperson fra virksomheden og personalet i praktikvirksomheden Lærer besøger så vidt muligt eleven i praktikvirksomheden Evaluering Eksamination i besvarelsen af opgaven. Der lægges vægt på at eleven kan beskrive praktikvirksomheden, og at eleven er i stand Lærer, censor og elev 9

10 til at anvende teori på det, som eleven har oplevet i praktikken Beskrivelse af de opgaver/funktioner i detailhandelen, der kunne være relevante for hgelever: Varebestilling - se hvordan det foregår - evt. prøve at være med til at sætte antal på en ordre Ordremodtagelse/Lager håndtering - hvad sker der når varen kommer hjem? Vareopsætning - hvordan sælger varen bedst muligt i forhold til placeringen i forretningen? Kundebetjening - som det nu foregår i de enkelte butikker Kasseafslutning - hvis det gøres i forretningen Åbnerutiner i forretningen Lukkerutiner i forretningen Håndtering af defekte varer - skal de retur til leverandør eller smides ud? Hvordan arbejder forretningen med at minimere kundetyverier? Markedsføring Beskrivelse af de opgaver/funktioner i handelsvirksomheder, der kunne være relevante for hg-elever: Telefonbetjening ind/udland & Omstilling Rutiner vedr. indkøbsfunktion Rutiner vedr. lagerfunktion, herunder udlevering fra lager Rutiner vedr. logistik-funktionen Rutiner vedr. forsendelser Rutiner vedr. transport af varer Rutiner vedr. papirgange i en virksomhed B-2-B markedsføring B-2-b salg, herunder sælgeregenskaber Gennemgang af organisationsopbygning Evt. kædesamarbejde 4. Elever i praktik (5 dage) 1. Mål Målet med praktikprojektet er at gøre eleverne bevidste om, hvilken retning de skal vælge, når de er færdige med deres skolegang, men samtidig også at give dem nogle erfaringer i det at være på arbejdsmarkedet og 10

11 kendskab til de opgavetyper, de skal løse her. 2. Indholdsbeskrivelse Eleverne skal først arbejde med selve virksomheden og virksomhedens elevuddannelse, inden de påbegynder selve praktikugen. I praktikugen skal eleverne opnå et indblik i, hvad det vil sige at være medarbejder det pågældende sted samtidig med, at de skal bevidstgøres om de positive og negative sider ved arbejdet. Det er vigtigt - for at eleverne får så reelt et billede af dagligdagen som muligt - at praktikstedet giver sig tid til at tage sig af eleverne. Efterfølgende skal eleverne til en eksamen, hvor selve praktikstedet er emnet. Her skal eleverne koble teori fra IBC med praksis fra deres praktiksted, og til denne eksamen er kontaktpersonerne fra praktikstedet velkomne. 3. Aktivitetsplan a. Hvornår? b. Hvor ofte? c. Hvor længe Eleverne skal i god tid lave en ansøgning, som skal godkendes af en lærer, inden de sender denne ud til de praktikvirksomheder, som de kunne tænke sig at være i. Ansøgningen skal afleveres sammen med et bilag fra IBC, hvorpå der står nogle grundlæggende ting om projektet. Eleverne er praktiksøgende, indtil de får accept fra en virksomhed, som har brug for en hjælpende hånd. Virksomheden forpligter sig på at tage sig af eleverne. Nogle virksomheder kræver at afholde en samtale med eleverne, inden praktikpladsen godkendes. I selve praktikperioden bliver eleverne typisk tilknyttet en kontaktperson, som de så refererer til. Selve praktikperioden foregår to uger i foråret som ligger omkring uge 21, så det drejer sig primært om disse to uger, hvor virksomhederne skal afsætte lidt tid. 4. Involverede parter I selve praktikperioden får hver elev besøg af en lærer fra IBC, som får en rundvisning på praktikstedet og muligheden for at få en snak med kontaktpersonen på virksomheden. De involverede parter er primært virksomhedens kontaktperson, den enkelte elev og læreren fra IBC 11

12 5. Opfølgning/evaluering Lærerne udleverer under besøget på virksomheden et evalueringsskema til kontaktpersonen. Kontaktpersonen evaluerer sin elev på skemaet og eleverne skal medbringe evalueringen til eksamen, og den bliver en del af deres karakter i projektet. 5. Lærere i praktik (3 dage) 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan a. Hvornår? b. Hvor ofte? c. Hvor længe 4. Involverede parter 5. Opfølgning/evaluering At give lærere, der ikke har været ude i erhvervslivet i en årrække, nogle opdaterede kompetencer i forhold til praksisnær og meningsgivende undervisning. Bedre kendskab og sparring i forhold til elevernes praktikophold på hg2. Læreren i praktik i en selvvalgt virksomhed. Valg af virksomhedstype afhænger meget af hvilke fag, som den pågældende lærer underviser i. Det kan fx være i en indkøbs-, logistik- eller salgsafdeling, som salgsassistent i en Matas, en IT-afdeling i en større virksomhed osv.. a. Læren/underviseren aftaler selv tidspunktet med virksomheden. b. Efter behov, men skal godkendes af nærmeste leder c. 1-3 dags praktik som udgangspunkt (hvis andet ikke aftales) Lærer/underviser i samarbejde med virksomheden (tager selv kontakt) Nærmeste leder skal godkende praktikopholdet og skemalæggeren skal informeres. Bliver afregnet som en kursusdag 7,4 timer, og de planlagte timer fås ikke på andet tidspunkt. Der skal udfyldes et evalueringsskema efter endt praktikperiode til nærmeste leder, hvor udbyttet fremgår samt hvilke funktioner man får kendskab til. Dette skal afleveres senest 3 dage efter endt 12

13 praktikophold. 6. Markedsanalyse, konkurrentanalyse mv. udført af elever Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 7. Analyse af virksomhedens hjemmeside Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 8. Young Enterprise 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan d. Hvornår? e. Hvor ofte? f. Hvor længe Eleverne skal have en forståelse for, hvordan man kan starte en virksomhed for at fremme iværksætteri. Det er desuden vigtigt, at de præsenteres for de muligheder der findes i form af rådgivning og sparring med eksterne kontakter og virksomheder. Eleverne danner selv virksomheder og vælger selv branche/produkt. Undervisningen er baseret på deltagelse i Young Enterprise konceptet (se ) Eleverne præsenteres for relevante emner, hvorefter de selv er ansvarlige for igangsættelse og organisering af virksomheden. Emnerne er bl.a.: idé generering, kontakt til erhvervslivet, igangsætning af produktion, markedsføring og forretningsplaner. Det tilstræbes at der er foredrag og besøg fra forskellige erhvervsfolk undervejs. Forløbet omfatter også at alle deltager i en salgsmesse. Forløbet afvikles fra september til marts. (salgsmesse i januar) Eleverne har typisk 4 skemalagte timer på skolen om ugen (nogle vælger også at fortsætte arbejdet i deres fritid ) 4. Involverede parter Young Enterprise konceptet varetages af Young Enterprise Danmark. Det er desuden oplagt at inddrage 13

14 5. Opfølgning/evaluering forskellige eksterne rådgivere og foredragsholdere. F.eks. besøg fra reklamebranchen, salgstaler, rådgivning fra Nordea vedr. forretningsplaner, samt fremstilling af prototyper. Samtlige virksomheder deltager i en salgsmesse, hvor eksterne dommere vurderer deres arbejde. Der gives undervejs i forløbet input og rådgivning fra erhvervsfolk i forbindelse med små præsentationer. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse for 2 lærere, hvor det samlede arbejde præsenteres og eleverne reflekterer over egen indsats. I faget indgår desuden en skriftlig test i form af deltagelse i en Cambridge case. 9A. Messe/åbning af butikker: 1. Mål 2. Indholdsbeskrivelse 3. Aktivitetsplan g. Hvornår? Målet for projektet er at bevidstgøre eleverne omkring start af egen butik, herunder planlægning af butiksopbygning, fremskaffelse af varer, leverandøraftaler, bemandingsplaner, markedsføring og gøre eleverne ansvarlige overfor en stor gruppe personer, hvor de selv er motorer, men også mærke hvordan en dagligdag i en butik kan forløbe. Eleverne skal opbygge deres egen forretning i et klasselokale, men de skal også lave en café i et andet lokale. Alle 2. års eleverne bliver opdelt i 3-4 butikker og skal derefter rundt og forhandle leverandøraftaler hjem med butikkerne/virksomhederne i nærområdet, men de strækker sig normalt til hele Trekantsområdet. Leverandøraftalerne kan laves forskelligt; Butikkerne kan give eleverne varerne gratis. Butikkerne kan give eleverne gode indkøbspriser på varerne med fuld returret. Der bliver afholdt en åbningsdag i projektperioden, hvor det er tilladt den almindelige dansker at komme og besøge butikkerne og gøre nogle gode handler. På selve åbningsdagen afholder 1. Årseleverne messer og der bliver ligeledes afholdt modeshow 2-3 gange pr. dag. Efter endt åbningsdag skal eleverne returnere de varer, som ikke er blevet solgt til de leverandører, som de har handlet med og regnskabet skal gøres op og derefter skal eleverne op i de grupper som de har arbejdet i til en eksamen med efterfølgende karaktergivning. Projektet bliver afholdt i uge hvert år, men vi starter oplægget fra starten af 4. Semester, da de allerede der skal begynde at lave leverandøraftaler, men det er 14

15 h. Hvor ofte? i. Hvor længe primært i uge 11-12, hvor den største leverandørkontakt forekommer. 4. Involverede parter De involverede parter er virksomheder i hele Trekantområdet, men det er også set at firmaer rundt omkring i landet er blevet kontaktet. 5. Opfølgning/evaluering Evalueringen er primært eksamen for eleverne efter endt åbningsdag Der bliver ikke evalueret omkring samarbejdet med virksomhederne med mindre disse retter henvendelse til IBC. 9B: Markedsdag Markedsdag 1. Mål 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering At give eleverne en introduktion i virksomhedens grundlæggende markedsføringsopgaver. Planlægning Budget Kontakt til virksomhed Udarbejdelse af markedsføringsmateriale Forberedende lektioner Markedsdag på skolen hvor eleverne deltager med butikker Præsentation af oplevelserne fra markedsdagen Præsentation af budget, markedsføringsmateriale mv. sammenholdt med relevant teori Involverede Salg og servicelærer Eleverne Salg og servicelærer Eleverne Besøgende Lærer og Elever 10. Deltagelse i erhvervsdag Deltagelse i erhvervsdag 1. Eleverne får mulighed for at møde Mål forskellige repræsentanter fra erhvervslivet, så de rustes til at træffe beslutning om fremtidig karriere. Involverede 15

16 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering I februar inviteres lokale repræsentanter fra det lokale erhvervsliv til erhvervsdag på skolen, hvor også Uddannelseskaravanen er med. Ved stande fortæller erhvervslivet eleverne om netop deres virksomhed og uddannelsestilbud. Efterfølgende skiver eleverne jobansøgninger, som læses igennem af LOPkonsulenten, som giver feed-back på ansøgningen, inden den afsendes til de pågældende virksomheder. Der foretages ingen evaluering af arrangementet Lokale virksomheder, Uddannelseskaravanen, LOP-konsulent og kontaktlærere LOP-konsulent og kontaktlærere 11. Deltagelse i jobsøgningsdag Jobdating 1. At give eleverne en grundig oplæring i at skrive Mål ansøgning og være til jobsamtale Involverede Lærer 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering Gennem foredrag og praktiske øvelser at forbedre elevers muligheder for at få den ønskede praktikplads. Gennemgang af gærdehøjder i forhold til jobtyper Gennemgang af hjemmeside med ledige job Oplæg til ansøgninger og CV Oplæg til og gennemførelse af samtaletræning Praktiske øvelser. Eleverne skriver ansøgning til ønskejob / ønskevirksomheder. Disse gennemgås og sendes til firmaerne Besøg på udvalgte virksomheder eller besøg af dem på IBC Samtale med kontaktlærer vedr. revidering af elevplan Kontaktlærere/ Faglærere Kontaktperson Kontaktlærer og elev 16

17 12. Censor ved fagprøver i hovedforløbene Valgt ikke at detail-beskrive (for yderligere info, kontakt: Poul Flemming Øgendahl 13. HG-Xtra: Mulighed for at adoptere en elev (kun Fredericia) Adoptionsordning 1. At give eleverne et indblik i arbejdsgangene eller i Mål et specielt område i en virksomhed med henblik på at vælge praktikplads. Involverede Lærer / Kontaktperson fra virk. 2. Indhold 3. Aktiviteter 4. Evaluering Eleven adopteres af virksomheden under sit hgforløb og en del af de stillede opgaver på uddannelsen løses med udgangspunkt i den pågældende virksomhed. Diverse praktikophold i virksomheden i løbet af det 2 årige forløb. Hvert praktikophold har et specielt tema f.eks. IT-rutiner. Diverse opgaver og fremlæggelser. Kontaktpersonen fra virksomheden deltager evt gælder også eksaminer. Lærer og virksomhed evaluerer adoptionsordningen undervejs eller senest når eleven er færdig m/forløbet. Kontaktperson Kontaktperson Lærer og/eller kontaktperson Lærer, elev og kontaktperson 2.3 Udviklingsaktivitet 3: Aktivitetsafprøvning og kvalitativ evalueringssamtale med elever, lærere og virksomheder Gennem hele projektperioden er udvalgte aktiviteter fra aktivitetsplanen blevet afprøvet i samarbejde mellem skolen og virksomhederne, hvilket har involveret nøglepersoner blandt skolens elever og lærere samt de involverede virksomheder. Nogle aktiviteter er blevet afprøvet første gang, andre har været afprøvet tidligere, men der er gennemført kvalitative evalueringssamtaler mellem skolen og virksomhederne, som NCE har forestået og det er der kommet følgende ud af: IBC Fredericia: Evalueringssamtale gennemført med: Lærer: Lisbeth Mortensen Elev: Lasse Ivang Hansen Virksomhedsrepræsentant: Nicolas Drost, Davidsen & Partnere 17

18 Der henvises til aktivitetsplanens punkt 13: Adoptionsordning ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Om udbyttet af praktiksamarbejdet: Nicolas Drost: Ansat hos Davidsen Partnere A/S, Fredericia, bl.a. med ansvar for unge under uddannelse. Davidsen og Partnere har haft Lasse i praktik som led i adoptionsordningen på IBC i Fredericia. Nicolas havde på forhånd en åben indgangsvinkel til praktiksamarbejdet. Forventede, at Lasse skulle gå rundt som føl for at følge særlige funktioner i virksomheden. Havde måske forventet, at eleverne kunne bidrage med analyser eller forslag til ændringer i arbejdsgange. Eleven er under praktikopholdet i kontakt med 5-6 medarbejdere i virksomheden. Informationen har været bredt ud til de øvrige medarbejdere via nyhedsbrev på intranettet. Det er ikke nedfældet nogen steder. Det, som tiltaler os, er, at vi kan bidrage med noget medarbejdertid, så der er ikke direkte nogen økonomi i det for os. Også godt med vekselvirkningen (hhv. skole-/virksomhedsophold) med få dage ad gangen hvert sted. Men omvendt; hvis det havde været praktikperioder à fx 10 ugers varighed, kunne vi have givet eleven rigtige opgaver. Det er bedst at finde opgaver, som interesserer den enkelte elev. Det kunne fx være, hvordan man håndterer online salg eller hvordan man arbejder med hjemmesider. Vi er også altid åbne for at komme ud på skolen. Vi kunne fx fortælle om en bestemt problemstilling, som eleverne så efterfølgende kunne komme med løsningsforslag til hos os. For os er det også meget givtigt at deltage i elevernes eksamen, da det giver os et indtryk af, hvad eleverne har fået ud af opholdet. Overordnet er vi meget tilfredse med ordningen. Lasse I. Hansen: Lasse havde på forhånd ikke nogen bestemte forventninger, dog måske på et senere tidspunkt at få en rigtig elevplads hos Davidsen og Partnere A/S. Tog det, som det kom, men for Lasse har det været meget lærerigt. Har fulgt kontor/administration. Fik en stor mulighed for at komme i dybden med nogle ting som han ikke ville have haft mulighed for, hvis han ikke havde været i virksomheden. Godt med meget konkrete opgaver. Lasses egen motivation kunne alligevel have været bedre. Kunne have været sjovt, hvis virksomheden f.eks. var inde over forhåndsformuleringen af opgaven eller selv var med til at formulere den. Men under sit ophold i virksomheden har Lasse fået nogle faglige kompetencer, som han ellers ikke kunne have fået. Hvis han havde problemer med at løse sine opgaver var det rart at have en fast kontaktperson tilknyttet, som han kunne spørge til råds. 18

19 Samlet set rigtig godt tilfreds med ordningen og sit ophold. Lisbeth Mortensen: Adoptionsordningen (se omtale andetsteds) kører på Lasses årgang (HG1 anno 2008) for første gang. Ordningen har på HG1 fungeret rigtig godt og bortset fra nogle få, som skulle have hjælp til det, har eleverne har selv fundet deres praktikpladser. Et par elever lykkedes ikke med at finde praktikplads, så de måtte have en særlig ordning, hvor de blev givet en opgave, som skulle løses uden at være tilknyttet en praktikvirksomhed. Ordningen kører videre på elevernes 2. år, som blev påbegyndt i august Vi har kalkuleret med 1 adoptionsperiode i efterårssemestret og 1 i forårssemestret. Det har dog vist sig vanskeligt at placere disse, idet eleverne er meget belastede med timer på 2. år. Sandsynligvis vil begge perioder omhandle jobansøgning, udarbejdelse af CV, jobinterview og lignende, som er relevant i forbindelse med, at eleverne snart skal ud i den virkelige verden. På trods af udfordringerne med at finde praktikpladser til alle og timelogistikken på HG2 er vi på afdelingen så godt tilfreds med ordningen, at vi håber at kunne videreføre den. Ordningen er et rigtig godt bidrag til eleverne i et vekseluddannelsesforløb med både skole- og praktikophold. Eleverne bliver godt klædt på til at gå i lære i en virksomhed i hovedforløbet. Om samarbejdet med virksomheden og selve adoptionsforløbet på HG 1: Adoptionsperiode 1: 5 dage i virksomheden Adoptionsperiode 2: 1 dag i virksomheden Adoptionsperiode 3: 4 dage i virksomheden For de elever, som ikke er tilknyttet en virksomhed gives en opgave IBC Kolding: Evalueringssamtale gennemført med: Lærer: Jesper Bisgaard Elever: Seyed Haskemi, Torben Prinds og Pernille Hjort Virksomhedsrepræsentant: Henrik Frost Larsen, BILKA Der henvises til aktivitetsplanens punkt 4: Elever i praktik ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Skolens, elevernes og Bilkas forventninger på forhånd i forbindelse med samarbejdet: 19

20 Skolen (Jesper Bisgaard): Eleverne skal ud og afprøve noget af deres teori i praksis. Specielt et fag som salg & service er relevant for eleverne at få afprøvet i forbindelse med et praktikophold. De lærer fx meget om butiksindretning. Det er en vigtig øvelse for eleverne at lave spørgsmål på forhånd, som de skal forsøge at finde svar på under praktikopholdet. Spørgsmålene skal tage udgangspunkt i deres fag. Eleverne er således selv ansvarlige for at finde svar på spørgsmålene, og det giver dem et godt grundlag for at gå til eksamen. Vi forventer at praktikstederne sætter eleverne til at løse opgaver, som klæder dem på til at finde svar på spørgsmålene. Evt. i dialog med en ansat. Vi forventer, at eleverne selv finder sig et praktiksted. Praktikvirksomheden (Henrik Frost Larsen): Vi forventer, at eleven i høj grad selv tager ansvar for sit ophold, forbereder sig godt og tager en arbejdsplan med. Eleven får selv lov til at komme med forslag til opgaver under et indledende møde med sin kontaktperson hos os, men vi forventer, at eleven selv siger fra over for uløselige opgaver. Vi forventer, at eleven i høj grad er selvkørende, men vedkommende kan løbende få et møde med sin kontaktperson, hvis det er ønsket. Vi forventer, at eleven når en 37 timers arbejdsuge. Elev (Seyed Hashemi): Jeg har aldrig arbejdet eller været i praktik i Bilka før, så jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Jeg forventede, at Bilka udfordrede mig med opgaver, som jeg ville lære noget af. Jeg forventede at blive taget godt imod, men også at jeg selv skulle påtage mig opgaver eller løse opgaver sammen med andre. Jeg blev placeret i kolonial, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle hjælpe med at ordne brød, lave tilbud og servicere kunder. Det forventede jeg mig meget af. Elev (Torben Prinds): Jeg arbejder i Bilka i forvejen og har et ønske om at blive elev i Bilka, så det var naturligt for mig at vælge Bilka. Da jeg har kendskab til mange rutiner i Bilka i forvejen forventede jeg at få udfordringer, som andre elever i praktik ikke får. Fx at stå for et helt område selv. Elev (Pernille Hjort): Jeg har altid været vant til at have jobs i min fritid, hvor jeg står ved kassen, så jeg forventede at komme til at prøve noget nyt. Forhåndsplanlægning af opgaver: Eleverne har givet sig selv opgaver på forhånd, men måtte gerne revidere undervejs Skolen havde også givet eleverne den opgave, at de skulle finde svar på spørgsmål vedrørende Bilkas elevuddannelse, som led i deres forberedende arbejde i forbindelse med et fremtidigt valg af elevplads. Eksempler på opgavetyper, eleverne gav sig selv på forhånd udarbejd: - Jobansøgning - Organisationsplan - SWOT-analyse - Konkurrentanalyse - Sortimentsbeskrivelse - Brochure for Bilka 20

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Det gode praktikophold

Det gode praktikophold Det gode praktikophold Drejebog for ingeniørvirksomheder En vejledning i, hvordan ingeniørvirksomheder kan sammensætte et spændende og relevant praktikophold for skoleelever og dermed fastholde deres interesse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere